61988J0009

DOMSTOLENS DOM (SJETTE AFDELING) AF 27. SEPTEMBER 1989. - MARIO LOPES DA VEIGA MOD STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE: RAAD VAN STATE - NEDERLANDENE. - ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED - MATROSER - TILTRAEDELSESAKTEN FOR SPANIEN OG PORTUGAL - OVERGANGSORDNING. - SAG 9/88.

Samling af Afgørelser 1989 side 02989


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


++++

Nye medlemsstaters tiltraedelse af Faellesskaberne - Portugal - fri bevaegelighed for personer - arbejdstagere - ligebehandling - portugisisk statsborger som siden en dato forud for Portugals tiltraedelse har haft beskaeftigelse paa et skib, der sejler under en anden medlemsstats flag - ret til ophold paa beskaeftigelsesstatens omraade

( Tiltraedelsesakten af 1985, art . 216, stk . 1; Raadets forordning nr . 1612/68, art . 7 ff .; Raadets direktiv 68/360, art . 4 )

Sammendrag


Artikel 216, stk . 1, i tiltraedelsesakten for Portugal skal fortolkes saaledes, at bestemmelserne vedroerende udoevelse af beskaeftigelse og ligestilling, jfr . artiklerne 7 ff . i forordning nr . 1612/68 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet, kan paaberaabes af en portugisisk statsborger, som siden en dato forud for Portugals tiltraedelse har haft beskaeftigelse som loenmodtager paa et skib, der sejler under en anden medlemsstats flag, og som ikke har opnaaet opholdsbevis for at kunne udoeve en saadan virksomhed paa denne stats territorium, saafremt arbejdsforholdet har en tilstraekkelig snaever tilknytning til denne medlemsstats territorium .

En portugisisk statsborger, som opfylder disse betingelser, kan paaberaabe sig artikel 4 i direktiv 68/360, hvorefter medlemsstaterne skal anerkende ret til ophold inden for deres omraade for de arbejdstagere i medlemsstaterne og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Faellesskabet .

Dommens præmisser


1 Ved kendelse af 22 . december 1987, indgaaet til Domstolen den 13 . januar 1988, har Nederlandenes Raad van State i medfoer af EOEF-Traktatens artikel 177 forelagt to praejudicielle spoergsmaal vedroerende fortolkningen af artiklerne 216, stk . 1, og 218 i akten vedroerende vilkaarene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltraedelse og tilpasningerne af Traktaterne, der er knyttet til Traktaten mellem De Europaeiske Faellesskabers ti gamle medlemsstater paa den ene side og Kongeriget Spanien og Republikken Portugal paa den anden side om Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltraedelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og af Det Europaeiske Atomenergifaellesskab, undertegnet den 12 . juni 1985 ( EFT L 302, s . 23 ) ( herefter benaevnt "tiltraedelsesakten ").

2 Spoergsmaalene er rejst under en sag vedroerende opholdstilladelse anlagt af en portugisisk statsborger med beskaeftigelse paa skibe, der sejler under nederlandsk flag, mod statssecretaris van justitie .

3 Ifoelge den nederlandske udlaendingelov (" Vreemdelingenwet" - herefter benaevnt "udlaendingeloven ") sondres der i forbindelse med vilkaarene for indrejse til og ophold i Nederlandene mellem EOEF-borgere, som har en saerlig fortrinsstilling, og andre udlaendinge, som er underlagt de almindelige retsregler . Udlaendinge fra en stat, som har tiltraadt EOEF, og for hvilke der ifoelge tiltraedelsesakten eller gennemfoerelsesbestemmelserne hertil gaelder en overgangsordning, betragtes kun som begunstigede EOEF-borgere, saafremt det fremgaar af bestemmelserne i overgangsordningen .

4 Udlaendinge, som arbejder paa skibe, der sejler under nederlandsk flag, skal ikke have opholdstilladelse, idet ophold om bord paa nederlandske soegaaende skibe ikke anses for ophold i Nederlandene i udlaendingelovens betydning . Denne kategori udlaendinge har ret til at tilbringe deres ferie - og fritidsperioder i Nederlandene .

