61978J0013

DOMSTOLENS DOM AF 12 OKTOBER 1978. - JOH EGGERS SOHN & CO MOD FREIE HANSESTADT BREMEN. - (ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF VERWALTUNGSGERICHT FOR FREIE HANSESTADT BREMEN). - KVALITETSBETEGNELSER FOR SPIRITUS. - SAG 13/78.

Samling af Afgørelser 1978 side 01935
græsk specialudgave side 00605
portugisisk specialudgave side 00661


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL - DOMSTOLENS KOMPETENCE - GRAENSER

( EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 )

2 . KVANTITATIVE RESTRIKTIONER - FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING - FORBUD - RAEKKEVIDDE

( EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 30 )

3 . KVANTITATIVE RESTRIKTIONER - FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING - KVALITETSBETEGNELSE SOM HVERKEN ER EN OPRINDELSESBETEGNELSE ELLER EN ANGIVELSE AF AFSENDELSESSTEDET - BETEGNELSE FORBUNDET MED DEN NATIONALE STEDFAESTELSE AF PRODUKTERNES FREMSTILLINGSPROCES - FORBUD - UNDTAGELSE EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 36 - UANVENDELIGHED

( EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 30 OG 36 ; KOMMISSIONENS DIREKTIV 70/50 , ARTIKEL 2 , STK . 3 , LITRA S )

Sammendrag


1 . DOMSTOLEN ER GANSKE VIST INDEN FOR RAMMERNE AF PROCEDUREN EFTER EOEF- TRAKTATENS ARTIKEL 177 IKKE BEFOEJET TIL AT AFGOERE , OM EN NATIONAL BESTEMMELSE ER FORENELIG MED FAELLESSKABSRETTEN , MEN KAN DOG AF ORDLYDEN AF DE AF DEN NATIONALE RET FORMULEREDE SPOERGSMAAL OG UD FRA DE AF RETTEN ANGIVNE OPLYSNINGER UDLEDE DE MOMENTER , SOM HENHOERER UNDER FORTOLKNINGEN AF FAELLESSKABSRETTEN .

2 . MED HENSYN TIL FORBUDET MOD FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE RESTRIKTIONER FORELIGGER DER EN OVERTRAEDELSE AF DETTE FORBUD , BLOT DE PAAGAELDENDE FORANSTALTNINGER ER EGNEDE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE , AKTUELT ELLER POTENTIELT AT HINDRE INDFOERSLERNE MELLEM MEDLEMSSTATER .

3 . FORANSTALTNINGER FRA EN MEDLEMSSTATS SIDE , DER GOER EN - EVENTUEL VALGFRI - ANVENDELSE AF EN KVALITETSBENAEVNELSE PAA ET INDENLANDSK PRODUKT BETINGET AF , AT EN ELLER FLERE INDLEDENDE FREMSTILLINGSFASER INDEN FREMSTILLINGEN AF FAERDIGPRODUKTET SKAL VAERE SKET I INDLANDET , ER FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE INDFOERSELSRESTRIKTIONER , DER ER FORBUDTE EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 30 OG IKKE BEGRUNDEDE I DEN I TRAKTATENS ARTIKEL 36 ANFOERTE FORSTAND , SAAFREMT DENNE BENAEVNELSE HVERKEN ER EN SAADAN OPRINDELSESBETEGNELSE ELLER ANGIVET AF AFSENDELSSTEDET SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2 , STK . 3 , LITRA S ) I KOMMISSIONENS DIREKTIV 70/50 AF 22 . DECEMBER 1969 .

Dommens præmisser


1VED KENDELSE AF 18 . JANUAR 1978 , INDGAAET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 9 . FEBRUAR 1978 , HAR VERWALTUNGSGERICHT FOR FREIE HANSESTADT BREMEN I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 STILLET TRE SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF TRAKTATENS ARTIKLER 30 , 31 OG 36 ( FOERSTE OG ANDET SPOERGSMAAL ) SAMT ARTIKEL 86 , STK . 1 , LITRA B ) OG ARTIKEL 90 , STK . 1 ( TREDJE SPOERGSMAAL );

2DISSE SPOERGSMAAL ER REJST UNDER EN RETSSAG MELLEM MYNDIGHEDERNE I BREMEN OG EN TYSK PRODUCENT AF ' BRANNTWEIN ' , SOM DREJER SIG OM SIDSTNAEVNTES RET TIL AT BETEGNE SINE PRODUKTER , DER ER FREMSTILLET AF INDFOERTE VINDESTILLATER FRA ANDRE MEDLEMSSTATER , SOM ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' OG ' WEINBRAND ' ;

