61980J0208

DOMSTOLENS DOM AF 15 SEPTEMBER 1981. - LORD BRUCE OF DONINGTON MOD ERIC GORDON ASPDEN. - (ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF COMMISSIONERS FOR THE SPECIAL PURPOSES OF THE INCOME TAX ACTS). - EUROPA-PARLAMENTET - NATIONAL BESKATNING AF GODTGOERELSER TIL PARLAMENTETS MEDLEMMER. - SAG 208/80.

Samling af Afgørelser 1981 side 02205
spansk specialudgave side 00605


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER _ EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER _ FASTE REJSE- OG OPHOLDSGODTGOERELSER UDBETALT AF FAELLESSKABSMIDLER _ MEDLEMSSTATERNES BESKATNINGSRET _ BEGRAENSNINGER _ FASTE GODTGOERELSER MED DELVIS KARAKTER AF ET VEDERLAG _ FAELLESSKABSRETTENS BEDOEMMELSESKRITERIER

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 5 ; PROTOKOL VEDROERENDE DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER , ART . 8 , STK . 1 )

Sammendrag


MEDLEMSSTATERNE ER PAA FAELLESSKABSRETTENS NUVAERENDE UDVIKLINGSTRIN BERETTIGET TIL AT BESKATTE EVENTUELLE INDTAEGTER , SOM PARLAMENTETS MEDLEMMER OPPEBAERER FOR UDOEVELSEN AF DERES MANDAT , MEN DE ER FORPLIGTET TIL AT IAGTTAGE DE BEGRAENSNINGER , DER PAALAEGGES DEM , ISAER VED EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 5 , SOM INDEBAERER EN FORPLIGTELSE TIL IKKE AT TRAEFFE FORANSTALTNINGER , DER KAN GRIBE IND I FAELLESSKABSINSTITUTIONERNES INTERNE FUNKTION , OG ARTIKEL 8 , STK . 1 , I PROTOKOLLEN VEDROERENDE DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER , HVOREFTER MEDLEMSSTATERNE ER AFSKAARET FRA BL.A . VED DEN PRAKSIS , DE FOELGER PAA BESKATNINGSOMRAADET , AT PAALAEGGE PARLAMENTSMEDLEMMERNE ADMINISTRATIVE RESTRIKTIONER I DERES BEVAEGELSESFRIHED .

DE NATIONALE MYNDIGHEDER ER SAALEDES FORPLIGTET TIL AT RESPEKTERE DEN AFGOERELSE _ SOM PARLAMENTET HAR TRUFFET SOM EN FORANSTALTNING VEDROERENDE DEN INTERNE ORGANISATION , SAALEDES SOM DET TILKOMMER DET _ OM AT GODTGOERE REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER TIL MEDLEMMERNE PAA GRUNDLAG AF FASTE BELOEB . I DET OMFANG DE FASTE GODTGOERELSESBELOEB ER URIMELIGT HOEJE , OG DER I VIRKELIGHEDEN DELVIS ER TALE OM ET SKJULT VEDERLAG OG IKKE EN GODTGOERELSE AF UDGIFTER , HAR MEDLEMSSTATERNE IMIDLERTID RET TIL AT UNDERGIVE ET SAADANT VEDERLAG NATIONAL INDKOMSTBESKATNING .

FOELGELIG FORBYDER FAELLESSKABSRETTEN , AT DER SKER NATIONAL BESKATNING AF DE FASTE BELOEB , SOM EUROPA-PARLAMENTET AF FAELLESSKABSMIDLER UDBETALER TIL SINE MEDLEMMER SOM GODTGOERELSE AF REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER , MEDMINDRE DET I OVERENSSTEMMELSE MED FAELLESSKABSRETTEN GODTGOERES , AT DENNE FASTE GODTGOERELSE DELVIS HAR KARAKTER AF ET VEDERLAG .

