61982J0327

DOMSTOLENS DOM (FEMTE AFDELING) AF 18 JANUAR 1984. - EKRO B.V. VEE- EN VLEESHANDEL MOD PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN. - EKSPORTRESTITUTION FOR OKSEKOED - "SLAG". - SAG 327/82.

Samling af Afgørelser 1984 side 00107


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . FAELLESSKABSRET _ FORTOLKNING _ ENSARTET FORTOLKNINGSPRINCIP _ GRAENSER

2 . LANDBRUG _ FAELLES MARKEDSORDNING _ OKSEKOED _ EKSPORTRESTITUTIONER _ UDELUKKEDE PRODUKTER _ "SLAG" _ NOEJAGTIG ANATOMISK AFGRAENSNING _ DE NATIONALE DOMSTOLES KOMPETENCE

( KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 2787/81 , BILAG )

3 . LANDBRUG _ FAELLES MARKEDSORDNING _ OKSEKOED _ EKSPORTRESTITUTIONER _ KOEDSTYKKE , HVORTIL DER HOERER ET STYKKE SLAG _ UDBETALING AF RESTITUTIONER _ KRITERIER

( KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 2787/81 )

Sammendrag


1 . DET FOELGER AF SAAVEL KRAVENE OM EN ENSARTET ANVENDELSE AF FAELLESSKABSRETTEN SOM AF LIGHEDSPRINCIPPET , AT ORDLYDEN AF EN FAELLESSKABSRETLIG BESTEMMELSE , SOM IKKE INDEHOLDER NOGEN UDTRYKKELIG HENVISNING TIL MEDLEMSSTATERNES RET MED HENSYN TIL FASTLAEGGELSEN AF DENS BETYDNING OG RAEKKEVIDDE , NORMALT I HELE FAELLESSKABET SKAL UNDERGIVES EN SELVSTAENDIG OG ENSARTET FORTOLKNING , SOM SKAL SOEGES UNDER HENSYNTAGEN TIL BESTEMMELSENS KONTEKST OG FORMAALET MED DEN PAAGAELDENDE ORDNING .

NAAR FAELLESSKABSLOVGIVER IMIDLERTID I EN FORORDNING STILTIENDE HAR HENVIST TIL NATIONAL SKIK OG BRUG , TILKOMMER DET IKKE DOMSTOLEN AT GIVE DISSE UDTRYK EN ENSARTET FAELLESSKABSDEFINITION .

2 . DEN NOEJAGTIGE ANATOMISKE AFGRAENSNING AF DET OKSEKOEDSTYKKE , DER BETEGNES SOM SLAG I POS . EX 02.01 A II A ) 4 BB ) I LISTEN I BILAGET TIL FORORDNING NR . 2787/81 , SKAL FINDES PAA GRUNDLAG AF DEN I DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTAT ELLER REGION NORMALT ANVENDTE METODE TIL UDSKAERING OG UDBENING AF OKSEKROPPE . DET TILKOMMER DEN NATIONALE DOMSTOL AT FASTSLAA , HVAD DENNE AFGRAENSNING ER .

3 . FORORDNING NR . 2787/81 SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT DER SKAL UDBETALES EKSPORTRESTITUTIONER FOR ET STYKKE KOED , HVORTIL DER HOERER ET STYKKE SLAG , PAA BETINGELSE AF , AT SIDSTNAEVNTE STYKKE IKKE ER KARAKTERGIVENDE FOR STYKKET , NAAR HENSES TIL FORBRUGSVANER OG HANDELSSKIK OG DE METODER , DER NORMALT ANVENDES TIL UDSKAERING OG UDBENING AF OKSEKOED I DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTAT ELLER REGION .

Dommens præmisser


1 VED AFGOERELSE AF 17 . DECEMBER 1982 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 20 . DECEMBER 1982 , HAR COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 STILLET TO PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 2787/81 AF 25 . SEPTEMBER 1981 OM FASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONERNE INDEN FOR OKSEKOEDSEKTOREN ( EFT L 271 , S . 44 ).

