61981J0053

DOMSTOLENS DOM AF 23 MARTS 1982. - D. M. LEVIN MOD STATSSEKRETAEREN, JUSTITSMINISTERIET. - (ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF NEDERLANDENES RAAD VAN STATE). - OPHOLDSRET. - SAG 53/81.

Samling af Afgørelser 1982 side 01035
spansk specialudgave side 00219
svensk specialudgave side 00335
finsk specialudgave side 00351


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . FRI BEVAEGELIGHED FOR PERSONER _ ARBEJDSTAGERE _ LOENNET BESKAEFTIGELSE _ BEGREBER _ SNAEVER FORTOLKNING _ IKKE TILLADT

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 48 )

2 . FRI BEVAEGELIGHED FOR PERSONER _ ARBEJDSTAGERE _ BEGREB _ FAKTISK OG REEL UDOEVELSE AF LOENNET BESKAEFTIGELSE _ INDTAEGTER , DER LIGGER UNDER DEN LOVBESTEMTE MINDSTELOEN _ INGEN BETYDNING

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 48 )

3 . FRI BEVAEGELIGHED FOR PERSONER _ ARBEJDSTAGERE _ FORMAALENE MED AT SOEGE ARBEJDE I EN ANDEN MEDLEMSSTAT _ UDEN BETYDNING FOR RETTEN TIL INDREJSE OG OPHOLD

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 48 )

Sammendrag


1 . BEGREBERNE ARBEJDSTAGER OG LOENNET BESKAEFTIGELSE FASTLAEGGER ANVENDELSESOMRAADET FOR EN AF DE FUNDAMENTALE FRIHEDER , DER GARANTERES VED TRAKTATEN , OG DE KAN DERFOR IKKE FORTOLKES INDSKRAENKENDE .

2 . FAELLESSKABSRETTENS BESTEMMELSER OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED OMFATTER OGSAA EN STATSBORGER FRA EN MEDLEMSSTAT , SOM PAA EN ANDEN MEDLEMSSTATS OMRAADE UDOEVER EN LOENNET BESKAEFTIGELSE , SOM GIVER EN INDTAEGT , DER LIGGER UNDER DET BELOEB , DER I SIDSTNAEVNTE STAT ANSES SOM TILSTRAEKKELIGT TIL DET FORNOEDNE UNDERHOLD , ELLER SOM SUPPLERER INDTAEGTERNE VED SIN LOENNEDE BESKAEFTIGELSE MED ANDRE INDTAEGTER OG DERVED NAAR OP PAA DET NAEVNTE MINDSTEBELOEB , ELLER SOM STILLER SIG TILFREDS MED MIDLER TIL SIT UNDERHOLD , DER LIGGER UNDER DETTE MINDSTEBELOEB , DOG PAA BETINGELSE AF , AT PERSONENS LOENNEDE BESKAEFTIGELSE ER FAKTISK OG REEL .

3 . DE BEVAEGGRUNDE , DER HAR FOERT EN MEDLEMSSTATS ARBEJDSTAGER TIL AT SOEGE ARBEJDE I EN ANDEN MEDLEMSSTAT , ER UDEN BETYDNING FOR HANS RET TIL INDREJSE I OG OPHOLD PAA SIDSTNAEVNTE STATS OMRAADE , SAAFREMT DEN PAAGAELDENDE UDOEVER ELLER OENSKER AT UDOEVE EN FAKTISK OG REEL BESKAEFTIGELSE .

Dommens præmisser


1 VED MELLEMAFGOERELSE AF 28 . NOVEMBER 1980 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 11 . MARTS 1981 , HAR NEDERLANDENES RAAD VAN STATE I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 STILLET TRE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 48 SAMT AF EN RAEKKE BESTEMMELSER I FAELLESSKABSDIREKTIVER OG -FORORDNINGER OM DEN FRIE BEVAEGELIGHED FOR PERSONER INDEN FOR FAELLESSKABET .

