61982J0323

DOMSTOLENS DOM AF 14 NOVEMBER 1984. - S.A. INTERMILLS MOD KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER. - STOETTE TIL OMSTILLING AF EN VIRKSOMHED I PAPIRINDUSTRIEN. - SAG 323/82.

Samling af Afgørelser 1984 side 03809
spansk specialudgave side 00833
svensk specialudgave side 00685
finsk specialudgave side 00667


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . STATSSTOETTE _ TRAKTATENS BESTEMMELSER _ ANVENDELSE PAA EN SELSKABSGRUPPE OPRETTET INDEN FOR RAMMERNE AF EN OMSTRUKTURERINGSPLAN _ BETINGELSER

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 92 )

2 . STATSSTOETTE _ PAATAENKTE STOETTEFORANSTALTNINGER _ KOMMISSIONENS UNDERSOEGELSE _ KONTRADIKTORISK PROCEDURE _ OPFORDRING TIL DE INTERESSEREDE PARTER OM AT FREMSAETTE DERES BEMAERKNINGER _ BEGREB "INTERESSEREDE PARTER" _ OPFORDRINGENS FORM

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 93 , STK . 2 )

3 . STATSSTOETTE _ BEGREB _ STOETTE I FORM AF LAAN ELLER KAPITALINDSKUD _ FORMEN UDEN BETYDNING FOR ANVENDELSEN AF TRAKTATENS ARTIKEL 92

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 92 , STK . 1 OG 3 )

Sammendrag


1 . FOR SAA VIDT ANGAAR YDELSE AF OFFENTLIG STOETTE OG ANVENDELSEN AF TRAKTATENS ARTIKEL 92 , KAN ET ALLEREDE EKSISTERENDE SELSKAB OG TRE NYE SELSKABER , SOM ER OPRETTET INDEN FOR RAMMERNE AF EN OMSTRUKTURERINGSPLAN , DER FINANSIERES VED HJAELP AF STOETTEN OG MED DET FORMAAL AT UDNYTTE DISSE PRODUKTIONSANLAEG , BETRAGTES SOM EN ENHED , NAAR DET FREMGAAR , AT FOERSTNAEVNTE SELSKAB HAR EN ANDEL I DE TRE OEVRIGE SELSKABER , OG AT DE ALLE FIRE KONTROLLERES AF DEN SAMME OFFENTLIGE MYNDIGHED .

2 . I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 93 , STK . 2 , HVOREFTER KOMMISSIONEN SKAL TRAEFFE BESLUTNING OM STOETTEFORANSTALTNINGERNE "EFTER AT HAVE GIVET DE INTERESSEREDE PARTER EN FRIST TIL AT FREMSAETTE DERES BEMAERKNINGER" , OMFATTER "DE INTERESSEREDE PARTER" IKKE BLOT DEN ELLER DE STOETTEMODTAGENDE VIRKSOMHEDER , MEN ALLE DE PERSONER , VIRKSOMHEDER ELLER SAMMENSLUTNINGER , HVIS INTERESSER MAATTE VAERE BEROERT AF DEN TILDELTE STOETTE , HERUNDER NAVNLIG DE KONKURRERENDE VIRKSOMHEDER OG ER HVERVSORGANISATIONERNE . BEGREBET BETEGNER MED ANDRE ORD EN UBESTEMT HELHED AF ADRESSATER .

ARTIKEL 93 , STK . 2 , STILLER FOELGELIG IKKE KRAV OM , AT PRIVATE MODTAGER EN SAADAN INDIVIDUEL OPFORDRING TIL AT FREMSAETTE DERES BEMAERKNINGER . BESTEMMELSEN FORPLIGTER BLOT KOMMISSIONEN TIL AT SIKRE , AT DER GIVES UNDERRETNING TIL ALLE , DER KAN VAERE BEROERT AF DE PAAGAELDENDE STOETTEFORANSTALTNINGER , SAALEDES AT DE FAAR LEJLIGHED TIL AT FREMFOERE DERES BEMAERKNINGER . UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER MAA OFFENTLIGGOERELSEN AF EN MEDDELELSE I EF-TIDENDE ANSES FOR ET EGNET MIDDEL TIL AT GOERE ALLE BEROERTE BEKENDT MED , AT DER ER INDLEDT EN PROCEDURE .

3 . TRAKTATEN TAGER SIGTE PAA STATSSTOETTE ELLER STOETTE , SOM YDES VED HJAELP AF STATSMIDLER "UNDER ENHVER TAENKELIG FORM" . HERAF FOELGER , AT DER IKKE ER GRUNDLAG FOR AT FORETAGE EN PRINCIPIEL SONDRING EFTER , OM STOETTEN YDES I FORM AF LAAN ELLER I FORM AF INDSKUD I VIRKSOMHEDERNES KAPITAL . BEGGE FORMER FOR STOETTE RAMMES AF FORBUDET I ARTIKEL 92 , NAAR DE HERI ANGIVNE BETINGELSER ER OPFYLDT .

TILDELING AF STOETTE , NAVNLIG I FORM AF STATENS ELLER KOLLEKTIVE ENHEDERS KAPITALINTERESSE , KAN IKKE UDEN VIDERE BETRAGTES SOM TRAKTATSTRIDIG . UANSET STOETTEFORMEN PAAHVILER DET KOMMISSIONEN AT UNDERSOEGE , OM STOETTEN ER I STRID MED ARTIKEL 92 , STK . 1 , OG SAAFREMT DETTE ER TILFAELDET , AT VURDERE , OM STOETTEN EVENTUELT KAN FRITAGES I MEDFOER AF ARTIKEL 92 , STK . 3 , SAMT AT TRAEFFE EN BEGRUNDET BESLUTNING HEROM .

Dommens præmisser


1 VED STAEVNING INDLEVERET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 17 . DECEMBER 1982 HAR SA INTERMILLS , ANDENNE ( I DET FOELGENDE BENAEVNT SAGSOEGEREN ) I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 173 , STK . 2 , ANLAGT SAG MED PAASTAND OM ANNULLATION AF KOMMISSIONENS BESLUTNING 82/670/EOEF OM DEN BELGISKE REGERINGS STOETTE TIL EN VIRKSOMHED I PAPIRINDUSTRIEN ( EFT L 280 , S . 30 ).

