61987J0062

DOMSTOLENS DOM (SJETTE AFDELING) AF 8. MARTS 1988. - EXECUTIF REGIONAL WALLON OG S. A. GLAVERBEL CONTRE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER. - STATSTOETTE - PLANGLASINDUSTRI - PYROLITCOATED GLAS. - FORENEDE SAGER 62/87 OG 72/87.

Samling af Afgørelser 1988 side 01573


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


++++

1 . STATSSTOETTE - FORBUD - INVESTERINGSSTOETTE TIL EN VIRKSOMHED I EN SEKTOR MED OVERKAPACITET

( EOEF-TRAKTATEN, ART . 92, STK . 1 )

2 . STATSSTOETTE - FORBUD I KOMMISSIONSBESLUTNING MOD AT GENNEMFOERE ET STOETTEPROJEKT - BEGRUNDELSESPLIGT - NOEDVENDIGE OPLYSNINGER

( EOEF-TRAKTATEN, ART . 92, STK . 1, OG ART . 190 )

3 . STATSSTOETTEFORBUD - UNDTAGELSER - STOETTEORDNINGER SOM KAN BETRAGTES SOM FORENELIG MED FAELLESMARKEDET - STOETTE DER BIDRAGER TIL AT FREMME VIRKELIGGOERELSEN AF ET VIGTIGT PROJEKT AF EUROPAEISK INTERESSE - KOMMISSIONENS SKOENSBEFOEJELSE

(( EOEF-TRAKTATEN, ART . 92, STK . 3, LITRA B ) ))

4 . STATSSTOETTE - FORBUD - UNDTAGELSER - STOETTE DER KAN BETRAGTES SOM FORENELIG MED FAELLESMARKEDET - STOETTE TIL AT FREMME UDVIKLINGEN AF DEN OEKONOMISKE VIRKSOMHED I EN BESTEMT ERHVERVSGREN - KOMMISSIONENS SKOENSBEFOEJELSE

(( EOEF-TRAKTATEN, ART . 92, STK . 3, LITRA C ) ))

5 . STATSSTOETTE - STOETTEPROJEKTER - KOMMISSIONENS UNDERSOEGELSE - KONTRADIKTORISK PROCEDURE - INDLAEG FRA INTERESSEREDE TREDJEMAEND - INDLAEG IKKE TILSENDT DE STOETTETILDELENDE MYNDIGHEDER - INGEN HENVISNING TIL DISSE INDLAEG I BEGRUNDELSEN FOR KOMMISSIONENS BESLUTNING - IKKE TILSIDESAETTELSE AF KONTRADIKTIONSPRINCIPPET

( EOEF-TRAKTATEN, ART . 93, STK . 2, FOERSTE AFSNIT )

Sammendrag


1 . EN STOETTE TIL INVESTERING, SOM I FORM AF EN RENTEGODTGOERELSE TILDELES EN VIRKSOMHED I EN SEKTOR, HVOR AFSAETNINGSVANSKELIGHEDER HAR MEDFOERT BESKAEFTIGELSESNEDGANG, ER OMFATTET AF FORBUDET I TRAKTATENS ARTIKEL 92, STK . 1, IDET DEN STILLER VIRKSOMHEDEN BEDRE END KONKURRENTERNE .

2 . EN BESLUTNING, SOM FORBYDER GENNEMFOERELSEN AF ET STOETTEPROJEKT, ER TILSTRAEKKELIGT BEGRUNDET EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 190 MED HENSYN TIL BETINGELSERNE I ARTIKEL 92, STK . 1, OM PAAVIRKNING AF SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE OG KONKURRENCEVILKAARENE, NAAR KOMMISSIONEN I BESLUTNINGEN REDEGOER FOR DET PAAGAELDENDE MARKEDS SAARBARHED NAVNLIG SOM FOELGE AF STAGNERENDE EFTERSPOERGSEL, OVERKAPACITET I PRODUKTIONSAPPARATET SAMT NEDGANG I BESKAEFTIGELSEN, OG NAAR KOMMISSIONEN I BESLUTNINGEN PAAVISER DET BETYDELIGE OMFANG, EKSPORTEN UDGOER AF DEN STOETTEMODTAGENDE VIRKSOMHEDS PRODUKTION, SAMT REDEGOER FOR, AT DEN INDEN FOR TO AAR ER BLEVET FORANLEDIGET TIL AT TRAEFFE TRE BESLUTNINGER, HVORVED DEN FORBOED STOETTEFORANSTALTNINGER TIL GUNST FOR VIRKSOMHEDER I SAMME ERHVERVSGREN OG SAMME DEL AF DET FAELLES MARKED .

3 . KOMMISSIONEN OVERSKRIDER IKKE SIN SKOENSBEFOEJELSE VED AT ANTAGE, AT ET PROJEKT KUN HAR FAELLESEUROPAEISK INTERESSE, SAALEDES SOM DETTE BEGREB FORSTAAS EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 92, STK . 3, LITRA B ), NAAR DET ENTEN INDGAAR I ET TVAERNATIONALT EUROPAEISK PROJEKT, SOM STOETTES AF FLERE MEDLEMSSTATERS REGERINGER I FAELLESSKAB ELLER SOM BESTANDDEL AF EN SAMORDNET AKTION FRA FLERE MEDLEMSSTATER TIL BEKAEMPELSE AF EN FAELLES TRUSSEL, SAASOM FORURENING AF MILJOEET .

