61983J0015

DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 17 MAJ 1984. - DENKAVIT NEDERLAND B.V. MOD HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN. - MARKEDERNE FOR LANDBRUGSVARER - STOETTE TIL SKUMMETMAELKSPULVER, DER FORARBEJDES TIL FODER - BETINGELSER FOR UDBETALING. - SAG 15/83.

Samling af Afgørelser 1984 side 02171


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . FRIE VAREBEVAEGELSER _ KVANTITATIVE RESTRIKTIONER _ FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING _ FORBUD _ RAEKKEVIDDE

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 30 FF .)

2 . FRIE VAREBEVAEGELSER _ KVANTITATIVE UDFOERSELSRESTRIKTIONER _ FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING _ BEGREB _ FAELLESSKABSBESTEMMELSER OM NAERMERE REGLER FOR STOETTE TIL SKUMMETMAELKSPULVER DER FORARBEJDES TIL FODERBLANDINGER _ UDELUKKELSE

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 34 )

3 . LANDBRUG _ FAELLES MARKEDSORDNINGER _ FORSKELSBEHANDLING AF PRODUCENTER ELLER FORBRUGERE _ NAERMERE REGLER FOR UDBETALING AF EN STOETTE _ OBJEKTIVT BERETTIGET FORSKELLIG BEHANDLING _ INGEN FORSKELSBEHANDLING

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 40 , STK . 3 , 2 . AFSNIT )

4 . FAELLESSKABSRETTEN _ PRINCIPPER _ PROPORTIONALITET _ NAERMERE REGLER FOR UDBETALING AF STOETTE _ FORUDGAAENDE ADMINISTRATIV KONTROL _ LOVLIGHED

5 . LANDBRUG _ FAELLES MARKEDSORDNING _ MAELK OG MEJERIPRODUKTER _ STOETTE TIL SKUMMETMAELK FORARBEJDET TIL FODERBLANDINGER _ NAERMERE REGLER FOR UDBETALINGEN _ FORMKRAV TIL BEVISET _ BINDENDE KARAKTER

( KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 1725/79 , ART . 6 , STK . 2 , OG ART . 7 )

Sammendrag


1 . FORBUDET MOD KVANTITATIVE RESTRIKTIONER SAMT FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING GAELDER IKKE BLOT FOR NATIONALE FORANSTALTNINGER , MEN OGSAA FOR FORANSTALTNINGER , DER UDGAAR FRA FAELLESSKABSINSTITUTIONERNE .

2 . TRAKTATENS ARTIKEL 34 TAGER SIGTE PAA FORANSTALTNINGER , HVIS FORMAAL ELLER VIRKNING SAERLIG ER AT HINDRE EKSPORTHANDELEN OG SAALEDES SKABE FORSKELSBEHANDLING MELLEM HANDELEN PAA HJEMMEMARKEDET I EN MEDLEMSSTAT OG DENS EKSPORTHANDEL , SAALEDES AT DER HERVED SIKRES DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTATS INDENLANDSKE PRODUKTION ELLER HJEMMEMARKED EN SAERLIG FORDEL TIL SKADE FOR PRODUKTIONEN ELLER HANDELEN I ANDRE MEDLEMSSTATER .

DETTE ER IKKE TILFAELDET , NAAR DER ER TALE OM EN FAELLESSKABSORDNING , DER FASTSAETTER , OM IKKE IDENTISKE , SAA I HVERT FALD HINANDEN LIGNENDE BETINGELSER FOR DEN ADMINISTRATIVE KONTROL MED SAAVEL EKSPORT I LOES VAEGT AF FODERBLANDINGER SOM MED FORHANDLING AF DISSE I INDLANDET .

3 . TRAKTATENS ARTIKEL 40 , STK . 3 , UDELUKKER ENHVER FORM FOR FORSKELSBEHANDLING AF FAELLESSKABETS PRODUCENTER ELLER FORBRUGERE OG KRAEVER SAALEDES , AT SAMMENLIGNELIGE SITUATIONER IKKE MAA BEHANDLES FORSKELLIGT , MEDMINDRE EN FORSKEL ER OBJEKTIVT BERETTIGET . DER ER IKKE TALE OM FORSKELSBEHANDLING I DENNE BESTEMMELSES FORSTAND , NAAR DE FORSKELLIGE MAADER , HVORPAA STOETTEN BLIVER UDBETALT , SVARER TIL EN OBJEKTIV FORSKEL I FORHOLDENE FOR EKSPORTEN PAA DEN ENE SIDE OG FORHANDLINGEN I EN MEDLEMSSTAT PAA DEN ANDEN SIDE .