2 DISSE SPOERGSMAAL ER BLEVET REJST UNDER EN SAG MELLEM EKRO BV VEE- EN VLEESHANDEL ( HEREFTER BENAEVNT "EKRO" ), EN NEDERLANDSK EKSPORTOER AF OKSEKOED , OG PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES , RIJSWIJK ( HEREFTER BENAEVNT "PRODUKTSCHAP" ). SAGEN VEDROERER PRODUKTSCHAP ' S AFSLAG PAA AT UDBETALE EKRO EKSPORTRESTITUTIONER FOR OKSEKOED TIL ET TREDJELAND I HENHOLD TIL ARTIKEL 18 I RAADETS FORORDNING NR . 805/68 AF 27 . JUNI 1968 OM DEN FAELLES MARKEDSORDNING FOR OKSEKOED ( EFT 1968 I , S . 179 ) SAMT KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 2787/81 .

3 I DEN LISTE I BILAGET TIL KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 2787/81 OVER DE VARER , FOR HVIS EKSPORT DER KAN GIVES RESTITUTION I HENHOLD TIL ARTIKEL 18 I RAADETS FORORDNING NR . 805/68 , FIGURERER BL.A . UNDER RUBRIKKEN "EX 02.01 A II" I DEN FAELLES TOLDTARIF "KOED AF KORNKVAEG : A ) FERSK ELLER KOELET : . . . 4 . ANDRE VARER : . . . BB ) UDBENET , MED UNDTAGELSE AF ' SLAG ' OG ' SKANK ' , I STYKKER , HVERT STYKKE EMBALLERET FOR SIG" .

4 I OKTOBER 1981 UDFOERTE EKRO TIL VATIKANSTATEN TO PARTIER PAA HENHOLDSVIS 2 380 KG OG 2 062 KG KALVEKOED , FOR HVILKE SELSKABET ANSOEGTE OM EKSPORTRESTITUTIONER I HENHOLD TIL DEN OVENNAEVNTE BESTEMMELSE . I DISSE PARTIER FANDTES DER BL.A . BRYSTSTYKKER AF EN SAMLET VAEGT PAA 1 156 KG , SOM OGSAA OMFATTEDE ET I PISTOLFORM UDSKAARET KOEDSTYKKE , SOM IFOELGE PRODUKTSCHAP MAA ANSES FOR EN DEL AF "SLAGET" . DISSE SIDSTNAEVNTE STYKKERS SAMLEDE VAEGT VAR 201 KG . PRODUKTSCHAP NAEGTEDE AT UDBETALE EKRO EKSPORTRESTITUTIONERNE FOR DE 1 156 KG BRYSTSTYKKER .

5 EKRO INDBRAGTE DETTE AFSLAG FOR COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN OG GJORDE HERVED GAELDENDE , DELS AT DE OVENNAEVNTE STYKKER , SOM ER UDSKAARET I PISTOLFORM OG HOERER TIL BRYSTSTYKKERNE , IKKE KUNNE ANSES FOR AT VAERE EN DEL AF SLAGET , DELS AT RESTITUTIONERNE I ALLE TILFAELDE SKULLE BEREGNES EFTER DET UDFOERTE KOEDS SAMLEDE VAEGT MED FRADRAG AF DEN DEL AF DET , DER VAR SLAG , SAALEDES AT OGSAA UDFOERSEL AF OKSEBRYSTSTYKKER , PAA HVILKE DER SIDDER STYKKER AF SLAG , SKAL GIVE RET TIL EN FORHOLDSMAESSIG RESTITUTION .

6 FOR AT BLIVE I STAND TIL AT TRAEFFE AFGOERELSE I DENNE SAG HAR COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN STILLET DOMSTOLEN FOELGENDE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL :

1 . HVAD SKAL DER EFTER EN KORREKT FORTOLKNING AF POS . 02.01 A II A ) 4 EX BB ) I DEN FAELLES TOLDTARIF FORSTAAS VED "SLAG" , OG HVORLEDES KAN "SLAG" , DER IKKE HOERER UNDER DEN HER NAEVNTE POSITION , SKELNES FRA UDBENET KOED I STYKKER , DER HOERER UNDER POSITIONEN?

