61979J0149

DOMSTOLENS DOM AF 17 DECEMBER 1980. - KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER MOD KONGERIGET BELGIEN. - ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED. - SAG 149/79.

Samling af Afgørelser 1980 side 03881
græsk specialudgave side 00537
svensk specialudgave side 00427
finsk specialudgave side 00433
spansk specialudgave side 01291


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse

Nøgleord


1 . FRI BEVAEGELIGHED FOR PERSONER - UNDTAGELSER - ANSAETTELSER I DEN OFFENTLIGE ADMINISTRATION - KRITERIER - DELTAGELSE I UDOEVELSEN AF OFFENTLIG MYNDIGHED OG I VARETAGELSEN AF STATENS ALMENE INTERESSER

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 48 , STK . 4 )

2 . FRI BEVAEGELIGHED FOR PERSONER - ARBEJDSTAGERE - LIGEBEHANDLING - UNDTAGELSER - DELTAGELSE I ADMINISTRATION AF OFFENTLIGRETLIGE ORGANER OG UDFOERELSE AF OFFENTLIGRETLIGE HVERV - UNDTAGELSENS GENSTAND

( RAADETS FORORDNING NR . 1612/68 , ART . 8 )

3 . FRI BEVAEGELIGHED FOR PERSONER - UNDTAGELSER - ANSAETTELSER I DEN OFFENTLIGE ADMINISTRATION - BEGREB - ENSARTET FORTOLKNING OG ANVENDELSE - STOETTE ALENE I NATIONAL RET - UTILLADELIGHED

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 48 , STK . 4 )

4 . FRI BEVAEGELIGHED FOR PERSONER - UNDTAGELSER - ANSAETTELSER I DEN OFFENTLIGE ADMINISTRATION - STATSBORGERES EKSKLUSIVE ADGANG TIL STILLINGER , DER INDEBAERER DELTAGELSE I UDOEVELSEN AF OFFENTLIG MYNDIGHED OG I VARETAGELSEN AF STATENS ALMENE INTERESSER - LOVLIGHED - UDELUKKELSE AF DE ANDRE MEDLEMSSTATERS STATSBORGERE FRA SAMTLIGE STILLINGER - UTILLADELIGHED

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 48 , STK . 4 )

Sammendrag


1 . NAAR EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 48 , STK . 4 , FASTSLAAR , AT ' BESTEMMELSERNE I DENNE ARTIKEL IKKE ( GAELDER ) FOR ANSAETTELSER I DEN OFFENTLIGE ADMINISTRATION ' , KOMMER ANVENDELSESOMRAADET FOR SAMME ARTIKELS TRE FOERSTE STYKKER VIA DENNE BESTEMMELSE IKKE TIL AT OMFATTE EN RAEKKE STILLINGER , DER INDEBAERER DEN DIREKTE ELLER INDIREKTE DELTAGELSE I UDOEVELSEN AF OFFENTLIG MYNDIGHED OG I DE FUNKTIONER , SOM SKAL SIKRE STATENS ELLER DE ANDRE OFFENTLIGE KOLLEKTIVE ENHEDERS ALMENE INTERESSER . SAADANNE STILLINGER FORUDSAETTER NEMLIG , AT INDEHAVERNE FOELER EN SAERLIG SOLIDARITET MED STATEN , OG AT DER BESTAAR GENSIDIGE RETTIGHEDER OG PLIGTER , SOM ER GRUNDLAGET FOR NATIONALITETSBAANDET .

DERIMOD OMFATTER UNDTAGELSEN I ARTIKEL 48 , STK . 4 , IKKE STILLINGER , SOM UANSET DERES PLACERING UNDER STATEN ELLER ANDRE OFFENTLIGE ORGANER DOG IKKE INDEBAERER DELTAGELSE I OPGAVER , DER HENHOERER UNDER DEN EGENTLIGE ADMINISTRATION .

2 . ARTIKEL 8 I FORORDNING NR . 1612/68 , HVOREFTER ARBEJDSTAGEREN FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT ' KAN UDELUKKES FRA DELTAGELSE I ADMINISTRATION AF OFFENTLIGRETLIGE ORGANER OG FRA UDFOERELSE AF OFFENTLIGRETLIGE HVERV ' , TILSIGTER IKKE AT UDELUKKE ANDRE MEDLEMSSTATERS ARBEJDSTAGERE FRA VISSE STILLINGER , MEN TILLADER ALENE I GIVET FALD AT UDELUKKE DE NAEVNTE ARBEJDSTAGERE FRA VISSE HVERV , DER INDEBAERER DELTAGELSE I OFFENTLIG MYNDIGHED , SOM F.EKS . HVERVET SOM FAGFORENINGSREPRAESENTANT I ADMINISTRATIVE RAAD I TALRIGE OFFENTLIGRETLIGE ORGANER MED OEKONOMISK KOMPETENCE .

