61989O0206

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR ANDEN AFDELING AF DOMSTOLEN DEN 31. JULI 1989. - M. S. MOD KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER. - UDSAETTELSE AF GENNEMFOERELSEN AF EN AFGOERELSE - OFFENTLIGT HVERV. - SAG C-206/89 R.

Samling af Afgørelser 1989 side 02841


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse

Nøgleord


++++

Foreloebige forholdsregler - udsaettelse med gennemfoerelsen - betingelser - "Fumus boni juris" - alvorligt og uopretteligt tab - retlig interesse

( EOEF-Traktaten, art . 185; procesreglementet, art . 83, stk . 2 )

Sammendrag


I henhold til procesreglementets artikel 83, stk . 2, kan udsaettelse med gennemfoerelsen som omhandlet i Traktatens artikel 185 kun anordnes, hvis begaeringen angiver de faktiske og retlige omstaendigheder, som goer, at den begaerede forholdsregel umiddelbart forekommer berettiget, samt de omstaendigheder, der medfoerer uopsaettelighed, idet der ved bedoemmelsen af uopsaetteligheden tages hensyn til risikoen for, at der indtraeder et alvorligt og uopretteligt tab . Sagsoegeren skal endvidere foere bevis for sin retlige interesse, hvilket er den afgoerende og grundlaeggende betingelse for al rettergang .

Dommens præmisser


1 Ved staevning, indgivet til Domstolens Justitskontor den 4 . juli 1989, har S . i medfoer af artikel 91 i vedtaegten for tjenestemaend i De Europaeiske Faellesskaber ( herefter benaevnt "vedtaegten ") anlagt sag med paastand om annullation af Kommissionens beslutning af 6 . juni 1989 om ikke at ansaette sagsoegeren som midlertidigt ansat med den begrundelse, at han ikke opfylder de noedvendige fysiske krav .

2 Ved processkrift indgivet til Domstolens Justitskontor samme dag har sagsoegeren i medfoer af EOEF-Traktatens artikel 185 og procesreglementets artikel 83 fremsat begaering om, at der som en foreloebig forholdsregel traeffes bestemmelse om udsaettelse med gennemfoerelsen af Kommissionens beslutning af 6 . juni 1989 .

3 Ved kendelse afsagt af formanden for Anden Afdeling den 21 . juli 1989 har Union syndicale Bruxelles faaet tilladelse til at intervenere til stoette for sagsoegerens paastande .

4 Kommissionen har indgivet skriftligt indlaeg den 17 . juli 1989 . Intervenienten, Union syndicale Bruxelles, har indgivet skriftligt indlaeg den 28 . juli 1989 . Parterne har afgivet mundtlige indlaeg i retsmoedet den 31 . juli 1989, som paa sagsoegerens begaering fandt sted for lukkede doere ifoelge beslutning truffet af formanden for Anden Afdeling i medfoer af procesreglementets artikel 56, stk . 2, og artikel 28 i statutten for EOEF-Domstolen .

5 Med henblik paa ansaettelse som midlertidigt ansat i Kommissionen gennemgik sagsoegeren en laegeundersoegelse i henhold til artikel 12, stk . 2, litra d ), og artikel 13 i ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte i Faellesskaberne for at fastslaa, om han opfyldte de noedvendige fysiske krav til varetagelse af arbejdsopgaverne . I forbindelse med denne undersoegelse afslog han at lade sig underkaste en HIV-test ( AIDS ). Som resultat af en klinisk undersoegelse, der blev suppleret med biologiske tests, fastslog Laegetjenesten, at der forelaa en alvorlig svaekkelse af sagsoegerens immunsystem . Paa grundlag heraf meddelte Kommissionens generaldirektoer for personale og administration ved skrivelse af 6 . juni 1989 sagsoegeren, at han efter Kommissionens opfattelse ikke opfyldte de stillede krav til fysisk egnethed, og at han foelgelig ikke kunne ansaettes .

6 Sagsoegeren har anlagt sag med paastand om annullation af denne beslutning, idet han goer gaeldende, at Kommissionens Laegetjeneste har foretaget en skjult AIDS-test .

7 I henhold til EOEF-Traktatens artikel 185 har indbringelse af soegsmaal for Domstolen ikke opsaettende virkning . Domstolen kan dog, hvis den skoenner, at forholdene kraever det, udsaette gennemfoerelsen af den anfaegtede retsakt .

8 I henhold til procesreglementets artikel 83, stk . 2, kan en foreloebig forholdsregel som den her begaerede kun anordnes, hvis begaeringen angiver de faktiske og retlige omstaendigheder, som goer, at den begaerede forholdsregel umiddelbart forekommer berettiget, samt de omstaendigheder, der medfoerer uopsaettelighed . Sagsoegeren skal endvidere foere bevis for sin retlige interesse, hvilket er den afgoerende og grundlaeggende betingelse for al rettergang .

9 For saa vidt angaar spoergsmaalet, om det umiddelbart forekommer berettiget at traeffe bestemmelse om udsaettelse, har sagsoegeren, stoettet af Union syndicale Bruxelles, gjort gaeldende, at beslutningen er ulovlig, idet Kommissionens Laegetjeneste foretog en skjult AIDS-test . Under sagen har sagsoegeren til stoette for annullationspaastanden anfoert, at vedtaegtens artikel 25 er tilsidesat, at der foreligger en kraenkelse af retten til forsvar og af de almindelige retsgrundsaetninger, der er fastslaaet i den europaeiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlaeggende frihedsrettigheder af 4 . november 1950 og i de erklaeringer, som sundhedsministrene i Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab afgav paa raadsmoederne den 31.maj og den 15 . december 1988; der foreligger endvidere en tilsidesaettelse af principperne om beskyttelse af den berettigede forventning og om redelighed samt procedurefordrejning .