2 . INDEBAERER EN KORREKT FORTOLKNING AF FORORDNING NR . 2787/81 , AT DER IKKE MAA UDBETALES RESTITUTION FOR EKSPORT TIL TREDJELANDE AF ET UDBENET STYKKE , NAAR DER TIL STYKKET HOERER ET STYKKE "SLAG" , ELLER SKAL RESTITUTIONEN I SAA FALD EFTER EN KORREKT FORTOLKNING AF FORORDNINGEN YDES PAA GRUNDLAG AF DET EKSPORTEREDE KOEDS SAMLEDE VAEGT MED FRADRAG AF "SLAGSTYKKERNES" VAEGT?

DET FOERSTE SPOERGSMAAL

7 DET FOERSTE SPOERGSMAAL DREJER SIG OM DEN NOEJAGTIGE AFGRAENSNING AF DET STYKKE OKSEKOED , DER BETEGNES SOM SLAG I DEN LISTE , DER ER BILAG TIL KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 2787/81 .

8 I DERES SKRIFTLIGE INDLAEG FOR DOMSTOLEN HAR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLANDS REGERING OG KOMMISSIONEN , OG UNDER RETSFORHANDLINGERNE I HOVEDSAGEN EKRO , HVER ISAER FORETAGET EN FORSKELLIG ANATOMISK AFGRAENSNING AF DET PAAGAELDENDE STYKKE , IDET DE EFTER OMSTAENDIGHEDERNE MED STOETTE FRA SKITSER HAR ANGIVET , HVOR DENNE DEL AF BUGVAEGGEN BEFINDER SIG I FORHOLD TIL OKSEKROPPENS BAGFJERDINGER OG FORFJERDINGER OG I FORHOLD TIL RIBBENENE OG BRYSTET .

9 PRODUKTSCHAP SAMT KOMMISSIONEN I SIT MUNDTLIGE INDLAEG HAR GJORT GAELDENDE , AT MYNDIGHEDERNE I HVER MEDLEMSSTAT MAA HENHOLDE SIG TIL DEFINITIONEN AF DET PAAGAELDENDE STYKKE , SAALEDES SOM DEN FREMGAAR AF DE SKIKKE OG TRADITIONER FOR UDSKAERING OG UDBENING AF OKSEKROPPE , DER ER ANERKENDT I DEN PAAGAELDENDE STAT . KOMMISSIONEN HAR IMIDLERTID TILFOEJET , AT DE HERVED SKAL TAGE HENSYN TIL FORMAALET MED DE VED FAELLESSKABSBESTEMMELSERNE INDFOERTE RESTITUTIONSORDNINGER .

10 DET FREMGAAR AF SAGENS AKTER , AT DER MED HENSYN TIL DE ANVENDTE UDSKAERINGS- OG UDBENINGSMETODER FOR OKSEKROPPE FINDES EN MAENGDE TRADITIONER OG SKIKKE , SOM IKKE BLOT VARIERER FRA MEDLEMSSTAT TIL MEDLEMSSTAT , MEN ENDOG FRA REGION TIL REGION . DISSE UDSKAERINGS- OG UDBENINGSMETODER HAR BL.A . DERES OPRINDELSE I FORBRUGS- OG HANDELSVANER I DE FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER OG REGIONER . INDHOLDET I BETEGNELSERNE I DE FORSKELLIGE SPROGLIGE UDGAVER AF FORORDNING NR . 2787/81 KAN SAALEDES VARIERE EFTER MEDLEMSSTATER OG EFTER REGI ONER , ALT EFTER DEN METODE , SOM DER SAEDVANLIGVIS ANVENDES TIL UDSKAERING OG UDBENING AF OKSEKROPPE .

