61981J0060

DOMSTOLENS DOM AF 11 NOVEMBER 1981. - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION MOD KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER. - KONKURRENCE - ANNULLATION AF BESLUTNING OM AT INDLEDE EN PROCEDURE SAMT AF MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER. - SAG 60/81.

Samling af Afgørelser 1981 side 02639
svensk specialudgave side 00225
finsk specialudgave side 00231
spansk specialudgave side 00715


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . ANNULLATIONSSOEGSMAAL _ AKTER , DER KAN VAERE GENSTAND FOR SOEGSMAAL _ BEGREB _ AKTER , DER FREMKALDER BINDENDE RETSVIRKNINGER _ FORBEREDENDE AKTER _ IKKE OMFATTET

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 173 OG 189 )

2 . ANNULLATIONSSOEGSMAAL _ AKTER , DER KAN VAERE GENSTAND FOR SOEGSMAAL _ BEGREB _ INDLEDNING AF EN PROCEDURE MED HENBLIK PAA AT FASTSLAA , OM DER FORELIGGER OVERTRAEDELSE AF KONKURRENCEREGLERNE _ MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER _ IKKE OMFATTET

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 173 ; RAADETS FORORDNING NR . 17 , ART . 3 ; RAADETS FORORDNING NR . 99/63 , ART . 2 )

3 . KONKURRENCE _ ADMINISTRATIV PROCEDURE _ MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER _ RETSVIRKNINGER _ FORSKELLE I FORHOLD TIL UNDERRETNINGEN I MEDFOER AF ARTIKEL 15 , STK . 6 , I FORORDNING NR . 17

( RAADETS FORORDNING NR . 17 , ART . 15 , STK . 6 ; KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 99/63 , ART . 2 )

Sammendrag


1 . VED AFGOERELSEN AF , OM FORANSTALTNINGER ER RETSAKTER I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 173 ' S FORSTAND , SKAL VAEGTEN LAEGGES PAA DERES INDHOLD , IDET DERES FORM I DENNE FORBINDELSE PRINCIPIELT IKKE TILLAEGGES BETYDNING .

DER FORELIGGER RETSAKTER ELLER BESLUTNINGER , DER KAN GOERES TIL GENSTAND FOR ET ANNULLATIONSSOEGSMAAL , NAAR FORANSTALTNINGERNE HAR RETLIGT BINDENDE VIRKNINGER , SOM KAN BEROERE SAGSOEGERENS INTERESSER GENNEM EN VAESENTLIG AENDRING AF HANS RETSSTILLING .

FORANSTALTNINGER AF RENT FORBEREDENDE ART KAN SOM SAADANNE IKKE GOERES TIL GENSTAND FOR ET ANNULLATIONSSOEGSMAAL .

2 . HVERKEN INDLEDNINGEN AF EN PROCEDURE MED HENBLIK PAA AT FASTSLAA , AT DER FORELIGGER OVERTRAEDELSER AF FAELLESSKABETS KONKURRENCEREGLER , ELLER MEDDELELSEN OM KLAGEPUNKTER KAN EFTER DISSE AKTERS KARAKTER OG RETSVIRKNINGER ANSES SOM BESLUTNINGER I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 173 ' S FORSTAND , SOM KAN FORELAEGGES FOR DOMSTOLEN UNDER ET ANNULLATIONSSOEGSMAAL . I DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE , SAALEDES SOM DENNE ER FASTLAGT I FORORDNING NR . 17 OG I FORORDNING NR . 99/63 , ER DISSE AKTER LED I SAGSBEHANDLINGEN OG FORBEREDENDE I FORHOLD TIL DEN BESLUTNING , SOM DANNER AFSLUTNINGEN PAA PROCEDUREN .