2 TRE SELSKABER HAR VED DOMSTOLENS KENDELSE AF 22 . JUNI 1983 FAAET TILLADELSE TIL AT INDTRAEDE I SAGEN TIL STOETTE FOR SAGSOEGERNES PAASTANDE , NEMLIG SA INTERMILLS-INDUSTRIE ANDENNE , SA INTERMILLS-INDUSTRIE PONT-DE-WARCHE OG SA INTERMILLS-INDUSTRIE STEINBACH . DE BENAEVNES I DET FOELGENDE "INTERVENIENTERNE" , MENS "SAGSOEGERNE" ANVENDES SOM BETEGNELSE FOR SAGSOEGEREN I HOVEDSAGEN OG INTERVENIENTERNE UNDER ET .

3 FOR SAA VIDT DET ER MULIGT AT FASTSLAA SAGENS OMSTAENDIGHEDER PAA GRUNDLAG AF DEN OMTVISTEDE BESLUTNING OG DE OEVRIGE OPLYSNINGER I SAGEN , FREMGAAR DET , AT DEN OMSTRUKTURERING , SOM ER FINANSIERET VED HJAELP AF EN STOETTE FRA DEN BELGISKE STAT GENNEM DEN WALLONSKE REGION , BESTOD I EN OMSTILLING AF SAGSOEGERNES PRODUKTION , DELS VED STOP FOR PRODUKTIONEN AF MASSEFREMSTILLET PAPIR , DELS VED UDVIDELSE AF PRODUKTIONEN AF PAPIR , MED HOEJERE VAERDITILVAEKST . I FORBINDELSE MED OMSTRUKTURERINGEN BLEV TO VIRKSOMHEDSAFDELINGER LUKKET , NEMLIG DELS AFDELINGEN I SAINT-SERVAIS , OG DELS FABRIKKEN I HUIZINGEN ( SIDSTNAEVNTE ER BELIGGENDE I DEN FLAMSKE REGION OG HENHOERER UNDER ET ANDET SELSKAB INDEN FOR KONCERNEN ). SAMTIDIG BLEV PRODUKTIONEN VED BEDRIFTEN I ANDENNE , PONT-DE-WARCHE OG STEINBACH OMORGANISERET OG HENLAGT TIL NOGLE INDUSTRISELSKABER , SOM HVER ER SELVSTAENDIGE JURIDISKE PERSONER .

4 INDHOLDET AF DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING KAN SAMMENFATTES PAA FOELGENDE MAADE :

I 1980 BLEV KOMMISSIONEN BEKENDT MED , AT DE BELGISKE MYNDIGHEDER HAVDE YDET STOETTE TIL EN VIRKSOMHED I PAPIRINDUSTRIEN I FORM AF LAAN ( ET RENTELETTET LAAN PAA 1,076 MIO BFR OG FORSKUD PAA 510 MIO BFR , SOM SKULLE BETALES TILBAGE ), DER STOD I FORBINDELSE MED GENNEMFOERELSEN AF DEN PAAGAELDENDE VIRKSOMHEDS OMSTRUKTURERING , SAMT EN STOETTE I FORM AF ET KAPITALINDSKUD FRA DEN WALLONSKE REGIONALFORVALTNING PAA 2,350 MIO , SOM IFOELGE DET ANGIVNE HOVEDSAGELIG HAVDE TIL FORMAAL AT REDDE VIRKSOMHEDEN FRA EN MEGET VANSKELIG OEKONOMISK SITUATION .

VED EN SKRIVELSE AF 23 . JULI 1980 HENLEDTE KOMMISSIONEN DEN BELGISKE REGERINGS OPMAERKSOMHED PAA DENS FORPLIGTELSER EFTER EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 93 , STK . 3 , TIL AT GIVE KOMMISSIONEN FORUDGAAENDE UNDERRETNING OM PAATAENKTE STOETTEFORANSTALTNINGER . FOERST VED SKRIVELSE AF 6 . FEBRUAR 1981 GAV DEN BELGISKE REGERING KOMMISSIONEN DEN PAAKRAEVEDE UNDERRETNING . HERAF FREMGAAR DET , AT DEN WALLONSKE REGIONALFORVALTNING ALLEREDE DEN 17 . JULI 1980 HAVDE TRUFFET BESLUTNING OM TILDELING AF STOETTEN . HEREFTER BESLUTTEDE KOMMISSIONEN AT INDLEDE EN PROCEDURE I MEDFOER AF ARTIKEL 93 , STK . 2 , OG GAV DEN BELGISKE REGERING FRIST TIL DEN 10 . APRIL 1981 TIL AT FREMSAETTE SINE BEMAERKNINGER . FOERST EFTER EN PAAMINDELSE TILSTILLEDE DEN BELGISKE REGERING DEN 4 . AUGUST 1981 KOMMISSIONEN SINE BEMAERKNINGER . INDEN FOR RAMMERNE AF DEN UNDERSOEGELSESPROCEDURE , SOM ER FORESKREVET I ARTIKEL 93 , HAR REGERINGERNE FOR TRE MEDLEMSSTATER REJST INDSIGELSE MOD DE BELGISKE MYNDIGHEDERS STOETTEFORANSTALTNINGER . ENDVIDERE HAR TO ERHVERVSORGANISATIONER OG EN VIRKSOMHED FREMSAT DERES BEMAERKNINGER OVER FOR KOMMISSIONEN , HVORI DE HAR REJST INDSIGELSE MOD STOETTEN OG HENLEDT OPMAERKSOMHEDEN PAA OVERKAPACITETEN I PAPIRSEKTOREN .

KOMMISSIONEN ER AF DEN OPFATTELSE , AT STOETTEN FRA DE BELGISKE MYNDIGHEDER KONKRET ER EGNET TIL AT AENDRE BETINGELSERNE FOR SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE OG TIL AT FORDREJE ELLER TIL AT TRUE MED AT FORDREJE KONKURRENCEVILKAARENE I TRAKTATENS ARTIKEL 92 , STK . 1 ' S FORSTAND . IFOELGE KOMMISSIONEN BEFANDT DEN STOETTEMODTAGENDE VIRKSOMHED SIG I EN MEGET VANSKELIG OEKONOMISK SITUATION , DER SYNTES AT UDELUKKE ENHVER MULIGHED FOR AT OPTAGE LAAN PAA DET ALMINDELIGE KAPITALMARKED . KAPITALINTERESSEN PAA 2,35 MIO BFR SKULLE EFTER KOMMISSIONENS OPFATTELSE LOESE VIRKSOMHEDENS OEKONOMISKE PROBLEMER . FORBUDET I ARTIKEL 92 , STK . 1 , MOD AT YDE STOETTE KAN IFOELGE KOMMISSIONEN BRINGES I ANVENDELSE PAA KAPITALTILFOERSEL , UANSET OM DEN HIDROERER FRA STATEN , LOKALE MYNDIGHEDER ELLER FRA ANDRE OFFENTLIGE INSTANSER .