4 . DER ER TALE OM EN RETMAESSIG ANVENDELSE AF SKOENSBEFOEJELSEN, NAAR KOMMISSIONEN FASTSLAAR, AT UNDTAGELSESBESTEMMELSEN I TRAKTATENS ARTIKEL 92, STK . 3, LITRA C ), IKKE KAN ANVENDES PAA EN STOETTEFORANSTALTNING, DELS FORDI STOETTEFORANSTALTNINGEN IKKE, TRODS DE TEKNISKE FORNYELSER, DER FOELGER MED ENHVER UDSKIFTNING, KAN ANTAGES AT BIDRAGE TIL UDVIKLINGEN AF EN ERHVERVSGREN - DA STOETTENS FORMAAL VAR AT FINANSIERE EN UDSKIFTNING AF PRODUKTIONSAPPARATET, HVILKET MAA BETRAGTES SOM EN DRIFTSUDGIFT - DELS FORDI STOETTEN AENDRER SAMHANDELSVILKAARENE PAA EN MAADE, DER STRIDER MOD DEN FAELLES INTERESSE, DA DEN SKAL TILDELES EN SEKTOR, HVOR DER I FORVEJEN ER OVERKAPACITET .

5 . KONTRADIKTIONSPRINCIPPET TILSIDESAETTES IKKE VED, AT KOMMISSIONEN OVER FOR DEN STAT, HVORTIL BESLUTNINGEN OM STOETTEFORBUD ER RETTET, UNDLADER AT GIVE MEDDELELSE OM DE INDLAEG, DER ER INDGIVET AF INTERESSEREDE PARTER SOM LED I EN HOERING I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKEL 93, STK . 2, AFSNIT 1, SAAFREMT KOMMISSIONEN IKKE I BESLUTNINGENS BEGRUNDELSE OMTALER DISSE INDLAEG .

Dommens præmisser


1 VED STAEVNINGER, INDGIVET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR HHV . DEN 27 . FEBRUAR OG DEN 9 . MARTS 1987, HAR EXECUTIF REGIONAL WALLON ( DET STYRENDE RAAD FOR REGIONEN WALLONIEN ), BRUXELLES, OG AKTIESELSKABET GLAVERBEL, BRUXELLES, I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 173, STK . 2, ANLAGT SAG MED PAASTAND OM ANNULLATION AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 3 . DECEMBER 1986 OM DEN BELGISKE REGERINGS PAATAENKTE STOETTE TIL INVESTERINGER FORETAGET I MOUSTIER AF EN PLANGLASFABRIKANT .

2 VED DEN BELGISKE LOV AF 17 . JULI 1959 OM INDFOERELSE OG SAMORDNING AF FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF DEN OEKONOMISKE UDVIKLING OG OPRETTELSE AF NYE INDUSTRIER ( MONITEUR BELGE AF 29.8.1959 ) BLEV DER INDFOERT EN RAEKKE GENERELLE FORANSTALTNINGER TIL STIMULERING AF DET BELGISKE ERHVERVSLIV, BL.A . I FORM AF RENTETILSKUD TIL INVESTERINGSLAAN . PAA GRUNDLAG AF EN GENNEMGANG AF LOVEN ANTOG KOMMISSIONEN, AT DER FORELAA EN GENEREL STOETTEORDNING, SOM IKKE HAVDE NOGET SEKTORBESTEMT ELLER REGIONALT SIGTE . KOMMISSIONEN FANDT HEREFTER GRUNDLAG FOR AT PAALAEGGE DEN BELGISKE REGERING ENTEN AT TILSENDE KOMMISSIONEN EN PLAN FOR STOETTEORDNINGENS ANVENDELSE I BESTEMTE REGIONER ELLER SEKTORER ELLER AT GIVE KOMMISSIONEN MEDDELELSE OM DE ENKELTTILFAELDE, HVOR DER BLEV YDET STOETTE AF EN VIS BETYDELIG STOERRELSE . VED BESLUTNING 75/397/EOEF AF 17 . JUNI 1975 ( EFT L 177, S . 13 ) BLEV DEN BELGISKE REGERING PAALAGT I GOD TID AT GIVE KOMMISSIONEN FORUDGAAENDE MEDDELELSE OM DE ENKELTTILFAELDE AF VAESENTLIGERE BETYDNING, HVOR 1959-LOVEN BLEV BRAGT I ANVENDELSE, SAALEDES AT KOMMISSIONEN HAVDE MULIGHED FOR AT TAGE STILLING TIL, OM DE PAAGAELDENDE STOETTEFORANSTALTNINGER VAR FORENELIGE MED FAELLESMARKEDET .

3 INDEN FOR RAMMERNE AF DENNE PROCEDURE GAV DEN BELGISKE REGERING VED SKRIVELSE AF 15 . NOVEMBER 1985 KOMMISSIONEN MEDDELELSE OM, AT DEN I MEDFOER AF 1959-LOVEN PAATAENKTE AT YDE INVESTERINGSSTOETTE TIL EN PLANGLASFABRIKANT PAA DENNES HJEMSTED I MOUSTIER I PROVINSEN NAMUR . INVESTERINGERNE ANDROG 1 201 725 000 BFR OG OMFATTEDE EN FULDSTAENDIG FORNYELSE AF DET ENE AF DE TO PRODUKTIONSANLAEG TIL FREMSTILLING AF FLOATGLAS OG EN MODERNISERING AF DET ANDET ANLAEG, SAMT EN FORBEDRING AF ENERGIFORBRUGET OG ARBEJDSHYGIEJNEVILKAARENE, NAVNLIG MED HENBLIK PAA AT MULIGGOERE SAMTIDIG PRODUKTION AF FARVET OG PYROLITCOATED ( PYROLYSEFREMSTILLET LAGDELT GLAS ) MED UFARVET GLAS .

