61986J0145

DOMSTOLENS DOM AF 4 FEBRUAR 1988. - HORST LUDWIG MARTIN HOFFMANN MOD ADELHEID KRIEG. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF HOGE RAAD DER NEDERLANDEN. - BRUXELLES-KONVENTIONEN - ARTIKLERNE 26, 27, 31 OG 36. - SAG 145/86.

Samling af Afgørelser 1988 side 00645


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


++++

1 . KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER - ANERKENDELSE AF RETSAFGOERELSER - RAEKKEVIDDE - RETSAFGOERELSENS VIRKNINGER I DOMSSTATEN - SAMME VIRKNINGER I DEN STAT SOM BEGAERINGEN RETTES TIL

( KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968, ART . 26 )

2 . KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER - FULDBYRDELSE - AFGOERELSE OM BETALING AF HUSTRUBIDRAG - HINDRINGER FOR FORTSAETTELSE AF FULDBYRDELSEN - FORHOLD DER IKKE ER OMFATTET AF KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE - SKILSMISSE I DEN STAT SOM BEGAERINGEN RETTES TIL

( KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968, ART . 1, STK . 2, OG ART . 31 )

3 . KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER - ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE - BEGRUNDELSE FOR AFSLAG - UFORENELIGE RETSAFGOERELSER - UDENLANDSK AFGOERELSE OM UNDERHOLDSPLIGT MELLEM AEGTEFAELLER - SKILSMISSEDOM AFSAGT I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL

( KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968, ART . 27, NR . 3 )

4 . KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER - FULDBYRDELSE - INDSIGELSE MOD AFGOERELSEN OM AT TILLADE FULDBYRDELSE - IKKE FREMSAT - PAABERAABELSE AF EN BEGRUNDELSE FOR AFSLAG I FULDBYRDELSESFASEN - IKKE TILLADT - FORPLIGTELSER FOR DEN RET, SAGEN ER INDBRAGT FOR - GRAENSER

( KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968, ART . 36 )

Sammendrag


1 . EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE, DER ER ANERKENDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 26 I KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER, HERUNDER HANDELSSAGER, SKAL I PRINCIPPET HAVE SAMME VIRKNINGER I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL, SOM DEN HAR I DOMSSTATEN .

2 . FULDBYRDELSEN AF EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE, SOM ER FORSYNET MED FULDBYRDELSESPAATEGNING I EN KONTRAHERENDE STAT I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 31, OG SOM STADIG ER EKSIGIBEL I DOMSSTATEN, KAN IKKE FORTSAETTES I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL, NAAR FULDBYRDELSEN I HENHOLD TIL SIDSTNAEVNTE STATS LOVGIVNING IKKE LAENGERE KAN GENNEMFOERES AF GRUNDE, DER IKKE ER OMFATTET AF KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE .

KONVENTIONEN ER IKKE TIL HINDER FOR, AT RETTEN I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL, TAGER HENSYN TIL EN INDENLANDSK SKILSMISSEDOM I FORBINDELSE MED FULDBYRDELSEN AF EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE OM UNDERHOLDSPLIGT MELLEM AEGTEFAELLER .

3 . EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE, HVOREFTER EN AEGTEMAND TILPLIGTES AT BETALE HUSTRUBIDRAG I HENHOLD TIL DEN UNDERHOLDSPLIGT, DER GAELDER FOR AEGTEFAELLER, ER, JFR . KONVENTIONENS ARTIKEL 27, NR . 3, UFORENELIG MED EN INDENLANDSK RETSAFGOERELSE OM OPLOESNING AF DET PAAGAELDENDE AEGTESKAB .