BESVARELSEN AF DE STILLEDE SPOERGSMAAL SKAL SAETTE DEN NATIONALE RETSINSTANS I STAND TIL AT AFGOERE , OM PAR 40 I DEN TYSKE FORBUNDSLOV OM VIN , HEDVIN , MOUSSERENDE VIN , VINHOLDIGE DRIKKEVARER OG ' BRANNTWEIN ' AF VIN ( WEINGESETZ ) AF 14 . JULI 1971 ( BGBL I S . 893 ) ER HELT ELLER DELVIS FORENELIG MED FAELLESSKABSRETTEN , ISAER MED DE AF DEN NATIONALE RET NAEVNTE BESTEMMELSER .

INDLEDENDE BETRAGTNINGER

3INDEN BESVARELSEN AF DE STILLEDE SPOERGSMAAL MAA DER REDEGOERES FOR DE FAKTISKE OG RETLIGE FORHOLD , SOM ER BAGGRUNDEN FOR DEN NATIONALE RETS SPOERGSMAAL .

4IFOELGE PAR 35 I WEINGESETZ ER ' BRANNTWEIN AUS WEIN . . . VAESKE AF VINDESTILLAT , SOM MINDST INDEHOLDER 38 % ALKOHOL OG ENTEN KAN DRIKKES DIREKTE ELLER BLOT MED TILSAETNING AF VAND ( FERTIGSTELLUNG ) ' ;

IFOELGE SAMME LOVS PAR 36 ER VINDESTILLAT ENTEN EN VAESKE , FREMSTILLET VED BRAENDING AF ENTEN VIN ELLER VINSPRIT ( BRENNWEIN ), DVS . - IFOELGE DE FOR DOMSTOLEN AFGIVNE FORKLARINGER - VIN TILSAT ET DESTILLAT OG MED ET ALKOHOLINDHOLD PAA CA . 24 % , ELLER OGSAA VED BRAENDING AF ' RAADESTILLAT ' ( ROHBRAND AUS WEIN ELLER AUS BRENNWEIN ), DVS . - STADIG IFOELGE DE AFGIVNE FORKLARINGER FOR DOMSTOLEN - DET FOERSTE DESTILLAT AF VIN ELLER VINSPRIT , ELLER OGSAA ET VED BRAENDING AF EN BLANDING AF DE OVENNAEVNTE PRODUKTER FREMKOMMET DESTILLERET PRODUKT MED MINDST 52* OG HOEJST 86* ALKOHOLINDHOLD , HVORTIL DER IKKE MAA TILSAETTES ELLER UDVINDES NOGET STOF ;

5IFOELGE SAGSOEGER I HOVEDSAGEN FREMKOMMER DER VED DEN FOERSTE DESTILLATION , FORETAGET VED ANVENDELSE AF ' POT STILLS ' , EN ' ROHBRAND ' MED ET ALKOHOLINDHOLD PAA MELLEM 24* OG 35* , SOM FAKTISK SKAL DESTILLERES ENDNU EN GANG FOR AT OPFYLDE KRAVENE TIL ALKOHOLINDHOLDET I PAR PAR 35 OG 36 ;

NAAR DENNE FOERSTE DESTILLATION IMIDLERTID FOREGAAR VED ANVENDELSE AF KOLONNEAPPARATER , FREMKOMMER DER - STADIG IFOELGE SAGSOEGER I HOVEDSAGEN - ET DESTILLAT MED ET ALKOHOLINDHOLD PAA 70* , HVILKET OVERFLOEDIGGOER ENDNU EN DESTILLATION ;

6IFOELGE FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLANDS REGERING ER DET PRODUKT , DER FREMKOMMER VED DEN FOERSTE DESTILLATION - UANSET DETS ALKOHOLINDHOLD - ET URENSET PRODUKT , DER DERFOR BETEGNES ' ROHBRAND ' , OG INDEN DETS ANVENDELSE TIL FREMSTILLING AF ' BRANNTWEIN AUS WEIN ' MAA DET GENNEMGAA ENDNU EN DESTILLATION , HVORVED DET OMDANNES TIL FAERDIGT DESTILLAT ( FERTIGES DESTILLAT ).

