61980J0212

DOMSTOLENS DOM (TREDJE AFDELING) AF 12 NOVEMBER 1981. - AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO MOD SRL MERIDIONALE INDUSTRIA SALUMI M. FL. ; - DITTA ITALO ORLANDI E FIGLIO OG DITTA VINCENZO DIVELLA MOD AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO. - (ANMODNINGER OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, ROM). - EFTEROPKRAEVNING AF IMPORT- OG EKSPORTAFGIFTER. - FORENEDE SAGER 212 TIL 217/80.

Samling af Afgørelser 1981 side 02735


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . INSTITUTIONERNES RETSAKTER _ TIDSMAESSIG ANVENDELSE _ PROCESSUELLE REGLER _ MATERIELLE REGLER _ SONDRING _ MATERIEL REGELS TILBAGEVIRKENDE KRAFT _ BETINGELSER

2 . EUROPAEISKE FAELLESSKABER _ EGNE INDTAEGTER _ EFTEROPKRAEVNING AF IMPORT- ELLER EKSPORTAFGIFTER _ FORORDNING NR . 1697/79 _ TILBAGEVIRKENDE KRAFT _ KAN IKKE ANTAGES

( RAADETS FORORDNING NR . 1697/79 )

Sammendrag


1 . MENS PROCESSUELLE REGLER ALMINDELIGVIS ANTAGES AT FINDE ANVENDELSE I SAMTLIGE TVISTER , DER VERSERER PAA IKRAFTTRAEDELSESTIDSPUNKTET , FORHOLDER DET SIG ANDERLEDES MED MATERIELRETLIGE REGLER . DISSE FORTOLKES NORMALT SAALEDES , AT DE KUN OMFATTER FORHOLD , SOM LIGGER FORUD FOR IKRAFTTRAEDELSEN , SAAFREMT DET AF BESTEMMELSERNES ORDLYD , DERES FORMAAL ELLER OPBYGNING KLART FREMGAAR , AT DETTE HAR VAERET MENINGEN . DENNE FORTOLKNING ER I OVERENSSTEMMELSE MED RETSSIKKERHEDSPRINCIPPET OG PRINCIPPET OM RESPEKT FOR DEN BERETTIGEDE FORVENTNING , DER BEGGE SKAL BIDRAGE TIL AT GIVE FAELLESSKABETS LOVGIVNING DEN FORNOEDNE KLARHED OG FORUDBEREGNELIGHED .

2 . FORORDNING NR . 1697/79 OM "EFTEROPKRAEVNING" AF IMPORT- ELLER EKSPORTAFGIFTER , DER IKKE ER OPKRAEVET HOS DEBITOR , FOR VARER , DER ER ANGIVET TIL EN TOLDPROCEDURE , SOM MEDFOERER EN FORPLIGTELSE TIL AT BETALE SAADANNE AFGIFTER , FINDER IKKE ANVENDELSE PAA FASTSAETTELSE AF IMPORT- ELLER EKSPORTAFGIFTER , DER ER SKET FOER FORORDNINGENS IKRAFTTRAEDELSESTIDSPUNKT , DVS . DEN 1 . JULI 1980 .

Dommens præmisser


1 VED KENDELSER AF 2 . JULI 1980 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 27 . OKTOBER 1980 , HAR CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , ROM , I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 STILLET FIRE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL , DER ER ENSLYDENDE I DE SEKS FORENEDE SAGER , VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF RAADETS FORORDNING NR . 1697/79 AF 24 . JULI 1979 OM EFTEROPKRAEVNING AF IMPORT- ELLER EKSPORTAFGIFTER , DER IKKE ER OPKRAEVET HOS DEBITOR , FOR VARER , DER ER ANGIVET TIL EN TOLDPROCEDURE , SOM MEDFOERER EN FORPLIGTELSE TIL AT BETALE SAADANNE AFGIFTER ( EFT L 197 , S . 1 ).