3 . DEN FOR FAELLESSKABETS EKSISTENS AFGOERENDE ANTAGELSE , AT PAABERAABELSEN AF BESTEMMELSER I INTERN RET , SELV FORFATNINGSMAESSIGE , IKKE KAN ANERKENDES , BOER LIGELEDES LAEGGES TIL GRUND , NAAR RAEKKEVIDDEN AF OG GRAENSERNE FOR TRAKTATENS ARTIKEL 48 , STK . 4 , SKAL FASTLAEGGES . GANSKE VIST TAGER DENNE BESTEMMELSE HENSYN TIL MEDLEMSSTATERNES LEGITIME INTERESSE I AT FORBEHOLDE DERES EGNE STATSBORGERE EN RAEKKE STILLINGER , DER HAR FORBINDELSE MED UDOEVELSEN AF OFFENTLIG MYNDIGHED OG VARETAGELSEN AF ALMENE INTERESSER , MEN DET MAA SAMTIDIG UNDGAAS , AT NYTTEVIRKNINGEN OG RAEKKEVIDDEN AF TRAKTATENS BESTEMMELSER OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED OG OM LIGEBEHANDLING AF ALLE MEDLEMSSTATERNES STATSBORGERE BEGRAENSES AF FORTOLKNINGER AF BEGREBET OFFENTLIG ADMINISTRATION , DER ALENE SKER PAA GRUNDLAG AF NATIONAL RET , OG SOM VILLE HINDRE ANVENDELSEN AF FAELLESSKABSREGLERNE .

4 . I OG MED AT EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 48 , STK . 4 , OMFATTER DE STILLINGER , SOM INDEBAERER UDOEVELSE AF OFFENTLIG MYNDIGHED OG TILDELING AF ANSVAR FOR VARETAGELSE AF STATENS ALMENE INTERESSER , GOERES DET MULIGT FOR MEDLEMSSTATERNE VED EGNEDE BESTEMMELSER AT FORBEHOLDE DERES EGNE STATSBORGERE ADGANGEN TIL STILLINGER , SOM INDEBAERER UDOEVELSE AF EN SAADAN MYNDIGHED OG ET SAADANT ANSVAR INDEN FOR EN OG SAMME KARRIERE , TJENESTEGREN ELLER TJENESTEGRUPPE . UANSET AT SAADANNE BESTEMMELSER VILLE KUNNE SKABE FORSKELSBEHANDLING , VIL EN FORTOLKNING AF ARTIKEL 48 , STK . 4 , HVOREFTER DE ANDRE MEDLEMSSTATERS STATSBORGERE UDELUKKES FRA SAMTLIGE STILLINGER I DEN OFFENTLIGE ADMINISTRATION , IKKE KUNNE TILTRAEDES , EFTERSOM DEN INDEBAERER EN BEGRAENSNING AF DISSE STATSBORGERES RETTIGHEDER , SOM GAAR UD OVER , HVAD DER ER NOEDVENDIGT FOR AT SIKRE RESPEKTEN FOR DE MAAL , DER FORFOELGES AF DENNE BESTEMMELSE .

Dommens præmisser


1 VED STAEVNING INDGIVET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 28 . SEPTEMBER 1979 HAR KOMMISSIONEN I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 169 ANLAGT SAG MED PAASTAND OM , AT DET STATUERES , AT KONGERIGET BELGIEN ' VED AT KRAEVE ELLER VED AT TILLADE KRAV OM BELGISK STATSBORGERSKAB SOM BETINGELSE FOR ANSAETTELSE I STILLINGER , DER IKKE ER OMFATTET AF TRAKTATENS ARTIKEL 48 , STK . 4 , IKKE HAR OVERHOLDT DE FORPLIGTELSER , DER PAAHVILER DET I HENHOLD TIL DELS TRAKTATENS ARTIKEL 48 , DELS FORORDNING ( EOEF ) NR . 1612/68 OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED INDEN FOR FAELLESSKABET ' ( EFT 1968 II , S . 467 ).