3 . EN MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER PAALAEGGER IKKE VIRKSOMHEDEN EN FORPLIGTELSE TIL AT AENDRE ELLER PAA NY OVERVEJE SIN MARKEDSFOERING , OG DEN BEVIRKER IKKE , AT VIRKSOMHEDEN FRATAGES EN HIDTIL EKSISTERENDE BESKYTTELSE MOD BOEDER , SAALEDES SOM DET ER TILFAELDET MED DEN MEDDELELSE , HVORVED KOMMISSIONEN I MEDFOER AF ARTIKEL 15 , STK . 6 , I FORORDNING NR . 17 UNDERRETTER EN VIRKSOMHED OM RESULTATET AF DEN FORELOEBIGE UNDERSOEGELSE AF EN AF VIRKSOMHEDEN ANMELDT AFTALE . SELV OM EN MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER KAN BETYDE , AT DET GOERES KLART FOR VIRKSOMHEDEN , AT DEN LOEBER EN REEL RISIKO FOR AT BLIVE PAALAGT EN BOEDE AF KOMMISSIONEN , ER DETTE EN RENT FAKTISK FOELGE OG IKKE EN AF MEDDELELSEN OM KLAGEPUNKTER TILSIGTET RETSVIRKNING .

Dommens præmisser


1 VED STAEVNING INDLEVERET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 18 . MARTS 1981 HAR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ( HEREFTER BENAEVNT IBM ), HVIS HJEMSTED ER ARMONK , NEW YORK , AMERIKAS FORENEDE STATER , I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 173 , STK . 2 , ANLAGT SAG MED PAASTAND OM ANNULLATION AF DEN ELLER DE RETSAKTER FRA KOMMISSIONEN , SOM MEDDELTES IBM VED SKRIVELSE AF 19 . DECEMBER 1980 , OG HVORVED DER INDLEDTES EN PROCEDURE MOD IBM I MEDFOER AF ARTIKEL 3 I RAADETS FORORDNING NR . 17 AF 6 . FEBRUAR 1962 , "FOERSTE FORORDNING OM ANVENDELSE AF BESTEMMELSERNE I TRAKTATENS ARTIKLER 85 OG 86" ( EFT 1959-1962 , S . 81 ), SAMT TILSTILLEDES SELSKABET EN MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER ; SUBSIDIAERT HAR IBM PAASTAAET SELVE MEDDELELSEN OM KLAGEPUNKTER ANNULLERET .

2 DEN PAAGAELDENDE SKRIVELSE , DER VAR UNDERSKREVET AF KOMMISSIONENS GENERALDIREKTOER FOR KONKURRENCE , BLEV FREMSENDT TIL IBM , EFTER AT KOMMISSIONEN HAVDE FORETAGET EN FLERAARIG UNDERSOEGELSE VEDROERENDE VISSE FORMER FOR MARKEDSFOERING , DER ANVENDTES AF IBM OG DETS DATTERSELSKABER , FOR AT FAA FASTSLAAET , OM DISSE FORMER FOR MARKEDSFOERING UDGJORDE ET MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING PAA DET RELEVANTE MARKED , JF . EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 86 . I SKRIVELSEN MEDDELTES DET IBM , AT KOMMISSIONEN HAVDE INDLEDT EN PROCEDURE MOD SELSKABET I MEDFOER AF ARTIKEL 3 I RAADETS FORORDNING NR . 17 , OG AT DEN OVERVEJEDE AT TRAEFFE BESLUTNING OM , AT DER FORELAA OVERTRAEDELSER AF ARTIKEL 86 . MED SAMME SKRIVELSE MODTOG IBM EN MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER , JF . ARTIKEL 2 I KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 99/63 AF 25 . JULI 1963 OM UDTALELSER I HENHOLD TIL ARTIKEL 19 , STK . 1 OG 2 , I RAADETS FORORDNING NR . 17 ( EFT 1963-1964 , S . 42 ). GENERALDIREKTOEREN FOR KONKURRENCE OPFORDREDE SELSKABET TIL AT TAGE SKRIFTLIG STILLING HERTIL INDEN FOR EN NAERMERE ANGIVEN FRIST OG OPLYSTE TILLIGE , AT SELSKABET SENERE VILLE FAA LEJLIGHED TIL AT AFGIVE FORKLARING UNDER EN HOERING .