4 . KONVENTIONENS ARTIKEL 36 SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT DEN PART, SOM IKKE I HENHOLD TIL DENNE BESTEMMELSE HAR ANFAEGTET AFGOERELSEN OM AT TILLADE FULDBYRDELSE, IKKE LAENGERE UNDER FULDBYRDELSEN AF RETSAFGOERELSEN KAN FREMSAETTE EN INDSIGELSE, SOM KUNNE VAERE GJORT GAELDENDE I FORBINDELSE MED ANFAEGTELSEN AF FULDBYRDELSESPAATEGNINGEN, OG SAALEDES, AT DENNE REGEL SKAL ANVENDES EX OFFICIO AF DOMSTOLENE I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL . DENNE REGEL FINDER DOG IKKE ANVENDELSE, SAAFREMT DEN INDEBAERER, AT RETTEN I DEN STAT, HVOR FULDBYRDELSE BEGAERES, HERVED FORPLIGTES TIL AT LADE RETSVIRKNINGERNE AF EN INDENLANDSK DOM, SOM IKKE ER OMFATTET AF KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE, VAERE AFHAENGIG AF, OM DOMMEN ANERKENDES I DEN STAT, I HVILKEN DEN UDENLANDSKE RETSAFGOERELSE ER AFSAGT, SOM BEGAERES FULDBYRDET .

Dommens præmisser


1 VED DOM AF 6 . JUNI 1986, INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 13 . JUNI S.AA ., HAR NEDERLANDENES HOGE RAAD I MEDFOER AF PROTOKOLLEN AF 3 . JUNI 1981 VEDROERENDE DOMSTOLENS FORTOLKNING AF KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER, HERUNDER HANDELSSAGER ( HEREFTER BENAEVNT "KONVENTIONEN "), FORELAGT FEM PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF EN RAEKKE ARTIKLER I KONVENTIONEN .

2 SPOERGSMAALENE ER BLEVET REJST UNDER EN SAG ANLAGT AF H . L . M . HOFFMANN MOD DENNES HUSTRU A . KRIEG ANGAAENDE FULDBYRDELSEN I NEDERLANDENE AF EN DOM AFSAGT AF AMTSGERICHT HEIDELBERG, HVOREFTER HOFFMANN BLEV PAALAGT AT BETALE ET MAANEDLIGT UNDERHOLDSBIDRAG TIL SIN HUSTRU .

3 DET FREMGAAR AF SAGEN, AT PARTERNE I HOVEDSAGEN ER TYSKE STATSBORGERE . DE INDGIK AEGTESKAB I 1950 . I 1978 OPHAEVEDE HOFFMANN SAMLIVET, FORLOD FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND OG TOG BOPAEL I NEDERLANDENE . PAA BEGAERING AF KRIEG BLEV HOFFMANN VED KENDELSE AFSAGT DEN 21 . AUGUST 1979 AF AMTSGERICHT HEIDELBERG PAALAGT AT BETALE HUSTRUBIDRAG ( GETRENNTLEBENSUNTERHALT ) TIL KRIEG .

4 PAA BEGAERING AF HOFFMANN ERKLAEREDE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK, MAASTRICHT, VED UDEBLIVELSESDOM AF 1 . MAJ 1980 AEGTESKABET FOR OPLOEST UNDER ANVENDELSE AF TYSK RET I HENHOLD TIL DE NEDERLANDSKE LOVVALGSREGLER . DEN 19 . AUGUST 1980 FIK DOMMEN RETSKRAFT I NEDERLANDENE VED INDFOERELSE I PERSONREGISTRET I HAAG . SKILSMISSEDOMMEN, SOM IKKE ER OMFATTET AF KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE, VAR IKKE ANERKENDT I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND PAA DET TIDSPUNKT, SOM IFOELGE DEN NATIONALE DOMSTOL ER AFGOERENDE FOR SAGEN .

5 PAA BEGAERING AF KRIEG ERKLAEREDE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK, ALMELO, VED KENDELSE AF 29 . JULI 1981 DEN AF AMTSGERICHT HEIDELBERG AFSAGTE KENDELSE EKSIGIBEL, JFR . KONVENTIONENS ARTIKEL 31 . AFGOERELSEN HEROM BLEV I APRIL 1982 MEDDELT HOFFMANN, SOM IKKE ANFAEGTEDE DEN .

6 DEN 28 . FEBRUAR 1983 GJORDE KRIEG UDLAEG I HOFFMANN' S LOEN HOS DENNES ARBEJDSGIVER . HOFFMANN FREMSATTE FOR PRAESIDENTEN FOR ARRONDISSEMENTSRECHTBANK, ALMELO, BEGAERING OM, AT UDLAEGGET BLEV OPHAEVET ELLER STILLET I BERO . HAN FIK MEDHOLD I FOERSTE INSTANS, MEN IKKE I APPELINSTANSEN, GERECHTSHOF, ARNHEM, HVIS AFGOERELSE HAN INDBRAGTE FOR HOGE RAAD .

