61978J0207

DOMSTOLENS DOM (FOERSTE AFDELING) AF 31 MAJ 1979. - ANKLAGEMYNDIGHEDEN MOD GILBERT EVEN OG OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR TRAVAILLEURS SALARIES (ONPTS). - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE, INDGIVET AF COUR DU TRAVAIL DE LIEGE. - " SOCIALE RETTIGHEDER ". - SAG 207-78.

Samling af Afgørelser 1979 side 02019
græsk specialudgave side 00019


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . SOCIAL SIKRING AF VANDRENDE ARBEJDSTAGERE - FAELLESSKABSREGLER - SAGLIGT ANVENDELSESOMRAADE - YDELSER , DER ER OMFATTET OG YDELSER , DER ER UDELUKKET - SONDRINGSKRITERIER

( RAADETS FORORDNING NR . 1408/71 , ART . 4 , STK . 1 , OG 4 )

2 . SOCIAL SIKRING AF VANDRENDE ARBEJDSTAGERE - FAELLESSKABSREGLER - SAGLIGT ANVENDELSESOMRAADE - YDELSER , DER ER UDELUKKET - YDELSER TIL OFRE FOR KRIG ELLER DENS FOELGER

( RAADETS FORORDNING NR . 1408/71 , ART . 4 , STK . 4 )

3 . FRI BEVAEGELIGHED FOR PERSONER - ARBEJDSTAGERE - LIGEBEHANDLING - SOCIALE OG SKATTEMAESSIGE FORDELE - BEGREB

( RAADETS FORORDNING NR . 1612/68 , ART . 7 , STK . 2 )

4 . FRI BEVAEGELIGHED FOR PERSONER - ARBEJDSTAGERE - LIGEBEHANDLING - SOCIALE FORDELE - YDELSE , SOM BEROR PAA EN NATIONALT ANERKENDT STATUS - UDELUKKELSE

( RAADETS FORORDNING NR . 1612/68 , ART . 7 , STK . 2 )

Sammendrag


1 . DEN OMSTAENDIGHED , AT EN BESTEMMELSE OM YDELSER TIL OFRE FOR KRIG ELLER DENS FOELGER ER INDEHOLDT I EN NATIONAL LOVGIVNING OM SOCIAL SIKRING , ER IKKE I SIG SELV AFGOERENDE FOR , OM DEN I BESTEMMELSEN OMHANDLEDE YDELSE HAR KARAKTER AF SOCIAL SIKRING I HENHOLD TIL RAADETS FORORDNING NR . 1408/71 , IDET SONDRINGEN MELLEM YDELSER , DER ER UDELUKKET FRA DENNE FORORDNINGS ANVENDELSESOMRAADE OG YDELSER , SOM ER OMFATTET HERAF , HOVEDSAGELIG BEROR PAA DEN ENKELTE YDELSES KARAKTERISTISKE EGENSKABER , ISAER DENS FORMAAL OG BETINGELSERNE FOR DENS TILDELING .

2 . ARTIKEL 4 , STK . 4 , I FORORDNING NR . 1408/71 SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT DEN OGSAA UDELUKKER SAADANNE NATIONALE SAERORDNINGER FRA FORORDNINGENS ANVENDELSESOMRAADE ( OMHANDLET I ARTIKEL 1 , STK . 4 , I DEN BELGISKE ARRETE ROYAL AF 27 . 6 . 1969 ), SOM HOVEDSAGELIG HAR TIL FORMAAL AT BEVIDNE BELGISKE ARBEJDSTAGERE , SOM HAR KAEMPET I DE ALLIEREDE STYRKER MELLEM 1940 OG 1945 , OG SOM ER BLEVET UARBEJDSDYGTIGE SOM FOELGE AF EN KRIGSHANDLING , EN NATIONAL ANERKENDELSE FOR DE PROEVER , DE HAR UDSTAAET I DETTE TIDSRUM , OG HERVED VED FORHOEJELSE AF FOERTIDSPENSIONSSATSEN AT INDROEMME DEM EN KOMPENSATION FOR DEN INDSATS , DE HAR YDET DERES LAND .