4 . PROPORTIONALITETSPRINCIPPET KRAEVER , AT FAELLESSKABSINSTITUTIONERNES RETSAKTER IKKE GAAR UDOVER , HVAD DER ER EGNET TIL OG NOEDVENDIGT FOR AT OPFYLDE DET TILSIGTEDE MAAL .

DETTE PRINCIP TILSIDESAETTES IKKE AF EN ORDNING , HVOREFTER DER SOM BETINGELSE FOR UDBETALINGEN AF EN STOETTE SKAL SKE EN FORUDGAAENDE ADMINISTRATIV KONTROL , NAAR DER ER TALE OM SAERLIGT HOEJE BELOEB , OG NAAR DER ER SAERLIG FARE FOR SVIG .

5 . DA FORMAALET MED FAELLESSKABSBESTEMMELSERNE OM DE NAERMERE REGLER FOR STOETTE TIL SKUMMETMAELK , DER FORARBEJDES TIL FODERBLANDINGER , ER AT UDELUKKE , AT DER KAN UDBETALES STOETTE TO GANGE , OG AT VAREN KAN VENDE TILBAGE TIL DEN NORMALE OMSAETNING PAA MARKEDET , OG SAALEDES AT FORHINDRE SVIG , ER DET NOEDVENDIGT NOEJE AT OVERHOLDE FORMKRAVENE TIL BEVISET , SAAVEL FOR EKSPORT SOM FOR LEVERINGER I INDLANDET .

Dommens præmisser


1 VED KENDELSE AF 25 . JANUAR 1983 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 26 . JANUAR S.AA ., HAR COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 STILLET ET PRAEJUDICIELT SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKLER 34 , 40 , STK . 3 , OG 43 , STK . 3 , LITRA B ), SAMT AF ARTIKEL 22 I RAADETS FORORDNING NR . 804/68 AF 27 . JUNI 1968 OM DEN FAELLES MARKEDSORDNING FOR MAELK OG MEJERIPRODUKTER ( EFT 1968 I , S . 169 ) OG AF PROPORTIONALITETSPRINCIPPET ; DEN NATIONALE DOMSTOL SPOERGER , OM ALLE DISSE REGLER SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT ARTIKEL 6 , STK . 2 , OG ARTIKEL 7 I KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 1727/79 AF 25 . JULI 1979 OM NAERMERE REGLER FOR STOETTE TIL SKUMMETMAELK , DER FORARBEJDES TIL FODERBLANDINGER , OG TIL SKUMMETMAELKSPULVER TIL KALVEFODER ( EFT L 199 , S . 1 ) ER UFORENELIGE MED DEM .

2 DETTE SPOERGSMAAL ER REJST UNDER EN SAG , SOM DENKAVIT NEDERLAND B.V . HAR ANLAGT MOD HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN , HVORUNDER SAGSOEGEREN HAR NEDLAGT PAASTAND OM , AT STOETTEN FOR LEVERING AF FODERBLANDINGER I LOES VAEGT FRA NEDERLANDENE TIL BELGIEN UDBETALES TIL SAGSOEGEREN STRAKS EFTER DEN MAANEDLIGE FREMLAEGGELSE AF ANSOEGNINGEN OG FORARBEJDNINGSOPGOERELSERNE OG DE TILSVARENDE OVERSIGTSOPGOERELSER , EVENTUELT MED FORBEHOLD AF TILBAGEBETALING .