3 IBM FANDT IMIDLERTID , AT DE VED SKRIVELSEN AF 19 . DECEMBER 1980 MEDDELTE AKTER VAR BEHAEFTET MED FLERE MANGLER , HVORFOR SELSKABET OPFORDREDE KOMMISSIONEN TIL AT TILBAGEKALDE MEDDELELSEN OM KLAGEPUNKTER OG INDSTILLE PROCEDUREN . DA KOMMISSIONEN IKKE FULGTE DENNE OPFORDRING , HAR IBM ANLAGT NAERVAERENDE SAG , HVORUNDER SELSKABET HAR NEDLAGT PAASTAND OM ANNULLATION AF DE PAAGAELDENDE AKTER .

4 TIL STOETTE FOR SIN ANNULLATIONSPAASTAND HAR IBM GJORT GAELDENDE , AT DE ANFAEGTEDE AKTER IKKE OPFYLDER DE FOR SAADANNE AKTER GAELDENDE MINDSTEKRAV , SAMT AT IBM PAA GRUND AF MANGLER VED INDHOLDET AF MEDDELELSEN OM KLAGEPUNKTER , FOR KORTE FRISTER SAMT KOMMISSIONENS FORBEHOLD OM SENERE AT REJSE YDERLIGERE KLAGEPUNKTER IKKE HAR HAFT MULIGHED FOR AT FORSVARE SIG . ENDVIDERE HAR IBM ANFOERT , AT DE ANFAEGTEDE AKTER ER BEHAEFTET MED EN KOMPETENCEMANGEL , IDET DE IKKE ER UDSTEDT VED EN BESLUTNING TRUFFET AF DEN SAMLEDE KOMMISSION , SELV OM DER IKKE ER FORETAGET EN DELEGATION AF KOMPETENCE , HVILKET I OEVRIGT IKKE LOVLIGT KUNNE SKE , I HVERT FALD IKKE UDEN BEHOERIG BEKENDTGOERELSE ELLER MEDDELELSE . ENDELIG HAR IBM GJORT GAELDENDE , AT DE ANFAEGTEDE AKTER STRIDER MOD FOLKERETTENS REGLER OM COMITAS GENTIUM OG OM IKKE-INDBLANDING , SOM KOMMISSIONEN SKULLE HAVE TAGET HENSYN TIL INDEN UDFAERDIGELSEN AF DE PAAGAELDENDE AKTER , IDET DEN PAAKLAGEDE ADFAERD FRA IBM ' S SIDE HOVEDSAGELIG UDVISES UDEN FOR FAELLESSKABET , NAVNLIG I AMERIKAS FORENEDE STATER , HVOR DEN LIGELEDES ER GENSTAND FOR EN RETSSAG .

5 KOMMISSIONEN HAR _ STOETTET AF INTERVENIENTEN MEMOREX SA _ PAASTAAET SAGEN AFVIST I MEDFOER AF PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 91 , STK . 1 . DOMSTOLEN HAR BESLUTTET AT PAAKENDE AFVISNINGSPAASTANDEN , INDEN SAGEN REALITETSBEHANDLES .

6 KOMMISSIONEN OG INTERVENIENTEN MEMOREX SA HAR TIL STOETTE FOR AFVISNINGSPAASTANDEN GJORT GAELDENDE , AT DE ANFAEGTEDE AKTER ER LED I EN SAGSBEHANDLING ; DE UDTRYKKER DELS KOMMISSIONENS OPFATTELSE _ EN OPFATTELSE DEN SENERE KAN AENDRE _ DELS FORBEREDER DE DEN ENDELIGE BESLUTNING , SOM KOMMISSIONEN SKAL TRAEFFE VED PROCEDURENS AFSLUTNING , OG DER ER SAALEDES IKKE TALE OM BESLUTNINGER , SOM KAN INDBRINGES FOR DOMSTOLEN I MEDFOER AF EOEF-TAKTATENS ARTIKEL 173 .

7 IBM HAR GJORT GAELDENDE , AT INDLEDNINGEN AF EN PROCEDURE OG MEDDELELSEN OM KLAGEPUNKTER PAA GRUND AF DISSE AKTERS RETLIGE KARAKTER OG VIRKNINGER ER BESLUTNINGER I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 173 ' S FORSTAND OG SAALEDES KAN INDBRINGES FOR DOMSTOLEN .

