61983J0242

DOMSTOLENS DOM (FOERSTE AFDELING) AF 12 JULI 1984. - CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DU BATIMENT, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DU HAINAUT MOD SALVATORE PATTERI. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF KONGERIGET BELGIENS COUR DE CASSATION. - SOCIAL SIKRING - BOERNETILSKUD. - SAG 242/83.

Samling af Afgørelser 1984 side 03171
svensk specialudgave side 00663
finsk specialudgave side 00645


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . SOCIAL SIKRING AF VANDRENDE ARBEJDSTAGERE _ RAADETS LOVGIVNINGSKOMPETENCE _ OMFANG

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 51 )

2.SOCIAL SIKRING AF VANDRENDE ARBEJDSTAGERE _ BOERNETILSKUD _ PERSONER MED RET TIL PENSION ELLER RENTE _ YDELSER PAAHVILENDE EN INVALIDEPENSIONISTS BOPAELSSTAT _ HOEJERE YDELSER TIDLIGERE UDBETALT AF EN ANDEN MEDLEMSSTAT _ RET TIL SUPPLERENDE YDELSE

( RAADETS FORORDNING NR . 1408/71 , ART . 77 , STK . 2 , LITRA B ), I ))

Sammendrag


1 . SELVE ORDLYDEN AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 51 ER TIL HINDER FOR AT ANTAGE , AT DEN OMSTAENDIGHED , AT DET PAAHVILER RAADET AF TRAEFFE DE FORANSTALTNINGER VEDROERENDE SOCIAL TRYGHED , DER ER NOEDVENDIGE FOR AT NAA DET FUNDAMENTALE FORMAAL , NEMLIG GENNEMFOERELSE AF ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED , UDTRYKKER EN TILSIGTET BEGRAENSNING AF RAADETS KOMPETENCE TIL AT OMFATTE DE TO DER UDTRYKKELIGT ANGIVNE FORANSTALTNINGER , NEMLIG SAMMENLAEGNING AF ALLE TIDSRUM , DER I DE FORSKELLIGE NATIONALE LOVGIVNINGER TAGES I BETRAGTNING , OG BETALING AF YDELSER TIL PERSONER , DER BOR INDEN FOR MEDLEMSSTATERNES OMRAADER .

2.SAAFREMT DE YDELSER , DER UDBETALES AF BOPAELSSTATEN , I DET I ARTIKEL 77 , STK . 2 , LITRA B ), I ), I FORORDNING NR . 1408/71 OMHANDLEDE TILFAELDE ER LAVERE END DE YDELSER , DER UDBETALES AF DEN ANDEN YDELSESPLIGTIGE STAT , BEVARER ARBEJDSTAGEREN DET HOEJESTE BELOEB OG HAR RET TIL FRA DEN KOMPETENTE SOCIALINSTITUTION I SIDSTNAEVNTE STAT AT MODTAGE EN SUPPLERENDE YDELSE , SOM ER LIG MED FORSKELLEN MELLEM DE TO YDELSER .

Dommens præmisser


1 VED DOM AF 3 . OKTOBER 1983 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 25 . OKTOBER 1983 , HAR BELGIENS COUR DE CASSATION I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 FORELAGT TO PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 51 OG ARTIKEL 77 I RAADETS FORORDNING NR . 1408/71 OM ANVENDELSEN AF DE SOCIALE SIKRINGSORDNINGER PAA ARBEJDSTAGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER , DER FLYTTER INDEN FOR FAELLESSKABET ( EFT 1971 II , S . 366 ), SUBSIDIAERT VEDROERENDE GYLDIGHEDEN AF FORORDNINGENS ARTIKEL 77 , STK . 2 , LITRA B ), I ).

2 SPOERGSMAALENE ER BLEVET REJST UNDER EN SAG OM DEN KOMPETENTE BELGISKE SOCIALINSTITUTIONS AFGOERELSE OM IKKE AT TILDELE EN ITALIENSK ARBEJDSTAGER MED RET TIL INVALIDEPENSION SAAVEL I BELGIEN SOM I ITALIEN , HVOR HAN NU BOR , ET SUPPLE RENDE BOERNETILSKUD FRA 9 . AUGUST 1979 , SOM ER LIG MED FORSKELLEN MELLEM DE BELGISKE BOERNETILSKUD OG DE LAVERE ITALIENSKE BOERNETILSKUD .