7I AFDELING II I ANDEN DEL AF WEINGESETZ ( PAR PAR 35 TIL 44 ) SONDRES DER MELLEM INDENLANDSK ' BRANNTWEIN AUS WEIN ' ( PAR PAR 36 TIL 41 ) OG UDENLANDSK ' BRANNTWEIN AUS WEIN ' ( PAR PAR 42 TIL 44 );

DENNE SONDRING SKER PAA GRUNDLAG AF FORSKELLIGE KRITERIER OG HAR FORSKELLIGE VIRKNINGER ALT EFTER , OM DER ER TALE OM EN ALMINDELIG ' BRANNTWEIN ' AF VIN ELLER EN SAADAN , SOM SKAL BAERE BENAEVNELSEN ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' ELLER ' WEINBRAND ' ;

8IFOELGE PAR 39 , STK . 1 , SKAL ALMINDELIG INDENLANDSK FREMSTILLET ' BRANNTWEIN ' BAERE BENAEVNELSEN ' BRANNTWEIN AUS WEIN ' , HVORIMOD UDENLANDSK ' BRANNTWEIN ' - BL.A . FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT - IFOELGE PAR 44 I WEINGESETZ FORUDEN DENNE BENAEVNELSE SKAL ANGIVE FREMSTILLINGSLANDETS NAVN ELLER DET HERAF AFLEDTE ADJEKTIV ;

ALMINDELIG ' BRANNTWEIN ' AF VIN I DENNE FORSTAND ANSES IFOELGE PAR 38 I WEINGESETZ SOM FREMSTILLET INDEN FOR LANDETS GRAENSER , NAAR SAMMENSTIKNINGEN AF VINDESTILLATERNE ELLER TILSAETNING AF BESTEMTE I PAR 38 OPREGNEDE STOFFER SKER INDEN FOR LANDETS GRAENSER , UANSET HVOR - IND- ELLER UDLAND - DEN PAAGAELDENDE VIN , VINSPRIT , ' ROHBRAND ' ELLER ENDOG DET FAERDIGE DESTILLAT , HVORAF DEN PAAGAELDENDE ' BRANNTWEIN ' AF VIN FREMSTILLES , MAATTE STAMME FRA .

9DERIMOD ANSES ' BRANNTWEIN ' AF VIN , SOM SKAL BAERE BENAEVNELSEN ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' ELLER ' WEINBRAND ' , KUN SOM INDENLANDSK FREMSTILLET , NAAR DEN OPFYLDER BETINGELSERNE I PAR 40 I WEINGESETZ , DER ISAER BESTEMMER , AT

A ) MINDST 85 % AF ALKOHOLINDHOLDET SKAL STAMME FRA ET VINDESTILLAT , DER ER UDVUNDET VED BRAENDING I INDLANDET ;

B ) HELE DET ANVENDTE VINDESTILLAT SKAL HAVE MODNET PAA EGETRAESFADE I MINDST SEKS MAANEDER I SAMME INDENLANDSKE VIRKSOMHED ( BETRIEB ), SOM HAR UDVUNDET DET INDENLANDSKE VINDESTILAT VED BRAENDING ;

IFOELGE PAR 44 I WEINGESETZ KAN UDENLANDSK ' BRANNTWEIN ' AF VIN BAERE BENAEVNELSEN ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' , FORSYNET MED NAVNET PAA FREMSTILLINGSLANDET , ELLER DET HERAF AFLEDTE ADJEKTIV , NAAR DEN OPFYLDER NAESTEN DE SAMME BETINGELSER , SOM EFTER PAR 40 GAELDER FOR INDENLANDSK ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' , IDET NAVNLIG MINDST 85 % AF ALKOHOLINDHOLDET SKAL STAMME FRA ET I FREMSTILLINGSLANDET UDVUNDET VINDESTILLAT ( PAR 44 , STK . 1 , NR . 2 ) OG DET ANVENDTE VINDESTILLAT SKAL HAVE MODNET PAA EGETRAESFADE I MINDST SEKS MAANEDER I SAMME VIRKSOMHED , SOM HAR GENNEMFOERT DESTILLATIONEN ( PAR 44 , STK . 1 , NR . 3 ), SAAFREMT OVENSTAAENDE ATTESTERES I DET LEDSAGEDOKUMENT , SOM KRAEVES VED INDFOERSEL TIL FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND ;