KOMMISSIONEN UNDERSOEGTE SPOERGSMAALET OM , HVORVIDT STOETTEN KUNNE FRITAGES I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKEL 92 , STK . 3 . UNDER HENSYN TIL AT DER I DENNE BESTEMMELSE KAN YDES STOETTE "TIL FREMME AF UDVIKLINGEN AF VISSE ERHVERVSGRENE" FANDT KOMMISSIONEN , AT STOETTEN I FORM AF DET RENTELETTEDE LAAN OG DE FORSKUD , SOM SKULLE BETALES TILBAGE , OPFYLDTE TRAKTATENS BETINGELSER . DISSE KREDITTER ER NEMLIG EFTER KOMMISSIONENS OPFATTELSE YDET MED HENBLIK PAA AT GENNEMFOERE EN INVESTERINGSPLAN , SOM STEMMER MED FAELLESSKABETS INTERESSER , IDET DEN HAR TIL FORMAAL AT NEDSAETTE PRODUKTIONEN AF MASSEFREMSTILLET PAPIR OG OMSTILLE VIRKSOMHEDEN TIL PRODUKTIONEN AF SPECIALFREMSTILLET PAPIR MED HOEJ VAERDITILVAEKST .

DEN STOETTE , SOM DE BELGISKE MYNDIGHEDER HAR YDET I FORM AF KAPITALINTERESSER , FINDER KOMMISSIONEN DERIMOD IKKE GRUNDLAG FOR AT FRITAGE I MEDFOER AF ARTIKEL 92 , STK . 3 , FORDI DENNE DEL AF STOETTEN IKKE STAAR DIREKTE I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDENS OMSTRUKTURERING . KOMMISSIONEN MENER , AT DER ER TALE OM EN "REDNINGSPLAN" , SOM SKAL SAETTE VIRKSOMHEDEN I STAND TIL AT OPFYLDE SINE OEKONOMISKE FORPLIGTELSER . KOMMISSIONEN HAR HEROM I BESLUTNINGEN BEMAERKET , AT "EN SAADAN STOETTE MED HENBLIK PAA AT OPRETHOLDE PRODUKTIONEN I SAERLIG GRAD VIL PAAVIRKE KONKURRENCEVILKAARENE , DA DE FRIE MARKEDSKRAEFTER NORMALT VILLE BEVIRKE EN LUKNING AF VIRKSOMHEDEN , HVILKET VILLE GIVE DE MERE KONKURRENCEDYGTIGE VIRKSOMHEDER MULIGHED FOR AT EKSPANDERE" .

PAA GRUNDLAG AF DISSE BETRAGTNINGER BESLUTTEDE KOMMISSIONEN , AT STOETTEN I FORM AF ET RENTELETTET LAAN OG FORSKUD , SOM SKAL BETALES TILBAGE , MAA BETRAGTES SOM FORENELIG MED FAELLESMARKEDET , MENS STOETTEN I FORM AF KAPITALINTERESSE ER UFORENELIG MED TRAKTATENS ARTIKEL 92 ( JFR . BESLUTNINGENS ARTIKEL 1 ).

I BESLUTNINGENS ARTIKEL 2 BESTEMMES DET , AT KONGERIGET BELGIEN INDEN FOR EN FRIST PAA TRE MAANEDER SKAL GIVE KOMMISSIONEN MEDDELELSE OM DE "FORANSTALTNINGER , SOM DET HAR TRUFFET FOR AT HINDRE , AT . . . [STOETTEN I FORM AF KAPITALINTERESSE] FAAR VIRKNINGER , DER MEDFOERER EN FORDREJNING AF KONKURRENCEN I FREMTIDEN" .

5 KOMMISSIONEN HAR IKKE REJST INDSIGELSE MOD , AT SAGEN ANTAGES TIL REALITETSBEHANDLING . DEN HAR ERKENDT , AT DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING GANSKE VIST ER RETTET TIL KONGERIGET BELGIEN , MEN DOG I HENHOLD TIL ARTIKEL 173 , STK . 2 , BEROERER SAGSOEGEREN UMIDDELBART OG INDIVIDUELT I DENNES EGENSKAB AF STOETTEMODTAGER .

6 TIL STOETTE FOR PAASTANDEN OM ANNULLATION AF DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING HAR SAGSOEGEREN FREMFOERT DELS FORSKELLIGE ANBRINGENDER VEDROERENDE EN RAEKKE FORMELLE MANGLER , DELS EN HELHED AF ANBRINGENDER , HVOREFTER BESLUTNINGEN HVILER PAA EN FEJLAGTIG BEDOEMMELSE AF DE FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER I FORHOLD TIL KRITERIERNE I ARTIKEL 92 , STK . 1 OG 3 , LIGESOM DENS BEGRUNDELSE SKAL VAERE UTILSTRAEKKELIG OG SELVMODSIGENDE .

7 DE TRE INTERVENERENDE SELSKABER HAR I DET VAESENTLIGE FREMFOERT DE SAMME ANBRINGENDER , MEN HERUDOVER GJORT GAELDENDE , AT KOMMISSIONEN HAR UNDLADT AT TAGE HENSYN TIL , AT DE INTERVENERENDE SELSKABER NETOP EFTER GENNEMFOERELSEN AF DEN OMSTRUKTURERING , SOM BLEV FINANSIERET VED HJAELP AF DEN OMTVISTEDE STOETTE , HVER ISAER HAR ERHVERVET STATUS SOM SELVSTAENDIGE JURIDISKE PERSONER I FORHOLD TIL DET I BESLUTNINGEN AF 22 . JULI NAEVNTE SELSKAB INTERMILLS . DENNE OMSTAENDIGHED HAR KOMMISSIONEN IKKE I FORNOEDENT OMFANG TAGET HENSYN TIL .

8 DA AFGOERELSEN AF DETTE SPOERGSMAAL ER EN FORUDSAETNING FOR BEDOEMMELSEN AF DE ANBRINGENDER , DER ER FREMFOERT AF PARTERNE I SAGEN , SKAL DER FOERST FORETAGES EN UNDERSOEGELSE AF SAGSOEGERNES STILLING EFTER DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING .

INTERMILLS-KONCERNENS STRUKTUR

9 SAGSOEGERNE HAR GJORT GAELDENDE , AT KOMMISSIONEN HAR FORETAGET EN FEJLAGTIG BEDOEMMELSE AF DE SAGSOEGENDE SELSKABERS SITUATION VED AT ANTAGE , AT DEN PAAGAELDENDE STOETTE I FORM AF LAAN OG FORSKUD , SOM SKULLE BETALES TILBAGE SAMT KAPITALINTERESSE UDELUKKENDE ER KOMMET SAGSOEGEREN I HOVEDSAGEN TIL GODE . ALLEREDE INDEN BESLUTNINGEN BLEV DER NEMLIG I JUNI 1980 INDEN FOR RAMMERNE AF DEN OMSTRUKTURERINGSPLAN , SOM BLEV FINANSIERET VED HJAELP AF STOETTEN , OPRETTET TRE NYE PRODUKTIONSSELSKABER , SOM DEN WALLONSKE REGIONALFORVALTNING DELTOG I MED ET KAPITALINDSKUD PAA 850 MIO BFR , DER INDGAAR I DET BELOEB PAA 2,350 MIO , SOM ER ANGIVET I BESLUTNINGEN . EFTER OPRETTELSEN AF NYE SELSKABER HAR SAGSOEGEREN I HOVEDSAGEN IKKE LAENGERE UDOEVET EN EGENTLIG INDUSTRIVIRKSOMHED . DET ER DERFOR FORKERT GENERELT AT ANTAGE , AT KAPITALTILFOERSLEN SKULLE ANVENDES TIL OPFYLDELSE AF DET TIDLIGERE INTERMILLS-SELSKABS FORPLIGTELSER OG DERMED GOERE DET MULIGT AT BRINGE DETTE UD AF EN VANSKELIG OEKONOMISK SITUATION .

10 DESUDEN HAR INTERVENIENTERNE GJORT GAELDENDE , AT DER FORELIGGER EN TILSIDESAETTELSE AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 222 , SOM VEDROERER DE EJENDOMSRETLIGE ORDNINGER I MEDLEMSSTATERNE , FORDI KOMMISSIONEN VED AT UNDLADE AT TAGE HENSYN TIL OPRETTELSEN AF DE NYE PRODUKTIONSSELSKABER , I VIRKELIGHEDEN GOER FORDRING PAA AT FORBYDE DEN WALLONSKE REGION AT HAVE DEL I KAPITALEN I DE SELSKABER , SOM ER OPRETTET INDEN FOR REGIONENS OMRAADE .

11 DET FREMGAAR AF DE AF SAGSOEGEREN FREMLAGTE OPLYSNINGER , AT EFTER OMSTRUKTURERINGEN KONTROLLERES SAAVEL SELSKABET INTERMILLS SOM DE TRE INDUSTRISELSKABER AF DEN WALLONSKE REGION , OG AT SELSKABET INTERMILLS FORTSAT HAR EN INTERESSE I DISSE SELSKABER , EFTER AT PRODUKTIONSANLAEGGENE BLEV OVERFOERT TIL DE TRE NYOPRETTEDE SELSKABER . DET MAA DERFOR FASTSLAAS , AT DE TRE VIRKSOMHEDER I SAGEN , PAA TRODS AF , AT DE HVER ISAER HAR STATUS SOM SELVSTAENDIGE JURIDISKE PERSONER I FORHOLD TIL DET TIDLIGERE INTERMILLS-SELSKAB , TILSAMMEN UDGOER EN ENHED , I HVERT FALD FOR SAA VIDT ANGAAR DEN STOETTE , DER ER YDET AF DE BELGISKE MYNDIGHEDER . KOMMISSIONEN VAR DERFOR VED ANVENDELSEN AF TRAKTATENS ARTIKEL 92 BERETTIGET TIL AT BETRAGTE DEN SAMLEDE KONCERN SOM EN ENKELT VIRKSOMHED .

12 DET BOER DESUDEN BEMAERKES , AT SAGSOEGERNE VED AT LAEGGE VAEGT PAA , AT DEN OMSTRUKTURERING , SOM BLEV GENNEMFOERT I KRAFT AF DEN TILDELTE STOETTE , SAAVEL UD FRA ET INDUSTRIELT SOM ET OEKONOMISK SYNSPUNKT UDGOER ET SAMMENHAENGENDE HELE , STILTIENDE HAR ANERKENDT DEN OEKONOMISKE ENHED , SOM UDGOERES AF DET TIDLIGERE INTERMILLS-SELSKAB OG DE NYE PRODUKTIONSSELSKABER .

13 ENDELIG KAN ANBRINGENDET OM , AT KOMMISSIONENS BESLUTNING TILSIDESAETTER ARTIKEL 222 , HVOREFTER "DE EJENDOMSRETLIGE ORDNINGER I MEDLEMSSTATERNE IKKE BEROERES AF DENNE TRAKTAT" , IKKE TAGES TIL FOELGE . ANVENDELSEN AF TRAKTATENS BESTEMMELSER OM OFFENTLIG STOETTE BEROERER NEMLIG IKKE DEN RETSSTILLING , SOM DEN WALLONSKE REGION HAR GIVET DE NYE INDUSTRISELSKABER , DER BLEV OPRETTET MED DENNES HJAELP .

14 ANBRINGENDET OM , AT KOMMISSIONEN HAR TILSIDESAT SAGSOEGERENS OG INTERVENIENTERNES RETLIGE STATUS MAA DERFOR FORKASTES .

ANBRINGENDER VEDROERENDE FORMELLE MANGLER

15 BLANDT ANBRINGENDERNE VEDROERENDE TILSIDESAETTELSEN AF FORSKRIFTER OM FORM OG FREMGANGSMAADE HAR SAGSOEGERNE FOR DET FOERSTE GJORT GAELDENDE , AT DE I STRID MED ARTIKEL 93 , STK . 2 , IKKE ER BLEVET OPFORDRET TIL AT FREMSAETTE DERES BEMAERKNINGER , FOER KOMMISSIONEN TRAF BESLUTNING OM DEN TILDELTE STOETTES FORENELIGHED MED TRAKTATEN . DEN MEDDELELSE , DER BLEV OFFENTLIGGJORT I EF-TIDENDE DEN 20 . MARTS 1981 ( C 62 , S . 3 ), OG SOM ER AFFATTET I GENERELLE VENDINGER , OPFYLDER EFTER SAGSOEGERENS OPFATTELSE IKKE BETINGELSEN I ARTIKEL 93 , STK . 2 .