3 DET FREMGAAR AF DE SAGSAKTER , SOM DEN NATIONALE RET HAR FREMSENDT , AT DEN PAAGAELDENDE ARBEJDSTAGER , SOM ARBEJDEDE I BELGIEN FRA 28 . JUNI 1956 TIL 31 . JULI 1971 , I MEDFOER AF BELGISK LOVGIVNING OPPEBAR BOERNETILSKUD , INDTIL HAN ENDELIGT VENDTE TILBAGE TIL ITALIEN DEN 9 . AUGUST 1979 . EFTER DENNE DATO NAEGTEDE DEN BELGISKE SOCIALINSTITUTION AT UDBETALE HAM FORSKELLEN MELLEM DE BELGISKE BOERNETILSKUD , SOM HAN MODTOG INDTIL DA , OG DE LAVERE BOERNETILSKUD , SOM HAN DEREFTER FIK UDBETALT I ITALIEN . TIL STOETTE FOR SIN AFGOERELSE HENVISTE INSTITUTIONEN TIL ARTIKEL 77 , STK . 2 , LITRA B ), I ), I FORORDNING NR . 1408/71 , HVOREFTER DE BOERNETILSKUD , SOM EN ARBEJDSTAGER MED RET TIL PENSION ELLER RENTE EFTER LOVGIVNINGEN I FLERE MEDLEMSSTATER KAN GOERE KRAV PAA , UANSET PAA HVILKEN MEDLEMSSTATS OMRAADE DEN BERETTIGEDE ELLER HANS BOERN BOR , UDBETALES "EFTER LOVGIVNINGEN I DEN AF DISSE STATER , PAA HVIS OMRAADE HAN ER BOSAT , SAAFREMT HAN DER HAR OPNAAET RET TIL EN AF DE I STK . 1 NAEVNTE YDELSER I MEDFOER AF DENNE STATS LOVGIVNING" .

4 DEN BELGISKE SOCIALINSTITUTION FANDT IKKE , AT DETTE SPOERGSMAAL ALLEREDE VAR AFGJORT , NAAR HENSES TIL DOMSTOLENS FORTOLKNING AF DISSE BESTEMMELSER I DOMMEN AF 12 . JUNI 1980 ( LATERZA , SAG 733/79 , SML ., S . 1915 ). IFOELGE DEN BELGISKE SOCIALINSTITUTION BEMYNDIGER EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 51 KUN RAADET TIL AT GENNEMFOERE SAMMENLAEGNING AF REFERENCEPERIODER OG FAKTISK BETALING AF YDELSER TIL PERSONER , DER BOR PAA MEDLEMSSTATERNES OMRAADER , OG I BETRAGTNING AF DISSE BEGRAENSNINGER KAN ARTIKEL 77 , STK . 2 , LITRA B ), I ), I FORORDNING NR . 1408/71 KUN INDEHOLDE EN HENVISNINGSBESTEMMELSE , DER UDPEGER DEN NATIONALE RET , DER SKAL ANVENDES . DEN BELGISKE INSTITUTIONEN MENER DERFOR , AT HVIS ARTIKEL 77 , STK . 2 , LITRA B ), I ), SKULLE FORTOLKES SAALEDES , AT DEN STIFTEDE EN RET , SOM IKKE ER FASTSAT I NOGEN NATIONAL LOVGIVNING , VILLE DEN IKKE VAERE DAEKKET AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 51 .

5 DEN PAAGAELDENDE ARBEJDSTAGER HAR BESTRIDT DENNE RESTRIKTIVE FORTOLKNING AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 51 OG AF FORORDNING NR . 1408/71 , SOM MEDFOERER , AT HAN MISTER DE HOEJERE BOERNETILSKUD , SOM HAN VILLE HAVE BEVARET , SAAFREMT HAN FORTSAT HAVDE BOET I BELGIEN .

6 EN AF COUR D ' APPEL DE MONS AFSAGT DOM , SOM GAV DEN PAAGAELDENDE ARBEJDSTAGER MEDHOLD , ER ANKET TIL COUR DE CASSATION , SOM FINDER , AT DEN PAABERAABTE ANKEGRUND REJSTE SPOERGSMAAL OM FORTOLKNINGEN AF FAELLESSKABSRETTEN , DER IKKE SYNES AT HAVE VAERET FORELAGT DOMSTOLEN TIDLIGERE . BELGIENS COUR DE CASSATION HAR DERFOR FORELAGT FOELGENDE SPOERGSMAAL :

