61978J0148

DOMSTOLENS DOM AF 5 APRIL 1979. - ANKLAGEMYNDIGHEDEN MOD TULLIO RATTI. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF PRETURA PENALE DI MILANO. - " FARLIGE PRAEPARATER ". - SAG 148/78.

Samling af Afgørelser 1979 side 01629
græsk specialudgave side 00861
svensk specialudgave side 00439
finsk specialudgave side 00473
spansk specialudgave side 00919


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . EN INSTITUTIONS RETSAKTER - DIREKTIVER - DIREKTE VIRKNING - GENNEMFOERELSESFRISTENS UDLOEB - NOEDVENDIG BETINGELSE

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 189 , STK . 3 )

2 . HARMONISERING AF LOVGIVNINGERNE - KLASSIFICERING , EMBALLERING OG ETIKETTERING AF OPLOESNINGSMIDLER - MEDLEMSSTATERNES FORPLIGTELSE - RAEKKEVIDDE

( RAADETS DIREKTIV 73/173 , ART . 3 OG 8 )

3 . HARMONISERING AF LOVGIVNINGERNE - KLASSIFICERING , EMBALLERING OG ETIKETTERING AF OPLOESNINGSMIDLER - MEDLEMSSTATERNES FORPLIGTELSE - RAEKKEVIDDE

( RAADETS DIREKTIV 73/173 )

4 . HARMONISERING AF LOVGIVNINGERNE - FORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF MENNESKERS OG DYRS SUNDHED - FAELLESSKABSPROCEDURER TIL KONTROL - ENSIDIGE FRAVIGELSER I HENHOLD TIL ARTIKEL 36 - MANGLENDE BERETTIGELSE

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 36 OG 100 )

5 . HARMONISERING AF LOVGIVNINGERNE - KLASSIFICERING , EMBALLERING OG ETIKETTERING AF OPLOESNINGSMIDLER - NATIONALE REGLER , DER ER STRENGERE END FAELLESSKABSREGLERNE - TILLADELIGHED - BETINGELSER - GENNEMFOERELSESMAADE I OVERENSSTEMMELSE MED FAELLESSKABSBESTEMMELSERNE

( RAADETS DIREKTIV 73/173 , ART . 9 )

6 . EN INSTITUTIONS RETSAKTER - DIREKTIVER - GENNEMFOERELSE I EN MEDLEMSSTAT INDEN UDLOEBET AF DEN FASTSATTE FRIST - INGEN VIRKNING FOR ANDRE MEDLEMSSTATER

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 183 , STK . 3 )

7 . EN INSTITUTIONS RETSAKTER - DIREKTE VIRKNING - GENNEMFOERELSESFRISTENS UDLOEB - NOEDVENDIG BETINGELSE - RETSVIRKNING - EN PRIVATS ADGANG TIL I EN RETSSAG AT PAABERAABE SIG PRINCIPPET OM ' BERETTIGET FORVENTNING '

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 189 , STK . 3 )

8 . EN INSTITUTIONS RETSAKTER - DIREKTIVER - DIREKTE VIRKNING - GENNEMFOERELSESFRISTENS UDLOEB - NOEDVENDIG BETINGELSE

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 189 , STK . 3 ; RAADETS DIREKTIV 77/728 , ART . 9 )

Sammendrag


1 . DET VILLE VAERE UFORENELIGT MED DEN BINDENDE VIRKNING , SOM ARTIKEL 189 TILLAEGGER ET DIREKTIV , PRINCIPIELT AT UDELUKKE , AT DEN FORPLIGTELSE DET MAATTE INDEHOLDE , KAN PAABERAABES AF DE HERAF BEROERTE PERSONER . ISAER I TILFAELDE , HVOR FAELLESSKABSMYNDIGHEDERNE I FORM AF ET DIREKTIV HAR PAALAGT MEDLEMSSTATERNE AT GENNEMFOERE ET BESTEMT FORHOLD , VILLE DEN TILSIGTEDE VIRKNING AF DIREKTIVET BLIVE SVAEKKET , SAAFREMT DE RETSUNDERGIVNE VAR FORHINDRET I AT PAABERAABE SIG DET UNDER RETSSAGER , OG DE NATIONALE DOMSTOLE VAR FORHINDRET I AT TAGE DET I BETRAGTNING SOM EN DEL AF FAELLESSKABSRETTEN . FOELGELIG KAN DEN MEDLEMSSTAT , SOM IKKE RETTIDIGT HAR FORETAGET DE I DIREKTIVET PAALAGTE GENNEMFOERELSESFORANSTALTNINGER , IKKE OVER FOR PRIVATE HENHOLDE SIG TIL , AT DEN IKKE HAR OPFYLDT DIREKTIVETS FORPLIGTELSER . HERAF FOELGER , AT EN NATIONAL RET , FOR HVILKEN EN RETSUNDERGIVEN , SOM HAR OVERHOLDT ET DIREKTIVS BESTEMMELSER , NEDLAEGGER PAASTAND OM TILSIDESAETTELSE AF EN NATIONAL BESTEMMELSE , DER ER UFORENELIG MED DET PAAGAELDENDE DIREKTIV , SOM IKKE ER GENNEMFOERT INDEN FOR FRISTEN I DEN INTERNE RETSORDEN PAA GRUND AF STATENS FORSOEMMELIGHED , MAA GIVE VEDKOMMENDE MEDHOLD I DEN NEDLAGTE PAASTAND , SAAFREMT DEN PAAGAELDENDE FORPLIGTELSE ER UBETINGET OG TILSTRAEKKELIG PRAECIS . UNDER DE ANGIVNE BETINGELSER KAN EN MEDLEMSSTAT IKKE EFTER UDLOEBET AF ET DIREKTIVS GENNEMFOERELSESFRIST ANVENDE SIN NATIONALE , TIL DIREKTIVET ENDNU IKKE TILPASSEDE LOV - SELV OM LOVEN INDEHOLDER STRAFFEBESTEMMELSER - OVER FOR EN RETSUNDERGIVEN , SOM HAR FULGT DIREKTIVETS BESTEMMELSER .

