61980J0114

DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 26 MARTS 1981. - DR RITTER GMBH UND CO. MOD OBERFINANZDIREKTION HAMBURG. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF BUNDESFINANZHOF. - DEN FAELLES TOLDTARIF - STYRKENDE MIDDEL PAA BASIS AF OELGAER. - SAG 114/80.

Samling af Afgørelser 1981 side 00895


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . DEN FAELLES TOLDTARIF _ POSITIONER _ "ANDRE IKKE-ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER" I POSITION 22.02 ' S BETYDNING _ BEGREB _ DEFINITION _ OBJEKTIVE OG KONTROLLABLE KRITERIER _ ANVENDTE RAASTOFFER VED FREMSTILLINGEN _ UDEN BETYDNING

2 . DEN FAELLES TOLDTARIF _ POSITIONER _ "ANDRE IKKE-ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER" I POSITION 22.02 ' S BETYDNING _ BEGREB _ STYRKENDE MIDDEL PAA GRUNDLAG AF OELGAER , VAND OG CITRUSSAFT _ OMFATTET

Sammendrag


1 . EFTER TOLDTARIFFENS ORDNING MAA UDTRYKKET "ANDRE DRIKKEVARER" I POSITION 22.02 FORSTAAS SOM ET OVERBEGREB , DER OMFATTER ALLE VAESKER , DER ER BESTEMT TIL AT DRIKKES , SAAFREMT DE IKKE OMFATTES AF EN POSITION MED MERE SPECIFICERET VAREBESKRIVELSE .

BEGREBET BOER BESTEMMES EFTER OBJEKTIVE OG KONTROLLABLE KRITERIER . DERFOR BOER DETS RAEKKEVIDDE IKKE GOERES AFHAENGIG AF RENT SUBJEKTIVE OG FORANDERLIGE FAKTORER SOM F.EKS ., HVORLEDES PRODUKTET DRIKKES , ELLER HVORFOR DET INDTAGES .

OM EN VARE SKAL HENFOERES UNDER DRIKKEVARER I POSITION 22.02 KAN HELLER IKKE AFHAENGE AF , HVILKE RAASTOFFER VARERNE ER FREMSTILLET AF .

SOM DRIKKEVARER I POSITION 22.02 ' S BETYDNING MAA FORSTAAS ENHVER VAESKE , DER ER EGNET OG BESTEMT TIL AT DRIKKES , UDEN HENSYN TIL DEN INDTAGNE MAENGDE ELLER DE SAERLIGE FORMAAL , SOM FORSKELLIGE TYPER DRIKKEVARER KAN TJENE .

2.BEGREBET "ANDRE IKKE-ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER" I POSITION 22.02 I DEN FAELLES TOLDTARIF OMFATTER EN VARE , DER BESTAAR AF OELGAER , VAND OG 3,9 % NATURLIG CITRUSSAFT , ER FLYDENDE OG DRIKKELIG OG BESTEMT TIL INDTAGELSE I SMAA MAENGDER FLERE GANGE DAGLIGT TIL FREMME AF SUNDHEDEN .

Dommens præmisser


1 VED KENDELSE AF 1 . APRIL 1980 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 2 . MAJ 1980 , HAR BUNDESFINANZHOF I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 FORELAGT DOMSTOLEN TO SPOERGSMAAL TIL PRAEJUDICIEL AFGOERELSE VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF POSITIONERNE 22.02 OG , SUBSIDIAERT , 21.06 I DEN FAELLES TOLDTARIF .

2 AF SAGENS AKTER FREMGAAR DET , AT SAGSOEGEREN I HOVEDSAGEN ANMODEDE FINANZVERWALTUNG OM EN BINDENDE TOLDTARIFERINGSUDTALELSE FOR EN VARE , DER BENAEVNTES "VOLL-HEFE" , OG SOM I FORELAEGGELSESKENDELSEN BESKRIVES SAALEDES : "VAREN BESTAAR AF INAKTIV OELGAER , VAND OG 3,9 % NATURLIG CITRUSSAFT . DEN ER FLYDENDE OG UMIDDELBAR DRIKKELIG . I HENHOLD TIL PAKNINGSPAASKRIFTEN ER DER TALE OM ET KOSTTILSKUD , DER GIVER VITALITET SAMT EN SUND HUD . DEN BOER INDTAGES TRE GANGE DAGLIGT MED EN TIL TO SPISESKEFULDE" .

