61982J0294

DOMSTOLENS DOM AF 28 FEBRUAR 1984. - SENTA EINBERGER MOD HAUPTZOLLAMT FREIBURG. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE, INDGIVET AF FINANZGERICHT BADEN-WUERTTEMBERG. - OMSAETNINGSAFGIFT VED INDFOERSEL - INDSMUGLEDE NARKOTIKA. - SAG 294/82.

Samling af Afgørelser 1984 side 01177
spansk specialudgave side 00415
svensk specialudgave side 00541
finsk specialudgave side 00521


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


AFGIFTSBESTEMMELSER _ HARMONISERING AF LOVGIVNINGERNE _ OMSAETNINGSAFGIFTER _ FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEM _ INDFOERSELSOMSAETNINGSAFGIFT _ ANVENDELSE PAA ULOVLIG INDFOERT NARKOTIKA _ IKKE OMFATTET _ OVERTRAEDELSER STRAFFERETLIGT SANKTIONERET _ MEDLEMSSTATERNES KOMPETENCE

( RAADETS DIREKTIVER 67/228 , ART . 2 , OG 77/388 , ART . 2 )

Sammendrag


ULOVLIG INDFOERSEL AF NARKOTIKA TIL FAELLESSKABET , SOM KUN KAN MEDFOERE STRAFFERETLIGE SANKTIONER , BEROERES IKKE AF BESTEMMELSERNE I DET SJETTE DIREKTIV OM HARMONISERING AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM OMSAETNINGSAFGIFTER _ DET FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEM : ENSARTET BEREGNINGSGRUNDLAG . ARTIKEL 2 I DETTE DIREKTIV SKAL DERFOR FORTOLKES SAALEDES , AT DER IKKE SKAL OPKRAEVES INDFOERSELSOMSAETNINGSAFGIFT VED ULOVLIG INDFOERSEL TIL FAELLESSKABET AF NARKOTIKA , SOM IKKE ER GENSTAND FOR DET AF MYNDIGHEDERNE STRENGT KONTROLLEREDE SALG MED HENBLIK PAA EN ANVENDELSE TIL MEDICINSKE OG VIDENSKABELIGE FORMAAL . DENNE FORTOLKNING GAELDER OGSAA FOR ARTIKEL 2 I DET ANDET DIREKTIV OM HARMONISERING AF OMSAETNINGSAFGIFTER .

DENNE KONSTATERING BEROERER PAA INGEN MAADE MEDLEMSSTATERNES KOMPETENCE TIL AT RETSFORFOELGE OVERTRAEDELSER AF DERES NARKOTIKALOVGIVNING GENNEM PASSENDE SANKTIONER , HERUNDER OGSAA ALLE KONSEKVENSER AF OEKONOMISK ART , SOM DETTE KAN INDEBAERE .

Dommens præmisser


1 VED KENDELSE AF 29 . OKTOBER 1982 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 17 . NOVEMBER 1982 , HAR FINANZGERICHT BADEN-WUERTTEMBERG I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 FORELAGT ET PRAEJUDICIELT SPOERGSMAAL VEDROERENDE OPKRAEVNING AF OMSAETNINGSAFGIFT VED INDFOERSEL AF INDSMUGLEDE NARKOTIKA .

2 HOVEDSAGEN VEDROERER OPKRAEVNING AF OMSAETNINGSAFGIFT VED INDFOERSEL AF MORFIN , SOM SAGSOEGEREN I HOVEDSAGEN ULOVLIGT HAVDE INDFOERT TIL FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND OG DEREFTER SOLGT I SCHWEIZ , HVORVED HUN OVERTRAADTE DEN TYSKE LOV OM EUFORISERENDE STOFFER ( BETAEUBUNGSMITTELGESETZ ). FOR DISSE LOVOVERTRAEDELSER BLEV HUN AF EN TYSK KRIMINALRET IDOEMT ET AARS BETINGET FAENGSEL .