3 . DET FREMGAAR UNDER EN AF BESTEMMELSERNE I RAADETS FORORDNING NR . 1612/68 SAMT AF DET TILSTRAEBTE MAAL , AT DE SOCIALE OG SKATTEMAESSIGE FORDELE , SOM DENNE FORORDNING TILDELER ARBEJDSTAGERE , DER ER STATSBORGERE I DE OEVRIGE MEDLEMSSTATER , ER FORDELE , SOM , UANSET DE ER FORBUNDET MED EN ARBEJDSKONTRAKT , ALMINDELIGVIS INDROEMMES INDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE , HOVEDSAGELIG PAA GRUND AF DERES OBJEKTIVE STATUS SOM ARBEJDSTAGERE ELLER ALENE FORDI DE HAR BOPAEL PAA DET NATIONALE OMRAADE , OG HVIS UDVIDELSE TIL OGSAA AT GAELDE FOR ARBEJDSTAGERE , DER ER STATSBORGERE I DE ANDRE MEDLEMSSTATER , DERFOR FORE- KOMMER EGNET TIL AT FREMME DISSES MOBILITET INDEN FOR FAELLESSKABET .

4 . EN YDELSE , SOM BEROR PAA EN NATIONALT ANERKENDT STATUS , ( SOM YDELSEN I DEN BELGISKE ARRETE ROYAL AF 27 . 6 . 1969 ) KAN IKKE ANSES SOM EN FORDEL , DER YDES DEN INDENLANDSKE ARBEJDSTAGER HOVEDSAGELIG PAA GRUND AF DENNES STATUS SOM ARBEJDSTAGER , ELLER FORDI DEN PAAGAELDENDE HAR BOPAEL PAA DET NATIONALE OMRAADE , OG OPFYLDER DERFOR IKKE DE KARAKTERISTISKE EGENSKABER FOR ' SOCIALE FORDELE ' I ARTIKEL 7 , STK . 2 , I FORORDNING NR . 1612/68 .

HERAF FOELGER , AT DEN PAAGAELDENDE YDELSE IKKE OMFATTES AF DET SAGLIGE ANVENDELSESOMRAADE FOR FORORDNING NR . 1612/68 OG ALTSAA IKKE FOR SAA VIDT ANGAAR DENS TILDELINGSBETINGELSER ER UNDERGIVET DENNE FORORDNINGS BESTEMMELSER .

Dommens præmisser


1VED DOM AF 8 . SEPTEMBER 1978 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 21 . SEPTEMBER 1978 , HAR COUR DU TRAVAIL DE LIEGE STILLET FLERE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF BESTEMMELSERNE I ARTIKLERNE 3 OG 4 , I RAADETS FORORDNING NR . 1408/71 OM ANVENDELSE AF DE SOCIALE SIKRINGSORDNINGER PAA ARBEJDSTAGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER , DER FLYTTER INDEN FOR FAELLESSKABET .

2DISSE SPOERGSMAAL ER REJST UNDER EN RETSSAG MELLEM OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR TRAVAILLEURS SALARIES ( ONPTS ), BRUXELLES , OG EN FRANSK STATSBORGER , SOM SIDEN SIT FYLDTE 60 . AAR HAR OPPEBAARET EN FOERTIDSPENSION FRA NAEVNTE INSTITUTION .

3I HENHOLD TIL ARTIKEL 5 I DEN BELGISKE ARRETE ROYAL ( KONGELIG ANORDNING ) NR . 50 AF 24 . OKTOBER 1967 KAN DEN PENSION , SOM UDBETALES TIL NORMAL SATS VED DET FYLDTE 65 . AAR , SAAFREMT DET OENSKES OG EFTER ANMODNING UDBETALES I DEN 5-AARS PERIODE , SOM GAAR FORUD FOR DEN NORMALE PENSIONSALDER , MEN NEDSAETTES I SAA FALD MED 5 % P.A . FOR FOERTIDSPENSIONERING .

4IMIDLERTID BESTEMMER ARTIKEL 1 , STK . 4 , I ARRETE ROYAL AF 27 . JUNI 1969 , SOM FASTSAETTER DE BETINGELSER , HVORUNDER EN NATIONALT ANERKENDT STATUS GIVER RET TIL FULD FOERTIDSPENSION FOR ARBEJDSTAGERE , AT OVENNAEVNTE NEDSAETTELSE IKKE FINDER ANVENDELSE OVER FOR BELGISKE STATSBORGERE , SOM HAR GJORT AKTIV TJENESTE I DE ALLIEREDE STYRKER MELLEM DEN 10 . MAJ 1940 OG DEN 8 . MAJ 1945 OG OPPEBAERER EN KRIGSINVALIDEPENSION , SOM ER TILDELT AF EN ALLIERET NATION FOR EN UARBEJDSDYGTIGHED , DER BEROR PAA EN KRIGSHANDLING .