8 IFOELGE TRAKTATENS ARTIKEL 173 KAN DER ANLAEGGES ANNULLATIONSSOEGSMAAL VEDROERENDE RAADETS OG KOMMISSIONENS RETSAKTER , DOG IKKE VEDROERENDE HENSTILLINGER OG UDTALELSER . ET SAADANT SOEGSMAAL SKAL _ JF . REGLEN I ARTIKEL 164 _ SIKRE , AT DER VAERNES OM LOV OG RET VED FORTOLKNINGEN OG ANVENDELSEN AF TRAKTATEN , OG DET VILLE STRIDE HERIMOD AT FORTOLKE BETINGELSERNE FOR ADGANGEN TIL AT REJSE ET SAADANT SOEGSMAAL INDSKRAENKENDE OG BEGRAENSE ANVENDELSESOMRAADET TIL KUN AT OMFATTE DE I ARTIKEL 189 NAEVNTE RETSAKTER .

9 VED AFGOERELSEN AF , OM DE ANFAEGTEDE FORANSTALTNINGER ER RETSAKTER I ARTIKEL 173 ' S FORSTAND , SKAL VAEGTEN FOELGELIG LAEGGES PAA DERES INDHOLD . IFOELGE DOMSTOLENS FASTE PRAKSIS FORELIGGER DER RETSAKTER ELLER BESLUTNINGER , DER KAN GOERES TIL GENSTAND FOR ET ANNULLATIONSSOEGSMAAL I MEDFOER AF ARTIKEL 173 , NAAR FORANSTALTNINGERNE HAR RETLIGT BINDENDE VIRKNINGER , SOM KAN BEROERE SAGSOEGERENS INTERESSER GENNEM EN VAESENTLIG AENDRING AF HANS RETSSTILLING . DERIMOD ER AKTERNES ELLER BESLUTNINGERNES FORM PRINCIPIELT UDEN BETYDNING FOR ADGANGEN TIL AT INDBRINGE DEM FOR DOMSTOLEN I FORM AF ET ANNULLATIONSSOEGSMAAL .

10 IFOELGE SAMME PRAKSIS KAN RETSAKTER ELLER BESLUTNINGER , HVIS TILBLIVELSE OMFATTER FLERE STADIER , NAVNLIG SAADANNE SOM AFSLUTTER EN INTERN PROCEDURE , PRINCIPIELT KUN ANFAEGTES , HVIS DET DREJER SIG OM FORANSTALTNINGER , SOM DEFINITIVT FASTLAEGGER KOMMISSIONENS ELLER RAADETS STANDPUNKT SOM AFSLUTNING PAA DENNE PROCEDURE , MODSAT FORELOEBIGE FORANSTALTNINGER , DER HAR TIL FORMAAL AT FORBEREDE DEN ENDELIGE BESLUTNING .

11 KUN HVIS AKTERNE ELLER BESLUTNINGERNE UNDER DEN FORBEREDENDE SAGSBEHANDLING IKKE ALENE OPFYLDER DE NAEVNTE RETLIGE BETINGELSER , MEN SELV DANNER AFSLUTNINGEN PAA EN SAERLIG PROCEDURE , DER ADSKILLER SIG FRA DEN , SOM SKAL SAETTE KOMMISSIONEN ELLER RAADET I STAND TIL AT TRAEFFE DEN EGENTLIGE AFGOERELSE I SAGEN , KAN DER ANLAEGGES EN ANDEN BEDOEMMELSE .

12 DET BEMAERKES ENDVIDERE , AT SELV OM DER IKKE KAN ANLAEGGES ANNULLATIONSSOEGSMAAL VEDROERENDE FORANSTALTNINGER AF RENT FORBEREDENDE ART SOM SAADANNE , KAN DE MANGLER , SOM FORANSTALTNINGERNE MAATTE VAERE BEHAEFTET MED , GOERES GAELDENDE UNDER EN SAG VEDROERENDE DEN ENDELIGE RETSAKT , SOM FORANSTALTNINGERNE ER ET LED I FORBEREDELSEN AF .