4 DEN PAATAENKTE STOETTE SKULLE YDES I FORM AF EN RENTEGODTGOERELSE PAA 4% AF ET BELOEB PAA 531 600 000 BFR OVER SEKS AAR, EN KAPITALPRAEMIE PAA 4% AF ET BELOEB PAA 269 550 000 OVER SEKS AAR SAMT FEM AARS FRITAGELSE FOR EJENDOMSSKATTER AF DE SAMLEDE INVESTERINGER . IFOELGE KOMMISSIONEN SVAREDE STOETTEN TIL EN NETTOSUBVENTION PAA 5,8 %.

5 VED DEN ANFAEGTEDE BESLUTNINGS ARTIKEL 1 PAALAEGGES DEN BELGISKE REGERING AT AFSTAA FRA AT IVAERKSAETTE STOETTEPROJEKTET, OG IFOELGE ARTIKEL 2 SKAL REGERINGEN SENEST TO MAANEDER EFTER DATOEN FOR BESLUTNINGENS MEDDELELSE GIVE KOMMISSIONEN UNDERRETNING OM DE FORANSTALTNINGER, DEN HAR TRUFFET FOR AT EFTERKOMME BESLUTNINGEN . IFOELGE ARTIKEL 3 ER BESLUTNINGEN RETTET TIL KONGERIGET BELGIEN .

6 DEN ENE AF DE TO SAGSOEGERE ER EXECUTIF REGIONAL WALLON ( DET STYRENDE RAAD FOR REGIONEN WALLONIEN ), SOM EFTER GAELDENDE REGLER I BELGIEN ER DET KOMPETENTE ORGAN FOR YDELSE AF STOETTE TIL VIRKSOMHEDER ETABLERET I WALLONIEN, HVILKEN REGION UDGOER EN DEL AF PROVINSEN NAMUR . DET VAR DET STYRENDE RAAD, SOM DEN 18 . OKTOBER 1984 TRAF BESLUTNING OM AT YDE DEN ANFAEGTEDE STOETTE TIL SELSKABET GLAVERBEL, SOM ER DEN ANDEN SAGSOEGER I SAGEN .

7 FOR EN MERE UDFOERLIG FREMSTILLING AF SAGENS FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER SAMT PARTERNES ANBRINGENDER OG ARGUMENTER HENVISES I OEVRIGT TIL RETSMOEDERAPPORTEN . DISSE OMSTAENDIGHEDER OMTALES DERFOR KUN I DET FOELGENDE, SAAFREMT DET PAA DE ENKELTE PUNKTER ER NOEDVENDIGT FOR FORSTAAELSEN AF DOMSTOLENS ARGUMENTATION .

8 KOMMISSIONEN HAR IKKE REJST FORMALITETSINDSIGELSE I DE TO SAGER, OG DOMSTOLEN FINDER IKKE ANLEDNING TIL AT EFTERPROEVE FORMALITETSSPOERGSMAALET AF EGEN DRIFT .

9 DE TO SAGSOEGERES ANBRINGENDER ER I VIDT OMFANG SAMMENFALDENDE . DE BESTRIDER SAALEDES DELS, AT TRAKTATENS ARTIKEL 92, STK . 1, KUNNE BRINGES I ANVENDELSE, DELS GOER DE GAELDENDE, AT ENTEN TRAKTATENS ARTIKEL 92, STK . 3, LITRA B ), ELLER ARTIKEL 92, STK . 3, LITRA C ), BURDE VAERE BRAGT I ANVENDELSE . DESUDEN HAEVDER DE, AT DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING PAA FLERE PUNKTER ER UBEGRUNDET ELLER I HVERT FALD IKKE TILSTRAEKKELIGT BEGRUNDET . ENDELIG ANFOERER DET STYRENDE RAAD, AT KOMMISSIONEN HAR TILSIDESAT KONTRADIKTIONSPRINCIPPET .

10 SAGSOEGERNES ANBRINGENDER OM BEGRUNDELSEN ER RETTET MOD DE BETRAGTNINGER, BESLUTNINGEN INDEHOLDER VEDROERENDE ANVENDELSEN AF TRAKTATENS ARTIKEL 92, STK . 1, OG AFSLAGET PAA AT ANVENDE TRAKTATENS ARTIKEL 92, STK . 3, LITRA B ) OG C ). DISSE ANBRINGENDER BOER BEHANDLES I SAMMENHAENG MED ANBRINGENDERNE VEDROERENDE REALITETEN .