2 I DEN BEGRUNDEDE UDTALELSE OG I STAEVNINGEN OMTALER KOMMISSIONEN I ALMINDELIGE VENDINGER DELS ' FORSKELLIGE ANSAETTELSESTILBUD ' FRA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES ( SNCB ) OG SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER VICINAUX ( SNCV ), SOM VEDROERER STILLINGER SOM UFAGLAERTE ARBEJDERE , DELS ANSAETTELSESTILBUD OFFENTLIGGJORT ' INDEN FOR DE SENERE AAR ' AF VILLE DE BRUXELLES OG AUDERGHEM KOMMUNE ; HERVED HAR DEN KUN SOM EKSEMPLER OMTALT DE AF DISSE TILBUD OMFATTEDE STILLINGER . DET ER TAKKET VAERE OPLYSNINGER , SOM DOMSTOLEN HAR ANMODET OM UNDER SKRIFTVEKSLINGEN OG DE MUNDTLIGE FORHANDLINGER , OG SOM BLEV FREMLAGT AF KONGERIGET BELGIENS REGERING , SAMT SOM FOELGE AF EN OPREGNING FORETAGET AF KOMMISSIONEN OG IKKE BESTRIDT AF DEN NAEVNTE REGERING UNDER DE MUNDTLIGE FORHANDLINGER , AT DET HAR VAERET MULIGT AT FASTLAEGGE DEN PRAECISE FORTEGNELSE OVER DE OMTVISTEDE STILLINGER .

3 DET FOELGER AF DISSE OPLYSNINGER OG AF DEN NAEVNTE OPREGNING , AT DER BLEV TILBUDT ANSAETTELSER I STILLINGER VED SNCB SOM LOKOMOTIVFOERERELEVER , PAALAESSERE , SKINNEARBEJDERE , RANGERARBEJDERE OG SIGNALPASSERE , VED SNCV SOM UFAGLAERTE ARBEJDERE OG VED VILLE DE BRUXELLES OG AUDERGHEM KOMMUNE SOM SYGEPLEJERSKER , BARNEPLEJERSKER , NATVAEGTERE , BLIKKENSLAGERE , SNEDKERE , ELEKTRIKERE , GARTNERMEDHJAELPERE , ARKITEKTER OG TILSYNSFOERENDE . DE UNDER SAGENS BEHANDLING INDSAMLEDE OPLYSNINGER HAR DOG IKKE GJORT DET MULIGT AT FAA EN NOEJAGTIG FORESTILLING OM , HVILKEN FORM FOR OPGAVER DER SKULLE UDFOERES I DE STILLINGER , DER NAERMERE KUNNE PRAECISERES I OPREGNINGEN .

4 DISSE STILLINGER BLEV RENT FAKTISK MELLEM 1973 OG 1977 TILBUDT VED OPSLAG ELLER VED OFFENTLIGGOERELSE I PRESSEN AF DE OVENNAEVNTE OFFENTLIGE INSTITUTIONER OG KOLLEKTIVE ORGANER , OG I ANNONCERNE STILLEDES DER SOM BETINGELSE FOR ANSAETTELSE BL.A . KRAV OM BELGISK STATSBORGERSKAB .

5 VED SKRIVELSE AF 21 . NOVEMBER 1978 MEDDELTE KOMMISSIONEN KONGERIGET BELGIENS REGERING , AT DEN ' BETRAGTER DENNE POLITIK SOM UFORENELIG MED EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 48 OG BESTEMMELSERNE I FORORDNING ( EOEF ) NR . 1612/68 OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED INDEN FOR FAELLESSKABET ' , OG INDLEDTE SAALEDES OVER FOR DENNE MEDLEMSSTAT FREMGANGSMAADEN EFTER EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 169 .

6 VED SKRIVELSE AF 15 . JANUAR 1979 SVAREDE KONGERIGET BELGIENS FASTE REPRAESENTATION BL.A . FOELGENDE :

- DET OMTVISTEDE STATSBORGERSKABSKRAV ER I OVERENSSTEMMELSE MED FORSKRIFTERNE I DEN BELGISKE FORFATNINGS ARTIKEL 6 , STK . 2 , HVOREFTER ' ALENE BELGIERE HAR ADGANG TIL CIVILE OG MILITAERE EMBEDER , MEDMINDRE ANDET I SAERLIGE TILFAELDE FASTSAETTES VED LOV ' ;

- KOMMISSIONENS FORTOLKNING AF TRAKTATENS ARTIKEL 48 , STK . 4 , TVINGER UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER TIL AT SONDRE INDEN FOR HVER ADMINISTRATIV ENHED MELLEM STILLINGER , HVORFRA DER KAN UDOEVES OFFENTLIG MYNDIGHED , OG STILLINGER UDEN DENNE KARAKTER , HVORFOR DER OPSTAAR ET PROBLEM , SOM MAA LOESES PAA FAELLESSKABSPLAN FOR ALLE MEDLEMSSTATERNE UNDER ET .