2 DISSE SPOERGSMAAL ER BLEVET REJST UNDER RETSSAGER MELLEM EN RAEKKE ERHVERVSDRIVENDE OG AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO . DE ERHVERVSDRIVENDE HAVDE ANFAEGTET NOGLE AFGIFTSOPKRAEVNINGER , SOM FORVALTNINGEN HAVDE UDSTEDT FOER NAEVNTE FORORDNINGS IKRAFTTRAEDEN DEN 1 . JULI 1980 , OG SOM ANGIK ET BELOEB SVARENDE TIL FORSKELLEN MELLEM LANDBRUGSAFGIFTEN , BEREGNET EFTER DEN AFGIFTS SATS , DER VAR GAELDENDE PAA DAGEN FOR MODTAGELSEN AF INDFOERSELSANMELDELSEN , OG AFGIFTEN BEREGNET EFTER DEN GUNSTIGSTE AFGIFTSSATS I TIDEN MELLEM VARERNES ANMELDELSE TIL INDFOERSEL OG DERES OVERGANG TIL FRI OMSAETNING . FORVALTNINGEN GJORDE HERVED GAELDENDE , AT DEN GUNSTIGSTE SATS VAR BLEVET ANVENDT VED EN FEJLTAGELSE .

3 AF SAGENS AKTER FREMGAAR , AT DEN ITALIENSKE FORVALTNING INDTIL 1976 ALTID EFTER ANMODNING FRA IMPORTOEREN BEREGNEDE AFGIFTSBELOEBENE PAA DEN MAADE , AT DET VAR DEN GUNSTIGSTE SATS , DER SKULLE ANVENDES . DOMSTOLEN FASTSLOG IMIDLERTID I SIN DOM AF 15 . JUNI 1976 ( FRECASSETTI , SAG 113/75 , SML . 1976 , S . 983 ) AT DENNE FREMGANGSMAADE IKKE KUNNE ANVENDES PAA LANDBRUGSIMPORTAFGIFTER FOR VARER FRA TREDJELANDE , IDET DISSE SKULLE BEREGNES EFTER AFGIFTSSATSEN PAA DATOEN FOR TOLDVAESENETS MODTAGELSE AF INDFOERSELSANGIVELSEN .

4 DOMSTOLEN HAR DESUDEN I DOM AF 27 . MARTS 1980 ( SALUMI , FORENEDE SAGER 66 , 127 OG 128/79 , SML . 1980 , S . 1237 ) ANERKENDT , AT I DET OMFANG FAELLESSKABSRETTEN IKKE REGULERER FORHOLDET , TILKOMMER DET ENHVER MEDLEMSSTATS NATIONALE RETSORDEN AT FASTSAETTE DE NAERMERE REGLER OG BETINGELSER FOR OPKRAEVNING AF FAELLESSKABETS AFGIFTER , IDET DET DOG ER EN BETINGELSE , AT DISSE NAERMERE REGLER OG BETINGELSER IKKE MAA GOERE OPKRAEVNINGEN AF FAELLESSKABSAFGIFTER OG -GEBYRER MINDRE EFFEKTIV END OPKRAEVNINGEN AF TILSVARENDE NATIONALE AFGIFTER OG GEBYRER .

5 SIDSTNAEVNTE DOM BLEV AFSAGT FOER FORORDNING NR . 1697/79 ' S IKRAFTTRAEDEN , OG DET SKAL HEREFTER I DE FORELIGGENDE SAGER NETOP AFGOERES , OM DET ER NATIONAL RET ELLER DEN I MELLEMTIDEN IKRAFTTRAADTE FAELLESSKABSFORORDNING , DER SKAL ANVENDES I DET FORELIGGENDE TILFAELDE . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE HAR DERFOR FORELAGT DOMSTOLEN FIRE SPOERGSMAAL , DER HAR FOELGENDE ORDLYD :

"A ) FINDER RAADETS FORORDNING ( EOEF ) NR . 1697/79 AF 24 . JULI 1979 , NAVNLIG ARTIKEL 5 , ANVENDELSE PAA FASTSAETTELSE INDEN DEN 1 . JULI 1980 , MED ET LAVERE BELOEB END DET , DER FORSKRIFTSMAESSIGT SKULLE HAVE VAERET OPKRAEVET , AF LANDBRUGSAFGIFTER , MED HENSYN TIL HVILKE DER LIGELEDES FOER DET NAEVNTE TIDSPUNKT BLEV TRUFFET FORANSTALTNINGER TIL EFTEROPKRAEVNING , HVIS LOVLIGHED FOR TIDEN PROEVES PAA ANDET GRUNDLAG VED EN NATIONAL RET?