3 FINANZVERWALTUNG ER AF DEN OPFATTELSE , AT DEN PAAGAELDENDE VARE , DA DEN ER UMIDDELBAR DRIKKELIG , MAA HENFOERES UNDER "DRIKKEVARER" I POSITION 22.02 , OG AT DET I OEVRIGT ER UDEN BETYDNING FOR TARIFERINGEN , HVAD VAREN BESTAAR AF , HVORLEDES DEN NYDES , OG HVORFOR DEN DRIKKES . SAGSOEGEREN MENER DERIMOD , AT VAREN HVIS KARAKTERGIVENDE BESTANDDEL ER OELGAER , MAA HENFOERES UNDER GAER I POSITION 21.06 .

4 BUNDESFINANZHOF FINDER , AT AFGOERELSEN AFHAENGER AF FORTOLKNINGEN AF BEGREBET "DRIKKEVARER" I POSITION 22.02 , ELLER NAERMERE BESTEMT AF , OM DETTE BEGREB SKAL FORSTAAS SAALEDES , AT DET OMFATTER ALLE FLYDENDE PRODUKTER , DER ER BESTEMT TIL AT DRIKKES , ELLER OM DET I OVERENSSTEMMELSE MED SAEDVANLIG SPROGBRUG ALENE OMFATTER PRODUKTER , DER SKAL SLUKKE TOERSTEN . DERSOM DET SIDSTE ER TILFAELDET , KAN EN VAESKE , DER _ SOM I DET FORELIGGENDE TILFAELDE _ INDTAGES AF SUNDHEDSMAESSIGE HENSYN , IKKE BETEGNES SOM "DRIKKEVARE" .

5 FOR AT FAA LOEST DETTE PROBLEM HAR BUNDESFINANZHOF FORELAGT FOELGENDE SPOERGSMAAL :

1 . SKAL UDTRYKKET "ANDRE IKKE ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER" I POSITION 22.02 I DEN FAELLES TOLDTARIF FORTOLKES SAALEDES , AT DET OGSAA OMFATTER EN FLYDENDE OG DRIKKELIG VARE , SOM BESTAAR AF OELGAER , VAND OG 3,9 % NATURLIG CITRUSSAFT , DER ER BESTEMT TIL INDTAGELSE I SMAA MAENGDER FLERE GANGE DAGLIGT TIL FREMME AF SUNDHEDEN?

2.SAAFREMT SPOERGSMAAL 1 BESVARES BENAEGTENDE : SKAL POSITION 21.06 , JF . DE ALMINDELIGE TARIFERINGSBESTEMMELSER NR . 3 B , I DEN FAELLES TOLDTARIF FORTOLKES SAALEDES , AT DEN OMFATTER DEN OVENFOR BESKREVNE VARE?

6 DE I SPOERGSMAALENE NAEVNTE POSITIONER OMFATTER AF KAPITEL 21 "DIVERSE PRODUKTER FRA NAERINGSMIDDELINDUSTRIEN" , HENHOLDSVIS AF KAPITEL 22 "DRIKKEVARER , ETHANOL ( ETHYLALKOHOL ) OG EDDIKE" I DEN FAELLES TOLDTARIF . DE FOR NAERVAERENDE SAG RELEVANTE BESTEMMELSER I DISSE POSITIONER HAR FOELGENDE ORDLYD :

21.06 GAER . . . INAKTIV . . . ANDRE TILFAELDE .

22.02LIMONADER , OGSAA KULSYREHOLDIGE , OG ANDRE IKKE-ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER , UNDTAGEN FRUGT- OG GROENSAGSSAFTER HENHOERENDE UNDER POSITION 20.07 .

7 EFTER TOLDTARIFFENS ORDNING MAA UDTRYKKET "ANDRE DRIKKEVARER" I POSITION 22.02 FORSTAAS SOM ET OVERBEGREB , DER OMFATTER ALLE VAESKER , DER ER BESTEMT TIL AT DRIKKES , SAAFREMT DE IKKE OMFATTES AF EN POSITION MED MERE SPECIFICERET VAREBESKRIVELSE .

8 BEGREBET BOER BESTEMMES EFTER OBJEKTIVE OG KONTROLLABLE KRITERIER . DERFOR BOER DETS RAEKKEVIDDE IKKE GOERES AFHAENGIG AF RENT SUBJEKTIVE OG FORANDERLIGE FAKTORER SOM F.EKS ., HVORLEDES PRODUKTET DRIKKES , ELLER HVORFOR DET INDTAGES , ALTSAA OM DET EKSEMPELVIS SKAL SLUKKE TOERSTEN , FREMME SUNDHEDEN , ELLER FOR AT OPNAA ANDRE VIRKNINGER . SOM DRIKKEVARER I DENNE POSITIONS BETYDNING MAA ALTSAA FORSTAAS ENHVER VAESKE , DER ER EGNET OG BESTEMT TIL AT DRIKKES , UDEN HENSYN TIL DEN INDTAGNE MAENGDE ELLER DE SAERLIGE FORMAAL , SOM DE FORSKELLIGE TYPER DRIKKEVARER KAN TJENE .