7 KOMMISSIONEN MENTE IKKE AT KUNNE ACCEPTERE DEN AF DEN BELGISKE REGERING SAALEDES FREMFOERTE ARGUMENTATION . DEN 2 . APRIL 1979 FREMSATTE DEN I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKEL 169 EN BEGRUNDET UDTALELSE , HVORI DET BL.A . FREMHAEVEDES ,

- AT KONGERIGET BELGIEN IKKE KUNNE PAABERAABE SIG FORFATNINGENS ARTIKEL 6 , STK . 2 , SOM BEGRUNDELSE FOR DEN PRAKSIS VEDROERENDE ADGANG TIL STILLINGER , SOM PAATALES ,

- AT UNDTAGELSESREGLEN I TRAKTATENS ARTIKEL 48 , STK . 4 , KUN OMFATTER STILLINGER , HVIS UDOEVELSE INDEBAERER EN FAKTISK DELTAGELSE I OFFENTLIG MYNDIGHED , DVS ., AT DE MAA INDEBAERE EN BESLUTNINGSBEFOEJELSE OVER FOR PRIVATE ELLER INVOLVERE NATIONALE INTERESSER , NAVNLIG DEM , SOM VEDROERER STATENS INDRE OG DEN YDRE SIKKERHED , OG

- AT BETINGELSERNE FOR ANVENDELSE AF DEN PAAGAELDENDE UNDTAGELSESREGEL IKKE ER OPFYLDT FOR SAA VIDT ANGAAR STILLINGER AF DEN ART , DER NAEVNES I DE OMTVISTEDE STILLINGSTILBUD .

8 DA KONGERIGET BELGIEN IKKE EFTERKOM DEN BEGRUNDEDE UDTALELSE INDEN FOR DE AF KOMMISSIONEN GIVNE FRISTER , ANLAGDE KOMMISSIONEN DEN 27 . SEPTEMBER 1979 NAERVAERENDE SAG .

9 IFOELGE TRAKTATENS ARTIKEL 48 , STK . 4 , ' ( GAELDER ) BESTEMMELSERNE I DENNE ARTIKEL IKKE FOR ANSAETTELSER I DEN OFFENTLIGE ADMINISTRATION ' .

10 ANVENDELSESOMRAADET FOR SAMME ARTIKELS TRE FOERSTE STYKKER KOMMER VIA DENNE BESTEMMELSE IKKE TIL AT OMFATTE EN RAEKKE STILLINGER , DER INDEBAERER EN DIREKTE ELLER INDIREKTE DELTAGELSE I UDOEVELSEN AF OFFENTLIG MYNDIGHED OG I DE FUNKTIONER , SOM SKAL SIKRE STATENS ELLER DE ANDRE OFFENTLIGE KOLLEKTIVE ENHEDERS ALMENE INTERESSER . SAADANNE STILLINGER FORUDSAETTER NEMLIG , AT INDEHAVERNE FOELER EN SAERLIG SOLIDARITET MED STATEN , OG AT DER BESTAAR GENSIDIGE RETTIGHEDER OG PLIGTER , SOM ER GRUNDLAGET FOR NATIONALITETSBAANDET .