B)I TILFAELDE AF EN BEKRAEFTENDE BESVARELSE AF DET UNDER A ) ANFOERTE SPOERGSMAAL : OMFATTER BESTEMMELSERNE I ARTIKEL 5 , STK . 1 ELLER STK . 2 , FASTSAETTELSE TIL EN LAVERE SATS END DEN , DER FORSKRIFTSMAESSIGT SKULLE HAVE VAERET ANVENDT , AF LANDBRUGSAFGIFTER , DER HAR FUNDET STED DELS I VAESENTLIG OVERENSSTEMMELSE MED FAELLESSKABSREGLERNE , IFOELGE DEN FORTOLKNING , SOM I SIN TID LOD SIG UDLEDE AF DE OFFICIELLE DOKUMENTER FRA FAELLESSKABETS INSTITUTIONER OG BLEV ANSET FOR KORREKT I NATIONAL RETSPRAKSIS FOR HEREFTER AT BLIVE FORKASTET AF DOMSTOLEN , DELS I FORMEL OVERENSSTEMMELSE MED NATIONALE BESTEMMELSER , DER SENERE BLEV ANSET FOR UANVENDELIGE PAA OMRAADET , MEN SOM PAA DET RELEVANTE TIDSPUNKT BLEV ANVENDT KONSEKVENT AF DE KOMPETENTE NATIONALE FORVALTNINGSMYNDIGHEDER I OVERENSSTEMMELSE MED DE AF DE HOEJERE FORVALTNINGSMYNDIGHEDER UDSTEDTE CIRKULAERER OG ANVISNINGER?

C)I TILFAELDE AF DEN BEKRAEFTENDE BESVARELSE AF DET UNDER B ) ANFOERTE SPOERGSMAAL , DVS . I TILFAELDE AF , AT ARTIKEL 5 , STK . 2 , KAN ANVENDES : INDEBAERER DE HERI FASTSATTE REGLER ( SAAFREMT DE ALLEREDE VAR I KRAFT SOM FOELGE AF VEDTAGELSE AF DE GENNEMFOERELSESBESTEMMELSER , DER OMHANDLES I STK . 2 , ANDET AFSNIT ), AT DET MAA ANTAGES , AT ALLEREDE TIDLIGERE UDSTEDTE NATIONALE BESTEMMELSER _ DER FASTSAETTER DE SKYLDIGE AFGIFTER PAA ET NIVEAU , SOM VAR LAVERE OG UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER IKKE I OVERENSSTEMMELSE MED DEN SATS , DER PAA DET PAAGAELDENDE TIDSPUNKT VAR FASTSAT I FAELLESSKABSBESTEMMELSERNE _ ER LOVLIGE I FORHOLD TIL FAELLESSKABSRETTEN?

D)I TILFAELDE AF EN BENAEGTENDE BESVARELSE : OMFATTER BESTEMMELSERNE I SAMME FORORDNINGS ARTIKEL 7 OGSAA EFTERBETALINGSKRAV , DER REJSES EFTER FORORDNINGENS IKRAFTTRAEDEN , UNDER HENVISNING TIL , AT AFGIFTSFASTSAETTELSER FOER DEN 1 . JULI 1980 , UNDER OMSTAENDIGHEDER SOM BESKREVET UNDER B ), FANDT STED TIL EN LAVERE SATS END DEN , DER FORSKRIFTSMAESSIGT SKULLE HAVE VAERET ANVENDT?"

6 DEN NATIONALE RET OENSKER MED DET FOERSTE SPOERGSMAAL I DET VAESENTLIGE EN AFGOERELSE AF , OM FORORDNING NR . 1697/79 SKAL ANVENDES PAA FASTSAETTELSE AF IMPORT- ELLER EKSPORTAFGIFTER , SOM HAR FUNDET STED FOER FORORDNINGENS IKRAFTTRAEDEN .

7 FORMAALET MED FORORDNING NR . 1697/79 ER SOM DET HEDDER I FORORDNINGENS ARTIKEL 1 AT FASTLAEGGE DE BETINGELSER , HVORUNDER MYNDIGHEDERNE KAN EFTEROPKRAEVE DE IMPORT- ELLER EKSPORTAFGIFTER , DER IKKE ER OPKRAEVET HOS DEBITOR FOR VARER , DER ER ANGIVET TIL EN TOLDPROCEDURE , SOM MEDFOERER EN FORPLIGTELSE TIL AT BETALE SAADANNE AFGIFTER . DE KOMPETENTE MYNDIGHEDER SKAL , NAAR DE KONSTATERER , AT SAADANNE AFGIFTER IKKE ER OPKRAEVET , FORETAGE EFTEROPKRAEVNING , DOG IKKE EFTER TRE AAR FRA BOGFOERINGSTIDSPUNKTET FOR DET BELOEB , SOM OPRINDELIGT BLEV OPKRAEVET HOS DEBITOR , ELLER , HVIS DER IKKE HAR FUNDET BOGFOERING STED , FRA DET TIDSPUNKT HVOR TOLDSKYLDEN ER OPSTAAET ( ARTIKEL 2 , STK . 1 ). FORORDNINGEN INDE HOLDER ET FORBUD MOD AT FORETAGE EFTEROPKRAEVNING I VISSE TILFAELDE ( ARTIKEL 5 , STK . 2 ). ( I VISSE ANDRE TILFAELDE KAN EFTEROPKRAEVNING UNDLADES ( ARTIKEL 5 , STK . 2 )). DEN INDEHOLDER DESUDEN EN BESTEMMELSE OM , AT DER I VISSE TILFAELDE IKKE OPKRAEVES MORARENTER AF DE BELOEB , DER EFTERBETALES ( ARTIKEL 7 ).

