FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT S. ROZÈS

FREMSAT DEN 12. MAJ 1982 ( 1 )

Høje Domstol.

Ved Domstolens mellemdom af 17. december 1980 pålagdes Kommissionen og kongeriget Belgien på ny at undersøge det mellem dem omtvistede forhold i lyset af de fortolkningsprincipper, som Domstolen havde opstillet i dommen, og afgive rapport vedrørende resultatet af deres undersøgelser inden for en frist, som udløb den 1. juli 1981.

Selv om fristen blev forlænget til den 31. oktober 1981, kunne parterne ikke blive enige om at afgive en fælles rapport til Domstolen.

De senere skriftlige og mundtlige indlæg har næppe bragt noget nyt ind i sagen. Den belgiske regering holder stadig fast ved sin opfattelse, som var genstand for udførlig behandling såvel i generaladvokat H. Mayras' forslag til afgørelse af 24. september 1980 som i Domstolens dom af 17. december s.å. Kommissionen har nu tilsluttet sig den opfattelse, som generaladvokat Mayras gjorde gældende, og har udeladt de fleste af de stillinger, som generaladvokat Mayras ikke mente, var omfattet af traktatens artikel 48 (arkitekter og tilsynsførende i by eller kommune) og også visse stillinger for natvægtere. Derimod fastholder Kommissionen sit oprindelige standpunkt vedrørende stillingerne som syge- eller barneplejersker.

Ifølge de principper, som Domstolen har opstillet i ovennævnte dom, må stillingerne som fransksprogede syge- og barneplejersker ved vuggestuerne i byerne Auderghem og Bruxelles imidlertid henføres til den gruppe af stillinger, som efter generaladvokat Mayras forslag til afgørelse af 24. september 1980 falder udenfor begrebet »ansættelser i den offentlige administration« i traktatens artikel 48, stk. 4.

Er Domstolen enig heri, bør kongeriget Belgien og de intervenerende parter bære sagens omkostninger.


( 1 ) – Oversat fra fransk.