"1 . BEMYNDIGER ROM-TRAKTATENS ARTIKEL 51 ALENE MINISTERRAADET TIL AT TRAEFFE DE FORANSTALTNINGER , DER GOER DET MULIGT AT SIKRE DEN FAKTISKE BETALING AF SOCIALE YDELSER TIL VANDRENDE ARBEJDSTAGERE , IDET BETINGELSERNE FOR OG STOERRELSEN AF DISSE YDELSER FORTSAT UDELUKKENDE REGULERES AF SAERSKILTE LOVGIVNINGER , DER SKABER INDBYRDES FORSKELLIGE KRAV OVER FOR FORSKELLIGE INSTITUTIONER , OG SKAL BESTEMMELSERNE I FORORDNING NR . 1408/71 , NAVNLIG ARTIKEL 77 , FOELGELIG FORTOLKES SAALEDES , AT DE KUN STIFTER EN UMIDDELBAR RET TIL FORDEL FOR PRIVATE I DET OMFANG , DET ER NOEDVENDIGT FOR AT OPNAA FAKTISK UDBETALING AF YDELSER , IDET BETINGELSERNE FOR OG STOERRELSEN AF DISSE YDELSER FORTSAT UDELUKKENDE REGULERES AF DE NATIONALE LOVGIVNINGER , SAALEDES AT DEN OVENNAEVNTE BESTEMMELSE IKKE TIL FORDEL FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERE KAN STIFTE EN UMIDDELBAR RET TIL BETALING FRA MYNDIGHEDERNE I EN MEDLEMSSTAT AF BOERNETILSKUD , SOM IKKE SKAL BETALES I HENHOLD TIL DENNE MEDLEMSSTATS NATIONALE LOV?

2.SAAFREMT ARTIKEL 77 , STK . 2 , LITRA B ), I ), I FORORDNING NR . 1408/71 SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT RETTEN TIL AT FAA UDBETALT FAMILIEYDELSER FRA DEN STAT , PAA HVIS OMRAADE EN INVALIDEPENSIONIST ER BOSAT , IKKE MEDFOERER BORTFALD AF EN TIDLIGERE ERHVERVET RET TIL AT FAA UDBETALT HOEJERE YDELSER FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT , ELLER I HVERT FALD TIL EN TILLAEGSYDELSE , DER SVARER TIL FORSKELLEN MELLEM DE TO YDELSER , IDET ARTIKLEN TIL FORDEL FOR DEN BERETTIGEDE STIFTER EN RET , SOM IKKE ER HJEMLET I DE NATIONALE LOVGIVNINGER , ER FORORDNING NR . 1408/71 DA GYLDIG I FORHOLD TIL ROM-TRAKTATENS ARTIKEL 51?"

7 SOM DEN BELGISKE SOCIALINSTITUTION OG KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR BEMAERKET , ANGAAR DE TO SAERSKILTE SPOERGSMAAL , SOM SKAL BESVARES AF DOMSTOLEN , I VIRKELIGHEDEN KUN ET PROBLEM , NEMLIG HVORLEDES EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 51 SKAL FORTOLKES . SPOERGSMAALET OM GYLDIGHEDEN AF ARTIKEL 77 , STK . 2 , LITRA B ), I ), I FORORDNING NR . 1408/71 KAN KUN KOMME PAA TALE , SAAFREMT EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 51 HAR DEN BEGRAENSEDE RAEKKEVIDDE , SOM DEN BELGISKE SOCIALINSTITUTION TILLAEGGER DEN .

8 DET FREMGAAR AF SELVE ORDLYDEN AF ARTIKEL 51 , AT DE TO DER ANGIVNE FORANSTALTNINGER _ NEMLIG : "A ) SAMMENLAEGNING AF ALLE TIDSRUM , DER I DE FORSKELLIGE NATIONALE LOVGIVNINGER TAGES I BETRAGTNING MED HENBLIK PAA AT INDROEMME OG OPRETHOLDE RETTEN TIL YDELSER OG PAA BEREGNING AF DISSE , OG B ) BETALING AF YDELSER TIL PERSONER , DER BOR INDEN FOR MEDLEMSSTATERNES OMRAADER" _ KUN ER TO MULIGE MIDLER BLANDT EN RAEKKE FORANSTALTNINGER , SOM DET TILKOMMER RAADET AF TRAEFFE MED HENBLIK PAA AT FREMME ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED . AT SIKRE DENNE ER , SOM DET ER BLEVET FREMHAEVET I EN FAST RETSPRAKSIS ( DOMMENE AF 19 . 3 . 1964 , UNGER , SAG 75/63 , SML . 1954-1964 , S . 471 , AF 9 . 6 . 1964 , NONNENMACHER , SAG 92/63 , SML . 1954-1964 , S . 491 ; ORG . REF . REC . 1964 , S . 557 , OG AF 15 . 7 . 1964 , VAN DER VEEN , SAG 100/63 , SML . 1954-1964 , S . 527 ; ORG . REF . REC . 1964 , S . 1105 ), DET GRUNDLAEGGENDE FORMAAL MED EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 51 . DEN INDSKRAENKENDE FORTOLKNING AF DENNE BESTEMMELSE , SOM DEN BELGISKE SOCIALINSTITUTION GAAR IND FOR , MAA DERFOR FORKASTES .