7 HOGE RAAD, SOM FANDT, AT DET FOR AT AFGOERE SAGEN VAR NOEDVENDIGT AT FORTOLKE EN RAEKKE ARTIKLER I KONVENTIONEN, FORELAGDE FOELGENDE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL FOR DOMSTOLEN :

" 1 ) INDEBAERER ARTIKEL 26, STK . 1, I KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER, HERUNDER HANDELSSAGER ( BRUXELLES-KONVENTIONEN ), HVOREFTER DE KONTRAHERENDE STATER SKAL ANERKENDE RETSAFGOERELSER, DER ER TRUFFET I EN ANDEN KONTRAHERENDE STAT, AT DISSE AFGOERELSER I DE ANDRE KONTRAHERENDE STATER SKAL TILLAEGGES SAMME VIRKNING, SOM DE HAR IFOELGE DEN STATS RET, HVOR DE ER AFSAGT, OG BETYDER DET, AT DE DERFOR OGSAA KAN FULDBYRDES I DE SAMME TILFAELDE SOM DER?"

2 ) "HVIS DET FOERSTE SPOERGSMAAL BESVARES BEKRAEFTENDE, SKAL BRUXELLES-KONVENTIONENS ARTIKEL 26, SAMMENHOLDT MED ARTIKEL 31, DA FORTOLKES SAALEDES, AT FORPLIGTELSEN TIL AT ANERKENDE EN I EN KONTRAHERENDE STAT TRUFFET RETSAFGOERELSE INDEBAERER, AT RETSAFGOERELSEN, FORDI DEN FORTSAT KAN FULDBYRDES I HENHOLD TIL DEN STATS RET, HVOR DEN ER TRUFFET, OGSAA I SAADANNE TILFAELDE KAN FULDBYRDES I DEN ANDEN KONTRAHERENDE STAT?"

3 ) SAAFREMT DET ANDET SPOERGSMAAL BESVARES BEKRAEFTENDE, "KAN DET I ET TILFAELDE SOM DET FORELIGGENDE DA GOERES GAELDENDE, AT DEN TYSKE KENDELSE OM HUSTRUBIDRAG ER I STRID MED DEN SENERE NEDERLANDSKE SKILSMISSEDOM ELLER MED GRUNDLAEGGENDE RETSPRINCIPPER, JFR . BRUXELLES-KONVENTIONENS ARTIKEL 27?"

4 ) "MAA DER AF ( ORDNINGEN IFOELGE ) BRUXELLES-KONVENTIONEN UDLEDES EN REGEL OM, AT SAAFREMT DEN PART, MOD HVEM DER BEGAERES FULDBYRDELSE AF EN I EN ANDEN KONTRAHERENDE STAT TRUFFET RETSAFGOERELSE, IKKE - I FORBINDELSE MED, AT HAN ANFAEGTER AFGOERELSEN OM AT TILLADE FULDBYRDELSE - FREMSAETTER EN INDSIGELSE, SOM HAN HAR FAAET KENDSKAB TIL INDEN UDLOEBET AF DEN I BRUXELLES-KONVENTIONENS ARTIKEL 36, STK . 1, FASTSATTE FRIST, OG SOM ER TIL HINDER FOR, AT FULDBYRDELSEN GENNEMFOERES, KAN HAN IKKE UNDER EN SENERE FULDBYRDELSESSAG, HVORUNDER HAN ANFAEGTER ( FORTSAETTELSEN AF ) FULDBYRDELSEN, PAABERAABE SIG DENNE INDSIGELSE?"

5 ) HVIS DET FJERDE SPOERGSMAAL BESVARES BEKRAEFTENDE, "MAA DET AF ( ORDNINGEN IFOELGE ) BRUXELLES-KONVENTIONEN DA UDLEDES, AT DEN I FJERDE SPOERGSMAAL NAEVNTE REGEL, UNDER EN SENERE ANLAGT FULDBYRDELSESSAG, SKAL ANVENDES EX OFFICIO AF RETTEN I DEN STAT, HVOR DER ER GIVET TILLADELSE TIL FULDBYRDELSE, OGSAA SELV OM DETTE IKKE ER MULIGT IFOELGE NATIONAL RET?"