Dommens præmisser


1 VED AFGOERELSE AF 5 . NOVEMBER 1979 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 23 . OKTOBER 1980 , HAR COMMISSIONERS FOR THE SPECIAL PURPOSES OF THE INCOME TAX ACTS I DET FORENEDE KONGERIGE ( SAERLIGT NAEVN FOR INDKOMSTBESKATNING , HEREFTER BENAEVNT DET SAERLIGE NAEVN ) I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 OG ARTIKEL 30 I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF ET FAELLES RAAD OG EN FAELLES KOMMISSION FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER FORELAGT DOMSTOLEN ET SPOERGSMAAL TIL PRAEJUDICIEL AFGOERELSE VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF EN RAEKKE AF FAELLESSKABSRETTENS BESTEMMELSER , SAERLIG ARTIKEL 142 I EOEF-TRAKTATEN OG ARTIKEL 8 I DEN PROTOKOL VEDROERENDE DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER , DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF ET FAELLES RAAD OG EN FAELLES KOMMISSION FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , FOR AT FAA AFGJORT , HVORVIDT DET ER FORENELIGT MED FAELLESSKABSRETTEN , AT NATIONALE SKATTEMYNDIGHEDER UNDERGIVER REJSE- OG OPHOLDSGODTGOERELSER , DER AF EUROPA-PARLAMENTET UDBETALES TIL DETS MEDLEMMER , BESKATNING .

2 SPOERGSMAALET ER REJST I EN SAG , SOM FOERES AF LORD BRUCE OF DONINGTON , DER VAR UDPEGET SOM MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET AF HOUSE OF LORDS FRA DEN 30 . JULI 1975 INDTIL DET ALMINDELIGE DIREKTE VALG TIL PARLAMENTET , MOD HER MAJESTY ' S INSPECTOR OF TAXES ( HEREFTER BENAEVNT LIGNINGSMYNDIGHEDEN ), DER FORETAGER INDKOMSTSKATTEANSAETTELSEN I DET FORENEDE KONGERIGE . SAGEN ANGAAR EN SKATTEANSAETTELSE AF REJSE- OG OPHOLDSGODTGOERELSER , SOM I SKATTEAARET 1975/1976 BLEV UDBETALT TIL LORD BRUCE AF EUROPA-PARLAMENTET TIL DAEKNING AF UDGIFTER SOM FOELGE AF DELTAGELSE I PARLAMENTETS OG DETS ORGANERS MOEDER OG ARBEJDE SAMT ANDRE REJSER I PARLAMENTETS INTERESSE .

3 PARLAMENTET UDBETALTE I MEDFOER AF ET REGULATIV HEROM SINE MEDLEMMER REJSE- OG OPHOLDSGODTGOERELSER , SOM VAR BEREGNET PAA GRUNDLAG AF EN KILOMETERSATS OG ET FAST DAGPENGEBELOEB , OG SOM VAR OPTAGET PAA FAELLESSKABETS BUDGET . PARLAMENTSMEDLEMMERNE VAR IFOELGE REGULATIVET IKKE FORPLIGTET TIL OVER FOR PARLAMENTET AT GODTGOERE , HVILKE UDGIFTER DE RENT FAKTISK HAVDE AFHOLDT .

4 DET FREMGAAR AF FORELAEGGELSESBESLUTNINGEN , AT LIGNINGSMYNDIGHEDEN BETRAGTEDE GODTGOERELSERNE SOM VEDERLAG FOR ET AF LORD BRUCE UDOEVET HVERV I HENHOLD TIL DET FORENEDE KONGERIGES INCOME AND CORPORATION TAXES ACT 1970 OG FORETOG EN SKATTEANSAETTELSE , HVOREFTER LORD BRUCE VAR INDKOMSTSKATTEPLIGTIG AF GODTGOERELSERNE , DOG MED FRADRAG AF UDGIFTER , DER VAR AFHOLDT "FULDT UD , UDELUKKENDE OG NOEDVENDIGVIS UNDER UDFOERELSEN AF DET NAEVNTE HVERV" HVILKET DET PAAHVILEDE LORD BRUCE AT GODTGOERE I MEDFOER AF SECTION 189 ( 1 ) I INCOME AND CORPORATION TAXES ACT AF 1970 .

