61980J0166

DOMSTOLENS DOM AF 16 JUNI 1981. - PETER KLOMPS MOD KARL MICHEL. - (ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF NEDERLANDENES HOGE RAAD). - BRUXELLES-KONVENTIONEN AF 1968 - RETTIDIG MEDDELELSE AF DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN. - SAG 166/80.

Samling af Afgørelser 1981 side 01593
spansk specialudgave side 00411


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER _ ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER _ GRUNDE TIL NAEGTELSE HERAF _ INGEN FORSKRIFTSMAESSIG OG RETTIDIG FORKYNDELSE FOR ELLER MEDDELELSE TIL DEN UDEBLEVNE SAGSOEGTE AF DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN _ INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN _ BEGREB

( KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ART . 27 , NR . 2 )

2 . KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER _ ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER _ GRUNDE TIL NAEGTELSE HERAF _ INGEN FORSKRIFTSMAESSIG OG RETTIDIG FORKYNDELSE FOR ELLER MEDDELELSE TIL DEN UDEBLEVNE SAGSOEGTE AF DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN _ RETTIDIG FORKYNDELSE ELLER MEDDELELSE _ PROEVELSE VED DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN _ RELEVANT FRIST

( KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ART . 27 , NR . 2 )

3 . KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER _ ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER _ GRUNDE TIL NAEGTELSE HERAF _ INGEN FORSKRIFTSMAESSIG OG RETTIDIG FORKYNDELSE FOR ELLER MEDDELELSE TIL DEN UDEBLEVNE SAGSOEGTE AF DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN _ VIRKNING I TILFAELDE AF , AT RETTEN I DOMSSTATEN HAR AFVIST BEGAERING OM GENOPTAGELSE AF EN UNDER EN UDEBLIVELSESSAG TRUFFET AFGOERELSE

( KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ART . 27 , NR . 2 )

4 . KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER _ ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER _ GRUNDE TIL NAEGTELSE HERAF _ INGEN FORSKRIFTSMAESSIG OG RETTIDIG FORKYNDELSE FOR ELLER MEDDELELSE TIL DEN UDEBLEVNE SAGSOEGTE AF DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN _ AFGOERELSE FRA EN RET I DOMSSTATEN HVOREFTER FORKYNDELSEN ELLER MEDDELELSEN FINDES AT VAERE SKET FORSKRIFTSMAESSIGT _ DEN FOR DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN BESTAAENDE PLIGT TIL AT PROEVE , OM FORKYNDELSEN ELLER MEDDELELSEN ER SKET RETTIDIGT

( KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ART . 27 , NR . 2 )

5 . KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER _ ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER _ GRUNDE TIL NAEGTELSE HERAF _ INGEN FORSKRIFTSMAESSIG OG RETTIDIG FORKYNDELSE FOR ELLER MEDDELELSE TIL DEN UDEBLEVNE SAGSOEGTE AF DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN _ RETTIDIG FORKYNDELSE ELLER MEDDELELSE _ PROEVELSE VED DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN _ BEGYNDELSESTIDSPUNKTET FOR DEN TIL SAGSOEGTES RAADIGHED STAAENDE FRIST

( KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ART . 27 , NR . 2 ).

Sammendrag


1 . BEGREBET "DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN" , JF . ARTIKEL 27 , NR . 2 , I KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER , OMFATTER ET DOKUMENT SOM BETALINGSPAALAEGGET ( ZAHLUNGSBEFEHL ) I TYSK RET , HVIS FORKYNDELSE EFTER DOMSSTATENS LOVGIVNING GIVER FORDRINGSHAVEREN MULIGHED FOR , SAAFREMT SKYLDNEREN INTET FORETAGER SIG , AT OPNAA EN RETSAFGOERELSE , DER KAN ANERKENDES OG FULDBYRDES PAA GRUNDLAG AF KONVENTIONEN .

EN RETSAFGOERELSE SOM ET EFTER TYSK RET AFSAGT FULDBYRDELSESDEKRET ( VOLLSTRECKUNGSBEFEHL ), DER AFSIGES EFTER FORKYNDELSEN AF BETALINGSPAALAEGGET , OG SOM KAN FULDBYRDES PAA GRUNDLAG AF KONVENTIONEN , ER IKKE OMFATTET AF BEGREBET "DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN" .

2 . VED AFGOERELSEN AF , OM SAGSOEGTE HAR KUNNET VARETAGE SINE INTERESSER I KONVENTIONENS ARTIKEL 27 , NR . 2 ' S FORSTAND , SKAL DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN UDELUKKENDE TAGE HENSYN TIL DEN FRIST _ SOM DEN DER I TYSK RET GAELDER FOR AT REJSE INDSIGELSE ( WIDERSPRUCH ) _ SOM SAGSOEGTE HAR TIL RAADIGHED FOR AT UNDGAA , AT DER TRAEFFES EN UDEBLIVELSES-AFGOERELSE , DER KAN FULDBYRDES PAA GRUNDLAG AF KONVENTIONEN .

3 . KONVENTIONENS ARTIKEL 27 , NR . 2 , SOM KUN HENVENDER SIG TIL DEN DOMSTOL I EN ANDEN KONTRAHERENDE STAT , DER BEHANDLER SAGEN OM ANERKENDELSE ELLER FULDBYRDELSE , FINDER OGSAA ANVENDELSE , NAAR SAGSOEGTE HAR BEGAERET GENOPTAGELSE AF DEN UNDER EN UDEBLIVELSESSAG TRUFNE AFGOERELSE , OG EN RET I DOMSSTATEN HAR AFVIST BEGAERINGEN MED DEN BEGRUNDELSE , AT FRISTEN FOR DENNE VAR OVERSKREDET .