16 I HENHOLD TIL ARTIKEL 93 , STK . 2 , SKAL KOMMISSIONEN TRAEFFE BESLUTNING OM STOETTEFORANSTALTNINGERNE "EFTER AT HAVE GIVET DE INTERESSEREDE PARTER EN FRIST TIL AT FREMSAETTE DERES BEMAERKNINGER" . DET BEMAERKES , AT DE "INTERESSEREDE PARTER" EFTER DENNE BESTEMMELSE IKKE BLOT OMFATTER DEN ELLER DE STOETTEMODTAGENDE VIRKSOMHEDER , MEN ALLE DE PERSONER , VIRKSOMHEDER ELLER SAMMENSLUTNINGER , HVIS INTERESSER MAATTE VAERE BEROERT AF DEN TILDELTE STOETTE , HERUNDER NAVNLIG DE KONKURRERENDE VIRKSOMHEDER OG ERHVERVSORGANISATIONERNE . BEGREBET BETEGNER MED ANDRE ORD EN UBESTEMT HELHED AF ADRESSATER .

17 HERAF FOELGER , AT ARTIKEL 93 , STK . 2 , IKKE STILLER KRAV OM , AT PRIVATE MODTAGER EN SAADAN INDIVIDUEL OPFORDRING TIL AT FREMSAETTE BEMAERKNINGER . BESTEMMELSENS ENESTE INDHOLD ER ET PAABUD TIL KOMMISSIONEN OM AT SIKRE , AT DER GIVES UNDERRETNING TIL ALLE , DER KAN VAERE BEROERT AF DE PAAGAELDENDE STOETTEFORANSTALTNINGER , SAALEDES AT DE FAAR LEJLIGHED TIL AT FREMFOERE DERES BEMAERKNINGER . UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER MAA OFFENTLIGGOERELSEN AF EN MEDDELELSE I EF-TIDENDE ANSES FOR ET EGNET MIDDEL TIL AT GOERE ALLE BEROERTE BEKENDT MED , AT DER ER INDLEDT EN PROCEDURE .

18 I DET FORELIGGENDE TILFAELDE VAR DEN NAEVNTE MEDDELELSE , SOM IFOELGE OVERSKRIFTEN VEDROERTE "DEN BELGISKE STOETTE TIL EN VIRKSOMHED INDEN FOR PAPIRSEKTOREN ; DENNE VIRKSOMHED HAR SEKS BEDRIFTER I BELGIEN , OG FREMSTILLER HOVEDSAGELIG TRYK- OG SKRIVEPAPIR" , TILSTRAEKKELIG PRAECIS TIL , AT DE BEROERTE SELSKABER _ SOM PAA DAVAERENDE TIDSPUNKT FULDT UD HAVDE KENDSKAB TIL DEN DEM ALLEREDE TILDELTE STOETTE _ GANSKE UTVIVLSOMT MAATTE VAERE KLAR OVER , AT DET VAR DEM , KOMMISSIONENS OPFORDRING ANGIK .

19 AF DE ANGIVNE GRUNDE MAA DETTE ANBRINGENDE FORKASTES .

20 SAGSOEGEREN HAR ENDVIDERE I SAMME FORBINDELSE GJORT GAELDENDE , AT KOMMISSIONEN I MEDDELELSEN OFFENTLIGT HAR FOREGREBET SIN EGEN BESLUTNING VED I MEDDELELSEN AT ANFOERE FOELGENDE : "DET ER KOMMISSIONENS OPFATTELSE , AT DEN PAAGAELDENDE STOETTE VIL KUNNE AENDRE SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE PAA EN MAADE , DER STRIDER MOD DEN FAELLES INTERESSE" .

21 GANSKE VIST KAN DEN OMSTAENDIGHED , AT KOMMISSIONEN HAR ANVENDT FORMULERINGEN "DET ER KOMMISSIONENS OPFATTELSE" ( "LA COMMISSION CONSTATE" ), RENT UMIDDELBART GIVE INDTRYK AF , AT KOMMISSIONEN HAR FOREGREBET EN KONSTATERING , SOM DEN IFOELGE ARTIKEL 93 , STK . 2 , FOERST ER BERETTIGET TIL AT FORETAGE , NAAR DEN HAR OPFORDRET DE INTERESSEREDE PARTER TIL AT FREMSAETTE DERES BEMAERKNINGER . FORHOLDET ER IMIDLERTID DET , AT MEDDELELSEN , NAAR DEN SES I SAMMENHAENG MED DEN FREMGANGSMAADE , SOM ER FORESKREVET I ARTIKEL 93 , STK . 2 , IKKE HAVDE OG IKKE KUNNE HAVE ANDEN BETYDNING END AT BEKENDTGOERE , AT DER VAR INDLEDT EN PROCEDURE TIL UNDERSOEGELSE AF DEN AF DE BELGISKE MYNDIGHEDER TILDELTE STOETTE . DETTE FREMGIK I OEVRIGT OGSAA KLART AF DEN OMSTAENDIGHED , AT DE INTERESSEREDE PARTER VED MEDDELELSEN BLEV OPFORDRET TIL AT FREMSAETTE DERES BEMAERKNINGER INDEN FOR EN NAERMERE ANGIVEN FRIST . PAA DETTE STADIUM VAR KOMMISSIONEN I OEVRIGT FULDT BERETTIGET TIL AT GOERE OPMAERKSOM PAA SINE EVENTUELLE FORBEHOLD OVER FOR DE PAATAENKTE STOETTEFORANSTALTNINGER , SOM VAR KOMMET TIL DENS KUNDSKAB , SAALEDES AT ALLE INTERESSEREDE PARTER BLEV UNDERRETTET OM DENS FOERSTE REAKTION OG DEN STOETTEMODTAGENDE VIRKSOMHED DERVED BLEV SAT I STAND TIL AT VARETAGE SINE INTERESSER .

22 OGSAA DETTE ANBRINGENDE MAA DERFOR FORKASTES .

ANBRINGENDERNE VEDROERENDE EN FEJLAGTIG BEDOEMMELSE AF DE FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER SAMT EN SELVMODSIGENDE OG UTILSTRAEKKELIG BEGRUNDELSE

23 SAGSOEGERNE HAR FOREHOLDT KOMMISSIONEN _ UDEN AT DE HERVED HAR SONDRET MELLEM ANVENDELSEN AF ARTIKEL 92 , STK . 1 , OG ARTIKEL 92 , STK . 3 _ AT DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING HVILER PAA EN FEJLAGTIG BEDOEMMELSE AF DE FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER OG PAA EN SELVMODSIGENDE OG PAA VISSE PUNKTER UTILSTRAEKKELIG BEGRUNDELSE .