5 SKATTEANSAETTELSEN BLEV INDBRAGT FOR DET SAERLIGE NAEVN , SOM TRAF AFGOERELSE OM , AT GODTGOERELSERNE EFTER NATIONAL RETS BESTEMMELSER I PRINCIPPET VAR INDKOMSTSKATTEPLIGTIGE . NAEVNET FANDT IMIDLERTID , AT SAGENS UDFALD AFHANG AF , HVORVIDT GODTGOERELSERNE VAR FRITAGET FOR NATIONAL INDKOMSTBESKATNING I MEDFOER AF FAELLESSKABSRETTEN .

6 FOELGELIG FORELAGDE DET SAERLIGE NAEVN DOMSTOLEN ET SPOERGSMAAL TIL PRAEJUDICIEL AFGOERELSE VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF FAELLESSKABSRETTEN . SPOERGSMAALET GAAR I DET VAESENTLIGE UD PAA , HVORVIDT NOGEN BESTEMMELSE I FAELLESSKABSRETTEN UDELUKKER MEDLEMSSTATERNE FRA AT BESKATTE NOGEN DEL AF DE REJSE- OG OPHOLDSGODTGOERELSER , SOM AF FAELLESSKABSMIDLER UDBETALES TIL EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER .

7 DET FORENEDE KONGERIGES REGERING , DEN FRANSKE REGERING OG KOMMISSIONEN HAR HAEVDET , AT NAAR DER IKKE FORELIGGER UDTRYKKELIGE BESTEMMELSER OM FRITAGELSE FOR NATIONAL BESKATNING I PROTOKOLLEN OM PRIVILEGIER OG IMMUNITETER , ER DER INTET TIL HINDER FOR , AT EN MEDLEMSSTAT UNDERGIVER SAADANNE UDBETALINGER FRA PARLAMENTET NATIONAL BESKATNING , IDET EN SKATTEFRITAGELSE IKKE KAN FORELIGGE STILTIENDE .

8 EFTER LORD BRUCE ' S OPFATTELSE FOELGER DET AF PRINCIPPET OM PARLAMENTETS SELVBESTEMMELSESRET ( SOVEREIGNTY OF PARLIAMENT ) I SPOERGSMAAL OM FORRETNINGSORDENEN OG DET INTERNE FORHOLD TIL MEDLEMMERNE , JF . EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 142 , STK . 1 , OG AF ARTIKEL 8 , STK . 1 , I PROTOKOLLEN VEDROERENDE DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER , DER SIKRER FORSAMLINGENS MEDLEMMER BEVAEGELSESFRIHED , AT MEDLEMSSTATERNES MYNDIGHEDER ER AFSKAARET FRA AT FOERE KONTROL MED DE PLIGTER , ET MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET UDFOERER , REJSEAKTIVITETEN I FORBINDELSE MED DISSE PLIGTER OG DE UDGIFTER , DER AFHOLDES I FORBINDELSE DERMED . MEDLEMSSTATERNE KAN FOELGELIG EFTER LORD BRUCE ' S OPFATTELSE IKKE BESKATTE UDBETALINGER FRA PARLAMENTET I DENNE FORBINDELSE . DET VILLE ENDVIDERE VAERE ULOGISK , DERSOM DISSE GODTGOERELSER BLEV UNDERGIVET INDKOMSTBESKATNING , MENS DE GODTGOERELSER , DER UDBETALES TIL FAELLESSKABERNES _ HERUNDER PARLAMENTETS _ TJENESTEMAEND OG OEVRIGE ANSATTE ER FRITAGET I MEDFOER AF ARTIKEL 13 I PROTOKOLLEN VEDROERENDE DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER OG ARTIKEL 3 , STK . 1 , I RAADETS FORORDNING NR . 260/68 AF 29 . FEBRUAR 1968 OM FASTLAEGGELSE AF BETINGELSERNE FOR OG FREMGANGSMAADEN VED OPKRAEVNING AF SKAT TIL DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER ( EFT 1968 I , S . 38 ).