3 FINANZGERICHT HAR REJST DET SPOERGSMAAL , OM MORFINEN ER OMSAETNINGSAFGIFTSPLIGTIG IFOELGE FAELLESSKABSRETTEN . RETTEN HAR I DEN FORBINDELSE ANFOERT , AT DOMSTOLEN I DOMMEN AF 26 . OKTOBER 1982 ( EINBERGER , SAG 240/81 , SML ., S . 3699 ) KENDTE FOR RET , AT INDFOERELSEN AF DEN FAELLES TOLDTARIF BEVIRKER , AT EN MEDLEMSSTAT IKKE LAENGERE HAR KOMPETENCE TIL AT OPKRAEVE TOLD FOR NARKOTIKA , SOM INDSMUGLES OG DEREFTER ENTEN DESTRUERES STRAKS EFTER OPDAGELSEN ELLER UDFOERES FRA TOLDOMRAADET FOER OPDAGELSEN , MEN GIVER DEN FULD FRIHED TIL AT FORFOELGE DE BEGAAEDE FORHOLD STRAFFERETLIGT .

4 MED HENSYN TIL SAGENS FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER HAR FINANZGERICHT HENVIST TIL SINE KONSTATERINGER I SAG 240/81 , HVOREFTER MORFINEN IKKE ER FREMSTILLET I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND , OG HVOREFTER DEN MAENGDE AF PRODUKTET , SOM SAGSOEGEREN HAR SOLGT , VAR BLEVET INDSMUGLET TIL TYSK TOLDOMRAADE OG DEREFTER ULOVLIGT GENUDFOERT TIL ET TREDJELAND . MED HENVISNING TIL DOMSTOLENS OVENNAEVNTE DOM HAR FINANZGERICHT REJST DET SPOERGSMAAL , OM DET ABSOLUTTE FORBUD MOD INDFOERSEL OG FORHANDLING AF NARKOTIKA , DER UDELUKKER OPKRAEVNING AF TOLD , OGSAA UDELUKKER OPKRAEVNING AF OMSAETNINGSAFGIFT VED INDFOERSEL .

5 UD FRA DISSE BETRAGTNINGER HAR DEN NATIONALE DOMSTOL FORELAGT DOMSTOLEN FOELGENDE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL :

"ER OPKRAEVNING AF OMSAETNINGSAFGIFT VED INDFOERSEL AF NARKOTIKA FORENELIG MED ARTIKEL 2 , NR . 2 , I RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS SJETTE DIREKTIV AF 17 . MAJ 1977 OM HARMONISERING AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM OMSAETNINGSAFGIFTER _ DET FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEM : ENSARTET BEREGNINGSGRUNDLAG , JFR . EFT L 145 AF 13 . 6 . 1977 , S . 1 FF ., NAAR MEDLEMSSTATERNE IKKE MAA OPKRAEVE TOLD?"

6 DET BEMAERKES FOERST , AT FINANZGERICHT I SIT PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL HENVISER TIL DET SJETTE DIREKTIV , SKOENT DET FREMGAAR AF SAGEN , AT DE NARKOTIKAINDFOERSLER , SOM RETTEN SKAL TAGE STILLING TIL , FANDT STED I 1974 , DVS . INDEN SJETTE DIREKTIV TRAADTE I KRAFT , OG DERFOR MENS ANDET DIREKTIV ( EFT 1967 , S . 14 ) ENDNU VAR GAELDENDE . MED HENSYN TIL DEN AFGOERENDE PROBLEMSTILLING I DENNE SAG BESTAAR DER DOG AABENBART INGEN FORSKEL MELLEM DE TO DIREKTIVER , HVERKEN HVAD ANGAAR ORDLYDEN AF DE RELEVANTE BESTEMMELSER ELLER HVAD ANGAAR DERES SAMMENHAENG ; FOELGELIG GAELDER DEN FORTOLKNING , SOM DOMSTOLEN SKAL FORETAGE AF ARTIKEL 2 , NR . 2 , I SJETTE DIREKTIV , OGSAA FOR ARTIKEL 2 , LITRA B ), I ANDET DIREKTIV .