3 UNDER DENNE SAG HAR SAGSOEGEREN I HOVEDSAGEN BL.A . GJORT GAELDENDE , AT ARTIKEL 6 , STK . 2 , OG ARTIKEL 7 , I FORORDNING NR . 1725/79 INDEHOLDER REGLER OM BEVISBYRDEN FOR ANVENDELSEN AF LEVERINGER I LOES VAEGT , DER ER STRENGERE FOR LEVERINGER TIL UDLANDET END FOR LEVERINGER I INDLANDET , MED DEN KONSEKVENS , AT UDBETALINGEN AF STOETTE TIL EKSPORT FORSINKES CA . EN MAANED I FORHOLD TIL UDBETALINGEN AF STOETTE FOR LEVERINGER PAA MEDLEMSSTATENS HJEMMEMARKED .

4 SAGSOEGEREN I HOVEDSAGEN HAR DERFOR ANFOERT , AT DISSE BESTEMMELSER MAA ANSES FOR FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNINGER SOM KVANTITATIVE UDFOERSELSRESTRIKTIONER I STRID MED EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 34 OG MED FORORDNING NR . 804/68 , SAMT FOR EN FORSKELSBEHANDLING AF PRODUCENTEN I STRID MED EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 40 , STK . 3 , OG ARTIKEL 43 , STK . 3 LITRA B ); DE ER LIGELEDES IFOELGE SAGSOEGEREN I STRID MED PROPORTIONALITETSPRINCIPPET .

5 SAGSOEGTE I HOVEDSAGEN HAR DERIMOD BESTRIDT DETTE SYNSPUNKT OG HAR ERKLAERET AT VAERE BUNDET AF DE OMTVISTEDE BESTEMMELSER .

6 PAA BAGGRUND AF DISSE FAKTISKE OG RETLIGE OMSTAENDIGHEDER HAR COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN STILLET FOELGENDE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL :

"SKAL TRAKTATENS ARTIKEL 34 OG/ELLER TRAKTATENS ARTIKEL 40 , STK . 3 , OG/ELLER TRAKTATENS ARTIKEL 43 , STK . 3 , LITRA D ), OG/ELLER FORORDNING ( EOEF ) NR . 804/68 OG/ELLER PROPORTIONALITETSPRINCIPPET ELLER NOGET ANDET PRINCIP , DER LIGGER TIL GRUND FOR TRAKTATEN , FORTOLKES SAALEDES , AT ARTIKEL 6 , STK . 2 , SAMMENHOLDT MED ARTIKEL 7 I FORORDNING ( EOEF ) NR . 1725/79 ER UFORENELIG HERMED , FOR SAA VIDT DISSE BESTEMMELSER HAR TIL FOELGE , AT DEN I FORORDNINGEN NAEVNTE STOETTE TIL SKUMMETMAELKSPULVER , SOM I EN AF MEDLEMSSTATERNE FORARBEJDES TIL FODERBLANDINGER , OG SOM LEVERES I TANKVOGNE ELLER CONTAINERE , VED EKSPORT UDBETALES EN MAANED SENERE END VED SALG I INDLANDET?"

7 SKOENT DETTE SPOERGSMAAL EFTER SIN FORMULERING VEDROERER FORTOLKNINGEN AF VISSE BESTEMMELSER I EOEF-TRAKTATEN OG I FORORDNING NR . 804/68 , ANGAAR DET I VIRKELIGHEDEN GYLDIGHEDEN AF ARTIKEL 6 , STK . 2 , OG ARTIKEL 7 , I FORORDNING NR . 1725/79 .

SPOERGSMAALET , OM DER ER TALE OM FORSKELSBEHANDLING

8 FORUD FOR DEN MATERIELRETLIGE GENNEMGANG MAA DET FASTSLAAS , I HVILKET OMFANG FODERBLANDINGER , DER EKSPORTERES I LOES VAEGT , FAKTISK ER OMFATTET AF EN ANDEN ORDNING END DEN , DER GAELDER FOR FODERBLANDINGER , DER FORHANDLES I LOES VAEGT I INDLANDET .