10SELV OM UDENLANDSK ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' IFOELGE DEN I 1971 GAELDENDE FORMULERING AF PAR 44 , ALENE KUNNE BAERE BETEGNELSEN ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' , IDET DEN MERE KENDTE BETEGNELSE ' WEINBRAND ' UDELUKKENDE VAR FORBEHOLDT TYSK ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' , FREMGAAR DET DOG AF DOMSTOLENS DOM AF 20 . FEBRUAR 1975 ( SAG 12/74 , KOMMISSIONEN MOD FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND , SML . 1975 , S . 181 ), AT OGSAA ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' FRA ANDRE MEDLEMSSTATER , SOM OPFYLDER BETINGELSERNE I PAR 44 I WEINGESETZ , SKAL KUNNE BENYTTE BETEGNELSEN ' WEINBRAND ' I TYSKLAND , IDET TRAKTATENS ARTIKEL 30 ELLERS VILLE BLIVE OVERTRAADT .

11SAGSOEGER I HOVEDSAGEN HAR IMIDLERTID HAEVDET , AT PAR 40 OG 44 I WEINGESETZ - SELV EFTER FJERNELSEN AF DEN OVENFOR NAEVNTE OVERTRAEDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 30 - INDEHOLDER EN ANDEN FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV RESTRIKTION , SOM DENNE GANG RAMMER INDFOERSELSEN AF FAERDIGE DESTILLATER ( FERTIGE DESTILLATE ) TIL FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND , IDET DET ANFOERES , AT DENNE RESTRIKTION BESTAAR I , AT DEN I FORBUNDSREPUBLIKKEN FREMSTILLEDE ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' NOEDVENDIGVIS SKAL VAERE FREMSTILLET AF FAERDIGT DESTILLAT , SOM FOR MINDST 85 % AF DETS ALKOHOLINDHOLDS VEDKOMMENDE SKAL HIDROERE FRA EN I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND FORETAGEN DESTILLATION ELLER I HVERT FALD FRA EN SIDSTE DESTILLATION AF VIN , VINSPRIT ELLER ' ROHBRAND ' , OG AT DET FAERDIGE DESTILLAT ENDVIDERE SKAL HAVE MODNET PAA EGETRAESFADE I MINDST SEKS MAANEDER I DEN TYSKE VIRKSOMHED , SOM HAR FORETAGET DESTILLATIONEN ELLER DEN SIDSTE DESTILLATION ;

12DENNE BESTEMMELSE , SOM MED HENSYN TIL ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' FRA ANDRE MEDLEMSSTATER SVARER TIL PAR 44 , STK . 1 , I WEINGESETZ , HINDRER IFOELGE SAGSOEGER DE TYSKE PRODUCENTER AF ' BRANNTWEIN ' I AT KOEBE DESTILLATER I DE ANDRE MEDLEMSSTATER TIL DIREKTE , DVS . UDEN YDERLIGERE DESTILLATION PAA TYSK OMRAADE , FREMSTILLING AF ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' , SKOENT DISSE DESTILLATER , NAVNLIG DESTILLATERNE FRA FRANKRIG OG ITALIEN , HAR DET I PAR 36 I WEINGESETZ KRAEVEDE ALKOHOLINDHOLD ( MINDST 52* OG HOEJST 86* ) OG UD FRA ALMINDELIG SUNDHEDS- OG KVALITETSBETRAGTNINGER YDER SAMME GARANTIER SOM FAERDIGE DESTILLATER ( FERTIGE DESTILLATE ), FREMSTILLET I TYSKLAND ;

SAGSOEGER ANFOERER , AT DENNE BESTEMMELSE SAALEDES UDGOER EN RESTRIKTION I SAMHANDELEN , SOM ER FORBUDT EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 30 OG IKKE KAN VAERE OMFATTET AF ARTIKEL 36 , DA DENS EGENTLIGE FORMAAL IFOELGE SAGSOEGER ER AT BESKYTTE DE TYSKE DESTILLERIER , IDET BETEGNELSERNE ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' OG ' WEINBRAND ' FORBEHOLDES DEN I FORBUNDSREPUBLIKKEN FREMSTILLEDE ' BRANNTWEIN ' AF VIN , HVIS SIDSTE DESTILLATION I HVERT FALD ER FOREGAAET I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND ;