2 SAGSOEGEREN I HOVEDSAGEN , FRU LEVIN , DER ER BRITISK STATSBORGER OG GIFT MED EN STATSBORGER FRA ET TREDJELAND , ANSOEGTE OM OPHOLDSTILLADELSE I NEDERLANDENE . DENNE TILLADELSE BLEV HENDE NAEGTET I HENHOLD TIL NEDERLANDSK LOVGIVNING , BL.A . MED DEN BEGRUNDELSE , AT FRU LEVIN IKKE VAR ERHVERVSAKTIV I NEDERLANDENE OG DERFOR IKKE KUNNE ANSES SOM "BEGUNSTIGET EOEF-BORGER" EFTER DENNE LOVGIVNING .

3 FRU LEVIN INDBRAGTE AFGOERELSEN FOR STATSSEKRETAEREN , JUSTITSMINISTERIET , MED ANMODNING OM OMGOERELSE . DA DENNE ANMODNING BLEV AFSLAAET , INDBRAGTE HUN SAGEN FOR RAAD VAN STATE , IDET HUN GJORDE GAELDENDE , AT HUN I MELLEMTIDEN HAVDE TAGET LOENNET BESKAEFTIGELSE I NEDERLANDENE , OG AT HUN OG HENDES AEGTEFAELLE UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER RAADEDE OVER FORMUE OG INDTAEGTER , DER VAR MERE END TILSTRAEKKELIGE TIL DERES UNDERHOLD , SELV UDEN BESKAEFTIGELSE .

4 DA RAAD VAN STATE HAR FUNDET , AT DENS DOM AFHAENGER AF FORTOLKNINGEN AF FAELLESSKABSRETTEN , HAR DEN FORELAGT FOELGENDE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL :

"1 . SKAL BEGREBET ' BEGUNSTIGET EOEF-STATSBORGER ' , HVORVED DER I DEN NEDERLANDSKE LOVGIVNING FORSTAAS EN STATSBORGER FRA EN MEDLEMSSTAT , JF . ARTIKEL 1 I DIREKTIV 64/221 AF 25 . FEBRUAR 1964 FRA RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , IDET DETTE BEGREB I LOVGIVNINGEN ANVENDES TIL BESTEMMELSE AF DEN KREDS AF PERSONER , PAA HVEM ARTIKEL 48 I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB OG DEN TIL GENNEMFOERELSE HERAF AF RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER UDSTEDTE FORORDNING NR . 1612/68 AF 15 . OKTOBER 1968 OG FORORDNINGERNE NR . 64/221 AF 25 . FEBRUAR 1964 OG NR . 68/360 AF 15 . OKTOBER 1968 SKAL FINDE ANVENDELSE , FORTOLKES SAALEDES , AT DET OGSAA OMFATTER EN STATSBORGER FRA EN MEDLEMSSTAT , SOM PAA EN ANDEN MEDLEMSSTATS OMRAADE SOM LOENMODTAGER ELLER IKKE SOM LOENMODTAGER UDOEVER ERHVERVSVIRKSOMHED ELLER UDFOERER TJENESTEYDELSER I SAA BEGRAENSET OMFANG , AT HANS INDTAEGTER ER LAVERE END DEN MINDSTELOEN , DER I SIDSTNAEVNTE MEDLEMSSTAT FORDRES SOM TILSTRAEKKELIGT TIL DET FORNOEDNE UNDERHOLD?

2.SKAL DER VED BESVARELSEN AF SPOERGSMAAL 1 SONDRES MELLEM PAA DEN ENE SIDE PERSONER , SOM VED SIDEN AF ELLER SOM SUPPLEMENT TIL DERES BEGRAENSEDE ERHVERVSVIRKSOMHED OPPEBAERER INDTAEGTER , HAR ANDRE INDTAEGTER ( F.EKS . AF FORMUE ELLER AF DERES SAMLEVENDE AEGTEFAELLERS ARBEJDE , IDET SIDSTNAEVNTE IKKE ER STATSBORGER I EN MEDLEMSSTAT ), SOM MEDFOERER , AT DE RAADER OVER TILSTRAEKKELIGE MIDLER TIL DERES UNDERHOLD , JF . SPOERGSMAAL 1 , OG PAA DEN ANDEN SIDE PERSONER , SOM IKKE RAADER OVER SAADANNE ANDRE BIINDTAEGTER , MEN SOM AF DERES EGNE GRUNDE OENSKER AT STILLE SIG TILFREDS MED EN INDTAEGT , SOM ER RINGERE END DET , DER ALMINDELIGVIS ANSES FOR MINDSTEKRAVET?