8 VEDROERENDE HOVEDSAGENS FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER, RETSFORHANDLINGERNES FORLOEB OG DE SKRIFTLIGE INDLAEG FOR DOMSTOLEN HENVISES TIL RETSMOEDERAPPORTEN . DISSE OMSTAENDIGHEDER OMTALES DERFOR KUN I DET FOELGENDE, SAAFREMT DET PAA DE ENKELTE PUNKTER ER NOEDVENDIGT FOR FORSTAAELSEN AF DOMSTOLENS ARGUMENTATION .

9 MED DET FOERSTE SPOERGSMAAL OENSKER DEN NATIONALE RET AFGJORT, OM EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE, SOM ANERKENDES I MEDFOER AF KONVENTIONENS ARTIKEL 26, PRINCIPIELT SKAL TILLAEGGES SAMME VIRKNING I DEN STAT, FULDBYRDELSESBEGAERINGEN RETTES TIL, SOM I DOMSSTATEN .

10 DET BEMAERKES, AT DER VED KONVENTIONEN I SAA VID UDSTRAEKNING SOM MULIGT SKAL ETABLERES "FRI BEVAEGELIGHED FOR DOMME", OG AT KONVENTIONEN SKAL FORTOLKES I OVERENSSTEMMELSE HERMED . GENNEM ANERKENDELSEN SKAL AFGOERELSERNE TILLAEGGES DE VIRKNINGER, SOM TILKOMMER DEM I DEN STAT, PAA HVIS OMRAADE DE ER TRUFFET ( RAPPORT OM KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER, HERUNDER HANDELSSAGER, EFT 1979 C 59, SS . 42 OG 43 ).

11 FOELGELIG SKAL DEN NATIONALE RETS FOERSTE SPOERGSMAAL BESVARES SAALEDES, AT EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE, DER ER ANERKENDT I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 26, I PRINCIPPET SKAL HAVE SAMME VIRKNINGER I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL, SOM DEN HAR I DOMSSTATEN .

12 NAAR HENSES TIL HOVEDSAGENS FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER, SAALEDES SOM DE FREMGAAR AF SAGENS AKTER, OENSKER DEN NATIONALE RET MED SIT ANDET SPOERGSMAAL AFGJORT, OM EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE, SOM ER FORSYNET MED FULDBYRDELSESPAATEGNING I EN KONTRAHERENDE STAT I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 31 FORTSAT SKAL KUNNE FULDBYRDES I ALLE DE TILFAELDE, HVOR DEN KAN FULDBYRDES I DOMSSTATEN, OGSAA SELV OM FULDBYRDELSEN I HENHOLD TIL FULDBYRDELSESSTATENS LOVGIVNING IKKE LAENGERE KAN GENNEMFOERES AF GRUNDE, SOM IKKE ER OMFATTET AF KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE .

13 I DEN FORELIGGENDE SAG ER EN AEGTEMAND I HENHOLD TIL EN RETSAFGOERELSE, HVIS FULDBYRDELSE ANFAEGTES, BLEVET PAALAGT AT BETALE BIDRAG ( GETRENNTLEBENSUNTERHALT ) TIL SIN HUSTRU . EN SAADAN AFGOERELSE FORUDSAETTER NOEDVENDIGVIS, AT DER BESTAAR ET AEGTESKABELIGT FORHOLD .

14 DET SKAL DERFOR AFGOERES, OM OPLOESNINGEN AF DET AEGTESKABELIGE FORHOLD SOM FOELGE AF EN SKILSMISSEDOM AFSAGT I DEN STAT, FULDBYRDELSESBEGAERINGEN RETTES TIL, KAN STANDSE FULDBYRDELSEN AF DEN UDENLANDSKE RETSAFGOERELSE, SELV OM DENNE FORTSAT ER EKSIGIBEL I DOMSSTATEN, HVOR SKILSMISSEDOMMEN IKKE ANERKENDES .