11 FORMAALET MED ARTIKEL 48 , STK . 4 , ER SAALEDES AFGOERENDE FOR AFGRAENSNINGEN AF DEN UNDTAGELSE , SOM BESTEMMELSEN OPSTILLER FRA DE PRINCIPPER OM FRI BEVAEGELIGHED OG LIGEBEHANDLING , DER ER FASTSLAAET I SAMME ARTIKELS TRE FOERSTE STYKKER . FASTLAEGGELSEN AF ANVENDELSESOMRAADET FOR ARTIKEL 48 , STK . 4 , REJSER IMIDLERTID SAERLIGE VANSKELIGHEDER PAA GRUND AF DET FORHOLD , AT DET OFFENTLIGE I DE FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER HAR PAATAGET SIG OPGAVER AF OEKONOMISK OG SOCIAL KARAKTER ELLER DELTAGER I VIRKSOMHED , DER IKKE KAN SAMMENLIGNES MED DEN OFFENTLIGE FORVALTNINGS TYPISKE OPGAVER , MEN SOM DERIMOD PAA GRUND AF DERES KARAKTER HENHOERER UNDER TRAKTATENS ANVENDELSESOMRAADE . UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER VILLE MAN , HVIS MAN LOD UNDTAGELSEN I ARTIKEL 48 , STK . 4 , OMFATTE STILLINGER , SOM UANSET DERES PLACERING UNDER STATEN ELLER ANDRE OFFENTLIGE ORGANER DOG IKKE INDEBAERER DELTAGELSE I OPGAVER , DER HENHOERER UNDER DEN EGENTLIGE ADMINISTRATION , BEVIRKE , AT TRAKTATENS PRINCIPPER IKKE KOM TIL AT GAELDE FOR ET BETRAGTELIGT ANTAL STILLINGER , OG AT DER OPSTOD ULIGHEDER MELLEM MEDLEMSSTATERNE PAA GRUND AF DE FORSKELLE , SOM KARAKTERISERER DELS STATSORGANISATIONEN , DELS ORGANISATIONEN AF VISSE AF DET OEKONOMISKE LIVS SEKTOR .

12 DET MAA DERFOR UNDERSOEGES , OM DE AF STAEVNINGEN OMHANDLEDE STILLINGER KAN KNYTTES TIL BEGREBET ' OFFENTLIG ADMINISTRATION ' EFTER DETS BETYDNING I ARTIKEL 48 , STK . 4 , DER MAA FORTOLKES OG ANVENDES ENSARTET I HELE FAELLESSKABET . DET MAA ERKENDES , AT ANVENDELSEN AF DET OVENFOR ANGIVNE SONDRINGSGRUNDLAG REJSER PROBLEMER MED AT VURDERE OG DEFINERE I KONKRETE SAGER . DET FOELGER AF DET ANFOERTE , AT DET ER AFGOERENDE FOR RUBRICERINGEN , OM DE PAAGAELDENDE STILLINGER ER ELLER IKKE ER TYPISKE FOR DEN OFFENTLIGE FORVALTNINGS SAERLIGE VIRKSOMHED , NAAR DEN ER BLEVET OVERDRAGET UDOEVELSEN AF OFFENTLIG MYNDIGHED OG ANSVARET FOR VARETAGELSEN AF STATENS ALMENE INTERESSER .

13 BESTEMMELSERNE DELS I DE TRE FOERSTE STYKKER I ARTIKEL 48 , DELS I FORORDNING NR . 1612/68 TILLADER IKKE , AT EN STATSBORGER FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT PAA GRUND AF SIN NATIONALITET KAN UDELUKKES FRA STILLINGER , DER , UANSET AT DE TILBYDES AF OFFENTLIGE MYNDIGHEDER , IKKE OMFATTES AF ANVENDELSESOMRAADET FOR ARTIKEL 48 , STK . 4 . HERVED SKAL HAN DOG , LIGESOM DEN INDENLANDSKE ARBEJDSTAGER , OPFYLDE SAMTLIGE OEVRIGE ANSAETTELSESBETINGELSER , NAVNLIG VEDROERENDE FAGLIGE FAERDIGHEDER OG VIDEN .

14 TIL STOETTE FOR DEN AF DEN BELGISKE REGERING FREMSATTE OG AF INTERVENIENTERNE STOETTEDE OPFATTELSE , HVOREFTER UNDTAGELSESREGLEN I TRAKTATENS ARTIKEL 48 , STK . 4 , GENERELT MAA OMFATTE ALLE STILLINGER I EN MEDLEMSSTATS ADMINISTRATION , HAR DEN NAEVNTE REGERING PAABERAABT SIG DE SAERLIGE BESTEMMELSER I ARTIKEL 8 I FORORDNING NR . 1612/68 , HVOREFTER ARBEJDSTAGEREN FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT ' KAN UDELUKKES FRA DELTAGELSE I ADMINISTRATION AF OFFENTLIGRETLIGE ORGANER OG FRA UDFOERELSE AF OFFENTLIGRETLIGE HVERV ' .