3.SAAFREMT SPOERGSMAAL 1 BESVARES BEKRAEFTENDE , KAN EN SAADAN ARBEJDSTAGERS RET TIL FRI ADGANG TIL OG ETABLERING I DEN MEDLEMSSTAT , HVOR HAN I BEGRAENSET OMFANG UDOEVER ERHVERVSVIRKSOMHED ELLER UDFOERER TJENESTEYDELSER ELLER OENSKER AT GOERE DET , LIGELEDES MED FOEJE GOERES GAELDENDE , HVIS DET VISER SIG ELLER MAA ANTAGES , AT DER MED ETABLERINGEN I DENNE MEDLEMSSTAT HOVEDSAGELIG TILSTRAEBES ANDRE FORMAAL END DEN _ BEGRAENSEDE _ UDOEVELSE AF ERHVERVSVIRKSOMHED ELLER UDFOERESE AF TJENESTEYDELSER?"

5 OM END DISSE SPOERGSMAAL EFTER DERES ORDLYD ANGAAR BAADE ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED , DEN FRIE ETABLERINGSRET OG RETTEN TIL FRI UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER , FREMGAAR DET AF HOVEDSAGENS OMSTAENDIGHEDER , AT DEN NATIONALE DOMMER FAKTISK ALENE HAR HAFT ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED FOR OEJE . BESVARELSEN BEGRAENSES DERFOR TIL DE OMSTAENDIGHEDER , DER VEDROERER DENNE FRIHED .

DET FOERSTE OG DET ANDET SPOERGSMAAL

6 VED DET FOERSTE OG DET ANDET SPOERGSMAAL , DER SKAL BEHANDLES SAMMEN , SPOERGER DEN NATIONALE RET I DET VAESENTLIGE OM , HVORVIDT FAELLESSKABSRETTENS BESTEMMELSER OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED TILLIGE OMFATTER EN STATSBORGER I EN MEDLEMSSTAT , DER PAA EN ANDEN MEDLEMSSTATS OMRAADE UDOEVER LOENNET BESKAEFTIGELSE , DER KUN SKAFFER DEN PAAGAELDENDE INDKOMSTER , DER LIGGER UNDER DET MINDSTEBELOEB , DER ANSES SOM TILSTRAEKKELIGT TIL ET FORNOEDENT UNDERHOLD , SAALEDES SOM DETTE FORSTAAS EFTER DENNE ANDEN MEDLEMSSTATS LOVGIVNING . ISAER SPOERGES DER , HVORVIDT BESTEMMELSERNE OMFATTER EN SAADAN PERSON , SAAFREMT DET ANTAGES , AT DEN PAAGAELDENDE SUPPLERER SINE INDTAEGTER VED LOENNET BESKAEFTIGELSE MED ANDRE INDTAEGTER , HVORVED DET NAEVNTE MINDSTEBELOEB NAAS , ELLER AT DEN PAAGAELDENDE STILLER SIG TILFREDS MED MIDLER TIL SIT UNDERHOLD , DER LIGGER UNDER DETTE MINDSTEBELOEB .