9 HERVED BEMAERKES , AT ARTIKEL 6 , STK . 1 , LITRA B ), I FORORDNING NR . 1725/79 FASTSAETTER EN ADMINISTRATIV KONTROL FOR ALLE LEVERINGER I LOES VAEGT AF FODERBLANDINGER FOR AT SIKRE , AT LEVERINGERNE SKER TIL ANVENDELSE I EN LANDBRUGSBEDRIFT ELLER EN OPDRAETNINGS- ELLER OPFEDNINGSVIRKSOMHED , UDEN AT DER SONDRES MELLEM EKSPORT OG LEVERINGER I INDLANDET ; LIGELEDES BESTEMMER ARTIKLENS STK . 2 , AT UDBETALINGEN AF STOETTEN I BEGGE TILFAELDE FOERST SKER , NAAR VIRKSOMHEDEN OVER FOR DEN KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHED FREMLAEGGER DOKUMENTATION FOR , AT LEVERINGEN HAR FUNDET STED UNDER IAGTTAGELSE AF DE I STK . 1 , LITRA B ), NAEVNTE BETINGELSER .

10 DET FOELGER HERAF , AT DER KUN ER EN FORSKEL MELLEM DE TO OVENNAEVNTE SITUATIONER , NEMLIG ARTEN AF DET DOKUMENT , SOM SKAL FREMLAEGGES FOR AT OPNAA STOETTE :

_ HVAD PAA DEN ENE SIDE ANGAAR LEVERINGER I LOES VAEGT I EN ANDEN MEDLEMSSTAT END SALGSMEDLEMSSTATEN , KAN BEVISET FOR , AT LEVERINGEN ER SKET PAA DE I ARTIKEL 6 , STK . 1 , LITRA B ), NAEVNTE BETINGELSER , IFOELGE ARTIKEL 7 , STK . 1 , I FORORDNING NR . 1725/79 KUN FOERES VED FREMLAEGGELSE AF DET KONTROLEKSEMPLAR , DER ER NAEVNT I ARTIKEL 10 I KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 223/77 AF 22 . DECEMBER 1976 ( EFT L 38 , S . 20 ), DVS . DOKUMENTET T 5 , UNDTAGEN FOR SAA VIDT ANGAAR UDFOERSLER I BENELUX-LANDENE , HVOR DETTE BEVIS KAN FOERES VED KONTROLEKSEMPLARET BENELUX-5 I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 58 I RAADETS FORORDNING NR . 222/77 AF 13 . DECEMBER 1976 ( EFT L 38 , S . 1 ).

_ HVAD PAA DEN ANDEN SIDE ANGAAR LEVERINGER I LOES VAEGT I SALGSMEDLEMSSTATEN , HAR HVER MEDLEMSSTAT , TRODS DE SAERLIGE BESTEMMELSER HEROM I FORORDNING NR . 1725/79 MULIGHED FOR I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 14 I FORORDNING NR . 223/77 AT BESTEMME , AT BEVISET FOERES EFTER EN NATIONAL PROCEDURE .

11 DET MAA IMIDLERTID FREMHAEVES , AT NAAR EN MEDLEMSSTAT HAR VALGT AT ANVENDE EN NATIONAL PROCEDURE , ER DEN ALLIGEVEL FORPLIGTET TIL AT HANDLE SAALEDES , AT FORMAALET MED ARTIKEL 6 I FORORDNING NR . 1725/79 RESPEKTERES I SAMME OMFANG .

12 DA KONTROLKRAVENE I DET VAESENTLIGE ER DE SAMME SAAVEL FOR UDFOERSLER I LOES VAEGT SOM FOR LEVERINGER I LOES VAEGT I INDLANDET , SKYLDES EN EVENTUEL FORSINKELSE AF UDBETALINGEN AF STOETTEN TIL EKSPORT KUN , AT EKSPORT SKER UNDER ANDRE BETINGELSER , BL.A . ER ET T 5 DOKUMENT LAENGERE UNDERVEJS I SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET END ET NATIONALT DOKUMENT I EN ENKELT MEDLEMSSTAT .

SPOERGSMAALET , OM TRAKTATENS ARTIKEL 34 OG ARTIKEL 22 I FORORDNING NR . 804/68 ER TILSIDESAT

13 DEN FORELAEGGENDE DOMSTOLS SPOERGSMAAL GAAR I FOERSTE RAEKKE UD PAA , OM DE OMTVISTEDE BESTEMMELSER ER FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV UDFOERSELSRESTRIKTION I DEN I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 34 FORUDSATTE BETYDNING .

14 ARTIKEL 34 BESTEMMER , AT "KVANTITATIVE UDFOERSELSRESTRIKTIONER SAAVEL SOM ALLE FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING ER FORBUDT MELLEM MEDLEMSSTATERNE" .