4 . SELV HVIS EN RET I DOMSSTATEN EFTER EN SAERSKILT KONTRADIKTORISK PROCEDURE HEROM HAR FUNDET , AT FORKYNDELSEN ELLER MEDDELELSEN ER SKET FORSKRIFTSMAESSIGT , KRAEVER KONVENTIONENS ARTIKEL 27 , NR . 2 , AT DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN FORETAGER EN PROEVELSE AF , OM FORKYNDELSEN ELLER MEDDELELSEN ER SKET I SAA GOD TID , AT SAGSOEGTE KUNNE VARETAGE SINE INTERESSER UNDER SAGEN .

5 . IFOELGE KONVENTIONENS ARTIKEL 27 , NR . 2 , KRAEVES DET IKKE GODTGJORT , AT DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN RENT FAKTISK ER KOMMET TIL SAGSOEGTES KUNDSKAB . DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN KAN I ALMINDELIGHED INDSKRAENKE SIG TIL AT EFTERPOEVE , OM FRISTEN , BEREGNET FRA DET TIDSPUNKT , DA FORKYNDELSE ELLER MEDDELELSE ER SKET FORSKRIFTSMAESSIGT , HAR GIVET SAGSOEGTE TILSTRAEKKELIG TID TIL AT VARETAGE SINE INTERESSER . DOG KAN RETTEN TAGE STILLING TIL , OM DER I DEN KONKRETE SAG FORELIGGER SAADANNE GANSKE SAERLIGE OMSTAENDIGHEDER , AT EN FORKYNDELSE ELLER MEDDELELSE , SELV OM DEN ER SKET FORSKRIFTSMAESSIGT , DOG IKKE HAR VAERET TILSTRAEKKELIG TIL AT FAA FRISTEN TIL AT LOEBE .

Dommens præmisser


1 VED DOM AF 8 . JULI 1980 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 15 . JULI 1980 , HAR NEDERLANDENES HOGE RAAD I MEDFOER AF PROTOKOLLEN AF 3 . JUNI 1971 VEDROERENDE DOMSTOLENS FORTOLKNING AF KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER ( HEREFTER BENAEVNT KONVENTIONEN ) FORELAGT FEM PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL , HVORAF DE FIRE FOERSTE VEDROERER FORTOLKNINGEN AF KONVENTIONENS ARTIKEL 27 , NR . 2 , MENS DET FEMTE ANGAAR ARTIKEL 52 .

2 SPOERGSMAALENE ER REJST UNDER EN KASSATIONSANKE AF EN AF ARRONDISSEMENTSRECHTBANK ROERMOND DEN 20 . SEPTEMBER 1979 AFSAGT DOM , HVORVED RETTEN STADFAESTEDE EN KENDELSE , SOM DEN 27 . JUNI 1978 BLEV AFSAGT AF ARRONDISSEMENTSRECHTBANK ' S PRAESIDENT , OG SOM GIK UD PAA , AT DER I MEDFOER AF KONVENTIONEN BLEV GIVET TILLADELSE TIL FULDBYRDELSE I NEDERLANDENE AF ET BETALINGSPAALAEG ( ZAHLUNGSBEFEHL ) OG ET DEKRET OM FULDBYRDELSE DERAF ( VOLLSTRECKUNGSBEFEHL ), SOM TYSKE DOMSTOLE HAVDE UDSTEDT OG AFSAGT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FORENKLEDE PROCESMAADE I INKASSOSAGER , DEN SAAKALDTE "MAHNVERFAHREN" .

3 BETALINGSPAALAEGGET BLEV IKKE FORKYNDT FOR SKYLDNEREN PERSONLIGT , MEN I HANS FRAVAER INDLEVERET PAA POSTKONTORET , HVOREFTER EN SKRIFTLIG MEDDELELSE HEROM BLEV AFLEVERET PAA DEN AF FORDRINGSHAVEREN OPGIVNE ADRESSE I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND ; IFOELGE TYSK RET VAR DER DERMED SKET FORKYNDELSE PAA DEN NAEVNTE ADRESSE . IFOELGE DEN DAGAELDENDE LOVGIVNING KUNNE SKYLDNEREN REJSE INDSIGELSE ( WIDERSPRUCH ) INDEN FOR EN FRIST PAA MINDST TRE DAGE , SOM IMIDLERTID FORLAENGEDES INDTIL DET TIDSPUNKT , HVOR RETTEN AFSAGDE FULDBYRDELSESDEKRET ( VOLLSTRECKUNGSBEFEHL ). I NAERVAERENDE SAG VAR DENNE FRIST SEKS DAGE . EFTER FORKYNDELSEN AF FULDBYRDELSESDEKRETET , SOM SKETE PAA SAMME MAADE , HAVDE SKYLDNEREN YDERLIGERE EN FRIST PAA EN UGE TIL AT BEGAERE GENNOPTAGELSE . IMIDLERTID INDGAV HAN FOERST EN SAADAN BEGAERING FIRE MAANEDER EFTER OG GJORDE I DENNE FORBINDELSE GAELDENDE , AT HAN UNDER INKASSOSAGEN HAVDE HAFT BOPAEL I NEDERLANDENE . BEGAERINGEN BLEV EFTER EN KONTRADIKTIONSPROCEDURE _ HVORUNDER DEN TYSKE DOMSTOL UNDERSOEGTE BOPAELSSPOERGSMAALET MED HENBLIK PAA AT KUNNE FASTSLAA , OM FORKYNDELSE VAR SKET FORSKRIFTSMAESSIGT , OG KOM TIL DET RESULTAT , AT DEN PAAGAELDENDE EFTER TYSK RET HAVDE BOPAEL PAA DEN ADRESSE , HVOR FORKYNDELSERNE VAR SKET _ AFVIST SOM FOR SENT INDGIVET .