MODSAETNINGSVIS KAN ET DIREKTIV , SAA LAENGE DEN FOR MEDLEMSSTATERNE FORESKREVNE FRIST TIL GENNEMFOERELSE AF DIREKTIVBESTEMMELSERNE I DERES INTERNE RETSORDEN IKKE ER UDLOEBET , IKKE HAVE DIREKTE VIRKNING ; EN SAADAN VIRKNING OPSTAAR KUN VED DEN FASTSATTE PERIODES UDLOEB OG I TILFAELDE AF DEN PAAGAELDENDE STATS FORSOEMMELIGHED .

2 . DET FREMGAAR AF ARTIKEL 3 SAMMENHOLDT MED ARTIKEL 8 I DIREKTIV 73/173 , AT OPLOESNINGSMIDLER KUN MAA BRINGES I HANDELEN , NAAR DE OPFYLDER ' BESTEMMELSERNE I DETTE DIREKTIV OG DETS BILAG ' , OG AT MEDLEMSSTATERNE IKKE VED SIDEN AF DIREKTIVETS BESTEMMELSER FOR IMPORTEN KAN OPRETHOLDE HERFRA AFVIGENDE BESTEMMELSER FOR HJEMMEMARKEDET .

DET FOELGER SAALEDES AF ORDNINGEN I DIREKTIV 73/173 , DELS AT EN MEDLEMSSTAT I SIN NATIONALE LOVGIVNING IKKE KAN INDFOERE BETINGELSER , DER ER MERE RESTRIKTIVE , MERE DETALJEREDE ELLER I HVERT FALD AFVIGENDE FRA DIREKTIVETS BETINGELSER MED HENSYN TIL KLASSIFICERING , EMBALLERING OG ETIKETTERING AF OPLOESNINGSMIDLER , DELS AT FORBUDET MOD AT PAALAEGGE RESTRIKTIONER , DER IKKE HAR HJEMMEL I DIREKTIVET , SAAVEL GAELDER FOR VARER , DER SAELGES DIREKTE PAA HJEMMEMARKEDET , SOM FOR IMPORTVARER .

3 . DIREKTIV 73/173 SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT NATIONALE BESTEMMELSER , DER KRAEVER ANGIVELSE PAA BEHOLDERNE AF DE PAAGAELDENDE PRODUKTERS BESTANDDELE I VIDERE OMFANG END FASTSAT I DIREKTIVET , IKKE ER TILLADTE .

4 . NAAR FAELLESSKABSDIREKTIVER I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 100 FORESKRIVER HARMONISERING AF DE FORANSTALTNINGER , DER ER NOEDVENDIGE FOR BL.A . AT SIKRE BESKYTTELSEN AF MENNESKERS OG DYRS LIV , OG ENDVIDERE FORESKRIVER FAELLESSKABSPROCEDURER TIL KONTROL AF FORANSTALTNINGERNES OVERHOLDELSE , KAN ARTIKEL 36 IKKE LAENGERE ANVENDES , IDET DEN PAAGAELDENDE KONTROL DA SKAL GENNEMFOERES , OG BESKYTTELSESFORANSTALTNINGERNE TRAEFFES INDEN FOR RAMMERNE AF HARMONISERINGSDIREKTIVET .

5 . NATIONALE BESTEMMELSER , DER GAAR VIDERE END DE I DIREKTIV 73/173 FASTSATTE , ER KUN FORENELIGE MED FAELLESSKABSRETTEN , SAAFREMT DE ER UDSTEDT UNDER OVERHOLDELSE AF DE FREMGANGSMAADER OG FORMKRAV , SOM ER FASTSAT I NAEVNTE DIREKTIVS ARTIKEL 9 .

6 . DEN OMSTAENDIGHED , AT EN MEDLEMSSTAT HAR GENNEMFOERT ET DIREKTIVS BESTEMMELSER I SIN INTERNE RETSORDEN INDEN UDLOEBET AF DIREKTIVETS TIDSFRIST , KAN IKKE FAA VIRKNING FOR ANDRE MEDLEMSSTATER .

