Nøgleord
Sammendrag

Nøgleord

++++

Konventionen om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgoerelser ° fuldbyrdelse ° retsmidler ° kassationsappel eller et tilsvarende retsmiddel vedroerende et retligt spoergsmaal ° appellable afgoerelser ° afgoerelse, hvorved den ret, der behandler appel- eller genoptagelsessagen vedroerende en fuldbyrdelsestilladelse, traeffer beslutning vedroerende udsaettelse ° ikke omfattet ° kompetence for den ret, der behandler en appel vedroerende et retligt spoergsmaal, til at traeffe afgoerelse om en saadan udsaettelse ° ingen

(Bruxelles-konventionen af 27.9.1968, art. 37, stk. 2, og art. 38, stk. 1)

Sammendrag

Artikel 37, stk. 2, og artikel 38, stk. 1, i konventionen af 27. september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgoerelser i borgerlige sager, herunder handelssager, som aendret ved konventionen af 9. oktober 1978 om Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltraedelse, skal fortolkes saaledes, at en afgoerelse, hvorved den ret i en kontraherende stat, der behandler appel- eller genoptagelsessagen vedroerende en tilladelse til fuldbyrdelse af en eksigibel retsafgoerelse, der er truffet i en anden kontraherende stat, afslaar at meddele udsaettelse eller ophaever en tidligere meddelt udsaettelse, ikke udgoer en "afgoerelse, der traeffes i appel- eller genoptagelsessagen" i artikel 37, stk. 2' s forstand og derfor ikke kan anfaegtes ved en kassationsappel eller et tilsvarende retsmiddel alene vedroerende retlige spoergsmaal. Endvidere har den ret, der i henhold til konventionens artikel 37, stk. 2, behandler en saadan appel vedroerende et retligt spoergsmaal, ikke kompetence til at traeffe afgoerelse om at meddele eller paa ny at meddele en saadan udsaettelse.