61979J0120

DOMSTOLENS DOM (TREDJE AFDELING) AF 6 MARTS 1980. - LUISE DE CAVEL MOD JACQUES DE CAVEL. - (ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF BUNDESGERICHTSHOF). - " UNDERHOLDSPLIGT ". - SAG 120/79.

Samling af Afgørelser 1980 side 00731
græsk specialudgave side 00393
spansk specialudgave side 00217


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER - ANVENDELSESOMRAADE - SAGER OM UNDERHOLDSPLIGT - OMFATTET

( KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ART . 1 , STK . 1 )

2 . KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RESTSAFGOERELSER - ANVENDELSESOMRAADE - ACCESSORISK KRAV I EN SAG UDELUKKET FRA KONVENTIONEN SOM FOELGE AF SAGENS GENSTAND - OMFATTET

( KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ART . 1 , STK . 1 )

3 . KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER - ANVENDELSESOMRAADE - SONDRING MELLEM FORELOEBIGE OG ENDELIGE RETSMIDLER - INGEN SONDRING

( KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ART . 1 OG 24 )

4 . KONVENTIONEN OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER - ANVENDELSESOMRAADE - AFGOERELSE OM ET FORELOEBIGT RETSMIDDEL OM BETALING AF UNDERHOLDSBIDRAG UNDER EN SKILSMISSESAG - MIDLERTIDIG KOMPENSATIONSYDELSE TILKENDT VED EN SKILSMISSEDOM - OMFATTET

( KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ART . 1 , STK . 1 )

Sammendrag


1 . SAGER OM UNDERHOLDSPLIGT SOM SAADANNE FALDER IND UNDER BEGREBET ' BORGERLIGE SAGER ' I KONVENTIONENS ARTIKEL 1 , STK . 1 ; DA DE IKKE NAEVNES BLANDT UNDTAGELSERNE I STK . 2 , ER DE OMFATTET AF KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE .

2 . ET KRAV ER OMFATTET AF KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE , NAAR DETS EGENTLIGE GENSTAND VEDROERER ET OMRAADE , SOM FALDER IND UNDER KONVENTIONEN , OGSAA SELV OM KRAVET ER ACCESSORISK I EN SAG , DER SOM FOELGE AF SIN GENSTAND FALDER UDEN FOR KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE .

3 . VED AFGOERELSEN AF SPOERGSMAALET , OM EN RETSAFGOERELSE FALDER IND UNDER KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE , ER DET UDEN BETYDNING , OM DEN HAR KARAK- TER AF EN FORELOEBIG ELLER ENDELIG AFGOE- RELSE .

4 . KONVENTIONEN FINDER ANVENDELSE DELS PAA FULDBYRDELSE AF EN AFGOERELSE OM ET FORELOEBIGT RETSMIDDEL , SOM ER TRUFFET AF EN FRANSK RET I EN SKILSMISSESAG , OG HVORVED EN AF PARTERNE TILLAEGGES ET MAANEDLIGT UNDERHOLDSBIDRAG , DELS PAA EN MIDLERTIDIG MAANEDLIG KOMPENSATIONSYDELSE , SOM VED EN FRANSK SKILSMISSEDOM ER TILLAGT DEN ENE PART I HENHOLD TIL ARTIKEL 270 FF I DEN FRANSKE CODE CIVIL .

Dommens præmisser


1 VED KENDELSE AF 27 . JUNI 1979 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 30 . JULI 1979 HAR BUNDESGERICHTSHOF I MEDFOER AF PROTOKOLLEN AF 3 . JUNI 1971 VEDROERENDE DOMSTOLENS FORTOLKNING AF KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER , ( HEREFTER BENAEVNT KONVENTIONEN ) FORELAGT DOMSTOLEN TO SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF KONVENTIONENS ARTIKEL 1 , STK . 1 , OG ARTIKEL 5 , NR . 2 .