13 RETSVIRKNINGERNE OG DEN RETLIGE KARAKTER AF INDLEDNINGEN AF EN ADMINISTRATIV PROCEDURE I HENHOLD TIL REGLERNE I FORORDNING NR . 17 OG AF EN MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER , SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2 I FORORDNING NR . 99/63 , SKAL BEDOEMMES UD FRA DISSE AKTERS ROLLE UNDER KOMMISSIONENS ADMINISTRATIVE PROCEDURE I KONKURRENCESAGER , SOM NAERMERE REGULERET I DE NAEVNTE FORORDNINGER .

14 KOMMISSIONENS ADMINISTRATIVE PROCEDURE ER UDFORMET MED HENBLIK PAA AT GIVE DE PAAGAELDENDE VIRKSOMHEDER MULIGHED FOR AT GOERE DERES SYNSPUNKTER GAELDENDE OG AT FORSYNE KOMMISSIONEN MED SAA FYLDIGE OPLYSNINGER SOM MULIGT , INDEN DEN TRAEFFER EN BESLUTNING , DER BEROERER VIRKSOMHEDERNES INTERESSER . DEN SKAL YDE VIRKSOMHEDERNE VISSE PROCESSUELLE GARANTIER OG SKAL , SOM DET FREMGAAR AF 11 . BETRAGTNING I PRAEAMBLEN TIL FORORDNING NR . 17 , SIKRE DERES RET TIL AT UDTALE SIG OVER FOR KOMMISSIONEN .

15 AF DENNE GRUND SKAL DER I MEDFOER AF ARTIKEL 19 , STK . 1 , I FORORDNING NR . 17 _ OGSAA FOR AT SIKRE RETTEN TIL AT VARETAGE SIT FORSVAR _ GIVES DEN PAAGAELDENDE VIRKSOMHED RET TIL VED AFSLUTNINGEN AF UNDERSOEGELSEN AT UDTALE SIG OM ALLE DE KLAGEPUNKTER , KOMMISSIONEN PAATAENKER AT OPRETHOLDE MOD VIRKSOMHEDEN I SIN BESLUTNING , OG FOELGELIG SKAL VIRKSOMHEDEN UNDERRETTES OM SAADANNE KLAGE PUNKTER I DET I ARTIKEL 2 I FORORDNING NR . 99/63 OMHANDLEDE DOKUMENT . DETTE ER ENDVIDERE GRUNDEN TIL , AT INDLEDNINGEN AF EN PROCEDURE I MEDFOER AF DE NAEVNTE BESTEMMELSER _ FOR AT BORTVEJRE EN EVENTUEL TVIVL ANGAAENDE DEN PAAGAELDENDE VIRKSOMHEDS STILLING UNDER SAGEN _ TYDELIGT MARKERES VED EN AKT , SOM UDTRYKKER , AT DET PAATAENKES AT TRAEFFE EN BESLUTNING .

16 IBM HAR TIL STOETTE FOR , AT SAGEN KAN PAAKENDES I REALITETEN , PAABERAABT SIG EN RAEKKE VIRKNINGER AF INDLEDNINGEN AF EN PROCEDURE OG AF MEDDELELSEN OM KLAGEPUNKTER .

17 NOGLE AF DISSE VIRKNINGER ER IKKE MERE VIDTRAEKKENDE END NORMALE VIRKNINGER AF EN AKT , DER ER ET LED I EN SAGSBEHANDLING , OG GRIBER _ BORTSET FRA STILLINGEN UNDER SAGEN _ IKKE IND I DEN PAAGAELDENDE VIRKSOMHEDS RETSSTILLING . DETTE GAELDER BL.A . DEN AFBRYDELSE AF FORAELDELSEN , SOM INDTRAEDER MED INDLEDNINGEN AF EN PROCEDURE OG MED MEDDELELSEN OM KLAGEPUNKTER , JF . RAADETS FORORDNING NR . 2988/74 AF 26 . NOVEMBER 1974 OM FORAELDELSE AF ADGANGEN TIL AT PAALAEGGE OEKONOMISKE SANKTIONER INDEN FOR DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKABS TRANSPORT- OG KONKURRENCERET OG AF ADGANGEN TIL TVANGSFULDBYRDELSE AF DISSE SANKTIONER ( EFT L 319 , S . 1 ). TILSVARENDE GAELDER FOR DET FORHOLD , AT DE PAAGAELDENDE AKTER ER NOEDVENDIGE SKRIDT , SOM KOMMISSIONEN SKAL FORETAGE I HENHOLD TIL REGLERNE I FORORDNING NR . 17 , INDEN DEN HAR RET TIL AT PAALAEGGE VIRKSOMHEDEN EN BOEDE ELLER EN TVANGSBOEDE , SAMT DET FORHOLD , AT AKTERNE FOR VEDKOMMENDE VIRKSOMHED MEDFOERER , AT DEN SKAL FORSVARE SIG UNDER EN ADMINISTRATIV PROCEDURE .