11 DET FOELGER AF SAAVEL KRAVENE OM EN ENSARTET ANVENDELSE AF FAELLESSKABSRETTEN SOM AF LIGHEDSPRINCIPPET , AT ORDLYDEN AF EN FAELLESSKABSRETLIG BESTEMMELSE , SOM IKKE INDEHOLDER NOGEN UDTRYKKELIG HENVISNING TIL MEDLEMSSTATERNES RET MED HENSYN TIL FASTLAEGGELSEN AF DENS BETYDNING OG RAEKKEVIDDE , NORMALT I HELE FAELLESSKABET SKAL UNDERGIVES EN SELVSTAENDIG OG ENSARTET FORTOLKNING , SOM SKAL SOEGES UNDER HENSYNTAGEN TIL BESTEMMELSENS KONTEKST OG FORMAALET MED DEN PAAGAELDENDE ORDNING .

12 FORMAALET MED DEN PAAGAELDENDE BESTEMMELSE ER , SOM KOMMISSIONEN HAR REDEGJORT FOR , AT UDELUKKE UDBETALING AF RESTITUTIONER FOR KOEDSTYKKER AF RINGE VAERDI , SOM DER ER TILSTRAEKKELIG EFTERSPOERGSEL EFTER I FAELLESSKABETS KOEDFORARBEJDNINGSINDUSTRI . VURDERINGEN AF DEN NOEJAGTIGE FORM OG STOERRELSE AF DEN DEL AF BUGVAEGGEN , SOM SKAL TILLAEGGES EN RINGERE VAERDI , AFHAENGER IMIDLERTID , LIGESOM DE FORSKELLIGE METODER FOR UDSKAERING OG UDBENING AF OKSEKROPPE , AF FORBRUGER- OG HANDELSSKIKKE OG TRADITIONER , SOM VARIERER FRA MEDLEMSSTAT TIL MEDLEMSSTAT OG FRA REGION TIL REGION . DER KAN FOELGELIG IKKE AF DET NAEVNTE FORMAAL MED DEN PAAGAELDENDE FAELLESSKABSBESTEMMELSE UDLEDES EN NOEJAGTIG ANATOMISK AFGRAENSNING AF DENNE DEL AF KROPPEN .

13 DA DER IKKE FINDES NOGEN ANVISNING HEROM I FORORDNING NR . 2787/81 , KAN DET IKKE ANTAGES , AT FAELLESSKABSLOVGIVER I EN FORORDNING OM EKSPORTRESTITUTIONER FOR KOED HAR VILLET FASTSAETTE EN HARMONISERING ELLER ENSRETNING AF DE UDSKAERINGS- OG UDBENINGSMETODER , DER FINDES I DE FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER . DET FREMGAAR TVAERTIMOD AF KOMMISSIONENS SVAR PAA ET AF DOMSTOLEN STILLET SPOERGSMAAL , AT KOMMISSIONEN , DA FORORDNING NR . 2787/81 BLEV UDSTEDT , HAR VAERET KLAR OVER , AT DE I FORORDNINGEN ANVENDTE UDTRYK IKKE OVERALT HAVDE NOEJAGTIG SAMME BETYDNING , MEN AT DEN HAR VAERET AF DEN OPFATTELSE , AT DISSE FORSKELLE KUN HAVDE MINDRE BETYDNING OG IKKE KUNNE BEGRUNDE EN AENDRING I DE BESTAAENDE SKIKKE OG METODER PAA OMRAADET .

14 VED SAALEDES AT INDRETTE SIG EFTER DE FORSKELLIGE BETYDNINGER AF DISSE UDTRYK HAR KOMMISSIONEN FOELGELIG I SIN FORORDNING STILTIENDE HENVIST TIL DE UDSKAE RINGS- OG UDBENINGSMETODER , DER ANVENDES I DE FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER OG REGIONER . UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER OG TRODS DET OVENNAEVNTE PRINCIP OM EN ENSARTET FORTOLKNING AF FAELLESSKABSRETTENS BESTEMMELSER TILKOMMER DET IKKE DOMSTOLEN AT GIVE DISSE UDTRYK EN ENSARTET FAELLESSKABSDEFINITION .

