61978J0209

DOMSTOLENS DOM AF 29 OKTOBER 1980. - HEINTZ VAN LANDEWYCK SARL M. FL. MOD KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER. - KONKURRENCE - FEDETAB-AFTALERNE OG -HENSTILLINGEN. - FORENEDE SAGER 209 TIL 215 OG 218/78.

Samling af Afgørelser 1980 side 03125
græsk specialudgave side 00207
svensk specialudgave side 00345
finsk specialudgave side 00355
spansk specialudgave side 01043


Dommens præmisser

Dommens præmisser


I - GENERELLE BEMAERKNINGER

1 I DE FORELIGGENDE SAGER ER DER NEDLAGT PAASTAND OM ANNULLATION AF KOMMISSIONENS BESLUTNING 78/670/EOEF AF 20 . JULI 1978 OM EN PROCEDURE I HENHOLD TIL EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 85 ( IV/28.852 GB-INNO-BM-FEDETAB , IV/29.127 MESTDACH-HUYGHEBAERT-FEDETAB OG IV/29.149 - ' FEDETAB ' -HENSTILLINGEN ) ( EFT L 224 , S . 29 FF ), HVORI DET FASTSLAAS , AT SAGSOEGERNE SKAL HAVE BEGAAET FORSKELLIGE OVERTRAEDELSER AF ARTIKEL 85 .

2 SAGSOEGERNE , SOM ER SAMTLIGE ADRESSATER SOM ANGIVET I BESLUTNINGENS ARTIKEL 4 , ER ASBL FEDERATION BELGO-LUXEMBOURGEOISE DES INDUSTRIES DU TABAC , BRUXELLES ( HEREFTER BENAEVNT FEDETAB ), EN ERHVERSSAMMENSLUTNING , SOM OMFATTER NAESTEN ALLE DE BELGISKE OG LUXEMBOURGSKE TOBAKSVAREPRODUCENTER , SAMT DE SYV VIGTIGSTE AF SAMMENSLUTNINGENS MEDLEMMER , NEMLIG :

- CINTA SA ( HEREFTER BENAEVNT CINTA ), BRUXELLES ,

- ETS . GOSSET SA ( HEREFTER BENAEVNT GOSSET ), BRUXELLES ,

- JUBILE SA ( HEREFTER BENAEVNT JUBILE ), LIEGE ,

- VANDER ELST SA ( HEREFTER BENAEVNT VANDER ELST ), ANTWERPEN ,

- WELTAB SA ( HEREFTER BENAEVNT WELTAB ), BRUXELLES ,

- BAT BENELUX SA ( HEREFTER BENAEVNT BAT ), BRUXELLES ,

- HEINTZ VAN LANDEWYCK SARL ( HEREFTER BENAEVNT HVL ), LUXEMBOURG .

3 DE FORANSTALTNINGER , SOM ER GENSTAND FOR DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING , OG SOM BESKRIVES NEDENFOR , VEDROERER DESTRIBUTIONEN AF TOBAKSVARER I BELGIEN OG FALDER I TO GRUPPER . DET DREJER SIG PAA DEN ENE SIDE OM VISSE BESLUTNINGER TRUFFET AF FEDETAB OG OM VISSE AFTALER MELLEM FEDETAB OG ANDRE ERHVERVSSAMMENSLUTNINGER INDEN FOR TOBAKSVARESEKTOREN I PERIODEN FRA 1 . FEBRUAR 1962 TIL 1 . DECEMBER 1975 , OG PAA DEN ANDEN SIDE OM BESTEMMELSERNE I EN AF FEDETAB VEDTAGET ' HENSTILLING ' OM SALG AF CIGARETTER PAA DET BELGISKE MARKED , SOM FEDETAB ANMELDTE TIL KOMMISSIONEN DEN 1 . DECEMBER 1975 .

4 SAGSOEGERNE HAR ANFOERT EN LANG RAEKKE ANBRINGENDER VEDROERENDE FORLOEBET AF DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE , SOM GIK FORUD FOR VEDTAGELSEN AF DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING , OG DET ER DERFOR FOR AT LETTE GENNEMGANGEN AF PARTERNES ARGUMENTATION VEDROERENDE DISSE ANBRINGENDER HENSIGTSMAESSIGT FOERST I STORE TRAEK AT BESKRIVE DENNE PROCEDURE .

5 VED KLAGE INDGIVET DEN 2 . APRIL 1974 I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 , STK . 2 , I FORORDNING NR . 17/62 ANMODEDE SELSKABET GB-INNO-BM ( HEREFTER BENAEVNT GB ), ET BELGISK DETAILFIRMA , DER DRIVER EN RAEKKE STORMAGASINER OG SUPERMARKEDER , KOMMISSIONEN OM AT INDLEDE EN PROCEDURE MOD FEDETAB , MOD ASBL ' FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DE GROS EN PRODUITS MANUFACTURES DU TABAC ' ( HEREFTER BENAEVNT FNCG ) OG MOD ASBL ' ASSOCIATION DES DETAILLANTS DU TABAC ' ( HEREFTER BENAEVNT ATAB ). SOM FOELGE AF KLAGEN INDLEDTE KOMMISSIONEN EN PROCEDURE I HENHOLD TIL DEN NAEVNTE ARTIKEL ; UNDER PROCEDUREN GAV KOMMISSIONEN DEN 18 . JULI 1975 MEDDELELSE OM EN RAEKKE KLAGEPUNKTER TIL FEDETAB , ATAB OG ASBL ' ASSOCIATION NATIONALE DES GROSSISTES ITINERANTS EN PRODUITS MANUFACTURES DU TABAC ' ( HEREFTER BENAEVNT ANGIPMT ), EN SAMMENSLUTNING , SOM BLEV OPRETTET EFTER OPLOESNINGEN AF FNCG ; I MEDDELELSEN ERKLAEREDE KOMMISSIONEN , AT VISSE AFTALER , VEDTAGELSER OG FORMER FOR SAMORDNET PRAKSIS FRA FEDETAB ' S OG DENS MEDLEMMERS SIDE EFTER KOMMISSIONENS OPFATTELSE VAR I STRID MED TRAKTATENS ARTIKEL 85 .

6 HOERINGEN AF SAGSOEGERNE I DE FORELIGGENDE SAGER OG AF KLAGEREN GB BLEV FASTSAT TIL DEN 22 . OKTOBER 1975 . DEN 21 . OKTOBER 1975 ANMODEDE SA MESTDAGH FRERES ET CIE , ET SELSKAB DER DRIVER ENGROSVIRKSOMHED FRA EN LANG RAEKKE FILIALER , OG SA EUGENE HUYGHEBAERT , ET ENGROSFIRMA I LEVNEDSMIDDELBRANCHEN , OM AT MAATTE TILSLUTTE SIG GB ' S KLAGE , OG DE INDBRAGTE KLAGE FOR KOMMISSIONEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 , STK . 2 , I FORORDNING NR . 17/62 .

7 EFTER AT HOERINGEN VAR AFHOLDT SOM PLANLAGT DEN 22 . OKTOBER 1975 , BLEV PROCEDUREN UDVIDET TIL OGSAA AT OMFATTE DEN ' HENSTILLING VEDROERENDE SALG AF CIGARETTER PAA DET BELGISKE MARKED ' , SOM FEDETAB HAVDE VEDTAGET OG HAVDE ANMELDT DEN 1 . DECEMBER 1975 I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKLERNE 2 OG 4 I FORORDNING NR . 17/62 . DEN 17 . MAJ 1976 SENDTE KOMMISSIONEN FEDETAB OG DE OEVRIGE SAGSOEGERE , SOM FOR DERES VEDKOMMENDE HAVDE ANMELDT HENSTILLINGEN , EN YDERLIGERE MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER ; DENNE ANDEN MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER VEDROERTE HENSTILLINGEN , OG I FORBINDELSE HERMED AFHOLDTES DER DEN 22 . SEPTEMBER 1976 ENDNU EN HOERING AF SAGSOEGERNE .

8 EFTER AT KOMMISSIONEN HAVDE RETTET DE SIDSTE BEGAERINGER OM OPLYSNINGER TIL SAGSOEGERNE OG HAVDE INDHENTET UDTALELSE FRA DET RAADGIVENDE UDVALG FOR KARTEL- OG MONOPOLSPOERGSMAAL , VEDTOG DEN DEN 20 . JULI 1978 DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING , SOM OMFATTER SAAVEL KLAGERNE FRA GB SAMT MESTDAGH OG HUYGHEBAERT SOM FEDETAB-HENSTILLINGEN AF 1 . DECEMBER 1975 .

9 I HENHOLD TIL BESLUTNINGENS ARTIKEL 1 HAR DE AFTALER MELLEM BESLUTNINGENS ADRESSATER OG DE VEDTAGELSER , SOM FEDETAB HAR FASTSAT SOM EN SAMMENSLUTNING AF VIRKSOMHEDER , OM ORGANISATIONEN AF DISTRIBUTIONEN OG SALGET AF TOBAKSVARER I BELGIEN , SOM VEDROERER :

1 . FEDETAB ' S GODKENDELSE AF GROSSISTER OG DETAILHANDLERE OG DERES INDPLACERING I FORSKELLIGE KATEGORIER MED HENBLIK PAA - ALT EFTER KATEGORI - AT TILKENDE DEM FORSKELLIGE AVANCESATSER ,

2 . OVERHOLDELSE AF DE AF FABRIKANTERNE FASTSATTE BINDENDE VIDERESALGSPRISER SOM IVAERKSAT VED AFTALE MELLEM FEDETAB OG FNCG AF 22 . MAJ 1967 OG 5 . OKTOBER 1976 MED TILLAEGSAFTALE AF 29 . DECEMBER 1970 ,

3 . FEDETAB ' S BEGRAENSNING AF ADGANGEN TIL AT OPNAA GODKENDELSE I VISSE GROSSISTKATEGORIER ,

4 . FORBUDET OM VIDERESALG TIL ANDRE GROSSISTER FORANLEDIGET VED DE KOLLEKTIVE FORANSTALTNINGER OG DEN FORTOLKENDE TILLAEGSAFTALE AF 22 . MARTS 1972 ,

5 . ANVENDELSEN AF ENSARTEDE BETALINGSFRISTER VED LEVERANCER TIL GROSSISTER OG DETAILHANDLERE FASTSAT VED DE KOLLEKTIVE FORANSTALTNINGER AF 23 . DECEMBER 1971 ,

6 . OVERHOLDELSE AF DEN FORPLIGTELSE FOR DETAILHANDLERE TIL AT TILBYDE ET MINIMUMSSORTIMENT , SOM BLEV IVAERKSAT VED FEDETAB ' S BESLUTNING OG VED DE AFTALER OG KOLLEKTIVE FORANSTALTNINGER , SOM BLEV INDGAAET ELLER TRUFFET AF VISSE AF FEDETAB ' S MEDLEMMER ,

' I PERIODEN FRA 13 . MARTS 1962 TIL 1 . DECEMBER 1975 UDGJORT OVERTRAEDELSER ' AF TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 .

10 I HENHOLD TIL ARTIKEL 2 ' . . . UDGOER . . . ' FEDETAB-HENSTILLINGEN , SOM TRAADTE I KRAFT DEN 1 . DECEMBER 1975 , OG SOM VEDROERER :

1 . INDDELINGEN AF DE BELGISKE GROSSISTER OG DETAILHANDLERE I KATEGORIER OG - ALT EFTER KATEGORI - TILKENDELSEN AF FORSKELLIGE AVANCESATSER ,

2 . ANVENDELSEN AF ENSARTEDE BETALINGSFRISTER VED LEVERANCER TIL GROSSISTER OG DETAILHANDLERE ,

3 . UDBETALINGEN AF EN AARSRABAT TIL GROSSISTER OG DETAILHANDLERE .

' EN OVERTRAEDELSE AF ARTIKEL 85 , STK . 1 , I TRAKTATEN . . ., OG DER KAN IKKE GIVES DISPENSATION TIL DENNE I HENHOLD TIL SAMME ARTIKELS ST . 3 ' .

11 DET PAALAEGGES I ARTIKEL 3 , STK . 1 , BESLUTNINGENS ADRESSATER AT BRINGE DE I ARTIKEL 2 KONSTATEREDE OVERTRAEDELSER TIL OPHOER , OG DET PAALAEGGES DEM I SAERLIG GRAD ' FOR FREMTIDEN AT UNDLADE ENHVER HANDLING , DER HAR SAMME FORMAAL ' SOM FEDETAB-HENSTILLINGEN . I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 , STK . 2 , PAALAEGGES DET FEDETAB UOPHOLDELIGT AT MEDDELE BESLUTNINGENS INDHOLD TIL ALLE DENS MEDLEMMER , SOM BESLUTNINGEN IKKE ER RETTET TIL .

12 VED KENDELSE AF 30 . OKTOBER 1978 HAR FORMANDEN FOR DOMSTOLENS ANDEN AFDELING SOM FUNGERENDE PRAESIDENT I HENHOLD TIL PROCESREGLEMENTETS ARTI- KEL 85 , STK . 2 , OG ARTIKEL 11 , STK . 2 , SOM EN FORELOEBIG FORHOLDSREGEL BESTEMT , AT GENNEMFOERELSEN AF BESLUTNINGENS ARTIKLER 2 OG 3 UDSAETTES , INDTIL DOMSTOLEN TRAEFFER ENDELIG AFGOERELSE I SAGERNE .

13 VED STAEVNINGER INDGIVET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR I SEPTEMBER OG OKTOBER 1978 HAR HVER AF SAGSOEGERNE ANLAGT SAG MED PAASTAND OM ANNULLATION OG , I NOGLE AF SAGERNE , SUBSIDIAERT OM AENDRING AF DEN OMTVISTEDE BESLUTNING , FOR SAA VIDT DEN ANGAAR DEM .

14 DOMSTOLEN HAR VED KENDELSER AF 26 . OKTOBER 1978 , 28 . MARTS 1979 OG 27 . JUNI 1979 TILLADT INTERVENTION DELS TIL STOETTE FOR SAGSOEGERNES , DELS TIL STOETTE FOR KOMMISSIONENS PAASTANDE .

15 DA SAGERNE ER INDBYRDES SAMMENHAENGENDE , BOER DE FORENES UNDER DOMSAFSIGELSEN .

II - ANBRINGENDER VEDROERENDE FORMALITETEN OG DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE

FOERSTE ANBRINGENDE : KOMMISSIONENS AFSLAG PAA AT HOERE VISSE BEROERTE GROSSIST- OG DETAILHANDLERSAMMENSLUTNINGER

16 ALLE SAGSOEGERNE MED UNDTAGELSE AF VANDER ELST HAR ANFOERT , AT KOMMISSIONEN VED IKKE AT IMOEDEKOMME ANMODNINGEN FRA SAMMENSLUTNINGERNE ANGIPMT OG ATAB SAMT FRA CONSORTIUM TABACS - GROEP TABAK ( HEREFTER BENAEVNT GT ), ET RENT FAKTISK SAMVIRKE UDEN STATUS SOM JURIDISK PERSON , SOM BL.A . BESTAAR AF VISSE AF DE TIDLIGERE MEDLEMMER AF ANGIPMT , OM AT FAA LEJLIGHED TIL AT UDTALE SIG UNDER DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE , HAR OVERTRAADT BESTEMMELSERNE I ARTIKEL 19 , STK . 2 , I FORORDNING NR . 17/62 OG I ARTIKEL 5 I FORORDNING NR . 99/63 .

17 I HENHOLD TIL ARTIKEL 19 , STK . 2 , I FORORDNING NR . 17/62 SKAL EN ANMODNING FRA FYSISKE ELLER JURIDISKE PERSONER OM AT MAATTE UDTALE SIG I SAGEN IMOEDEKOMMES , HVIS DE PAAGAELDENDE GODTGOER AT HAVE TILSTRAEKKELIG INTERESSE HERI . I HENHOLD TIL ARTIKEL 5 I FORORDNING NR . 99/63 SKAL KOMMISSIONEN MED HENBLIK HERPAA GIVE DEM LEJLIGHED TIL AT UDTALE SIG SKRIFTLIGT INDEN FOR EN AF KOMMISSIONEN FASTSAT FRIST .

18 DET FREMGAAR AF SAGENS AKTER , AT KOMMISSIONEN KUN KRITISERES FOR AT HAVE AFSLAAET AT INDKALDE DE NAEVNTE SAMMENSLUTNINGER TIL DEN ANDEN HOERING DEN 22 . SEPTEMBER 1976 VEDROERENDE FEDETAB-HENSTILLINGEN . DET FREMGAAR IMIDLERTID OGSAA AF SAGENS AKTER , AT SAMMENSLUTNINGERNE UNDER PROCEDURENS FORLOEB HAR AFGIVET SKRIFTLIGE UDTALELSER TIL KOMMISSIONEN VEDROERENDE HENSTILLINGEN . HERAF FOELGER , AT KOMMISSIONEN IKKE I STRID MED DE NAEVNTE BESTEMMELSER HAR NAEGTET AT HOERE SAMMENSLUTNINGERNE , IDET DEN NETOP I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 5 I FORORDNING NR . 99/63 HAR GIVET DEM LEJLIGHED TIL AT UDTALE SIG SKRIFTLIGT , HVILKET DE RENT FAKTISK HAR BENYTTET SIG AF .

19 DETTE ANBRINGENDE KAN FOELGELIG IKKE LAEGGES TIL GRUND .

ANDET ANBRINGENDE : KOMMISSIONENS AFSLAG PAA AT IMOEDEKOMME FEDETAB ' S ANMODNING OM HOERING AF TO GROSSISTSAMMENSLUTNINGER

20 VED SKRIVELSE AF 30 . JUNI 1976 ANMODEDE FEDETAB KOMMISSIONEN OM AT INDKALDE TO GROSSISTSAMMENSLUTNINGER , NEMLIG GT OG NATIONALE VERENIGING VAN FAMILIALE GROOTHANDELSONDERNEMINGEN ( HEREFTER BENAEVNT NVFG ) TIL DEN ANDEN HOERING DEN 22 . SEPTEMBER 1976 . DET FREMGAAR IMIDLERTID AF DET FOERSTE AFSNIT I SKRIVELSEN , AT FORMAALET MED DEN I FOERSTE RAEKKE VAR AT GIVE KOMMIS SIONEN MEDDELELSE OM , AT FEDETAB IKKE HAVDE INDVENDNINGER IMOD , AT ANGIPMT DELTOG I HOERINGEN DEN 22 . SEPTEMBER 1976 . DET HEDDER DOG DEREFTER I ANDET AFSNIT , AT ' FEDETAB . . . FOR AT KOMMISSIONEN KAN FAA SAGEN FULDSTAENDIGT OPLYST , OGSAA OENSKER ( NVFG OG GT ) INDKALDT ' . DET SKAL LIGELEDES NAEVNES , AT DENNE SKRIVELSE BLEV SENDT TIL KOMMISSIONEN , EFTER AT FEDETAB HAVDE MODTAGET DEN ANDEN MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER VEDROERENDE HENSTILLINGEN , MEN FOER FEDETAB HAVDE BESVARET DEN .

21 EFTER AT FEDETAB HAVDE SENDT SIT SVAR PAA DEN ANDEN MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER TIL KOMMISSIONEN , BESVAREDE KOMMISSIONEN DEN 20 . JULI 1976 SKRIVELSEN AF 30 . JUNI 1976 MED , AT DEN , NAAR ALT KOM TIL ALT , HAVDE BESLUTTET KUN AT INDKALDE ' FEDETAB OG DE AF SAMMENSLUTNINGENS MEDLEMMER , SOM HAVDE ANMODET OM AT DELTAGE ' , TIL HOERINGEN . DEN BEGRUNDEDE DENNE BESLUTNING MED , AT DEN BETRAGTEDE HENSTILLINGEN SOM EN ' AFTALE , SOM HAR VAERET OG STADIG ER PRODUCENTERNES VAERK , OG SOM . . . GROSSISTERNE OG DETAILHANDLERNE IKKE HAR . . . DELTAGET I ' .

22 IFOELGE FEDETAB VAR SKRIVELSEN AF 30 . JUNI 1976 ET FORSLAG , SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3 , STK . 3 , I FORORDNING NR . 99/63 , HVOREFTER VIRKSOMHEDER OG SAMMENSLUTNINGER AF VIRKSOMHEDER , MOD HVILKE DER ER INDLEDT EN PROCEDURE , ' KAN . . . FORESLAA , AT KOMMISSIONEN HOERER PERSONER , SOM KAN BEKRAEFTE DE . . . FORHOLD ' , DE PAABERAABER SIG I DERES SKRIFTLIGE BEMAERKNINGER VEDROERENDE DE KLAGEPUNKTER IMOD DEM , SOM TAGES I BETRAGTNING .

23 HEROVERFOR HAR KOMMISSIONEN ANFOERT , AT DER EFTER FORMULERINGEN AF SKRIVELSEN AF 30 . JUNI 1976 , HVORI ANMODNINGEN FRA ANGIPMT BEHANDLES PAA LIGE FOD MED FEDETAB ' S ANMODNING OM HOERING AF NVFG OG GT , VAR TALE OM EN ANMODNING OM HOERING AF TREDJEMAND SOM OMHANDLET I ARTIKEL 5 I FORORDNING NR . 99/63 OG IKKE OM ET FORSLAG I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 , STK . 3 , OM AT FAA BESTEMTE FORHOLD BEKRAEFTET VED VIDNEFOERSEL . KOMMISSIONEN LAGDE I SIT SVAR AF 20 . JULI 1976 TIL GRUND , AT ANMODNINGEN VAR FREMSAT I HENHOLD TIL ARTIKEL 5 .

24 DET FREMGAAR AF ARTIKEL 3 , STK . 1 OG 2 , I FORORDNING NR . 99/63 , AT VIRKSOMHEDER OG SAMMENSLUTNINGER AF VIRKSOMHEDER , MOD HVEM DER ER INDLEDT EN PROCE DURE , I DERES SKRIFTLIGE BEMAERKNINGER VEDROERENDE DE KLAGEPUNKTER IMOD DEM , SOM TAGES I BETRAGTNING , KAN FREMFOERE ALLE DE BEVISLIGHEDER OG OPLYSNINGER , DER ER EGNEDE TIL DERES FORSVAR . STK . 3 I DENNE ARTIKEL GIVER VIRKSOMHEDERNE OG SAMMENSLUTNINGERNE ADGANG TIL AT FORESLAA , AT KOMMISSIONEN HOERER PERSONER , SOM KAN BEKRAEFTE DE FORHOLD , DER PAABERAABES I DE SKRIFTLIGE BEMAERKNINGER . PAA DET TIDSPUNKT , HVOR FEDETAB SENDTE SIN SKRIVELSE AF 30 . JUNI 1976 TIL KOMMISSIONEN , HAVDE SAMMENSLUTNINGEN IMIDLERTID ENDNU IKKE SENDT KOMMISSIONEN SIT SKRIFTLIGE SVAR PAA DEN ANDEN MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER , OG DENNE SKRIVELSE KAN DERFOR UNDER INGEN OMSTAENDIGHEDER VAERE ET GYLDIGT FORSLAG I ARTI- KEL 3 , STK . 3 ' S FORSTAND . DET SKAL DESUDEN BEMAERKES , AT FEDETAB ' S SKRIFTLIGE SVAR AF 12 . JULI 1976 IKKE INDEHOLDT ET SAADANT FORSLAG , OG AT KOMMISSIONENS SKRIVELSE AF 20 . JULI 1976 IKKE UDLOESTE NOGEN REAKTION FRA FEDETAB ' S SIDE I RETNING AF , AT ET SAADANT FORSLAG SKULLE VAERE FREMSAT .

25 DETTE ANBRINGENDE KAN DERFOR IKKE LAEGGES TIL GRUND .

TREDJE ANBRINGENDE : BEMYNDIGEDE PERSONERS FRAVAER UNDER EN DEL AF HOERINGEN DEN 22 . SEPTEMBER 1976

26 DETTE ANBRINGENDE , DER ER FREMFOERT AF FEDETAB OG DE OEVRIGE SAGSOEGERE MED UNDTAGELSE AF JUBILE OG VANDER ELST , STOETTES PAA , AT PERSONER , DER VAR BEMYNDIGET AF KOMMISSIONEN , VAR FRAVAERENDE UNDER EN DEL AF HOERINGEN .

27 HEROVERFOR HAR KOMMISSIONEN IMIDLERTID , UDEN AT DETTE ER BLEVET BESTRIDT , ANFOERT , AT DEN ENESTE , DER VAR BEMYNDIGET TIL AT FORETAGE DEN PAAGAELDENDE HOERING , VAR DIREKTOEREN FOR DIREKTORATET FOR ' KARTELLER , MISBRUG AF DOMINERENDE MARKEDSSTILLINGER ' , DENNIS THOMPSON , SOM VAR TIL STEDE UNDER HELE HOERINGEN . AT VISSE PERSONER , SOM IKKE HAVDE BEMYNDIGELSE FRA KOMMISSIONEN , IKKE VAR TIL STEDE , ER UDEN BETYDNING .