7 EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 48 SKAL ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED GENNEMFOERES INDEN FOR FAELLESSKABET . DEN FORUDSAETTER AFSKAFFELSE AF ENHVER I NATIONALITETEN BEGRUNDET FORSKELSBEHANDLING AF MEDLEMSSTATERNES ARBEJDSTAGERE , FOR SAA VIDT ANGAAR BESKAEFTIGELSE , AFLOENNING OG OEVRIGE ARBEJDSVILKAAR , OG _ MED FORBEHOLD AF DE BEGRAENSINGER , DER RETFAERDIGGOERES AF HENSYNET TIL DEN OFFENTLIGE ORDEN , DEN OFFENTLIGE SIKKERHED OG DEN OFFENTLIGE SUNDHED _ INDEBAERER DEN RETTEN TIL AT SOEGE FAKTISKE TILBUDTE STILLINGER , FRIT AT BEVAEGE SIG INDEN FOR MEDLEMSSTATERNES OMRAADE I DETTE OEJEMED , AT TAGE OPHOLD DER FOR AT HAVE BESKAEFTIGELSE , OG AT BLIVE BOENDE DER EFTER DENNES OPHOER .

8 DENNE BESTEMMELSE IVAERKSATTES BL.A . VED RAADETS FORORDNING NR . 1612/68 AF 15 . OKTOBER 1968 OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED INDEN FOR FAELLESSKABET ( EFT 1968 II , S . 467 ) OG RAADETS DIREKTIV 68/360 AF SAMME DAG OM AFSKAFFELSE AF RESTRIKTIONER OM REJSE OG OPHOLD INDEN FOR FAELLESSKABET FOR MEDLEMSSTATERNES ARBEJDSTAGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER ( EFT 1968 II , S . 477 ). EFTER ARTIKEL 1 I FORORDNING NR . 1612/68 HAR ENHVER STATSBORGER I EN MEDLEMSSTAT UANSET BOPAEL RET TIL AT TAGE OG UDOEVE LOENNET BESKAEFTIGELSE PAA EN ANDEN MEDLEMSSTATS OMRAADE I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADMINISTRATIVT ELLER VED LOV FASTSATTE BESTEMMELSER , DER GAELDER FOR ARBEJDSTAGERE , DER ER STATSBORGERE I DENNE STAT .

9 OM END DE RETTIGHEDER , DER FOELGER AF ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED , OG MERE SPECIELT AF RETTEN TIL AT REJSE IND I OG TAGE OPHOLD PAA EN MEDLEMSSTATS OMRAADE , KNYTTER SIG TIL HENHOLDSVIS EGENSKABEN AF ARBEJDSTAGER ELLER TIL DET FORHOLD , AT EN PERSON UDOEVER EN LOENNET BESKAEFTIGELSE ELLER OENSKER AT PAATAGE SIG EN SAADAN , ER UDTRYKKENE "ARBEJDSTAGER" OG "LOENNET BESKAEFTIGELSE" IKKE UDTRYKKELIGT DEFINERET I NOGLE AF DE PAAGAELDENDE BESTEMMELSER . FOR AT VURDERE DERES BETYDNING MAA MAN FOELGELIG HENHOLDE SIG TIL DE ALMINDELIGT ANERKENDTE FORTOLKNINGSPRINCIPPER MED UDGANGSPUNKT I BEGREBERNES SAEDVANLIGE BETYDNING , I DEN GIVNE SAMMENHAENG OG I LYSET AF TRAKTATENS FORMAAL .

10 DEN NEDERLANDSKE OG DEN DANSKE REGERING HAR HAEVDET , AT BESTEMMELSERNE I TRAKTATENS ARTIKEL 48 KUN KAN PAABERAABES AF PERSONER , DER TJENER EN LOEN , DER I DET MINDSTE ER LIG MED DET BELOEB , DER ANSES SOM DET NOEDVENDIGE FOR ET TILSTRAEKKELIGT UNDERHOLD EFTER DEN MEDLEMSSTATS LOVGIVNING , HVOR DE ARBEJDER , ELLER SOM ARBEJDER I MINST DET ANTAL TIMER , DER ANSES SOM DET SAEDVANLIGE FOR FULDTIDSBESKAEFTIGELSE INDEN FOR DET PAAGAELDENDE FAG . DA DER IKKE FINDES BESTEMMELSER HEROM I FAELLESSKABSLOVGIVNINGEN , ER DET NOEDVENDIGT AT GOERE BRUG AF NATIONALE KRITERIER FOR AT DEFINERE SAAVEL MINDSTELOENNEN SOM DET MINDSTE ANTAL ARBEJDSTIMER .