18 ANDRE AF DE VIRKNINGER , SOM IBM HAR PAABERAABT SIG , GRIBER IKKE IND I VIRKSOMHEDENS INTERESSER . HERUNDER FALDER DEN VIRKNING , AT INDLEDNINGEN AF EN PROCEDURE I MEDFOER AF ARTIKEL 9 , STK . 3 , I FORORDNING NR . 17 , AFSKAERER DE NATIONALE MYNDIGHEDERS KOMPETENCE , EN VIRKNING SOM I OEVRIGT IKKE HAR KUNNET INDTRAEDE I DEN FORELIGGENDE SAG , DA DER IKKE FOERES EN SAG PAA NATIONALT PLAN , MEN SOM HOVEDSAGELIG BESTAAR I AT SIKRE VIRKSOMHEDEN MOD EN PARALLEL SAG REJST AF DE NATIONALE MYNDIGHEDER . DET SAMME GAELDER DEN VIRKNING , SOM MEDDELELSEN OM KLAGEPUNKTER ANTAGES AT HAVE SOM EN UDKRYSTALLISERING AF KOMMISSIONENS STILLING , EN VIRKNING SOM HOVEDSAGELIG BESTAAR I , AT KOMMISSIONEN I MEDFOER AF ARTIKEL 4 I FORORDNING NR . 99/63 , MEDMINDRE DEN FREMSENDER EN NY MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER , I SIN BESLUTNING ER FORHINDRET I AT TAGE ANDRE KLAGEPUNKTER I BETRAGTNING END DEM , VIRKSOMHEDEN HAR HAFT LEJLIGHED TIL AT UDTALE SIG OM , HVORVED KOMMISSIONEN DOG IKKE ER FORHINDRET I AT FRAFALDE KLAGEPUNKTER OG SAALEDES AENDRE SIT STANDPUNKT I VIRKSOMHEDENS FAVOER .

19 EN MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER PAALAEGGER IKKE VIRKSOMHEDEN EN FORPLIGTELSE TIL AT AENDRE ELLER PAA NY OVERVEJE SIN MARKEDSFOERING , OG DEN BEVIRKER IKKE , AT VIRKSOMHEDEN FRATAGES EN HIDTIL EKSISTERENDE BESKYTTELSE MOD BOEDER , SAALEDES SOM DET ER TILFAELDET MED DEN MEDDELELSE , HVORVED KOMMISSIONEN I MEDFOER AF ARTIKEL 15 , STK . 6 , I FORORDNING NR . 17 UNDERRETTER EN VIRKSOMHED OM RESULTATET AF DEN FORELOEBIGE UNDERSOEGELSE AF EN AF VIRKSOMHEDEN ANMELDT AFTALE . SELV OM EN MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER KAN BETYDE , AT DET GOERES KLART FOR VIRKSOMHEDEN , AT DEN LOEBER EN REEL RISIKO FOR AT BLIVE PAALAGT EN BOEDE AF KOMMISSIONEN , ER DETTE EN RENT FAKTISK FOELGE OG IKKE EN MED MEDDELELSEN OM KLAGEPUNKTER TILSIGTET RETSVIRKNING .