9 DET FREMGAAR KLART AF EUROPA-PARLAMENTETS BESVARELSE AF DE SPOERGSMAAL , DOMSTOLEN HAR STILLET , AT DET ER PARLAMENTETS OPFATTELSE , AT DET FOELGER AF DET PRINCIP OM EUROPA-PARLAMENTETS UAFHAENGIGHED MED HENSYN TIL BESTEMMELSERNE OM INSTITUTIONENS INTERNE FORHOLD , DER ER INDEHOLDT I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 142 , STK . 1 , EURATOM-TRAKTATENS ARTIKEL 112 , STK . 1 , OG EKSF-TRAKTATENS ARTIKEL 25 , STK . 1 _ EN UAFHAENGIGHED , SOM MEDLEMSSTATERNE I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 5 ER FORPLIGTET TIL AT RESPEKTERE _ AT NATIONALE SKATTEBESTEMMELSER IKKE FINDER ANVENDELSE PAA UDBETALINGER FRA FAELLESSKABET , DER ER NOEDVENDIGE , FOR AT INSTITUTIONEN SKAL KUNNE FUNGERE . KRAVET OM , AT PARLAMENTET SKAL UNDGAA AT BEHANDLE MEDLEMMER FRA FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER FORSKELLIGT , FOERER TIL DET SAMME RESULTAT .

10 MED HENBLIK PAA BESVARELSEN AF DET SPOERGSMAAL , DER ER STILLET AF DEN NATIONALE DOMSTOL , SKAL DET SAALEDES SOM DET FORENEDE KONGERIGES REGERING , DEN FRANSKE REGERING OG KOMMISSIONEN MED RETTE HAR ANFOERT UNDER FORHANDLINGERNE FOR DOMSTOLEN , FOERST BEMAERKES , AT INGEN BESTEMMELSE I FAELLESSKABSRETTEN INDROEMMER EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER FRITAGELSE FOR NATIONAL BESKATNING .

11 ARTIKEL 13 I PROTOKOLLEN VEDROERENDE DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER BESTEMMER , AT FAELLESSKABETS TJENESTEMAEND OG OEVRIGE ANSATTE "FRITAGES FOR NATIONAL BESKATNING AF LOEN , VEDERLAG OG HONORARER , SOM DE MODTAGER FRA FAELLESSKABERNE" . DENNE BESTEMMELSE SKAL SES I SAMMENHAENG MED ARTIKLENS FOERSTE STYKKE , HVOREFTER "LOEN , VEDERLAG OG HONORARER , SOM FAELLESSKABERNE UDBETALER [TIL DE NAEVNTE TJENESTEMAEND] , BESKATTES TIL FORDEL FOR FAELLESSKABERNE" . ARTIKEL 13 FINDER I MEDFOER AF PROTOKOLLENS ARTIKEL 20 OG 21 OGSAA ANVENDELSE PAA KOMMISSIONENS MEDLEMMER SAMT DOMSTOLENS DOMMERE , GENERALADVOKATER OG JUSTITSSEKRETAER , I MEDFOER AF PROTOKOLLENS ARTIKEL 22 PAA MEDLEMMERNE AF DEN EUROPAEISKE INVESTERINGSBANKS ORGANER , PAA DENS PERSONALE OG PAA DE REPRAESENTANTER FOR MEDLEMSSTATERNE , DER DELTAGER I DENS ARBEJDE , OG ENDELIG I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 206 , STK . 10 , EURATOM-TRAKTATENS ARTIKEL 180 , STK . 10 , OG EKSF-TRAKTATENS ARTIKEL 78 E , STK . 10 , PAA REVISIONSRETTENS MEDLEMMER .

12 DER FINDES INGEN TILSVARENDE BESTEMMELSE BLANDT DE PRIVILEGIER OG IMMUNITETER , DER INDROEMMES FORSAMLINGENS MEDLEMMER I NAEVNTE PROTOKOLS KAPITEL III . MEDLEMMERNE AF EUROPA-PARLAMENTET , DER PAA DET TIDSPUNKT , HVOR SAGENS OMSTAENDIGHEDER FORELAA , BLEV UDPEGET AF DE NATIONALE PARLAMENTER , MODTOG INTET VEDERLAG FRA EUROPA-PARLAMENTET FOR UDOEVELSEN AF ARBEJDET I FORBINDELSE MED DERES MANDAT . DE OEKONOMISKE FORHOLD I FORBINDELSE MED ET EVENTUELT VEDERLAG VAR DERFOR , BORTSET FRA DE GODTGOERELSER , DER HER ER TALE OM , ALENE REGULERET VED NATIONAL RET . DEN FAELLESSKABSSKAT , SOM OMHANDLES I NAEVNTE PROTOKOLS ARTIKEL 13 , STK . 1 , OG SOM ER GENNEMFOERT VED RAADETS FORORDNING NR . 260/80 , FANDT IKKE ANVENDELSE PAA PARLAMENTSMEDLEMMERNE .