4 DET FREMGAAR LIGELEDES AF SAGENS AKTER , AT INDSIGELSE EFTER TYSK RET KUNNE REJSES GANSKE FORMLOEST , UDEN BEGRUNDELSE OG ENDOG VED FULDMAEGTIG , UDEN AT DENNE SKULLE GODTGOERE AT HAVE BEHOERIG FULDMAGT . BAADE EN FORSKRIFTSMAESSIG BEGAERING OM GENOPTAGELSE OVER FOR ET FULDBYRDELSESDEKRET OG EN INDSIGELSE MOD BETALINGSPAALAEGGET BEVIRKEDE , AT SAGEN OVERGIK TIL BEHANDLING SOM ALMINDELIG DOMSSAG , MEN FULDBYRDELSESDEKRETET VAR FORTSAT MIDLERTIDIGT EKSIGIBELT UANSET BEGAERINGEN , OG DET KUNNE FOR SAA VIDT SIDESTILLES MED EN UDEBLIVELSESDOM .

5 UNDER FORHANDLINGERNE FOR DE NEDERLANDSKE DOMSTOLE HAR SKYLDNEREN , DER NU ER KASSATIONSAPPELLANT , GJORT GAELDENDE , AT ANERKENDELSE OG DERMED OGSAA FULDBYRDELSE I NEDERLANDENE AF DE TYSKE DOMSTOLES AFGOERELSER I SAGEN MOD HAM STRIDER MOD KONVENTIONENS ARTIKEL 27 , NR . 2 , DER HAR FOELGENDE ORDLYD :

"EN RETSAFGOERELSE KAN IKKE ANERKENDES :

. . .

2 . SAAFREMT DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN IKKE FORSKRIFTSMAESSIGT ER BLEVET FORKYNDT FOR ELLER MEDDELT DEN UDEBLEVNE SAGSOEGTE I SAA GOD TID , AT HAN HAR KUNNET VARETAGE SINE INTERESSER UNDER SAGEN;"

6 PAA DENNE BAGGRUND HAR HOGE RAAD BESLUTTET AT UDSAETTE SAGEN OG ANMODE DOMSTOLEN OM AT BESVARE FOELGENDE SPOERGSMAAL :

1 . SKAL ET EFTER DE I 1976 GAELDENDE TYSKE RETSFORSKRIFTER UDSTEDT BETALINGSPAALAEG ( ZAHLUNGSBEFEHL ) HENHOLDSVIS FULDBYRDELSESDEKRET ( VOLLSTRECKUNGSBEFEHL ) BETRAGTES SOM "DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN" I ARTIKEL 27 , IN INITIO , OG NR . 2 ' S FORSTAND I EOEF-KONVENTIONEN OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER?

2 . HVIS DET MAA ANTAGES , AT BETALINGSPAALAEGGET I ET TILFAELDE SOM DET FORELIGGENDE ER DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN I ARTIKEL 27 , IN INITIO , OG NR . 2 ' S FORSTAND , SKAL DER DA VED AFGOERELSEN AF , OM DETTE PROCESSKRIFT ER FORKYNDT FOR SAGSOEGTE I SAA GOD TID , AT HAN HAR KUNNET VARETAGE SINE INTERESSER UNDER SAGEN , KUN LAEGGES VAEGT PAA FRISTEN FOR AT REJSE INDSIGELSE ( WIDERSPRUCH ) MOD BETALINGSOPLAEGGET , ELLER SKAL DER OGSAA TAGES HENSYN TIL , AT SAGSOEGTE EFTER UDLOEBET AF DENNE FRIST HAR EN YDERLIGERE FRIST TIL AT BEGAERE GENOPTAGELSE ( EINSPRUCH ) OVER FOR FULDBYRDELSESDEKRETET?

3 . GAELDER BESTEMMELSEN I ARTIKEL 27 , IN INITIO , OG NR . 2 , NAAR SAGSOEGTE I DET LAND , HVOR DEN RET HAR SAEDE , HVIS AFGOERELSE BEGAERES ANERKENDT ELLER FULDBYRDET ( DOMSTOLEN I DOMSSTATEN ), MOD DEN I UDEBLIVELSESSAGEN TRUFNE AFGOERELSE HAR TAGET ET RETSMIDDEL I BRUG , SOM DOMSTOLEN I DOMSSTATEN HAR AFVIST SOM FOR SENT IVAERKSAT?

4 . KRAEVER ARTIKEL 27 , IN INITIO OG NR . 2 FOR DET TILFAELDE , AT DOMSTOLEN I DOMSSTATEN HAR ANTAGET , AT SAGSOEGTE PAA TIDSPUNKTET FOR FORKYNDELSEN AF DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN HAVDE BOPAEL I DOMSSTATEN , SAALEDES AT FORKYNDELSEN FOR SAA VIDT ER SKET FORSKRIFTSMAESSIGT , EN SAERLIG PROEVELSE AF , OM FORKYNDELSEN ER SKET I SAA GOD TID , AT SAGSOEGTE HAR KUNNET VARETAGE SINE INTERESSER UNDER SAGEN? I BEKRAEFTENDE FALD , SKAL DENNE PROEVELSE DA BEGRAENSES TIL , OM PROCESSKRIFTET RETTIDIGT ER KOMMET FREM TIL SAGSOEGTES BOPAEL , ELLER SKAL DET F.EKS . OGSAA PROEVES , OM FORKYNDELSE PAA DEN PAAGAELDENDE BOPAEL FREMBOED TILSTRAEKKELIG GARANTI FOR , AT PROCESSKRIFTET RETTIDIGT VILLE KOMME TIL SAGSOEGTES KUNDSKAB?