15 DEN NOEJAGTIGE ANATOMISKE AFGRAENSNING AF DET KOEDSTYKKE , DER BETEGNES SOM SLAG , SKAL ALTSAA FINDES PAA GRUNDLAG AF DEN I DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTAT ELLER REGION NORMALT ANVENDTE METODE TIL UDSKAERING OG UDBENING AF OKSEKROPPE . DET TILKOMMER DEN NATIONALE DOMSTOL AT FASTLAA , HVAD DENNE AFGRAENSNING ER .

16 DET FOERSTE SPOERGSMAAL SKAL DERFOR BESVARES SAALEDES , AT DET TILKOMMER DEN NATIONALE DOMSTOL AT FASTSLAA , HVAD DER IFOELGE DEN METODE , DER NORMALT ANVENDES TIL UDSKAERING OG UDBENING AF OKSEKROPPE I DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTAT ELLER REGION , ER DEN NOEJAGTIGE ANATOMISKE AFGRAENSNING AF DEN DEL AF BUGVAEGGEN , DER BETEGNES "SLAG" I POS . EX 02.01 A II A ) 4 BB ) I LISTEN I BILAGET TIL KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 2787/81 AF 25 . SEPTEMBER 1981 .

DET ANDET SPOERGSMAAL

17 DET ANDET SPOERGSMAAL FRA COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ER , OM DER SKAL UDBETALES RESTITUTION I HENHOLD TIL KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 2787/81 , NAAR DER TIL DE EKSPORTEREDE KOEDSTYKKER HOERER ET STYKKE SLAG , OG I GIVET FALD OM RESTITUTIONEN SKAL BEREGNES PAA GRUNDLAG AF DET EKSPORTEREDE KOEDS SAMLEDE VAEGT ELLER PAA GRUNDLAG AF VAEGTEN MED FRADRAG AF SLAGETS VAEGT .

18 PRODUKTSCHAP OG KOMMISSIONEN ER AF DEN OPFATTELSE , AT NAAR DER TIL ET STYKKE KOED HOERER ET STYKKE SLAG , SKAL DER IKKE UDBETALES NOGEN EKSPORTRESTITUTION . FORORDNINGEN INDEHOLDER INGEN BESTEMMELSER OM UDBETALING AF EN NEDSAT RESTITUTION , OG HVIS DER UDBETALES EN RESTITUTION BEREGNET EFTER STYKKETS SAMLEDE VAEGT , BETYDER DET , AT DER UDBETALES EN FORHOEJET RESTITUTION FOR KOED AF RINGE VAERDI , OG AT MAN SAALEDES FREMMER UOENSKET EKSPORT AF DETTE KOED , SOM ER EFTERSPURGT AF FAELLESSKABETS KOEDFORARBEJDNINGSINDUSTRI . DETTE ER I OEVRIGT BLEVET BEKRAEFTET EFTER SAGENS FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER AF EN AENDRING I DET PAAGAELDENDE BILAG VED KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 2773/82 AF 13 . OKTOBER 1982 OM FASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONERNE INDEN FOR OKSEKOEDSEKTOREN ( EFT L 292 , S . 20 ).

19 FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLANDS REGERING SAMT EKRO HAR I SIT MUNDTLIGE INDLAEG ANFOERT , AT IFOELGE ARTIKEL 20 , STK . 1 , I FORORDNING NR . 805/68 OG IFOELGE DE ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM FORTOLKNINGEN AF DEN FAELLES TOLDTARIF , NAVNLIG DEN ALMINDELIGE BESTEMMELSE 3 B ) I AFSNIT I , A , HERI , SKAL ET STYKKE KOED , HVORTIL DER HOERER ET STYKKE SLAG , SOM EN SAMMENSAT VARE TARIFERES EFTER DEN BESTANDDEL , DER ER KARAKTERGIVENDE . IFOELGE EKRO ER INDTIL 20 % SLAG I ET STYKKE KOED FOELGELIG IKKE EN HINDRING FOR UDBETALING AF RESTITUTION .