8 FORORDNINGEN INDEHOLDER IMIDLERTID INGEN OVERGANGSBESTEMMELSER OG DENS TIDSMAESSIGE VIRKNING MAA DERFOR FASTLAEGGES EFTER ALMINDELIGT ANERKENDTE FORTOLKNINGSPRINCIPPER , HVORVED SAAVEL BESTEMMELSERNES ORDLYD SOM DERES FORMAAL OG OPBYGNING BLIVER AF BETYDNING .

9 MENS PROCESSUELLE REGLER ALMINDELIGVIS ANTAGES AT FINDE ANVENDELSE I SAMTLIGE TVISTER , DER VERSERER PAA IKRAFTTRAEDELSESTIDSPUNKTET , FORHOLDER DET SIG ANDERLEDES MED MATERIELRETLIGE REGLER . DISSE FORTOLKES NORMALT SAALEDES , AT DE KUN OMFATTER FORHOLD , SOM LIGGER FORUD FOR IKRAFTTRAEDELSEN , SAAFREMT DET AF ORDLYDEN , BESTEMMELSERNES FORMAAL ELLER OPBYGNING KLART FREMGAAR , AT DETTE HAR VAERET MENINGEN .

10 DENNE FORTOLKNING ER I OVERENSSTEMMELSE MED RETSSIKKERHEDSPRINCIPPET OG PRINCIPPET OM RESPEKT FOR DEN BERETTIGEDE FORVENTNING , DER BEGGE SKAL BIDRAGE TIL AT GIVE FAELLESSKABETS LOVGIVNING DEN FORNOEDNE KLARHED OG FORUDBEREGNELIGHED . DOMSTOLEN HAR GENTAGNE GANGE FREMHAEVET DISSE PRINCIPPERS BETYDNING , NAVNLIG I DOMMENE AF 25 . JANUAR 1979 ( RACKE , SAG 98/78 , SML . 1979 , S . 101 ), I HVILKE DET FASTSLAAS , AT RETSSIKKERHEDSPRINCIPPET I ALMINDELIGHED FORBYDER , AT EN FAELLESSKABSRETSAKT GIVES GYLDIGHED FRA ET TIDSPUNKT , DER LIGGER FOER AKTENS OFFENTLIGGOERELSE , OG AT UNDTAGELSER HERFRA KUN KAN TILLADES , NAAR DET TILSTRAEBTE FORMAAL FORDRER DET , OG NAAR DE BEROERTES BERETTIGEDE FORVENTNING RESPEKTERES BEHOERIGT .

11 DET SKAL HERVED I FOERSTE RAEKKE BEMAERKES , AT DE I DENNE SAG OMHANDLEDE REGLER UDTOEMMENDE SKAL REGULERE EFTEROPKRAEVNING AF IMPORT- OG EKSPORTAFGIFTER , HVAD ENTEN DISSE FOELGER AF GENNEMFOERELSEN AF DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK ELLER AF TRAKTATENS BESTEMMELSER VEDROERENDE TOLDUNIONEN . FORORDNINGEN ERSTATTER DE NATIONALE REGLER PAA OMRAADET MED FAELLESSKABSREGLER OG INDEHOLDER BAADE PROCESSUELLE OG MATERIELRETLIGE REGLER , DER ER UADSKILLELIGT FORBUNDNE OG IKKE FOR SAA VIDT ANGAAR DE ENKELTE BESTEMMELSERS VIRKNING I TIDSMAESSIG HENSEENDE KAN VURDERES HVER FOR SIG .