2 DET FOERSTE SPOERGSMAAL GAAR UD PAA , OM KONVENTIONEN , SPECIELT ARTIKEL 31 OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER , DER ER TRUFFET I EN ANDEN KONTRAHERENDE STAT , FINDER ANVENDELSE PAA ' FULDBYRDELSE AF EN AFGOERELSE OM ET FORELOEBIGT RETSMIDDEL , SOM ER TRUFFET AF EN FRANSK RET I EN SKILSMISSESAG , OG HVORVED EN AF PARTERNE TILLAEGGES ET MAANEDLIGT UNDERHOLDSBIDRAG ' , ELLER OM EN SAADAN AFGOERELSE MAA ANTAGES IKKE AT VAERE OMFATTET AF BEGREBET ' BORGERLIGE SAGER ' I KONVENTIONENS ARTIKEL 1 , STK . 1 . SPOERGSMAALET ER REJST UNDER EN RETSSAG VEDROERENDE FULDBYRDELSE I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND AF EN KENDELSE AFSAGT DEN 18 . MAJ 1977 AF AFDELINGEN FOR AEGTESKABSSAGER VED TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS , HVORVED HUSTRUEN I MEDFOER AF ARTIKEL 253 FF I DEN FRANSKE BORGERLIGE LOVBOG ( CODE CIVIL ) FIK TILKENDT ET FORELOEBIGT UNDERHOLDSBIDRAG , SAA LAENGE SKILSMISSESAGEN VERSEREDE .

3 DET ANDET SPOERGSMAAL GAAR LIGELEDES UD PAA , OM KONVENTIONEN - SPECIELT BESTEMMELSERNE OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER - FINDER ANVENDELSE PAA ' EN MIDLERTIDIG MAANEDLIG KOMPENSATIONSYDELSE , SOM VED EN FRANSK SKILSMISSEDOM ER TILLAGT DEN ENE PART I HENHOLD TIL ARTIKEL 270 FF I CODE CIVIL ' . IFOELGE ORDLYDEN AF ARTIKEL 270 ER DER TALE OM EN YDELSE , DER I SAA VIDT OMFANG SOM MULIGT SKAL UDLIGNE DEN ULIGHED , DER SOM FOELGE AF AEGTESKABETS OPLOESNING OPSTAAR I PARTERNES LEVEVILKAAR . DET TILFOEJES I ARTIKEL 271 , AT KOMPENSATIONSYDELSEN FASTSAETTES EFTER DEN MODTAGENDE PARTS BEHOV SAMT DEN ANDEN PARTS MIDLER UNDER HENSYN TIL DEN FORELIGGENDE SITUATION PAA SKILSMISSETIDSPUNKTET OG DENNES UDVIKLING I FORUDSELIG FREMTID .

4 DET BESTEMMES I KONVENTIONENS ARTIKEL 1 , STK . 1 , AT DEN FINDER ANVENDELSE PAA ' BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER ' . ENKELTE RETSOMRAADER UNDTAGES IMIDLERTID FRA DENS ANVENDELSESOMRAADE IFOELGE ARTIKEL 1 , STK . 2 , SELV OM DE FALDER IND UNDER DETTE BEGREB . DETTE GAELDER BL.A . FYSISKE PERSONERS RETLIGE STATUS SAMT DERES RETS- OG HANDLEEVNE , FORMUEFORHOLDET MELLEM AEGTEFAELLER SAMT ARV EFTER LOVEN ELLER TESTAMENTE .

5 DET STAAR FAST , AT SAGER OM UNDERHOLDSPLIGT SOM SAADANNE FALDER IND UNDER BEGREBET ' BORGERLIGE SAGER ' , OG AT DE DERFOR , DA DE IKKE NAEVNES BLANDT UNDTAGELSERNE I KONVENTIONENS ARTIKEL 1 , STK . 2 , ER OMFATTET AF DENS ANVENDELSESOMRAADE . DETTE BEKRAEFTES DA OGSAA AF KONVENTIONENS ARTIKEL 5 , NR . 2 . HVAD DERNAEST ANGAAR DE ' KOMPENSATIONSYDELSER ' , SOM KAN TILKENDES I HENHOLD TIL ARTIKEL 270 FF I DEN FRANSKE CODE CIVIL , OG SOM OMTALES I DET ANDET SPOERGSMAAL , SAA VEDROERER DISSE OEKONOMISKE FORPLIGTELSER MELLEM TIDLIGERE AEGTEFAELLER I TIDEN EFTER SKILSMISSEN , DE FASTSAETTES EFTER PARTERNES MIDLER OG BEHOV OG HAR LIGELEDES KARAKTER AF UNDERHOLD . DE FALDER DERFOR IND UNDER ' BORGERLIGE SAGER ' I ARTIKEL 1 , STK . 1 ' S FORSTAND OG DERMED OGSAA IND UNDER KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE , IDET DE IKKE ER UNDTAGET I MEDFOER AF ARTIKEL 1 , STK . 2 .