7 ARTIKEL 2 I SJETTE DIREKTIV NAEVNER SOM ANVENDELSESOMRAADE FOR MERVAERDIAFGIFT :

"1 . LEVERING AF GODER OG TJENESTEYDELSER , SOM MOD VEDERLAG FORETAGES I INDLANDET AF EN AFGIFTSPLIGTIG PERSON , DER OPTRAEDER I DENNE EGENSKAB .

2.INDFOERSEL AF GODER."

8 DET MAA HERVED FASTSLAAS , AT DIREKTIVET INDEHOLDER EN RAEKKE SAERLIGE BESTEMMELSER FOR ALLE INDFOERSLER , DVS . BAADE INDFOERSEL AF GODER FRA TREDJELANDE TIL FAELLESSKABET OG INDFOERSEL AF GODER FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT ; DISSE BESTEMMELSER ER BLANDT ANDET INDEHOLDT I DIREKTIVETS ARTIKLER 3 , 7 , 10 , STK . 3 , 11 , AFSNIT B , 14 , 17 OG 23 .

9 HERAF FOELGER , AT DER MAA SONDRES MELLEM DE I ARTIKEL 2 , NR . 1 OG 2 , NAEVNTE TRANSAKTIONER , DER BEROR PAA FORSKELLIGE OEKONOMISKE OG RETLIGE OMSTAENDIGHEDER .

10 DEN FORELAEGGENDE DOMSTOL HAR MED RETTE UDELUKKENDE STILLET SIT SPOERGSMAAL MED HENBLIK PAA ARTIKEL 2 , NR . 2 , DVS . MED HENBLIK PAA INDFOERSEL , OG NAERMERE BESTEMT _ SOM DET FREMGAAR AF FORELAEGGELSESKENDELSEN _ INDFOERSEL FRA TREDJELANDE . I OEVRIGT DREJER DET PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL SIG IKKE OM ULOVLIG INDFOERSEL AF VARER I ALMINDELIGHED , MEN ALENE OM ULOVLIG INDFOERSEL AF NARKOTIKA .

11 INDEN FOR DISSE RAMMER OPSTAAR DET SPOERGSMAAL , OM DEN ULOVLIGE INDFOERSEL AF NARKOTIKA , DA DIREKTIVET IKKE INDEHOLDER UDTRYKKELIGE BESTEMMELSER HEROM , UDGOER EN AFGIFTSPLIGTIG TRANSAKTION , ELLER OM DIREKTIVET SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT DET OVERLADER DET TIL MEDLEMSSTATERNE AT TRAEFFE AFGOERELSE HEROM .

12 DET MAA FOERST FASTSLAAS , AT DIREKTIVET IKKE KAN FORTOLKES SAALEDES , AT DET UDELUKKER DETTE SPOERGSMAAL FRA SIT ANVENDELSESOMRAADE MED DEN KONSEKVENS , AT DET TILKOMMER MEDLEMSSTATERNE AT TRAEFFE AFGOERELSE HEROM . EN SAADAN FORTOLKNING VILLE VAERE UFORENELIG MED DIREKTIVETS FORMAAL , SOM TILSIGTER EN OMFATTENDE HARMONISERING PAA OMRAADET , ISAER HVAD ANGAAR BESKATNINGSGRUNDLAGET I FORBINDELSE MED MERVAERDIAFGIFT .