24 SAGSOEGERNE HAR NAERMERE GJORT GAELDENDE , AT DEN STOETTE , DER ER YDET I FORM AF KAPITALINDSKUD , IKKE SOM HAEVDET AF KOMMISSIONEN BLOT HAVDE KARAKTER AF EN "REDNINGSPLAN" , SOM SKULLE LOESE VIRKSOMHEDENS OEKONOMISKE PROBLEMER , MEN AT DENNE DEL AF STOETTEN _ SAMMEN MED DE LAAN OG FORSKUD , SOM KOMMISSIONEN IKKE ANSER FOR TRAKTATSTRIDIGE _ DELS DAEKKEDE UDGIFTERNE VED INDSTILLINGEN AF DEN URENTABLE PRODUKTION , DELS INDGIK I BESTRAEBELSERNE PAA AT OMSTILLE VIRKSOMHEDERNE TIL PRODUKTIONER MED EN BEDRE RENTABILITET . SAGSOEGERNE FREMHAEVER HER , AT DE FORSKELLIGE KAPITALTILFOERSLER UDEN FORSKEL BLEV ANVENDT TIL GENNEMFOERELSE AF OMSTRUKTURERINGSPLANEN SOM HELHED , OG DET ER UMULIGT AT SKELNE MELLEM ANVENDELSESOMRAADET FOR SELVE KAPITALINDSKUDDET OG DEN OEVRIGE STOETTE I FORM AF LAAN OG FORSKUD .

25 FOR DET ANDET HAR SAGSOEGERNE FOREHOLDT KOMMISSIONEN , AT BESLUTNINGEN INDEHOLDER EN SELVMODSIGENDE BEGRUNDELSE . FORMAALET MED DEN STOETTE , SOM KOMMISSIONEN HAR ANSET FOR TRAKTATSTRIDIG , VAR NEMLIG AT GENNEMFOERE EN OMSTRUKTURERING VED STOP FOR PRODUKTIONEN AF MASSEFREMSTILLET PAPIR OG OMSTILLING AF VIRKSOMHEDEN TIL PRODUKTION AF SPECIALFREMSTILLET PAPIR , HVILKET KOMMISSIONEN I SAMME BESLUTNING BETEGNER SOM ET OEKONOMISK FORMAAL , DER ER I FAELLESSKABETS INTERESSE OG DERFOR BOER TILSTRAEBES .

26 ENDELIG HAR SAGSOEGERNE GJORT GAELDENDE , AT DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING ER UTILSTRAEKKELIGT BEGRUNDET , IDET KOMMISSIONEN PAA INGEN MAADE HAR GODTGJORT , AT SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE ER BEROERT , ELLER AT KONKURRENCEN INDEN FOR FAELLESSKABET ER FORDREJET VED TILDELINGEN AF DEN OMTVISTEDE STOETTE . STOETTEN HAR NEMLIG PAA INGEN MAADE STYRKET SAGSOEGERENS MARKEDSPOSITION , MEN HAR HAFT TIL FORMAAL AT INDSKRAENKE PRODUKTIONEN OG AT OMSTILLE DEN TIL PRODUKTIONER I SEKTORER MED BEDRE RENTABILITET . SAGSOEGERNE HENVISER I DEN FORBINDELSE TIL DOMSTOLENS DOM AF 17 . SEPTEMBER 1980 ( SAG 730/79 , PHILIP MORRIS , SML . S . 2671 , PRAEMIS 11 ), HVORI DER KUN ANTOGES AT FORELIGGE KONKURRENCEBEGRAENSNING , NAAR "EN FINANSIEL STOETTE , SOM YDES AF EN STAT , STYRKER EN VIRKSOMHEDS POSITION I FORHOLD TIL ANDRE VIRKSOMHEDER , SOM DEN KONKURRERER MED I SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET" .

27 KOMMISSIONEN HAR BEGRUNDET SIN BESLUTNING MED , AT DET ER "AABENBART" , AT EN OFFENTLIG KAPITALINTERESSE PAA 2,350 MIO BFR I EN VIRKSOMHED , HVIS KAPITAL OG RESERVER UDGOER 1,250 MIO BFR , MAA ANSES FOR EN FORANSTALTNING , DER HAR TIL FORMAAL AT BRINGE VIRKSOMHEDEN UD AF EN VANSKELIG OEKONOMISK SITUATION , HVORVED VIRKSOMHEDENS VAESENTLIGSTE PROBLEM , NEMLIG GAELDSBYRDEN , LOESES GENNEM INDSKUD AF NY KAPITAL , FOR HVILKE VIRKSOMHEDEN IKKE ENGANG SELV SKAL BAERE GAELDSBYRDEN . EN SAADAN STOETTE NEDSAETTER VIRKSOMHEDENS FASTE OMKOSTNINGER OG BIDRAGER DERMED TIL AT FREMKALDE KONKURRENCEFORVRIDNINGER INDEN FOR FAELLESSKABET . NAAR KAPITALTILFOERSLEN OVERSTIGER DEN STOETTEMODTAGENDE VIRKSOMHEDS NETTOAKTIVER , MAA DER IFOELGE KOMMISSIONEN ANTAGES AT FORELIGGE EN REDNINGSPLAN , SOM HAR TIL FORMAAL AT BEVARE EN ELLERS DOEDSDOEMT VIRKSOMHED PAA MARKEDET . EN SAADAN FORANSTALTNING ER , NAVNLIG NAAR DEN GENNEMFOERES I EN KRISERAMT SEKTOR , I VIRKELIGHEDEN ENSBETYDENDE MED EKSPORT AF ARBEJDSLOESHED TIL DE ANDRE MEDLEMSSTATER .

28 KOMMISSIONEN ERKENDER DOG , AT DE DIREKTE OMKOSTNINGER VED DE AFSKEDIGELSER , SOM SKYLDES LUKNINGEN AF VISSE PRODUKTIONSANLAEG , KAN BETRAGTES SOM EN BESTANDDEL AF DE EGENTLIGE OMSTRUKTURERINGSUDGIFTER , TIL HVIS DAEKNING VIRKSOMHEDEN HAR MODTAGET DEN STOETTE , SOM ER BETRAGTET SOM FORENELIG MED DET FAELLES MARKED . DA KOMMISSIONEN IKKE ER BLEVET HOLDT UNDERRETTET OM DE FAKTISKE OMKOSTNINGER VED DE NAEVNTE AFSKEDIGELSER , HAR DEN IKKE KUNNE TAGE HENSYN HERTIL , OG UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER ER DISSE UDGIFTER IKKE AF EN SAADAN STOERRELSE , AT DE KUNNE OPSUGE HELE KAPITALINDSKUDDET .