6 DET SKAL DERFOR KUN AFGOERES , OM DEN OMSTAENDIGHED , AT EN RETSAFGOERELSE OM UNDERHOLDSPLIGT TRAEFFES I TILKNYTNING TIL EN SKILSMISSESAG - DER UDEN TVIVL ER EN SAG OM FYSISKE PERSONERS RETLIGE STATUS OG DERMED FALDER UDEN FOR KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE - INDEBAERER , AT UNDERHOLDSSAGEN SOM EN ACCESSORISK SAG TIL SKILSMISSESAGEN OGSAA FALDER UDEN FOR ANVENDELSESOMRAADET MED DEN FOELGE , AT BL.A . DE FORENKLEDE ANERKENDELSES- OG FULDBYRDELSESMAADER , DER ER OMHANDLET I HENHOLDSVIS ARTIKLERNE 26-30 OG ARTIKLERNE 31-45 , IKKE KAN ANVENDES .

7 FOR SAA VIDT ANGAAR KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE , KNYTTER INGEN AF DENS BESTEMMELSER BEHANDLINGEN AF ACCESSORISKE KRAV TIL BEHANDLINGEN AF HOVEDKRAVENE . FORSKELLIGE AF DENS BESTEMMELSER STOETTER DERIMOD DEN ANTAGELSE , AT DEN IKKE KNYTTER BEHANDLINGEN AF KRAV , DER ANSES SOM ' ACCESSORISKE ' , TIL BEHANDLINGEN AF HOVEDKRAVET . DETTE GAELDER NAVNLIG ARTIKEL 42 , HVOREFTER RETTEN , SAAFREMT DER VED DEN UDENLANDSKE AFGOERELSE ER TAGET STILLING TIL FLERE KRAV , OG FULDBYRDELSE IKKE KAN TILLADES FOR SAA VIDT ANGAAR DEM ALLE , SKAL TILLADE FULDBYRDELSE AF ET ELLER FLERE AF DEM , SAMT ARTIKEL 24 , HVOREFTER DE FORELOEBIGE , HERUNDER SIKRENDE RETSMIDLER - DVS . PR . DEFINITION ACCESSORISKE KRAV - DER ER FASTSAT I EN KONTRAHERENDE STATS LOVGIVNING , KAN KRAEVES ANVENDT AF DEN PAAGAELDENDE STATS RETSLIGE MYNDIGHEDER , ' SELV OM EN RET I EN ANDEN KONTRAHERENDE STAT I MEDFOER AF DENNE KONVENTION ER KOMPETENT TIL AT PAAKENDE SAGENS REALITET ' .

8 DISSE BESTEMMELSER VISER HELT UTVETYDIGT , AT BEHANDLINGEN AF ET ACCESSORISK KRAV IFOELGE KONVENTIONENS ALMINDELIGE OPBYGNING IKKE NOEDVENDIGVIS KNYTTES TIL BEHANDLINGEN AF ET HOVEDKRAV . I OVERENSSTEMMELSE MED DETTE PRINCIP BESTEMMES DET I ARTIKEL 5 , NR . 4 , NETOP MED HENSYN TIL KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE , AT EN KRIMINALRET , HVIS AFGOERELSER INDEN FOR RETTENS EGENTLIGE KOMPETENCEOMRAADE HELT AABENBART FALDER UDEN FOR KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE , KAN TRAEFFE AFGOERELSE OM DET ACCESSORISKE CIVILE KRAV , HVILKET INDEBAERER , AT AFGOERELSEN HEROM KAN ANERKENDES OG FULDBYRDES I HENHOLD TIL KONVENTIONEN . DET BESTEMMES ALTSAA HER UDTRYKKELIGT , AT ET ACCESSORISK KRAV I EN STRAFFESAG , SOM KLART FALDER UDEN FOR KONVENTIONEN , ER OMFATTET AF DENS ANVENDELSESOMRAADE .