13 DA DER IKKE FINDES NOGEN BESTEMMELSE OM SKATTEFRITAGELSE FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER , ER MEDLEMSSTATERNE PAA FAELLESSKABSRETTENS NUVAERENDE UDVIKLINGSTRIN BERETTIGET TIL AT BESKATTE EVENTUELLE INDTAEGTER , SOM PARLAMENTETS MEDLEMMER OPPEBAERER FOR UDOEVELSEN AF DERES MANDAT . FOELGELIG KAN DET IKKE ANTAGES , AT ENHVER UDBETALING FRA PARLAMENTET TIL DETS MEDLEMMER AF FAELLESSKABSMIDLER UDEN VIDERE ER FRITAGET FOR NATIONAL BESKATNING .

14 IMIDLERTID FASTLAEGGER FAELLESSKABSRETTEN VISSE BEGRAENSNINGER , SOM MEDLEMSSTATERNE ER FORPLIGTET TIL AT IAGTTAGE VED UDSTEDELSEN AF DE SKATTEBESTEMMELSER , DER FINDER ANVENDELSE PAA PARLAMENTETS MEDLEMMER . DISSE BEGRAENSNINGER FREMGAAR ISAER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 5 , DER BESTEMMER , AT MEDLEMSSTATERNE SKAL LETTE FAELLESSKABET GENNEMFOERELSEN AF DETS OPGAVER OG AFHOLDE SIG FRA AT TRAEFFE FORANSTALTNINGER , DER ER EGNEDE TIL AT BRINGE VIRKELIGGOERELSEN AF TRAKTATENS MAALSAETNING I FARE . DENNE FORPLIGTELSE OMFATTER EN PLIGT TIL IKKE AT TRAEFFE FORANSTALTNINGER , DER KAN GRIBE IND I FAELLESSKABSINSTITUTIONERNES INTERNE FUNKTION . DET FOELGER ENDVIDERE AF ARTIKEL 8 , STK . 1 , I PROTOKOLLEN VEDROERENDE DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER , AT MEDLEMSSTATERNE ER AFSKAARET FRA BL.A . VED DEN PRAKSIS , DE FOELGER PAA BESKATNINGSOMRAADET , AT PAALAEGGE PARLAMENTSMEDLEMMERNE ADMINISTRATIVE RESTRIKTIONER I DERES BEVAEGELSESFRIHED .

15 DET MAA I DENNE HENSEENDE FOERST ANFOERES , AT GODTGOERELSEN AF REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER , DER AF PARLAMENTSMEDLEMMERNE HAR VAERET AFHOLDT UNDER UDOEVELSEN AF DERES MANDAT , ER EN FORANSTALTNING VEDROERENDE DEN INTERNE ORGANISATION , SOM SKAL SIKRE , AT INSTITUTIONEN KAN FUNGERE SOM TILSIGTET . DET ER NOEDVENDIGT , AT ETHVERT PARLAMENTSMEDLEM PAA ETHVERT TIDSPUNKT UDEN HENSYN TIL BELIGGENHEDEN AF SIN BOPAEL ELLER VALGSKREDS OG UDEN HENSYN TIL SINE OEKONOMISKE MIDLER ER I STAND TIL AT DELTAGE I ALLE MOEDER OG AKTIVITETER I PARLAMENTET OG DETS ORGANER UDEN AT LIDE OEKONOMISK TAB . REGLER SOM DEM , DER ER GENNEMFOERT AF PARLAMENTET OM OPHOLDS- OG REJSEGODTGOERELSER , FALDER DERFOR INDEN FOR OMRAADET AF DE FORANSTALTNINGER VEDROERENDE DEN INTERNE ORGANISATION , SOM PARLAMENTET KAN TRAEFFE I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 142 , STK . 1 , EURATOM-TRAKTATENS ARTIKEL 112 , STK . 1 , OG EKSF-TRAKTATENS ARTIKEL 25 , STK . 1 .