9 SOM DOMSTOLEN GENTAGNE GANGE HAR FREMHAEVET , ER FORMAALET MED EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 51 RETNINGSGIVENDE FOR FORTOLKNINGEN AF DE FORORDNINGER , SOM RAADET UDSTEDER PAA OMRAADET FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING .

10 DOMSTOLEN HAR I DIREKTE FORLAENGELSE AF DISSE PRINCIPPER I DEN NAEVNTE DOM AF 12 . JUNI 1980 ANTAGET , AT ARTIKEL 77 , STK . 2 , LITRA B ), I ), I FORORDNING NR . 1408/71 IKKE KAN FORTOLKES SAALEDES , AT EN ARBEJDSTAGER VED OMBYTNING AF YDELSER , DER ER HJEMLET I EN MEDLEMSSTAT , MED YDELSER , DER ER HJEMLET I EN ANDEN MEDLEMSSTAT , BEROEVES DE MEST FORDELAGTIGE YDELSER . DA FORMAALET MED EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 51 KRAEVER DENNE FORTOLKNING , KAN DER IKKE VAERE TVIVL OM , AT ARTIKEL 77 , STK . 2 , LITRA B ), I ), I FORORDNING NR . 1408/71 FORTOLKET SAALEDES ER GYLDIG I FORHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 51 .

11 AF DISSE GRUNDE MAA DE FORELAGTE SPOERGSMAAL BESVARES SAALEDES : SAAFREMT DE YDELSER , DER UDBETALES AF BOPAELSSTATEN , I DET I ARTIKEL 77 , STK . 2 , LITRA B ), I ), I FORORDNING NR . 1408/71 OMHANDLEDE TILFAELDE ER LAVERE END DE YDELSER , DER UDBETALES AF DEN ANDEN YDELSESPLIGTIGE STAT , BEVARER ARBEJDSTAGEREN DET HOEJESTE BELOEB OG HAR RET TIL FRA DEN KOMPETENTE SOCIALINSTITUTION I SIDSTNAEVNTE STAT AT MODTAGE EN SUPPLERENDE YDELSE , SOM ER LIG MED FORSKELLEN MELLEM DE TO YDELSER ; ENDVIDERE HAR GENNEMGANGEN AF DE FORELAGTE SPOERGSMAAL INTET FREMBRAGT , DER KAN REJSE TVIVL OM GYLDIGHEDEN AF ARTIKEL 77 , STK . 2 , LITRA B ), I ), I FORORDNING NR . 1408/71 .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

12 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSK LANDS REGERING OG DEN ITALIENSKE REPUBLIKS REGERING , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN ( FOERSTE AFDELING )

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , DER ER FORELAGT AF BELGIENS COUR DE CASSATION VED DOM AF 3 . OKTOBER 1983 , FOR RET :

1 . SAAFREMT DEN YDELSE , DER UDBETALES AF BOPAELSSTATEN , I DET TILFAELDE , DER OMHANDLES I ARTIKEL 77 , STK . 2 , LITRA B ), I ), I RAADETS FORORDNING NR . 1408/71 AF 14 . JUNI 1971 OM ANVENDELSE AF DE SOCIALE SIKRINGSORDNINGER PAA ARBEJDSTAGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER , DER FLYTTER INDEN FOR FAELLESSKABET ( EFT 1971 II , S . 366 ), ER LAVERE END DEN YDELSE , DER UDBETALES AF DEN ANDEN YDELSESPLIGTIGE STAT , BEVARER ARBEJDSTAGEREN DEN HOEJESTE YDELSE OG HAR RET TIL FRA DEN SIDSTNAEVNTE STATS KOMPETENTE SOCIALINSTITUTION AT MODTAGE EN SUPPLERENDE YDELSE , SOM ER LIG MED FORSKELLEN MELLEM DE TO YDELSER .

2.GENNEMGANGEN AF DE FORELAGTE SPOERGSMAAL HAR INTET FREMBRAGT , DER KAN REJSE TVIVL OM GYLDIGHEDEN AF ARTIKEL 77 , STK . 2 , LITRA B ), I ), I DEN NAEVNTE FORORDNING NR . 1408/71 .