11 DETTE SYNSPUNKT KAN IMIDLERTID IKKE ANERKENDES . SOM DOMSTOLEN ALLEREDE HAR BEKRAEFTET DET I SIN DOM AF 19 . MARTS 1964 ( UNGER , 75/63 , SML . 1954-1964 , S . 471 ), KAN BEGREBERNE "ARBEJDSTAGERE" OG "LOENNET BESKAEFTIGELSE" IKKE DEFINERES VED HENVISNING TIL MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNINGER , MEN ER BEGREBER AF FAELLESSKABSRETLIG RAEKKEVIDDE . I MODSAT FALD VILLE FAELLESSKABSREGLERNE OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED BLIVE UDEN BETYDNING , FORDI INDHOLDET AF DISSE BEGREBER I SAA FALD KUNNE FASTSAETTES ELLER AENDRES ENSIDIGT UDEN KONTROL FRA FAELLESSKABETS INSTITUTIONER AF DE NATIONALE LOVGIVERE , DER SAALEDES OGSAA VILLE HAVE MULIGHED FOR EFTER FORGODTBEFINDENDE AT UDSKILLE VISSE PERSONKATEGORIER FRA TRAKTATENS ANVENDELSEOMRAADE .

12 DETTE VILLE ISAER VAERE TILFAELDET , DERSOM UDOEVELSEN AF DE RETTIGHEDER , DER FOELGER AF ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED , KUNNE UNDERORDNES KRITERIET EN MINDSTELOEN , SOM FASTSAETTES I OPHOLDSSTATENS LOVGIVNING , IDET FAELLESSKABSREGLERNES PERSONELLE ANVENDELSESOMRAADE PAA OMRAADET DA VILLE KUNNE VARIERE FRA DEN ENE MEDLEMSSTAT TIL DEN ANDEN . DER MAA DERFOR SKE EN AFKLARING AF BETYDNINGEN OG RAEKKEVIDDEN AF BEGREBERNE "ARBEJDSTAGERE" OG "LOENNET BESKAEFTIGELSE" I LYSET AF PRINCIPPERNE I FAELLESSKABETS RETSORDEN .

13 DET MAA I DENNE HENSEENDE FREMHAEVES , AT DISSE BEGREBER FASTLAEGGER ANVENDELSESOMRAADET FOR EN AF DE FUNDAMENTALE FRIHEDER , DER GARANTERES VED TRAKTATEN , OG AT DE DERFOR IKKE KAN FORTOLKES INDSKRAENKENDE .

14 I OVERENSSTEMMELSE MED DENNE OPFATTELSE BEKRAEFTES DET I BETRAGTNINGERNE TIL FORORDNING NR . 1612/68 GENERELT , AT ALLE MEDLEMSSTATERNES ARBEJDSTAGERE HAR RET TIL AT TAGE BESKAEFTIGELSE EFTER EGET VALG INDEN FOR FAELLESSKABET UDEN HENSYN TIL , OM DET DREJER SIG OM "PERMANENTE" ARBEJDSTAGERE , SAESONARBEJDERE , GRAENSEARBEJDERE ELLER ARBEJDSTAGERE , DER UDFOERER ARBEJDE SOM LED I EN TJENSTEYDELSE . DESUDEN ANERKENDES DET I ARTIKEL 4 I DIREKTIV 68/360 , AT ARBEJDSTAGERE HAR RET TIL OPHOLD ALENE PAA GRUNDLAG AF DEN LEGITIMATION , MED HVILKEN HAN ER INDREJST PAA OMRAADET , OG EN ERKLAERING FRA ARBEJDSGIVEREN OM ANSAETTELSE HOS DENNE ELLER EN ARBEJDSATTEST , UDEN AT DENNE RET UNDERLAEGGES NOGEN BETINGELSE ANGAAENDE ARBEJDETS ART ELLER AFLOENNING .