5 . HAR DET _ MED HENBLIK PAA ARTIKEL 52 _ NOGEN BETYDNING FOR BESVARELSEN AF DE UNDER NR . 4 STILLEDE SPOERGSMAAL , OM RETTEN I DEN STAT , I HVILKEN DER BEGAERES ANERKENDELSE ELLER FULDBYRDELSE , HAR ANTAGET , AT SAGSOEGTE EFTER SIDSTNAEVNTE STATS LOVGIVNING PAA TIDSPUNKTET FOR FORKYNDELSEN AF DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN HAVDE BOPAEL I DENNE STAT?

7 FOER SPOERGSMAALENE BESVARES , SKAL DET BEMAERKES , AT BRUXELLES-KONVENTIONEN I AFSNIT II INDEHOLDER BESTEMMELSER , SOM DIREKTE OG UDFOERLIGT REGULERER KOMPETENCEN FOR RETTERNE I DOMSSTATEN SAMT BESTEMMELSER OM PROEVELSE AF KOMPETENCEN OG AF SAGENS ANTAGELSE TIL PAAKENDELSE . DISSE BESTEMMELSER , DER ER BINDENDE FOR RETTEN I DOMSSTATEN , SKAL BESKYTTE SAGSOEGTES INTERESSER . PAA ANERKENDELSES- OG FULBYRDELSESSTADIET , DER REGULERES I KONVENTIONENS AFSNIT III , HAR DETTE FORHOLD GJORT DET MULIGT AT LETTE RETSAFGOERELSERS FRIE BEVAEGELIGHED INDEN FOR FAELLESSKABET VED EN FORENKLING AF FREMGANGSMAADEN I FORBINDELSE MED FULDBYRDELSESPAATEGNING OG EN BEGRAENSNING AF ANTALLET AF INDSIGELSER , DER KAN FREMSAETTES MOD ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER . ARTIKEL 27 , NR . 2 , OMHANDLER EN AF DISSE INDSIGELSER , IDET BESTEMMELSEN , UDELUKKENDE FOR AT BESKYTTE SAGSOEGTES RETTIGHEDER , FORESKRIVER , AT ANERKENDELSE OG , SAMMENHOLDT MED ARTIKEL 34 , FULDBYRDELSE KAN NAEGTES , NAAR DE GARANTIER , SOM OPSTILLES I DOMSSTATENS LOVGIVNING OG I KONVENTIONEN SELV , UNDTAGELSESVIS IKKE ER TILSTRAEKKELIGE TIL AT SIKRE SAGSOEGTE MULIGHED FOR AT VARETAGE SINE INTERESSER FOR RETTEN I DOMSSTATEN . DISSE BETRAGTNINGER BOER LAEGGES TIL GRUND VED FORTOLKNINGEN AF DEN BESTEMMELSE , DER ER PAABERAABT AF KASSATIONSAPPELLANTEN I HOVEDSAGEN .

SPOERGSMAAL 1 OG 2

8 HOGE RAAD ' S FOERSTE SPOERGSMAAL GAAR UD PAA , OM DET _ I ET REGELSAET SOM DET , DER VAR I KRAFT I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND I 1976 , HVOREFTER FORKYNDELSEN FOR SAGSOEGTE AF ET BETALINGSPAALAEG GJORDE DET MULIGT FOR SAGSOEGEREN , HVIS SAGSOEGTE IKKE REJSTE INDSIGELSE INDEN FOR DE FORESKREVNE FRISTER , AT OPNAA EN RETSAFGOERELSE , DER SELV EFTER BEGAERING OM GENOPTAGELSE FORBLEV MIDLTERTIDIGT EKSIGIBEL , MEN HVOREFTER BAADE BEGAERING OM GENOPTAGELSE OG FREMSAETTELSE AF INDSIGELSER MEDFOERTE , AT SAGEN OVERGIK TIL BEHANDLING SOM EN ALMINDELIG DOMSSAG _ MAA ANTAGES AT VAERE BETALINGSPAALAEGGET ELLER FULDBYRDELSESDEKRETET , DER FALDER IND UNDER BEGREBET "DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN" .

9 SOM ANFOERT OVENFOR HAR ARTIKEL 27 , NR . 2 , TIL FORMAAL AT SIKRE , AT EN RETSAFGOERELSE IKKE ANERKENDES ELLER FULDBYRDES PAA GRUNDLAG AF KONVENTIONEN , HVIS SAGSOEGTE IKKE HAR HAFT MULIGHED FOR AT VARETAGE SINE INTERESSER UNDER SAGEN FOR RETTEN I DOMSSTATEN . HERAF FOELGER , AT ET DOKUMENT , SOM BETALINGSPAALAEGGET ( ZAHLUNGSBEFEHL ) I TYSK RET , HVIS FORKYNDELSE TIL SAGSOEGTE GIVER SAGSOEGEREN MULIGHED FOR , DERSOM INDSIGELSE IKKE REJSES , AT OPNAA EN RETSAFGOERELSE , DER KAN FULDBYRDES PAA GRUNDLAG AF KONVENTIONEN , SKAL FORKYNDES FORSKRIFTSMAESSIGT OG I SAA GOD TID , AT SAGSOEGTE KAN VARETAGE SINE INTERESSER UNDER SAGEN , OG AT ET SAADANT DOKUMENT MAA ANTAGES AT VAERE OMFATTET AF BEGREBET "DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN" I ARTIKEL 27 , NR . 2 . DERIMOD OMFATTER BEGREBET IKKE EN RETSAFGOERELSE SOM ET EFTER TYSK RET AFSAGT FULDBYRDELSESDEKRET ( VOLLSTRECKUNGSBEFEHL ), DER AFSIGES EFTER FORKYNDELSEN AF ET BETALINGSPAALAEG , OG SOM I SIG SELV KAN FULDBYRDES PAA GRUNDLAG AF KONVENTIONEN . DETTE GAELDER , SELV OM BEGAERING AF GENOPTAGELSE OVER FOR EN SAADAN RETSAFGOERELSE _ PAA SAMME MAADE SOM EN INDSIGELSE , DER REJSES MOD BETALINGSPAALAEGGET _ AENDRER SAGEN TIL EN ALMINDELIG DOMSSAG .