5I DEN FORELIGGENDE SAG KRAEVER DEN PAAGAELDENDE ARBEJDSTAGER , SOM I MEDFOER AF FRANSK LOVGIVNING OPPEBAERER EN ENDELIG KRIGSINLIDEPENSION PAA 10 % SOM FOELGE AF ET SAAR PAADRAGET UNDER KAMPHANDLINGER DEN 13 . MAJ 1940 , DEN FORDEL , SOM DENNE BESTEMMELSE INDEHOLDER , NEMLIG EN FULD FOERTIDSPENSION , UNDER HENVISNING TIL DET I FAELLESSKABSLOVGIVNINGEN INDEHOLDTE PRINCIP OM LIGEBEHANDLING AF INDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE OG ARBEJDSTAGERE , DER ER STATSBORGERE I EN ANDEN MEDLEMSSTAT .

6HAN HAR GJORT GAELDENDE , AT HAN BORTSET FRA KRAVET OM STATSBORGERSKAB OPFYLDER ALLE DE BETINGELSER , SOM ARTIKEL 1 , STK . 4 , I ARRETE ROYAL AF 27 . JUNI 1969 FASTSAETTER FOR TILDELING AF DEN KRAEVEDE SOCIALE FORDEL , OG AT DET HAM GIVNE AFSLAG PAA YDELSEN ER EN I NATIONALITETEN BEGRUNDET FORSKELSBEHANDLING , SOM ER I STRID MED TRAKTATEN .

7COUR DU TRAVAIL DE LIEGE , SOM BEHANDLER DEN INDGIVNE ANKE MOD DOMMEN FRA TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE , DER GAV DEN PAAGAELDENDE MEDHOLD , HAR MED HENBLIK PAA SIN AFGOERELSE AF DETTE PROBLEM FORELAGT DOMSTOLEN FOELGENDE SPOERGSMAAL :

' A ) SKAL BESTEMMELSEN I ARTIKEL 4 , STK . 4 , I FORORDNING FRA RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER NR . 1408/71 AF 14 . JUNI 1971 OM ANVENDELSE AF DE SOCIALE SIKRINGSORDNINGER PAA ARBEJDSTAGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER , DER FLYTTER INDEN FOR FAELLESSKABET , HVOREFTER DENNE FORORDNING IKKE FINDER ANVENDELSE PAA ORDNINGER TIL FORDEL FOR OFRE FOR KRIG ELLER DENS FOELGER , FORTOLKES SNAEVERT I DEN FORSTAND , AT DEN IKKE ANGAAR EN ELLER FLERE ' EN BLOC ' -LOVGIVNINGER , SOM INDFOERER OG OPRETTER EN ELLER FLERE SPECIELLE ORDNINGER TIL FORDEL FOR OFRE FOR KRIG ELLER DENS FOELGER , SOM KLART LIGGER UDEN FOR RAMMEN AF GAELDENDE SOCIALE SIKRINGSORDNINGER , ELLER TVAERTIMOD UDVIDENDE , SAALEDES AT DEN OGSAA OMFATTER VISSE SAADANNE SAERLIGE LOVBESTEMMELSER SOM I ARRETE ROYAL AF 27 . JUNI 1969 , SOM BESTEMMER , HVORNAAR EN NATIONAL ANERKENDT STATUS GIVER RET TIL EN FOERTIDSPENSION UDEN REDUKTION FOR ARBEJDSTAGERE - OG ISAER BETINGELSERNE I 4* I ARTIKEL 1 , I NAEVNTE KONGELIGE ANORDNING - SOM SUPPLERER DEN BELGISKE LOVGIVNING OM ARBEJDSTAGERES PENSIONER , INDFOERT OG OPRETTET VED ARRETE ROYAL NR . 50 AF 24 . OKTOBER 1967 , OG FORESKRIVER TILDELING PAA DEN BELGISKE STATS DIREKTE OG UDELUKKENDE BEKOSTNING , AF SPECIELLE KATEGORIER AF BEGUNSTIGEDE , DER HAR EN NATIONALT ANERKENDT STATUS , SOM DISSE BESTEMMELSER OPREGNER?