A - TRAKTATENS ARTIKEL 92, STK . 1

11 DE TO SAGSOEGERE HAR GJORT GAELDENDE, AT KOMMISSIONENS BESLUTNING ER BASERET PAA EN FEJLAGTIG VURDERING AF DE FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER . DE ANFOERER, AT KOMMISSIONEN MED URETTE ER GAAET UD FRA, AT PLANGLASINDUSTRIENS PROBLEMER SKYLDTES EN LAV UDNYTTELSESGRAD, IDET OVERSKUDSKAPACITETEN IFOELGE KOMMISSIONENS BEREGNINGER ANDROG MELLEM 10 OG 16% I 1982-1985 . DISSE TAL ER EFTER SAGSOEGERNES OPFATTELSE IKKE KORREKTE, DA UDNYTTELSESGRADEN I 1985 UDGJORDE 91 ELLER MAASKE ENDDA 92 %. DESUDEN HAR KOMMISSIONEN IKKE TAGET HENSYN TIL, AT UDNYTTELSESGRADEN GRADVIS STEG INDEN FOR REFERENCEPERIODEN, OG AT DENNE STIGNING FORTSATTE I 1986, IDET FLERE PRODUKTIONSANLAEG FOR VINDUESGLAS INDEN FOR FAELLESSKABET BLEV LUKKET .

12 KOMMISSIONEN HAR HENVIST TIL GLAVERBEL' S AARSBERETNING FOR PERIODEN 1982-1984, IFOELGE HVILKEN FORBRUGET AF PLANGLAS I EUROPA I 1982 NAAEDE SIT HIDTIL LAVESTE PUNKT SIDEN 1975 . KOMMISSIONEN ERKENDER, AT SITUATIONEN HAR FORBEDRET SIG EN SMULE SIDEN DA, MEN OGSAA ANDRE OPLYSNINGER FRA GLAVERBEL GODTGOER, HVORFOR VIRKSOMHEDERNE INDEN FOR DEN OMHANDLEDE SEKTOR BEKLAGEDE SIG OVER STIGENDE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER, STAGNERENDE EFTERSPOERGSEL OG NOEDVENDIGE LUKNINGER AF PRODUKTIONSANLAEG .

13 DET BEMAERKES, AT UENIGHEDEN MED HENSYN TIL PRODUKTIONSKAPACITETENS UDNYTTELSESGRAD IKKE HAR BETYDNING FOR AFGOERELSEN AF, OM DE AF DET STYRENDE RAAD FOR REGIONEN WALLONIEN PAATAENKTE PROJEKTER KAN ANTAGES AT UDGOERE EN STOETTE I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 92, STK . 1 . DET ER UBESTRIDT, AT PLANGLASINDUSTRIEN HAVDE AFSAETNINGSVANSKELIGHEDER MELLEM 1982 OG 1986 OG AT DETTE MEDFOERTE EN NEDGANG I SEKTORENS BESKAEFTIGELSE . FOELGELIG MAA BEGUNSTIGELSER AF DEN KARAKTER, DER SKULLE YDES VED DE PAATAENKTE FORANSTALTNINGER, ANTAGES AT STILLE VIRKSOMHEDEN BEDRE END KONKURRENTERNE OG MAA FOELGELIG BETEGNES SOM STOETTE, SAALEDES SOM DETTE BEGREB FORSTAAS EFTER TRAKTATEN .

14 SAGSOEGERNE HAR ENDVIDERE GJORT GAELDENDE, AT FORMAALET MED DE OMHANDLEDE INVESTERINGER VAR AT GOERE DET MULIGT AT FREMSTILLE OG AFSAETTE ET NYT PRODUKT FREMSTILLET PAA GRUNDLAG AF EN NY TEKNIK, SOM BLEV UDVIKLET AF GLAVERBEL, OG SOM BESTAAR I AT ANBRINGE DET PYROLYSEFREMSTILLEDE LAG PAA GLASPLADERNE, MENS DISSE ENDNU, SOM DET UDTRYKKES I DET TEKNISKE SPROG, ER "ON LINE" ELLER "FLOATED ". DER ER DERFOR MEGET FAA PRODUKTER, SOM KAN KONKURRERE MED DET NYE PRODUKT .

15 DET BEMAERKES, AT DENNE OMSTAENDIGHED IKKE KAN UDELUKKE ANVENDELSEN AF ARTIKEL 92, STK . 1 . DELS HAR SAGSOEGERNE IKKE GODTGJORT, AT DER FINDES TO INDBYRDES UAFHAENGIGE MARKEDER, DVS . ET MARKED FOR DET NYE PRODUKT OG ET ANDET MARKED FOR DE TRADITIONELLE PRODUKTER . DELS UDGJORDE DET NYE PRODUKT KUN OMKRING 30% AF GLAVERBEL' S SAMLEDE PRODUKTION SAMTIDIG MED, AT VIRKSOMHEDEN FOR ALLE SINE OEVRIGE PRODUKTERS VEDKOMMENDE DROG FORDEL AF DE OEKONOMISKE BEGUNSTIGELSER, DER VAR FORBUNDET MED STOETTEN .

16 SAGSOEGERNE HAR DESUDEN GJORT GAELDENDE, AT KOMMISSIONEN IKKE HAR GODTGJORT I SIN BESLUTNING, PAA HVILKEN MAADE DEN PAATAENKTE STOETTE SKULLE KUNNE PAAVIRKE SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE OG FORDREJE KONKURRENCEN PAA DET FAELLES MARKED . KOMMISSIONEN HAR BLOT ANFOERT NOGLE MERE ALMINDELIGE BETRAGTNINGER VEDROERENDE SITUATIONEN PAA GLASMARKEDET OG FREMDRAGET NOGLE STATISTISKE OPLYSNINGER, MEN IKKE GIVET NOGEN KONKRETE ANVISNINGER, SOM KAN BIDRAGE TIL AT FORSTAA DENS RAESONNEMENT .