20 ET ANNULLATIONSSOEGSMAAL VEDROERENDE INDLEDNINGEN AF EN PROCEDURE OG FREMSENDELSEN AF EN MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER KUNNE TVINGE DOMSTOLEN TIL AT FORETAGE EN VURDERING AF SPOERGSMAAL , SOM KOMMISSIONEN ENDNU IKKE HAR HAFT LEJLIGHED TIL AT UDTALE SIG OM , HVILKET VILLE FOREGRIBE BEHANDLINGEN AF REALITETSSPOERGSMAALENE OG MEDFOERE EN SAMMENBLANDING AF FORSKELLIGE FASER AF DEN ADMINISTRATIVE OG DEN JUDICIELLE SAGSBEHANDLING . DETTE VILLE SAALEDES VAERE UFORENELIGT MED KOMPETENCEFORDELINGEN MELLEM KOMMISSIONEN OG DOMSTOLEN , MED DE I TRAKTATEN FASTLAGTE RETSMIDLER , SAMT MED RETSPLEJEHENSYN OG HENSYNET TIL DEN RETTE GENNEMFOERELSE AF KOMMISSIONENS ADMINISTRATIVE PROCEDURE .

21 HERAF FOELGER , AT HVERKEN INDLEDNINGEN AF EN PROCEDURE ELLER MEDDELELSEN OM KLAGEPUNKTER EFTER DISSE AKTERS KARAKTER OG RETSVIRKNINGER KAN ANSES SOM BESLUTNINGER I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 173 ' S FORSTAND , SOM KAN FORELAEGGES FOR DOMSTOLEN UNDER ET ANNULLATIONSSOEGSMAAL . I DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE , SAALEDES SOM DENNE ER FASTLAGT I FORORDNING NR . 17 OG I FORORDNING NR . 99/63 , ER DISSE AKTER LED I SAGSBEHANDLINGEN OG FORBEREDENDE I FORHOLD TIL DEN BESLUTNING , SOM DANNER AFSLUTNINGEN PAA PROCEDUREN .

22 TIL STOETTE FOR , AT SAGEN KAN ANTAGES TIL REALITETSBEHANDLING , HAR IBM ENDELIG PAABERAABT SIG SAERLIGE OMSTAENDIGHEDER I DEN FORELIGGENDE SAG SAMT ARTEN OG KONSEKVENSERNE AF DE ANBRINGENDER , SELSKABET HAR PAABERAABT SIG VEDROERENDE REALITETEN , IDET SELSKABET HAR GJORT GAELDENDE , AT DER BOER VAERE ADGANG TIL AT ANLAEGGE SAG PAA ET TIDLIGT TIDSPUNKT I DET FORELIGGENDE TILFAELDE , DELS SOM FOELGE AF FOLKERETLIGE REGLER , DER FINDER ANVENDELSE I SAGEN , DELS I MEDFOER AF ALMINDELIGE RETSGRUNDSAETNINGER , DER FOELGER AF MEDLEMSSTATERNES RETSORDENER . MED DEN FORELIGGENDE SAG OENSKES DET I VIRKELIGHEDEN FASTSLAAET , AT DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE FRA BEGYNDELSEN HAR VAERET FULDSTAENDIG ULOVLIG BAADE I HENHOLD TIL FAELLESSKABSRETTENS OG FOLKERETTENS REGLER , NAVNLIG REGLERNE OM KOMPETENCEN TIL AT INDLEDE SAADANNE PROCEDURER . ENHVER FORTSAETTELSE AF DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE VILLE EFTER IBM ' S OPFATTELSE VAERE ULOVLIG , OG MULIGHEDEN FOR SENERE AT OPNAA ANNULLATION AF DEN ENDELIGE BESLUTNING VILLE IKKE VAERE TILSTRAEKKELIGT TIL AT YDE IBM EFFEKTIV RETSBESKYTTELSE .

23 DEN FORELIGGENDE SAG GIVER IMIDLERTID IKKE ANLEDNING TIL AT TAGE STILLING TIL , OM ET SOEGSMAAL PAA ET TIDLIGT STADIUM UNDER SAERLIGE OMSTAENDIGHEDER , NAAR DER ER TALE OM FORANSTALTNINGER , SOM END IKKE FREMTRAEDER SOM LOVLIGE , SOM HAEVDET AF IBM , KAN BETRAGTES SOM FORENELIGT MED TRAKTATENS SYSTEM AF RETSMIDLER , IDET DE FORHOLD , SOM SELSKABET HAR PAABERAABT SIG UNDER SAGEN , OVERHOVEDET IKKE KAN BEGRUNDE EN ADGANG TIL AT REJSE ET SAADANT SOEGSMAAL .