16 I DET OMFANG EN NATIONAL BESKATNING AF DE GODTGOERELSER , DER MODTAGES AF PARLAMENTETS MEDLEMMER OMFATTEDE DE FULDE BELOEB , HERUNDER OGSAA DEN DEL , DER RENT FAKTISK ER NOEDVENDIG FOR AT DAEKKE DE FAKTISK AFHOLDTE UDGIFTER , VILLE DEN SKABE EN OEKONOMISK HINDRING FOR PARLAMENTSMEDLEMMERNES BEVAEGELIGHED , IDET DISSE DERVED VILLE BLIVE NOEDSAGET TIL PERSONLIGT AT AFHOLDE EN DEL AF DERES REJSEUDGIFTER . DET SKAL DOG NAEVNES , AT DET FORENEDE KONGERIGES REGERING IKKE HAR HAEVDET , AT DET SKULLE VAERE MULIGT AT BESKATTE DEN DEL AF GODTGOERELSERNE , DER SVARER TIL DE FAKTISK AFHOLDTE UDGIFTER .

17 DET TILKOMMER PARLAMENTET AT AFGOERE , HVILKE AKTIVITETER OG REJSER DER ER NOEDVENDIGE ELLER HENSIGTSMAESSIGE FOR ET PARLAMENTSMEDLEMS UDFOERELSE AF SIT HVERV , OG HVILKE UDGIFTER DER ER NOEDVENDIGE ELLER HENSIGTSMAESSIGE I DENNE FORBINDELSE . DEN AUTONOMI , DER PAA DETTE OMRAADE INDROEMMES PARLAMENTET AF HENSYN TIL DETS FUNKTION , INDEBAERER TILLIGE EN BEFOEJELSE TIL AT REFUNDERE MEDLEMMERNES REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER , IKKE VED FREMLAEGGELSE AF BILAG FOR HVER ENKELT UDGIFT , MEN EFTER ET SYSTEM BESTAAENDE AF FASTE GODTGOERELSER . VALGET AF DENNE ORDNING SKYLDES , SOM PARLAMENTET HAR ANFOERT I SINE SVAR PAA DOMSTOLENS SPOERGSMAAL , HENSYNET TIL AT REDUCERE ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGERNE OG DEN ARBEJDSBYRDE , SOM ET SYSTEM , HVOREFTER HVER ENKELT UDGIFT SKULLE KONTROLLERES , VILLE INDEBAERE , OG ER DERFOR UDTRYK FOR EN FORNUFTIG ADMINISTRATION .

18 DE BEVILLINGER , DER STAAR TIL RAADIGHED FOR EUROPA-PARLAMENTET TIL UDBETALING AF FASTE GODTGOERELSER TIL DETS MEDLEMMER TIL DAEKNING AF REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER , ER OPFOERT PAA FAELLESSKABETS AARLIGE BUDGET OG ER UNDERKASTET BUDGETPROCEDURERNE I FAELLESSKABSRETTEN . DET ER INDEN FOR RAMMERNE AF DISSE PROCEDURER , AT GODTGOERELSESBELOEBENE VURDERES I OVERENSSTEMMELSE MED DE FINANSIELLE BESTEMMELSER , DER FINDER ANVENDELSE .

19 AF DET ANFOERTE FOELGER , AT DE NATIONALE MYNDIGHEDER ER FORPLIGTET TIL AT RESPEKTERE EUROPA-PARLAMENTETS AFGOERELSE OM AT GODTGOERE REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER TIL MEDLEMMERNE PAA GRUNDLAG AF FASTE BELOEB . EN EFTERPROEVELSE PAA DETTE OMRAADE FRA DE NATIONALE SKATTEMYNDIGHEDERS SIDE _ SOM DEN DER FOELGER AF DET FORENEDE KONGERIGES LOVGIVNING _ GRIBER IND I PARLAMENTETS INTERNE VIRKEMAADE OG INDEBAERER , AT DE NATIONALE MYNDIGHEDER SAETTER DERES EGEN VURDERING AF GODTGOERELSESSYSTEMET I STEDET FOR DEN , SOM PARLAMENTET HAR FORETAGET UNDER UDOEVELSEN AF SINE BEFOEJELSER . DETTE VILLE SAALEDES KUNNE MINDSKE EFFEKTIVITETEN AF PARLAMENTETS VIRKE OG VILLE VAERE UFORENELIGT MED DETS AUTONOMI .