28 HERAF FOELGER , AT HELLER IKKE DETTE ANBRINGENDE KAN LAEGGES TIL GRUND .

FJERDE ANBRINGENDE : UKORREKT OG UBEGRUNDET UDVIDELSE AF PROCEDUREN TIL OGSAA AT OMFATTE KLAGERNE FRA MESTDACH OG HUYGHEBAERT

29 DETTE ANBRINGENDE ER I DET VAESENTLIGE , AT KOMMISSIONEN SKULLE HAVE INDLEDT TRE SAERSKILTE PROCEDURER , SOM ADSKILTE SIG FRA HINANDEN VED AT HAVE HVER DERES JOURNALNUMMER , MEN SOM SENERE VED EN UBEGRUNDET BESLUTNING BLEV FORENET ; KOMMISSIONEN UNDLOD IMIDLERTID , I STRID MED ARTIKEL 2 I FORORDNING NR . 99/63 , AT FREMSENDE EN SAERSKILT MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER VEDROERENDE KLAGERNE FRA MESTDAGH OG HUYGHEBAERT , OG SAGSOEGERNE FIK DERFOR I STRID MED SAMME FORORDNINGS ARTIKEL 4 IKKE LEJLIGHED TIL SKRIFTLIGT ELLER MUNDTLIGT AT TAGE STILLING TIL DE KLAGEPUNKTER , SOM KOMMISSIONEN TOG I BETRAGTNING , MEN HVIS INDHOLD VAR UKENDT FOR DEM .

30 KOMMISSIONEN HAR ANFOERT , AT DER VAR TALE OM EN ENKELT PROCEDURE , SOM FOERTE TIL VEDTAGELSEN AF BESLUTNINGEN AF 20 . JULI 1978 . DER GAELDER IFOELGE KOMMISSIONEN INGEN BESTEMMELSE OM , AT KOMMISSIONEN SKAL TRAEFFE AFGOERELSE OM FORENING AF SAGER VED FORMEL BESLUTNING , OG BEGREBET FORENING AF SAGER KENDES IKKE I DENS ADMINISTRATIVE PRAKSIS . I DET FORELIGGENDE TILFAELDE HAR DEN DA OGSAA GENNEMFOERT DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE OG TRUFFET AFGOERELSE VED EN BESLUTNING OM EN OG SAMME OVERTRAEDELSE , SOM VAR GENSTAND FOR FLERE PAA HINANDEN FOELGENDE KLAGER MED SAMME FORMAAL , HVILKET IKKE HAR MEDFOERT NOGEN KRAENKELSE AF RETTEN TIL KONTRADIKTION OG IKKE HAR GIVET PROCEDUREN ET FEJLAGTIGT FORLOEB .

31 DET SKAL I FORBINDELSE MED DETTE ANBRINGENDE BEMAERKES , AT MESTDAGH OG HUYGHEBAERT HHV . DEN 10 . OG DEN 13 . OKTOBER 1975 I SKRIVELSER TIL KOMMISSIONEN ANMODEDE OM AT MAATTE TILSLUTTE SIG GB ' S KLAGE . DEN 20 . OKTOBER 1975 MEDDELTE KOMMISSIONEN FEDETAB , AT MESTDAGH ' S KLAGE VAR BLEVET SAMMENLAGT MED GB ' S KLAGE , OG AT KOMMISSIONEN HAVDE BESLUTTET AT ACCEPTERE MESTDAGH ' S TILSTEDEVAERELSE UNDER HOERINGEN DEN 22 . OKTOBER 1975 . MESTDAGH OG HUYGHEBAERT FIK IMIDLERTID EFTER ANMODNING FRA SAGSOEGERNE IKKE LEJLIGHED TIL AT UDTALE SIG UNDER DENNE HOERING . VED SKRIVELSE AF 13 . NOVEMBER 1975 SENDTE KOMMISSIONEN DESUDEN SAGSOEGERNE KOPI AF KLAGERNE FRA MESTDAGH OG HUYGHEBAERT . SAGSOEGERNE TOG SKRIFTLIG STILLING TIL DISSE KLAGER I LOEBET AF DECEMBER 1975 OG JANUAR 1976 .

32 DET HEDDER I ARTIKEL 2 , STK . 1 , I FORORDNING NR . 99/63 , AT ' KOMMISSIONEN GIVER VIRKSOMHEDERNE OG SAMMENSLUTNINGERNE AF VIRKSOMHEDER SKRIFTLIG MEDDELELSE OM DE KLAGEPUNKTER IMOD DEM , SOM TAGES I BETRAGTNING . ' EFTER SAMME FORORDNINGS ARTIKEL 4 ' . . . KAN ( KOMISSIONEN ) I SINE BESLUTNINGER MOD VIRKSOMHEDER OG SAMMENSLUTNINGER AF VIRKSOMHEDER KUN TAGE SAADANNE KLAGEPUNKTER I BETRAGTNING , OM HVILKE DISSE HAR HAFT LEJLIGHED TIL AT UDTALE SIG ' . DET FREMGAAR AF DISSE BESTEMMELSER , AT KOMMISSIONEN I SIN BESLUTNING KUN KAN TAGE DE KLAGEPUNKTER I BETRAGTNING , SOM ER MEDDELT VIRKSOMHEDERNE OG SAMMENSLUTNINGERNE AF VIRKSOMHEDER SKRIFTLIGT , OG OM HVILKE DE PAAGAELDENDE HAR FAAET LEJLIGHED TIL AT UDTALE SIG . DER ER DERIMOD INTET TIL HINDER FOR , AT KOMMISSIONEN VED EN ENKELT BESLUTNING TRAEFFER AFGOERELSE VEDROERENDE EN OG SAMME OVERTRAEDELSE , SOM ER GENSTAND FOR FLERE PAA HINANDEN FOELGENDE KLAGER , DER ER INDGIVET UNDER EN OG SAMME PROCEDURE .

33 KLAGEN FRA MESTDAGH OG HUYGHEBAERT ANGAAR ALENE DET FORHOLD , AT DISSE VIRKSOMHEDER UDEN STOETTE I ET OBJEKTIVT KRITERIUM ER BLEVET UDELUKKET FRA GROSSISTKATEGORIERNE I DEN INDDELING , DER ER FASTLAGT AF CIGARETPRODUCENTERNE VED FEDETAB ' S MELLEMKOMST ; DE ER DERVED BLEVET NAEGTET ADGANG TIL AT KOEBE PAA ENGROSVILKAAR . KLAGEN FALDER DERMED INDEN FOR RAMMERNE AF DEN MERE GENERELLE KLAGE FRA GB . DESUDEN BESVAREDE MESTDAGH OG HUYGHEBAERT EFTER ANMODNING FRA KOMMISSIONEN SKRIFTLIGT SAGSOEGERNES UDTALELSER ; SAGSOEGERNE FREMSATTE ENDVIDERE I JULI 1976 SKRIFTLIGE BEMAERKNINGER TIL DETTE SVAR , OG DE TOG SAALEDES FOR ANDEN GANG STILLING TIL KLAGERNE FRA MESTDAGH OG HUYGHEBAERT .

34 UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER MAA DET KONSTATERES , AT DET AF HENSYN TIL RETTEN TIL KONTRADIKTION IKKE VAR NOEDVENDIGT SOM FOELGE AF KLAGEN FRA MESTDAGH OG HUYGHEBAERT AT INDLEDE EN SAERSKILT PROCEDURE ELLER AT FREMSENDE EN YDERLIGERE MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER . VED AT GIVE SAGSOEGERNE MEDDELELSE OM INDHOLDET AF KLAGEN FRA MESTDAGH OG HUYGHEBAERT OG VED AT INDHENTE SAGSOEGERNES SKRIFTLIGE UDTALELSER I DENNE FORBINDELSE HAR KOMMISSIONEN RESPEKTERET DERES RETTIGHEDER .

35 DET FOELGER AF DISSE BETRAGTNINGER , AT HELLER IKKE DETTE ANBRINGENDE KAN LAEGGES TIL GRUND .

FEMTE ANBRINGENDE : AFSLAG PAA AKTINDSIGT

36 DETTE ANBRINGENDE , DER ER GJORT GAELDENDE AF ALLE SAGSOEGERNE MED UNDTAGELSE AF JUBILE , STOETTES PAA DET ALMINDELIGE PRINCIP OM RET TIL KONTRADIKTION ; KOMMISSIONEN HAEVDES AT HAVE NAEGET AT GIVE INDSIGT I DE SAGSAKTER , SOM DANNER GRUNDLAG FOR DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING .

37 VED SKRIVELSE AF 21 . MAJ 1976 ANMODEDE FEDETAB KOMMISSIONEN OM AT FAA TILSENDT EN SKRIVELSE AF 13 . FEBRUAR 1976 , SOM KOMMISSIONEN HAVDE MODTAGET FRA ANGIPMT , ' SAMT ALLE DE OEVRIGE DOKUMENTER , SOM HAR DANNET GRUNDLAG FOR KOMMISSIONENS UDFAERDIGELSE AF KLAGEPUNKTERNE , OG SOM DEN VIL KUNNE STOETTE SIG PAA UNDER DEN HOERING , DER NU ER FASTSAT TIL DEN 29 . JUNI ' . SOM SVAR PAA DENNE ANMODNING SENDTE KOMMISSIONEN DEN 26 . MAJ 1976 FEDETAB DET OVENNAEVNTE BREV , SOM I VIRKELIGHEDEN VAR DATERET DEN 2 . MARTS 1976 , MEN IKKE ANDRE DOKUMENTER .

38 DETTE SVAR UDLOESTE INGEN REAKTION FRA SAGSOEGERNES SIDE HVAD ANGAAR FREMLAEGGELSE AF ANDRE DOKUMENTER . DET LIGGER I OEVRIGT FAST , AT KOMMISSIONEN UD OVER BREVET FRA ANGIPMT FREMSENDTE DE TO MEDDELELSER OM KLAGEPUNKTER SAMT KLAGERNE FRA GB OG MESTDAGH OG HUYGHEBAERT TIL SAGSOEGERNE .

39 FEDETAB HAR GANSKE VIST I REPLIKKEN OPREGNET VISSE FORHOLD OG DOKUMENTER , SOM ANGIVELIGT IKKE ER MEDDELT SAMMENSLUTNINGEN , OG SOM BESLUTNINGEN STOETTES PAA , MEN HAR DOG IKKE KUNNET GODTGOERE , AT KOMMISSIONEN UNDER DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE SKULLE HAVE NAEGET AT GIVE INDSIGT I DOKUMENTER VEDROERENDE VAESENTLIGE FORHOLD OG DERVED SKULLE HAVE UNDDRAGET SAGSOEGERNE OPLYSNINGER , SOM VAR NOEDVENDIGE FOR DERES FORSVAR . SOM DOMSTOLEN HAR UDTALT I DOMMEN AF 13 . FEBRUAR 1979 I SAG 85/76 , HOFFMANN-LA ROCHE MOD KOMMISSIONEN ( SML . 1979 , S . 461 ), ER KRAVENE OPFYLDT , NAAR MEDDELELSEN OM KLAGEPUNKTER SELV SUMMARISK , MEN KLART ANGIVER DE VAESENTLIGSTE FAKTISKE FORHOLD , SOM KOMMISSIONEN STOETTER SIG PAA , DOG FORUDSAT AT KOMMISSIONEN UNDER DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE FREMFOERER DE OPLYSNINGER , DER ER NOEDVENDIGE AF HENSYN TIL KONTRADIKTIONSPRINCIPPET . DA KOMMISSIONEN , UD OVER DE TO MEDDELELSER OM KLAGEPUNKTER , HAR STILLET KLAGERNE FRA GB OG FRA MESTDAGH OG HUYGHEBAERT SAMT BREVET FRA ANGIPMT TIL FEDETAB ' S RAADIGHED , ER DET IKKE GODTGJORT , AT DEN SKULLE HAVE UNDLADT AT MEDDELE SAGSOEGERNE DE OPLYSNINGER , DER VAR NOEDVENDIGE TIL DERES FORSVAR .

40 ENDVIDERE HAR SAGSOEGERNE FEDETAB OG VANDER ELST , EFTER VEDTAGELSEN AF DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING , ANMODET KOMMISSIONEN OM , AT DE SAGSAKTER , DER DANNER GRUNDLAG FOR BESLUTNINGEN , STILLES TIL DERES DISPOSITION . DEN OMSTAENDIGHED , AT KOMMISSIONEN HAR AFSLAAET AT GIVE DEM INDSIGT I SAGSAKTERNE , KAN IMIDLERTID IKKE PAABERAABES TIL STOETTE FOR ANNULATIONSPAASTANDEN , IDET DE ANMODNINGER OM AT FAA INDSIGT I SAGSAKTERNE , SOM ER FREMSAT EFTER VEDTAGELSEN AF BESLUTNINGEN , IKKE HAR KUNNET HAVE INDVIRKNING PAA DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURES FORLOEB .

SJETTE ANBRINGENDE : UDBREDELSE AF FORRETNINGSHEMMELIGHEDER

41 DETTE ANBRINGENDE , DER ER PAABERAABT AF FEDETAB OG ALLE DE OEVRIGE SAGSOEGERE MED UNDTAGELSE AF JUBILE OG VANDER ELST , BEROR PAA , AT KOMMISSIONEN IFOELGE DET AF FEDETAB ANFOERTE SKAL HAVE GIVET GB OPLYSNINGER , SOM EFTER DERES ART VAR FORRETNINGSHEMMELIGHEDER , OG SOM VAR MEDDELT KOMMISSIONEN MED DETTE FORBEHOLD . FEDETAB VEDLAGDE SOM BILAG TIL SIT INDLAEG AF 22 . SEPTEMBER 1975 , SOM BLEV AFGIVET SOM SVAR PAA DEN FOERSTE MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER , TRE OVERSIGTER , DEN FOERSTE OVER OMSAETNINGSUDVIKLINGEN FOR 160 CIGARETMAERKER I DE FEM FORUDGAAENDE AAR , DEN ANDEN OVER DET ANTAL CIGARETTER , DER VAR KOEBT AF DE VIGTIGSTE SPECIALFORHANDLERE , OG DEN TREDJE OVER BETALINGSFRISTERNE FOR DE 25 VIGTIGSTE KUNDER HOS DE 25 VIGTIGSTE BELGISKE CIGARETPRODUCENTER . FEDETAB FREMHAEVEDE I SIT INDLAEG , AT OVERSIGTERNE VAR FORTROLIGE . KOMMISSIONEN MEDDELTE IMIDLERTID KLAGEREN GB HELE FEDETAB ' S SVAR , HERUNDER OVERSIGTERNE . HERVED HAR KOMMISSIONEN EFTER DISSE SAGSOEGERES OPFATTELSE OVERTRAADT ARTI- KEL 20 , STK . 2 , I FORORDNING NR . 17/62 , DER INDEHOLDER FOELGENDE BESTEMMELSE : ' MED FORBEHOLD AF BESTEMMELSERNE I ARTIKLERNE 19 OG 21 ER KOMMISSIONEN OG MEDLEMSSTATERNES KOMPETENTE MYNDIGHEDER SAMT DERES TJENESTEMAEND OG OEVRIGE ANSATTE FORPLIGTEDE TIL IKKE AT GIVE OPLYSNINGER OM FORHOLD , SOM DE I MEDFOER AF DENNE FORORDNING FAAR KENDSKAB TIL , OG SOM IFOELGE DERES NATUR ER UNDERGIVET TAVSHEDSPLIGT ' . DENNE TILSIDESAETTELSE AF ET PRINCIP , SOM INDGAAR I FAELLESKABSRETTENS ORDRE PUBLIC , MAA EFTER DE NAEVNTE SAGSOEGERES MENING INDEBAERE , AT KOMMISSIONENS BESLUTNING ER UGYLDIG .

42 KOMMISSIONEN HAR IKKE BESTRIDT , AT DEN DEN 2 . OKTOBER 1975 TILSENDTE GB HELE FEDETAB ' S SVAR , HERUNDER OVERSIGTERNE . DETTE SKETE IFOELGE KOMMISSIONENS FORKLARING EFTER BEGAERING FRA GB , SOM HAVDE ANMODET OM AT BLIVE HOERT , NAVNLIG OM AT BLIVE INDKALDT TIL HOERINGEN , OG TILLIGE OM AT FAA KENDSKAB TIL SAGSOEGERNES SVAR PAA DEN FOERSTE MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER . TIL STOETTE FOR SIN HOLDNING HAR KOMMISSIONEN BLANDT ANDET ANFOERT FOELGENDE .

43 FOR DET FOERSTE VAR DE PAAGAELDENDE OPLYSNINGER IKKE FORRETNINGSHEMMELIGHEDER . DE VAR BLEVET MEDDELT FEDETAB AF PRODUCENTERNE , OG VAR DERFOR KENDT AF ALLE SAGSOEGERNE GENNEM DERES REPRAESENTANTER I FEDETAB ' S BESTYRELSE . DE HAVDE AF DENNE GRUND MISTET DERES FORTROLIGE KARAKTER OG KUNNE IKKE ANSES FOR AT VAERE BESKYTTET AF DEN PLIGT TIL AT RESPEKTERE FORRETNINGSHEMMELIGHEDER , SOM PAAHVILER KOMMISSIONENS TJENESTEMAEND .

44 FOR DET ANDET GAV ARTIKEL 20 , STK . 2 , I FORORDNING NR . 17/62 , SELV HVIS DET ANTAGES , AT DISSE OPLYSNINGER VAR UNDERGIVET TAVSHEDSPLIGT , KOMMISSIONEN RET TIL OG ARTIKEL 19 , STK . 2 , DEN PLIGT TIL AT FREMSENDE DEM TIL GB . SAAFREMT DEN HAVDE HANDLET ANDERLEDES , HAVDE DEN KRAENKET GB ' S RET TIL KONTRADIKTION .

45 KOMMISSIONEN HAR ENDELIG GJORT GAELDENDE , AT SAGSOEGERNE PAA INGEN MAADE HAR GODTGJORT , HVORLEDES KOMMISSIONENS FREMGANGSMAADE MED HENSYN TIL OVERSIGTERNE SKULLE HAVE GIVET DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE ET FEJLAGTIGT FORLOEB .

46 HERTIL SKAL DET I FOERSTE RAEKKE BEMAERKES , AT OPLYSNINGER , SOM HAR KARAKTER AF FORRETNINGSHEMMELIGHEDER , OG SOM VED AT BLIVE MEDDELT EN ERHVERVSSAMMENSLUTNING AF DENNES MEDLEMMER MISTER DENNE KARAKTER MELLEM MEDLEMMERNE , IKKE MISTER DERES FORTROLIGE KARAKTER I FORHOLD TIL TREDJEMAND . SAAFREMT ERHVERVSSAMMENSLUTNINGEN MEDDELER KOMMISSIONEN SAADANNE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED EN PROCEDURE I HENHOLD TIL FORORDNING NR . 17/62 , KAN KOMMISSIONEN IKKE PAABERAABE SIG BESTEMMELSERNE I SAMME FORORDNINGS ARTIKLER 19 OG 20 TIL STOETTE FOR AT MEDDELE OPLYSNINGER TIL EN TREDJEMAND , DER OPTRAEDER SOM KLAGER . ARTIKEL 19 , STK . 2 , GIVER KUN DEN , DER HAR INDGIVET KLAGE , RET TIL AT BLIVE HOERT OG IKKE KRAV PAA AT MODTAGE FORTROLIGE OPLYSNINGER .

47 I DET FORELIGENDE TILFAELDE MAA DET IMIDLERTID KONSTATERES , AT DENNE FEJLAGTIGE FREMGANGSMAADE , SELV HVIS DE TRE OVERSIGTER MAA BETRAGTES SOM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG SOM FOELGE HERAF MED URETTE ER MEDDELT GB AF KOMMISSIONEN , KUN VILLE MEDFOERE , HEL ELLER DELVIS ANNULATION AF BESLUTNINGEN , HVIS DET BLEV GODTGJORT , AT DEN KUNNE HAVE FAAET ET ANDET INDHOLD , HVIS FEJLEN IKKE VAR BEGAAET . EN GENNEMGANG AF SAGENS AKTER HAR VIST , AT GB IKKE SOM FOELGE AF MEDDELELSEN AF DE PAGAELDENDE OPLYSNINGER FIK KENDSKAB TIL NOGET ARGUMENT , SOM KUNNE HAVE HAFT BETYDNING FOR BESLUTNINGENS INDHOLD .

SYVENDE ANBRINGENDE : FRITAGELSE FRA ANMELDELSESPLIGTEN

48 DETTE ANBRINGENDE ER BLEVET PAABERAABT AF FEDETAB OG ALLE DE OEVRIGE SAGSOEGERE MED UNDTAGELSE AF JUBILE OG VANDER ELST ; DET BEROR PAA FEDETAB ' S ARGUMENTATION OM , AT KOMMISSIONEN SKAL HAVE OVERTRAADT ISAER TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 OG 3 , OG ARTIKEL 4 I FORORDNING NR . 17/62 VED AT HAVE AFSLAAET AT BRINGE TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 3 , I ANVENDELSE PAA DE FORANSTALTNINGER , DER GIK FORUD FOR HENSTILLINGEN AF 1 . DECEMBER 1975 , MED DEN BEGRUNDELSE , AT DE IKKE VAR ANMELDT , SKOENT DE IKKE VAR FRITAGET FRA ANMELDELSESPLIGTEN . ENDVIDERE HAEVDES BEGRUNDELSEN FOR KOMMISSIONENS BESLUTNING PAA DETTE PUNKT AT VAERE UNOEJAGTIG OG UFYLDESTGOERENDE .

49 TIL STOETTE FOR DENNE OPFATTELSE HAR FEDETAB BLANDT ANDET ANFOERT , AT ALLE DE TIDLIGERE FORANSTALTNINGER , ELLER I DET MINDSTE STOERSTEDELEN AF DEM , OPFYLDTE BETINGELSERNE FOR EN FRITAGELSE FOR ANMELDELSESPLIGTEN , SOM FORESKREVET I FORORDNINGENS ARTIKEL 4 , STK . 2 , NR . 1 , LITRA A ), DER INDEHOLDER FOELGENDE BESTEMMELSE :

' 2 . BESTEMMELSERNE I STK . 1 GAELDER IKKE FOR AFTALER , VEDTAGELSER OG SAMORDNET PRAKSIS , SAAFREMT

1 ) DER HERI KUN DELTAGER VIRKSOMHEDER FRA EN MEDLEMSSTAT , OG DE PAAGAELDENDE AFTALER , VEDTAGELSER ELLER FORMER FOR SAMORDNET PRAKSIS IKKE VEDROERER INDFOERSEL ELLER UDFOERSEL MELLEM MEDLEMSSTATER ;

2)DER HERI KUN DELTAGER TO VIRKSOMHEDER , OG DE PAAGAELDENDE AFTALER ALENE

A ) BEGRAENSER DEN ENE AFTALEDELTAGERS FRIHED TIL SELV AT FASTSAETTE PRISER ELLER FORRETNINGSBETINGELSER VED VIDERESALG AF VARER , SOM HAN ERHVERVER HOS DEN ANDEN AFTALEDELTAGER . . . ' .

IFOELGE FEDETAB BURDE KOMMISSIONEN HAVE GENNEMGAAET DE FORSKELLIGE FORANSTALTNINGER OG FOR HVER ENKELT HAVE TAGET STILLING TIL , OM BETINGELSERNE FOR EN FRITAGELSE FRA ANMELDESESPLIGTEN VAR OPFYLDT . FEDETAB HAR ANFOERT , AT DETTE RENT FAKTISK VAR TILFAELDET .

50 FEDETAB ' S GODKENDELSE AF GROSSISTER OG DETAILHANDLERE , INDDELINGEN AF DEM I KATEGORIER , SAMT FORPLIGTELSERNE MED HENSYN TIL DET SORTIMENT , DER SKULLE UDBYDES AF DETAILHANDLERNE , HAEVDES AT VAERE RESULTATET AF BESLUTNINGER TRUFFET ALENE AF FEDETAB , EN SAMMENSLUTNING , SOM HAR STATUS SOM JURIDISK PERSON , OG SOM HANDLER GENNEM SINE VEDTAEGTSMAESSIGE ORGANER . DER KAN DERFOR IKKE VAERE TALE OM EN AFTALE MELLEM VIRKSOMHEDER ELLER OM EN VEDTAGELSE TRUFFET AF DISSE VIRKSOMHEDER SOM SAADANNE . VEDTAGELSERNE KAN SAALEDES IFOELGE FEDETAB FRITAGES FRA ANMELDELSESPLIGTEN EFTER FORORDNINGENS ARTIKEL 4 , STK . 1 .

51 AFTALERNE MELLEM FEDETAB OG FNCG HAEVDES AT VAERE AFTALER MELLEM TO ERHVERVSSAMMENSLUTNINGER , DER HAR HANDLET SOM SAADANNE I DERES MEDLEMMERS NAVN , MEN IKKE SOM BEFULDMAEGTIGEDE , HVORFOR AFTALERNE IFOELGE FEDETAB KAN FALDE IND UNDER UNDTAGELSEN I ARTIKEL 4 , STK . 2 , NR . 1 .