29 TRAKTATENS ARTIKEL 92 , STK . 1 , BESTEMMER : "BORTSET FRA DEN I DENNE TRAKTAT HJEMLEDE UNDTAGELSER ER STATSSTOETTE ELLER STOETTE , SOM YDES VED HJAELP AF STATSMIDLER UNDER ENHVER TAENKELIG FORM , OG SOM FORDREJER ELLER TRUER MED AT FORDREJE KONKURRENCEVILKAARENE VED AT BEGUNSTIGE VISSE VIRKSOMHEDER ELLER VISSE PRODUKTIONER , UFORENELIG MED FAELLESMARKEDET I DET OMFANG , DEN PAAVIRKER SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE" .

30 IFOELGE SAMME ARTIKELS STK . 3 , LITRA C ), HVORTIL DER ER HENVIST I DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING , KAN STOETTE "TIL FREMME AF UDVIKLINGEN AF VISSE ERHVERVSGRENE" BETRAGTES SOM FORENELIG MED FAELLESMARKEDET , SAAFREMT STOETTEN IKKE AENDRER SAMHANDELSVILKAARENE PAA EN MAADE , DER STRIDER MOD DEN FAELLES INTERESSE .

31 DET FREMGAAR AF DE ANFOERTE BESTEMMELSER , AT TRAKTATEN TAGER SIGTE PAA STATSSTOETTE ELLER STOETTE , SOM YDES VED HJAELP AF STATSMIDLER "UNDER ENHVER TAENKELIG FORM" . HERAF FOELGER , AT DER IKKE ER GRUNDLAG FOR AT FORETAGE EN PRINCIPIEL SONDRING EFTER , OM STOETTEN YDES I FORM AF LAAN ELLER I FORM AF INDSKUD I VIRKSOMHEDERNES KAPITAL . BEGGE FORMER FOR STOETTE RAMMES AF FORBUDET I ARTIKEL 92 , NAAR DE HERI ANGIVNE BETINGELSER ER OPFYLDT .

32 SOM AF KOMMISSIONEN SELV ERKENDT KAN TILDELING AF STOETTE , NAVNLIG I FORM AF STATENS ELLER KOLLEKTIVE ENHEDERS KAPITALINTERESSE , IKKE UDEN VIDERE BETRAGTES SOM TRAKTATSSTRIDIG . UANSET STOETTEFORMEN , HVAD ENTEN DER ER TALE OM LAAN ELLER KAPITALINTERESSE , PAAHVILER DET KOMMISSIONEN AT UNDERSOEGE , OM STOETTEN ER I STRID MED ARTIKEL 92 , STK . 1 , OG SAAFREMT DETTE ER TILFAELDET , AT VURDERE , OM STOETTEN EVENTUELT KAN FRITAGES I MEDFOER AF ARTIKEL 92 , STK . 3 , SAMT AT TRAEFFE EN BEGRUNDET BESLUTNING HEROM .

33 I LYSET AF DISSE VURDERINGSKRITERIER FINDES DE AF SAGSOEGERNE ANFOERTE KRITIKPUNKTER BERETTIGET , FOR SAA VIDT SOM DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING RENT FAKTISK ER BEHAEFTET MED VISSE MODSIGELSER OG PAA EN RAEKKE AFGOERENDE PUNKTER IKKE INDEHOLDER NOGEN BEGRUNDELSE FOR KOMMISSIONENS STANDPUNKT . DENNE USIKKERHED OG DISSE MODSIGELSER ANGAAR SAAVEL DEN OEKONOMISKE BEGRUNDELSE FOR STOETTEN SOM SPOERGSMAALET OM , HVORVIDT STOETTEN ER EGNET TIL AT FORDREJE KONKURRENCEN INDEN FOR FAELLESMARKEDET .

34 HVAD FOR DET FOERSTE ANGAAR DEN OEKONOMISKE BEGRUNDELSE FOR STOETTEN HAR KOMMISSIONEN I BETRAGTNINGERNE TIL BESLUTNINGEN ERKENDT , AT DET AF SAGSOEGERNE TILSTRAEBTE OMSTRUKTURERINGSFORMAAL I SIG SELV SVARER TIL DET MAAL , SOM KOMMISSIONEN FORFOELGER MED HENSYN TIL UDVIKLINGEN I DEN EUROPAEISKE PAPIRINDUSTRI . DETTE SYNES AT VAERE KOMMISSIONENS HOVEDBEGRUNDELSE FOR AT ANERKENDE TRAKTATMAESSIGHEDEN AF DEN STOETTE , DER ER YDET I FORM AF RENTELETTEDE LAAN OG FORSKUD .

35 KOMMISSIONEN HAR DERIMOD IKKE GIVET NOGEN VERIFICERBAR BEGRUNDELSE FOR , HVORFOR DEN HAR ANLAGT EN ANDEN BEDOEMMELSE AF DET OFFENTLIGES INTERESSE I DEN STOETTEMODTAGENDE VIRKSOMHEDS KAPITAL . KOMMISSIONEN HAR HEROM ALENE ANFOERT , AT KAPITALINDSKUDDET IKKE VAR "KNYTTET DIREKTE TIL OMSTRUKTURERINGEN AF VIRKSOMHEDEN" , OG AT DER I BETRAGTNING AF VIRKSOMHEDENS FORTSATTE UNDERSKUD GENNEM FLERE REGNSKABSAAR VAR TALE OM EN RENT OEKONOMISK "BESKYTTELSESFORANSTALTNING" . UNDER SKRIFTVEKSLINGEN HAR KOMMISSIONEN PRAECISERET , AT DET OFFENTLIGES KAPITALINDSKUD VAR STOERRE END VIRKSOMHEDENS EGENKAPITAL OG RESERVER . VED AT ANLAEGGE EN SAADAN VURDERING UDEN YDERLIGERE ANGIVELSE AF BEGRUNDELSE UD OVER DET TIDLIGERE ANFOERTE , HAR KOMMISSIONEN IKKE BEHOERIGT FORKLARET , HVORFOR BEDOEMMELSEN AF DEN PAAGAELDENDE OMSTRUKTURERING _ DER VAR BAADE AF INDUSTRIEL OG OEKONOMISK ART , OG SOM EFTER SAGSOEGERNES OPFATTELSE UDGJORDE ET SAMMENHAENGENDE HELE _ KRAEVEDE EN SAA SKARP SONDRING MELLEM VIRKNINGEN AF DEN STOETTE , DER VAR TILDELT I FORM AF GUNSTIGE LAAN , OG VIRKNINGEN AF DEN STOETTE , DER VAR TILDELT I FORM AF KAPITALINDSKUD .