20 HERVED BEMAERKES FOR DET FOERSTE , AT ARTIKEL 20 , STK . 1 , I RAADETS FORORDNING NR . 805/68 AF 27 . JUNI 1968 , SOM ER GRUNDLAGET FOR FASTSAETTELSEN AF DE PAAGAELDENDE RESTITUTIONER , BESTEMMER , AT "VED TARIFERINGEN AF DE AF DENNE FORORDNING OMFATTEDE PRODUKTER GAELDER DE ALMINDELIGE REGLER FOR FORTOLKNINGEN AF DEN FAELLES TOLDTARIF OG DE SAERLIGE REGLER FOR DERES ANVENDELSE" . IFOELGE DEN ALMINDELIGE TARIFERINGSBESTEMMELSE VEDROERENDE NOMENKLATUREN I DEN FAELLES TOLDTARIF A 3 B ) "TARIFERES . . . SAMMENSATTE VARER . . . SOM OM DE BESTOD AF DET MATERIALE ELLER DEN BESTANDDEL , DER ER KARAKTERGIVENDE" .

21 SELV OM FORORDNING NR . 2787/81 IKKE BLOT HENVISER TIL DEN FAELLES TOLDTARIFS NOMENKLATUR , MEN OPSTILLER EN SELVSTAENDIG NOMENKLATUR MED HENBLIK PAA FASTSAETTELSEN AF EKSPORTRESTRIKTIONER , GAELDER DENNE REGEL FOR TARIFERINGEN INDEN FOR RAMMERNE AF DEN SAERLIGE NOMENKLATUR I FORORDNING NR . 2787/81 I DET OMFANG , DENNE FORORDNINGS ORDLYD ELLER FORMAALET MED EKSPORTRESTITUTIONSORDNINGEN IKKE KRAEVER EN ANDEN LOESNING .

22 MED HENSYN TIL ORDLYDEN AF BILAGET TIL FORORDNING NR . 2787/81 UDELUKKER AFFATTELSEN AF POS . EX 02.01 A II A ) 4 EX BB ), "UDBENET , MED UNDTAGELSE AF SLAG OG SKANK , I STYKKER , HVERT STYKKE EMBALLERET FOR SIG" , KUN DE STYKKER , SOM I DERES HELHED BESTAAR AF SLAG ELLER SKANK , OG GIVER IKKE NOGEN UDTRYKKELIG OPLYSNING OM STYKKER , SOM KUN DELVIS BESTAAR DERAF . DEN OMSTAENDIGHED , AT USIKKERHEDEN OM BEHANDLINGEN AF DE SIDSTNAEVNTE STYKKER SENERE ER BLEVET OPHAEVET UDEN TILBAGEVIRKENDE KRAFT VED INDSAETTELSEN AF FODNOTE 7 I BILAGET TIL OVENNAEVNTE FORORDNING NR . 2773/82 , HVOREFTER "RESTITUTION [KUN] UDBETALES FOR UDBENEDE STYKKER , DER IKKE OMFATTER HELE ELLER EN DEL AF SLAGET OG/ELLER SKANKEN" , KAN IKKE PAAVIRKE FORTOLKNINGEN AF DEN PAA TIDSPUNKTET FOR DE FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER GAELDENDE BESTEMMELSE .