B ) SAAFREMT DOMSTOLEN FINDER , AT INDHOLDET I ARTIKEL 4 ( STK . 4 ), I FORORDNING EOEF NR . 1408/71 SKAL FORTOLKES SNAEVERT , ANMODES DOMSTOLEN OM AT AFGOERE , OM DER I OVERENSSTEMMELSE MED BEGRAENSNINGEN I SLUTNINGEN AF ARTIKEL 3 , STK . 1 , I SAMME FORORDNING , SOM KNAESAETTER LIGEBEHANDLINGSPRINCIPPET ' MEDMINDRE ANDET FOELGER AF SAERLIGE BESTEMMELSER I DENNE FORORDNING ' , ENTEN I NAEVNTE FORORDNING ELLER I DENS GENNEMFOERELSESFORORDNING EOEF NR . 574/72 KAN FINDES EN ELLER FLERE SAERLIGE BESTEMMELSER , SOM MED HENSYN TIL DE PAAGAELDENDE PENSIONER ER TIL HINDER FOR ANVENDELSE AF DET PRINCIP , HVOREFTER ' PERSONER , DER ER BOSAT PAA EN MEDLEMSSTATS OMRAADE , OG SOM ER OMFATTET AF DENNE FORORDNING , HAR DE SAMME PLIGTER OG RETTIGHEDER I HENHOLD TIL EN MEDLEMSSTATS LOVGIVNING SOM DENNE MEDLEMSSTATS EGNE STATSBORGERE ' ?

C ) SAAFREMT LIGEBEHANDLINGSPRINCIPPET I OVENNAEVNTE ARTIKEL 3 ANSES FOR ANVENDELIGT , INDEBAERER DETTE PRINCIP DA , AT EN KLAUSUL OM STATSBORGERSKAB , SOM DEN , DER ER FASTSAT I ARTIKEL 1 , 4* I ARRETE ROYAL AF 27 . JUNI 1969 ( ' VAERE BELGISK STATSBORGER ' ) SKAL ANSES SOM EN NULLITET I FORHOLD TIL IKKE-BELGISKE STATSBORGERE FRA DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS FORSKELLIGE MEDLEMSLANDE? '

8VED BESVARELSEN AF DET FOERSTE SPOERGSMAAL MAA DET ISAER UNDERSOEGES , OM EN SAADAN FORDEL SOM INDEHOLDT I ARTIKEL 1 , STK . 4 , I DEN BELGISKE ARRETE ROYAL AF 27 . JUNI 1969 KAN ANSES SOM EN SOCIAL SIKRINGSYDELSE IFOELGE ARTIKEL 4 , STK . 1 , LITRA C ) I FORORDNING NR . 1408/71 OG DERFOR HENHOERER UNDER FORORDNINGENS SAGLIGE ANVENDELSESOMRAADE SOM FASTLAGT I NAEVNTE ARTIKEL 4 .

9SOM DEN NATIONALE RET HAR ANFOERT I SIN FORELAEGGELSESDOM , ER BESTEMMELSERNE I ARTIKEL 1 , STK . 4 I DEN BELGISKE ARRETE ROYAL AF 27 . JUNI 1969 ' ET SUPPLEMENT TIL DEN BELGISKE LOVGIVNING OM ARBEJDSTAGERES PENSIONER , DER BLEV INDFOERT OG GENNEMFOERT VED ARRETE ROYAL NR . 50 AF 24 . OKTOBER 1967 ' .

10SPOERGSMAALET , OM EN BESTEMMELSE AF DENNE ART ER INDEHOLDT I EN NATIONAL LOVGIVNING OM SOCIAL SIKRING , ER IMIDLERTID IKKE I SIG SELV AFGOERENDE FOR , OM DEN I BESTEMMELSEN OMHANDLEDE YDELSE HAR KARAKTER AF SOCIAL SIKRING I HENHOLD TIL FORORDNING NR . 1408/71 .

11SOM DOMSTOLEN HAR FASTSLAAET VED DOM AF 6 . JULI 1978 I SAG 9/78 ( GILLARD ) BEROR SONDRINGEN MELLEM YDELSER , DER ER UDELUKKET FRA ANVENDELSESOMRAADET FOR FORORDNING NR . 1408/71 , OG YDELSER , SOM ER OMFATTET HERAF , NEMLIG HOVEDSAGELIG PAA DEN ENKELTE YDELSES KARAKTERISTISKE EGENSKABER , ISAER DENS FORMAAL OG BETINGELSERNE FOR DENS TILDELING .