13 NAAR DETTE LAEGGES TIL GRUND , FOELGER DET ENDVIDERE AF SAMMENHAENGEN OG AF FORMAALET MED SJETTE DIREKTIV , AT DET ER TIL HINDER FOR OPKRAEVNING AF OMSAETNINGSAFGIFT AF NARKOTIKA , DER INDFOERES ULOVLIGT TIL FAELLESSKABET . DETTE FINDES KLART AT MAATTE ANTAGES I BETRAGTNING AF DOMSTOLENS PRAKSIS , HVOREFTER DET ER UDELUKKET AT OPKRAEVE TOLD I DETTE TILFAELDE , FORDI RETSGRUNDLAGET _ I DENNE SAG BETINGELSERNE FOR AFGIFTSPLIGTENS INDTRAEDEN _ I BEGGE TILFAELDE I DET VAESENTLIGE ER DET SAMME .

14 VEDROERENDE DET FORHOLD , AT DER IKKE SKAL OPKRAEVES TOLD VED ULOVLIG INDFOERSEL AF NARKOTIKA , SKAL DER HENVISES TIL DOMSTOLENS PRAKSIS , HVOREFTER DER IKKE OPSTAAR TOLDSKYLD VED INDFOERSEL TIL FAELLESSKABET AF NARKOTIKA , SOM IKKE ER GENSTAND FOR DET STRENGT KONTROLLEREDE SALG MED HENBLIK PAA EN ANVENDELSE TIL MEDICINSKE OG VIDENSKABELIGE FORMAAL ( JFR . DOM AF 5 . 2 . 1981 , HORVATH , SAG 50/80 , SML ., S . 385 , SAMT DOMME AF 26 . 10 . 1982 , WOLF , SAG 221/81 , SML ., S . 3681 , OG EINBERGER , SAG 240/81 , SML ., S . 3699 ).

15 DOMSTOLEN HAR FASTSLAAET , AT NARKOTIKA , SOM IKKE ER GENSTAND FOR DET AF DE KOMPETENTE MYNDIGHEDER STRENGT KONTROLLEREDE SALG MED HENBLIK PAA EN ANVENDELSE TIL MEDICINSKE OG VIDENSKABELIGE FORMAAL , PR . DEFINITION ER OMFATTET AF ET ABSOLUT FORBUD MOD INDFOERSEL OG SALG I FAELLESSKABET , OG AT DER DERFOR IKKE SKAL BETALES TOLD FOR DETTE NARKOTIKA , SAAFREMT STOFFERNE FORBLIVER UDEN FOR DEN LOVLIGE OMSAETNING , HVAD ENTEN DE OPDAGES OG DESTRUERES ELLER UNDDRAGES MYNDIGHEDERNES KONTROL .

16 DISSE BETRAGTNINGER KAN IKKE BEGRAENSES TIL OPKRAEVNINGEN AF TOLD VED INDFOERSEL , MEN GAELDER OGSAA FOR OPKRAEVNING AF OMSAETNINGSAFGIFT VED INDFOERSEL .

17 DET MAA FREMHAEVES , AT FORMAALET MED DIREKTIVERNE OM HARMONISERING AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM OMSAETNINGSAFGIFT ER AT INDFOERE ET FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEM OG ISAER ET ENSARTET BEREGNINGSGRUNDLAG PAA FAELLESSKABSPLAN , GANSKE LIGESOM DEN FAELLES TOLDTARIF INDFOERER EN FAELLESSKABSORDNING FOR TOLD .

18 BEGGE FORMER FOR AFGIFTER KAN , HVAD ANGAAR DERES VAESENTLIGE EGENSKABER , SAMMENLIGNES , FORDI KRAVET PAA DEM STIFTES VED INDFOERSLEN TIL FAELLESSKABET OG DEN EFTERFOELGENDE OVERGANG TIL OMSAETNING I MEDLEMSSTATERNE , OG FORDI DE BEGGE UDGOER ET ELEMENT I SALGSPRISEN , DER AF DE ERHVERVSDRIVENDE PAA DE EFTERFOELGENDE SALGSTRIN BEREGNES PAA SAMME MAADE . DENNE PARALLELLITET BEKRAEFTES VED , AT ARTIKEL 10 , STK . 3 , I SJETTE DIREKTIV BEMYNDIGER MEDLEMSSTATERNE TIL AT KNYTTE AFGIFTSPLIGTENS INDTRAEDEN OG OMSAETNINGSAFGIFTENS FORFALD TIL DE TILSVARENDE BEGREBER , DER GAELDER FOR TOLD .