15 EN FORTOLKNING , DER TILKENDER DISSE UDTRYK DERES FULDE UDSTRAEKNING , ER OGSAA I OVERENSSTEMMELSE MED TRAKTATENS FORMAAL , HVORTIL BLANDT ANDET HOERER , JF . ARTIKEL 2 OG 3 , FJERNELSE AF HINDRINGERNE FOR DEN FRIE BEVAEGELIGHED FOR PERSONER MELLEM MEDLEMSSTATERNE , BL.A . FOR AT FREMME EN HARMONISK UDVIKLING AF DEN OEKONOMISKE VIRKSOMHED I FAELLESSKABET SOM HELHED OG EN HOEJNELSE AF LEVESTANDARDEN . NAAR HENSES TIL , AT DELTIDSARBEJDE _ SELV OM INDTAEGTERNE HERVED EVENTUELT ER MINDRE END , HVAD DER ANSES SOM TILSTRAEKKELIGT TIL DET FORNOEDNE UNDERHOLD _ FOR ET STORT ANTAL PERSONER UDGOER ET EFFEKTIVT MIDDEL TIL AT FORBEDRE DERES LIVSVILKAAR , VILLE DEN TILSIGTEDE VIRKNING AF FAELLESSKABSRETTEN IKKE KUNNE GENNEMFOERES OG VIRKELIGGOERELSEN AF TRAKTATENS FORMAAL VILLE BLIVE BRAGT I FARE , DERSOM UDOEVELSEN AF DE RETTIGHEDER , DER FOELGER AF ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED , ALENE BLEV FORBEHOLDT PERSONER , DER UDOEVER FULDTIDSBESKAEFTIGELSE OG HERVED TJENER EN LOEN , DER MINDST ER LIG MED DEN GARANTEREDE MINDSTELOEN PAA DET PAAGAELDENDE OMRAADE .

16 FOELGELIG MAA BEGREBERNE ARBEJDSTAGER OG LOENNET BESKAEFTIGELSE FORSTAAS SAALEDES , AT REGLERNE OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED TILLIGE OMFATTER PERSONER , DER ALENE UDOEVER ELLER OENSKER AT UDOEVE LOENNET BESKAEFTIGELSE PAA DELTID , OG SOM DERFOR KUN OPNAAR ELLER VIL KUNNE OPNAA EN LOEN , DER ER MINDRE END DEN GARANTEREDE MINDSTELOEN PAA DET PAAGAELDENDE OMRAADE . DER MAA I DENNE HENSEENDE IKKE GOERES NOGEN FORSKEL MELLEM PERSONER , DER OENSKER AT STILLE SIG TILFREDS MED INDTAEGTERNE VED EN SAADAN BESKAEFTIGELSE , OG PERSONER , DER SUPPLERER DERES INDTAEGT MED ANDRE INDKOMSTER , DER HIDROERER FRA FORMUE ELLER FRA ET ANDET FAMILIEMEDLEMS ARBEJDE , DER LEDSAGER DEM .

17 DET SKAL DOG BEMAERKES , AT SELV OM DELTIDSBESKAEFTIGELSE IKKE ER UDELUKKET FRA ANVENDELSESOMRAADET FOR REGLERNE OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED , SAA DAEKKER DISSE ALENE UDOEVELSEN AF FAKTISK OG EFFEKTIV BESKAEFTIGELSE , MED UDELUKKELSE AF BESKAEFTIGELSESFORMER , DER HAR ET SAA LIDET OMFANG , AT DE FREMSTAAR SOM ET RENT MARGINALT SUPPLEMENT . DET FREMGAAR NEMLIG BAADE AF FORMULERINGEN AF PRINCIPPET OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED OG AF DEN PLADS , SOM REGLERNE HEROM OPTAGER INDEN FOR TRAKTATEN SOM HELHED , AT DISSE REGLER ALENE GARANTERER DEN FRIE BEVAEGELIGHED FOR PERSONER , DER UDOEVER ELLER OENSKER AT UDOEVE EN OEKONOMISK AKTIVITET .