52 ENDVIDERE SKAL DE ' STANDARDAFTALER ' , SOM ADSKILLIGE FORHANDLERE UNDERSKREV PAA OPFORDRING AF FEDETAB , OG SOM MEDFOERTE EN PLIGT TIL AT OVERHOLDE FORBUDET MOD VIDERESALG TIL NAERMERE BESTEMTE GROSSISTER , I VIRKELIGHEDEN KUN HAVE VAERET ENSIDIGE FORPLIGTELSER FOR DISSE FORHANDLERE , OG DE SKAL DERFOR IFOELGE FEDETAB HAVE VAERET OMFATTET AF UNDTAGELSEN I FORORDNINGENS ARTIKEL 4 , STK . 2 , LITRA A ).

53 FOR SAA VIDT ANGAAR DE KOLLEKTIVE FORANSTALTNINGER , SOM BLEV TRUFFET DEN 23 . DECEMBER 1971 ANGAAENDE BETALINGSFRISTERNE , HAR FEDETAB GJORT GAELDENDE , AT DER IKKE VAR TALE OM VEDTAGELSER TRUFFET AF VIRKSOMHEDER ELLER OM AFTALER MELLEM FLERE VIRKSOMHEDER , MEN OM AFTALER , SOM ER TRUFFET AF HVER ENKELT PRODUCENT MED HVER ENKELT KUNDE . SAADANNE AFTALER ER EFTER FEDETAB ' S OPFATTELSE KLART IKKE OMFATTET AF ANMELDELSESPLIGTEN .

54 KOMMISSIONEN HAR I BESLUTNINGENS NR . 110 REDEGJORT FOR , AT DEN IKKE KUNNE ANVENDE TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 3 , PAA DE FORANSTALTNINGER VEDROERENDE DISTRIBUTIONEN , SOM ANGIK PERIODEN FRA DEN 13 . MARTS 1962 TIL DEN 1 . DECEMBER 1975 ( JF . BESLUTNINGENS NR . 19-57 ), IDET DE IKKE VAR BLEVET ANMELDT TIL DEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 4 , STK . 1 , I FORORDNING NR . 17/62 , SELV OM DE IKKE FALDT IND UNDER NOGEN AF DE KATEGORIER AF AFTALER OG VEDTAGELSER , SOM ER UNDTAGET FRA ANMELDELSESPLIGTEN IFOELGE SAMME ARTIKELS STYKKE 2 .

55 HERTIL SKAL BEMAERKES , AT FEDETAB VED VEDTAGELSEN AF DE PAAGAELDENDE FORANSTALTNINGER RENT FAKTISK HANDLEDE I SINE MEDLEMMERS NAVN , DVS . FOR DE FLESTE BELGISKE OG EN LUXEMBOURGSK TOBAKSVAREPRODUCENT ( HVL ). DETTE FOELGER GANSKE SAERLIGT KLART AF ARTIKEL 8 , STK . 2 , I FEDETAB ' S VEDTAEGTER , HVOREFTER MEDLEMMERNE AF FEDETAB SKAL OVERHOLDE SAMMENSLUTNINGENS VEDTAEGTER OG ENHVER BESLUTNING TRUFFET I HENHOLD TIL VEDTAEGTERNE SAMT OPFYLDE DE DERI FASTSATTE FORPLIGTELSER . DISSE PRODUCENTER DELTOG SAALEDES GENNEM DERES ERHVERVSSAMMENSLUTNING I DE NAEVNTE FORANSTALTNINGER . DETTE STOETTES AF FORSKELLIGE OPLYSNINGER FRA FEDETAB SELV . I EN SKRIVELSE AF 26 . JANUAR 1971 TIL KOMMISSIONEN SOM SVAR PAA EN ANMODNING OM OPLYSNINGER GJORDE FEDETAB REDE FOR SIN POLITIK OG PRAKSIS MED HENSYN TIL DISTRIBUTIONEN AF TOBAKSVARER I BELGIEN . I SKRIVELSEN ( S . 2 , PUNKT B ) UDTALTE FEDETAB I FORBINDELSE MED DISTRIBUTIONSSYSTEMETS LIBERALE KARAKTER , AT ' DEN ENESTE RESTRIKTION - SOM ALENE ER AFTALT MELLEM FEDETAB ' S MEDLEMMER , OG SOM IKKE FORPLIGTER DE UDENLANDSKE PRODUCENTER - ER PLIGTEN TIL KUN AT SAELGE PAA ENGROSVILKAAR TIL DE GROSSISTER , SOM ER ' GODKENDT ' PAA GRUND AF DE SAERLIGE TJENESTER , DE YDER INDUSTRIEN ' . DET FREMGAAR DESUDEN AF SELVE INDHOLDET AF AFTALEN AF 22 . MAJ 1967 OM SALG TIL UNDERPRISER ( BILAG II TIL SKRIVELSEN ), AT DEN BLEV INDGAAET MELLEM FNCG OG FEDETAB I DERES RESPEKTIVE MEDLEMMERS NAVN . AT MEDLEMMERNE REELT VAR DELTAGERE I AFTALEN , FREMGAAR KLART AF AFTALENS ARTIKEL 1 , HVORI DET HEDDER :

' DE BELGISKE GROSSISTER , REPRAESENTERET AF UNDERTEGNEDE 1 ( FNCG ), FORPLIGTER SIG SAAVEL INDBYRDES SOM OVER FOR CIGARETPRODUCENTERNE , REPRAESENTERET AF UNDERTEGNEDE 2 ( FEDETAB ), TIL AT SAELGE DE TOBAKSVARER , DE KOEBER , TIL DE PRISER , DER ER ANGIVET AF LEVERANDOERERNE , UDEN NOGEN FORM FOR RABAT . . . ' .

56 FORANSTALTNINGERNE FALDT SAALEDES IKKE IND UNDER ARTIKEL 4 , STK . 2 , I FORORDNING NR . 17/62 , IDET DER DELTOG PRODUCENTER FRA TO MEDLEMSSTATER , BELGIEN OG STORHERTUGDOEMMET LUXEMBOURG , OG FLERE END TO VIRKSOMHEDER , NEMLIG I DET MINDSTE SAGSOEGERNE . DA FORANSTALTNINGERNE IKKE VAR FRITAGET FRA ANMELDELSESPLIGTEN , KAN DETTE ANBRINGENDE IKKE LAEGGES TIL GRUND .

OTTENDE ANBRINGENDE : AFSLAGET PAA AT BETRAGTE FEDETAB ' S SKRIVELSE AF 26 . JANUAR 1971 SOM EN ANMELDELSE

57 DETTE ANBRINGENDE , SOM ER GJORT GAELDENDE AF FEDETAB OG ALLE DE OEVRIGE SAGSOEGERE MED UNDTAGELSE AF JUBILE OG VANDER ELST , GAAR UD PAA , AT KOMMISSIONEN MED URETTE SKAL HAVE NAEGTET AT BETRAGTE OVENNAEVNTE SKRIVELSE AF 26 . JANUAR 1971 FRA FEDETAB SOM EN GYLDIG ANMELDELSE AF DE FORANSTALTNINGER , DER ANVENDTES VEDROERENDE DISTRIBUTIONEN AF TOBAKSVARER , SKOENT KOMMISSIONEN VED SKRIVELSEN MED TILHOERENDE BILAG BLEV GJORT BEKENDT MED DE FORANSTALTNINGER , SOM DEN SENERE SKRED IND OVERFOR , OG SKOENT SKRIVELSEN INDEHOLDT EN REDEGOERELSE FOR , HVORFOR DISSE FORANSTALTNINGER ENTEN IKKE FALDT IND UNDER TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK 1 , ELLER UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER VAR HENSIGTSMAESSIGE FOR ORGANISERINGEN AF MARKEDET .

58 I BESLUTNINGEN ( NR . 111 ) ANFOERER KOMMISSIONEN , AT DENNE SKRIVELSE , SOM BLEV SENDT TIL KOMMISSIONEN SOM SVAR PAA EN FORMEL BEGAERING OM OPLYSNINGER I MEDFOER AF ARTIKEL 11 I FORORDNING NR . 17/62 , IKKE INDEHOLDT NOGEN ANMODNING OM FRITAGELSE EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 3 , OG IKKE HENVISTE TIL ANVENDELSEN AF ARTIKLERNE 4 OG 5 I FORORDNING NR . 17/62 . DERTIL KOMMER , AT FEDETAB IKKE VED DENNE LEJLIGHED ANVENDTE DE SKEMAER , DER ER FORESKREVET I KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 27 ( EFT 1959-62 , S . 123 ).

59 I SVARSKRIFTET HAR KOMMISSIONEN LIGELEDES ANFOERT , AT DEN I SIN FOERSTE MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER AF 18 . JULI 1975 ANFOERTE , AT DER IKKE KUNNE MEDDELES FRITAGELSE FOR FORANSTALTNINGERNE , SAA LAENGE DE IKKE VAR ANMELDT .

60 I SIT SVAR AF 22 . SEPTEMBER 1975 PAA DEN FOERSTE MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER ANFOERTE FEDETAB , AT SKRIVELSEN AF 26 . JUNI 1971 EFTER SAMMENSLUTNINGENS OPFATTELSE KUNNE BETRAGTES SOM EN GYLDIG ANMELDELSE .

61 FORM- OG INDHOLDSKRAVENE TIL SAMT DE OEVRIGE NAERMERE BESTEMMELSER OM DE ANMELDELSER , DER SKAL INDGIVES BLANDT ANDET I MEDFOER AF ARTIKEL 4 I FORORDNING NR . 17/62 , ER FORESKREVET I ARTIKEL 4 I FORORDNING NR . 27/62 , SOM AENDRET VED DEN ENESTE ARTIKEL I KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 17/62 , ER FORESKREVET I ARTIKEL 4 I FORORDNING NR . 27/62 , SOM AENDRET VED DEN ENESTE ARTIKEL I KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 1133/68 AF 26 . JULI 1968 ( EFT 1968 II , S . 395 ). DET FREMGAAR AF DENNE BESTEMMELSES ORDLYD , AT ANMELDELSER SKAL INDGIVES VED BENYTTELSE AF DET SOM BILAG TIL FORORDNING NR . 1133/68 GENGIVNE SKEMA A/B , OG AT ANMELDELSERNE SKAL INDEHOLDE DE I SKEMAET KRAEVEDE OPLYSNINGER .

62 ANVENDELSEN AF SKEMAET ER SAALEDES OBLIGATORISK OG ER EN UFRAVIGELIG BETINGELSE FOR ANMELDELSENS GYLDIGHED . DER TAGES MED DENNE BETINGELSE , SOM DET UDTRYKKES I TRAKTATENS ARTIKEL 87 , STK . 2 , LITRA B ), I FORBINDELSE MED FASTLAEGGELSEN AF DE NAERMERE RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSEN AF BESTEMMELSEN I ARTIKEL 85 , STK . 3 , HENSYN TIL NOEDVENDIGHEDEN AF DELS AT SIKRE ET EFFEKTIVT TILSYN , DELS AT FORENKLE DEN ADMINISTRATIVE KONTROL MEST MULIGT . DET FORELIGGENDE TILFAELDE ER ET EKSEMPEL PAA DEN UKLARHED OG DE MISFORSTAAELSER , SOM EN ANMELDELSE I ANDEN FORM END DET FORESKREVNE SKEMA KAN MEDFOERE . DET SKAL ENDELIG BEMAERKES , AT FEDETAB FOERST I SIN BESVARELSE AF 22 . SEPTEMBER 1975 AF DEN FOERSTE MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER GJORDE GAELDENDE , AT SKRIVELSEN AF 26 . JANUAR 1971 VAR EN ANMELDELSE .

63 AF DISSE GRUNDE KAN DETTE ANBRINGENDE SAALEDES IKKE LAEGGES TIL GRUND .

NIENDE ANBRINGENDE : UTILSTRAEKKELIGT SVAR PAA ARGUMENTERNE VEDROERENDE ANVENDELSEN AF TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 3

64 DETTE ANBRINGENDE , SOM ER PAABERAABT AF FEDETAB OG ALLE DE OEVRIGE SAGSOEGERE MED UNDTAGELSE AF JUBILE OG VANDER ELST , GAAR UD PAA , AT KOMMISSIONEN I BESLUTNINGEN IKKE SKAL HAVE BEHANDLET HVERT ENKELT AF FEDETAB ' S ARGUMENTER VEDROERENDE ANVENDELSEN AF ARTIKEL 85 , STK . 3 , PAA BESTEMMELSERNE I HENSTILLINGEN , MEN KUN HAVE TAGET STILLING TIL NOGLE AF DEM , OG DEN DERMED SKAL HAVE TILSIDESAT PLIGTEN I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 190 TIL AT BEGRUNDE SIN BESLUTNING .

65 I BESLUTNINGEN OMTALER KOMMISSIONEN ( I NR . 114-117 ) NOGLE AF PARTERNES ARGUMENTER , OG GIVER DEREFTER ( I NR . 118-132 ) EN REDEGOERELSE FOR SIN BEDOEMMELSE AF HENSTILLINGEN MED HENBLIK PAA ANVENDELSEN AF ARTIKEL 85 , STK . 3 . SELV OM DER I DENNE BEDOEMMELSE DELVIS GIVES SVAR PAA DE NAEVNTE ARGUMENTER , INDEHOLDER DEN DOG IKKE EN DETALJERET TILBAGEVISNING AF DEM , MEN EN SELVSTAENDIG REDEGOERELSE I GENERELLE VENDINGER FOR , HVORFOR DET I DET FORELIGGENDE TILFAELDE VAR UDELUKKET AT MEDDELE FRITAGELSE EFTER ARTIKEL 85 , STK . 3 .

66 I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 190 ER KOMMISSIONEN FORPLIGTET TIL AT BEGRUNDE SINE BESLUTNINGER VED AT ANFOERE DE FAKTISKE OG RETLIGE OMSTAENDIGHEDER , SOM LIGGER TIL GRUND FOR DENS RETLIGE BEDOEMMELSE AF DET PAAGAELDENDE FORHOLD , SAMT DE GRUNDE , DER HAR FOERT TIL DENS BESLUTNING , MEN DET KRAEVES IKKE , AT DEN IMOEDEGAAR SAMTLIGE RETLIGE OG FAKTISKE INDSIGELSER , DER ER REJST UNDER DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE . DETTE ANBRINGENDE , DER NETOP STOETTES PAA ET SAADANT KRAV , KAN DERFOR IKKE LAEGGES TIL GRUND .

TIENDE ANBRINGENDE : KOMMISSIONEN SKAL HAVE TAGET KLAGEPUNKTER I BETRAGTNING , SOM IKKE ER MEDDELT PARTERNE

67 DETTE ANBRINGENDE , SOM ER PAABERAABT AF ALLE SAGSOEGERNE , GAAR UD PAA , AT KOMMISSIONEN SKAL HAVE OVERTRAADT ARTIKEL 19 , STK . 1 , I FORORDNING NR . 17/62 , OG ARTIKEL 4 I FORORDNING NR . 99/63 , VED AT HAVE UNDLADT AT GIVE SAGSOEGERNE LEJLIGHED TIL AT UDTALE SIG OM NAERMERE BESTEMTE KLAGEPUNKTER , DER ER TAGET I BETRAGTNING I DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING . I DEN ANDEN MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER AFSLOG KOMMISSIONEN AT MEDDELE FRITAGELSE FOR HENSTILLINGEN EFTER ARTIKEL 85 , STK . 3 , ALENE MED DEN BEGRUNDELSE , AT HENSTILLINGEN IKKE OPFYLDTE DEN FOERSTE AF DE FIRE BETINGELSER I ARTIKLEN , NEMLIG AT BIDRAGE TIL AT FORBEDRE PRODUKTIONEN ELLER FORDELINGEN AF VARERNE ELLER TIL AT FREMME DEN TEKNISKE ELLER OEKONOMISKE UDVIKLING . SAGSOEGERNE HAR SOM FOELGE HERAF ALENE UDTALT SIG OM DENNE BETINGELSE . I DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING AFSLAAS FRITAGELSEN IMIDLERTID MED DEN BEGRUNDELSE , AT OGSAA DE TRE OEVRIGE BETINGELSER I ARTIKEL 85 , STK . 3 , IKKE VAR OPFYLDT . SAGSOEGERNE SKAL SAALEDES VAERE BLEVET FRATAGET MULIGHEDEN FOR AT UDTALE SIG OM , HVORVIDT DISSE BETINGELSER VAR OPFYLDT .

68 SOM DOMSTOLEN HAR UDTALT I DOMMEN AF 15 . JULI 1970 I SAG 41/69 ACF CHEMIFARMA MOD KOMMISSIONEN ( SML . 1970 , S . 107 , PRAEMISSERNE 91-93 , S . 118 F ), SKAL BESLUTNINGEN IKKE NOEDVENDIGVIS VAERE EN KOPI AF FREMSTILLINGEN AF KLAGEPUNKTER . KOMMISSIONEN SKAL NEMLIG TAGE HENSYN TIL RESULTATET AF DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE , HVIS DET DREJER SIG OM AT FRAFALDE KLAGEPUNKTER , DER VISER SIG IKKE AT VAERE TILSTRAEKKELIGT BEGRUNDEDE , ELLER HVIS DET DREJER SIG OM , SAAVEL FAKTISK SOM RETLIGT , AT TILRETTELAEGGE OG SUPPLERE ARGUMENTATIONEN TIL STOETTE FOR DE KLAGEPUNKTER , SOM DEN OPRETHOLDER . SIDSTNAEVNTE MULIGHED ER IKKE I STRID MED DEN I ARTIKEL 4 I FORORDNING NR . 99/63 HJEMLEDE RET TIL FORSVAR .

69 I DET FORELIGGENDE TILFAELDE FREMGAAR DET AF EN GENNEMGANG AF DEN ANDEN MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER , AT AFSLAGET PAA AT MEDDELE FRITAGELSE EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 3 , UDELUKKENDE STOETTES PAA , AT DEN FOERSTE BETINGELSE I DEN NAEVNTE ARTIKEL IKKE ER OPFYLDT . DETTE KLAGEPUNKT OPRETHOLDES I BESLUTNINGENS NR . 132 , EFTER AT DER ER GIVET EN UDFOERLIG BEGRUNDELSE ( NR . 113-131 ).

70 DET SKAL DOG BEMAERKES , AT DER I BESLUTNINGEN RENT FAKTISK OMTALES TO ANDRE KLAGEPUNKTER . I NR . 132 TILFOEJES DET , AT HENSTILLINGEN ' IKKE ER EGNET TIL AT GIVE BRUGEREN EN PASSENDE ANDEL AF DEN GEVINST , DEN EVENTUELT MAATTE FREMBRINGE ' . DET HEDDER DESUDEN I NR . 133 , AT AFTALERNE ' PAA GRUND AF DEN MARKEDSANDEL , FEDETAB OG DENS MEDLEMMER HAR , . . . I OEVRIGT ( GOER DET ) MULIGT FOR DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER AT UDELUKKE KONKURRENCEN ( FOR ) EN VAESENTLIG DEL AF DE OMHANDLEDE VARER ' .

71 KOMMISSIONEN HAR FOR DET FOERSTE ANFOERT , AT SAGSOEGERNE UNDER DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE , OG ISAER I FORBINDELSE MED ANMELDELSEN AF HENSTILLINGEN , RENT FAKTISK HAR UDTALT SIG UDFOERLIGT OM DE FIRE BETINGELSER I ARTIKEL 85 , STK . 3 . DEN ANDEN BETINGELSE ( AT FORBRUGERNE SIKRES EN RIMELIG ANDEL AF FORDELEN ) BLEV NAEVNT I DEN FOERSTE MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER . DERTIL KOMMER , AT KOMMISSIONENS HAR REFERERET SAGSOEGERNES UDTALELSER OM DENNE BETINGELSE I BESLUTNINGEN ( SPECIELT I NR . 114-117 ) OG LIGELEDES HAR SVARET PAA VISSE AF ARGUMENTERNE ( I NR . 119 , 121 , 122 , 125 , 126 , OG 131 ).

72 DA DET AF KOMMISSIONEN ANFOERTE KAN TILTRAEDES , MAA DET , I BETRAGTNING AF , AT DE TO MEDDELELSER OM KLAGEPUNKTER MAA SES I SAMMENHAENG , OG AT DEN ANDEN BETINGELSE ER NAEVNT I DEN FOERSTE MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER , KONSTATERES , AT DET KLAGEPUNKT , DER I DENNE HENSEENDE TAGES I BETRAGTNING I BESLUTNINGENS NR . 131 , IKKE KAN INDEBAERE EN OVERTRAEDELSE AF ARTIKEL 4 I FORORDNING NR . 99/63 .

73 HVAD ANGAAR DET FORHOLD , AT DEN FJERDE BETINGELSE I TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 3 , OMTALES I BESLUTNINGENS NR . 133 , HAR KOMMISSIONEN ANFOERT , AT DER KUN ER TALE OM EN UDDYBNING AF DENS RETLIGE ARGUMENTATION TIL STOETTE FOR AFSLAGET PAA AT MEDDELE FRITAGELSE , IDET HOVEDARGUMENTATIONEN ANGAAR DEN FOERSTE BETINGELSE .

74 DET STAAR FAST , AT DER IKKE I DE TO MEDDELELSER OM KLAGEPUNKTER UDTRYKKELIGT ER NAEVNT ET KLAGEPUNKT VEDROERENDE DEN FJERDE BETINGELSE I FORBINDELSE MED SPOERGSMAALET OM ANVENDELSEN AF ARTIKEL 85 , STK . 3 . DA SPOERGSMAALET OM , I HVILKET OMFANG HENSTILLINGEN GIVER SAGSOEGERNE MULIGHED FOR AT UDELUKKE KONKURRENCEN , IMIDLERTID ER SELVE HOVEDINDHOLDET I DEN ANDEN MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER , SOM SAGSOEGERNE HAR UDTALT SIG OM , ER DEN OMSTAENDIGHED , AT DET BEHANDLES I DEN DEL AF BESLUTNINGEN , DER VEDROERER ANVENDELSEN AF ARTIKEL 85 , STK . 3 , PAA HENSTILLINGEN , IKKE EN TILSIDESAETTELSE AF RETTEN TIL KONTRADIKTION I STRID MED ARTIKEL 4 I FORORDNING NR . 99/63 . DETTE ANBRINGENDE KAN FOELGELIG IKKE LAEGGES TIL GRUND .

ELLEVTE ANBRINGENDE : FEJLAGTIG BEDOEMMELSE AF HENSTILLINGEN I FORHOLD TIL DE TIDLIGERE FORANSTALTNINGER

75 SAGSOEGERNE JUBILE OG VANDER ELST HAR ANFOERT , AT KOMMISSIONEN HAR OVERTRAADT BESTEMMELSERNE I TRAKTATENS ARTIKLER 85 OG 190 VED FEJLAGTIGT AT HAVE BETRAGTET HENSTILLINGEN AF 1 . DECEMBER 1975 SOM EN VIDEREFOERELSE AF DE FORANSTALTNINGER , DER VAR TRUFFET FOER DENNE DATO , OG VED AF DENNE GRUND IKKE AT HAVE BEDOEMT HENSTILLINGEN KORREKT . EN SAMMENLIGNING MELLEM DE KONKURRENCEBEGRAENSNINGER , SOM IFOELGE KOMMISSIONEN SKAL HAVE VAERET EN FOELGE AF DE GAMLE AFTALER , OG INDHOLDET AF HENSTILLINGEN VISER EFTER DISSE SAGSOEGERES OPFATTELSE , AT DER ER TALE OM TO HELT FORSKELLIGE FORHOLD MED DERTIL SVARENDE FORSKELLIG INDVIRKNING PAA KONKURRENCEN . DENNE FAKTISKE VILDFARELSE SKAL HAVE FOERT TIL , AT KOMMISSIONEN HAR BEGRUNDET DE HAEVDEDE KONKURRENCEBEGRAENSENDE VIRKNINGER AF HENSTILLINGEN MED VIRKNINGERNE AF DE GAMLE AFTALER .

76 DET SKAL I DENNE HENSEENDE FOR DET FOERSTE BEMAERKES , AT HENSTILLINGEN OG DE TIDLIGERE FORANSTALTNINGER I BESLUTNINGEN BEHANDLES HVER FOR SIG , SAAVEL FOR SAA VIDT ANGAAR REDEGOERELSEN FOR DE FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER SOM I FORBINDELSE MED DEN RETLIGE BEDOEMMELSE . HVAD ANGAAR DE FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER , HEDDER DET I BESLUTNINGENS NR . 60 , AT HENSTILLINGEN ' . . . SKAL ERSTATTE DE UNDER I . C . ( NAEVNTE ) FORANSTALTNINGER ( DVS . DE TIDLIGERE FORANSTALTNINGER ) ' HVILKET ER EN RENT FAKTISK KONSTATERING , HVOROM DER IKKE KAN VAERE STRID . OGSAA I DEN DISPOSITIVE DEL AF BESLUTNINGEN OPRETHOLDES SONDRINGEN MELLEM DE TO GRUPPER AF FORANSTALTNINGER , IDET DE BEHANDLES I HVER SIN ARTIKEL , DE TIDLIGERE FORANSTALTNINGER I ARTIKEL 1 OG HENSTILLINGEN I ARTIKEL 2 .