17 KOMMISSIONENS BESLUTNING INDEHOLDER TRE FORSKELLIGE BETRAGTNINGER OM DET ANFOERTE SPOERGSMAAL . FOR DET FOERSTE NAEVNES DET I BESLUTNINGEN, AT MARKEDET FOR PLANGLAS ER MEGET SAARBART NAVNLIG PAA GRUND AF DEN STAGNERENDE EFTERSPOERGSEL, OVERKAPACITETEN I PRODUKTIONSAPPARATET OG NEDGANGEN I BESKAEFTIGELSEN . FOR DET ANDET INDEHOLDER BESLUTNINGEN NOGLE TAL VEDROERENDE SAMHANDELEN MELLEM DEN BELGISK-LUXEMBOURGSKE UNION OG DE OEVRIGE MEDLEMSSTATER, SOM I BESLUTNINGEN ANGIVES AT HAVE ET BETYDELIGT OMFANG . VIDERE NAEVNES DET I BESLUTNINGEN, AT GLAVERBEL EKSPORTERER OMKRING 50% AF SIN PRODUKTION AF FLOATGLAS TIL ANDRE MEDLEMSSTATER, LIGESOM DET ANFOERES, AT KOMMISSIONEN I 1984 OG 1986 VEDTOG TRE BESLUTNINGER, HVOREFTER STOETTE TIL PLANGLASINDUSTRIEN I DE TRE BENELUX-LANDE BLEV ERKLAERET UFORENELIGE MED TRAKTATENS ARTIKEL 92 ( BESLUTNINGERNE 84/497, 86/593 OG 84/507 ).

18 DISSE BETRAGTNINGER MAA UNDER ET I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 190 ANSES FOR AT UDGOERE EN FORNOEDEN BEGRUNDELSE FOR KOMMISSIONENS RESULTAT, NEMLIG AT DEN PAATAENKTE STOETTE KUNNE PAAVIRKE SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE OG KUNNE FORDREJE ELLER TRUE MED AT FORDREJE KONKURRENCEVILKAARENE VED AT BEGUNSTIGE VISSE VIRKSOMHEDER I FORHOLD TIL ANDRE .

19 FOELGELIG MAA ANBRINGENDERNE VEDROERENDE ARTIKEL 92, STK . 1, FORKASTES, LIGESOM DER IKKE KAN ANTAGES AT FORELIGGE UTILSTRAEKKELIG BEGRUNDELSE PAA DETTE PUNKT .

B - ARTIKEL 92, STK . 3, LITRA B )

20 DET STYRENDE RAAD FOR REGIONEN WALLONIEN HAR GJORT GAELDENDE, AT DEN NYE TEKNIK, SOM GLAVERBEL HAVDE INVESTERET I, SKULLE GOERE DET MULIGT FOR FIRMAET AT BEGRAENSE EUROPAS AFHAENGIGHED AF AMERIKANSKE OG JAPANSKE PRODUCENTER, NAVNLIG I TEKNISK HOEJTUDVIKLEDE SEKTORER, SAASOM UDVIKLINGEN AF FOTOELEKTRISKE CELLER I TYNDE LAG, HVILKET PROJEKT ER OMFATTET AF ESPRIT-PROGRAMMET, SOM GLAVERBEL DELTAGER I . DEN PAATAENKTE STOETTE MAA DERFOR ANTAGES AT FALDE IND UNDER DEN FORM FOR STOETTE, DER ER OMHANDLET I TRAKTATENS ARTIKEL 92, STK . 3, LITRA B ), SOM HAR TIL FORMAAL AT "FREMME VIRKELIGGOERELSEN AF VIGTIGE PROJEKTER AF FAELLESEUROPAEISK INTERESSE ".

21 HEROM BEMAERKES, AT KOMMISSIONEN IFOELGE ARTIKEL 92, STK . 3, "KAN" BETRAGTE DE I BESTEMMELSEN OMHANDLEDE FORMER FOR STOETTE FOR AT VAERE FORENELIGE MED FAELLESMARKEDET, BL.A . STOETTE TIL AT FREMME VIRKELIGGOERELSEN AF VIGTIGE PROJEKTER AF FAELLESEUROPAEISK INTERESSE . KOMMISSIONEN RAADER SAALEDES OVER ET VIST SKOEN PAA DETTE OMRAADE .

22 KOMMISSIONENS PRAKSIS PAA OMRAADET HVILER PAA DEN OPFATTELSE, AT ET PROJEKT KUN HAR FAELLESEUROPAEISK INTERESSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 92, STK . 3, LITRA B ), NAAR DET ENTEN INDGAAR I ET TVAERNATIONALT EUROPAEISK PROJEKT, SOM STOETTES AF FLERE MEDLEMSSTATERS REGERINGER I FAELLESSKAB ELLER SOM BESTANDDEL AF EN SAMORDNET AKTION FRA FLERE MEDLEMSSTATER TIL BEKAEMPELSE AF EN FAELLES TRUSSEL, SAASOM FORURENING AF MILJOEET .

23 KOMMISSIONENS STOETTEPOLITIK PAA DETTE OMRAADE KAN IKKE ANTAGES AT VAERE BEHAEFTET MED ET AABENBART FEJLSKOEN, HVILKET TILLIGE GAELDER KOMMISSIONENS ANTAGELSE OM, AT DE I SAGEN OMHANDLEDE INVESTERINGER IKKE OPFYLDTE DE NOEDVENDIGE BETINGELSER .