5 Siden 1974 har sagsoegeren i hovedsagen, den portugisiske statsborger Mário Lopes da Veiga, arbejdet for et nederlandsk rederi med hjemsted i Nederlandene som matros paa skibe, der er registreret i Nederlandene . Han blev ansat i Nederlandene, hvor han er omfattet af socialsikrings - og indkomstskatteordningen . Det skib, som Lopes da Veiga arbejder paa, anloeber regelmaessigt havne i Nederlandene, hvor han tilbringer sine ferie - og fritidsperioder .

6 Efter at have tilmeldt sig folkeregistret i Haag indgav Lopes da Veiga ansoegning om opholdstilladelse, som blev afslaaet af den lokale politimester . Denne afgoerelse blev stadfaestet af staatssecretaris van justitie .

7 Lopes da Veiga indbragte dette afslag paa opholdstilladelse for Raad van State, der ved kendelse af 22 . december 1987 i medfoer af EOEF-Traktatens artikel 177 udsatte sagen paa De Europaeiske Faellesskabers Domstols besvarelse af foelgende praejudicielle spoergsmaal :

"1 ) Skal tiltraedelsesaktens artikel 216, stk . 1, fortolkes saaledes, at artiklerne 7 ff . i forordning nr . 1612/68/EOEF af 15 . oktober 1968 finder anvendelse paa en portugisisk statsborger, der arbejder paa et nederlandsk skib som loenmodtager ansat af en arbejdsgiver etableret i Nederlandene, og som paa grund af den over for udlaendinge foerte almindelige politik vedroerende opholdstilladelse - eller af andre grunde - ikke har faaet meddelt opholdsbevis for at kunne arbejde som loenmodtager paa nederlandsk territorium?

2 ) Saafremt det foerste spoergsmaal besvares bekraeftende, skal tiltraedelsesaktens artikel 218 da fortolkes saaledes, at artikel 4 i direktiv 68/360/EOEF af 15 . oktober 1968 ogsaa finder anvendelse paa den i det foerste spoergsmaal naevnte portugisiske statsborger?"

8 Vedroerende de faktiske omstaendigheder i hovedsagen, retsforhandlingernes forloeb samt de for Domstolen afgivne indlaeg henvises i oevrigt til retsmoederapporten . Disse omstaendigheder omtales derfor kun i det foelgende, saafremt det paa de enkelte punkter er noedvendigt for forstaaelsen af Domstolens argumentation .

Foerste spoergsmaal

9 Tiltraedelsesaktens artikel 216, stk . 1, bestemmer, at artikel 1-6 i Raadets forordning nr . 1612/68 af 15 . oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet ( EFT 1968 II, s . 467 ) foerst fra den 1 . januar 1993 skal finde anvendelse i Portugal over for statsborgere fra de oevrige medlemsstater og i de oevrige medlemsstater over for portugisiske statsborgere . Det kan heraf modsaetningsvis udledes, at artiklerne 7 ff . i forordning nr . 1612/68, som ikke er omfattet af denne undtagelsesbestemmelse, finder anvendelse med virkning fra 1 . januar 1986, da tiltraedelsesakten traadte i kraft .

10 Denne fortolkning er i overensstemmelse med grundlaget for den overgangsordning, hvorefter anvendelsen af bestemmelserne i afsnit I i forordning nr . 1612/68 om adgang til beskaeftigelse foerst finder anvendelse fra den 1 . januar 1993 for at undgaa forstyrrelser paa de gamle medlemsstaters arbejdsmarked som foelge af en voldsom tilgang af arbejdssoegende portugisiske statsborgere . Et saadant formaal indebaerer imidlertid ikke, at man kan naegte portugisiske arbejdstagere, som allerede er beskaeftiget paa ét af de gamle medlemsstaters territorium, at paaberaabe sig bestemmelserne i afsnit II i forordning nr . 1612/68 om udoevelse af beskaeftigelse og ligestilling .