36 DET BEMAERKES I DEN FORBINDELSE , AT KOMMISSIONEN UNDER SAGEN HAR ERKENDT , AT KAPITALINTERESSEN GANSKE VIST UNDER ET ER FORKASTET SOM RETSSTRIDIG , MEN AT DEN VILLE KUNNE BETRAGTES SOM FORENELIG MED TRAKTATEN , SAAFREMT DEN VAR BESTEMT TIL AT DAEKKE OMKOSTNINGERNE VED DE AFSKEDIGELSER , SOM SKYLDTES OPGIVELSEN AF URENTABLE PRODUKTIONER . DET FREMGAAR SAALEDES , AT DER HELLER IKKE ER BLEVET TAGET FORNOEDENT HENSYN TIL VIRKNINGEN AF DE SOCIALE OMKOSTNINGER VED OMSTILLINGEN , SOM UDGOER ET VAESENTLIG LED I STOETTEFORANSTALTNINGEN .

37 HVAD ANGAAR DEN OMTVISTEDE STOETTES KONKURRENCEBEGRAENSENDE VIRKNING I FAELLESMARKEDET HAR KOMMISSIONEN HENVIST DELS TIL BESTEMMELSERNE I ARTIKEL 92 , STK . 1 , DELS TIL BETINGELSEN I ARTIKEL 92 , STK . 3 , OM , AT STOETTEN ALENE VIL KUNNE FRITAGES , NAAR DEN IKKE AENDRER SAMHANDELSVILKAARENE PAA EN MAADE , DER STRIDER MOD DEN FAELLES INTERESSE .

38 HVAD ANGAAR DEN KONKURRENCEBEGRAENSENDE VIRKNING HAR KOMMISSIONEN I BETRAGTNINGERNE TIL BESLUTNINGEN UDELUKKENDE ANFOERT , AT DER ER REJST INDSIGELSE MOD STOETTEN AF REGERINGERNE FOR TRE MEDLEMSSTATER , TO ERHVERVSORGANISATIONER OG EN VIRKSOMHED I DEN PAAGAELDENDE SEKTOR . HERUDOVER INDEHOLDER BESLUTNINGEN INGEN KONKRET ANGIVELSE AF , HVORI DE PAATALTE KONKURRENCEBEGRAENSNINGER BESTAAR .

39 HVAD ANGAAR DET ANDET SPOERGSMAAL HAR KOMMISSIONEN I BESLUTNINGEN EFTER KONSTATERINGEN AF , AT DEN STOETTE , DER ER TILDELT I FORM AF KAPITALINTERESSE , IKKE ER DIREKTE KNYTTET TIL OMSTRUKTURERINGEN AF VIRKSOMHEDEN , MEN AT DER ER TALE OM EN "BESKYTTELSESFORANSTALTNING" , ERKLAERET , AT EN SAADAN STOETTE "I SAERLIG GRAD [VIL] PAAVIRKE KONKURRENCEVILKAARENE , DA DE FRIE MARKEDSKRAEFTER NORMALT VILLE BEVIRKE EN LUKNING AF VIRKSOMHEDEN , HVILKET VILLE GIVE DE MERE KONKURRENCEDYGTIGE VIRKSOMHEDER MULIGHEDER FOR AT EKSPANDERE" . HEROM BEMAERKES , AT AFVIKLINGEN AF TIDLIGERE GAELD , HVIS FORMAAL ER AT REDDE VIRKSOMHEDEN , IKKE NOEDVENDIGVIS INDVIRKER PAA SAMHANDELSVILKAARENE I STRID MED DEN FAELLES INTERESSE , JFR . ARTIKEL 92 , STK . 3 , SAASOM NAAR FORANSTALTNINGEN LEDSAGES AF EN OMSTRUKTURERINGSPLAN . DET ER IKKE I DEN FORELIGGENDE SAG GODTGJORT , HVORFOR SAGSOEGERENS VIRKSOMHED PAA MARKEDET , EFTER AT DER I KRAFT AF DEN TILDELTE STOETTE VAR FORETAGET EN PRODUKTIONSOMSTILLING , SKULLE VAERE EGNET TIL AT AENDRE VILKAARENE FOR SAMHANDELEN I EN SAADAN GRAD , AT NEDLAEGGELSE AF SAGSOEGERENS VIRKSOMHED VILLE VAERE AT FORETRAEKKE FREMFOR EN SANERING .

40 AF DISSE GRUNDE VIL DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING VAERE AT ANNULLERE .

41 UNDER HENSYN TIL DET OVENFOR ANFOERTE FINDES DET UFORNOEDENT AT BEHANDLE ANBRINGENDET OM , AT DER FORELIGGER EN FEJLAGTIG BEDOEMMELSE AF DE FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER OG AT ANBRINGENDET OM , DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING GRIBER IND I SAGSOEGERNES BORGERLIGE RETTIGHEDER , UDEN AT DEN VED EOEF-TRAKTATEN INDFOERTE SOEGSMAALSORDNING INDEHOLDER HJEMMEL TIL SOEGSMAAL , DER OPFYLDER BETINGELSERNE I ARTIKEL 6 I DEN EUROPAEISKE KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER OG GRUNDLAEGGENDE FRIHEDSRETTIGHEDER .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

42 IFOELGE PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 69 , STK . 2 , DOEMMES DEN PART , DER TABER SAGEN , TIL AT AFHOLDE SAGENS OMKOSTNINGER . DA KOMMISSIONEN HAR TABT SAGEN , TILPLIGTES DEN AT AFHOLDE SAGENS , HERUNDER INTERVENIENTERNES , OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

UDTALER OG BESTEMMER

DOMSTOLEN

1 . KOMMISSIONENS BESLUTNING 82/670/EOEF AF 22 . JULI 1982 OM DEN BELGISKE REGERINGS STOETTE TIL EN VIRKSOMHED I PAPIRINDUSTRIEN ANNULLERES .

2 . KOMMISSIONEN BETALER SAGENS , HERUNDER INTERVENIENTERNES , OMKOSTNINGER .