24 DE TO SAGSOEGERE HAR ENDVIDERE GJORT GAELDENDE, AT KOMMISSIONEN IKKE HAR GIVET EN BEGRUNDELSE FOR SIT AFSLAG I DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING . DEN ANFOERER I BESLUTNINGEN BLOT, AT "DET STAAR FAST, AT DEN PAATAENKTE STOETTE IKKE HAR TIL FORMAAL AT FREMME VIRKELIGGOERELSEN AF ET VIGTIGT PROJEKT AF FAELLESEUROPAEISK INTERESSE ".

25 HEROM BEMAERKES, AT BEGRUNDELSER OM, AT "DET ER AABENBART" O.LIGN . NORMALT MAA ANSES FOR UTILSTRAEKKELIGE . I DEN FORELIGGENDE SAG KAN DER IMIDLERTID IKKE GIVES SAGSOEGERNE MEDHOLD I DERES ARGUMENTER . SAGENS AKTER INDEHOLDER NEMLIG INTET SOM HELST GRUNDLAG FOR DEN ANTAGELSE, AT DEN OMHANDLEDE STOETTE KAN BIDRAGE TIL AT VIRKELIGGOERE ET "VIGTIGT" PROJEKT AF "FAELLES" EUROPAEISK INTERESSE . ET PROJEKT KAN IKKE ANSES FOR AT VAERE AF FAELLESEUROPAEISK INTERESSE, BLOT FORDI DE PAATAENKTE INVESTERINGER KAN INDEBAERE, AT DER BRINGES EN NY TEKNIK I ANVENDELSE . DETTE KAN I HVERT FALD SLET IKKE ANTAGES, NAAR PRODUKTERNE SKAL SAELGES PAA ET MARKED, HVOR DER I FORVEJEN ER OVERSKUD, SAALEDES SOM DET ER TILFAELDET I DEN I SAGEN OMHANDLEDE SEKTOR .

26 FOELGELIG KAN ANBRINGENDERNE OM TILSIDESAETTELSEN AF ARTIKEL 92, STK . 3, LITRA B ), OG OM DEN UTILSTRAEKKELIGE BEGRUNDELSE PAA DETTE PUNKT IKKE LAEGGES TIL GRUND .

C - ARTIKEL 92, STK . 3, LITRA C )

27 DET STYRENDE RAAD FOR WALLONIEN HAR GENTAGET, AT DEN PAATAENKTE STOETTE MAA SES I EN STOERRE SAMMENHAENG, NEMLIG SOM LED I EN GAVNLIG OMSTRUKTURERING, OG HAR ANFAEGTET KOMMISSIONENS OPFATTELSE OM, AT MODERNISERINGEN AF DE PAAGAELDENDE ANLAEG ( FLOATANLAEG ) PRINCIPIELT MAATTE BETRAGTES SOM EN INVESTERING TIL UDSKIFTNING AF ANLAEGGET, OG AT EN STOETTE TIL REGELMAESSIG FORNYELSE AF ET "FLOATANLAEG" IKKE OPFYLDER DE NOEDVENDIGE KRAV TIL PAA EN GANG AT FREMME UDVIKLINGEN AF DEN PAAGAELDENDE ERHVERVSGREN, UDEN SAMTIDIG AT AENDRE SAMHANDELSVILKAARENE PAA EN MAADE, DER STRIDER MOD DEN FAELLES INTERESSE . IFOELGE DET STYRENDE RAAD BURDE KOMMISSIONEN HAVE ANVENDT UNDTAGELSEN I ARTIKEL 92, STK . 3, LITRA C ).

28 DE TO SAGSOEGEREN HAR ENDVIDERE GJORT GAELDENDE, AT DET IKKE ER MULIGT AT UDLEDE AF BESLUTNINGENS BETRAGTNINGER, HVORLEDES KOMMISSIONEN PAA TRODS AF DEN OMSTAENDIGHED, AT FIRMAETS INVESTERINGER INDFOERTE TEKNISKE FORNYELSER, NAAEDE FREM TIL DEN KONKLUSION, AT STOETTEN VILLE PAAVIRKE SAMHANDELSVILKAARENE PAA EN MAADE, DER STRIDER MOD DEN FAELLES INTERESSE .

29 DET BEMAERKES, AT KOMMISSIONEN I BESLUTNINGEN HAR LAGT TIL GRUND, AT DEN PERIODISKE MODERNISERING AF ET "FLOATANLAEG", SOM SKAL SKE OVER EN PERIODE PAA MELLEM 6 OG 9 AAR, PRINCIPIELT HAR KARAKTER AF EN INVESTERING, DVS . ER EN DRIFTSUDGIFT . DET MAA ENDVIDERE IFOELGE KOMMISSIONEN ANSES FOR EN HELT NORMAL FORETEELSE OG ER DESUDEN I PRODUCENTENS EGEN INTERESSE, AT DER MED HENBLIK PAA EN BEGRAENSNING AF DRIFTSUDGIFTERNE, HERUNDER UDGIFTER TIL ENERGIFORBRUGET, ANVENDES DEN NYESTE, MEST EFFEKTIVE TEKNIK OG DE MEST AVANCEREDE MATERIALER . EN STOETTE TIL EN REGELMAESSIGT TILBAGEVENDENDE FORNYELSE AF ET "FLOATANLAEG" OPFYLDER DERFOR IKKE EFTER KOMMISSIONENS OPFATTELSE DE BETINGELSER, SOM KRAEVES EFTER ARTIKEL 92, STK . 3, LITRA C ), MED HENSYN TIL AT FREMME UDVIKLINGEN AF DEN PAAGAELDENDE ERHVERVSGREN .