23 MED HENSYN TIL FORMAALET MED RESTITUTIONSORDNINGEN , NAERMERE BESTEMT FORMAALET MED AT UDELUKKE UDBETALING AF RESTITUTIONER FOR KOED AF RINGE VAERDI , BEMAERKES , SOM DET ER ANFOERT I SVARET PAA DET FOERSTE SPOERGSMAAL , AT VURDERINGEN AF , HVAD DER I DENNE FORBINDELSE SKAL ANSES FOR KOED AF RINGE VAERDI , VARIERER STAERKT FRA MEDLEMSSTAT TIL MEDLEMSSTAT . UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER KAN RESTITUTIONSORDNINGENS FORMAAL IKKE BEGRUNDE , AT DEN OVENNAEVNTE ALMINDELIGE TARIFERINGSBESTEMMELSE VEDROERENDE NOMENKLATUREN I DEN FAELLES TOLDTARIF VED FORTOLKNINGEN AF DEN NAEVNTE POSITION I BILAGET TIL FORORDNING NR . 2787/81 FRAVIGES SAALEDES , AT ALLEREDE DEN OMSTAENDIGHED , AT DER TIL ET STYKKE KOED HOERER ET LILLE STYKKE , DER IFOELGE DE I EN MEDLEMSSTAT ALMINDELIGT ANVENDTE METODER KAN BETEGNES SOM SLAG , NOEDVENDIGVIS ER TIL HINDER FOR , AT DER UDBETALES RESTITUTIONER I DENNE MEDLEMSSTAT .

24 ET STYKKE KOEDS KARAKTER AFHAENGER IKKE SOM ANFOERT AF EKRO AF EN FAST PROCENTDEL KOED AF EN ANDEN TYPE , SOM HOERER DERTIL , MEN SKAL BESTEMMES I OVERENSSTEMMELSE MED FORBRUGSVANER OG HANDELSSKIK OG DE METODER , DER NORMALT ANVENDES VED UDSKAERING OG UDBENING AF OKSEKOED I DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTAT ELLER REGION . DET TILKOMMER DEN NATIONALE DOMSTOL AT FORETAGE DENNE VURDERING .

25 DET ANDET SPOERGSMAAL VIL FOELGELIG VAERE AT BESVARE SAALEDES , AT FORORDNING NR . 2787/81 SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT DER SKAL UDBETALES EKSPORTRESTITUTIONER FOR ET STYKKE KOED , HVORTIL DER HOERER ET STYKKE SLAG , PAA BETINGELSE AF , AT SIDSTNAEVNTE STYKKE IKKE ER KARAKTERGIVENDE FOR STYKKET , NAAR HENSES TIL FORBRUGSVANER OG HANDELSSKIK OG DE METODER , DER NORMALT ANVENDES TIL UDSKAERING OG UDBENING AF OKSEKOED I DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTAT ELLER REGION .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

26 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLANDS REGERING OG AF KOMMISSIONEN , SOM HAR INDGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL PARTERNE I HOVEDSAGEN UDGOER ET LED I DEN FOR DEN NATIONALE RET VERSERENDE SAG , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN ( FEMTE AFDELING )

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , SOM ER FORELAGT DEN AF COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN VED AFGOERELSE AF 17 . DECEMBER 1982 , FOR RET :

1 . DET TILKOMMER DEN NATIONALE DOMSTOL AT FASTSLAA , HVAD DER IFOELGE DEN METODE , DER NORMALT ANVENDES I DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTAT ELLER REGION TIL UDSKAERING OG UDBENING AF OKSEKROPPE , ER DEN NOEJAGTIGE ANATOMISKE AFGRAENSNING AF DEN DEL AF BUGVAEGGEN , DER BETEGNES "SLAG" I POS . EX 02.01 A II A ) 4 BB ) I LISTEN I BILAGET TIL KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 2787/81 AF 25 . SEPTEMBER 1981 .

2 . FORORDNING NR . 2787/81 SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT DER SKAL UDBETALES EKSPORTRESTITUTIONER FOR ET STYKKE KOED , HVORTIL DER HOERER ET STYKKE SLAG , PAA BETINGELSE AF , AT SIDSTNAEVNTE STYKKE IKKE ER KARAKTERGIVENDE FOR STYKKET , NAAR HENSES TIL FORBRUGSVANER OG HANDELSSKIK OG DE METODER , DER NORMALT ANVENDES TIL UDSKAERING OG UDBENING AF OKSEKROPPE I DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTAT ELLER REGION .