77 SOM DOMSTOLEN HAR UDTALT I DOMMEN AF 16 . DECEMBER 1975 I DE FORENEDE SAGER 40 TIL 48 , 50 , 54 TIL 56 , 111 , 113 OG 114/73 , SUIKER UNIE M.FL . MOD KOMMISSIONEN ( SML . 1975 , S . 1663 , PRAEMIS 111 , S . 1921 ), ER DER INTET , DER FORBYDER KOMMISSIONEN AT TRAEFFE AFGOERELSE VEDROERENDE FLERE OVERTRAEDELSER VED EN ENKELT BESLUTNING , NAAR BLOT DET FOR HVER ADRESSAT ER MULIGT MED SIKKERHED AF BESLUTNINGEN AT UDDRAGE DE KLAGEPUNKTER , DER VEDROERER DEN PAAGAELDENDE . SOM BESLUTNINGEN ER OPBYGGET , KAN DER IMIDLERTID KLART SONDRES MELLEM DE FORSKELLIGE FORANSTALTNINGER , OGSAA SELV OM DER FORSKELLIGE STEDER I DEN RETLIGE BEDOEMMELSE AF HENSTILLINGEN TILLAEGGES DEN FORMAAL ELLER VIRKNINGER , SOM SVARER TIL ELLER ER DE SAMME SOM DEM , DER ER KARAKTERISTISKE FOR VISSE AF DE GAMLE FORANSTALTNINGER .

78 HERAF FOELGER , AT KOMMISSIONEN IKKE HAR OVERTRAADT TRAKTATENS ARTIKEL 190 SOM FOELGE AF UFYLDESTGOERENDE ELLER MANGLENDE BEGRUNDELSE . DE FORSKELLIGE UNOEJAGTIGHEDER I REDEGOERELSEN FOR FAKTUM , SOM SAGSOEGERNE HAR GJORT OPMAERKSOM PAA , OG DE RETSVILDFARELSER , DER FOELGER DERAF , FINDES AT BURDE BEHANDLES I FORBINDELSE MED GENNEMGANGEN AF ANBRINGENDERNE VEDROERENDE REALITETEN .

III - DE SEKS FOERSTE OG DET TIENDE ANBRINGENDE SET I FORHOLD TIL ARTIKEL 6 I DEN EUROPAEISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION

79 I REPLIKKEN HAR FEDETAB GJORT GAELDENDE , AT KOMMISSIONENS HANDLEMAADE , DER ER GENSTANDEN FOR DE OVENNAEVNTE SYV ANBRINGENDER , OG SAA INDEBAERER EN OVERTRAEDELSE AF ARTIKEL 6 , STK . 1 , I DEN EUROPAEISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION , HVOREFTER ENHVER , NAAR DER SKAL TRAEFFES AFGOERELSE I EN STRID OM HANS BORGERLIGE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER , SKAL VAERE BERETTIGET TIL EN RETFAERDIG RETTERGANG FOR EN UAFHAENGIG OG UPARTISK DOMSTOL . UNDER HENVISNING TIL DEN EUROPAEISKE MENNESKERETTIGHEDSDOMSTOLS PRAKSIS ( NAVNLIG DOMMEN AF 31 . 5 . 1978 I KONIG-SAGEN , SERIE A , NR . 27 , S . 30 , PAR . 90 ) HAR FEDETAB GJORT GAELDENDE , AT DE I TRAKTATENS ARTIKEL 85 FF . OG I GENNEMFOERELSESFORORDNINGEN FASTLAGTE RETTIGHEDER PAA KONKURRENCEOMRAADET ER BORGERLIGE RETTIGHEDER I KONVENTIONENS ARTIKEL 6 , STK . L ' S FORSTAND .

80 HERTIL HAR KOMMISSIONEN ANFOERT , AT DEN , NAAR DEN BRINGER TRAKTATENS KONKURRENCEREGLER I ANVENDELSE , IKKE ER EN DOMSTOL I DE NAEVNTE BESTEMMELSERS FORSTAND . UNDER HENVISNING TIL , AT ET AF KRITERIERNE FOR , AT DER FORELIGGER EN ' DOMSTOL ' , IFOELGE DEN EUROPAEISKE MENNESKERETTIGHEDSDOMSTOLS PRAKSIS ER UAFHAENGIGHEDEN AF DEN UDOEVENDE MAGT ( JF . RINGEISEN-DOMMEN , SERIE A , NR . 13 , S . 39 , PAR . 94 ), HAR KOMMISSIONEN ANFOERT , AT DET , EFTERSOM DEN NETOP HAR FAAET TILLAGT FAELLESSKABETS UDOEVENDE MYNDIGHED , I DET MINDSTE ER TVIVLSOMT , OM DEN PAA GRUND AF SIN MANGLENDE UAFHAENGIGHED AF NETOP DENNE UDOEVENDE MYNDIGHED KAN ANSES FOR AT VAERE EN DOMSTOL I DEN OVENFOR ANFOERTE FORSTAND .

81 DOMSTOLEN FINDER IKKE AT KUNNE LAEGGE VAEGT PAA FEDETAB ' S ARGUMENTATION . SELV OM KOMMISSIONEN ER FORPLIGTET TIL AT IAGTTAGE DE PROCESSUELLE GARANTIER I FAELLESSKABSRETTEN - HVILKET DEN , SOM DET FOELGER AF DET FORUDGAAENDE , HAR GJORT - KAN DEN DOG IKKE AF DENNE GRUND KARAKTERISERES SOM EN ' DOMSTOL ' , SOM NAEVNT I ARTIKEL 6 I DEN EUROPAEISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION .

IV - ANBRINGENDE VEDROERENDE ET ALMINDELIGT RETSPRINCIP

82 ALLE SAGSOEGERNE MED UNDTAGELSE AF JUBILE OG VANDER ELST HAR GJORT GAELDENDE , AT KOMMISSIONEN SKAL HAVE KRAENKET ET ALMINDELIGT RETSPRINCIP , NEMLIG PRINCIPPET OM OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDERS LIGHED FOR TRAKTATENS BESTEMMELSER . SAMTIDIG MED , AT KOMMISSIONEN ER SKREDET IND OVER FOR SAGSOEGERNES PRAKSIS VEDROERENDE DISTRIBUTIONEN , SKAL DEN HAVE TOLERERET UBESTRIDELIGE KONKURRENCEBEGRAENSNINGER I FRANKRIG OG ITALIEN , HVOR DER FINDES STATSLIGE HANDELSMONOPOLER FOR TOBAKSVARER .

83 TIL STOETTE HERFOR HAR FEDETAB BLANDT ANDET ANFOERT , AT DER FOR ADGANGEN TIL DET FRANSKE OG DET ITALIENSKE MARKED FINDES TALRIGE OG BETYDNINGSFULDE HINDRINGER AF RETLIG OG ADMINISTRATIV ART , SOM FEDETAB DERPAA HAR OPREGNET I SIN STAEVNING . I REPLIKKEN HAR FEDETAB SOM SVAR PAA KOMMISSIONENS REDEGOERELSE , NAVNLIG FOR SAA VIDT ANGAAR DE PROCEDURER , DEN HAR INDLEDT FOR AT FAA TILPASSET DISSE MONOPOLER , FASTHOLDT SOM SIN OPFATTELSE , AT KOMMISSIONEN IKKE HAR IAGTTAGET DE GRAENSER FOR SIT SKOEN , SOM FOELGER AF PRINCIPPET OM VIRKSOMHEDERNES LIGHED FOR TRAKTATEN .

84 DETTE ANBRINGENDE KAN IKKE LAEGGES TIL GRUND . DET FREMGAAR AF SAGENS AKTER , AT KOMMISSIONEN HAR TAGET EN RAEKKE SKRIDT MOD DE NAEVNTE MEDLEMSSTATER , OG ANBRINGENDET BEROR SAALEDES PAA URIGTIGE FAKTISKE OPLYSNINGER . SELV HVIS KOMMISSIONEN IKKE FULDT UD SKULLE HAVE OPFYLDT SINE FORPLIGTELSER EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 155 VED AT UNDLADE AT DRAGE OMSORG FOR GENNEMFOERELSEN AF FAELLESSKABSRETTEN , FOR SAA VIDT ANGAAR KONKURRENCEREGLERNE OG TILPASNINGEN AF DE STATSLIGE MONOPOLER INDEN FOR TOBAKSVARESEKTOREN , VILLE DETTE DOG IKKE GOERE EVENTUELLE OVERTRAEDELSER AF FAELLESSKABETS KONKURRENCEREGLER FRA SAGSOEGERNES SIDE BERETTIGEDE .

V - REALITETSANBRINGENDER VEDROERENDE TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1

A - FEJLAGTIG BEDOEMMELSE AF HENSTILLINGENS KARAKTER OG RAEKKEVIDDE

85 JUBILE OG VANDER ELST HAR ANFOERT , AT KOMMISSIONEN HAR OVERTRAADT TRAKTATENS ARTIKLER 85 OG 190 VED FEJLAGTIGT AT HAVE ANTAGET , AT HENSTILLINGEN ER EN AFTALE MELLEM VIRKSOMHEDER ELLER EN VEDTAGELSE INDEN FOR SAMMENSLUTNINGER AF VIRKSOMHEDER , ELLER AT DEN PAALAEGGER SAGSOEGERNE FORPLIGTELSER . FOR AT KUNNE KARAKTERISERES SOM EN SAADAN AFTALE , SKULLE HENSTILLINGEN EFTER DISSE SAGSOEGERES OPFATTELSE HAVE HAFT DE KENDETEGN , SOM EFTER NATIONAL RET ER NOEDVENDIGE FOR , AT DER FORELIGGER EN RETLIGT FORBINDENDE AFTALE . I DET FORELIGGENDE TILFAELDE HAEVDES DET IMIDLERTID , AT DER IKKE FORELIGGER EN SAADAN KONTRAKT , IDET DER IKKE ER TALE OM NOGEN FORBINDENDE VIRKNING .

86 DENNE ARGUMENTATION KAN IKKE LAEGGES TIL GRUND . I DET FORELIGGENDE TILFAELDE HAR DE SAGSOEGENDE MEDLEMMER AF FEDETAB MEDDELT KOMMISSIONEN , AT DE TILSLUTTEDE SIG ANMELDELSEN AF HENSTILLINGEN , OG DE HAR UNDER RETSFORHANDLINGERNE FOR DOMSTOLEN ERKENDT AT HAVE EFTERLEVET HENSTILLINGEN SIDEN DEN 1 . DECEMBER 1975 . HERAF FOELGER , AT HENSTILLINGEN ER ET NOEJAGTIGT UDTRYK FOR SAGSOEGERNES VILJE TIL AT INDRETTE DERES ADFAERD PAA DET BELGISKE CIGARETMARKED I OVERENSSTEMMELSE MED HENSTILLINGEN . BETINGELSERNE FOR AT ANVENDE ARTIKEL 85 , STK . 1 , ER DERFOR OPFYLDT .

87 VISSE AF SAGSOEGERNE SAMT INTERVENIENTEN AGROTAB HAR ENDVIDERE ANFOERT , AT KOMMISSIONEN MED URETTE HAR BETEGNET HENSTILLINGEN SOM EN VEDTAGELSE INDEN FOR EN SAMMENSLUTNING AF VIRKSOMHEDER I ARTIKEL 85 , STK . 1 ' S FORSTAND . DE HAR I DENNE FORBINDELSE HENVIST TIL , AT HENSTILLINGEN HIDROERER FRA FEDETAB , DER , SOM EN SAMMENSLUTNING DER IKKE ARBEJDER MED GEVINST FOR OEJE , SOM SAADAN IKKE DRIVER ERHVERVSMAESSIG VIRKSOMHED .

88 HELLER IKKE DENNE ARGUMENTATION KAN LAEGGES TIL GRUND . FOR DET FOERSTE FREMGAAR DET AF ARTIKEL 8 I FEDETAB ' S VEDTAEGTER , AT SAMMENSLUTNINGENS VEDTAGELSER ER BINDENDE FOR MEDLEMMERNE . FOR DET ANDET FINDER ARTIKEL 85 , STK . 1 , OGSAA ANVENDELSE PAA SAMMENSLUTNINGER , I DET OMFANG DERES EGNE AKTIVITETER ELLER DEN AKTIVITET , DER UDOEVES AF DE VIRKSOMHEDER , DER ER TILSLUTTET DEM , TILSIGTER AT FREMKALDE DE VIRKNINGER , SOM BESTEMMELSEN ER RETTET MOD . DA ADSKILLIGE PRODUCENTER UDTRYKKELIGT HAR ERKLAERET , AT DE EFTERLEVER HENSTILLINGEN , KAN DEN IKKE FALDE UDEN FOR ANVENDELSESOMRAADET FOR TRAKTATENS ARTIKEL 85 , BLOT FORDI DEN ER VEDTAGET AF EN SAMMENSLUTNING , SOM IKKE ARBEJDER MED GEVINST FOR OEJE .

89 DET KAN HELLER IKKE TILTRAEDES , AT HENSTILLINGEN IKKE SKULLE HAVE BINDENDE VIRKNING , ELLER AT DET SKULLE VAERE URIGTIGT , NAAR DER I DEN ANFAEGTEDE BESLUTNINGS NR . 61 OMTALES EN REEL FORPLIGTELSE FOR ALLE VIRKSOMHEDERNE I DEN PAAGAELDENDE BRANCHE . HELT BORTSET FRA , AT BESTEMMELSERNE I HENSTILLINGEN I MEDFOER AF ARTIKEL 8 I FEDETAB ' S VEDTAEGTER ER BINDENDE FOR SAMMENSLUTNINGENS MEDLEMMER , SKAL DET NEMLIG LIGELEDES BEMAERKES , AT DET FORHOLD , AT SYV VIRKSOMHEDER , SOM ER SAGSOEGERE I DE FORELIGGENDE SAGER , OG SOM KONTROLLERER EN VAESENTLIG DEL AF DET SAMLEDE CIGARETSALG I BELGIEN , TILSLUTTER SIG HENSTILLINGEN , HAR AFGOERENDE INDVIRKNING PAA KONKURRENCEN PAA DET RELEVANTE MARKED .

B - DET AF HVL PAABERAABTE ANBRINGENDE VEDROERENDE URIGTIG BEDOEMMELSE

90 DET SAGSOEGENDE SELSKAB HVL , EN LUXEMBOURGSK CIGARETPRODUCENT , HAR GJORT GAELDENDE , AT DER I FORHOLD TIL DET ER SKET EN OVERTRAEDELSE AF TRAKTATENS ARTIKLER 85 OG 190 , IDET KOMMISSIONEN FEJLAGTIGT SKAL HAVE ANTAGET , AT HVL SAMORDNEDE SIN ADFAERD MED DE OEVRIGE DELTAGERES , FOR SAA VIDT ANGAAR FORANSTALTNINGERNE FORUD FOR DEN 1 . DECEMBER 1975 . I DENNE FORBINDELSE HAR SELSKABET ANFOERT , AT DET , FOR SAA VIDT ANGAAR PERIODEN FORUD FOR 1 . DECEMBER 1975 , IKKE UNDERSKREV NOGEN AF DE I BESLUTNINGEN NAEVNTE AFTALER , NAAR BORTSES FRA SKRIVELSEN AF 23 . DECEMBER 1971 OM FASTSAETTELSE AF MAKSIMALE BETALINGSFRISTER . HERAF FOELGER EFTER HVL ' S OPFATTELSE , AT KUN DE FORANSTALTNINGER , DER OMHANDLES I DENNE SKRIVELSE , KAN LAEGGES SELSKABET TIL LAST . DET TILPASSEDE SIG UNDER DET PRES , DER BESTOD PAA DET BELGISKE MARKED , DE BELGISKE PRODUCENTERS OG IMPORTOERERS HANDLEMAADE , UDEN AT DER AF DENNE GRUND KAN HAEVDES AT FORELIGGE EN AFTALE ELLER SAMORDNET PRAKSIS .

91 DENNE OPFATTELSE KAN IKKE TILTRAEDES . DETTE SAGSOEGENDE SELSKAB HAR VAERET MEDLEM AF FEDETAB SIDEN 1947 OG HAR I MEDFOER AF ARTIKEL 8 I SAMMENSLUTNINGENS VEDTAEGTER BLANDT ANDET MAATTET OVERHOLDE ALLE VEDTAGELSER TRUFFET MED HJEMMEL I VEDTAEGTERNE . SOM DET ENDVIDERE ALLEREDE ER KONSTATERET FOR DE TIDLIGERE FORANSTALTNINGERS VEDKOMMENDE , HANDLEDE FEDETAB REELT I SINE MEDLEMMERS NAVN , IDET MEDLEMMERNE GENNEM DERES ERHVERVSSAMMENSLUTNING DELTOG I VEDTAGELSEN OG OVERHOLDELSEN AF FORANSTALTNINGERNE .

C - ANBRINGENDE VEDROERENDE KONKURRENCEBEGRAENSNINGEN

92 SAGSOEGEREN HAR DESUDEN GJORT GAELDENDE , AT KOMMISSIONEN VED SIN BESLUTNING HAR OVERTRAADT TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 , IDET DEN MED URETTE HAR ANTAGET , AT DE ANFAEGTEDE FORANSTALTNINGER SKULLE HAVE TIL FORMAAL ELLER TIL FOELGE I DET MINDSTE MAERKBART AT BEGRAENSE KONKURRENCEN .

1 . INDLEDENDE BEMAERKNINGER

93 AF HENSYN TIL BEDOEMMELSEN AF SAGSOEGERNES ARGUMENTATION , FINDES DET HENSIGTSMAESSIGT FOERST AT REDEGOERE FOR DE ANFAEGTEDE FORANSTALTNINGERS KARAKTER OG RAEKKEVIDDE MEN HENBLIK PAA BEDOEMMELSEN I RELATION TIL TRAKTATENS ARTIKEL 85 .

A ) REDEGOERELSE FOR INDHOLDET AF DE ANFAEGTEDE FORANSTALTNINGER

I ) PERIODEN FORUD FOR DEN 1 . DECEMBER 1975

94 SOM DET ALLEREDE ER NAEVNT , ANFOERER KOMMISSIONEN I BESLUTNINGENS ARTIKEL 1 DE FORANSTALTNINGER , SOM DEN FOR PERIODEN FORUD FOR DEN 1 . DECEMBER 1975 ANSER FOR AT VAERE OVERTRAEDELSER AF ARTIKEL 85 , STK . 1 .

95 DET DREJER SIG I FOERSTE RAEKKE OM FEDETAB ' S GODKENDELSE AF GROSSISTER OG DETAILHANDLERE , INDDELINGEN AF DEM I KATEGORIER IFOELGE EN AF ' COMITE BELGE DE DISTRIBUTION ' UDARBEJDET KLASSIFIKATION SAMT TILKENDELSE AF FASTE AVANCESATSER TIL HVER KATEGORI , DVS . HOVEDSAGELIG EN DIREKTE RABAT SVARENDE TIL DEN MAKSIMALE AVANCE , SOM GODKENDT AF DET BELGISKE OEKONOMIMINISTERIUM INDEN FOR RAMMERNE AF ANMELDELSESSYSTEMET FOR PRISFORHOEJELSER . DENNE RABAT BLEV IFOELGE KOMMISSIONEN ALENE OPPEBAARET AF KOOPERATIVERNE OG AF DE STORMAGASINER OG SUPERMARKEDER , DER LIGELEDES DREV VIRKSOMHED SOM DETAILHANDLERE , MENS DE EGENTLIGE GROSSISTER MAATTE AFSTAA EN DEL AF RABATTEN TIL DE DETAILHANDLERE , SOM DE VIDERESOLGTE DERES VARER TIL . DE 80 000 DETAILHANDLERE I BELGIEN VAR I HENHOLD TIL EN AFTALE AF 29 . DECEMBER 1970 MELLEM FEDETAB OG FNCG OPDELT I ' GODKENDTE DETAILHANDLERE ' ( CA . 2 000 ) OG ' IKKE-GODKENDTE DETAILHANDLERE ' ; DE SIDSTNAEVNTE MODTOG AF GROSSISTERNE EN LAVERE RABAT END DEN , DER BLEV YDET DE GODKENDTE DETAILHANDLERE .

96 KOMMISSIONEN OMTALER DEREFTER EN RAEKKE FORANSTALTNINGER , SOM FEDETAB OG FNCG TRAF MED HENSYN TIL VIDERESALGSPRISERNE . DEN FREMHAEVER ISAER EN AFTALE AF 22 . MAJ 1967 MELLEM FEDETAB OG FNCG , HVOREFTER GROSSISTERNE FORPLIGTEDE SIG TIL AT VIDERESAELGE TOBAKSVARERNE TIL DE AF LEVERANDOERERNE ANGIVNE PRISER UDEN NOGEN FORM FOR NEDSLAG , RABAT ELLER ANDEN FORDEL END DETAILHANDLERENS AVANCE . I HENHOLDT TIL SAMME AFTALE FORPLIGTEDE DE GROSSISTER , DER HAVDE DETAILUDSALG , SIG TIL AT SAELGE CIGARETTERNE TIL DEN PAA BANDEROLEN ANFOERTE DETAILPRIS UDEN NOGEN FORM FOR RABAT TIL FORBRUGEREN . VED AT UNDERSKRIVE EN STANDARDAFTALE , SOM BLEV FORELAGT DEM AF FEDETAB , PAATOG DE GODKENDTE DETAILHANDLERE SIG EN LIGNENDE FORPLIGTELSE . VED EN FORTOLKENDE TILLAEGSAFTALE AF 5 . OKTOBER 1967 TIL DEN OVENFOR NAEVNTE AFTALE PRAECISEREDE FEDETAB OG FNCG , AT DET FORUDSATTES , AT DE GROSSISTER , DER TILLIGE DREV DETAILUDSALG , HAVDE FORPLIGTET SIG TIL AT NAEGTE AT LEVERE TIL DETAILHANDLERE , SOM IKKE OVERHOLDT DEN PAA BANDEROLEN ANFOERTE PRIS . VED EN NY FORTOLKENDE TILLAEGSAFTALE AF 29 . DECEMBER 1970 , UNDERSKREVET AF FEDETAB OG FNCG , FORPLIGTEDE DISSE SIG TIL AT FOERE EN SYSTEMATISK OG NOEJE KONTROL MED OVERHOLDELSEN AF DISSE AFTALER . VED EN STANDARDAFTALE MED BETEGNELSEN ' SAERAFTALE OM SALG TIL UNDERPRISER ' , SOM FEDETAB DEN 30 . JUNI 1972 ( DEN FASTSATTE UDLOEBSDATO FOR AFTALEN AF 22 . 5 . 1967 ) FORELAGDE GROSSISTERNE , BEKRAEFTEDE DISSE AT HAVE KENDSKAB TIL DEN NAEVNTE AFTALE OG TIL TILLAEGSAFTALERNE AF 29 . DECEMBER 1970 OG 22 . MARTS 1972 ( SE NEDENFOR ), OG DE FORPLIGTEDE SIG TIL I PERIODEN FRA DEN 1 . JULI 1972 TIL DEN 30 . JUNI 1977 AT VIDERESAELGE TOBAKSVARERNE TIL DE PRISER , DER BLEV ANGIVET AF LEVERANDOERERNE , UDEN NOGEN FORM FOR RABATTER ELLER ANDRE FORDELE .

97 KOMMISSIONEN HENVISER ENDVIDERE TIL , AT FEDETAB FRA DEN 1 . JANUAR 1971 NAEGTEDE AT GODKENDE NYE GROSSISTER , BORTSET FRA NYE GROSSISTER I KATEGORIERNE ' REJSENDE SPECIALGROSSISTER ' ELLER ' HOTELLER-RESTAURANTER-CAFEER ' , OG NAEGTEDE AT GODKENDE NYE KOOPERATIVER ELLER STORMAGASINER OG SUPERMARKEDER UNDTAGEN I KATEGORIERNE ' STORMAGASINER OG VAREHUSE ' . ANSOEGERE TIL DISSE KATEGORIER SKULLE BLANDT ANDET FORPLIGTE SIG TIL AT OVERHOLDE DE AF LEVERANDOERERNE FASTSATTE PRISER , AT BETALE DERES INDKOEB KONTANT OG AT DELTAGE I INTRODUKTIONEN AF ETHVERT NYT MAERKE .

98 KOMMISSIONEN HENVISER DESUDEN TIL EN FORTOLKENDE TILLAEGSAFTALE AF 22 . MARTS 1972 , HVORVED FNCG UNDER HENVISNING TIL DEN FORTOLKENDE TILLAEGSAFTALE AF 29 . DECEMBER 1970 MEDDELTE SINE MEDLEMMER , AT DET MED OEJEBLIKKELIG VIRKNING VAR FORBUDT DELS AT SAELGE TIL LEVNEDSMIDDELGROSSISTER OG ANDRE GROSSISTER , SOM IKKE FIK DIREKTE LEVERANCER FRA PRODUCENTERNE , NAAR DER VAR TALE OM PRODUKTER , DER SKULLE VIDERESAELGES TIL DETAILHANDLERE , DELS AT SAELGE TIL GROSSISTER , FOR HVEM PRODUCENTERNE HAVDE FASTSAT KVOTER . UNDLADELSE AF AT OVERHOLDE DETTE FORBUD VILLE MEDFOERE , AT LEVERANCERNE BLEV INDSTILLET . VIRKNINGEN AF DENNE TILLAEGSAFTALE BLEV IFOELGE KOMMISSIONEN FORSTAERKET AF INDHOLDET AF EN STANDARDAFTALE , SOM NAESTEN ALLE GROSSISTERNE UNDERSKREV EFTER DEN 30 . JUNI 1972 AT VAERE BLEVET OPFORDRET DERTIL AF FEDETAB ; IFOELGE STANDARD-AFTALEN FORPLIGTEDE GROSSISTERNE SIG BLANDT ANDET TIL AT OVERHOLDE DET NAEVNTE FORBUD MOD VIDERESALG . HVIS DE UNDLOD AT OVERHOLDE DISSE FORPLIGTELSER , VAR SANKTIONEN IFOELGE KOMMISSIONEN FORTABELSE AF AARSRABATTEN OG AF GROSSISTVILKAARENE .