30 UD FRA DISSE OVERVEJELSER HAR KOMMISSIONEN I BETRAGTNINGERNE TIL BESLUTNINGEN GENNEMGAAET DE OPLYSNINGER, SOM DEN BELGISKE REGERING OG GLAVERBEL HAR AFGIVET VEDROERENDE DE TEKNISKE FORBEDRINGER, SOM VILLE VAERE FORBUNDET MED DE PAAGAELDENDE INVESTERINGER . DET ERKENDES AF KOMMISSIONEN I BETRAGTNINGERNE, AT DEN STOETTEMODTAGENDE VIRKSOMHED ER DEN FOERENDE GLASPRODUCENT I EUROPA, SOM FREMSTILLER ENERGIBESPARENDE, LAGDELT GLAS DIREKTE PAA "FLOAT ". KOMMISSIONEN FINDER DOG IKKE, AT DENNE OMSTAENDIGHED KAN AENDRE VED DENS BEDOEMMELSE AF FORHOLDET . I DEN FORBINDELSE ANFOERER DEN I BESLUTNINGEN, AT DER FINDES TO FORSKELLIGE METODER FOR FREMSTILLING AF LAGDELT GLAS, HVORVED MAN OPNAAR PRODUKTER, SOM HAR EN FORSKELLIG SAMMENSAETNING, MEN DELVIS KAN ANVENDES TIL SAMME FORMAAL, NAVNLIG TIL ISOLERING AF BYGNINGER . I BETRAGTNING AF DEN EKSISTERENDE OVERPRODUKTION AF BEKLAEDT OG HAERDET GLAS MAA DEN OMHANDLEDE STOETTE EFTER KOMMISSIONENS OPFATTELSE ANTAGES AT PAAVIRKE SAMHANDELSVILKAARENE PAA EN MAADE, DER STRIDER MOD DEN FAELLES INTERESSE, OGSAA SELV OM INVESTERINGEN MAATTE MEDFOERE TEKNISKE FORNYELSER .

31 KOMMISSIONEN ER SAALEDES GAAET UD FRA, AT FORMAALET MED DEN PAAGAELDENDE INVESTERING VAR AT UDSKIFTE ET "FLOATANLAEG", OG AT EN SAADAN REGELMAESSIGT TILBAGEVENDENDE FORNYELSE IKKE KUNNE ANTAGES AT FREMME UDVIKLINGEN I DEN PAAGAELDENDE ERHVERVSGREN, SELV OM DEN MAATTE MEDFOERE TEKNISKE FORNYELSER . ENDVIDERE HAR KOMMISSIONEN LAGT TIL GRUND, AT EN SAADAN FORNYELSE IKKE - SELV OM DEN MAATTE FORUDSAETTES AT UDGOERE ET TEKNISK FREMSKRIDT, SOM BIDRAGER TIL FREMME AF DEN OEKONOMISKE UDVIKLING I DEN BETYDNING, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 92, STK . 3, LITRA C ) - KUNNE BEGRUNDE EN FRAVIGELSE AF BESTEMMELSEN TIL GUNST FOR FLOATGLASINDUSTRIEN, DA STOETTEFORANSTALTNINGEN PAA GRUND AF OVERKAPACITETEN VILLE PAAVIRKE ANDRE VIRKSOMHEDERS STILLING OG VAERE I STRID MED DEN FAELLES INTERESSE .

32 DET MAA FOR DET FOERSTE KONSTATERES, AT DET ANFOERTE RAESONNEMENT ER FORSTAAELIGT, OG AT DET GIVER DE BEROERTE MULIGHED FOR AT GOERE SIG BEKENDT MED DE HENSYN, DER LIGGER TIL GRUND FOR KOMMISSIONENS AFSLAG, LIGESOM DET SAETTER DOMSTOLEN I STAND TIL AT UDOEVE SIN PROEVELSESRET VEDROERENDE DISSE HENSYN . ANBRINGENDET OM DEN MANGLENDE BEGRUNDELSE MAA SAALEDES FORKASTES .

33 HVAD ANGAAR ANVENDELSEN AF ARTIKEL 92, STK . 3, LITRA C ), MAA DET VIDERE FASTSLAAS, AT SAGSOEGERNE IKKE HAR BESTRIDT DE FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER, SOM ER GRUNDLAGET FOR KOMMISSIONENS BESLUTNING . NAVNLIG HAR SAGSOEGERNE ERKENDT, AT FORNYELSEN AF ET "FLOATANLAEG" BOER FORETAGES MED VISSE REGELMAESSIGE MELLEMRUM, OG AT DET VAR NOEDVENDIGT AT UDSKIFTE DET I SAGEN OMHANDLEDE ANLAEG . VEL HAR SAGSOEGERNE BESTRIDT, AT DER BESTOD EN OVERKAPACITET PAA MARKEDET FOR PLANGLAS, MEN DENNE INDSIGELSE ER BASERET PAA DE BETRAGTNINGER, SOM ER GENNEMGAAET OG AFVIST I DET FOREGAAENDE .