20 SKATTEMYNDIGHEDERNE KAN FOELGELIG IKKE KRAEVE , AT ET MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET OPFOERER OG FREMLAEGGER KVITTERINGER FOR FAKTISK AFHOLDTE REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER , DER ER AFHOLDT I PARLAMENTETS INTERESSE OG ER BLEVET GODTGJORT AF DETTE , EFTERSOM ET SAADANT KRAV ER UFORENELIGT MED GODTGOERELSESSYSTEMETS STANDARDISEREDE KARAKTER .

21 DET SKAL IMIDLERTID BEMAERKES , AT DE SAALEDES FASTSATTE GODTGOERELSER IKKE MAA OVERSTIGE RIMELIGE GRAENSER FOR , HVAD DER KAN ANSES SOM EN GODTGOERELSE AF REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER . I DET OMFANG DE FASTE GODTGOERELSESBELOEB ER URIMELIGT HOEJE OG DER I VIRKELIGHEDEN DELVIS ER TALE OM ET SKJULT VEDERLAG OG IKKE EN GODTGOERELSE AF UDGIFTER , HAR MEDLEMSSTATERNE RET TIL AT UNDERGIVE ET SAADANT VEDERLAG NATIONAL INDKOMSTBESKATNING , EFTERSOM AFLOENNINGEN AF PARLAMENTS MEDLEMMERNE PAA FAELLESSKABSRETTENS NUVAERENDE UDVIKLINGSTRIN ALENE HENHOERER UNDER NATIONAL LOVGIVNING OG IKKE UNDER FAELLESSKABETS INSTITUTIONER . VURDERINGEN AF , OM DE FASTE BELOEB SOM FASTSAT AF PARLAMENTET ER URIMELIGT HOEJE _ ET SPOERGSMAAL SOM ALENE SKAL AFGOERES EFTER FAELLESSKABSRETTEN _ ER IKKE BLEVET FORELAGT AF DEN NATIONALE DOMSTOL , FOR HVILKEN DET IKKE ER BLEVET HAEVDET , AT GODTGOERELSERNE I DET PAAGAELDENDE TIDSRUM SKULLE VAERE FASTSAT TIL URIMELIGT HOEJE BELOEB .

22 FOELGELIG MAA DET SPOERGSMAAL , DER ER STILLET AF DET SAERLIGE NAEVN , BESVARES SAALEDES , AT FAELLESSKABSRETTEN FORBYDER , AT DER SKER NATIONAL BESKATNING AF DE FASTE BELOEB , SOM EUROPA-PARLAMENTET AF FAELLESSKABSMIDLER UDBETALER TIL SINE MEDLEMMER SOM GODTGOERELSER AF REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER , MEDMINDRE DET I OVERENSSTEMMELSE MED FAELLESSKABSRETTEN GODTGOERES , AT DENNE FASTE GODTGOERELSE DELVIS HAR KARAKTER AF ET VEDERLAG .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

23 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF DET FORENEDE KONGERIGES REGERING , DEN FRANSKE REGERING OG KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , DER HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE DOMSTOL , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DET SPOERGSMAAL , DER ER FORELAGT DEN AF DET SAERLIGE NAEVN ( COMMISSIONERS FOR THE SPECIAL PURPOSES OF THE INCOME TAX ACTS ), FOR RET :

FAELLESSKABSRETTEN FORBYDER , AT DER SKER NATIONAL BESKATNING AF DE FASTE BELOEB , SOM EUROPA-PARLAMENTET AF FAELLESSKABSMIDLER UDBETALER TIL SINE MEDLEMMER SOM GODTGOERELSE AF REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER , MEDMINDRE DET I OVERENSSTEMMELSE MED FAELLESSKABSRETTEN GODTGOERES , AT DENNE FASTE GODTGOERELSE DELVIS HAR KARAKTER AF ET VEDERLAG .