99 DE KOLLEKTIVE FORANSTALTNINGER , DER BLEV TRUFFET AF FEDETAB ' S MEDLEMMER VEDROERENDE BETALINGSFRISTERNE , ER LIGELEDES AF KOMMISSIONEN GJORT TIL GENSTAND FOR ET KLAGEPUNKT MOD SAGSOEGERNE . VED SKRIVELSE AF 23 . DECEMBER 1971 PAA FEDETAB ' S BREVPAPIR MEDDELTE NI PRODUCENTER , DER VAR MEDLEMMER AF FEDETAB , ALLE , DER KUNNE KOEBE PAA GROSSISTVILKAAR , AT BETALINGSFRISTERNE VILLE BLIVE NEDSAT TIL HOEJST FEMTEN DAGE , OG AT PRODUCENTERNE VILLE INDSTILLE LEVERANCERNE , SAAFREMT DISSE FRISTER IKKE BLEV OVERHOLDT . IFOELGE KOMMISSIONEN BLEV DISSE FORANSTALTNINGER ANVENDT , INDTIL HENSTILLINGEN TRAADTE I KRAFT DEN 1 . DECEMBER 1975 .

100 KOMMISSIONEN GOER ENDELIG GAELDENDE SOM ET KLAGEPUNKT MOD SAGSOEGERNE , AT DE PAALAGDE VISSE KATEGORIER AF DETAILHANDLERE , NEMLIG ' STORMAGASINERNE ' OG ' VAREHUSENE ' , AT FOERE ET AF FEDETAB FASTSAT MINDSTESORTIMENT , OG AT DE PAASAA OVERHOLDELSEN AF DENNE PLIGT VED AT ANVENDE FORSKELLIGE KOLLEKTIVE FORANSTALTNINGER , HERUNDER NAVNLIG LEVERINGSAFBRYDELSEN FOR CIGARETTER TIL GB I MARTS 1972 .

101 DET SKAL BEMAERKES , AT SAGSOEGERNE I DET VAESENTLIGE IKKE HAR BESTRIDT RIGTIGHEDEN AF DE AF KOMMISSIONEN PAASTAAEDE FORHOLD , MEN BLOT HAR ANFOERT , AT FORANSTALTNINGERNE ANGAAENDE DE FORESKREVNE PRISER BORTFALDT I AUGUST 1974 , OG AT DE FORANSTALTNINGER , DER VEDROERTE FORBUDET MOD VIDERESALG , IKKE FIK NOGEN VIRKNING OG UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER OPHOERTE DEN 1 . JULI 1973 .

II ) ' FEDETAB ' -HENSTILLINGEN AF 1 . DECEMBER 1975

102 DENNE HENSTILLING , SOM ER TRAADT I STEDET FOR DE TIDLIGERE FORANSTALTNINGER , OG SOM BLEV ANMELDT AF FEDETAB TIL KOMMISSIONEN DEN 1 . DECEMBER 1975 , VEDROERER EN DEL AF BRANCHEN , NEMLIG CIGARETSALGET . DET STAAR FAST , AT DE OEVRIGE SAGSOEGERE MEDDELTE , AT DE HAVDE TIL HENSIGT AF EFTERKOMME HENSTILLINGEN , OG AT DE TILSLUTTEDE SIG ANMELDELSEN . IFOELGE BEGRUNDELSEN FOR KOMMISSIONENS BESLUTNING UDOEVER DE VIRKSOMHEDER , DER ER SAMMENSLUTTET I FEDETAB , STOR INDFLYDELSE SAAVEL PAA DE OEVRIGE PRODUCENTER OG IMPORTOERER SOM PAA GROSSISTERNE OG DETAILHANDLERNE . HENSTILLINGEN UDGOER DERFOR EFTER KOMMISSIONENS OPFATTELSE EN EGENTLIG FORPLIGTELSE FOR ALLE VIRKSOMHEDERNE I BRANCHEN . DEN MAA KARAKTERISERES SOM EN VEDTAGELSE INDEN FOR EN SAMMENSLUTNING AF VIRKSOMHEDER OG EN AFTALE MELLEM VIRKSOMHEDERNE , OG DEN HAR TIL FORMAAL OG TIL FOELGE MAERKBART AT BEGRAENSE KONKURRENCEN INDEN FOR FAELLESMARKEDET BLANDT PRODU CENTERNE OG I ANDEN RAEKKE BLANDT GROSSISTERNE . ENDVIDERE ER EFTER KOMMISSIONENS OPFATTELSE BETINGELSERNE I TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 3 , IKKE OPFYLDT , DA HENSTILLINGEN IKKE BIDRAGER TIL AT FORBEDRE FORDELINGEN I ET OMFANG , DER KAN OPVEJE DENS KONKURRENCEBEGRAENSENDE VIRKNINGER , OG DA DEN IKKE KAN ANTAGES AT SIKRE FORBRUGERNE EN RIMELIG ANDEL AF DEN EVENTUELLE FORDEL HERVED .

103 I HENSTILLINGEN ER DISTRIBUTIONEN AF CIGARETTER I BELGIEN ORGANISERET EFTER FOELGENDE TRE PRINCIPPER :

- INDDELING AF GROSSISTERNE OG DETAILHANDLERE I KATEGORIER , FASTSAETTELSE AF FORSKELLIGE MAKSIMALE RABATTER IFOELGE FAKTURA , SAAVEL I GROSSIST- SOM I DETAILLEDDET , OG FASTSAETTELSE AF MINDSTEBETINGELSERNE , ( SPECIALISERINGSGRADEN ( I TOBAKSVARER ), SALGETS STOERRELSE , ANTAL UDBUDTE MAERKER OG ANTAL UDSALGSSTEDER , HVORTIL DER LEVERES ) FOR AT OPNAA DISSE RABATTER :

- FEDETAB ' S TILKENDELSE TIL GROSSISTER OG DETAILHANDLERE AF EN AARSRABAT , SOM BEREGNES PAA BASIS AF KUNDENS KOEB AF ALLE CIGARETMAERKER I AARETS LOEB HOS ENHVER PRODUCENT , UANSET OM DENNE ER MEDLEM AF FEDETAB ELLER EJ , OG UANSET OM DER ER TALE OM EN BELGISK ELLER EN UDENLANDSK PRODUCENT ;

CMBS AA DER E O * O ' PRAEMISSERNE FORTSAETTES UNDER DOKNUM : 678J0209.1- KONTANT BETALING , MEN MED MULIGHED FOR UNDTAGELSESVIS AT AFTALE EN BETALINGSFRIST PAA HOEJST 15 DAGE FRA FAKTURADATOEN .

104 HERAF FREMGAAR , AT DE FORSKELLIGE FORANSTALTNINGER FORUD FOR DEN 1 . DECEMBER 1975 OG FORANSTALTNINGERNE I HENSTILLINGEN GANSKE VIST PAA ENKELTE PUNKTER ER FORSKELLIGE , MEN I DET VAESENTLIGE HAR SAMME FORMAAL , HVAD ANGAAR ANVANCERNE TIL GROSSISTERNE OG DETAILHANDLERNE ( HEREFTER BENAEVNT ' AVANCERNE ' ), AARSRABATTERNE OG BETALINGSFRISTERNE .

105 MED HENBLIK PAA DEN NAERMERE GENNEMGANG AF SPOERGSMAALET , OM DE ANFAEGTEDE FORANSTALTNINGER HAR TIL FORMAAL ELLER TIL FOELGE AT HINDRE , BEGRAENSE ELLER FORDREJE KONKURRENCEN INDEN FOR FAELLESMARKEDET , SKAL DER FOERST FORETAGES EN GENNEM GANG FOR BEGGE TIDSRUM UNDER ET AF HVER AF FORANSTALTNINGERNE VEDROERENDE AVANCERNE , AARSRABATTEN OG BETALINGSFRISTERNE .

2 . FORANSTALTNINGERNE VEDROERENDE AVANCERNE , AARSRABATTEN OG BETALINGSFRISTERNE

A ) AVANCERNE

106 SOM DET FREMGAAR AF REDEGOERELSEN FOR DE ANFAEGTEDE FORANSTALTNINGER , ER DE NAVNLIG KARAKTERISERET VED , AT TOBAKSVAREPRODUCENTERNE HAR AFTALT INDDELINGEN AF FORHANDLERNE SAAVEL I GROSSIST- SOM I DETAILLEDDET SAMT DE TIL INDDELINGEN SVARENDE AVANCER . DETTE SYSTEM BLEV VED FEDETAB-HENSTILLINGEN AF 1 . DECEMBER 1975 ALENE AENDRET SAALEDES , AT DER , SOM OMTALT AF KOMMISSIONEN I BESLUTNINGENS NR . 97 , I HENSTILLINGEN BLEV OPSTILLET TRE NYE KRITERIER FOR FASTSAETTELSEN AF DE FORSKELLIGE AVANCER , NEMLIG DET AARLIGE SALG , ANTALLET AF MAERKER I SORTIMENTET OG ANTALLET AF BETJENTE SALGSSTEDER . DET VED HENSTILLINGEN INDFOERTE SYSTEM VEDROERER DESUDEN KUN EN DEL AF BRANCHEN , NEMLIG CIGARETSALGET , MENS DE TIDLIGERE FORANSTALTNINGER OMFATTEDE ALLE TOBAKSVARER .

107 KOMMISSIONEN KONSTATERER I BESLUTNINGENS ARTIKLER 1 OG 2 , AT INDDELINGEN AF DE BELGISKE GROSSISTER OG DETAILHANDLERE I KATEGORIER OG TILDELINGEN AF FORSKELLIGE AVANCER ALT EFTER KATEGORI UDGOER EN OVERTRAEDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 . DEN BEGRUNDER BLANDT ANDET DETTE VED ( I NR . 81 OG 97 ) AT GOERE GAELDENDE , AT DETTE SYSTEM MEDFOERER EN BEGRAENSNING AF KONKURRENCEN SAAVEL FOR PRODUCENTERNE SOM FOR GROSSISTERNE . DET FRATAGER NEMLIG PRODUCENTERNE MULIGHEDEN FOR AT KONKURRERE PAA AVANCERNE OG GROSSISTERNE MULIGHEDEN FOR AT KONKURRERE PAA DEN SERVICE , DE YDER PRODUCENTERNE . HVERKEN UNDER DET SYSTEM , DER VAR GAELDENDE INDTIL DEN 1 . DECEMBER 1975 , ELLER UNDER DET SYSTEM , DER INDFOERTES VED HENSTILLINGEN AF DENNE DATO , TAGES DER HENSYN TIL DE TJENESTEYDELSER , SOM FORHANDLERNE , NAAR BORTSES FRA KRITERIERNE FOR INDDELINGEN , INDIVIDUELT MAATTE YDE .

108 UNDER RETSFORHANDLINGERNE FOR DOMSTOLEN HAR KOMMISSIONEN FREMHAEVET , AT DET AFGOERENDE FORHOLD I FORBINDELSE MED FORANSTALTNINGERNE ER DEN HORISONTALE SAMORDNING , SOM SAGSOEGERNE HAR FORETAGET AF AVANCERNE OG DE OEVRIGE OEKONOMISKE FORDELE , SOM PRODUCENTERNE YDER FORHANDLERNE . EFTER KOMMISSIONENS OPFATTELSE SVARER SAMORDNINGEN AF AVANCERNE OG FORDELENE FULDSTAENDIG TIL EN PRISAFTALE MELLEM PRODUCENTERNE OG IMPORTOERERNE , HVORVED DET FASTLAEGGES , HVILKEN AFLOENNING FORHANDLERNE SKAL MODTAGE FOR DERES TJENESTEYDELSER . DETTE SYSTEM ER EFTER KOMMISSIONENS OPFATTELSE EN ALVORLIG KRAENKELSE AF DE KONKURRENCEREGLER , SOM DET ER TRAKTATENS FORMAAL AT INDFOERE .

109 DET MAA PAA DENNE BAGGRUND UNDERSOEGES , OM DE ANFAEGTEDE FORANSTALTNINGER , FOR SAA VIDT DE ANGAAR AVANCERNE OG DE OEVRIGE OEKONOMISKE FORDELE , I STRID MED TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 , HAR TIL FORMAAL ELLER TIL FOELGE INDEN FOR FAELLESMARKEDET MAERKBART AT HINDRE , BEGRAENSE ELLER FORDREJE KONKURRENCEN FOR DE PAAGAELDENDE VARER .

110 AF SELVE INDHOLDET AF DE ANFAEGTEDE FORANSTALTNINGER FREMGAAR UMIDDELBART , AT DE NAVNLIG HAR TIL FORMAAL AT UDELUKKE PRODUCENTERNES OG IMPORTOERERNES MULIGHED FOR , ALT EFTER MARKEDSFORHOLDENE , AT AFTALE INDIVIDUELLE AVANCER OG STOERRE FORDELE MED GROSSISTERNE . DETTE STOETTES AF , AT SAGSOEGERNE HAR ERKENDT AT HAVE EFTERLEVET DEN VED HENSTILLINGEN OG VED DE TIDLIGERE FORANSTALTNINGER FORETAGNE REGULERING AF AVANCERNE .

111 SAGSOEGERNE HAR IMIDLERTID GJORT GAELDENDE , AT FORSKELLIGE NATIONALE BELGISKE RETSREGLER OG FORMER FOR ADMINISTRATIV PRAKSIS PAA TOBAKSVAREOMRAADET HAR EN SAA AFGOERENDE INDVIRKNING PAA DEN ADFAERD , DER UDVISES AF DE BELGISKE PRODUCENTER OG IMPORTOERER AF DISSE PRODUKTER , SAAVEL HVAD ANGAAR AVANCERNE OG DE ANDRE OEKONOMISKE FORDELE , DER YDES FORHANDLERNE , SOM HVAD ANGAAR SALGSPRISERNE I DETAILLEDDET , AT DE ANFAEGTEDE FORANSTALTNINGER I HVERT FALD IKKE MAERKBART KAN HAVE TIL FORMAAL ELLER TIL FOELGE AT BEGRAENSE KONKURRENCEN .

112 HERAF FOELGER , AT DER MAA FORETAGES EN NAERMERE GENNEMGANG AF KARAKTEREN OG RAEKKEVIDDEN AF DE NAEVNTE BELGISKE RETSREGLER OG FORMER FOR ADMINISTRATIV PRAKSIS , OG AT DER MAA TAGES STILLING TIL DERES EVENTUELLE INDVIRKNING PAA KONKURRENCEN .

I ) DE BELGISKE RETSREGLER OG BELGISK ADMINISTRATIV PRAKSIS

- DE BELGISKE BESTEMMELSER OM FORBRUGSAFGIFTER PAA TOBAKSVARER

113 DET FREMGAAR AF SAGENS AKTER , AT TOBAKSVARER , OG NAVNLIG CIGARETTER , I BELGIEN ER UNDERGIVET ET AFGIFTSSYSTEM , SOM ER KARAKTERISERET VED , AT DER OPKRAEVES EN VAERDIAFGIFT , SOM BEREGNES AF DETAILPRISEN ' INKLUSIVE MOMS ' ( HEREFTER BENAEVNT DETAILPRISEN ). DET SAMLEDE BELOEB AF DISSE TO AFGIFTER ERLAEGGES AF PRODUCENTEN ELLER IMPORTOEREN VED KOEBET AF DE BANDEROLER , SOM DE FORSKELLIGE TOBAKSVARER FORSYNES MED , INDEN DE BRINGES I HANDELEN , UANSET OM DE FREMSTILLES I BELGIEN ELLER IMPORTERES ; BANDEROLERNE ANGIVER DEN DETAILPRIS , DER HAR DANNET GRUNDLAG FOR BEREGNINGEN AF DE AFGIFTER , DER SKAL SVARES .

114 I DETAILLEDDET SKAL FORHANDLERNE IFOELGE BELGISK RET NOEJE OVERHOLDE DE PRISER , DER ER ANGIVET PAA BANDEROLERNE . DENNE PLIGT FOELGER AF ARTIKEL 58 I DEN BELGISKE MERVAERDIAFGIFTSLOV AF 3 . JULI 1969 , HVORI DET BLANDT ANDET BESTEMMES , AT MERVAERDIAFGIFTEN BEREGNES PAA GRUNDLAG AF DEN PRIS , DER ER ANGIVET PAA BANDEROLEN , OG AT DENNE SKAL VAERE DEN BINDENDE SALGSPRIS TIL FORBRUGEREN . DET FOELGER HERAF , AT DEN AF PRODUCENTEN ELLER IMPORTOEREN VALGTE DETAILPRIS FRA DEN 1 . JANUAR 1971 , DATOEN FOR IKRAFTTRAEDELSEN AF ARTIKEL 58 , AUTOMATISK ER DEN BINDENDE SALGSPRIS TIL FORBRUGEREN .

115 DET ER UBESTRIDT , AT TOBAKSVARER I HELE DEN PERIODE , HVOR DE OMTVISTEDE FORANSTALTNINGER HAR VAERET GAELDENDE , OG I HVERT FALD FRA DEN 13 . MARTS 1962 , HVOR RAADETS FORORDNING NR . 17 AF 6 . FEBRUAR 1962 TRAADTE I KRAFT , HAR VAERET OG STADIG ER UNDERGIVET EN HOEJ , PROPORTIONAL FORBRUGSAFGIFT .

116 DET FREMGAAR AT SAGENS AKTER , AT DEN DEL AF DETAILPRISEN , DER UDGOERES AF AFGIFTER , KAN OPDELES SAALEDES : EN SPECIFIK FORBRUGSAFGIFT PAA ET BESTEMT BELOEB I BELGISKE FRANCS PR . STK ., EN PROPORTIONAL FORBRUGSAFGIFT PAA EN BESTEMT PROCENTDEL AF DETAILPRISEN , SAMT EN MERVAERDIAFGIFT , DER BEREGNES PAA GRUNDLAG AF DEN DEL AF DETAILPRISEN , SOM IKKE UDGOERES AF AFGIFTER , OG DEN SAMLEDE FORBRUGSAFGIFT . FORBRUGSAFGIFTEN ER IMIDLERTID NAESTEN UDELUKKENDE PROPOR TIONAL , EFTERSOM FORHOLDET MELLEM DEN SPECIFIKKE AFGIFT OG DEN PROPORTIONALE AFGIFT ER 5 TIL 95 . SOM DET FREMGAAR AF EN OVERSIGT , SOM KOMMISSIONEN HAR OPSTILLET I DUPLIKKEN , OG HVIS RIGTIGHED IKKE ER BLEVET BESTRIDT AF SAGSOEGERNE , UDGJORDE AFGIFTERNE DEN 1 . JANUAR 1979 , 65,65 % OG MOMSEN 5,66 % AF PRISEN FOR EN PAKKE MED 25 CIGARETTER I DEN MEST EFTERSPURGTE PRISKLASSE I BELGIEN - 41 BFR - DVS ., AT AFGIFTERNE UDGJORDE 71,31 % AF DETAILPRISEN . KOMMISSIONEN ANFOERER I BESLUTNINGENS NR . 11 , AT ' DEN AFGIFTSMAESSIGE INCIDENS PAA DETAILSALGSPRISEN ( ER ) OMKRING 70 % AF DENNE PRIS ' . DET FOELGER HERAF , AT DEN DEL AF DETAILPRISEN , SOM IKKE UDGOERES AF AFGIFTERNE , DVS . DELS PRODUCENTENS ELLER IMPORTOERENS ANDEL , DELS FORHANDLERNES AVANCER , UDGOER KNAP 30 % AF DETAILPRISEN .

117 DET SKAL BEMAERKES , AT FORHOLDET 5 TIL 95 MELLEM DEN SPECIFIKKE FORBRUGSAFGIFT OG DEN PROPORTIONALE FORBRUGSAFGIFT ER I OVERENSSTEMMELSE MED MINDSTEKRAVET I RAADETS DIREKTIV 72/464 AF 19 . DECEMBER 1972 OM FORBRUGSBESKATNING AF FORARBEJDET TOBAK BORTSET FRA OMSAETNINGSAFGIFT ( ORG . REF . JO L 303 , S . 1 ) SOM AENDRET BLANDT ANDET VED RAADETS DIREKTIV 77/805 AF 19 . DECEMBER 1977 ( EFT L 338 , S . 22 ). DET BESTEMMES I DETTE DIREKTIV , AT STRUKTURERNE FOR MEDLEMSSTATERNES FORBRUGSAFGIFTER PAA FORARBEJDET TOBAK SKAL HARMONISERES I FLERE ETAPER INDEN FOR RAMMERNE AF ET AFGIFTSSYSTEM , SOM SKAL GENNEMFOERES AF HVER MEDLEMSSTAT , OG SOM SKAL BESTAA AF ET PROPORTIONALT ELEMENT , DER BEREGNES AF DETAILSALGSPRISEN , OG ET SPECIFIKT ELEMENT , DER BEREGNES PR . VAREENHED . SOM DET FREMGAAR AF DIREKTIVETS PRAEAMBEL , ER FORMAALET MED DENNE HARMONISERING NAVNLIG GRADVIS AT FJERNE DE FAKTORER FRA MEDLEMSSTATERNES AFGIFTSORDNINGER FOR TOBAKSFORBRUGET , SOM KAN HINDRE DE FRIE VAREBEVAEGELSER FOR DISSE VARER OG VIRKE FORDREJENDE PAA KONKURRENCEVILKAARENE NATIONALT SAAVEL SOM PAA FAELLESSKABSPLAN .

118 I ARTIKEL 10 I DIREKTIV 72/464 OG I ARTIKEL 10 B , STK . 5 , I DIREKTIV 77/805 TILLADES DET IMIDLERTID MEDLEMSSTATERNE PAA CIGARETTER AT OPKRAEVE EN MINDSTEFORBRUGSAFGIFT , SOM DOG IKKE KAN VAERE HOEJERE END 90 % AF DET SAMLEDE BELOEB FOR DEN PROPORTIONALE OG DEN SPECIFIKKE AFGIFT , SOM DE OPKRAEVER PAA CIGARETTER I DEN MEST EFTERSPURGTE PRISKLASSE . DET ER OPLYST , AT DEN BELGISKE STAT UDNYTTER DENNE MULIGHED FULDT UD .

- DE BELGISKE REGLER OM PRISKONTROL OG DEN BELGISKE AFGIFTSPOLITIK

119 I DEN MINISTERIELLE BEKENDTGOERELSE AF 22 . DECEMBER 1971 BESTEMMES DET , AT PRODUCENTERNE OG IMPORTOERERNE HAR PLIGT TIL AT MEDDELE OEKONOMIMINISTERIET ENHVER PRISFORHOEJELSE , SOM DE AGTER AT GENNEMFOERE PAA DET BELGISKE MARKED FOR ALLE PRODUKTER , MATERIALER , LEVNEDSMIDLER ELLER VARER SAMT ALLE TJENESTEYDELSER SENEST TRE MAANEDER , FOER DEN GENNEMFOERES . INDEN UDLOEBET AF DEN NAEVNTE FRIST KAN OEKONOMIMINISTEREN MEDDELE ANMELDEREN , AT PRISFORHOEJELSEN IKKE ELLER TIL DELS IKKE MAA GENNEMFOERES INDEN FOR EN PERIODE PAA HOEJST SEKS MAANEDER . VED UDLOEBET AF DEN AF MINISTEREN FASTSATTE FRIST KAN VIRKSOMHEDEN GENNEMFOERE DEN ANMELDTE PRISFORHOEJELSE , MEN SKAL ANMELDE DE FAKTISK ANVENDTE PRISER .

120 GANSKE VIST ER DET INDEN FOR TOBAKSVARESEKTOREN MULIGT FOR DEN ENKELTE VIRKSOMHED INDIVIDUELT AT ANMELDE PRISFORHOEJELSER , MEN FORHANDLINGERNE OM PRISFORHOEJELSER FOERES DOG I PRAKSIS I DE FLESTE TILFAELDE AF ERHVERVSSAMMENSLUTNINGERNE I DE FORSKELLIGE BRANCHER AF TOBAKSVARESEKTOREN . DET ER DESUDEN OPLYST , AT DER UNDER DISSE KOLLEKTIVE FORHANDLINGER FORETAGES EN NOEJE GENNEMGANG AF ALLE ELEMENTERNE I DETAILPRISEN , HERUNDER DE FORSKELLIGE MAKSIMALE AVANCER , SAAVEL AF OEKONOMINISTERIET SOM AF FINANSMINISTERIET , SOM HAR VAESENTLIG INDFLYDELSE PAA PRISFORHOEJELSERNE STOERRELSE .