15 FORBUDET MOD KVANTITATIVE RESTRIKTIONER SAMT FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING GAELDER , SOM DOMSTOLEN GENTAGNE GANGE HAR UDTALT , IKKE BLOT FOR NATIONALE FORANSTALTNINGER , MEN OGSAA FOR FORANSTALTNINGER , DER UDGAAR FRA FAELLESSKABSINSTITUTIONERNE ( DOM AF 20 . 4 . 1978 , SAGERNE 80 OG 81/77 , SML . S . 927 ).

16 IFOELGE DOMSTOLENS FASTE PRAKSIS TAGER ARTIKEL 34 SIGTE PAA FORANSTALTNINGER , "HVIS FORMAAL ELLER VIRKNING SAERLIG ER AT HINDRE EKSPORTHANDELEN OG SAALEDES SKABE FORSKELSBEHANDLING MELLEM HANDELEN PAA HJEMMEMARKEDET I EN MEDLEMSSTAT OG DENS EKSPORTHANDEL , SAALEDES AT DER HERVED SIKRES DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTATS INDENLANDSKE PRODUKTION ELLER HJEMMEMARKEDET EN SAERLIG FORDEL TIL SKADE FOR PRODUKTIONEN ELLER HANDELEN I ANDRE MEDLEMSSTATER" ( SE F.EKS . DOMMEN AF 8 . 11 . 1979 , GROENVELD , SAG 15/79 , SML . S . 3409 , PRAEMIS 7 ).

17 DETTE ER IKKE TILFAELDET , NAAR DER ER TALE OM EN FAELLESSKABSORDNING SOM DEN FORELIGGENDE , DER FASTSAETTER , OM IKKE IDENTISKE , SAA I HVERT FALD HINANDEN LIGNENDE BETINGELSER FOR DEN ADMINISTRATIVE KONTROL MED SAAVEL EKSPORT I LOES VAEGT AF FODERBLANDINGER SOM MED FORHANDLING AF DISSE I INDLANDET .

18 DENNE BEDOEMMELSE AENDRES IKKE AF , AT DEN STOETTE , DER KAN GIVES TIL FODERBLANDINGER EKSPORTERET I LOES VAEGT , EVENTUELT UDBETALES SENERE END STOETTEN TIL LEVERINGER I INDLANDET . EN SAADAN FORSKEL ER KUN ET RESULTAT AF DE SAERLIGE FORHOLD , DER GAELDER FOR SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET , NEMLIG AT DOKUMENTERNES CIRKULATION MELLEM MEDLEMSSTATERNES FORSKELLIGE MYNDIGHEDER NOEDVENDIGVIS TAGER LAENGERE TID END DE SAMME DOKUMENTERS CIRKULATION I EN MEDLEMSSTAT , OG UDGOER IKKE EN FORSKELSBEHANDLING I DEN I ARTIKEL 34 FORUDSATTE BETYDNING .

19 SOM KOMMISSIONEN MED RETTE HAR ANFOERT , KAN DER IKKE UNDER DEN PRAEJUDICIELLE PROCEDURE I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 177 TAGES HENSYN TIL EVENTUEL FORSKELSBEHANDLING , SOM ER ET RESULTAT AF , AT DE NATIONALE MYNDIGHEDER IKKE HAR ANVENDT DE RELEVANTE BESTEMMELSER KORREKT .

20 DET ANFOERTE GAELDER LIGELEDES FOR FORBUDET MOD FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING I ARTIKEL 22 , STK . 1 , I FORORDNING NR . 804/68 , HVORVED ARTIKEL 34 GENNEMFOERES I DEN FAELLES MARKEDSORDNING FOR MAELK OG MEJERIPRODUKTER .

SPOERGSMAALET , OM TRAKTATENS ARTIKLER 40 OG 43 ER TILSIDESAT

21 MED HENSYN TIL DEN PAASTAAEDE TILSIDESAETTELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 40 , STK . 3 , BEMAERKES , AT DENNE ARTIKEL FORESKRIVER , AT DE FAELLES LANDBRUGSMARKEDSORDNINGER "BOER UDELUKKE ENHVER FORM FOR FORSKELSBEHANDLING AF FAELLESSKABETS PRODUCENTER ELLER FORBRUGERE" .