7 . DA ET DIREKTIV EFTER SIN NATUR KUN FORPLIGTER MEDLEMSSTATERNE , KAN PRIVATE IKKE PAABERAABE SIG GRUNDSAETNINGEN OM ' BERETTIGET FORVENTNING ' INDEN UDLOEBET AF DETS GENNEMFOERELSESFRIST .

8 . DIREKTIV 77/728 AF 7 . NOVEMBER 1977 FRA RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , OG ISAER DETS ARTIKEL 9 , KAN IKKE I FORHOLD TIL DEN PRIVATE , DER HAR FULGT DIREKTIVET INDEN UDLOEBET AF DEN FOR MEDLEMSSTATEN FASTSATTE TILPASNINGSFRIST , SKABE NOGEN VIRKNING , SOM DE NATIONALE RETTER SKAL TAGE I BETRAGTNING .

Dommens præmisser


1VED KENDELSE AF 8 . MAJ 1978 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 21 . JUNI S.AA . HAR PRETURA PENALE DI MILANO I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 STILLET FLERE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL ANGAAENDE FORTOLKNINGEN AF TO RAADSDIREKTIVER OM TILNAERMELSE AF MEDLEMSSTATERNES ADMINISTRATIVT ELLER VED LOV FASTSATTE BESTEMMELSER AF HHV . DIREKTIV 73/173/EOEF AF 4 . JUNI 1973 OM KLASSIFICERING , EMBALLERING OG ETIKETTERING AF FARLIGE PRAEPARATER ( OPLOESNINGSMIDLER ) ( EFT L 189 , S . 7 ), OG AF DIREKTIV 77/728/EOEF AF 7 . NOVEMBER 1977 OM KLASSIFICERING , EMBALLERING OG ETIKETTERING AF FARVER , MALING , LAKKER , LIM OG KLISTER , TRYKFARVER OG DERMED BESLAEGTEDE VARER ( EFT L 303 , S . 23 );

2SPOERGSMAALENE ER REJST UNDER EN STRAFFESAG IMOD LEDEREN AF EN VIRKSOMHED , DER FREMSTILLER OPLOESNINGSMIDLER OG LAKKER , IDET LEDEREN ER TILTALT FOR AT HAVE OVERTRAADT VISSE BESTEMMELSER I DEN ITALIENSKE LOV NR . 245 AF 5 . MARTS 1963 , S . 1451 , SOM BL.A . KRAEVER , AT FABRIKANTER AF PRODUKTER INDEHOLDENDE BENZEN , TOLUEN OG XYLEN SKAL FORSYNE DISSE PRODUKTERS BEHOLDERE MED EN ETIKET , DER FORUDEN FOREKOMSTEN AF DE NAEVNTE STOFFER OGSAA SKAL ANGIVE DERES SAMLEDE PROCENTDEL OG SAERSKILT PROCENTDELEN AF BENZEN ;

3PAA TIDSPUNKTET FOR NAERVAERENDE SAGS FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER SKULLE LOV NR . 245 - FOR SAA VIDT ANGAAR OPLOESNINGSMIDLER - HAVE VAERET TILPASSET DIREKTIV 73/173 AF 4 . JUNI 1973 , SOM MEDLEMSSTATERNE SKULLE HAVE GENNEMFOERT I DERES INTERNE RETSORDEN SENEST DEN 8 . DECEMBER 1974 , HVILKET DEN ITALIENSKE REGERING IKKE HAVDE GJORT ;

4TILPASNINGEN TIL DIREKTIVET VILLE HAVE MEDFOERT OPHAEVELSE AF DEN BESTEMMELSE I DEN ITALIENSKE LOV , SOM TILTALTE ANKLAGES FOR AT HAVE OVERTRAADT OG VILLE FOELGELIG HAVE AENDRET GRUNDLAGET FOR AT ANVENDE DEN PAAGAELDENDE LOVS STRAFFEBESTEMMELSER ;

5HVAD EMBALLERING OG ETIKETTERING AF LAKKER ANGAAR , HAVDE RAADET PAA TIDSPUNKTET FOR DE I SAGEN OMSTRIDTE OMSTAENDIGHEDER UDSTEDT DIREKTIV 77/728 AF 7 . NOVEMBER 1977 , MEN EFTER DIREKTIVETS ARTIKEL 12 SKAL MEDLEMSSTATERNE FOERST DEN 9 . NOVEMBER 1979 HAVE SAT DE ADMINISTRATIVT ELLER VED LOV FASTSATTE BESTEMMELSER I KRAFT , DER ER NOEDVENDIGE FOR AT GENNEMFOERE DIREKTIVET ;

6GENNEMFOERELSEN AF DETTE DIREKTIVS BESTEMMELSER I DEN INTERNE ITALIENSKE LOVGIVNING VIL LIGELEDES MEDFOERE OPHAEVELSE AF DE BESTEMMELSER I DEN ITALIENSKE LOV , SOM TILTALTE ANKLAGES FOR IKKE AT HAVE OVERHOLDT ;