10 MED HENSYN TIL SPOERGSMAAL 2 FINDES DE SAMME BETRAGTNINGER AT MAATTE FOERE TIL , AT DOMSTOLEN I FULDBYRDELSESSTATEN VED AFGOERELSEN AF , OM SAGSOEGTE HAR KUNNET VARETAGE SINE INTERESSER I ARTIKEL 27 , NR . 2 ' S FORSTAND , UDELUKKENDE SKAL TAGE HENSYN TIL DEN FRIST _ SOM DEN , DER I TYSK RET GAELDER FOR AT REJSE INDSIGELSE ( WIDERSPRUCH ) _ SOM SKYLDNEREN HAR TIL RAADIGHED FOR AT UNDGAA , AT DER TRAEFFES EN UDEBLIVELSESAFGOERELSE , DER KAN FULDBYRDES PAA GRUNDLAG AF KONVENTIONEN .

11 SPOERGSMAAL 1 OG 2 VIL DERFOR VAERE AT BESVARE SAALEDES , AT ARTIKEL 27 , NR . 2 , SKAL FORTOLKES SOM FOELGER :

_ BEGREBET "DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN" OMFATTER ET DOKUMENT SOM BETALINGSPAALAEGGET ( ZAHLUNGSBEFEHL ) I TYSK RET , HVIS FORKYNDELSE EFTER DOMSSTATENS LOVGIVNING GIVER FORDRINGSHAVEREN MULIGHED FOR , SAAFREMT SKYLDNEREN INTET FORETAGER SIG , AT OPNAA EN RETSAFGOERELSE , DER KAN ANERKENDES OG FULDBYRDES PAA GRUNDLAG AF KONVENTIONEN ;

_ EN RETSAFGOERELSE SOM ET EFTER TYSK RET AFSAGT FULDBYRDELSESDEKRET ( VOLLSTRECKUNGSBEFEHL ) DER AFSIGES EFTER FORKYNDELSEN AF BETALINGSPAALAEGGET , OG SOM KAN FULDBYRDES PAA GRUNDLAG AF KONVENTIONEN , ER IKKE OMFATTET AF BEGREBET "DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN" ;

_ VED AFGOERELSEN AF , OM SAGSOEGTE HAR KUNNET VARETAGE SINE INTERESSER I ARTIKEL 27 , NR . 2 ' S FORSTAND , SKAL DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN UDELUKKENDE TAGE HENSYN TIL DEN FRIST _ SOM DEN , DER I TYSK RET GAELDER FOR AT REJSE INDSIGELSE ( WIDERSPRUCH ) _ SOM SAGSOEGTE HAR TIL RAADIGHED FOR AT UNDGAA , AT DER TRAEFFES EN UDEBLIVELSESAFGOERELSE , DER KAN FULDBYRDES PAA GRUNDLAG AF KONVENTIONEN .

SPOERGSMAAL 3

12 DETTE SPOERGSMAAL ANGAAR I DET VAESENTLIGE KOMPETENCEN HHV . FOR RETTERNE I DOMSSTATEN OG FOR DEN DOMTOL I EN ANDEN KONTRAHERENDE STAT , SOM BEHANDLER EN SAG OM ANERKENDELSE ELLER FULDBYRDELSE AF EN RETSAFGOERELSE TRUFFET I FOERSTNAEVNTE STAT . HEROM SKAL DET BEMAERKES , AT ARTIKEL 27 , NR . 2 , IKKE HENVENDER SIG TIL RETTERNE I DOMSSTATEN , MEN KUN TIL DEN DOMSTOL I EN ANDEN KONTRAHERENDE STAT , DER BEHANDLER SAGEN OM ANERKENDELSE ELLER FULDBYRDELSE . I DET I SPOERGSMAALET NAEVNTE TILFAELDE HAR SAGSOEGTE IKKE TAGET STILLING TIL SAGENS REALITET FOR RETTEN I DOMSSTATEN . AFVISNINGEN AF BEGAERINGEN OM GENOPTAGELSE BETYDER , AT DEN UNDER SAGSOEGTES UDEBLIVELSE TRUFNE AFGOERELSE BESTAAR FULDT UD . AF DEN GRUND KRAEVER FORMAALET MED ARTIKEL 27 , NR . 2 , AT DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN I ET TILFAELDE SOM NAEVNT I SPOERGSMAALET FORETAGER DEN UNDERSOEGELSE , DER FORESKRIVES I ARTIKLEN .

13 DET TREDJE SPOERGSMAAL VIL DERFOR VAERE AT BESVARE SAALEDES , AT ARTIKEL 27 , NR . 2 , OGSAA FINDER ANVENDELSE , NAAR SAGSOEGTE HAR BEGAERET GENOPTAGELSE AF DEN UNDER EN UDEBLIVELSESSAG TRUFNE AFGOERELSE , OG EN RET I DOMSSTATEN HAR AFVIST BEGAERINGEN MED DEN BEGRUNDELSE , AT FRISTEN FOR DENNE VAR OVERSKREDET .