22 DA DE FORSKELLIGE MAADER , HVORPAA STOETTEN BLIVER UDBETALT , SVARER TIL EN OBJEKTIV FORSKEL I FORHOLDENE FOR EKSPORTEN PAA DEN ENE SIDE OG FOR HANDELEN I EN MEDLEMSSTAT PAA DEN ANDEN SIDE , UDGOER DEN IKKE EN FORSKELSBEHANDLING I DEN NAEVNTE ARTIKELS FORSTAND , IDET DENNE KRAEVER , AT SAMMENLIGNELIGE SITUATIONER IKKE MAA BEHANDLES FORSKELLIGT , MEDMINDRE EN FORSKEL ER OBJEKTIVT BERETTIGET ( DOMMENE AF 15 . 7 . 1982 , EDEKA , SAG 245/81 , SML . S . 2745 , PRAEMIS 11 , AF 13 . 6 . 1978 , DENKAVIT , SAG 139/77 , SML . S . 1317 , OG AF 15 . 9 . 1982 , KIND , SAG 106/81 , SML . S . 2885 , PRAEMIS 22 ).

23 DET ANFOERTE GAELDER LIGELEDES FOR DEN PAASTAAEDE TILSIDESAETTELSE AF ARTIKEL 43 , STK . 3 , LITRA B ), HVOREFTER DE FAELLES MARKEDSORDNINGER SKAL SIKRE "SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET BETINGELSER SVARENDE TIL DEM , DER GAELDER PAA ET NATIONALT MARKED" .

SPOERGSMAALET , OM PROPORTIONALITETSPRINCIPPET ER TILSIDESAT

24 DET SIDSTE PUNKT I COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ' S SPOERGSMAAL VEDROERER TILSIDESAETTELSE AF PROPORTIONALITETSPRINCIPPET .

25 DETTE PRINCIP KRAEVER IFOELGE DOMSTOLENS FASTE PRAKSIS , AT FAELLESSKABSINSTITUTIONERNES RETSAKTER IKKE GAAR UD OVER , HVAD DER ER EGNET TIL OG NOEDVENDIGT FOR AT OPFYLDE DET TILSIGTEDE MAAL ( DOMME AF 20 . 2 . 1979 , BUITONI , SAG 122/78 , SML . S . 677 , PRAEMIS 16 OG AF 23 . 2 . 1983 , FROMANCAIS , SAG 66/82 , SML . S . 395 , PRAEMIS 8 ).

26 I DENNE SAMMENHAENG HAR SAGSOEGEREN I HOVEDSAGEN GJORT GAELDENDE , AT DE OMTVISTEDE BESTEMMELSER PAALAEGGER EKSPORTOEREN EN BYRDE , SOM GAAR UD OVER , HVAD DER ER NOEDVENDIGT FOR AT NAA FORMAALET MED KONTROLLEN . DET ER IFOELGE SAGSOEGEREN TILSTRAEKKELIGT FOR UDFOERSLERNES VEDKOMMENDE AT FOERE BEVIS FOR , AT LEVERINGEN ER SKET PAA DE KRAEVEDE BETINGELSER EFTER SAMME FREMGANGSMAADE SOM FASTSAT I ARTIKEL 6 , STK . 2 , I FORORDNING NR . 1725/79 FOR LEVERINGER I PRODUCENTLANDET , UDEN AT T 5-DOKUMENTET ANVENDES .

27 FOERST BEMAERKES , AT IFOELGE DEN FJERDE BETRAGTNING TIL FORORDNING NR . 222/77 LETTER ANVENDELSE AF REGLER OM FAELLESSKABSFORSENDELSE , HERUNDER ANVENDELSE AF ENSARTEDE KONTROLDOKUMENTER , TRANSPORTEN INDEN FOR FAELLESSKABET OG FORENKLER NAVNLIG FORMALITETERNE VED OVERSKRIDELSEN AF DE INDRE GRAENSER .