12DET FREMGAAR AF SAGSAKTERNE , AT DEN YDELSE , DER TILDELES I MEDFOER AF DE PAAGAELDENDE NATIONALE BESTEMMELSER , HOVEDSAGELIG HAR TIL FORMAAL AT BEVIDNE BELGISKE ARBEJDSTAGERE , SOM HAR KAEMPET I DE ALLIEREDE STYRKER I TIDSRUMMET MELLEM 10 . MAJ 1940 OG 8 . MAJ 1945 , OG SOM ER BLEVET UARBEJDSDYGTIGE SOM FOELGE AF EN KRIGSHANDLING , EN NATIONAL ANERKENDELSE FOR DE PROEVELSER , DE HAR UDSTAAET I DETTE TIDSRUM , OG HERVED VED FORHOEJELSE AF FOERTIDSPENSIONSSATSEN AT INDROEMME DEM EN KOMPENSATION FOR DEN INDSATS , DE HAR YDET DERES LAND .

13UNDER HENSYN TIL DETTE FORMAAL OG DISSE BETINGELSER FOR TILDELINGEN FREMBYDER EN SAADAN YDELSE IKKE DE EGENSKABER , DER ER KARAKTERISTISKE FOR EN SOCIAL SIKRINGSYDELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 4 , STK . 1 , I FORORDNING NR . 1408/71 .

14ARTIKEL 4 I FORORDNING NR . 1408/71 , DER DEFINERER FORORDNINGENS SAGLIGE ANVENDELSESOMRAADE , BESTEMMER I STK . 4 , AT FORORDNINGEN BL.A . IKKE FINDER ANVENDELSE ' PAA ORDNINGER TIL FORDEL FOR OFRE FOR KRIG ELLER DENS FOELGER ' .

15AF DISSE GRUNDE MAA DET FOERSTE SPOERGSMAAL BESVARES SAALEDES , AT ARTIKEL 4 , STK . 4 , I FORORDNING NR . 1408/71 SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT DEN OGSAA OMFATTER SAADANNE SAERORDNINGER , SOM OMHANDLES I ARTIKEL 1 , STK . 4 , I DEN BELGISKE ARRETE ROYAL AF 27 . JUNI 1969 OM FASTSAETTELSE AF DE BETINGELSER , HVORUNDER PERSONER , SOM BESIDDER EN NATIONALT ANERKENDT STATUS , HAR RET TIL FULD FOERTIDSPENSION .

16NAAR HENSES TIL DETTE SVAR BLIVER DE OEVRIGE SPOERGSMAAL FRA DEN NATIONALE RET UDEN GENSTAND .

17IMIDLERTID HAR KOMMISSIONEN I SIT INDLAEG ANFOERT , AT SELV OM DEN I DET FORELIGGENDE TILFAELDE OMHANDLEDE YDELSE IKKE UDGOER EN SOCIAL SIKRINGSYDELSE EFTER FORORDNING NR . 1408/71 , KAN YDELSEN IMIDLERTID BETRAGTES SOM EN SOCIAL FORDEL EFTER ARTIKEL 7 , STK . 2 , I RAADETS FORORDNING NR . 1612/68 AF 15 . OKTOBER 1968 OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED INDEN FOR FAELLESSKABET ( EFT 1968 ( II ), S . 467 ), OG SAALEDES FALDE IND UNDER ANVENDELSESOMRAADET FOR SIDSTNAEVNTE FORORDNING .

18KOMMISSIONEN HAR HERAF UDLEDT , AT TILDELING AF EN SAADAN YDELSE , SELV OM DEN IKKE OMFATTES AF BESTEMMELSERNE I FORORDNING NR . 1408/71 , HERUNDER ARTIKEL 3 , STK . 1 , FORTSAT ER UNDERGIVET BESTEMMELSERNE I FORORDNING NR . 1612/68 , NAVNLIG ARTIKEL 7 , STK . 2 , HVOREFTER EN ARBEJDSTAGER , DER ER STATSBORGER I EN MEDLEMSSTAT , PAA DE OEVRIGE MEDLEMSSTATERS OMRAADE NYDER ' SAMME SOCIALE OG SKATTEMAESSIGE FORDELE SOM INDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE ' .

19DET MAA UNDERSOEGES , OM DENNE OPFATTELSE ER BEGRUNDET .

20FORORDNING NR . 1612/68 , SOM ER UDSTEDT I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKLER 48 OG 49 OG INDEN FOR RAMMERNE AF DE FORANSTALTNINGER , SOM BLEV TRUFFET VED RAADETS FORORDNING NR . 38/64 AF 25 . MARTS 1964 ( JO 62 , 1964 , S . 965 ), SIGTER PAA GENNEMFOERELSEN AF ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVAEGELIGHED INDEN FOR FAELLESSKABET .