15 DENNE BESTEMMELSE STOETTER PAA INGEN MAADE DEN BELGISKE REGERINGS OPFATTELSE , MEN BEKRAEFTER TVAERTIMOD DEN OVENNAEVNTE FORTOLKNING AF ARTIKEL 48 , STK . 4 . SOM DEN BELGISKE REGERING SELV HAR ERKENDT , TILSIGTER ARTIKEL 8 NEMLIG IKKE AT UDELUKKE ANDRE MEDLEMSSTATERS ARBEJDSTAGERE FRA VISSE STILLINGER , MEN TILLADER ALENE I GIVET FALD AT UDELUKKE DE NAEVNTE ARBEJDSTAGERE FRA VISSE HVERV , DER INDEBAERER DELTAGELSE I OFFENTLIG MYNDIGHED , SOM F.EKS . - FOR KUN AT ANFOERE DEN BELGISKE REGERINGS EGNE EKSEMPLER - HVERVET SOM ' FAGFORENINGSREPRAESENTANT I ADMINISTRATIVE RAAD I TALRIGE OFFENTLIGRETLIGE ORGANER MED OEKONOMISK KOMPETENCE ' .

16 DEN BELGISKE REGERING GOER ENDVIDERE GAELDENDE , AT VISSE MEDLEMSSTATERS FORFATNINGSBESTEMMELSER UDTRYKKELIGT BEROERER PROBLEMET OM ANSAETTELSE I DEN OFFENTLIGE ADMINISTRATION , IDET PRINCIPPET HER ER UDELUKKELSE AF ANDRE END DET PAAGAELDENDE LANDS STATSBORGERE , MEDMINDRE ANDET UNDTAGELSESVIST ER BESTEMT . DET SAMME INDHOLD HAR DEN BELGISKE FORFATNINGS ARTIKEL 6 , HVOREFTER ' ALENE ' BELGIERE ' HAR ADGANG TIL CIVILE OG MILITAERE EMBEDER , MEDMINDRE ANDET I SAERLIGE TILFAELDE FASTSAETTES VED LOV ' . DEN BELGISKE REGERING HAR SELV ERKLAERET , AT DEN IKKE VIL BESTRIDE , AT ' FAELLESSKABSREGLEN HAR FORRANG FOR DEN NATIONALE REGEL ' , MEN DEN FINDER , AT DEN TILNAERMELSESVISE OVERENSSTEMMELSE MELLEM DISSE MEDLEMSSTATERS FORFATNINGSRET BOER TJENE SOM FORTOLKNINGSBIDRAG , DELS TIL AFKLARING AF BETYDNINGEN AF ARTIKEL 48 , STK . 4 , DELS FOR AT FORKASTE KOMMISSIONENS FORTOLKNING AF DENNE BESTEMMELSE , DER VIL MEDFOERE KONFLIKTER MED DE OMTALTE FORFATNINGSBESTEMMELSER .

17 DEN FRANSKE REGERING HAR FREMFOERT ET ARGUMENT AF LIGNENDE KARAKTER , IDET DEN HAR FREMHAEVET DE I FRANSK RET ANTAGNE PRINCIPPER FOR ANSAETTELSE INDEN FOR DET OFFENTLIGE . DEN TILGRUNDLIGGENDE HELHEDSOPFATTELSE GAAR UD PAA , AT DER OVER ALT MAA KRAEVES FRANSK STATSBORGERSKAB SOM BETINGELSE FOR ADGANG TIL STILLINGER INDEN FOR DET OFFENTLIGE , I STATEN , KOMMUNERNE ELLER ANDRE OFFENTLIGE INSTITUTIONER , UDEN AT DER KAN SONDRES EFTER DEN PAAGAELDENDE STILLINGS ART OG SAERLIGE KENDETEGN .

18 DET ER NU VEL RIGTIGT , AT ARTIKEL 48 , STK . 4 , INDEN FOR REGELSYSTEMET ANGAAENDE ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED NETOP SKAL TAGE HENSYN TIL EKSISTENSEN AF BESTEMMELSER AF DEN NAEVNTE ART . MEN SAMTIDIG KAN , SOM DET ERKENDES I DEN FRANSKE REGERINGS INDLAEG , AFGRAENSNINGEN AF BEGREBET ' OFFENTLIG ADMINISTRATION ' I ARTIKEL 48 , STK . 4 ' S FORSTAND , IKKE OVERLADES TIL MEDLEMSSTATERNES GANSKE FRIE SKOEN .