7FOR SAA VIDT ANGAAR EMBALLERINGEN OG ETIKETTERINGEN AF DE I TILTALTES VIRKSOMHED FREMSTILLEDE OPLOESNINGSMIDLER OG LAKKER , HAR TILTALTE FULGT BESTEMMELSERNE I DELS DIREKTIV 73/173 ( OPLOESNINGSMIDLER ), SOM DEN ITALIENSKE REGERING IKKE HAR GENNEMFOERT I SIN INTERNE RETSORDEN , DELS BESTEMMELSERNE I DIREKTIV 77/728 ( LAKKER ), SOM MEDLEMSSTATERNE SKAL HAVE GENNEMFOERT INDEN DEN 9 . NOVEMBER 1979 .

8BESVARELSEN AF DE I SAGEN FORELAGTE SPOERGSMAAL , HVORAF DE FIRE FOERSTE VEDROERER DIREKTIV 73/173 OG DET FEMTE DIREKTIV 77/728 , SKAL SAETTE DEN FORELAEGGENDE RET I STAND TIL AT AFGOERE , OM DEN I DEN ITALIENSKE LOV NR . 245 FASTSATTE STRAF FOR OVERTRAEDELSE AF LOVENS BESTEMMELSER KAN FINDE ANVENDELSE I DEN FORELIGGENDE SAG .

A - VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF DIREKTIV 73/173

9DETTE DIREKTIV BLEV UDSTEDT I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 100 OG RAADETS DIREKTIV AF 27 . JUNI 1967 OM FARLIGE STOFFER ( EFT 1967 , S . 211 ) SOM AENDRET DEN 21 . MAJ 1973 ( EFT L 167 , S . 1 ), FOR AT SIKRE TILNAERMELSEN AF MEDLEMSSTATERNES ADMINISTRATIVT ELLER VED LOV FASTSATTE BESTEMMELSER OM KLASSIFICERING , EMBALLERING OG ETIKETTERING AF FARLIGE PRAEPARATER ( OPLOESNINGSMIDLER );

10UDSTEDELSEN AF DIREKTIVET BLEV NOEDVENDIG , FORDI FARLIGE STOFFER OG PRAEPARATER I MEDLEMSSTATERNE VAR UNDERLAGT BESTEMMELSER , DER FREMVISTE VAESENTLIGE FORSKELLE , SAERLIG MED HENSYN TIL ETIKETTERING , EMBALLERING OG KLASSIFICERING EFTER PRODUKTERNES GRAD AF FARLIGHED ;

11DISSE FORSKELLE UDGJORDE EN HINDRING FOR SAMHANDELEN OG DE FRIE VAREBEVAEGELSER OG INDVIRKEDE DIREKTE PAA GENNEMFOERELSEN OG FUNKTIONEN AF MARKEDET FOR FARLIGE PRAEPARATER SAASOM OPLOESNINGSMIDLER , DER I VID UDSTRAEKNING ANVENDES SAAVEL INDEN FOR INDUSTRI , LANDBRUG OG HAANDVAERK , SOM I PRIVAT HUSHOLDNING ;

12FOR AT FJERNE DISSE FORSKELLE OPSTILLEDE DIREKTIVET EN RAEKKE KLARE REGLER FOR DE PAAGAELDENDE PRODUKTERS KLASSIFICERING , EMBALLERING OG ETIKETTERING ( ARTIKEL 2 , STK . 1 , 2 OG 3 , SAMT ARTIKLERNE 4 , 5 OG 6 );

13DEN AF DEN FORELAEGGENDE RET UDTRYKKELIGT FREMHAEVEDE ARTIKEL 8 , DER AF GRUNDE , DER VEDROERER KLASSIFICERING , EMBALLERING ELLER ETIKETTERING , FORBYDER MEDLEMSSTATERNE AT BEGRAENSE ELLER HINDRE FORHANDLINGEN AF FARLIGE PRAEPARATER , DER OPFYLDER DIREKTIVETS KRAV , INDEHOLDER GANSKE VIST EN GENEREL FORPLIGTELSE , MEN HAR IKKE NOGEN SELVSTAENDIG BETYDNING , IDET DEN KUN UDGOER EN NOEDVENDIG TILFOEJELSE TIL DE I DE OVENFOR NAEVNTE BESTEMMELSER NAEVNTE MATERIELLE REGLER OG SKAL SIKRE DEN FRIE OMSAETNING AF DE PAAGAELDENDE VARER .