9 OM EN VARE SKAL HENFOERES UNDER DRIKKEVARER I POSITION 22.02 KAN HELLER IKKE AFHAENGE AF , HVILKE RAASTOFFER VARERNE ER FREMSTILLET AF . DET KRITERIUM , SOM ER AFGOERENDE FOR NAEVNTE POSITION , ER , AT DEN PAAGAELDENDE VARE ER FLYDENDE OG ER BESTEMT TIL AT DRIKKES . SELV OM DET OMSTRIDTE PRODUKT ER FREMSTILLET PAA GRUNDLAG AF GAER , DER HENHOERER UNDER POSITION 21.06 , ER DEN EGENSKAB , DER ER BESTEMMENDE EFTER TOLDTARIFFENS ORDNING , VARENS FLYDENDE TILSTAND , HVILKEN I DET VAESENTLIGE OPNAAS VED TILSAETNING AF VAND , OG IKKE VED DE STOFFER , DER ER ANVENDT VED FREMSTILLINGEN .

10 DETTE STOETTES OGSAA AF SELVE ORDLYDEN AF DEN OMSTRIDTE POSITION : DER TALES DER FOERST GENERELT OM "DRIKKEVARER" , FRA HVILKE HEREFTER UDTRYKKELIGT UNDTAGES FRUGT OG GROENSAGSSAFTER , DER HENHOERER UNDER POSITION 20.07 I KAPITEL 20 , SOM OMFATTER "VARER AF GROENSAGER , FRUGTER ELLER ANDRE PLANTER OG PLANTEDELE" . DENNE HENVISNING AFGIVER HOLDEPUNKT FOR , AT SAADANNE SAFTER UDEN DENNE UDTRYKKELIGE UNDTAGELSE MAATTE HENFOERES TIL KAPITLET OM DRIKKEVARER OG IKKE TIL DET KAPITEL , DER OMFATTER DE RAASTOFFER , SOM ER ANVENDT VED FREMSTILLINGEN .

11 ET ANDET HOLDEPUNKT FOR NAEVNTE OPFATTELSE , KAN UDLEDES AF DE FORKLARENDE BEMAERKNINGER TIL DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS TOLDTARIF ; DISSE UNDTAGER FRA POSITION 21.07 ( DER LIGESOM GAERPRODUKTER HENHOERER UNDER KAPITLET "DIVERSE PRODUKTER FRA NAERINGSMIDDELINDUSTRIEN" ) "TONIKA" , NAAR DISSE FORELIGGER I EN FORM , HVOR DE UMIDDELBART ER DRIKKELIGE . DEN OVERVEJELSE , DER LIGGER TIL GRUND FOR DENNE BEMAERKNING , KAN VED ANALOGI UDSTRAEKKES TIL EN VAESKEOPLOESNING AF GAER SOM DEN , DER I DET FORELIGGENDE TILFAELDE ER TALE OM .

12 DET FOERSTE SPOERGSMAAL MAA DERFOR BESVARES SAALEDES : BEGREBET "ANDRE IKKE-ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER" I DEN FAELLES TOLDTARIFS POSITION 22.02 SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT DET OMFATTER EN VARE , DER BESTAAR AF OELGAER , VAND OG 3,9 % NATURLIG CITRUSSAFT , ER FLYDENDE OG DRIKKELIG OG BESTEMT TIL INDTAGELSE I SMAA MAENGDER FLERE GANGE DAGLIGT TIL FREMME AF SUNDHEDEN .

13 DETTE INDEBAERER , AT BESVARELSEN AF DET ANDET SPOERGSMAAL BLIVER OVERFLOEDIG .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

14 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER KENDER

DOMSTOLEN ( ANDEN AFDELING )

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , DER ER FORELAGT DEN AF BUNDESFINANZHOF VED KENDELSE AF 1 . APRIL 1980 , FOR RET :

BEGREBET "ANDRE IKKE-ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER" I POSITION 22.02 I DEN FAELLES TOLDTARIF SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT DET OMFATTER EN VARE , DER BESTAAR AF OELGAER , VAND OG 3,9 % NATURLIG CITRUSSAFT , ER FLYDENDE OG DRIKKELIG OG BESTEMT TIL INDTAGELSE I SMAA MAENGDER FLERE GANGE DAGLIGT TIL FREMME AF SUNDHEDEN .