DESUDEN HAR SAGSOEGER HAEVDET , AT DENNE FORANSTALTNING TVINGER TYSKE PRODUCENTER AF ' BRANNTWEIN ' AF VIN , SOM IKKE RAADER OVER EGET BRAENDERI , TIL UDELUKKENDE AT KOEBE DESTILLATERNE TIL FREMSTILLING AF DERES ' BRANNTWEIN ' AF VIN HOS TYSKE BRAENDERIER , SOM I OEVRIGT ER DERES KONKURRENTER , IDET DE ELLERS IKKE VILLE KUNNE BENYTTE DE OVENNAEVNTE BETEGNELSER PAA DERES PRODUKTER , HVILKET INDEBAERER EN AF TRAKTATENS FORBUDT FORSKELSBEHANDLING AF PRODUCENTER AF ' BRANNTWEIN ' UDEN EGET BRAENDERI I FORHOLD TIL PRODUCENTER MED EGET BRAENDERI .

13REGERINGEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND HAR ANFOERT , AT DEN OMTVISTEDE BESTEMMELSE IKKE I NOGEN HENSEENDE UDGOER EN FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV RESTRIKTION ;

BESTEMMELSEN I WEINGESETZ OM , AT I HVERT FALD DEN SIDSTE DESTILLATION OG MODNINGEN PAA EGETRAESFADE I SEKS MAANEDER SKAL SKE I SAMME VIRKSOMHED , SKAL SIKRE , AT DEN PAAGAELDENDE ' BRANNTWEIN ' HAR DEN KVALITET , SOM GOER DEN BERETTIGET TIL DE FORBEHOLDTE BETEGNELSER ;

DENNE KVALITETSGARANTI KAN KUN GENNEMFOERES VED INDFOERELSE AF ET ' ENEANSVAR ' , DVS . VED I HVERT FALD AT KONCENTRERE DEN SIDSTE DESTILLATION OG MODNINGEN I EN OG SAMME VIRKSOMHED , IDET DETTE ' ENEANSVAR ' YDER ' STOERST MULIG GARANTI FOR OPRETHOLDELSEN AF KVALITETEN OG SAMTIDIG MULIGGOER EN EFFEKTIV KONTROL ' , HVORVED ' PRODUKTETS KVALITET OG SAERPRAEG ' SIKRES ( LOVENS MOTIVER , BUNDESTAGSDRUCKSACHE V/1636 , S . 61 );

KONTROLLEN ER UUNDVAERLIG FOR FORBRUGEROPLYSNINGEN , IDET DEN ' WEINBRAND ' , SOM FREMSTILLES I FORBUNDSREPUBLIKKEN HAR EN SAERLIG SMAG , SOM ISAER BEROR PAA DESTILLATIONSMETODEN , MODNINGSTIDEN OG BEHANDLINGEN AF DESTILLATERNES STOFFER ; DEN TYSKE ' WEINBRAND ' DESTILLERES SAALEDES INDTIL 86* , UDEN GAER OG HOVEDSAGLIG PAA GRUNDLAG AF VINSPRIT OG ' ROHBRAND ' , HVORIMOD DE UDENLANDSKE PRODUKTER DESTILLERES DIREKTE AF GRUNDVIN ( GRUNDWEIN );

14PAA GRUNDLAG AF OVENSTAAENDE MAA DET IFOELGE FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLANDS REGERING ANSES SOM NOEDVENDIGT AT LADE RETTEN TIL AT BENYTTE KVALITETSBETEGNELSEN VAERE BETINGET AF , AT DEN AFGOERENDE DESTILLATIONSPROCES HOVEDSAGELIG ER SKET INDEN FOR LANDETS GRAENSER ;

DETTE KRAV ER SAA MEGET DESTO MINDRE I STRID MED FORBUDET MOD FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE RESTRIKTIONER SOM FORBUNDSREGERINGEN I HENHOLD TIL PAR 44 I WEINGESETZ OG SOM FOELGE AF DOMSTOLENS DOM AF 20 . FEBRUAR 1975 IKKE BLOT UDEN BEGRAENSNING TILLADER , AT BENAEVNELSEN ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' , MEN OGSAA ' WEINBRAND ' BENYTTES AF ' BRANNTWEIN ' FRA ANDRE MEDLEMSSTATER , SOM OPFYLDER DET KRAV OM ' ENEANSVAR ' , DER IFOELGE PAR 44 GAELDER FOR ' BRANNTWEIN ' AF VIN FRA ANDRE MEDLEMSSTATER PAA TILSVARENDE MAADE SOM DEN , DER IFOELGE PAR 40 GAELDER FOR INDENLANDSK ' BRANNTWEIN ' AF VIN .