14I HENHOLD TIL ARTIKEL 11 I DIREKTIV 73/173 SKULLE MEDLEMSSTATERNE GENNEMFOERE DIREKTIVET INDEN FOR EN FRIST PAA 18 MAANEDER FRA DETS MEDDELELSE ;

15DIREKTIVET BLEV MEDDELT ALLE MEDLEMSSTATERNE DEN 8 . JUNI 1973 ;

16FRISTEN PAA 18 MAANEDER UDLOEB DEN 8 . DECEMBER 1974 , MEN PAA TIDSPUNKTET FOR NAERVAERENDE SAGS OMSTAENDIGHEDER VAR DIREKTIVETS BESTEMMELSER IKKE GENNEMFOERT I ITALIEN ;

17PAA DENNE BAGGRUND KONSTATEREDE DEN FORELAEGGENDE RET , AT ' DER FORELAA EN AABENBAR UOVERENSSTEMMELSE MELLEM FAELLESSKABSREGLERNE OG DEN ITALIENSKE INTERNE RET ' OG DA DEN VAR I TVIVL OM , ' HVILKET AF DE TO REGELSAET , DER SKAL HAVE FORRANG I DENNE SAG ' , FORELAGDE DEN DOMSTOLEN DET FOERSTE SPOERGSMAAL , DER LYDER SOM FOELGER :

' UDGOER DIREKTIV 73/173 FRA RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER AF 4 . JUNI 1973 , OG ISAER DETS ARTIKEL 8 , UMIDDELBART GAELDENDE FORSKRIFTER , DER TILLAEGGER PRIVATE SUBJEKTIVE RETTIGHEDER , SOM DE NATIONALE RETTER SKAL BESKYTTE? '

18DETTE SPOERGSMAAL REJSER DET GENERELLE PROBLEM OM DEN RETLIGE KARAKTER AF ET I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKEL 189 UDSTEDT DIREKTIV ;

19DOMSTOLEN HAR I FLERE AFGOERELSER - SENEST I DOM AF 1 . FEBRUAR 1977 AFSAGT I SAG 51/76 ( NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN , SML . S . 126 ) - UDTALT , AT SELV OM FORORDNINGERNE I MEDFOER AF BESTEMMELSERNE I ARTIKEL 189 ER UMIDDELBART GAELDENDE , OG FOELGELIG EFTER DERES NATUR ER EGNEDE TIL AT SKABE DIREKTE VIRKNING , SAA FOELGER IKKE HERAF , AT ANDRE FORMER FOR RETSAKTER OMHANDLET I ARTIKLEN ALDRIG KAN HAVE LIGNENDE VIRKNING ;

20DET VILLE VAERE UFORENELIGT MED DEN BINDENDE VIRKNING , SOM ARTIKEL 189 TILLAEGGER ET DIREKTIV , PRINCIPIELT AT UDELUKKE , AT DEN FORPLIGTELSE , DET MAATTE INDEHOLDE , KAN PAABERAABES AF DE HERAF BEROERTE PERSONER ;

21ISAER I TILFAELDE , HVOR FAELLESSKABSMYNDIGHEDERNE I FORM AF ET DIREKTIV HAR PAALAGT MEDLEMSSTATERNE AT GENNEMFOERE ET BESTEMT FORHOLD , VILLE DEN TILSIGTEDE VIRKNING AF DIREKTIVET BLIVE SVAEKKET , SAAFREMT DE RETSUNDERGIVNE VAR FORHINDRET I AT PAABERAABE SIG DET UNDER RETSSAGER , OG DE NATIONALE DOMSTOLE FORHINDRET I AT TAGE DET I BETRAGTNING SOM EN DEL AF FAELLESSKABSRETTEN ;

22FOELGELIG KAN DEN MEDLEMSSTAT , SOM IKKE RETTIDIGT HAR FORETAGET DE I DIREKTIVET PAALAGTE GENNEMFOERELSESFORANSTALTNINGER , IKKE OVER FOR PRIVATE HENHOLDE SIG TIL , AT DEN IKKE HAR OPFYLDT DIREKTIVETS FORPLIGTELSER ;

23HERAF FOELGER , AT EN NATIONAL RET , FOR HVILKEN EN RETSUNDERGIVEN , SOM HAR OVERHOLDT ET DIREKTIVS BESTEMMELSER , NEDLAEGGER PAASTAND OM TILSIDESAETTELSE AF EN NATIONAL BESTEMMELSE , DER ER UFORENELIG MED DET PAAGAELDENDE DIREKTIV , SOM IKKE ER GENNEMFOERT , I DEN INTERNE RETSORDEN PAA GRUND AF STATENS FORSOEMMELIGHED , MAA GIVE VEDKOMMENDE MEDHOLD I DEN NEDLAGTE PAASTAND , SAAFREMT DEN PAAGAELDENDE FORPLIGTELSE ER UBETINGET OG TILSTRAEKKELIG PRAECIS ;

24DET FOERSTE SPOERGSMAAL MAA SAALEDES BESVARES MED , AT EN MEDLEMSSTAT IKKE EFTER UDLOEBET AF ET DIREKTIVS GENNEMFOERELSESFRIST , PAA EN PERSON , SOM HAR OVERHOLDT DIREKTIVETS BESTEMMELSER , KAN ANVENDE EN INDENLANDSK LOV - UANSET OM LOVEN INDEHOLDER STRAFFEBESTEMMELSER - SOM ENDNU IKKE ER TILPASSET DIREKTIVET .

