N√łgleord
Sammendrag

N√łgleord

1 Frie varebevaegelser - hindringer som foelge af private aktioner - medlemsstaternes forpligtelser - ivaerksaettelse af foranstaltninger for at sikre de frie varebevaegelser - medlemsstaternes skoen - Domstolens kontrol

(EF-traktaten, art. 5 og 30)

2 Frie varebevaegelser - faelles markedsordninger for landbrugsprodukter - hindringer som foelge af private aktioner - medlemsstaternes forpligtelser - ivaerksaettelse af foranstaltninger for at sikre de frie varebevaegelser - aabenbart utilstraekkelige foranstaltninger, henset til hyppigheden og alvoren af de paagaeldende episoder - traktatbrud - henvisning til interne vanskeligheder - lovlig begrundelse - betingelser - henvisning til tilsagn om erstatning til ofrene, til oekonomiske hensyn eller til et eventuelt traktatbrud fra en anden medlemsstats side - ikke grundlag herfor

(EF-traktaten, art. 5 og 30)

Sammendrag

3 Som en bestemmelse, der er en afgoerende forudsaetning for gennemfoerelsen af et indre marked uden indre graenser, forbyder traktatens artikel 30 ikke alene statslige foranstaltninger, der i sig selv medfoerer restriktioner for samhandelen mellem medlemsstaterne, men kan ogsaa finde anvendelse i tilfaelde, hvor en medlemsstat har undladt at traeffe de noedvendige foranstaltninger til at gribe ind over for hindringer for de frie varebevaegelser, som skyldes forhold, der ikke kan tilskrives staten. Naar en medlemsstat undlader at gribe ind eller i givet fald ikke traeffer tilstraekkelige foranstaltninger til at fjerne hindringer for de frie varebevaegelser, herunder hindringer, der skyldes private aktioner i medlemsstaten, rettet mod produkter fra andre medlemsstater, kan dette saaledes lige saa meget som en aktiv indgriben vaere udtryk for, at der opstilles hindringer for samhandelen inden for Faellesskabet. Foelgelig er medlemsstaterne i henhold til artikel 30 ikke alene forpligtet til selv at afholde sig fra at udstede retsakter og fra handlinger, der kan opstille hindringer for samhandelen, men ogsaa i henhold til bestemmelsen, sammenholdt med traktatens artikel 5, til at traeffe alle noedvendige og adaekvate foranstaltninger til at haandhaeve den grundlaeggende frihed, som de frie varebevaegelser udgoer, paa deres omraader.

Medlemsstaterne er enekompetente for saa vidt angaar opretholdelsen af den offentlige orden og den indre sikkerhed og raader over et skoen med hensyn til vurderingen af, hvilke foranstaltninger der i en bestemt situation maa anses for mest egnede til at fjerne hindringerne for importen af varer, og Faellesskabets institutioner kan foelgelig ikke traede i medlemsstaterne sted og foreskrive, hvilke foranstaltninger disse skal traeffe bestemmelse om og bringe i anvendelse for at sikre de frie varebevaegelser paa deres omraader, men Domstolen har dog kompetence til under soegsmaal at efterproeve, om den paagaeldende medlemsstat har truffet foranstaltninger, der er egnede til at sikre de frie varebevaegelser.

4 En medlemsstat tilsidesaetter sine forpligtelser i henhold til traktatens artikel 30, sammenholdt med artikel 5, og de faelles markedsordninger for landbrugsprodukter, saafremt de foranstaltninger, den traeffer med henblik paa at gribe ind over for private aktioner, der opstiller hindringer for den frie bevaegelighed for visse landbrugsprodukter, i betragtning af hyppigheden og alvoren af de paagaeldende episoder aabenbart ikke har vaeret tilstraekkelige til at sikre den frie samhandel inden for Faellesskabet med landbrugsprodukter i medlemsstaten, saaledes at ophavsmaendene til de paagaeldende ulovlige handlinger er blevet forhindret i og effektivt afholdt fra at begaa og gentage disse.

Medlemsstaten kan ikke som begrundelse for et saadant traktatbrud henvise til frygt for interne vanskeligheder, medmindre den godtgoer, at en indgriben fra dens side vil faa foelger for den offentlige orden, som den ikke vil kunne afboede ved hjaelp af de midler, der staar til dens raadighed, til den omstaendighed, at den har paataget sig at yde erstatning til ofrene, til oekonomiske hensyn eller til, at en anden medlemsstat eventuelt maatte have tilsidesat faellesskabsretlige regler.