19 I DENNE SAG DREJER DET SIG I OEVRIGT VED BEGGE FORMER FOR AFGIFTER OM VARER , SOM PR . DEFINITION UNDTAGELSESFRIT SKAL HOLDES UDEN FOR FAELLESSKABETS OEKONOMI OG HANDEL .

20 HERAF FOELGER _ SOM DOMSTOLEN ALLEREDE HAR FASTSLAAET FOR SAA VIDT ANGAAR INDFOERSELSTOLD _ AT ULOVLIG INDFOERSEL AF NARKOTIKA TIL FAELLESSKABET , SOM KUN KAN MEDFOERE STRAFFERETLIGE SANKTIONER , IKKE PAA NOGEN MAADE BEROERES AF SJETTE DIREKTIVS BESTEMMELSER OM DEFINITIONEN AF BEREGNINGSGRUNDLAGET OG DERMED OMSAETNINGSAFGIFTSPLIGTENS INDTRAEDEN .

21 DENNE KONSTATERING BEROERER PAA INGEN MAADE MEDLEMSSTATERNES KOMPETENCE TIL AT RETSFORFOELGE OVERTRAEDELSER AF DERES NARKOTIKALOVGIVNING GENNEM PASSENDE SANKTIONER , HERUNDER OGSAA ALLE KONSEKVENSER AF OEKONOMISK ART , SOM DETTE KAN INDEBAERE .

22 DET FORELAGTE SPOERGSMAAL MAA DERFOR BESVARES MED , AT ARTIKEL 2 I SJETTE DIREKTIV SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT DER IKKE SKAL OPKRAEVES INDFOERSELSOMSAETNINGSAFGIFT VED ULOVLIG INDFOERSEL TIL FAELLESSKABET AF NARKOTIKA , SOM IKKE ER GENSTAND FOR DET AF MYNDIGHEDERNE STRENGT KONTROLLEREDE SALG MED HENBLIK PAA EN ANVENDELSE TIL MEDICINSKE OG VIDENSKABELIGE FORMAAL . DENNE FORTOLKNING GAELDER OGSAA FOR ARTIKEL 2 I RAADETS ANDET DIREKTIV .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

23 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF DEN TYSKE REGERING , DEN FRANSKE REGERING OG AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DET SPOERGSMAAL , SOM ER FORELAGT DEN AF FINANZGERICHT BADEN-WUERTTEMBERG VED KENDELSE AF 29 . OKTOBER 1982 , FOR RET :

ARTIKEL 2 I RAADETS SJETTE DIREKTIV AF 17 . MAJ 1977 OM HARMONISERING AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM OMSAETNINGSAFGIFTER _ DET FAELLES MERVAERDIAFGIFTSYSTEM : ENSARTET BEREGNINGSGRUNDLAG ( EFT L 145 , S . 1 ), SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT DER IKKE SKAL OPKRAEVES INDFOERSELSOMSAETNINGSAFGIFT VED ULOVLIG INDFOERSEL TIL FAELLESSKABET AF NARKOTIKA , SOM IKKE ER GENSTAND FOR DET AF MYNDIGHEDERNE STRENGT KONTROLLEREDE SALG MED HENBLIK PAA EN ANVENDELSE TIL MEDICINSKE OG VIDENSKABELIGE FORMAAL . DENNE FORTOLKNING GAELDER OGSAA FOR ARTIKEL 2 I RAADETS ANDET DIREKTIV OM HARMONISERING AF OMSAETNINGSAFGIFTER .