SPOERGSMAAL 4

14 DETTE SPOERGSMAAL GAAR I FOERSTE RAEKKE UD PAA , OM RETTEN I DEN ANDEN KONTRAHERENDE STAT , HVORTIL DER ER INDGIVET BEGAERING OM ANERKENDELSE ELLER FULDBYRDELSE , I DEN SITUATION , AT EN RET I DOMSSTATEN ALLEREDE HAR FASTSLAAET , AT FORKYNDELSE ER SKET FORSKRIFTSMAESSIGT , STADIG SKAL EFTERPROEVE , OM DENNE FORKYNDELSE ER SKET I SAA GOD TID , AT SAGSOEGTE HAR KUNNET VARETAGE SINE INTERESSER UNDER SAGEN .

15 MED HENBLIK PAA BESVARELSEN AF DENNE FOERSTE DEL AF SPOERGSMAALET MAA DET FOERST BEMAERKES , AT ARTIKEL 27 , NR . 2 , OPSTILLER TO BETINGELSER . DEN ENE , DER VEDROERER SPOERGSMAALET , OM FORKYNDELSEN ER SKET FORSKRIFTSMAESSIGT , INDEBAERER EN AFGOERELSE PAA GRUNDLAG AF DOMSSTATENS LOVGIVNING OG DE KONVENTIONER , SOM DENNE STAT ER BUNDET AF MED HENSYN TIL FORKYNDELSER OG MEDDELELSER , MENS DEN ANDEN BETINGELSE , DER ANGAAR DEN TID , SOM ER NOEDVENDIG FOR , AT SAGSOEGTE KAN VARETAGE SINE INTERESSER UNDER SAGEN , INDEBAERER EN BEDOEMMELSE AF FAKTISKE FORHOLD . EN AFGOERELSE TRUFFET I DOMSSTATEN VEDROERENDE DEN FOERSTE BETINGELSE KAN DERFOR IKKE FRITAGE DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN FRA PLIGTEN TIL AT EFTERPROEVE , OM DEN ANDEN BETINGELSE ER OPFYLDT , ENDOG SELV OM DEN PAAGAELDENDE AFGOERELSE ER TRUFFET EFTER EN SAERSKILT KONTRADIKTORISK PROCEDURE .

16 DENNE DEL AF SPOERGSMAALET VIL DERFOR VAERE AT BESVARE SAALEDES , AT SELV HVIS EN RET I DOMSSTATEN EFTER EN SAERSKILT KONTRADIKTORISK PROCEDURE HEROM HAR FUNDET , AT FORKYNDELSEN ELLER MEDDELELSEN ER SKET FORSKRIFTSMAESSIGT , KRAEVER ARTIKEL 27 , NR . 2 , AT DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN FORETAGER EN PROEVELSE AF , OM FORKYNDELSEN ELLER MEDDELELSEN ER SKET I SAA GOD TID , AT SAGSOEGTE KUNNE VARETAGE SINE INTERESSER UNDER SAGEN .

17 FOR DET TILFAELDE , AT FOERSTE DEL AF SPOERGSMAAL 4 BESVARES BEKRAEFTENDE , HAR HOGE RAAD DESUDEN SPURGT , OM DEN PAAGAELDENDE PROEVELSE SKAL BEGRAENSES TIL , OM PROCESSKRIFTET RETTIDIGT ER KOMMET FREM TIL SAGSOEGTES BOPAEL , ELLER OM DET F.EKS . OGSAA ER PAAKRAEVET , AT DEN PAAGAELDENDE FORKYNDELSE FREMBYDER TILSTRAEKKELIG GARANTI FOR , AT PROCESSKRIFTET RETTIDIGT ER KOMMET TIL SAGSOEGTES KUNDSKAB .

18 FORMAALET MED DEN ANDEN BETINGELSE I ARTIKEL 27 , NR . 2 , ER AT SIKRE SAGSOEGTE TILSTRAEKKELIG TID TIL AT FORBEREDE SIT FORSVAR ELLER TIL AT TRAEFFE DE NOEDVENDIGE FORANSTALTNINGER FOR AT UNDGAA EN UDEBLIVELSESAFGOERELSE . DET STILLEDE SPOERGSMAAL ANGAAR IKKE FRISTENS LAENGDE , MEN SNARERE DET TIDSPUNKT , DEN MAA ANTAGES AT LOEBE FRA . HOGE RAAD HAR I REALITETEN SPURGT , OM DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN SKAL GAA UD FRA , AT SAGSOEGTE KAN BEGYNDE AT FORBEREDE VARETAGELSEN AF SINE INTERESSER FRA DET OEJEBLIK , HVOR DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN ER KOMMET FREM TIL HANS BOPAEL .