18 DET FOERSTE OG DET ANDET SPOERGSMAAL MAA DERFOR BESVARES SAALEDES , AT FAELLESSKABSRETTENS BESTEMMELSER OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED OGSAA OMFATTER EN STATSBORGER FRA EN MEDLEMSSTAT , SOM PAA EN ANDEN MEDLEMSSTATS OMRAADE UDOEVER EN LOENNET BESKAEFTIGELSE , SOM GIVER EN INDTAEGT , DER LIGGER UNDER DET BELOEB , DER I SIDSTNAEVNTE STAT ANSES SOM TILSTRAEKKELIGT TIL DET FORNOEDNE UNDERHOLD , ELLER SOM SUPPLERER INDTAEGERNE VED SIN LOENNEDE BESKAEFTIGELSE MED ANDRE INDTAEGTER OG DERVED NAAR OP PAA DET NAEVNTE MINDSTEBELOEB , ELLER SOM STILLER SIG TILFREDS MED MIDLER TIL SIT UNDERHOLD , DER LIGGER UNDER DETTE MINDSTEBELOEB , DOG PAA BETINGELSE AF , AT PERSONENS LOENNEDE BESKAEFTIGELSE ER FAKTISK OG REEL .

DET TREDJE SPOERGSMAAL

19 DET TREDJE SPOERGMAAL ER I DET VAESENTLIGE , OM RETTEN TIL INDREJSE OG OPHOLD PAA EN MEDLEMSSTATS OMRAADE KAN NAEGTES EN ARBEJDSTAGER , DER MED SIN INDREJSE ELLER SIT OPHOLD HOVEDSAGELIGT FORFOELGER ANDRE FORMAAL END UDOEVELSEN AF LOENNET BESKAEFTIGELSE , SAALEDES SOM DETTE BEGREB ER AFGRAENSET VED BESVARELSEN AF DET FOERSTE OG DET ANDET SPOERGSMAAL .

20 EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 48 , STK . 3 , HAR ARBEJDSTAGERNE RET TIL AT BEVAEGE SIG FRIT INDEN FOR MEDLEMSSTATERNES OMRAADE I DET "OEJEMED" AT SOEGE FAKTISK TILBUDTE STILLINGER . ARBEJDSTAGERNE HAR EFTER SAMME BESTEMMELSE RET TIL AT TAGE OPHOLD I EN AF MEDLEMSSTATERNE "FOR" DER AT HAVE BESKAEFTIGELSE . ENDVIDERE FASTSLAAR FORORDNING NR . 1612/68 I SIN PRAEAMBEL , AT DEN FRIE BEVAEGELIGHED INDEBAERER , AT ARBEJDSTAGERNE HAR RET TIL FRIT AT BEVAEGE SIG INDEN FOR FAELLESSKABET "FOR AT" UDOEVE LOENNET BESKAEFTIGELSE , LIGESOM DIREKTIV 68/360 I ARTIKEL 2 FORPLIGTER MEDLEMSSTATERNE TIL AT ANERKENDE , AT DERES ARBEJDSTAGERE HAR RET TIL AT REJSE UD AF DERES OMRAADE "FOR AT" TILTRAEDE ELLER TAGE LOENNET BESKAEFTIGELSE PAA EN ANDEN MEDLEMSSTATS OMRAADE .