19 GANSKE UANSET , AT DEN BELGISKE FORFATNINGSBESTEMMELSE IKKE UDELUKKER MULIGHEDEN FOR UNDTAGELSER FRA HOVEDREGLEN OM BESIDDELSE AF BELGISK STATSBORGERSKAB , MAA DER , SAALEDES SOM DOMSTOLEN TIL STADIGHED HAR FREMHAEVET I SIN PRAKSIS , ERINDRES OM , AT PAABERAABELSEN AF BESTEMMELSER I INTERN RET FOR AT BEGRAENSE RAEKKEVIDDEN AF DE FAELLESSKABSRETLIGE REGLER , SKADER FAELLESSKABSRETTENS ENHED OG EFFEKTIVITET OG DERFOR IKKE KAN ANERKENDES . DENNE ANTAGELSE , DER ER AF AFGOERENDE BETYDNING FOR FAELLESSKABETS EKSISTENS , BOER LIGELEDES LAEGGES TIL GRUND , NAAR RAEKKEVIDDEN AF OG GRAENSERNE FOR TRAKTATENS ARTIKEL 48 , STK . 4 , SKAL FASTLAEGGES . GANSKE VIST TAGER DENNE BESTEMMELSE HENSYN TIL MEDLEMSSTATERNES LEGITIME INTERESSE I AT FORBEHOLDE DERES EGNE STATSBORGERE EN RAEKKE STILLINGER , DER HAR FORBINDELSE MED UDOEVELSEN AF OFFENTLIG MYNDIGHED OG VARETAGELSEN AF ALMENE INTERESSER , MEN DET MAA SAMTIDIG UNDGAAS , AT NYTTEVIRKNINGEN OG RAEKKEVIDDEN AF TRAKTATENS BESTEMMELSER OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED OG OM LIGEBEHANDLING AF ALLE MEDLEMSSTATERNES STATSBORGERE BEGRAENSES AF FORTOLKNINGER AF BEGREBET OFFENTLIG ADMINISTRATION , DER ALENE SKER PAA GRUNDLAG AF NATIONAL RET , OG SOM VILLE HINDRE ANVENDELSEN AF FAELLESSKABSREGLERNE .

20 DEN BELGISKE OG FRANSKE REGERING HAR ENDELIG HAEVDET , AT UDELUKKELSEN AF UDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE FRA STILLINGER , SOM IKKE OPRINDELIGT INDEBAERER DELTAGELSE I UDOEVELSEN AF OFFENTLIG MYNDIGHED , NAVNLIG VISER SIG NOEDVENDIG , NAAR ANSAETTELSE SKER PAA TJENESTEMANDSBASIS , OG INDEHAVEREN KAN FORVENTE ET KARRIEREFORLOEB , DER I DE HOEJERE TJENESTEGRADER INDEBAERER FUNKTIONER OG ANSVAR , DER ER SAEREGNE FOR OFFENTLIG MYNDIGHED . DEN TYSKE OG BRITISKE REGERING TILFOEJER , AT EN SAADAN UDELUKKELSE OGSAA ER PAAKRAEVET PAA GRUND AF , AT SMIDIGHED VED STILLINGSBESAETTELSER ER KARAKTERISTISK FOR DEN OFFENTLIGE ADMINISTRATION , OG AT DE FUNKTIONER OG DET ANSVAR , SOM PAALAEGGES EN ANSAT , FOELGELIG KAN SKIFTE , IKKE BLOT VED FORFREMMELSE , MEN OGSAA SOM FOELGE AF FORFLYTTELSE INDEN FOR SAMME TJENESTEGREN ELLER TIL EN ANDEN TJENESTEGREN PAA SAMME NIVEAU .

21 DISSE INDSIGELSER TAGER DOG IKKE HENSYN TIL DET FORHOLD , AT ARTIKEL 48 , STK . 4 , VED AT OMFATTE DE STILLINGER , SOM INDEBAERER UDOEVELSE AF OFFENTLIG MYNDIGHED OG TILDELING AF ANSVAR FOR VARETAGELSE AF STATENS ALMENE INTERESSER , GOER DET MULIGT FOR MEDLEMSSTATERNE VED EGNEDE BESTEMMELSER AT FORBEHOLDE DERES EGNE STATSBORGERE ADGANGEN TIL STILLINGER , SOM INDEBAERER UDOEVELSE AF EN SAADAN MYNDIGHED OG ET SAADANT ANSVAR INDEN FOR EN OG SAMME KARRIERE , TJENESTEGREN ELLER TJENESTEGRUPPE .