19 I SAA HENSEENDE SKAL DET FOERST OG FREMMEST FASTSLAAS , AT DET IFOELGE ARTIKEL 27 , NR . 2 , IKKE KRAEVES GODTGJORT , AT DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN RENT FAKTISK ER KOMMET TIL SAGSOEGTES KUNDSKAB . UNDER HENSYN TIL , AT GRUNDENE TIL AT NAEGTE ANERKENDELSE ELLER FULDBYRDELSE HAR KARAKTER AF UNDTAGELSER , OG TIL , AT ALLEREDE DE KONTRAHERENDE STATERS LOVGIVNINGER OM FORKYNDELSE OG MEDDELELSE AF JUDICIELLE DOKUMENTER LIGE SOM DE INTERNATIONALE KONVENTIONER PAA DETTE OMRAADE , HAR TIL FORMAAL AT BESKYTTE DE SAGSOEGTES INTERESSER , HAR DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN SAEDVANLIGVIS GRUND TIL AT ANTAGE , AT SAGSOEGTE EFTER EN FORSKRIFTSMAESSIG FORKYNDELSE ELLER MEDDELELSE KAN PAABEGYNDE VARETAGELSEN AF SINE INTERESSER FRA DET TIDSPUNKT , PROCESSKRIFTET ER FORKYNDT ELLER MEDDELT , HVAD ENTEN DETTE SKER PAA BOPAELEN ELLER ANDETSTEDS . DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN KAN DERFOR I ALMINDELIGHED INDSKRAENKE SIG TIL AT EFTERPROEVE , OM FRISTEN , BEREGNET FRA DET TIDSPUNKT , DA FORKYNDELSE ELLER MEDDELELSE ER SKET FORSKRIFTSMAESSIGT , HAR GIVET SAGSOEGTE TILSTRAEKKELIG TID TIL AT VARETAGE SINE INTERESSER . RETTEN KAN DOG KONKRET TAGE STILLING TIL , OM DER FORELIGGER GANSKE SAERLIGE OMSTAENDIGHEDER , SOM MAA FOERE TIL AT ANTAGE , AT DER VEL ER FORETAGET FORSKRIFTSMAESSIG FORKYNDELSE ELLER MEDDE LELSE , MEN AT DETTE DOG IKKE HAR VAERET TILSTRAEKKELIGT TIL AT SAETTE SAGSOEGTE I STAND TIL AT PAABEGYNDE VARETAGELSEN AF SINE INTERESSER OG DERFOR HELLER IKKE HAR VAERET TILSTRAEKKELIGT TIL AT FAA DEN I ARTIKEL 27 , NR . 2 , FORESKREVNE FRIST TIL AT LOEBE .

20 DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN KAN FOR AT AFGOERE , OM DER FORELIGGER EN SAADAN SITUATION , TAGE HENSYN TIL ENHVER OMSTAENDIGHED I SAGEN , HERUNDER DEN MAADE , HVORPAA FORKYNDELSE ELLER MEDDELELSE ER SKET , FORHOLDET MELLEM SAGSOEGEREN OG SAGSOEGTE , ELLER KARAKTEREN AF DE FORANSTALTNINGER , SAGSOEGTE HAR SKULLET TRAEFFE FOR AT UNDGAA EN UDEBLIVELSESAFGOERELSE . HVIS SAGSGENSTANDEN F.EKS . VEDROERER ER FORRETNINGSMELLEMVAERENDE , OG HVIS DET INDLEDENDE PROCESKRIFT I SAGEN ER BLEVET FORKYNDT ELLER MEDDELT PAA EN ADRESSE , HVORFRA SAGSOEGTE DRIVER FORRETNING , KAN SAGSOEGTES BLOTTE FRAVAER PAA TIDSPUNKTET FOR FORKYNDELSEN ELLER MEDDELELSEN ALMINDELIGVIS IKKE ANTAGES AT UDELUKKE HAM FRA AT VARETAGE SINE INTERESSER , NAVNLIG HVIS DE NOEDVENDIGE FORANSTALTNINGER FOR AT UNDGAA UDEBLIVELSESAFGOERELSE KAN TRAEFFES FORMLOEST OG ENDOG VED FULDMAEGTIG .

21 DENNE DEL AF SPOERGSMAAL 4 VIL DERFOR VAERE AT BESVARE SAALEDES , AT DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN I ALMINDELIGHED KAN INDSKRAENKE SIG TIL AT EFTERPROEVE , OM FRISTEN , REGNET FRA DET TIDSPUNKT , DA FORKYNDELSEN ELLER MEDDELELSEN ER SKET FORSKRIFTSMAESSIGT , HAR GIVET SAGSOEGTE TILSTRAEKKELIG TID TIL AT VARETAGE SINE INTERESSER UNDER SAGEN ; DOG KAN RETTEN TAGE STILLING TIL , OM DER I DEN KONKRETE SAG FORELIGGER SAADANNE GANSKE SAERLIGE OMSTAENDIGHEDER , AT FORKYNDELSEN ELLER MEDDELELSEN , SELV OM DEN ER SKET FORSKRIFTSMAESSIGT , IKKE HAR VAERET TILSTRAEKKELIG TIL , AT FRISTEN KAN REGNES FRA DET NAEVNTE TIDSPUNKT .

SPOERGSMAAL 5

22 DETTE SPOERGSMAAL ANGAAR KONVENTIONENS ARTIKEL 52 , HVORAF DE RELEVANTE STYKKER HAR FOELGENDE ORDLYD :

"VED AFGOERELSEN AF , OM EN PART HAR EN BOPAEL I DEN KONTRAHERENDE STAT , FOR HVIS DOMSTOLE SAGEN ER INDBRAGT , SKAL RETTEN ANVENDE DENNE STATS INTERNE LOVGIVNING .

HAR EN PART IKKE BOPAEL I DEN STAT , VED HVIS RETTER SAGEN ER ANLAGT , SKAL RETTEN VED AFGOERELSEN AF , OM PARTEN HAR BOPAEL I EN ANDEN KONTRAHERENDE STAT , ANVENDE SIDSTNAEVNTE STATS LOVGIVNING .

. . . "

23 DET PRAECISERES I DENNE ARTIKEL , HVILKEN STATS LOVGIVNING DER SKAL FINDE ANVENDELSE I DET TILFAELDE , AT DET IFOELGE ANDRE AF KONVENTIONENS REGLER , HERUNDER NAVNLIG KOMPETENCEREGLERNE , SKAL AFGOERES , HVOR EN PART HAR BOPAEL ( ELLER EN AF SINE BOPAELE ). I FORBINDELSE MED ARTIKEL 27 , NR . 2 , KAN SAGSOEGTES BOPAEL VAERE EN AFGOERENDE OMSTAENDIGHED VED AFGOERELSEN AF , OM FORKYNDELSE ELLER MEDDELELSE ER SKET FORSKRIFTSMAESSIGT , MEN DETTE SPOERGSMAAL SKAL DOG ALTID AFGOERES PAA GRUNDLAG AF DOMSSTATENS INTERNE LOVGIVNING OG DE RELEVANTE KONVENTIONER . SPOERGSMAALET OM , HVORVIDT FORKYNDELSE ELLER MEDDELELSE ER SKET RETTIDIGT , INDEBAERER SOM ANFOERT OVENFOR EN BEDOEMMELSE AF FAKTISKE FORHOLD , FOR HVILKEN BOPAELSBEGREBET IKKE ER RELEVANT .