15 DET BEMAERKES, AT KONVENTIONEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 1, STK . 2, NR . 1, IKKE FINDER ANVENDELSE PAA BLANDT ANDET FYSISKE PERSONERS RETLIGE STATUS, OG AT DEN IKKE INDEHOLDER NOGEN REGEL, HVOREFTER RETTEN I DEN MEDLEMSSTAT, BEGAERINGEN RETTES TIL, ER FORPLIGTET TIL AT LADE VIRKNINGERNE AF EN INDENLANDSK SKILSMISSEDOM VAERE AFHAENGIG AF, OM DENNE DOM ANERKENDES I DEN STAT, HVOR DEN UDENLANDSKE RETSAFGOERELSE OM BIDRAG ER TRUFFET .

16 DETTE STOETTES AF KONVENTIONENS ARTIKEL 27, NR . 4, HVOREFTER UDENLANDSKE RETSAFGOERELSER PRINCIPIELT IKKE KAN ANERKENDES, SAAFREMT DE ER I STRID MED EN BESTEMMELSE I DEN INTERNATIONALE PRIVATRET I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL, VEDROERENDE BLANDT ANDET FYSISKE PERSONERS RETLIGE STATUS . DET FREMGAAR KLART AF BESTEMMELSEN, AT, FOR SAA VIDT ANGAAR FYSISKE PERSONERS RETLIGE STATUS, SKAL DE REGLER, DER SKAL ANVENDES I HENHOLD TIL DEN NATIONALE RET, DER GAELDER FOR DEN DOMSTOL, SAGEN ER INDBRAGT FOR, IKKE FRAVIGES I HENHOLD TIL KONVENTIONEN .

17 KONVENTIONEN ER SAALEDES IKKE TIL HINDER FOR, AT RETTEN I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL, TAGER HENSYN TIL EN INDENLANDSK SKILSMISSEDOM I FORBINDELSE MED FULDBYRDELSEN AF EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE OM BIDRAG .

18 DET ANDET SPOERGSMAAL SKAL DERFOR BESVARES SAALEDES, AT FULDBYRDELSEN AF EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE, SOM ER FORSYNET MED FULDBYRDELSESPAATEGNING I EN KONTRAHERENDE STAT I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 31, OG SOM STADIG ER EKSIGIBEL I DOMSSTATEN, IKKE KAN FORTSAETTES I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL, NAAR FULDBYRDELSEN I HENHOLD TIL SIDSTNAEVNTE STATS LOVGIVNING IKKE LAENGERE KAN GENNEMFOERES AF GRUNDE, DER IKKE ER OMFATTET AF KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE .

19 MED DET TREDJE SPOERGSMAAL OENSKER DEN NATIONALE RET AFGJORT, OM EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE, HVOREFTER EN AEGTEMAND TILPLIGTES AT BETALE HUSTRUBIDRAG SOM FOELGE AF SIN UNDERHOLDSPLIGT PAA GRUNDLAG AF AEGTESKABET, I HENHOLD TIL BRUXELLES-KONVENTIONENS ARTIKEL 27, NR . 3, ER UFORENELIG MED EN INDENLANDSK RETSAFGOERELSE OM OPLOESNING AF AEGTESKABET, ELLER OM ANERKENDELSEN AF EN SAADAN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE ER I STRID MED GRUNDLAEGGENDE RETSPRINCIPPER I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL, JFR . ARTIKEL 27, NR . 1 .

20 DE BESTEMMELSER, SOM OENSKES FORTOLKET, INDEHOLDER EN OPREGNING AF GRUNDENE TIL IKKE AT ANERKENDE EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE . I HENHOLD TIL ARTIKEL 34, STK . 2, KAN BEGAERING OM FULDBYRDELSESPAATEGNING AFSLAAS AF DE SAMME GRUNDE .

21 MED HENSYN TIL TREDJE SPOERGSMAALS ANDET LED BEMAERKES, AT "ORDRE PUBLIC"-KLAUSULEN, DER SOM KONVENTIONEN ER OPBYGGET, KUN KAN "SPILLE EN ROLLE I UNDTAGELSESTILFAELDE" ( OVENNAEVNTE RAPPORT OM KONVENTIONEN, S . 44 ), UNDER INGEN OMSTAENDIGHEDER KAN GOERES GAELDENDE, NAAR DER SOM HER SKAL TAGES STILLING TIL, OM EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE ER FORENELIG MED EN INDENLANDSK RETSAFGOERELSE, DA DETTE SPOERGSMAAL SKAL AFGOERES PAA GRUNDLAG AF DEN SAERLIGE BESTEMMELSE I ARTIKEL 27, NR . 3, DER VEDROERER DET TILFAELDE, HVOR DEN UDENLANDSKE AFGOERELSE ER UFORENELIG MED EN AFGOERELSE MELLEM DE SAMME PARTER TRUFFET I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL .

22 FOR AT AFGOERE, OM DER BESTAAR EN UFORENELIGHED, SOM OMHANDLET I DEN NAEVNTE BESTEMMELSE, SKAL DET UNDERSOEGES, OM RETSAFGOERELSERNE HAR RETSVIRKNINGER, SOM GENSIDIGT UDELUKKER HINANDEN .

23 DET FREMGAAR AF SAGEN, AT DEN UDENLANDSKE RETSAFGOERELSE VEDROERENDE HUSTRUBIDRAGET I DEN FORELIGGENDE SAG BLEV ERKLAERET EKSIGIBEL PAA ET TIDSPUNKT, DA DEN INDENLANDSKE SKILSMISSEDOM ALLEREDE VAR AFSAGT OG HAVDE FAAET RETSKRAFT, SAMT AT HOVEDSAGEN VEDROERER PERIODEN EFTER SKILSMISSEN .

24 UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER HAR DE OMHANDLEDE RETSAFGOERELSER RETSVIRKNINGER, SOM GENSIDIGT UDELUKKER HINANDEN . DEN UDENLANDSKE RETSAFGOERELSE, SOM NOEDVENDIGVIS FORUDSAETTER ET AEGTESKABELIGT FORHOLD, SKULLE NEMLIG FULDBYRDES, SKOENT AEGTESKABET ER OPLOEST VED EN RETSAFGOERELSE AFSAGT I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL, I EN SAG MELLEM DE SAMME PARTER .

25 DEN NATIONALE RETS TREDJE SPOERGSMAAL SKAL DERFOR BESVARES SAALEDES, AT EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE, HVOREFTER EN AEGTEMAND TILPLIGTES AT BETALE HUSTRUBIDRAG I HENHOLD TIL DEN UNDERHOLDSPLIGT, DER GAELDER FOR AEGTEFAELLER, ER, JFR . KONVENTIONENS ARTIKEL 27, NR . 3, UFORENELIG MED EN INDENLANDSK RETSAFGOERELSE OM OPLOESNING AF DET PAAGAELDENDE AEGTESKAB .

26 MED DET FJERDE OG FEMTE SPOERGSMAAL OENSKER DEN NATIONALE RET AFGJORT, OM KONVENTIONENS ARTIKEL 36 SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT DEN PART, SOM IKKE HAR ANFAEGTET AFGOERELSEN OM AT TILLADE FULDBYRDELSE I HENHOLD TIL DENNE BESTEMMELSE, IKKE LAENGERE UNDER FULDBYRDELSEN AF RETSAFGOERELSEN KAN FREMSAETTE EN INDSIGELSE, SOM HAN KUNNE HAVE GJORT GAELDENDE I FORBINDELSE MED ANFAEGTELSEN AF FULDBYRDELSESPAATEGNINGEN, OG OM DENNE REGEL SKAL ANVENDES EX OFFICIO AF RETTEN I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL .

27 MED HENBLIK PAA BESVARELSEN AF DISSE SPOERGSMAAL BEMAERKES FOR DET FOERSTE, AT KONVENTIONEN FOR AT BEGRAENSE DE KRAV, SOM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER TRUFFET I EN KONTRAHERENDE STAT KAN UNDERKASTES I EN ANDEN KONTRAHERENDE STAT, FORESKRIVER EN MEGET SUMMARISK PROCEDURE FOR MEDDELELSE AF FULDBYRDELSESPAATEGNING, SOM KUN KAN AFSLAAS AF DE I ARTIKLERNE 27 OG 28 OPREGNEDE GRUNDE . IKKE DESTO MINDRE INDEHOLDER KONVENTIONEN KUN REGLER OM MEDDELELSE AF FULDBYRDELSESPAATEGNING PAA UDENLANDSKE EKSEKUTIONSGRUNDLAG OG ANGAAR IKKE SELVE FULDBYRDELSEN, DER FORBLIVER UNDERKASTET VEDKOMMENDE NATIONALE LOVGIVNING ( DOM AF 2 . JULI 1985, DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK, 148/84, SML . S . 1981, 1987 ).