24 HELLER IKKE FOR AT SIKRE IBM EFFEKTIV RETSBESKYTTELSE , ER DET I DEN FORELIGGENDE SAG NOEDVENDIGT , AT DER STRAKS KAN ANLAEGGES SAG VEDROERENDE DE ANFAEGTEDE AKTER . HVIS KOMMISSIONEN VED AFSLUTNINGEN AF DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE OG EFTER AT HAVE GENNEMGAAET DE BEMAERKNINGER , SOM IBM MAATTE FREMSAETTE UNDER PROCEDUREN , SKULLE TRAEFFE EN BESLUTNING , SOM BEROERER IBM ' S INTERESSER , VIL DER I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 173 KUNNE ANLAEGGES RETSSAG VEDROERENDE DENNE BESLUTNING , OG IBM VIL DA HAVE ADGANG TIL AT FREMFOERE ALLE FORNOEDNE ANBRINGENDER . DOMSTOLEN VIL DA SKULLE TAGE STILLING TIL , OM DER ER SKET TILSIDESAETTELSE AF REGLERNE UNDER DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE , OG OM TILSIDESAETTELSERNE ER AF EN SAADAN ART , AT DE HAR BETYDNING FOR LOVLIGHEDEN AF DEN BESLUTNING , SOM KOMMISSIONEN HAR TRUFFET VED AFSLUTNINGEN AF DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE .

25 SAGEN VIL HEREFTER VAERE AT AFVISE .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

26 I HENHOLD TIL PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 69 , STK . 2 , DOEMMES DEN TABENDE PART TIL AT AFHOLDE SAGENS OMKOSTNINGER , HVIS DER ER NEDLAGT PAASTAND HEROM . DA IBM HAR TABT SAGEN , BOER SELSKABET PAALAEGGES AT BETALE SAGENS OMKOSTNINGER , HERUNDER INTERVENIENTEN MEMOREX SA ' S OMKOSTNINGER . DE OMKOSTNINGER , DET SAALEDES BOER PAALAEGGES IBM AT BETALE , OMFATTER FORUDEN OMKOSTNINGERNE VED HOVEDSAGENS BEHANDLING DE OMKOSTNINGER , SOM ER FORANLEDIGET AF IBM ' S BEGAERING OM FORELOEBIGE FORHOLDSREGLER , IDET SPOERGSMAALET HEROM I DEN AF DOMSTOLENS PRAESIDENT DEN 7 . JULI 1981 AFSAGTE KENDELSE UDSATTES , SAMT DE OMKOSTNINGER DER ER FORANLEDIGET AF IBM ' S BEGAERING OM , AT KOMMISSIONEN TILPLIGTES AT MEDDELE VISSE NAERMERE OPLYSNINGER OG FREMLAEGGE NAERMERE BESTEMTE DOKUMENTER VEDROERENDE KOMMISSIONENS INDLEDNING AF PROCEDUREN , HVILKEN BEGAERING MAA ANSES FOR BORTFALDET MED HOVEDSAGENS AFVISNING .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

UDTALER OG BESTEMMER

DOMSTOLEN

1 . SAGEN AFVISES .

2.SAGSOEGEREN BETALER SAGENS OMKOSTNINGER , HERUNDER INTERVENIENTEN MEMOREX SA ' S OMKOSTNINGER , SAMT DE OMKOSTNINGER , DER ER FORANLEDIGET AF IBM ' S BEGAERING OM IVAERKSAETTELSE AF FORELOEBIGE FORHOLDSREGLER OG OM MEDDELELSE AF VISSSE NAERMERE OPLYSNINGER OG FREMLAEGGELSE AF NAERMERE BESTEMTE DOKUMENTER VEDROERENDE KOMMISSIONENS INDLEDNING AF PROCEDUREN .