11 For saa vidt angaar de tilsvarende bestemmelser i akten vedroerende Den Hellenske Republiks tiltraedelse af Faellesskaberne har Domstolen i oevrigt i dom af 30 . maj 1989 ( Kommissionen mod Den Hellenske Republik, 305/87, Sml . s . 0000 ) udtalt, at selv om visse bestemmelser i forordning nr . 1612/68, som praeciserer de rettigheder, der garanteres af Traktatens artikler 48 og 49, suspenderes ved overgangsordningen, er anvendelsen af de sidstnaevnte bestemmelser ikke suspenderet med hensyn til bl.a . arbejdstagere fra andre medlemsstater, som allerede lovligt var beskaeftiget i Den Hellenske Republik foer den 1 . januar 1981, og som fortsat har vaeret beskaeftiget dér efter denne dato, eller arbejdstagere, som blev lovligt beskaeftiget for foerste gang i Den Hellenske Republik efter denne dato .

12 Der skal herefter tages stilling til, om en person i samme situation som sagsoegeren i hovedsagen kan betragtes som en arbejdstager, der er statsborger i én medlemsstat og er beskaeftiget paa en anden medlemsstats omraade, jfr . artiklerne 7, 8 og 9 i forordning nr . 1612/68 .

13 Ifoelge Domstolens faste praksis skal begrebet "arbejdstager" vurderes ud fra et faellesskabsretligt synspunkt og fortolkes udvidende ( jfr . bl.a . dom af 3 . juni 1986, Kempf, 139/85, Sml . s . 1741 ).

14 I dom af 4 . april 1974 ( Kommissionen mod Den Franske Republik, 167/73, Sml . s . 359 ) har Domstolen fastslaaet, at Traktatens artikler 48-51 finder anvendelse paa soetransportomraadet, og saaledes indirekte anerkendt, at en medlemsstats statsborgere, der har arbejde paa et skib, der er registreret i en anden af Faellesskabets medlemsstater, maa betragtes som arbejdstagere i den i Traktaten forudsatte betydning .

15 Med hensyn til erhvervsmaessig beskaeftigelse, der helt eller delvis udoeves uden for Faellesskabets territorium, fastslog Domstolen i dommene af 12 . december 1974 ( Walrave, 36/74, Sml . s . 1405 ) og 12 . juli 1984 ( Prodest, 237/83, Sml . s . 3153 ), at personer, som udoever en saadan beskaeftigelse, har status som arbejdstagere beskaeftiget paa en medlemsstats territorium, naar arbejdsforholdet i retlig henseende kan stedfaestes paa Faellesskabets territorium eller bevarer en tilstraekkelig snaever tilknytning hertil .

16 Dette tilknytningskriterium maa ogsaa finde anvendelse i det tilfaelde, hvor en arbejdstager, der er statsborger i én medlemsstat, har fast arbejde som loenmodtager paa et skib, der sejler under en anden medlemsstats flag .

17 Det tilkommer den nationale ret at afgoere, om sagsoegerens arbejdsforhold har en tilstraekkelig snaever tilknytning til nederlandsk territorium, idet der blandt andet skal tages udgangspunkt i foelgende omstaendigheder, som fremgaar af hovedsagen samt af de skriftlige og mundtlige indlaeg for Domstolen : Sagsoegeren i hovedsagen arbejder for et nederlandsk rederi med hjemsted i Nederlandene paa et skib registreret samme sted, han blev ansat i Nederlandene, og hans arbejdsforhold til arbejdsgiveren er undergivet nederlandsk lov; endelig er sagsoegeren omfattet af den i Nederlandene gaeldende socialsikringsordning samt forpligtet til at betale indkomstskat til Nederlandene .

18 Den forelaeggende ret har i sit spoergsmaal anfoert, at sagsoegeren i hovedsagen ikke havde opnaaet opholdsbevis med henblik paa at udoeve loennet beskaeftigelse paa Nederlandenes omraade, hvortil bemaerkes, at en arbejdstagers ret til at opholde sig paa en medlemsstats omraade, ifoelge Domstolens faste praksis, er en ret, som hviler paa faellesskabsretlige bestemmelser uafhaengigt af, om de kompetente myndigheder i en medlemsstat udsteder et opholdsbevis, der kun er rent konstaterende ( jfr . dom af 8 . april 1976, Royer, 48/75, Sml . s . 497 ).