25DEN FORELAEGGENDE RETS ANDET SPOERGSMAAL GAAR I DET VAESENTLIGE UD PAA , OM DEN STAT , SOM DIREKTIVET ER RETTET TIL , VED GENNEMFOERELSEN AF DIREKTIVETS BESTEMMELSER OM OPLOESNINGSMIDLER I SIT RETSSYSTEM KAN FASTSAETTE ' FORPLIGTELSER OG BEGRAENSNINGER , DER ER MERE PRAECISE OG UDFOERLIGE ELLER I HVERT FALD ANDERLEDES ' , NAVNLIG VED AT KRAEVE , AT BEHOLDERNE PAAFOERES ANGIVELSER , DER IKKE KRAEVES I DIREKTIVET .

26DET FREMGAAR AF ARTIKEL 3 SAMMENHOLDT MED ARTIKEL 8 I DIREKTIV 73/173 , AT OPLOESNINGSMIDLER KUN MAA BRINGES I HANDELEN , NAAR DE OPFYLDER ' BESTEMMELSERNE I DETTE DIREKTIV OG DETS BILAG ' , OG AT MEDLEMSSTATERNE IKKE VED SIDEN AF DIREKTIVETS BESTEMMELSER FOR IMPORTEN KAN OPRETHOLDE HERFRA AFVIGENDE BESTEMMELSER FOR HJEMMEMARKEDET ;

27DET FOELGER SAALEDES AF ORDNINGEN I DIREKTIV 73/173 , DELS AT EN MEDLEMSSTAT I SIN NATIONALE LOVGIVNING IKKE KAN INDFOERE BETINGELSER , DER ER MERE RESTRIKTIVE , MERE DETALJEREDE ELLER I HVERT FALD AFVIGENDE FRA DIREKTIVETS BETINGELSER MED HENSYN TIL KLASSIFICERING , EMBALLERING OG ETIKETTERING AF OPLOESNINGSMIDLER , DELS AT FORBUDET MOD AT PAALAEGGE RESTRIKTIONER , DER IKKE HAR HJEMMEL I DIREKTIVET , SAAVEL GAELDER FOR VARER , DER SAELGES DIREKTE PAA HJEMMEMARKEDET , SOM FOR IMPORTVARER ;

28DEN FORELAEGGENDE RETS ANDET SPOERGSMAAL MAA BESVARES , SOM OVENFOR ANFOERT .

29DEN FORELAEGGENDE RETS TREDJE SPOERGSMAAL ER , OM FORPLIGTELSEN EFTER ARTIKEL 8 I LOV NR . 245 AF 5 . MARTS 1963 TIL PAA DEN UDBUDTE BEHOLDER AF ANGIVE OPLOESNINGSMIDLETS SAMLEDE PROCENTDEL AF BENZEN , TOLUEN OG XYLEN , SAMT PROCENTDELEN FOR BENZEN ALENE , EVENTUELT KAN VAERE UFORENELIG MED DET NAEVNTE DIREKTIV .

30ARTIKEL 8 I DEN ITALIENSKE LOV NR . 245 AF 5 . MARTS 1963 KRAEVER , AT ' SAAFREMT ET OPLOESNINGSMIDDEL INDEHOLDER BENZEN , TOLUEN ELLER XYLEN , SKAL DEN UDBUDTE BEHOLDER FORSYNES MED EN ETIKET , SOM ANGIVER INDHOLDET , STOFFERNES SAMLEDE PROCENTDEL SAMT SAERSKILT PROCENTDELEN AF BENZEN . . . ' .

31HEROVERFOR BESTEMMER ARTIKEL 5 I DIREKTIV 73/173 , AT DET ALTID SKAL VAERE ANGIVET PAA EMBALLAGEN - MED LET LAESELIG SKRIFT , DER IKKE KAN UDVISKES - OM DENNE INDEHOLDER STOFFER , DER KLASSIFICERES SOM GIFTIGE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2 , SAASOM BENZEN , OG AT EMBALLAGEN OGSAA I VISSE TILFAELDE SKAL ANGIVE STOFFER , DER KLASSIFICERES SOM SUNDHEDSFARLIGE , SAASOM TOLUEN OG XYLEN I KONCENTRATIONER OVER 5 % ;

32DERIMOD KRAEVES INGEN ANGIVELSE AF DISSE STOFFERS PROCENTDELE,HVERKEN SAMLET ELLER ENKELTVIS ;

33SVARET TIL DEN FORELAEGGENDE RET ER DERFOR , AT DIREKTIV 73/173 SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT NATIONALE BESTEMMELSER , DER KRAEVER ANGIVELSE PAA BEHOLDERNE AF DE PAAGAELDENDE PRODUKTERS BESTANDDELE I VIDERE OMFANG END FASTSAT I DIREKTIVET , IKKE ER TILLADTE .