21MED HENBLIK HERPAA FORESKRIVER DEN AFSKAFFELSE AF ENHVER FORSKELSBEHANDLING AF INDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE OG ARBEJDSTAGERE , DER ER STATSBORGERE I ANDRE MEDLEMSSTATER , MED HENSYN TIL BESKAEFTIGELSES- , ARBEJDS- OG LOENVILKAAR , OG GIVER ARBEJDSTAGERE , DER ER STATSBORGERE I DE ANDRE MEDLEMSSTATER , OG DERES FAMILIEMEDLEMMER ADGANG TIL DE SAMME SOCIALE OG SKATTEMAESSIGE FORDELE , SOM GAELDER FOR DE INDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE I BESKAEFTIGELSESSTATEN .

22DET FREMGAAR AF ALLE DISSE BESTEMMELSER SAMT AF DET TILSTRAEBTE MAAL , AT DE FORDELE , SOM DENNE FORORDNING TILDELER ARBEJDSTAGERE , DER ER STATSBORGERE I DE OEVRIGE MEDLEMSSTATER , ER ALLE DE FORDELE , SOM , UANSET OM DE ER FORBUNDET MED EN ARBEJDSKONTRAKT , ALMINDELIGVIS INDROEMMES INDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE , HOVEDSAGELIG PAA GRUND AF DERES OBJEKTIVE STATUS SOM ARBEJDSTAGERE ELLER ALENE FORDI DE HAR BOPAEL PAA DET NATIONALE OMRAADE , OG HVIS UDVIDELSE TIL OGSAA AT GAELDE FOR ARBEJDSTAGERE , DER ER STATSBORGERE I DE ANDRE MEDLEMSSTATER , DERFOR FOREKOMMER EGNET TIL AT FREMME DISSES MOBILITET INDEN FOR FAELLESSKABET .

23SOM OVENFOR KONSTATERET ER HOVEDGRUNDEN TIL DEN YDELSE , SOM I HENHOLD TIL DEN PAAGAELDENDE BELGISKE NATIONALE LOVGIVNING TILDELES VISSE GRUPPER AF INDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE , DERIMOD DEN INDSATS , SOM DE YDELSESBERETTIGEDE HAR YDET DERES EGET LAND I KRIGSTID , OG YDELSENS FORMAAL ER HOVEDSAGELIG AT GIVE DISSE STATSBORGERE EN KOMPENSATION FOR DE PROEVELSER , DE HAR UDSTAAET FOR DERES LAND .

24EN SAADAN YDELSE , SOM BEROR PAA EN NATIONALT ANERKENDT STATUS , KAN HEREFTER IKKE ANSES SOM EN FORDEL , DER YDES DEN INDENLANDSKE ARBEJDSTAGER HOVEDSAGELIG PAA GRUND AF DENNES STATUS SOM ARBEJDSTAGER , ELLER FORDI DEN PAAGAELDENDE HAR BOPAEL PAA DET NATIONALE OMRAADE , OG OPFYLDER DERFOR IKKE DE KARAKTERISTISKE EGENSKABER FOR ' SOCIALE FORDELE ' I ARTIKEL 7 , STK . 2 , I FORORDNING NR . 1612/68 .

25HERAF FOELGER , AT DEN PAAGAELDENDE YDELSE IKKE OMFATTES AF DET SAGLIGE ANVENDELSESOMRAADE FOR FORORDNING NR . 1612/68 OG ALTSAA IKKE FOR SAA VIDT ANGAAR DENS TILDELINGSBETINGELSER ER UNDERGIVET DENNE FORORDNINGS BESTEMMELSER .

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

26DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM HAR INDGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES ; DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL SAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGSOMKOSTNINGERNE .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN ( FOERSTE AFDELING )

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , DER ER FORELAGT DEN AF COUR DU TRAVAIL DE LIEGE VED DOM AF 8 . SEPTEMBER 1978 , FOR RET :

ARTIKEL 4 , STK . 4 , I FORORDNING NR . 1408/71 SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT DEN OGSAA OMFATTER SAADANNE SAERORDNINGER SOM OMHANDLES I ARTIKEL 1 , STK . 4 , I DEN BELGISKE ARRETE ROYAL AF 27 . JUNI 1969 OM FASTSAETTELSE AF DE BETINGELSER , HVORUNDER PERSONER , SOM BESIDDER EN NATIONALT ANERKENDT STATUS , HAR RET TIL FULD FOERTIDSPENSION .