19 Det foerste af Raad van States praejudicielle spoergsmaal maa derfor besvares med, at artikel 216, stk . 1, i tiltraedelsesakten skal fortolkes saaledes, at artiklerne 7 ff . i Raadets forordning nr . 1612/68 kan paaberaabes af en portugisisk statsborger, som siden en dato forud for Portugals tiltraedelse har haft beskaeftigelse som loenmodtager paa et skib, der sejler under en anden medlemsstats flag, og som endnu ikke har opnaaet opholdsbevis for at kunne udoeve en saadan virksomhed paa denne stats territorium, saafremt arbejdsforholdet har en tilstraekkelig snaever tilknytning til denne medlemsstats territorium .

Andet spoergsmaal

20 Raadets direktiv 68/360 af 15 . oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om rejse og ophold inden for Faellesskabet for medlemsstaternes arbejdstagere og deres familiemedlemmer ( EFT 1968 II, s . 477 ) bestemmer i artikel 1, at forordningen finder anvendelse paa statsborgere i medlemsstaterne og deres familiemedlemmer, der er omfattet af forordning ( EOEF ) nr . 1612/68, uden at der sondres mellem afsnit I i foerste del om adgang til beskaeftigelse og afsnit II om udoevelse af beskaeftigelse og ligestilling . I henhold til artikel 4 i direktiv 68/360 skal medlemsstaterne anerkende ret til ophold inden for deres omraade for disse personer, og de skal foelgelig udstede en tilladelse benaevnt "opholdsbevis for statsborgere i en EOEF-medlemsstat ".

21 En portugisisk statsborger, som allerede paa tidspunktet for Portugals tiltraedelse havde beskaeftigelse paa en af Faellesskabets gamle medlemsstaters omraade og som foelge deraf i henhold til tiltraedelsesaktens artikel 216, stk . 1, kan paaberaabe sig bestemmelserne i afsnit II i forordning nr . 1612/68, kan derfor paaberaabe sig bestemmelserne i direktiv 68/360 .

22 Det af Raad van State andet forelagte spoergsmaal skal derfor besvares saaledes, at en portugisisk statsborger, som opfylder de betingelser, der er angivet i besvarelsen af det foerste spoergsmaal, kan paaberaabe sig artikel 4 i Raadets direktiv 68/360 .

Afgørelse om sagsomkostninger


Sagens omkostninger

23 De udgifter, der er afholdt af den portugisiske og den nederlandske regering samt af Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber, som har afgivet indlaeg for Domstolen, kan ikke godtgoeres . Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgoer et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at traeffe afgoerelse om sagens omkostninger .

Afgørelse


Paa grundlag af disse praemisser

kender

DOMSTOLEN ( Sjette Afdeling )

vedroerende de spoergsmaal, som Nederlandenes Raad van State har forelagt ved kendelse af 22 . december 1987, for ret :

1 ) Artikel 216, stk . 1, i akten vedroerende vilkaarene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltraedelse og tilpasningerne af Traktaterne, der er knyttet til Traktaten, underskrevet den 12 . juni 1985, mellem de ti gamle medlemsstater af De Europaeiske Faellesskaber og Kongeriget Spanien og Republikken Portugal om Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltraedelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og af Det Europaeiske Atomenergifaellesskab, skal fortolkes saaledes, at artiklerne 7 ff . i Raadets forordning nr . 1612/68 af 15 . oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet kan paaberaabes af en portugisisk statsborger, som siden en dato forud for Portugals tiltraedelse har haft beskaeftigelse som loenmodtager paa et skib, der sejler under en anden medlemsstats flag, og som endnu ikke har opnaaet opholdsbevis for at kunne udoeve en saadan virksomhed paa denne stat territorium, saafremt arbejdsforholdet har en tilstraekkelig snaever tilknytning til denne medlemsstats territorium .

2 ) En portugisisk statsborger, som opfylder disse betingelser, kan paaberaabe sig artikel 4 i Raadets direktiv 68/360 af 15 . oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om rejse og ophold inden for Faellesskabet for medlemsstaternes arbejdstagere og deres familiemedlemmer .