34DET FJERDE SPOERGSMAAL LYDER SAALEDES :

UDGOER DE NAEVNTE NATIONALE FORSKRIFTER , SOM UDEN FORSKEL FINDER ANVENDELSE PAA SAMTLIGE PRODUKTER PAA DET INDENLANDSKE MARKED , UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER EN HINDRING , ET FORBUD ELLER EN BEGRAENSNING AF HANDELEN OG DE FRIE VAREBEVAEGELSER FOR DISSE PRODUKTER , OGSAA SELV OM FORSKRIFTERNE ER BLEVET UDSTEDT FOR AT GIVE FORBRUGERNE AF DE PAAGAELDENDE PRODUKTER EN STOERRE FYSISK BESKYTTELSE? '

35DETTE SPOERGSMAAL ANGAAR TRAKTATENS ARTIKEL 36 , DER TILLADER UNDTAGELSER FRA GRUNDSAETNINGEN OM DE FRIE VAREBEVAEGELSER , SAAFREMT DE ER BEGRUNDET I HENSYNET TIL DEN OFFENTLIGE SIKKERHED ELLER BESKYTTELSE AF MENNESKERS OG DYRS LIV OG SUNDHED .

36NAAR FAELLESSKABSDIREKTIVER I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 100 FORESKRIVER HARMONISERING AF DE FORANSTALTNINGER , DER ER NOEDVENDIGE FOR BL.A . AT SIKRE BESKYTTELSEN AF MENNESKERS OG DYRS LIV OG ENDVIDERE FORESKRIVER FAELLESKABSPROCEDURER TIL KONTROL AF FORANSTALTNINGERNES OVERHOLDELSE , KAN ARTIKEL 36 IKKE LAENGERE ANVENDES , IDET DEN PAAGAELDENDE KONTROL DA SKAL GENNEMFOERES , OG BESKYTTELSESFORANSTALTNINGERNE TRAEFFES INDEN FOR RAMMERNE AF HARMONISERINGSDIREKTIVET .

37DET BESTEMMES I DIREKTIV 73/173 , AT SAAFREMT EN MEDLEMSSTAT KONSTATERER , AT ET FARLIGT PRAEPARAT , SELV OM DET ER I OVERENSSTEMMELSE MED FORSKRIFTERNE I DETTE DIREKTIV , FREMBYDER EN FARE FOR SUNDHEDEN ELLER SIKKERHEDEN , KAN MEDLEMSSTATEN FORELOEBIG , OG UNDER KOMMISSIONENS KONTROL ANVENDE BESKYTTELSESKLAUSULEN I DIREKTIVETS ARTIKEL 9 UNDER OVERHOLDELSE AF DE FREMGANGSMAADER OG FORMKRAV , SOM ARTIKLEN FORESKRIVER ;

38HERAF FOELGER , AT NATIONALE BESTEMMELSER , DER GAAR VIDERE END DE I DIREKTIV 73/173 FASTSATTE , KUN ER FORENELIGE MED FAELLESSKABSRETTEN , SAAFREMT DE ER UDSTEDT UNDER OVERHOLDELSE AF DE FREMGANGSMAADER OG FORMKRAV , SOM ER FASTSAT I NAEVNTE DIREKTIVS ARTIKEL 9 .

B - VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF RAADETS DIREKTIV 77/728/EOEF AF 7 . NOVEMBER 1977

39DEN FORELAEGGENDE RETS FEMTE SPOERGSMAAL ER , OM DIREKTIV 77/728 FRA RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER AF 7 . NOVEMBER 1977 , OG ISAER DETS ARTIKEL 9 , GAELDER UMIDDELBART OG DIREKTE MED HENSYN TIL DE UNDLADELSESPLIGTER , SOM ER PAALAGT MEDLEMSSTATERNE FRA TIDSPUNKTET FOR DIREKTIVETS MEDDELELSE , I DET TILFAELDE HVOR EN PRIVAT I BERETTIGET FORVENTNING HAR FULGT DIREKTIVET INDEN UDLOEBET AF DEN TILPASNINGSFRIST , DER ER FORESKREVET FOR MEDLEMSSTATERNE?

40DETTE DIREKTIV HAR SAMME FORMAAL SOM DIREKTIV 73/173 , IDET DET INDEHOLDER TILSVARENDE BESTEMMELSER FOR PRAEPARATER , DER INDEHOLDER FARLIGE STOFFER TIL ANVENDELSE I FARVER , MALING , LAKKER , LIM OG KLISTER , TRYKFARVER OG DERMED BESLAEGTEDE VARER .