34 DESUDEN BEMAERKES, AT KOMMISSIONEN RAADER OVER EN VIS SKOENSBEFOEJELSE, SAAVEL VED ANVENDELSEN AF ARTIKEL 92, STK . 3, LITRA C ), SOM VED ANVENDELSEN AF STK . 3, LITRA B ). SAALEDES TILKOMMER DET NAVNLIG KOMMISSIONEN AT AFGOERE, OM EN STOETTEFORANSTALTNING PAAVIRKER SAMHANDELSVILKAARENE MELLEM MEDLEMSTATERNE "PAA EN MAADE, DER STRIDER MOD DEN FAELLES INTERESSE ". SAGSOEGERNE HAR I DEN FORBINDELSE IKKE FREMFOERT NOGEN SOM HELST OMSTAENDIGHED TIL GODTGOERELSE AF, AT KOMMISSIONEN VED UDOEVELSEN AF SIN SKOENSBEFOEJELSE SKULLE HAVE GJORT SIG SKYLDIG I MAGTFORDREJNING ELLER FORETAGET ET AABENBART FEJLSKOEN .

35 FOELGELIG MAA ANBRINGENDET OM TILSIDESAETTELSEN AF ARTIKEL 92, STK . 3, LITRA C ), OG OM DEN MANGLENDE BEGRUNDELSE PAA DETTE PUNKT FORKASTES .

D - KONTRADIKTIONSPRINCIPPET

36 DET STYRENDE RAAD FOR WALLONIEN HAR TIL STOETTE FOR DETTE ANBRINGENDE GJORT GAELDENDE, AT DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING INDEHOLDER EN OMTALE AF DE INDLAEG, SOM BLEV AFGIVET UNDER DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE AF TO ANDRE MEDLEMSSTATER, EN BRANCHEFORENING OG EN PRODUCENTSAMMENSLUTNING I DEN SAMME SEKTOR, SAMT AT BESLUTNINGEN MED HENSYN TIL EN RAEKKE STATISTISKE OPLYSNINGER OM PRODUKTION OG SAMHANDEL HVILER PAA EN UDTALELSE, SOM DEN EUROPAEISKE SAMMENSLUTNING AF PLANGLASPRODUCENTER AFGAV I 1985 . DOKUMENTERNE BLEV IMIDLERTID IKKE TILSENDT DET STYRENDE RAAD, HVORFOR DET IKKE FIK MULIGHED FOR I RETTE TID AT FREMKOMME MED SINE BEMAERKNINGER TIL DOKUMENTERNES INDHOLD .

37 VEDROERENDE INDLAEGGENE FRA DE TO REGERINGER, EN BRANCHEFORENING OG EN PRODUCENTSAMMENSLUTNING BEMAERKES, AT DISSE INDLAEG ER NAEVNT I KOMMISSIONENS BESLUTNING, SOM ANGIVER, AT DE BLEV AFGIVET, DA KOMMISSIONEN INDHENTEDE UDTALELSER I HENHOLD TIL ARTIKEL 93, STK . 2, AFSNIT 1 . SELVE BEGRUNDELSEN FOR KOMMISSIONENS BESLUTNING INDEHOLDER IMIDLERTID INTETSTEDS NOGEN OMTALE AF DISSE INDLAEG, HVORFOR DE BEROERTE OGSAA UDEN AT HAVE KENDSKAB DERTIL MAATTE ANTAGES AT VAERE FULDT VIDENDE OM BEGRUNDELSEN .

38 HVAD ANGAAR DE STATISTISKE OPLYSNINGER, SOM IFOELGE KOMMISSIONEN HIDROERER FRA EN UDTALELSE AFGIVET AF DEN EUROPAEISKE SAMMENSLUTNING AF PLANGLASPRODUCENTER, FREMGAAR DET AF DE OPLYSNINGER, KOMMISSIONEN PAA DOMSTOLENS FORANLEDNING ER FREMKOMMET MED UNDER SAGEN, AT DE SAMME TAL FIGUREREDE I DEN SKRIVELSE AF 15 . NOVEMBER 1985, HVORVED DEN BELGISKE REGERING MEDDELTE KOMMISSIONEN, AT DEN PAATAENKTE AT YDE DEN OMHANDLEDE STOETTE . HEREFTER KAN DET STYRENDE RAAD FOR WALLONIEN, SOM MAA ANTAGES AT OPTRAEDE PAA DEN BELGISKE STATS VEGNE MED HENSYN TIL DE STOETTEBELOEB, DER YDES I WALLONIEN, IKKE MED RETTE PAABERAABE SIG, AT DET VAR UKENDT MED DISSE TAL .

39 ANBRINGENDET OM, AT KONTRADIKTIONSPRINCIPPET ER TILSIDESAT, MAA DERFOR FORKASTES .

40 PAA GRUNDLAG AF SAMTLIGE DE ANFOERTE BETRAGTNINGER VIL KOMMISSIONEN HEREFTER I DET HELE VAERE AT FRIFINDE .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

41 I HENHOLD TIL PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 69, STK . 2, DOEMMES DEN PART, DER TABER SAGEN, TIL AT AFHOLDE SAGENS OMKOSTNINGER . DA SAGSOEGERNE HAR TABT SAGEN, PAALAEGGES DE AT BETALE OMKOSTNINGERNE .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

UDTALER OG BESTEMMER

DOMSTOLEN ( SJETTE AFDELING )

1 ) SAGSOEGTE FRIFINDES .

2 ) SAGSOEGERNE BETALER SAGENS OMKOSTNINGER IN SOLIDUM .