28 FOELGELIG FULDBYRDES EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE, SOM ER FORSYNET MED FULDBYRDELSESPAATEGNING, EFTER DE PROCESREGLER I DEN NATIONALE LOVGIVNING, DER GAELDER FOR DEN RET, SAGEN ER INDBRAGT FOR, HERUNDER REGLERNE VEDROERENDE RETSMIDLER .

29 DET ER DOG EN FORUDSAETNING, AT ANVENDELSEN AF DE PROCESREGLER, DER GAELDER I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL, I FORBINDELSE MED FULDBYRDELSEN IKKE SVAEKKER DEN TILSIGTEDE VIRKNING AF KONVENTIONENS FULDBYRDELSESSYSTEM .

30 DE RETSMIDLER, DER GAELDER I HENHOLD TIL NATIONAL RET, KAN DERFOR IKKE ANVENDES, NAAR FULDBYRDELSEN AF EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE, DER ER FORSYNET MED FULDBYRDELSESPAATEGNING, ANFAEGTES AF DEN, DER KUNNE HAVE ANFAEGTET FULDBYRDELSESPAATEGNINGEN, OG INDSIGELSEN KUNNE VAERE FREMSAT I FORBINDELSE HERMED . EN SAADAN INDSIGELSE MOD FULDBYRDELSEN VILLE SVARE TIL EN ANFAEGTELSE AF FULDBYRDELSESPAATEGNINGEN EFTER UDLOEBET AF DEN I KONVENTIONENS ARTIKEL 36, STK . 2, FASTSATTE BINDENDE FRIST, HVORVED DENNE BESTEMMELSE MISTER SIN TILSIGTEDE VIRKNING .

31 SOM FOELGE AF DEN UFRAVIGELIGE KARAKTER AF DEN I KONVENTIONENS ARTIKEL 36 FASTSATTE FRIST ER DEN NATIONALE RET FORPLIGTET TIL AT PAASE, AT DEN OVERHOLDES . RETTEN BOER SAALEDES AF EGEN DRIFT AFVISE INDSIGELSER, SOM STOETTES PAA NATIONAL RET, NAAR DEN NAEVNTE FRIST HERVED OVERSKRIDES .

32 DENNE REGEL, SOM FOELGER AF KONVENTIONENS SYSTEM, FINDER DOG IKKE ANVENDELSE, NAAR DEN SOM HER INDEBAERER, AT DEN NATIONALE RET VILLE BLIVE NOEDSAGET TIL AT TILSIDESAETTE RETSVIRKNINGERNE AF EN INDENLANDSK SKILSMISSEDOM, SOM IKKE ER OMFATTET AF KONVENTIONEN, MED DEN BEGRUNDELSE, AT DOMMEN IKKE ANERKENDES I DEN STAT, HVOR DEN UDENLANDSKE RETSAFGOERELSE, SOM SOEGES FULDBYRDET, ER TRUFFET .

33 SOM BEMAERKET I FORBINDELSE MED BESVARELSEN AF DET ANDET SPOERGSMAAL INDEHOLDER KONVENTIONEN IKKE NOGEN REGEL OM, AT RETTEN I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL, ER FORPLIGTET TIL AT LADE RETSVIRKNINGERNE AF EN INDENLANDSK SKILSMISSEDOM AFHAENGE AF, OM DOMMEN ANERKENDES I DEN STAT, HVOR DER ER TRUFFET EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE OM UNDERHOLDSBIDRAG, SOM ER OMFATTET AF KONVENTIONEN .