41IFOELGE DIREKTIVETS ARTIKEL 12 SKAL DET GENNEMFOERES AF MEDLEMSSTATERNE INDEN FOR EN FRIST PAA 24 MAANEDER REGNET FRA DIREKTIVETS MEDDELELSE , DER FANDT STED DEN 9 . NOVEMBER 1977 ;

42DENNE FRIST ER SAALEDES ENDNU IKKE UDLOEBET , OG MEDLEMSSTATERNE HAR ENDNU FRIST TIL DEN 9 . NOVEMBER 1979 TIL AT GENNEMFOERE BESTEMMELSERNE I DIREKTIV 77/728 I DERES INTERNE RETSORDEN ;

43HERAF FOELGER , AT DIREKTIVET OG NAVNLIG DETS ARTIKEL 9 AF DE I BESVARELSEN AF DEN FORELAEGGENDE RETS FOERSTE SPOERGSMAAL ANFOERTE GRUNDE FOERST VED FRISTENS UDLOEB , OG KUN SAAFREMT MEDLEMSSTATEN IKKE HAR EFTERKOMMET DIREKTIVET , KAN HAVE DE I BESVARELSEN AF DET FOERSTE SPOERGSMAAL BESKREVNE VIRKNINGER ;

44SAA LAENGE DENNE FRIST IKKE ER UDLOEBET , ER MEDLEMSSTATERNE FRIT STILLEDE PAA OMRAADET ;

45DEN OMSTAENDIGHED , AT EN MEDLEMSSTAT HAR GENNEMFOERT ET DIREKTIVS BESTEMMELSER I SIN INTERNE RETSORDEN INDEN UDLOEBET AF DIREKTIVETS TIDSFRIST , KAN IKKE FAA VIRKNING FOR ANDRE MEDLEMSSTATER .

46DA ENDELIG ET DIREKTIV EFTER SIN NATUR KUN FORPLIGTER MEDLEMSSTATERNE , KAN PRIVATE IKKE PAABERAABE SIG GRUNDSAETNINGEN OM ' BERETTIGET FORVENTNING ' INDEN UDLOEBET AF DETS GENNEMFOERELSESFRIST ;

47DET FEMTE SPOERGSMAAL MAA DERFOR BESVARES SAALEDES , AT DIREKTIV 77/728 AF 7 . NOVEMBER 1977 FRA RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , OG ISAER DETS ARTIKEL 9 , KAN IKKE I FORHOLD TIL DEN PRIVATE , DER HAR FULGT DIREKTIVET INDEN UDLOEBET AF DEN FOR MEDLEMSSTATEN FASTSATTE TILPASNINGSFRIST , SKABE NOGEN VIRKNING , SOM DE NATIONALE RETTER SKAL TAGE I BETRAGTNING .

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

48DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES ;

49DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGSOMKOSTNINGERNE .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , SOM ER FORELAGT DEN AF PRETURA PENALE DI MILANO VED KENDELSE AF 8 . MAJ 1978 , FOR RET :

1 . EN MEDLEMSSTAT KAN IKKE EFTER UDLOEBET AF ET DIREKTIVS GENNEMFOERELSESFRIST ANVENDE SIN NATIONALE , TIL DIREKTIVET ENDNU IKKE TILPASSEDE LOV - SELV OM LOVEN INDEHOLDER STRAFFEBESTEMMELSER - PAA EN PERSON , SOM HAR FULGT DIREKTIVETS BESTEMMELSER .

2 . DET FOELGER AF ORDNINGEN I DIREKTIV 73/173 , DELS AT EN MEDLEMSSTAT I SIN NATIONALE LOVGIVNING IKKE KAN INDFOERE BETINGELSER , DER ER MERE RESTRIKTIVE , MERE DETALJEREDE ELLER I HVERT FALD AFVIGENDE FRA DIREKTIVETS BETINGELSER MED HENSYN TIL KLASSIFICERING , EMBALLERING OG ETIKETTERING AF OPLOESNINGSMIDLER , DELS AT DETTE FORBUD MOD AT PAALAEGGE RESTRIKTIONER , DER IKKE HAR HJEMMEL I DIREKTIVET , I LIGE GRAD GAELDER FOR VARER , DER SAELGES DIREKTE PAA HJEMMEMARKEDET , SOM FOR IMPORTVARER .

3 . DIREKTIV 73/173 SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT NATIONALE BESTEMMELSER , DER KRAEVER ANGIVELSE PAA BEHOLDERNE AF DE PAAGAELDENDE PRODUKTERS BESTANDDELE I VIDERE OMFANG END FASTSAT I DIREKTIVET , IKKE ER TILLADTE .

4 . NATIONALE BESTEMMELSER , DER GAAR VIDERE END DE I DIREKTIV 73/173 FASTSATTE , ER KUN FORENELIGE MED FAELLESSKABSRETTEN , SAAFREMT DE ER UDSTEDT UNDER OVERHOLDELSE AF DE FREMGANGSMAADER OG FORMKRAV , SOM ER FASTSAT I DIREKTIVETS ARTIKEL 9 .

5 . DIREKTIVET FRA RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER 77/728 AF 7 . NOVEMBER 1977 , OG ISAER DETS ARTIKEL 9 , KAN IKKE I FORHOLD TIL DEN PRIVATE , DER HAR FULGT DIREKTIVET INDEN UDLOEBET AF DEN FOR MEDLEMSSTATEN FASTSATTE TILPASNINGSFRIST , SKABE NOGEN VIRKNING , SOM SKAL TAGES I BETRAGTNING AF DE NATIONALE RETTER .