121 EFTERSOM TOBAKSVAREBESKATNINGEN ER EN YDERST VIGTIG INDTAEGTSKILDE , PAASER REGERINGENE , AT AFGIFTSPROVENUET IKKE FORMINDSKES SOM FOELGE AF EN FOR STOR FORHOEJELSE AF DETAILPRISERNE , SOM KUNNE MEDFOERE EN NEDGANG I FORBRUGET . SAGSOEGERNE HAR SOM EKSEMPEL HERPAA ANFOERT VISSE REGERINGSINDGREB , HVORVED EN SAADAN FORHOEJELSE ER BLEVET FORHINDRET .

122 SOM DEN BELGISKE REGERING DESUDEN HAR OPLYST I SIN BESVARELSE AF ET SKRIFTLIGT SPOERGSMAAL FRA DOMSTOLEN , ER DET I HENHOLD TIL DE BELGISKE AFGIFTSBESTEMMELSER IKKE TILLADT PRODUCENTERNE ELLER IMPORTOERERNE SAMTIDIGT AT BRINGE CIGARETTER AF SAMME KVALITET , AF SAMME MAERKE , I PAKNINGER MED SAMME ANTAL OG I SAMME EMBALLAGE I HANDELEN MED FORSKELLIGE BANDEROLEPRISER . DEN BELGISKE REGERING HAR ANFOERT , AT DETTE KRAV ER I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 4 , STK . 1 , I RAADETS DIREKTIV 72/464 , HVORI DET BESTEMMES , AT DEN PROPORTIONALE FORBRUGSAFGIFT BEREGNES AF DEN MAKSIMALE DETAILSALGSPRIS . HVIS DER KUNNE FOREKOMME FLERE FORSKELLIGE MAKSIMALE PRISER FOR ET OG SAMME PRODUKT PAA SAMME TIDSPUNKT , VILLE DET IFOELGE DEN BELGISKE REGERING INDEBAERE , AT FORBRUGSAFGIFTEN I ALLE TILFAELDE MED UNDTAGELSE AF ET , NEMLIG DEN HOEJESTE PRIS , VILLE BLIVE OPKRAEVET PAA ET LAVERE GRUNDLAG END IFOELGE LOVEN .

II ) BEDOEMMELSE AF DE KONKURRENCEMAESSIGE VIRKNINGER AF DE UNDER I ) NAEVNTE BESTEMMELSER OG AF DEN DER OMTALTE ADMINISTRATIVE PRAKSIS

123 I BESLUTNINGENS NR . 4-18 HAR KOMMISSIONEN BESKREVET REGLERNE FOR PRISFASTSAETTELSEN OG FOR OPKRAEVNINGEN AF TOBAKSVAREAFGIFTERNE I BELGIEN , OG DEN HAR I NR . 36 OMTALT IKRAFTTRAEDELSEN DEN 1 . JANUAR 1971 AF ARTIKEL 58 I DEN BELGISKE MERVAERDIAFGIFTSLOV .

124 KOMMISSIONEN GIVER I BESLUTNINGENS NR . 88 UDTRYK FOR , AT DET ER MED URETTE , AT FEDETAB OG DE PAAGAELDENDE VIRKSOMHEDER HAEVDER , AT FORANSTALTNINGERNE FORUD FOR HENSTILLINGEN IKKE VAR MAERKBARE KONKURRENCEBEGRAENSNINGER , FORDI DEN BELGISKE STAT GENNEM DE HOEJE AFGIFTER OG GENNEM SIT ANMELDELSESSYSTEM FOR FORHOEJELSER AF AVANCERNE OG VIDERESALGSPRISERNE FOR TOBAKSVARER I BETYDELIG GRAD BEGRAENSER MULIGHEDEN FOR AT KONKURRERE INDEN FOR DENNE BRANCHE , HVORVED VIRKSOMHEDERNE I BRANCHEN ANSPORES TIL AT FOELGE SAMME ADFAERDSMOENSTER . KOMMISSIONEN TILFOEJER , AT HVIS NATIONALE LOVE ELLER FORORDNINGER EVENTUELT MEDFOERER EN KONKURRENCEBEGRAENSNING , ER DERTIL KOMMENDE PRIVATE KONKURRENCEBEGRAENSNINGER ENDNU MERE MAERKBARE .

125 I BESLUTNINGENS NR . 105 TILBAGEVISER KOMMISSIONEN AF SAMME GRUNDE PAASTANDEN OM , AT ' DE KONKURRENCEBEGRAENSNINGER , SOM ER INDEHOLDT I ' HENSTILLINGEN ' , IKKE SKULLE VAERE MAERKBARE PAA GRUND AF DEN BELGISKE STATS BETYDELIGE INDGREB I TOBAKSVAREBRANCHEN ' .

126 DET SKAL SAALEDES FOR DET FOERSTE AFGOERES , OM DE OMTALTE BELGISKE BESTEMMELSER OG ANVENDELSEN AF DEM , I MODSAETNING TIL DET AF KOMMISSIONEN ANFOERTE , OG SOM HAEVDET AF SAGSOEGERNE , INDEBAERER , AT PRODUCENTERNE OG IMPORTOERERNE FORHINDRES I PAA NAEVNEVAERDIG MAADE AT KONKURRERE PAA DE AVANCER , DER YDES FORHANDLERNE , ELLER OM DE INDEBAERER , AT DET I ALVORLIG GRAD MAA BETVIVLES , AT DER ER MULIGHED HERFOR . I BEGGE TILFAELDE MAATTE DOMSTOLEN KONSTATERE , AT KOMMISSIONEN I SIN BESLUTNING IKKE PAA KORREKT MAADE ELLER I TILSTRAEKKELIGT OMFANG HAVDE TAGET HENSYN TIL VIRKNINGERNE AF DE NAEVNTE BESTEMMELSER OG AF VEDKOMMENDE BELGISKE MYNDIGHEDERS ANVENDELSE AF DEM FOR VIRKSOMHEDERNES KONKURRENCEMULIGHEDER .

127 DET SKAL I DENNE HENSEENDE FOR DET FOERSTE BEMAERKES , SOM DET OGSAA ERKENDES AF PARTERNE , AT ENHVER AENDRING AF DEN PRODUCENT- ELLER IMPORTOERANDEL , SOM INDGAAR I DETAILPRISEN , I ET I DET VAESENTLIGE PROPORTIONALT AFGIFTSSYSTEM SOM DET BELGISKE MEDFOERER EN FLERE GANGE STOERRE AENDRING AF AFGIFTSBYRDEN OG DERMED OGSAA AF SELVE DETAILPRISEN , HVIS AENDRINGEN FORETAGES PAA EN SAADAN MAADE , AT DEN SLAAR IGENNEM PAA DETAILPRISEN . DENNE MULTIPLIKATORVIRKNING GAELDER I PRINCIPPET SAAVEL FORHOEJELSER SOM NEDSAETTELSER . I SIDSTNAEVNTE TILFAELDE BEGRAENSES MULTIPLIKATORENS VIRKNING I NEDADGAAENDE RETNING TIL FORBRUGERNES FORDEL IMIDLERTID AF DEN MINDSTEFORBRUGSAFGIFT , SOM DEN BELGISKE STAT HAR INDFOERT I OVERENSSTEMMELSE MED RAADETS DIREKTIVER 72/464 OG 77/805 , IDET DENNE FORBRUGSAFGIFT ER FASTSAT TIL 90 % AF DET SAMLEDE BELOEB AF DEN PROPORTIONALE OG DEN SPECIFIKKE AFGIFT , DER I BELGIEN OPKRAEVES AF CIGARETTER I DEN MEST EFTERSPURGTE PRISKLASSE .

128 RESULTATET AF MULTIPLIKATORVIRKNINGEN I FORBINDELSE MED DEN MINDSTEFORBRUGSAFGIFT , SOM DEN BELGISKE STAT HAR INDFOERT AF HENSYN TIL SIT AFGIFTSPROVENU , ER EN BEGRAENSNING AF ALLE DE KONKURRENCEBESTRAEBELSER MED HENSYN TIL AVANCERNE , SOM PRODUCENTEN ELLER IMPORTOEREN KUNNE UDFOLDE , OG SOM SLAAR IGENNEM PAA DETAILPRISEN .

129 DESUDEN GAELDER DER , SELV OM DET EFTER DE BELGISKE REGLER OM FORBRUGSBESKATNING OG PRISKONTROL PRINCIPIELT ER MULIGT FOR PRODUCENTEN ELLER IMPORTOEREN AT VAELGE DEN OENSKEDE DETAILPRIS FOR HVERT ENKELT PRODUKT , I PRAKSIS BEGRAENSNINGER I DENNE VALGFRIHED I FLERE HENSEENDER . IFOELGE DET OPLYSTE BEGUNSTIGER DEN PRAKTISKE GENNEMFOERELSE AF PRISKONTROLREGLERNE FOR TOBAKSVARER , SOM NAVNLIG AFGIFTSMYNDIGHEDERNE MEDVIRKER I , SOM ALLEREDE NAEVNT KOLLEKTIVE FORHANDLINGER MED ERHVERVSSAMMENSLUTNINGERNE FOR DE FORSKELLIGE BRANCHER I SEKTOREN , SELV OM SYSTEMET IKKE UDELUKKER MULIGHEDEN FOR , AT ENKELTVIRKSOMHEDER FORETAGER INDIVIDUELLE ANMELDELSER , NAVNLIG I FORBINDELSE MED INTRODUKTION AF ET NYT MAERKE . I FORBINDELSE MED SAADANNE FORHANDLINGER HAR AFGIFTS MYNDIGHEDERNE , HVIS INTERESSE FREMFOR ALT ER AT SIKRE AFGIFTSPROVENUET AF DE PAAGAELDENDE VARER , VAESENTLIG INDFLYDELSE PAA FASTSAETTELSEN AF DETAILPRISEN . DET ER LIGELEDES FREMGAAET UNDER SAGEN , AT DEN BELGISKE STAT VED AT ANVENDE EN HEL RAEKKE FORSKELLIGE AFGIFTSBANDEROLER ER I STAND TIL AT BEGRAENSE VIRKSOMHEDERNES VALGFRIHED MED HENSYN TIL DETAILPRISERNE FOR DERES VARER . SAGSOEGEREN BAT HAR I DENNE FORBINDELSE OPLYST , AT SELSKABET EFTER AT HAVE INTRODUCERET ET NYT , BILLIGT CIGARETMAERKE SAA SIG NOEDSAGET TIL AT FORHOEJE PRISEN MED 6 BFR PR . PAKKE FOR AT KUNNE UDBYDE CIGARETTEN TIL EN PRIS , DE SVAREDE TIL DEN BANDEROLE MED DEN LAVESTE ANFOERTE PRIS , DER BLEV UDLEVERET AF MYNDIGHEDERNE , IDET DISSE HAVDE AFSKAFFET BANDEROLER MED LAVERE PRISER .

130 DET FREMGAAR HERAF , AT DE BELGISKE FORBRUGSAFGIFTS- OG PRISKONTROLBESTEMMELSER SAMT GENNEMFOERELSEN AF DEM INDEN FOR RAMMERNE AF STATENS AFGIFTSPOLITIK NAESTEN FULDSTAENDIGT FRATAGER PRODUCENTERNE OG IMPORTOERERNE MULIGHEDEN FOR AT KONKURRERE PAA EN MAADE , DER SLAAR IGENNEM PAA DETAILPRISEN .

131 DET ER DERIMOD PAA INGEN MAADE BLEVET PAAVIST , AT BESTEMMELSERNE ELLER DERES GENNEMFOERELSE FORHINDRER PRODUCENTEN ELLER IMPORTOEREN I INDIVIDUELT AF DEN DEL AF EN BESTEMT DETAILPRIS , DER TILKOMMER DEM SELV , AT INDROEMME VISSE GROSSISTER EN STOERRE AVANCE . VED AT SAMORDNE DE MAKSIMALE AVANCER , DE INDROEMMER GROSSISTERNE , PAALAEGGER SAGSOEGERNE SIG IMIDLERTID KOLLEKTIVT IKKE AT KONKURRERE PAA DENNE MAADE OG FORMINDSKER SAMTIDIG DE NAEVNTE FORHANDLERS INCITAMENT TIL AT FOERE EN SALGSPOLITIK , HVORVED DE FAVORISERER VARERNE FRA DEN PRODUCENT ELLER IMPORTOER , AF HVEM DE FAAR ELLER HAABER AT FAA EN STOERRE AVANCE .

132 DET SKAL I DENNE HENSEENDE BEMAERKES , AT TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 , FORBYDER ENHVER BEGRAENSNING AF KONKURRENCEN I ETHVERT OMSAETNINGSLED MELLEM PRODUCENTEN OG FORBRUGEREN . I ARTIKEL 85 , STK . 1 , TALES DER SAALEDES I LITRA A ) I GENERELLE VENDINGER OM ' FORRETNINGSBETINGELSER ' , I LITRA B ) OM ' PRODUKTION ' OG ' AFSAETNING ' , OG I LITRA C ), UDEN AT DER OPSTILLES EN SONDRING MELLEM DE FORSKELLIGE OMSAETNINGSLED , OM ' MARKEDER ' ELLER ' FORSYNINGSKILDER ' .

133 DESUDEN ER DEN DEL AF DETAILPRISEN , DER UDGOERES AF AFGIFTER , I DETTE TILFAELDE GANSKE VIST BETYDELIG , MEN DER ER DOG LEVNET PRODUCENTEN ELLER IMPORTOEREN FORNOEDENT SPILLERUM TIL EN EFFEKTIV KONKURRENCE , DA DER ER TALE OM ALMINDELIGE , MASSEPRODUCEREDE FORBRUGSVARER , FOR HVILKE EN BEGRAENSET PRISNEDSAETTELSE I PRODUKTIONS- ELLER IMPORTLEDDET KAN PAAVIRKE FORBRUGET MAERKBART .

134 DEN SAMORDNING AF AVANCERNE , SOM ER FORETAGET SAAVEL VED HENSTILLINGEN AF 1 . DECEMBER 1975 SOM VED DE TIDLIGERE FORANSTALTNINGER , OG SOM ER RESULTATET AF EN AFTALE MELLEM DE FLESTE PRODUCENTER OG IMPORTOERER AF EN ALMINDELIG FORBRUGSVARE INDEN FOR EN VAESENTLIG DEL AF FAELLESMARKEDET , NEMLIG BELGIEN , MAA SAALEDES BETRAGTES SOM EN KONKURRENCEBEGRAENSNING , SOM FALDER IND UNDER FORBUDET I TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 , HVIS DEN MAERKBART KAN PAAVIRKE HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER , OG HVIS DER IKKE I DET KONKRETE TILFAELDE FORELIGGER ANDRE HOLDEPUNKTER FOR , AT DET AF SAGSOEGERNE ETABLEREDE SALGSSYSTEM I SIN HELHED IKKE ER OMFATTET AF DET NAEVNTE FORBUD .

135 HVAD ANGAAR DET SIDSTNAEVNTE PUNKT , HAR SAGSOEGERNE UNDER HENVISNING TIL DOMSTOLENS DOM AF 25 . OKTOBER 1977 I SAG 26/76 , METRO SB-GROSSMARKTE GMBH MOD KOMMISSIONEN ( SML . 1977 , S . 1875 ), GJORT GAELDENDE , AT FORMAALET , NEMLIG AT SIKRE SPECIALFORHANDLERNE ET VIST INDTAEGTSNIVEAU FOR AT KUNNE OPRETHOLDE DENNE DISTRIBUTIONSFORM , I BETRAGTNING AF DEN DERMED FORBUNDNE GAVNLIGE INDVIRKNING PAA MARKEDSSTRUKTUREN IKKE NOEDVENDIGVIS ER OMFATTET AF FORBUDET I ARTIKEL 85 , STK . 1 . DOMSTOLEN SKAL I DEN NAEVNTE DOM HAVE ANERKENDT , AT FORANSTALTNINGER , HVORVED DET TILSTRAEBES AT OPRETHOLDE TRADITIONELLE OMSAETNINGSFORMER VED AT OPSTILLE EN SONDRING MELLEM ENGROS- OG DETAILHANDELSFUNKTIONERNE , IKKE NOEDVENDIGVIS BEGRAENSER KONKURRENCEN , OG AT DER KAN MEDDELES FRITAGELSE FOR DEM I HENHOLD TIL ARTIKEL 85 , STK . 3 . DOMSTOLEN SKAL FREMFOR ALT HAVE ANERKENDT , AT PRISKONKURRENCE IKKE HAR ABSOLUT FORRANG I FORHOLD TIL ANDRE FORMER FOR EFFEKTIV KONKURRENCE .

136 SAGSOEGERNE HAR HAEVDET , AT KOMMISSIONEN IKKE HAR TAGET DISSE FORHOLD I BETRAGTNING PAA KORREKT MAADE I SIN BEDOEMMELSE AF DET DISTRIBUTIONSSYSTEM , SOM ER OPRETTET VED HJAELP AF DE NAEVNTE FORANSTALTNINGER .

137 DET SKAL IMIDLERTID BEMAERKES , AT KOMMISSIONEN IKKE HAR ANFAEGTET DEN PRINCIPIELLE SONDRING MELLEM FORHANDLERNES FUNKTIONER , MEN DERIMOD PRODUCENTERNES OG IMPORTOERERNES SAMORDNING AF DE OEKONOMISKE FORDELE , DER INDROEMMES FORHANDLERNE .

138 DERTIL KOMMER , AT DOMSTOLEN GANSKE VIST I METRO-DOMMEN FREMSATTE EN RAEKKE BETRAGTNINGER VEDROERENDE SPOERGSMAALET OM , HVORVIDT ET SELEKTIVT SALGSSYSTEM KAN VAERE I OVERENSSTEMMELSE MED TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 , MEN AT DET I DEN NAEVNTE SAG DREJEDE SIG OM ET SYSTEM , DER , I MODSAETNING TIL DET , DER HER ER TALE OM , VAR ETABLERET MED HENBLIK PAA DISTRIBUTION AF VARIGE FORBRUGSGODER , DER VAR KARAKTERISERET VED EN HOEJT UDVIKLET TEKNIK , SAALEDES AT FORHANDLERNE MAATTE UDVAELGES EFTER KVALITATIVE KRITERIER .

139 DESUDEN ANFAEGTEDE SAGSOEGEREN I DEN NAEVNTE SAG EN KOMMISSIONSBESLUTNING , HVORVED ET SALGSSYSTEM , DER VAR ETABLERET AF EN ENKELT PRODUCENT , I MEDFOER AF ARTIKEL 85 , STK . 3 , VAR BLEVET FRITAGET FRA FORBUDET I ARTIKEL 85 , STK . 1 . DOMSTOLEN ANFOERTE ENDVIDERE , AT DET MAATTE PAAHVILE KOMMISSIONEN AT PAASE , AT PRISSTRUKTUREN HOS DE AF DEN PAAGAELDENDE PRODUCENT GODKENDTE FORHANDLERE IKKE STIVNEDE YDERLIGERE , HVILKET KUNNE SKE , SAAFREMT ANTALLET AF SELEKTIVE SALGSNET FOR SAMME VARER FOROEGEDES .

140 DEN AF SAGSOEGERNE HAEVDEDE OPFATTELSE , AT KOMMISSIONEN MED URETTE SKULLE HAVE FUNDET , AT DE ANFAEGTEDE FORANSTALTNINGER BEGRAENSER KONKURRENCEN , NAVNLIG HVAD ANGAAR FASTSAETTELSEN AF AVANCERNE , FINDER SAALEDES INGEN STOETTE I DOMSTOLENS UDTALELSER METRO-DOMMEN .

141 DET MAA SAALEDES KONKLUDERES , AT DEN AFTALE , SOM ER INDGAAET MELLEM SAGSOEGERNE OM STOERRELSEN AF DE DIREKTE AFTAGERES AVANCER , OG SOM FORHINDRER MARKEDSKRAEFTERNE I AT VAERE BESTEMMENDE FOR STOERRELSEN AF DISSE YDELSER , NAVNLIG PAA GRUNDLAG AF DE TJENESTEYDELSER , DISSE GROSSISTER INDIVIDUELT KAN YDE , INDEBAERER EN BEGRAENSNING AF KONKURRENCEN , SOM ER FORBUDT EFTER ARTIKEL 85 , STK . 1 , I DET OMFANG , DEN OGSAA MAERKBART KAN PAAVIRKE HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER .

B ) AARSRABATTEN

142 DET FREMGAAR AF BILAGENE TIL FEDETAB ' S SKRIVELSE AF 26 . JANUAR 1971 TIL KOMMISSIONEN , AT DE PRODUCENTER , DER VAR MEDLEMMER AF FEDETAB , FRA 1 . JANUAR 1971 GENNEM FEDETAB UDBETALTE GROSSISTERNE OG DETAILHANDLERNE EN AARSRABAT , HVIS STOERRELSE AFHAENGIGT AF ANTALLET AF SOLGTE CIGARETTER I AARETS LOEB VARIEREDE MELLEM 20 CENTIMER OG 200 CENTIMER PR . 1 000 CIGARETTER . DET SKAL IMIDLERTID BEMAERKES , AT AARSRABATTEN HVERKEN OMTALES UDTRYKKELIGT I BEGRUNDELSEN ( NR . 19-27 OG 81 ) ELLER I SELVE BESLUTNINGENS ARTIKEL 1 , FOR SAA VIDT ANGAAR PERIODEN FORUD FOR HENSTILLINGEN . HERAF FOELGER , AT DER ALENE SKAL TAGES STILLING TIL AARSRABATTEN I FORBINDELSE MED HENSTILLINGEN .

143 DET ER UBESTRIDT , AT ENHVER DIREKTE KUNDE , SOM DET OGSAA FREMGAAR AF NR . 74 I KOMMISSIONENS BESLUTNING , DVS . ENHVER GROSSIST ELLER DETAILHANDLER , HOS FEDETAB KAN OPNAA DENNE RABAT , HVIS SATSER FREMGAAR AF HENSTILLINGEN ; RABATTEN BEREGNES PAA GRUNDLAG AF KUNDENS INDKOEB AF ALLE CIGARETMAERKER I AARETS LOEB HOS ENHVER PRODUCENT , UANSET OM DENNE ER MEDLEM AF FEDETAB , OG UANSET OM DER ER TALE OM EN BELGISK ELLER EN UDENLANDSK PRODUCENT . DET FREMGAAR AF SAGENS AKTER , AT RABATTEN KUN BELOEBER SIG TIL EN BROEKDEL AF EN PROCENT AF KOEBSPRISEN . DE OPLYSNINGER , DER ER NOEDVENDIGE FOR AT BEREGNE HVER ENKELT KUNDES RABAT FOR INDKOEBTE CIGARETTER , SAMLES HOS FEDETAB ELLER HOS ET DERTIL BEMYNDIGET ORGAN .

144 IFOELGE KOMMISSIONEN MEDFOERER DET AARSRABATSYSTEM , DER ER INDFOERT VED HENSTILLINGEN , EN BEGRAENSNING AF KONKURRENCEN MELLEM DE PRODUCENTER , DER HAR TILSLUTTET SIG DEN , IDET SYSTEMET MEDFOERER , AT FORHANDLERNES INTERESSE I EN STOERRE KONKURRENCEINDSATS FOR AT OPNAA EKSTRA FORDELE BORTFALDER , AT DERES INTERESSE I AT KONCENTRERE INDKOEBENE HOS EN BESTEMT PRODUCENT BORTFALDER , OG AT ADGANGEN TIL MARKEDET VANSKELIGGOERES FOR PRODUCENTER , SOM OENSKER AT TRAENGE IND PAA DET .

145 HEROVERFOR HAR FEDETAB ANFOERT , AT DIFFERENTIERINGEN AF RABATSATSERNE EFTER DE INDKOEBTE MAENGDER NETOP INDEBAERER ET INCITAMENT TIL EN OEGET KONKURRENCEINDSATS . SAMMENLAGT UDGOER DE DIREKTE AVANCER OG AARSRABATTEN NOEJAGTIGT DE MAKSIMUMSBELOEB , DER ER TILLADT AF OEKONOMIMINISTERIET I FORBINDELSE MED FORHANDLINGERNE OM PRISFORHOEJELSER . AARSRABATTEN PAATVINGES IKKE FORMELT , MEN GROSSISTERNE GOER KRAFTIGT KRAV PAA DEN , OG INGEN AF LEVERANDOERERNE KAN DERFOR UNDGAA DEN . I BETRAGTNING AF DENS UBETYDELIGE STOERRELSE KAN DEN I INTET TILFAELDE VAERE NOGEN STOR BYRDE FOR PRODUCENTEN , UANSET HVOR STOR EN DEL AF INDKOEBENE FORHANDLEREN FORETAGER HOS DENNE PRODUCENT .