28 DERNAEST BEMAERKES , AT DEN PAAGAELDENDE ORDNING INDEBAERER EN FORUDGAAENDE ADMINISTRATIV KONTROL OG DERNAEST RETURNERING AF KONTROLEKSEMPLARET TIL MYNDIGHEDERNE I PRODUCENTLANDET , FOER STOETTEN KAN UDBETALES , SAAVEL FOR EKSPORT I LOES VAEGT SOM FOR LEVERINGER I LOES VAEGT I INDLANDET , HVAD ENTEN DER ER TALE OM T 5-DOKUMENTER ELLER BENELUX 5-DOKUMENTER ELLER OM ET DOKUMENT , DER KRAEVES INDEN FOR RAMMERNE AF DEN NATIONALE PROCEDURE I HENHOLD TIL ARTIKEL 14 I FORORDNING NR . 223/77 .

29 DA FORMAALET MED DENNE ORDNING ER AT UDELUKKE , AT DER KAN UDBETALES STOETTE TO GANGE , OG AT VAREN KAN VENDE TILBAGE TIL DEN NORMALE OMSAETNING PAA MARKEDET , OG SAALEDES AT FORHINDRE SVIG , ER DET NOEDVENDIGT NOEJE AT OVERHOLDE FORMKRAVENE TIL BEVISET , SAAVEL FOR EKSPORT SOM FOR LEVERINGER I INDLANDET .

30 UNDER DEN MUNDTLIGE FORHANDLING HAR KOMMISSIONEN MED RETTE BEMAERKET , AT ANVENDELSE AF EN ANDEN METODE TIL KONTROL AF , AT BETINGELSERNE I ARTIKEL 6 , STK . 1 , LITRA B ), I FORORDNING NR . 1725/79 ER OVERHOLDT , NEMLIG EN EFTERFOELGENDE KONTROL MED DEN KONSEKVENS , AT DEN TIDLIGERE UDBETALTE STOETTE I GIVET FALD SKAL BETALES TILBAGE , NAVNLIG VIL MEDFOERE UFORHOLDSMAESSIGE ADMINISTRATIVE BYRDER FOR DE MEDLEMSSTATER , SOM SKAL UDFOERE DENNE KONTROL .

31 DET MAA KONSTATERES , AT PROPORTIONALITETSPRINCIPPET IKKE TILSIDESAETTES AF EN ORDNING , HVOREFTER DER SOM BETINGELSE FOR UDBETALING AF EN STOETTE SKAL SKE EN FORUDGAAENDE ADMINISTRATIV KONTROL , NAAR DER ER TALE OM SAERLIGT HOEJE BELOEB , OG NAAR DER ER EN SAERLIG FARE FOR SVIG .

32 DET FOELGER HERAF , AT DE OMTVISTEDE BESTEMMELSER , SELV HVIS DE MEDFOERER EN VIS FORSINKELSE I UDBETALINGEN AF STOETTEN TIL EKSPORT I FORHOLD TIL UDBETALINGEN AF STOETTE TIL LEVERINGER I INDLANDET , IKKE ER I STRID MED PROPORTIONALITETSPRINCIPPET , IDET DER GOER SIG SAERLIGE FORHOLD GAELDENDE FOR FAELLESSKABSFORSENDELSEN .

33 DEN FORELAEGGENDE DOMSTOLS SPOERGSMAAL MAA DERFOR BESVARES SAALEDES , AT GENNEMGANGEN AF DET STILLEDE SPOERGSMAAL INTET HAR FREMBRAGT , DER KAN REJSE TVIVL OM GYLDIGHEDEN AF ARTIKEL 6 , STK . 2 , OG ARTIKEL 7 I FORORDNING NR . 1725/79 .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

34 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL PARTERNE I HOVEDSAGEN UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE DOMSTOL , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN ( ANDEN AFDELING )

VEDROERENDE DET SPOERGSMAAL , SOM COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN HAR FORELAGT DEN VED KENDELSE AF 25 . JANUAR 1983 FOR RET :

GENNEMGANGEN AF DET AF COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN STILLEDE SPOERGSMAAL HAR INTET FREMBRAGT , DER KAN REJSE TVIVL OM GYLDIGHEDEN AF ARTIKEL 6 , STK . 2 , OG ARTIKEL 7 I FORORDNING NR . 1725/79 .