22 NAAR DEN TYSKE REGERING VEDROERENDE DET SIDSTNAEVNTE PUNKT HAEVDER , AT DEN EVENTUELLE UDELUKKELSE AF ANDRE MEDLEMSSTATERS STATSBORGERE FRA RETTEN TIL VISSE FORFREMMELSER ELLER TIL VISSE FORFLYTTELSER I DEN OFFENTLIGE ADMINISTRATION VIL SKABE FORSKELSBEHANDLING INDEN FOR ADMINISTRATIONEN , OVERSER DEN , AT DENS EGEN FORTOLKNING AF ARTIKEL 48 , STK . 4 , MEDFOERER , AT DISSE STATSBORGERE UDELUKKES FRA SAMTLIGE STILLINGER I DEN OFFENTLIGE ADMINISTRATION . HERVED SKER DER EN BEGRAENSNING AF DERES RETTIGHEDER , SOM GAAR UD OVER , HVAD DER ER NOEDVENDIGT FOR AT SIKRE RESPEKTEN FOR DE MAAL , DER FORFOELGES AF DENNE BESTEMMELSE , SAADAN SOM DEN ER FORTOLKET I LYSET AF OVENNAEVNTE BETRAGTNINGER .

23 DOMSTOLEN FINDER , AT DE OPLYSNINGER , DER DELS INDEHOLDES I SAGENS AKTER , DELS ER AFGIVET AF PARTERNE UNDER SKRIFTVEKSLINGEN OG DE MUNDTLIGE FORHANDLINGER , GENERELT SET IKKE MED HENSYN TIL DE OMSTRIDTE STILLINGER MULIGGOER EN VURDERING MED DEN SIKKERHED , SOM MAATTE KRAEVES , AF DEN VIRKELIGE KARAKTER AF DE FUNKTIONER , SOM DE INDEBAERER , OG DERMED FOR UD FRA DE FOREGAAENDE OVERVEJELSER AT FASTSLAA , HVILKE AF DISSE STILLINGER DER IKKE ER OMFATTET AF BEGREBET OFFENTLIG ADMINISTRATION I TRAKTATENS ARTIKEL 48 , STK . 4 ' S FORSTAND .

24 UNDER DE FORELIGGENDE OMSTAENDIGHEDER SER DOMSTOLEN SIG IKKE I STAND TIL PAA DETTE STADIUM AF SAGEN AT TRAEFFE AFGOERELSE OM DET TRAKTATBRUD , SOM DEN BELGISKE REGERING ER SAGSOEGT FOR . DET PAALAEGGES DERFOR KOMMISSIONEN OG KONGERIGET BELGIEN PAA NY AT UNDERSOEGE DET OMTVISTEDE SPOERGSMAAL I LYSET AF DE FOREGAAENDE RETLIGE OVERVEJELSER I DENNE DOM , HVOREFTER DE ENTEN I FAELLESSKAB ELLER HVER FOR SIG , OG INDEN FOR EN BESTEMT FRIST FORELAEGGER DOMSTOLEN ENTEN DERES FORSLAG TIL EN BILAEGGELSE AF TVISTEN ELLER DERES RESPEKTIVE SYNSPUNKTER . DER VIL PAA ET PASSENDE TIDSPUNKT BLIVE GIVET INTERVENIENTERNE LEJLIGHED TIL AT FORELAEGGE DOMSTOLEN DERES BEMAERKNINGER TIL RESULTATET .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

OG INDEN DER TRAEFFES ENDELIG AFGOERELSE I DEN AF KOMMISSIONEN ANLAGTE TRAKTATBRUDSSAG

UDTALER OG BESTEMMER

DOMSTOLEN

1 ) DET PAALAEGGES KOMMISSIONEN OG KONGERIGET BELGIEN PAA NY AT UNDERSOEGE DET OMTVISTEDE FORHOLD I LYSET AF DE RETLIGE OVERVEJELSER I DENNE DOM , HVOREFTER DE INDEN 1 . JULI 1981 FORELAEGGER DOMSTOLEN RESULTATET AF UNDERSOEGELSERNE . HEREFTER VIL DOMSTOLEN AFSIGE ENDELIG DOM .

2)AFGOERELSEN OM SAGENS OMKOSTNINGER UDSAETTES .