146 SAGSOEGERNE HAR INDEN FOR HENSTILLINGENS RAMMER FORETAGET EN SAMORDNING MED HENSYN TIL AARSRABATTEN PAA SAMME MAADE SOM DET ER TILFAELDET MED HENSYN TIL DE DIREKTE AVANCER TIL FORHANDLERNE . SOM FEDETAB SELV HAR ANFOERT , SKAL AARSRABATTEN SES I SAMMENHAENG MED DE DIREKTE AVANCER ; I DENNE SAMMENHAENG ER DEN KUN EN DEL AF DE MAKSIMALE AVANCER , HVIS NIVEAU ER GENSTAND FOR EN KOLLEKTIV AKTION FRA SAGSOEGERNES SIDE MED DET FORMAAL OG DEN FOELGE , SOM ALLEREDE NAEVNT , MAERKBART AT BEGRAENSE DEN INDIVIDUELLE KONKURRENCE I DENNE HENSEENDE MELLEM PRODUCENTERNE OG IMPORTOERERNE PAA DET BELGISKE CIGARETMARKED .

C ) REGLERNE OM BETALINGSFRISTER

147 HVAD ANGAAR DE FORANSTALTNINGER ANGAAENDE DE MAKSIMALE BETALINGSFRISTER , SOM BLEV TRUFFET FORUD FOR HENSTILLINGEN , MAA DET ERINDRES , AT NI CIGARETPRODUCENTER , HERIBLANDT DE OEVRIGE SAGSOEGERE BORTSET FRA BAT , VED SKRIVELSE AF 23 . DECEMBER 1971 PAA FEDETAB ' S BREVPAPIR , GAV GROSSISTERNE OG ANDRE , DER KUNNE KOEBE PAA GROSSISTVILKAAR , MEDDELELSE OM , AT DE HAVDE BESLUTTET IKKE LAENGERE AT YDE LANGE KREDITTER , OG AT BETALINGSFRISTERNE GRADVIS VILLE BLIVE NEDBRAGT TIL HOEJST 15 DAGE .

148 I HENSTILLINGEN AF 1 . DECEMBER 1975 BESTEMMES DET , AT HOVEDREGLEN ER KONTANT BETALING , MEN AT PRODUCENTEN UNDTAGELSESVIS KAN INDROEMME EN ELLER FLERE AF SINE KUNDER HENSTAND MED BETALINGEN , DOG IKKE UD OVER FEMTEN DAGE FRA FAKTURADATOEN .

149 IFOELGE FEDETAB ER DET DE SAMME OVERVEJELSER , DER LIGGER BAG HENSTILLINGENS REGLER OM BETALINGSFRISTER , SOM BAG SKRIVELSEN AF 23 . DECEMBER 1971 . EFTER HVAD FEDETAB HAR OPLYST , VAR BAGGRUNDEN FOR SKRIVELSEN EN ANMODNING FRA GB , DER DRIVER EN RAEKKE STORMAGASINER OG SUPERMARKEDER , OM AT FORLAENGE BETALINGSFRISTERNE TIL LOEBENDE MAANED PLUS 90 DAGE , HVILKET VAR ET LED I EN PRESSIONSPOLITIK FRA ALLE STORMAGASINERNES OG SUPERMARKEDERNES SIDE . FEDETAB HAR TILFOEJET , AT DE VIGTIGSTE PRODUCENTER , DER VAR MEDLEMMER AF FEDETAB , BESLUTTEDE AT UNDERSKRIVE DEN ' FOR AT GIVE FEDETAB ' S SKRIVELSE DEN FORNOEDNE VAEGT ' . DETTE MODTRAEK VAR EN FORM FOR BERETTIGET NOEDVAERGE . ENHVER STOERRE FORLAENGELSE AF KREDITTERNE VILLE NEMLIG UUNDGAAELIGT SLAA IGENNEM PAA PRISERNE TIL SKADE FOR FORBRURGERNE , NAVNLIG PAA GRUND AF MULTIPLIKATORVIRKNINGEN AF DET BELGISKE AFGIFTSSYSTEM FOR CIGARETTER . EFTER FEDETAB ' S OPFATTELSE VILLE ENHVER FORHALING UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER HAVE MEDFOERT , AT MARKEDET VAR BRUDT SAMMEN .

150 ENDVIDERE HAR SAGSOEGERNE TIL STOETTE FOR , AT HENSTILLINGENS REGLER OM BETALINGSFRISTER SKULLE VAERE BERETTIGEDE , HENVIST TIL DET BELGISKE AFGIFTSSYSTEMS INDVIRKNING PAA KONKURRENCEMULIGHEDERNE PAA DETTE OMRAADE , SPECIELT I BETRAGTNING AF STORMAGASINERNES OG SUPERMARKEDERNES STAERKE POSITION PAA EFTERSPOERGSELSSIDEN . REGLERNE GOER IKKE INDGREB I EN BESKYTTELSESVAERDIG KONKURRENCE , MEN ER EGNEDE TIL AT MODVIRKE DE KONKURRENCEMAESSIGE VILDSKUD , SOM STORMAGASINERNE OG SUPERMARKEDERNE GOER SIG SKYLDIGE I VED AT UDNYTTE DEN OMSTAENDIGHED , AT DEN BELGISKE STAT GOER CIGARETPRODUCENTEN ELLER -IMPORTOEREN TIL SIN SKATTEOPKRAEVER . DE BELOEB , SOM FORHANDLERNE SKAL BETALE , UDGOERES SAALEDES FOR OMKRING FIRE FEMTEDELES VEDKOMMENDE AF REFUSIONEN AF AFGIFTER , SOM ALLEREDE ER ERLAGT AF PRODUCENTEN ELLLER IMPORTOEREN , SOM SAALEDES MAA BAERE DEN OEKONOMISKE RISIKO VED FORHANDLERNES EVENTUELLE MANGLENDE BETALINGSEVNE . HVIS DET ENDVIDERE TAGES I BETRAGTNING , AT OMSAETNINGSHASTIGHEDEN FOR CIGARETTER NORMALT ER 10 DAGE OG ENDOG KUN 3 DAGE I STORMAGASINERNE OG SUPERMARKEDERNE , VIL DET SES , AT ENHVER KONKURRENCE , SOM BEVAEGER SIG UD OVER DISSE GRAENSER , IKKE ER BESKYTTELSESVAERDIG , SAA MEGET MINDRE SOM FLERE STORMAGASIN- OG SUPERMARKEDSKAEDER VED AT UDNYTTE DERES MARKEDSSTILLING FORSOEGER AT GENNEMTVINGE MEGET LANGE BETALINGSFRISTER FOR AT KUNNE ANVENDE DEN UFORRENTEDE FREMMEDKAPITAL TIL FINANSIERING AF ANDRE VARER END CIGARETTER . DET FOREKOMMER DERFOR EFTER FEDETAB ' S OPFATTELSE BERETTIGET SOM EN FORM FOR SELVHJAELP , AT PRODUCENTERNE OG IMPORTOERERNE BESTRAEBER SIG PAA AT UDVIRKE , AT BETALINGSFRISTERNE ANVENDES PAA KONKURRENCEMAESSIG NEUTRAL MAADE .

151 SOM DET FREMGAAR AF BESLUTNINGENS NR . 86 OG 100 , ER KOMMISSIONEN AF DEN OPFATTELSE , AT DEN AF FEDETAB OG SAMMENSLUTNINGENS MEDLEMMER FORETAGNE KOLLEKTIVE OG ENSARTEDE FASTSAETTELSE AF MAKSIMALE BETALINGSFRISTER OVER FOR DE KUNDER , DER KAN KOEBE PAA GROSSISTVILKAAR , HAVDE OG STADIG HAR TIL FOELGE AT HINDRE KONKURRENCEN PAA DETTE OMRAADE OG AT FORSTAERKE DE KONKURRENCEBEGRAENSNINGER , DER FOELGER AF DE OEVRIGE FORANSTALTNINGER VEDROERENDE AVANCERNE OG AARSRABATTEN . KOMMISSIONEN FREMHAEVER LIGELEDES I BESLUTNINGENS NR . 101 OG 102 , AT DET AF DE AF KOMMISSIONEN INDHENTEDE OPLYSNINGER FREMGAAR EN TENDENS TIL , AT FRISTERNE FORKORTES ELLER STABILISERER SIG OMKRING 15 DAGE , OG AT DET ADFAERDSMOENSTER , DER FOELGES AF DE FORSKELLIGE PRODUCENTER - I STRID MED , HVAD DER HAEVDES AF FEDETAB OG VISSE AF SAMMENSLUTNINGENS MEDLEMMER , HVORAF INGEN I OEVRIGT HAR TAGET AFSTAND FRA HENSTILLINGEN - ER I OVERENSSTEMMELSE MED HENSTILLINGENS BESTEMMELSER .

152 UNDER BEHANDLINGEN AF NAERVAERENDE SAGER HAR VISSE AF SAGSOEGERNE BESTRIDT DE SIDSTNAEVNTE OPLYSNINGER FRA KOMMISSIONENS SIDE OG HAR HAEVDET , AT BETALINGSFRISTERNE ANVENDES FLEKSIBELT OG IKKE ENSARTET . JUBILE OG VANDER ELST HAR HENLEDT OPMAERKSOMHEDEN PAA , AT DE I DERES RESPEKTIVE SKRIVELSER AF 18 . DECEMBER 1975 , HVORI DE MEDDELTE KOMMISSIONEN , AT DE HAVDE BESLUTTET AT EFTERLEVE HENSTILLINGEN , UNDERRETTEDE KOMMISSIONEN OM , AT KONTANT BETALING ALTID HAVDE VAERET REGLEN I DERES SELSKABER , OG AT DE VILLE FORTSAETTE MED SELVSTAENDIGT AT ANVENDE DETTE PRINCIP UAFHAENGIGT AF HENSTILLINGEN . DE HAR DERFOR GJORT GAELDENDE , AT I DET OMFANG GODKENDELSEN AF HENSTILLINGEN MAATTE BLIVE ANSET SOM EN AFTALE I TRAKTATENS ARTIKEL 85 ' S FORSTAND , ER DE I HVERT FALD IKKE PARTER I EN SAADAN AFTALE , FOR SAA VIDT ANGAAR BETALINGSFRISTERNE , OG AT DET PAA DETTE PUNKT DERFOR ER UKORREKT , AT BESLUTNINGEN ER RETTET TIL DEM .

153 SELV OM DET BELGISKE AFGIFTSSYSTEM , HVOREFTER PRODUCENTEN ELLER IMPORTOEREN SKAL ERLAEGGE DEN MEGET STORE AFGIFTSANDEL , SOM ER INDEHOLDT I DETAILPRISEN , I BETRAGTNING AF DEN HURTIGE LAGEROMSAETNINGSHASTIGHED OG DE HOEJE BANKRENTER HAR EN VIS INDVIRKNING PAA KONKURRENCEN MELLEM DISSE ERHVERVSDRIVENDE PAA BETALINGSFRISTERNE , FOELGER DET DOG IKKE HERAF , AT ENHVER KONKURRENCEMULIGHED PAA DETTE OMRAADE ER UDELUKKET . DET ER LIGELEDES VIGTIGT AT HOLDE SIG FOR OEJE , AT DEN OMSTAENDIGHED , AT PRODUCENTEN INDROEMMER FORHANDLEREN EN VIS HENSTAND MED BETALINGEN , SVARER TIL , AT SIDSTNAEVNTE YDES EN YDERLIGERE AVANCE , HVILKET PAA INGEN MAADE ER FORBUDT ELLER UDELUKKET EFTER DE BELGISKE AFGIFTS- ELLER PRISKONTROLBESTEMMELSER . DETTE BESTYRKES AF , AT DET AF EN OVERSIGT , SOM VAR VEDLAGT FEDETAB ' S SVAR AF 22 . SEPTEMBER 1975 PAA DEN FOERSTE MEDDELELSE OM KLAGEPUNKTER , FREMGAAR , AT DE FAKTISK ANVENDTE FRISTER FOR BETALINGEN AF FAKTURAERNE FRA DE OEVRIGE SAGSOEGERE , BORTSET FRA HVL , VARIEREDE FRA PRODUCENT TIL PRODUCENT OG FRA KUNDE TIL KUNDE , IDET DE UDGJORDE FRA NUL ( KONTANT BETALING ) TIL 40 DAGE .

154 DE BESTEMMELSER , DER KOLLEKTIVT ER TRUFFET OM BETALINGSFRISTERNE SAAVEL VED SKRIVELSEN AF 23 . DECEMBER 1971 SOM INDEN FOR RAMMERNE AF HENSTILLINGEN , HAR EFTER DERES INDHOLD I DET MINDSTE TIL FORMAAL AT BEGRAENSE KONKURRENCEN MAERKBART , HVILKET ER TILSTRAEKKELIGT TIL , AT DE FALDER IND UNDER FORBUDET I ARTIKEL 85 , STK . 1 , SAAFREMT DE KAN ANTAGES AT KUNNE PAAVIRKE HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER .

155 DA DET MAA ANSES FOR GODTGJORT , AT DER BESTAAR EN MULIGHED FOR INDBYRDES KONKURRENCE MELLEM SAGSOEGERNE VEDROERENDE BETALINGSFRISTERNE , OG DA DE NAEVNTE BESTEMMELSER HAR TIL FORMAAL AT BEGRAENSE DENNE KONKURRENCE MAERKBART VED AT FASTSAETTE EN MAKSIMUMSFRIST PAA 15 , DAGE , SOM FOR HENSTILLINGENS VEDKOMMENDE KUN KAN INDROEMMES I UNDTAGELSESTILFAELDE , ER DET IKKE PAAKRAEVET AT TAGE STILLING TIL , I HVILKET OMFANG BESTEMMELSERNE ER BLEVET IVAERKSAT AF SAGSOEGERNE .

156 HVAD ANGAAR JUBILE ' S OG VANDER ELST ' S ANBRINGENDE OM , AT KONTANT BETALING ALTID HAR VAERET REGLEN I DISSE SELSKABER , OG AT DE FORTSAT VILLE ANVENDE DETTE PRINCIP UAFHAENGIGT AF HENSTILLINGEN , SKAL DET UDTALES , AT EN SAADAN VILJESERKLAERING IKKE KAN LAEGGES TIL GRUND , IDET FEDETAB ' S MEDLEMMER , SOM DET FLERE GANGE ER NAEVNT , IFOELGE ARTIKEL 8 I SAMMENSLUTNINGENS VEDTAEGTER ER FORPLIGTET TIL AT OVERHOLDE DE BESLUTNINGER , DER TRAEFFES I MEDFOER AF DENS VEDTAEGTER .

3 . DE TIDLIGERE FORANSTALTNINGER : GROSSISTERNES OG VISSE DETAILHANDLERES OVERHOLDELSE AF DE AF PRODUCENTERNE FASTSATTE SALGSPRISER ; BEGRAENSNINGEN AF ADGANGEN TIL AT OPNAA GODKENDELSE I VISSE GROSSISTKATEGORIER ; FORBUDET MOD , AT GODKENDTE GROSSISTER LEVEREDE TIL VISSE ANDRE GROSSISTER ; FORPLIGTELSEN TIL AT FOERE ET MINDSTESORTIMENT

157 DEN AFTALE AF 22 . MAJ 1967 , SOM BLEV INDGAAET MELLEM FEDETAB OG FNCG FOR EN FEMAARIG PERIODE , OG SOM BLEV FULGT OP AF SAAVEL DEN STANDARDAFTALE , DER EFTER AT VAERE BLEVET FORELAGT DE GODKENDTE DETAILHANDLERE AF FEDETAB BLEV UNDERSKREVET AF DISSE , SOM AF DE FORTOLKEDE TILLAEGSAFTALER AF 5 . OKTOBER 1967 OG 29 . DECEMBER 1970 , OMFATTEDE EN RAEKKE KOLLEKTIVE FORANSTALTNINGER , SOM BLANDT ANDRE SAGSOEGERNE DELTOG I ; FORANSTALTNINGERNE GIK UD PAA DELS AT FORBYDE GROSSISTERNE AT VIDERESAELGE TOBAKSVARERNE TIL DETAILHANDLERNE TIL ANDRE PRISER END DEM , DER VAR ANGIVET AF LEVERANDOERERNE , OG UD OVER DETAILAVANCEN AT YDE NOGEN FORM FOR RABATTER ELLER ANDRE FORDELE , DELS AT FAA DETAILHANDLERNE TIL VED VIDERESALGET TIL FORBRUGERNE NOEJE AT OVERHOLDE DEN PAA BANDEROLEN ANFOERTE PRIS .

158 HOVEDFORMAALET MED FORANSTALTNINGERNE VAR , SOM FEDETAB HAR ERKENDT I STAEVNINGEN , AT FORHINDRE SALG TIL UNDERPRISER SAAVEL I GROSSIST- SOM I DETAILLEDDET . EFTER FEDETAB ' S OPFATTELSE VILLE SALG TIL UNDERPRISER BRINGE SPECIALGROSSISTERNES OG -DETAILHANDLERNES EKSISTENS I FARE , OG DISSE FORHANDLERES FORSVINDEN VILLE VAERE TIL SKADE FOR FORBRUGERNE . DET FREMGAAR DESUDEN AF FEDETAB ' S OPLYSNINGER I STAEVNINGEN , AT DETTE OENSKE OM AT BESKYTTE DE NETOP NAEVNTE ERHVERVSDRIVENDE OGSAA LAA TIL GRUND FOR DEN POLITIK , SOM SAMMENSLUTNINGEN FOERTE FRA 1 . JANUAR 1971 , OG SOM GIK UD PAA AT LUKKE FOR ADGANGEN TIL AT OPNAA GROSSISTVILKAAR FOR VIRKSOMHEDER , SOM OENSKEDE GODKENDELSE I VISSE KATEGORIER , NAVNLIG DE SPECIALISEREDE LEVNEDSMIDDELGROSSISTER .

159 VED ARTIKEL 58 I DEN BELGISKE MERVAERDIAFGIFTSLOV , SOM TRAADTE I KRAFT DEN 1 . JANUAR 1971 , BLEV DET BESTEMT , AT DEN PAA BANDEROLEN ANFOERTE PRIS ER DEN BINDENDE VIDERESALGSPRIS TIL FORBRUGERE , OG DER INDFOERTES HERVED ET FORBUD MOD ENHVER PRISNEDSAETTELSE I DETAILLEDDET .

160 DET ER DERIMOD UBESTRIDT , AT DE NAEVNTE FORANSTALTNINGER PAA GROSSISTNIVEAUET BLEV AFLOEST AF DEN STANDARDAFTALE UNDER BETEGNELSEN ' SAERAFTALE OM SALG TIL UNDERPRISER ' , SOM FEDETAB FORELAGDE GROSSISTERNE DEN 30 . JUNI 1972 , OG SOM BLEV UNDERSKREVET AF NAESTEN DEM ALLE . GROSSISTERNE FORPLIGTEDE SIG IFOELGE AFTALEN TIL FOR EN FEMAARIG PERIODE IKKE ALENE VED VIDERESALG AF VARERNE AT OVERHOLDE DE AF LEVERANDOERERNE FASTSATTE PRISER UDEN AT YDE NOGEN FORM FOR RABAT ELLER ANDRE FORDELE , MEN OGSAA TIL AT OVERHOLDE FORBUDET MOD VIDERESALG AF TOBAKSVARER PAA DEN ENE SIDE TIL GROSSISTER , FOR HVILKE PRODUCENTERNE HAVDE FASTSAT KVOTER , TIL LEVNEDSMIDDELGROSSISTER ELLER ANDRE , SOM IKKE FIK DIREKTE LEVERANCER FRA PRODUCENTERNE , SAAFREMT VARERNE VAR BEREGNET TIL VIDERESALG TIL DETAILHANDLERE , OG PAA DEN ANDEN SIDE TIL DETAILHANDLERE I TILFAELDE , HVOR DET VAR KLART , AT INDKOEBENE IKKE VAR BEREGNET TIL DETAILHANDLERNES NORMALE KUNDEKREDS . DETTE FORBUD VAR EN UDBYGNING AF DEN OVENFOR OMTALTE MEDDELELSE AF 22 . MARTS 1972 , SOM FNCG HAVDE SENDT TIL SINE MEDLEMMER , OG SOM FOR SAA VIDT ANGIK DE NAEVNTE GROSSISTER GIK I SAMME RETNING .

161 DET FREMGAAR AF SELVE INDHOLDET AF DE BESKREVNE FORANSTALTNINGER , AT DERES FORMAAL FOERST OG FREMMEST VAR AT FORHINDRE , AT DER SAAVEL I GROSSISTLEDDET SOM - I DET MINDSTE FOER DEN 1 . JANUAR 1971 , HVOR MERVAERDIAFGIFTSLOVENS ARTIKEL 58 TRAADTE I KRAFT - I DETAILLEDDET OPSTOD KONKURRENCE MELLEM DE PRODUCENTER OG IMPORTOERER , DER VAR MEDLEMMER AF FEDETAB , MED HENSYN TIL VIDERESALGSPRISERNE FOR DERES VARER .

162 EN ORDNING , DER HAR EN SAA GENEREL OG SYSTEMATISK BEGRAENSNING AF KONKURRENCEN TIL FORMAAL , FALDER UTVIVLSOMT IND UNDER FORBUDET I TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 , SAAFREMT DEN DESUDEN MAERKBART KAN PAAVIRKE HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER .

163 DEN FORPLIGTELSE TIL AT UDBYDE ET MINDSTESORTIMENT PAA 60 CIGARETMAERKER , DER BLEV PAALAGT ET BEGRAENSET ANTAL DETAILHANDLERE SOM ET LED I DE FORANSTALTNINGER , DER ANVENDTES FORUD FOR HENSTILLINGEN - EN FORPLIGTELSE HVIS OVERHOLDELSE BLEV SIKRET VED HJAELP AF LEVERINGSAFBRYDELSER OVER FOR VISSE VIRKSOMHEDER , BL.A . GB - ANFAEGTES AF KOMMISSIONEN ( I BESLUTNINGENS NR . 87 ) MED DEN BEGRUNDELSE , AT DEN FORHINDREDE DETAILHANDLERNE I AT FREMME SALGET AF ET CIGARETMAERKE PAA BEKOSTNING AF ANDRE OG TVANG DEM TIL AT LAGERFOERE CIGARETMAERKER , SOM SOLGTES I MEGET RINGE OMFANG , HVORVED EN DEL AF DERES DRIFTSKAPITAL UDPRODUKTIVT BLEV BUNDET I DISSE LAGRE .

164 DA DET IMIDLERTID ALLEREDE ER FASTSLAAET , AT HOVEDINDHOLDET AF DE TIDLIGERE FORANSTALTNINGER , I DET OMFANG DE VEDROERTE AVANCERNE , BETALINGSFRISTERNE OG OVERHOLDELSEN AF DE AF PRODUCENTERNE OG IMPORTOERERNE FASTSATTE PRISER , I PRINCIPPET ER OMFATTET AF FORBUDET I ARTIKEL 85 , STK . 1 , ER DET IKKE PAAKRAEVET SAERSKILT AT TAGE STILLING TIL , OM DEN FORPLIGTELSE TIL AT UDBYDE ET MINDSTESORTIMENT , SOM BLEV PAALAGT VISSE DETAILHANDLERE FOER DEN 1 . DECEMBER 1975 , ER FORENELIG MED DENNE TRAKTATBESTEMMELSE .

4 . PAAVIRKNING AF HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER

165 TILBAGE STAAR AT UNDERSOEGE SPOERGSMAALET , OM DE OVENFOR KONSTATEREDE BEGRAENSNINGER OGSAA MAERKBART KAN PAAVIRKE HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER . KUN HVIS DETTE SPOERGSMAAL BESVARES BEKRAEFTENDE , ER DE NAEVNTE KONKURRENCEBEGRAENSNINGER OMFATTET AF FORBUDET I ARTIKEL 85 , STK . 1 .

166 KOMMISSIONEN GOER I DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING GAELDENDE , AT FORANSTALTNINGERNE FORUD FOR HENSTILLINGEN KUNNE PAAVIRKE HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER , EFTERSOM VISSE PRODUCENTER , DER VAR MEDLEMMER AF FEDETAB , IMPORTEREDE EN MEGET VAESENTLIG DEL AF DE TOBAKSVARER , SOM INDFOERTES TIL BELGIEN , OG VARETOG DISTRIBUTIONEN AF DISSE VARER PAA SAMME KONKURRENCEBEGRAENSENDE VILKAAR SOM FOR DERES EGNE VARER . DESUDEN BLEV DE IMPORTOERER OG PRODUCENTER I BELGIEN OG I DE OEVRIGE MEDLEMSSTATER , SOM IKKE HAVDE TILSLUTTET SIG DE AF FEDETAB OG FNCG OPSTILLEDE RESTRIKTIVE REGLER , UNDERGIVET ANVENDELSEN AF DEM , NAAR DE SOLGTE DERES VARER , HERUNDER VARERNE FRA DE OEVRIGE MEDLEMSSTATER , TIL EN GROSSIST ELLER EN DETAILHANDLER , SOM OVERHOLDT DE REGLER , DER VAR PAATVUNGET AF DE TO SAMMENSLUTNINGER , HVILKET I BETRAGTNING AF DERES STAERKE POSITION PAA MARKEDET VAR DEN ALMINDELIGE PRAKSIS .