12 FORORDNINGENS REGLER KAN DERFOR IKKE TILLAEGGES TILBAGEVIRKENDE KRAFT , MEDMINDRE DER FORELIGGER HOLDEPUNKTER , DER TILSTRAEKKELIG KLART TALER FOR ET SAADANT RESULTAT . MEN DET SKAL BEMAERKES , AT FORORDNINGENS ORDLYD OG OPBYGNING I ALMINDELIGHED OVERHOVEDET IKKE TALER FOR AT TILLAEGGE DEN TILBAGEVIRKENDE KRAFT , MEN TVAERTIMOD FOR , AT DEN KUN SKAL HAVE VIRKNING FOR FREMTIDEN .

13 DETTE FOELGER FOR DET FOERSTE AF AFFATTELSEN AF FORORDNINGENS BESTEMMELSER OM DELS FORPLIGTELSEN TIL , DELS FORBUDET MOD AT "FORETAGE EFTEROPKRAEVNING" , HVILKET IKKE KAN ANGAA KRAV , DER ALLEREDE VAR REJST FOER TIDSPNKTET FOER FORORDNINGENS IKRAFTTRAEDEN . FOR DET ANDET FOELGER DET AF DET TIDSRUM , DER GIK MELLEM FORORDNINGENS VEDTAGELSE DEN 24 . JULI 1979 OG DENS IKRAFTTRAEDEN DEN 1 . JULI 1980 , HVILKET VISER , AT RAADET IKKE ANSAA DET FOR NOEDVENDIGT STRAKS AT IVAERKSAETTE FAELLESSKABSREGLERNE .

14 SAAFREMT FORORDNINGENS ANVENDELSESOMRAADE BLEV UDVIDET TIL ALLE DE TVISTER , DER VERSEREDE FOR DE NATIONALE DOMSTOLE PAA IKRAFTTRAEDELSESTIDSPUNKTET , VILLE ANVENDELSEN AF ENTEN NATIONAL RET ELLER AF FAELLESSKABSRET DESUDEN KOMME TIL AT BERO PAA DE NATIONALE MYNDIGHEDERS ADFAERD OG NAVNLIG PAA DEN STOERRE ELLER MINDRE HURTIGHED , HVORMED DE VAR I STAND TIL AT FAA RETSSAGER ANLAGT OG AFGJORT . HERVED KUNNE DER OPSTAA EN UBERETTIGET FORSKELSBEHANDLING AF TRANSAKTIONER GENNEMFOERT UNDER LIGEARTEDE FORHOLD I STRID MED LIGHEDSPRINCIPPET OG BILLIGHEDSPRINCIPPET . VED AFGRAENSNINGEN AF FORORDNINGENS TIDSMAESSIGE GYLDIGHED , SKAL DERFOR TIDSPUNKTET FOR DEN OPRINDELIGE AFGIFTSFASTSAETTELSE TILLAEGGES BETYDNING .

15 RESULTATET AF ALLE DISSE OVERVEJELSER MAA BLIVE , AT FORORDNINGEN KUN GAELDER DE IMPORT- ELLER EKSPORTFORRETNINGER , FOR HVILKE AFGIFTSFASTSAETTELSEN ER SKET EFTER DEN 1 . JULI 1980 .

16 SVARET PAA DET FOERSTE SPOERGSMAAL FRA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BLIVER HEREFTER , AT RAADETS FORORDNING NR . 1697/79 AF 24 . JULI 1979 IKKE FINDER ANVENDELSE PAA FASTSAETTELSE AF IMPORT- ELLER EKSPORTAFGIFTER , DER ER SKET FOER DEN 1 . JULI 1980 .

17 DET ER HEREFTER UNOEDVENDIGT AF BESVARE DET ANDET OG DET TREDJE SPOERGSMAAL , DER KUN ER STILLET FOR DET TILFAELDE , AT DET FOERSTE SPOERGSMAAL BLEV BESVARET BEKRAEFTENDE . SVARET PAA DET FJERDE SPOERGSMAAL ER INDEHOLDT I BESVARELSEN AF DET FOERSTE SPOERGSMAAL .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

18 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF DEN ITALIENSKE REGERING OG AF KOMMISSIONEN , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN ( TREDJE AFDELING )

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , DER ER FORELAGT DEN AF CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , ROM , VED KENDELSE AF 2 . JULI 1980 , FOR RET :

RAADETS FORORDNING NR . 1697/79 AF 24 . JULI 1979 FINDER IKKE ANVENDELSE PAA FASTSAETTELSE AF IMPORT- ELLER EKSPORTAFGIFTER , DER ER SKET FOER DEN 1 . JULI 1980 .