Nøgleord
Sammendrag

Nøgleord

Fiskale bestemmelser - harmonisering af lovgivningerne - omsætningsafgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - beskatningsgrundlag - salgsfremmende ordning, hvor producenten efter forbrugerens køb tilbagebetaler denne et beløb ved forevisning af en af producenten udstedt kupon - en eller flere mellemliggende grossister i distributionskæden mellem producenten og detailhandlerne - beskatningsgrundlag hos producenten bestående af den af ham anvendte salgspris med fradrag af det tilbagebetalte beløb

(Rådets direktiv 77/388, art. 11)

Sammendrag

$$En medlemsstat, der ikke udsteder bestemmelser, der i tilfælde af indløsning af rabatkuponer muliggør berigtigelse af beskatningsgrundlaget for den afgiftspligtige person, der har foretaget indløsningen, tilsidesætter de forpligtelser, der påhviler den i henhold til artikel 11 i sjette direktiv 77/388 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter, som affattet ved direktiv 95/7, med hensyn til et system, der benyttes af producenterne for at fremme salget af deres produkter, hvorved detailhandlerne på den ene side giver den endelige forbruger et afslag i prisen mod aflevering af kuponer, der er udstedt af producenten, og efterfølgende indløser kuponernes pålydende værdi hos producenten, og der på den anden side er en eller flere mellemliggende grossister i distributionskæden mellem producenten og detailhandlerne, idet producenten godtgør detailhandlerne kuponerne direkte uden deltagelse af grossisterne.

Da merværdiafgiften alene har til formål at beskatte den endelige forbruger og er fuldstændig neutral i forhold til de afgiftspligtige, der deltager i produktions- og distributionsprocessen i stadierne forud for den endelige afgiftspålæggelse, uanset antallet af foretagne transaktioner, kan beskatningsgrundlaget for den afgift, afgiftsmyndighederne opkræver, ikke være højere end den modværdi, der faktisk betales af den endelige forbruger. Når en producent udsteder rabatkuponer, der efter den endelige forbrugers køb medfører en godtgørelse fra producenten til en detailhandler, der ikke direkte er forbundet med producenten i distributionskæden, er producentens beskatningsgrundlag derfor lig med den salgspris, som han anvender, med fradrag af det på kuponen angivne og indløste beløb.

Et fradrag i beskatningsgrundlaget af nedsættelser, som ydes eller foretages direkte til forbrugeren af den oprindelige leverandør efter leveringen til grossist eller detailhandler, skaber ikke forstyrrelse i merværdiafgiftsordningen, da det ikke er nødvendigt at justere beskatningsgrundlaget i forbindelse med de mellemliggende transaktioner. Anvendelsen på disse transaktioner af neutralitetsprincippet sikres ved anvendelsen af fradragsordningen i sjette direktiv, der giver de mellemliggende led i distributionskæden adgang til i grundlaget for deres egen afgiftspålæggelse at fratrække de beløb, de hver især har betalt deres leverandør, og således til afgiftsmyndighederne at indbetale den del af afgiften, som svarer til forskellen mellem den pris, den afgiftspligtige har betalt sin leverandør, og den pris, han har opnået ved levering af varen til køberen. Nedsættelsen af producentens beskatningsgrundlag kan under disse omstændigheder ikke betinges af, at de transaktioner, der er gennemført i de mellemliggende led i distributionskæden, efterfølgende ændres, da de i lighed med de tilsvarende fakturaer ikke berøres af prisafslaget eller af refusionen af kuponens pålydende værdi.

( jf. præmis 22, 23, 28, 29, 32, 33, 42, 43 og 79 samt domskonkl. 1 )