9 DET AFGOERENDE FOR , OM ACCESSORISKE KRAV ER OMFATTET AF KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE ER FOELGELIG , HVILKET RETSOMRAADE KRAVENE HENHOERER UNDER , OG IKKE , HVILKET OMRAADE HOVEDKRAVET MAA HENREGNES TIL . I OVERENSSTEMMELSE MED DENNE REGEL HAR DOMSTOLEN VED DOM AF 27 . MARTS 1979 I SAG 143/78 , ( DE CAVEL , SML . 1979 , S . 1055 ), AFSAGT MELLEM SAMME PARTER , STATUERET , AT EN ARRESTBEGAERING I TILKNYTNING TIL EN SKILSMISSESAG IKKE VAR OMFATTET AF KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE , IKKE PAA GRUND AF BEGAERINGENS ACCESSORISKE KARAKTER , MEN FORDI DEN I BETRAGTNING AF DENS GENSTAND I DET KONKRETE TILFAELDE MAATTE HENREGNES TIL FORMUEFORHOLDET MELLEM AEGTEFAELLER .

10 PAA DEN ANDEN SIDE HAR DOMSTOLEN ALLEREDE I NAEVNTE DOM ANERKENDT , AT DET MED HENSYN TIL , OM RETSAFGOERELSER FALDER IND UNDER KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE , IKKE HAR BETYDNING , OM DE HAR KARAKTER AF FORELOEBIGE ELLER ENDELIGE AFGOERELSER . ARGUMENTET OM , AT UNDERHOLDSPLIGT KUN BLEV PAALAGT FORELOEBIGT , OG SAA LAENGE SKILSMISSESAGEN VERSEREDE , KAN DERFOR IKKE LAEGGES TIL GRUND .

11 AF DET ANFOERTE FOELGER , AT KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE OGSAA , OG AF DE SAMME GRUNDE , OMFATTER UNDERHOLDSFORPLIGTELSER , SOM VED LOV ELLER VED DOM PAALAEGGES AEGTEFAELLER FOR TIDEN EFTER SKILSMISSEN .

12 DE SPOERGSMAAL , DER ER FORELAGT AF BUNDESGERICHTSHOF , VIL DERFOR VAERE AT BESVARE SAALEDES , AT KONVENTIONEN FINDER ANVENDELSE DELS PAA FULDBYRDELSE AF EN AFGOERELSE OM ET FORELOEBIGT RETSMIDDEL , SOM ER TRUFFET AF EN FRANSK RET I EN SKILSMISSESAG , OG HVORVED EN AF PARTERNE TILLAEGGES ET MAANEDLIGT UNDERHOLDSBIDRAG , DELS PAA EN MIDLERTIDIG MAANEDLIG KOMPENSATIONSYDELSE , SOM VED EN FRANSK SKILSMISSEDOM ER TILLAGT DEN ENE PART I HENHOLD TIL ARTIKEL 270 FF I DEN FRANSKE CODE CIVIL .

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGENS OMKOSTNINGER

13 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , SOM VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN ( TREDJE AFDELING )

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , DER ER FORELAGT DEN AF BUNDESGERICHTSHOF VED KENDELSE AF 27 . JUNI 1979 , REGISTRERET PAA DOMSTOLEN DEN 30 . JULI 1979 , FOR RET :

KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER , ( EFT L 304 , 1978 , S . 17 ) FINDER ANVENDELSE DELS PAA FULDBYRDELSE AF EN AFGOERELSE OM ET FORELOEBIGT RETSMIDDEL , SOM ER TRUFFET AF EN FRANSK RET I EN SKILSMISSESAG , OG HVORVED EN AF PARTERNE TILLAEGGES ET MAANEDLIGT UNDERHOLDSBIDRAG , DELS PAA EN MIDLERTIDIG MAANEDLIG KOMPENSATIONSYDELSE , SOM VED EN FRANSK SKILSMISSEDOM ER TILLAGT DEN ENE PART I HENHOLD TIL ARTIKEL 270 FF I DEN FRANSKE CODE CIVIL .