24 DET FEMTE SPOERGSMAAL VIL DERFOR VAERE AT BESVARE SAALEDES , AT KONVENTIONENS ARTIKEL 52 OG DEN OMSTAENDIGHED , AT RETTEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN NAAR TIL DET RESULTAT , AT SAGSOEGTE EFTER DENNE STATS LOVGIVNING HAVDE BOPAEL PAA STATENS OMRAADE , DA DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN BLEV FORKYNDT ELLER MEDDELT , IKKE HAR INDVIRKNING PAA DE OVENFOR GIVNE SVAR .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

25 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLANDS REGERING OG AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , DER HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , NEDERLANDENES HOGE RAAD HAR FORELAGT DEN VED DOM AF 8 . JULI 1980 , FOR RET :

ARTIKEL 27 , NR . 2 , I BRUXELLES-KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER , SKAL FORTOLKES SAALEDES :

1 . BEGREBET "DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN" OMFATTER ET DOKUMENT SOM BETALINGSPAALAEGGET ( ZAHLUNGSBEFEHL ) I TYSK RET , HVIS FORKYNDELSE EFTER DOMSSTATENS LOVGIVNING GIVER FORDRINGSHAVEREN MULIGHED FOR , SAAFREMT SKYLDNEREN INTET FORETAGER SIG , AT OPNAA EN RETSAFGOERELSE , DER KAN ANERKENDES OG FULDBYRDES PAA GRUNDLAG AF KONVENTIONENS BESTEMMELSER .

2 . EN RETSAFGOERELSE SOM ET EFTER TYSK RET AFSAGT FULDBYRDELSESDEKRET ( VOLLSTRECKUNGSBEFEHL ), DER AFSIGES EFTER FORKYNDELSEN AF BETALINGSPAALAEGGET , OG SOM KAN FULDBYRDES PAA GRUNDLAG AF KONVENTIONEN , ER IKKE OMFATTET AF BEGREBET "DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN" .

3 . VED AFGOERELSEN AF , OM SAGSOEGTE HAR KUNNET VARETAGE SINE INTERESSER I ARTIKEL 27 , NR . 2 ' S FORSTAND , SKAL DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN UDELUKKENDE TAGE HENSYN TIL DEN FRIST _ SOM DEN , DER I TYSK RET GAELDER FOR AT REJSE INDSIGELSE ( WIDERSPRUCH ) _ SOM SAGSOEGTE HAR TIL RAADIGHED FOR AT UNDGAA , AT DER TRAEFFES EN UDEBLIVELSESAFGOERELSE , DER KAN FULDBYRDES PAA GRUNDLAG AF KONVENTIONEN .

4 . ARTIKEL 27 , NR . 2 , FINDER OGSAA ANVENDELSE , NAAR SAGSOEGTE HAR BEGAERET GENOPTAGELSE AF DEN UNDER EN UDEBLIVELSESSAG TRUFNE AFGOERELSE , OG EN RET I DOMSSTATEN HAR AFVIST BEGAERINGEN MED DEN BEGRUNDELSE , AT FRISTEN FOR DENNE VAR OVERSKREDET .

5 . SELV HVIS EN RET I DOMSSTATEN EFTER EN SAERSKILT KONTRADIKTORISK PROCEDURE HEROM HAR FUNDET , AT FORKYNDELSEN ELLER MEDDELELSEN ER SKET FORSKRIFTSMAESSIGT , KRAEVER ARTIKEL 27 , NR . 2 , AT DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN FORETAGER EN PROEVELSE AF , OM FORKYNDELSEN ELLER MEDDELELSEN ER SKET I SAA GOD TID , AT SAGSOEGTE HAR KUNNET VARETAGE SINE INTERESSER UNDER SAGEN .

6 . DOMSTOLEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN KAN I ALMINDELIGHED INDSKRAENKE SIG TIL AT EFTERPROEVE , OM FRISTEN , REGNET FRA DET TIDSPUNKT , DA FORKYNDELSEN ELLER MEDDELELSEN ER SKET FORSKRIFTSMAESSIGT , HAR GIVET SAGSOEGTE TILSTRAEKKELIG TID TIL AT VARETAGE SINE INTERESSER UNDER SAGEN ; DOG KAN RETTEN TAGE STILLING TIL , OM DER I DEN KONKRETE SAG FORELIGGER SAADANNE GANSKE SAERLIGE OMSTAENDIGHEDER , AT EN FORKYNDELSE , SELV OM DEN ER SKET FORSKRIFTSMAESSIGT , IKKE HAR VAERET TILSTRAEKKELIG TIL , AT FRISTEN KAN REGNES FRA DET NAEVNTE TIDSPUNKT .

7 . KONVENTIONENS ARTIKEL 52 OG DEN OMSTAENDIGHED , AT RETTEN I ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESSTATEN NAAR TIL DET RESULTAT , AT SAGSOEGTE EFTER DENNE STATS LOVGIVNING HAVDE BOPAEL PAA STATENS OMRAADE , DA DET INDLEDENDE PROCESSKRIFT I SAGEN BLEV FORKYNDT ELLER MEDDELT , HAR IKKE INDVIRKNING PAA DE OVENFOR GIVNE SVAR .