10 Kommissionen har anfoert, at der i forbindelse med laegeundersoegelsen ikke blev foretaget nogen AIDS-test, heller ikke skjult, og at denne sygdom derfor ikke blev angivet som aarsag til den omhandlede uegnethed . Ved den gennemfoerte laegeundersoegelse paavistes en alvorlig immunsvaekkelse, der - ganske uanset dens aarsager - begrundede, at sagsoegeren blev erklaeret fysisk uegnet til at varetage arbejdsopgaverne .

11 Med hensyn til uopsaetteligheden af den begaerede foreloebige forholdsregel har sagsoegeren stoettet af Union syndicale Bruxelles anfoert, at den anfaegtede beslutning paafoerer ham et alvorligt og uopretteligt tab .

12 Ifoelge Kommissionen er det eventuelle tab ikke uopretteligt, idet Kommissionen, saafremt afslaget paa ansoegningen annulleres, ved foerstgivne lejlighed vil kunne tilbyde sagsoegeren en ny stilling som midlertidigt ansat maskinskriver, efter at sagsoegeren har gennemgaaet en laegeundersoegelse, der ikke er behaeftet med de mangler, som Domstolen i givet fald maatte fastslaa .

13 Paa et spoergsmaal fra praesidenten om sagsoegerens retlige interesse har sagsoegeren anfoert, at han, saafremt der anordnes udsaettelse med gennemfoerelsen, vil blive stillet, som foer beslutningen blev truffet, og vil kunne indgive ansoegning om en anden ledig stilling inden for De Europaeiske Faellesskaber og herunder gennemgaa en ny, forskriftsmaessigt gennemfoert laegeundersoegelse . Saafremt gennemfoerelsen af beslutningen vedroerende fysisk uegnethed ikke udsaettes, bestaar der endvidere risiko for diskretionsbrud fra Kommissionens side .

14 Det skal understreges, at den anfaegtede beslutning er en negativ forvaltningsafgoerelse, hvis gennemfoerelse i sagens natur ikke kan begaeres udsat, da en udsaettelse ikke kan aendre stillingen for sagsoegeren, idet denne ikke kan opnaa ansaettelse, saa laenge dette ikke positivt er besluttet af Kommissionen .

15 Det bemaerkes herved, at for saa vidt som sagsoegeren ved beslutningen er blevet meddelt afslag paa ansaettelse som midlertidigt ansat i den ansoegte stilling som maskinskriver, hvilket begrundes med sagsoegerens fysiske uegnethed, vil sagsoegeren saaledes ikke opnaa ansaettelse i den naevnte stilling, saafremt gennemfoerelsen af afslaget udsaettes .

16 Endvidere bemaerkes, at ogsaa hvis den anfaegtede beslutning skal betragtes som en almindelig erklaering vedroerende sagsoegerens sundhedstilstand uden forbindelse med den konkrete ansaettelsesprocedure, kan en gennemfoerelse alene bestaa i, at beslutningen bruges som begrundelse for et afslag paa ansaettelse i enhver anden stilling inden for De Europaeiske Faellesskaber . En foreloebig udsaettelse med gennemfoerelsen af beslutningen indebaerer ikke, at den naevnte begrundelse for at afslaa ansaettelse falder bort, og heller ikke, at sagsoegeren anses for at opfylde kravene til fysisk egnethed .

17 Med hensyn til sagsoegerens anbringende om, at der er risiko for diskretionsbrud, saafremt gennemfoerelsen af den anfaegtede beslutning ikke udsaettes, skal det bemaerkes, at denne risiko - med det forbehold at den bevises - knytter sig til de laegeerklaeringer, der ligger til grund for beslutningen om at afslaa ansaettelse, og at denne risiko ikke vil blive ophaevet som foelge af en udsaettelse med gennemfoerelsen af den anfaegtede beslutning, saa laenge beslutningen ikke er annulleret .

18 Hertil kommer, at det ikke umiddelbart ses, at de anbringender, som sagsoegeren har fremfoert til stoette for paastanden om annullation, noedvendigvis maa foere til at underkende resultaterne af laegeundersoegelsen, for saa vidt angaar betingelserne vedroerende fysisk egnethed, hvad tilstandens dybereliggende aarsager saa end i oevrigt maatte vaere . Sagsoegeren har endvidere ikke kunnet bevise, at han saafremt den anfaegtede beslutning indtil videre opretholdes, paafoeres et tab, der forbliver uopretteligt, saafremt han faar medhold under hovedsagen, end ikke hvis tabet maatte vaere saerlig betydeligt . Kommissionen har med rette bemaerket, at saafremt det endelige udfald bliver, at sagsoegeren findes at opfylde kravene til fysisk egnethed, vil intet vaere til hinder for, at han ansaettes som midlertidigt ansat i en anden stilling, der bliver ledig .

19 Begaeringen om udsaettelse med gennemfoerelsen af den anfaegtede beslutning vil herefter vaere at afvise paa grund af sagsoegerens manglende retlige interesse .

Afgørelse


Af disse grunde

bestemmer

dommer F . A . Schockweiler som fungerende formand for Anden Afdeling

i medfoer af procesreglementets artikel 9, stk . 4, artikel 11, andet afsnit, og artikel 96, stk . 1 :

1 ) Begaeringen om udsaettelse med gennemfoerelsen af beslutningen afvises .

2 ) Afgoerelsen om sagens omkostninger udsaettes .

Luxembourg, den 31 . juli 1989 .