21 DISSE FORMULERINGER UDTRYKKER IMIDLERTID BLOT , AT DET AF SELVE PRINCIPPET OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED FLYDENDE KRAV OM , AT DE RETTIGHEDER , SOM FAELLESSKABSRETTEN GIVER I MEDFOER AF DENNE FRIHED , KUN KAN PAABERAABES AF PERSONER , DER I EGENTLIG FORSTAND UDOEVER ELLER SERIOEST OENSKER AT UDOEVE LOENNET BESKAEFTIGELSE . DISSE FORMULERINGER INDEBAERER IKKE , AT RETTEN TIL DENNE FRIHED KAN GOERES BETINGET AF ANDRE FORMAAL , SOM EN MEDLEMSSTATS STATSBORGER MAATTE HAVE FOR AT SOEGE OM INDREJSE ELLER OPHOLD PAA EN ANDEN MEDLEMSSTATS OMRAADE , FORUDSAT AT DEN PAAGAELDENDE DER UDOEVER ELLER DER OENSKER AT UDOEVE EN BESKAEFTIGELSE , DER OPFYLDER DE KRITERIER , DER ER PRAECISERET OVENFOR , AT DER ER TALE OM EN FAKTISK OG REEL LOENNET BESKAEFTIGELSE .

22 ER DENNE BETINGELSE OPFYLDT , ER DE BEVAEGGRUNDE , DER HAR FAAET ARBEJDSTAGEREN TIL AT SOEGE ARBEJDE I DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTAT , UVEDKOMMENDE OG KAN IKKE TILLAEGGES BETYDNING .

23 DET TREDJE SPOERGSMAAL , DER ER FORELAGT AF RAAD VAN STATE , MAA DERFOR BESVARES SAALEDES , AT DE BEVAEGGRUNDE , DER HAR FOERT EN MEDLEMSSTATS ARBEJDSTAGER TIL AT SOEGE ARBEJDE I EN ANDEN MEDLEMSSTAT , ER UDEN BETYDNING FOR HANS RET TIL INDREJSE I OG OPHOLD PAA SIDSTNAEVNTE STATS OMRAADE , SAAFREMT DEN PAAGAELDENDE UDOEVER ELLER OENSKER AT UDOEVE EN FAKTISK OG REEL BESKAEFTIGELSE .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF DEN NEDERLANDSKE , DEN DANSKE , DEN FRANSKE OG DEN ITALIENSKE REGERING OG AF KOMMISSIONEN , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , DER ER FORELAGT DEN AF NEDERLANDENES RAAD VAN STATE VED MELLEMAFGOERELSE AF 28 . NOVEMBER 1980 , FOR RET :

1 . FAELLESSKABSRETTENS BESTEMMELSER OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED OMFATTER OGSAA EN STATSBORGER FRA EN MEDLEMSSTAT , SOM PAA EN ANDEN MEDLEMSSTATS OMRAADE UDOEVER EN LOENNET BESKAEFTIGELSE , SOM GIVER EN INDTAEGT , DER LIGGER UNDER DET BELOEB , DER I SIDSTNAEVNTE STAT ANSES SOM TILSTRAEKKELIGT TIL DET FORNOEDNE UNDERHOLD , ELLER SOM SUPPLERER INDTAEGTERNE VED SIN LOENNEDE BESKAEFTIGELSE MED ANDRE INDTAEGTER OG DERVED NAAR OP PAA DET NAEVNTE MINDSTEBELOEB ELLER SOM STILLER SIG TILFREDS MED MIDLER TIL SIT UNDERHOLD , DER LIGGER UNDER DETTE MINDSTEBELOEB , DOG PAA BETINGELSE AF , AT PERSONENS LOENNEDE BESKAEFTIGELSE ER FAKTISK OG REEL .

2.DE BEVAEGGRUNDE , DER HAR FOERT EN MEDLEMSSTATS ARBEJDSTAGER TIL AT SOEGE ARBEJDE I EN ANDEN MEDLEMSSTAT , ER UDEN BETYDNING FOR HANS RET TIL INDREJSE I OG OPHOLD PAA SIDSTNAEVNTE STATS OMRAADE , SAAFREMT DEN PAAGAELDENDE UDOEVER ELLER OENSKER AT UDOEVE EN FAKTISK OG REEL BESKAEFTIGELSE .