34 DET FJERDE OG FEMTE SPOERGSMAAL SKAL HEREFTER BESVARES MED, AT KONVENTIONENS ARTIKEL 36 SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT DEN PART, SOM IKKE I HENHOLD TIL DENNE BESTEMMELSE HAR ANFAEGTET AFGOERELSEN OM AT TILLADE FULDBYRDELSE, IKKE LAENGERE UNDER FULDBYRDELSEN AF RETSAFGOERELSEN KAN FREMSAETTE EN INDSIGELSE, SOM KUNNE VAERE GJORT GAELDENDE I FORBINDELSE MED ANFAEGTELSEN AF FULDBYRDELSESPAATEGNINGEN, OG SAALEDES, AT DENNE REGEL SKAL ANVENDES EX OFFICIO AF DOMSTOLENE I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL . DENNE REGEL FINDER DOG IKKE ANVENDELSE, SAAFREMT DEN INDEBAERER, AT RETTEN I DEN STAT, HVOR FULDBYRDELSE BEGAERES, HERVED FORPLIGTES TIL AT LADE RETSVIRKNINGERNE AF EN INDENLANDSK DOM, SOM IKKE ER OMFATTET AF KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE, VAERE AFHAENGIG AF, OM DOMMEN ANERKENDES I DEN STAT, I HVILKEN DEN UDENLANDSKE RETSAFGOERELSE ER AFSAGT, SOM BEGAERES FULDBYRDET .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

35 DE UDGIFTER, DER ER AFHOLDT AF FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLANDS REGERING, DET FORENEDE KONGERIGES REGERING OG KOMMISSIONENS FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN, KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG, DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET, TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL, DER ER FORELAGT AF NEDERLANDENES HOGE RAAD VED DOM AF 6 . JUNI 1986, FOR RET :

1 ) EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE, DER ER ANERKENDT I HENHOLD TIL BRUXELLES-KONVENTIONENS ARTIKEL 26, SKAL I PRINCIPPET HAVE SAMME VIRKNINGER I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL, SOM DEN HAR I DOMSSTATEN .

2 ) FULDBYRDELSEN AF EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE, SOM ER FORSYNET MED FULDBYRDELSESPAATEGNING I EN KONTRAHERENDE STAT I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 31, OG SOM STADIG ER EKSIGIBEL I DOMSSTATEN, KAN IKKE FORTSAETTES I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL, NAAR FULDBYRDELSEN I HENHOLD TIL SIDSTNAEVNTE STATS LOVGIVNING IKKE LAENGERE KAN GENNEMFOERES AF GRUNDE, DER IKKE ER OMFATTET AF KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE .

3 ) EN UDENLANDSK RETSAFGOERELSE, HVOREFTER EN AEGTEMAND TILPLIGTES AT BETALE HUSTRUBIDRAG I HENHOLD TIL DEN UNDERHOLDSPLIGT, DER GAELDER FOR AEGTEFAELLER, ER, JFR . KONVENTIONENS ARTIKEL 27, NR . 3, UFORENELIG MED EN INDENLANDSK RETSAFGOERELSE OM OPLOESNING AF DET PAAGAELDENDE AEGTESKAB .

4 ) KONVENTIONENS ARTIKEL 36 SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT DEN PART, SOM IKKE I HENHOLD TIL DENNE BESTEMMELSE HAR ANFAEGTET AFGOERELSEN OM AT TILLADE FULDBYRDELSE, IKKE LAENGERE UNDER FULDBYRDELSEN AF RETSAFGOERELSEN KAN FREMSAETTE EN INDSIGELSE, SOM KUNNE VAERE GJORT GAELDENDE I FORBINDELSE MED ANFAEGTELSEN AF FULDBYRDELSESPAATEGNINGEN, OG SAALEDES, AT DENNE REGEL SKAL ANVENDES EX OFFICIO AF DOMSTOLENE I DEN STAT, BEGAERINGEN RETTES TIL . DENNE REGEL FINDER DOG IKKE ANVENDELSE, SAAFREMT DEN INDEBAERER, AT RETTEN I DEN STAT, HVOR FULDBYRDELSE BEGAERES, HERVED FORPLIGTES TIL AT LADE RETSVIRKNINGERNE AF EN INDENLANDSK DOM, SOM IKKE ER OMFATTET AF KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE, VAERE AFHAENGIG AF, OM DOMMEN ANERKENDES I DEN STAT, I HVILKEN DEN UDENLANDSKE RETSAFGOERELSE ER AFSAGT, SOM BEGAERES FULDBYRDET .