167 UD FRA DISSE BETRAGTNINGER FASTSLOG KOMMISSIONEN I BESLUTNINGENS NR . 93 , AT AENDRINGEN AF DISTRIBUTIONSBETINGELSERNE I BELGIEN , SELV OM GROSSISTERNES ELLER DETAILHANDLERNES PARALLELIMPORTER PAA GRUND AF DE GAELDENDE BESKATNINGSREGLER I PRAKSIS VAR FORBUNDET MED VANSKELIGHEDER , MEDFOERTE , AT HANDELSSTROEMMENE BLEV LEDT BORT FRA DERES NATURLIGE RETNING , DVS . BORT FRA DEN RETNING , DE VILLE HAVE TAGET , SAAFREMT DE AF KOMMISSIONEN FASTSLAAEDE KONKURRENCEBEGRAENSNINGER IKKE HAVDE BESTAAET , OG AT AENDRINGEN SAALEDES PAAVIRKEDE HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER .

168 FOR SAA VIDT ANGAAR FORANSTALTNINGERNE I HENSTILLINGEN , FASTSLOG KOMMISSIONEN I BESLUTNINGENS NR . 106 , AT DE KAN PAAVIRKE HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER AF SAMME GRUNDE SOM ANFOERT VEDROERENDE DE TIDLIGERE FORANSTALTNINGER .

169 SAGSOEGERNE HAR ANFAEGTET DENNE BEGRUNDELSE VED NAVNLIG AT ANFOERE , AT HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER IKKE PAAVIRKES PAA GRUND AF DEN MARKEDSSTILLING , SOM DE PRODUCENTER OG IMPORTOERER , DER ER MEDLEMMER AF FEDETAB , INDTAGER , EFTERSOM DE ANFAEGTEDE FORANSTALTNINGER , ALLEREDE PAA GRUND AF FOELGERNE AF DEN FORSKELLIGE TOBAKSVAREBESKATNING I MEDLEMSSTATERNE , ALENE REGULERER RENT INDENLANDSKE FORHOLD . PAA DET NUVAERENDE STADIUM AF HARMONISERINGEN AF TOBAKSVAREAFGIFTERNE ER DE ENKELTE BEREGNINGS- OG OPKRAEVNINGSSYSTEMER FOR DISSE AFGIFTER EN GRUNDLAEGGENDE HINDRING FOR SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET , OG DE FORHINDRER , AT DER ETABLERES PARALLELLE IMPORTSYSTEMER . SELV OM DET EVENTUELT MAATTE ANTAGES , AT DE ANFAEGTEDE FORANSTALTNINGER INDIREKTE KUNNE PAAVIRKE MAENGDEN AF DE TOBAKSVARER , DER IMPORTERES AF PRODUCENTERNE , ER DET PAA INGEN MAADE GODTGJORT , AT DETTE KAN PAAVIRKE DEN FRIE SAMHANDEL MELLEM MEDLEMSSTATERNE PAA EN MAADE , SOM KAN HINDRE VIRKELIGGOERELSEN AF FORMAALENE MED ET ENHEDSMARKED MELLEM STATERNE .

170 MED HENBLIK PAA BEDOEMMELSEN AF DISSE TO MODSATTE OPFATTELSER SKAL DER FOERST HENVISES TIL DOMSTOLENS UDTALELSER I DOMMEN AF 30 . JUNI 1966 I SAG 56/65 , SOCIETE TECHNIQUE MINIERE MOD MASCHINENBAU ULM GMBH , ( SML . 1965-1968 , S . 211 ), HVORAF DET FREMGAAR , AT EN VEDTAGELSE , EN AFTALE ELLER EN SAMORDNING KUN KAN PAAVIRKE HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER , SAAFREMT DEN PAA GRUNDLAG AF SAMTLIGE OBJEKTIVE , RETLIGE ELLER FAKTISKE FORHOLD GOER DET MULIGT MED TILSTRAEKKELIG SANDSYNLIGHED AT FORUDSIGE , AT DEN , DIREKTE ELLER INDIREKTE , AKTUELT ELLER POTENTIELT , KAN OEVE EN SAADAN INDVIRKNING PAA HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER , AT DET KAN BEFRYGTES , AT DEN KAN HINDRE VIRKELIGGOERELSEN AF ET ENHEDSMARKED MELLEM MEDLEMSSTATERNE .

171 DET SKAL I DENNE HENSEENDE BEMAERKES , AT DET ER UBESTRIDT , AT EN VAESENTLIG DEL AF DE TOBAKSVARER , DER SAELGES I BELGIEN , SOM NAEVNT I BESLUTNINGENS NR . 8 OG 91 , IMPORTERES AF PRODUCENTER , SOM ER MEDLEMMER AF FEDETAB , OG SOM BRINGER DEM I HANDELEN GENNEM SAMME DISTRIBUTIONSNET , SOM ANVENDES FOR DE VARER , DE SELV PRODUCERER . EKSEMPELVIS IMPORTEREDE DISSE PRODUCENTER I 1974 51 % AF DE CIGARETTER OG 12-14 % AF DE CIGARER , DER INDFOERTES TIL BELGIEN , DVS . CA . 5 % AF DE CIGARETTER OG 10 % AF DE CIGARER , DER BLEV SOLGT I LANDET .

172 SELV OM PARALLELIMPORT AF TOBAKSVARER TIL BELGIEN I VIDT OMFANG ER UDELUKKET PAA GRUND AF DE SKATTEMAESSIGE OG TEKNISKE VANSKELIGHEDER , SOM DOMSTOLEN HAR OMTALT I DOMMEN AF 16 . NOVEMBER 1977 I SAG 13/77 , INNO MOD ATAB ( SML . 1977 , S . 2115 ), SKAL DET BEMAERKES , AT PAAVIRKNINGEN AF HANDELEN I DE FORELIGGENDE SAGER , SOM DET KLART FREMGAAR AF BEGRUNDELSEN FOR DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING , FREMFOR ALT UDGAAR FRA DEN STORE IMPORT , DER FORETAGES AF DE PRODUCENTER , DER ER MEDLEMMER AF FEDETAB . DET MAA I DENNE HENSEENDE KONSTATERES , AT DE OVENFOR OMTALTE KONKURRENCEBEGRAENSNINGER , FOR SAA VIDT ANGAAR AVANCERNE , AARSRABATTEN OG BETALINGSFRISTERNE KAN DREJE HANDELSSTROEMMENE PAA TOBAKSVAREOMRAADET BORT FRA DEN RETNING , DE ELLERS VILLE HAVE TAGET . DETTE GAELDER SAA MEGET MERE DE FORANSTALTNINGER , SOM ANVENDTES FORUD FOR HENSTILLINGEN , OG SOM GIK UD PAA I HVERT OMSAETNINGSLED AT SIKRE EN NOEJE OVERHOLDELSE AF DE AF PRODUCENTERNE OG IMPORTOERERNE FASTSATTE PRISER . VED AT SAMORDNE DISSE FUNDAMENTALE LED I SALGSVILKAARENE OVER FOR FORHANDLERNE FORMINDSKEDE SAGSOEGERNE MAERKBART DERES TILSKYNDELSE TIL SOM MODYDELSE FOR INDIVIDUELLE OEKONOMISKE FORDELE AT FREMME SALGET AF VISSE INDFOERTE VARER FREMFOR ANDRE INDFOERTE VARER .

173 KOMMISSIONEN HAR DERFOR I SIN BESLUTNING MED RETTE FASTSLAAET , AT DE AF SAGSOEGERNE INDFOERTE KONKURRENCEBEGRAENSNINGER KAN PAAVIRKE HANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER .

VI - REALITETSANBRINGENDE VEDROERENDE TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 3

174 SAGSOEGERNE HAR I DET VAESENTLIGE GJORT GAELDENDE , AT KOMMISSIONEN HAR OVERTRAADT TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 3 , OG HAR KRAENKET RETTEN TIL KONTRADIKTION , IDET DE FEJLAGTIGT SKAL HAVE AFSLAAET AT MEDDELE FRITAGELSE FOR HENSTILLINGEN , IKKE SKAL HAVE TAGET SAGSOEGERNES ARGUMENTER I BETRAGTNING , OG SKAL HAVE GJORT SIG SKYLDIG I FAKTISKE VILDFARELSER I DENNE FORBINDELSE .

175 FOER DER TAGES STILLING TIL PARTERNES ARGUMENTATION MED HENSYN TIL , OM ARTIKEL 85 , STK . 3 , FINDER ANVENDELSE PAA HENSTILLINGEN , SKAL DET NAEVNES , AT DER KUN KAN MEDDELES FRITAGELSE FOR EN AFTALE , DER VISER SIG AT VAERE I STRID MED ARTIKEL 85 , STK . 1 , I MEDFOER AF SAMME ARTIKELS TREDJE STYKKE , HVIS FOELGENDE BETINGELSER ER OPFYLDT :

- AT DEN BIDRAGER TIL AT FORBEDRE PRODUKTIONEN ELLER FORDELINGEN AF VARERNE ELLER TIL AT FREMME DEN TEKNISKE ELLER OEKONOMISKE UDVIKLING ,

- AT DEN SAMTIDIG SIKRER FORBRUGERNE EN RIMELIG ANDEL AF FORDELEN HERVED ,

- AT DEN IKKE PAALAEGGER DE PAAGAELDENDE VIRKSOMHEDER BEGRAENSNINGER , SOM IKKE ER NOEDVENDIGE FOR AT NAA DISSE MAAL ,

- AT DEN IKKE GIVE DISSE VIRKSOMHEDER MULIGHED FOR AT UDELUKKE KONKURRENCEN FOR EN VAESENTLIG DEL AF DE PAAGAELDENDE VARER .

176 DET SKAL ENDVIDERE NAEVNES , AT DET , SOM DOMSTOLEN HAR UDTALT I METRO-DOMMEN ( PRAEMIS 21 ), FREMGAAR AF DE BEFOEJELSER , SOM ER INDROEMMET KOMMISSIONEN I ARTIKEL 85 , STK . 3 , AT NOEDVENDIGHEDEN AF EN BESTANDIG EFFEKTIV KONKURRENCE KAN FORENES MED BESKYTTELSEN AF FORSKELLIGE MAAL , OG AT VISSE RESTRIKTIONER I KONKURRENCEN KAN GODKENDES AF HENSYN HERTIL , NAAR DE ER NOEDVENDIGE FOR AT REALISERE DISSE MAAL OG IKKE FOERER TIL , AT KONKURRENCEN FOR EN VAESENTLIG DEL AF FAELLESMARKEDET UDELUKKES .

177 I DEN ANFAEGTEDE BESLUTNINGS NR . 132 FASTSLAAR KOMMISSIONEN UNDER HENVISNING TIL DEN I NR . 113-131 ANFOERTE BEGRUNDELSE , AT DER IKKE KAN MEDDELES FRITAGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 85 , STK . 3 , FOR HENSTILLINGEN , IDET DEN IKKE OPFYLDER BETINGELSERNE FOR , AT BESTEMMELSEN KAN BRINGES I ANVENDELSE . DEN INDEBAERER NAVNLIG IKKE EN FORBEDRING AF FORDELINGEN , SOM ER TILSTRAEKKELIG TIL AT OPVEJE DE KONKURRENCEBEGRAENSENDE VIRKNINGER , DEN INDEBAERER , OG DEN ER IKKE EGNET TIL AT GIVE FORBRUGERNE EN RIMELIG ANDEL AF DEN FORDEL , DEN EVENTUELT MAATTE FREMBRINGE .

178 I DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING BEGRUNDER KOMMISSIONEN BL.A . SIN FASTHOLDELSE AF AFSLAGET PAA AT MEDDELE FRITAGELSE FOR HENSTILLINGEN I MEDFOER AF ARTIKEL 85 , STK . 3 , MED , AT DET PAA INGEN MAADE ER GODTGJORT , AT DISTRIBUTIONSSYSTEMET IFOELGE HENSTILLINGEN SKULLE GIVE DE DIREKTE KUNDER HOS FEDETAB ' S MEDLEMMER OG DISSE KUNDERS AFTAGERE STOERRE FORDELE END DEN NORMALE KONKURRENCE , DER VILLE TILLADE FORBRUGEREN FRIT AT KUNNE TRAEFFE SIT VALG . KOMMISSIONEN ERKENDER , AT DETTE SYSTEM GENNEM ET MEGET STORT ANTAL GROSSISTER OG DETAILHANDLERE GOER DET MULIGT AT GIVE FORBRUGERNE VALGET MELLEM ET STORT ANTAL MAERKER , MEN HAEVDER , AT DENNE VALGMULIGHED KUN BESTAAR HOS SPECIALDETAILHANDLERNE , SOM KUN UDGOER EN RINGE DEL AF DE 80 000 SALGSSTEDER , HVORAF DET STORE FLERTAL KUN TILBYDER KUNDEKREDSEN ET MEGET BEGRAENSET ANTAL MAERKER ; DETTE MEGET STORE ANTAL SALGSSTEDER KAN EFTER KOMMISSIONENS OPFATTELSE I OEVRIGT KUN FOROEGE DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGERNE .

179 KOMMISSIONEN BESTRIDER LIGELEDES , AT SPECIALFORHANDLERNE UUNDGAAELIGT VILLE FORSVINDE , HVIS DET KOLLEKTIVE SYSTEM , DER ER ETABLERET VED HENSTILLINGEN , BLEV OPHAEVET . HVIS DE TJENESTEYDELSER , SOM SPECIALFORHANDLERNE YDER , RENT FAKTISK VAERDSAETTES AF FORBRUGERNE , ER DENNE HANDELSFORM IKKE TRUET , HELLER IKKE SLEV OM FEDETAB OG SAMMENSLUTNINGENS MEDLEMMER IKKE LAENGERE INDROEMMEDE DEN MERE FORDELAGTIGE VILKAAR END DE IKKE-SPECIALISEREDE FORHANDLERE . KOMMISSIONEN BETVIVLER OGSAA , AT EKSISTENSGRUNDLAGET FOR SPECIALGROSSISTERNE , SOM DAEKKER OMKRING 80 % AF CIGARETSALGET PAA DET BELGISKE MARKED , ER TRUET ; DEN BETRAGTER DET FORHOLD , AT DER YDES DISSE GROSSISTER FORDELAGTIGERE VILKAAR , SOM ET FORSOEG PAA KUNSTIGT AT BEVARE VIRKSOMHEDER , SOM FOR KOEBERNE PAA ET SENERE OMSAETNINGSTRIN IKKE TILSTRAEKKELIGT KLART FOREKOMMER AT VAERE UUNDVAERLIGE , OG SOM NORMALT VILLE BLIVE ELIMINERET I KONKURRENCEN .

180 I BESLUTNINGENS NR . 133 FASTSLAAR KOMMISSIONEN , LIGELEDES UNTER HENVISNING TIL BESTEMMELSERNE I HENSTILLINGEN , AT DENNE HELLER IKKE OPFYLDER DEN SIDSTE BETINGELSE FOR AT ANVENDE ARTIKEL 85 , STK . 3 , DA AFTALERNE I OEVRIGT ' PAA GRUND AF DEN MARKEDSANDEL , FEDETAB OG DENS MEDLEMMER HAR , GOER . . . DET . . . MULIGT FOR DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER AT UDELUKKE KONKURRENCEN ( FOR ) EN VAESENTLIG DEL AF DE ( PAAGAELDENDE ) VARER ' .

181 SAGSOEGERNE HAR ANFOERT , AT FORMAALET MED HENSTILLINGEN ER AT BEVARE DET MEGET TAETTE , TRADITIONELLE DISTRIBUTIONSNET I BELGIEN , NAVNLIG DE 80 000 DETAILHANDLERE ; DETTE DISTRIBUTIONSNET INDEBAERER , AT DET SELV I DE FJERNESTE EGNE AF LANDET ER MULIGT AT TILBYDE FORBRUGERNE ET MEGET BREDT UDVALG AF MAERKER , HVILKET IGEN BIDRAGER TIL AT OEGE KONKURRENCEN . OPRETHOLDELSEN AF DETTE SYSTEM AFHAENGER IMIDLERTID AF SPECIALFORHANDLERNE OG ISAER AF SPECIALGROSSISTERNE , SOM VARETAGER LEVERANCERNE TIL DET MEGET STORE ANTAL SMAA DETAILHANDLERE , DER ER SPREDT OVER HELE LANDET .

182 HENSTILLINGEN OMFATTER EFTER SAGSOEGERNES OPFATTELSE IKKE NOGEN BEGRAENSNING , SOM IKKE ER NOEDVENDIG FOR AT NAA DETTE MAAL . DET ER ISAER NOEDVENDIGT AT YDE SPECIALGROSSISTERNE OG -DETAILHANDLERNE EN MINDRE EKSTRAYDELSE FOR AT SIKRE , AT DISSE FORHANDLERE KAN OVERLEVE I KONKURRENCEN MED ANDRE VIRKSOMHEDER , HERUNDER NAVNLIG STORMAGASINERNE OG SUPERMARKEDERNE , SOM IKKE YDER DEN SAMME SERVICE . IFOELGE SAGSOEGERNE VILLE FOELGEN AF , AT ADSKILLIGE SPECIALFORHANDLERE FORSVANDT , IKKE ALENE VAERE EN FORMINDSKELSE AF DET ANTAL MAERKER , DER TILBYDES FORBRUGERNE , MEN OGSAA ALVORLIGE SOCIALE KONSEKVENSER . I METRO-DOMMEN HAR DOMSTOLEN DA OGSAA FREMHAEVET , AT SOCIALE OVERVEJELSER - NAVNLIG OENSKET OM AT SIKRE BESKAEFTIGELSEN UNDER EN OEKONOMISK LAVKONJUNKTUR - KAN TAGES I BETRAGTNING I FORBINDELSE MED ARTIKEL 85 , STK . 3 .

183 HERTIL SKAL DET I FOERSTE RAEKKE BEMAERKES , AT HENSTILLINGEN , FOR SAA VIDT ANGAAR PRODUKTIONEN OG FORDELINGEN AF CIGARETTER , UTVIVLSOMT INDEBAERER VISSE FORDELE SAAVEL FOR TALRIGE SMAA DETAILHANDLERE , HERUNDER NAVNLIG DE BELGISKE FORHANDLERE AF AVISER OG TOBAKSVARER , DER , SOM DET FREMGAAR AF SAGENS AKTER , DAEKKER CA . 60 % AF DET SAMLEDE INDENLANDSKE CIGARETSALG , SOM FOR FORBRUGERNE . EKSISTENSEN AF ET MEGET STORT ANTAL SALGSSTEDER I BELGIEN LETTER UBESTRIDELIGT FORBRUGERNES INDKOEB AF CIGARETTER , SELV OM DET SKAL NAEVNES , AT FORBRUGERNE KUN FINDER ET MEGET STORT UDVALG AF MAERKER HOS ET BEGRAENSET ANTAL SPECIALISEREDE ELLER DELVIS SPECIALISEREDE DETAILHANDLERE ; ISAER NYE OG SMAA MAERKER SAELGES GENNEM DISSE DETAILHANDLERE .

184 ANTALLET AF FORHANDLERE OG MAERKER ER IMIDLERTID IKKE UBETINGET HOVEDKRITERIET FOR EN FORBEDRING AF FORDELINGEN I ARTIKEL 85 , STK . 3 ' S FORSTAND . EN DISTRIBUTIONSSEKTORS KVALITET AFHAENGER NEMLIG FOERST OG FREMMEST AF DENS KOMMERCIELLE FLEKSIBILITET OG AF DENS EVNE TIL AT REAGERE PAA PAAVIRKNINGER DELS FRA PRODUCENTERNE , DELS FRA FORBRUGERNE . HVAD DETTE SIDSTE ASPEKT ANGAAR , AFHAENGER DISTRIBUTIONENS EFFEKTIVITET NAVNLIG AF , AT INDSATSEN KONCENTRERES OM DE VARER , SOM FORBRUGERNE ANSER FOR DE BEDSTE , OG LIGELEDES AF EVNEN TIL AT TILPASSE SIG EVEN TUELLE NYE KOEBEVANER FRA FORBRUGERNES SIDE . DET FREMGAAR IMIDLERTID AF DE TAL , SOM KOMMISSIONEN HAR FREMLAGT , OG SOM IKKE ER BESTRIDT AF DE OEVRIGE PARTER I SAGERNE , AT STORMAGASINERNE OG SUPERMARKEDERNE HAR HAFT EN LANGT STOERRE SALGSFREMGANG FOR CIGARETTER END DE OEVRIGE FORHANDLERE , DER SAELGER TIL FORBRUGERE , OG AT DET FORHOLDER SIG SAALEDES PAA TRODS AF , AT STORMAGASINERNE OG SUPERMARKEDERNE KUN UDBYDER ET BEGRAENSET ANTAL AF ALLE DE CIGARETMAERKER , DER SAELGES PAA DET BELGISKE MARKED .

185 DET KAN SAALEDES ALVORLIGT BETVIVLES , AT DE FORDELE FOR FORDELINGEN , SOM HENSTILLINGEN INDEBAERER , KAN OPVEJE DE KRAFTIGE BEGRAENSNINGER , DEN MEDFOERER FOR KONKURRENCEN MED HENSYN TIL SALGSVILKAARENE OVER FOR FORHANDLERNE , I ET SAADANT OMFANG , AT DER ER GRUNDLAG FOR AT FASTSLAA , AT HENSTILLINGEN I CIGARETBRANCHEN BIDRAGER TIL AT FORBEDRE FORDELINGEN I ARTIKEL 85 , STK . 3 ' S FORSTAND .

186 DET ER IMIDLERTID IKKE PAAKRAEVET AT TAGE ENDELIG STILLING TIL DETTE SPOERGSMAAL , DA DET MAA KONSTATERES , AT EN ANDEN BETINGELSE FOR AT ANVENDE ARTIKEL 85 , STK . 3 , IKKE ER OPFYLDT I DET FORELIGGENDE TILFAELDE .

187 FOR AT KUNNE MEDDELE FRITAGELSE FOR HENSTILLINGEN ER DET NEMLIG NOEDVENDIGT , AT HENSTILLINGEN IKKE GIVER FEDETAB ' S MEDLEMMER MULIGHED FOR AT UDELUKKE KONKURRENCEN FOR EN VAESENTLIG DEL AF DE PAAGAELDENDE VARER .

188 DER SKAL I DENNE FORBINDELSE HENVISES TIL , AT DE VIRKSOMHEDER , DER ER MEDLEMMER AF FEDETAB , SOM ANFOERT AF KOMMISSIONEN I BESLUTNINGENS NR . 8 , FREMSTILLER ELLER IMPORTERER CA . 95 % AF ALLE DE CIGARETTER , DER SAELGES I BELGIEN , OG AT 10 AF FEDETAB ' S MEDLEMMER , SOM OGSAA IMPORTERER UDENLANDSKE MAERKER , I 1974 INDFOERTE 51 % AF DE CIGARETTER , DER BLEV INDFOERT TIL BELGIEN , DVS . CA . 5 % AF DE I DETTE LAND SOLGTE CIGARETTER . DESUDEN TEGNER DE SYV SAGSOEGENDE SELSKABER SIG ALENE FOR EN MEGET HOEJ PROCENTDEL , IFOELGE BESLUTNINGENS NR . 61 80 % OG IFOELGE KOMMISSIONENS DUPLIK 92 % , AF DET SAMLEDE CIGARETSALG I BELGIEN . DET SKAL LIGELEDES BEMAERKES , AT NAESTEN TO TREDJEDELE AF CIGA RETSALGET I BELGIEN IFOELGE DE TAL , SOM KOMMISSIONEN HAR ANFOERT I SIN DUPLIK , OG SOM IKKE ER BLEVET BESTRIDT , UDGOERES AF KUN TI MAERKER , SOM FOR STOERSTEDELENS VEDKOMMENDE FORHANDLES AF EN ELLER FLERE AF DE SAGSOEGENDE SELSKABER .

189 SOM ALLEREDE FASTSLAAET , HAR BESTEMMELSERNE I HENSTILLINGEN , SOM DE SAGSOEGENDE SELSKABER HAR TILSLUTTET SIG , TIL FORMAAL VED HJAELP AF EN KOLLEKTIV AFTALE AT BEGRAENSE DEN INDBYRDES KONKURRENCE , SOM PAA DETTE OMRAADE KUNNE UDGAA FRA HVER ENKELT AF DISSE VIRKSOMHEDER . I BETRAGTNING AF DEN MEGET BETYDELIGE ANDEL AF DET BELGISKE CIGARETMARKED , SOM INDEHAVES AF FEDETAB ' S MEDLEMMER , OG SAERLIG AF DE SAGSOEGENDE SELSKABER , MAA DET FASTSLAAS , AT HENSTILLINGEN GIVER SAGSOEGERNE MULIGHED FOR AT UDELUKKE KONKURRENCEN FOR EN VAESENTLIG DEL AF DE PAAGAELDENDE VARER . HERAF FOELGER , AT DER UNDER INGEN OMSTAENDIGHEDER KAN MEDDELES FRITAGELSE FOR HENSTILLINGEN I MEDFOER AF ARTIKEL 85 , STK . 3 .

VII - KONKLUSION

190 DET FREMGAAR AF DE ANFOERTE GRUNDE , AT SAGSOEGTE I DET HELE VIL VAERE AT FRIFINDE .