15DET SKAL YDERLIGERE ANFOERES , AT TYSK ' BRANNTWEIN ' AF VIN IKKE FREMSTILLES AF DRUER ELLER VIN FRA FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLANDS OMRAADE , MEN AF UDENLANDSK VIN , SOM FORTRINSVIS INDFOERES SOM VINSPRIT ( BRENNWEINE ) ELLER ' ROHBRAND ' .

16ENDELIG SKAL DET BEMAERKES , AT BENAEVNELSERNE ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' OG ' WEINBRAND ' HVERKEN EFTER MEDLEMSSTATERNES NATIONALE LOVGIVNING ELLER EFTER BETYDNINGEN I ARTIKEL 2 , STK . 3 , LITRA S ) I KOMMISSIONENS DIREKTIV 70/50 AF 22 . DECEMBER 1969 ( EFT 1970 ( I ), S . 10 ; ORG.REF . JO L 13 , S . 29 ) ER OPRINDELSESBETEGNELSER ELLER ANGIVELSER AF AFSENDELSESSTEDET , MEN SNARERE MAA ANSES SOM KVALITETSBENAEVNELSER EFTER EN MEDLEMSSTATS LOVGIVNING ;

I OEVRIGT HAR DOMSTOLEN VED DOM AF 20 . FEBRUAR 1975 STATUERET , AT BENAEVNELSEN ' WEINBRAND ' IKKE ER EN ANGIVELSE AF AFSENDELSESSTEDET OG FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND ERKLAERER SOM FOELGE AF DENNE DOM , AT BENAEVNELSEN ' WEINBRAND ' MED TILFOEJELSE AF NAVNET PAA FREMSTILLINGSLANDET KAN ANVENDES VED SALG AF ' BRANNTWEIN ' AF VIN FRA ANDRE MEDLEMSSTATER , SOM OPFYLDER BETINGELSERNE I PAR 44 I WEINGESETZ FOR AT KUNNE BENYTTE DE BENAEVNELSER , DER ER FORBEHOLDT ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' ;

17DE STILLEDE SPOERGSMAAL VIL VAERE AT BESVARE UNDER HENSYN TIL ALLE DISSE OMSTAENDIGHEDER .

VEDROERENDE SPOERGSMAALENE

18DET FOERSTE SPOERGSMAAL ER , OM EOEF-TRAKTATENS ARTIKLER 30 OG 31 SAMT DET FAELLESSKABSRETLIGE FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT DEN I PAR 40 , STK . 1 , NR . 1 OG 4 I WEINGESETZ AF 14 . JULI 1971 ( BGBL DEL I , S . 893 ) INDEHOLDTE REGULERING , HVOREFTER INDENLANDSK ' BRANNTWEIN ' AF VIN KUN KAN BETEGNES SOM ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' ELLER ' WEINBRAND ' , SAAFREMT :

- MINDST 85 % AF ALKOHOLINDHOLDET STAMMER FRA ET VINDESTILLAT , DER ER UDVUNDET VED BRAENDING I INDLANDET ,

- HELE DET ANVENDTE VINDESTILLAT HAR MODNET PAA EGETRAESFADE I MINDST SEKS MAANEDER I DEN SAMME INDENLANDSKE VIRKSOMHED , SOM HAR UDVUNDET DET INDENLANDSKE VINDESTILLAT VED BRAENDING .

ER UFORENELIG MED FORBUDET MOD FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE RESTRIKTIONER SAMT FORBUDET MOD FORSKELSBEHANDLING .

19DOMSTOLEN ER GANSKE VIST - INDEN FOR RAMMERNE AF PROCEDUREN EFTER EOEF- TRAKTATENS ARTIKEL 177 - IKKE BEFOEJET TIL AT AFGOERE , OM EN NATIONAL BESTEMMELSE ER FORENELIG MED FAELLESSKABSRETTEN , MEN KAN DOG AF ORDLYDEN AF DE AF DEN NATIONALE RET FORMULEREDE SPOERGSMAAL OG UD FRA DE AF RETTEN ANGIVNE OPLYSNINGER UDLEDE DE MOMENTER , SOM HENHOERER UNDER FORTOLKNINGEN AF FAELLESSKABSRETTEN ;

20DET FOERSTE SPOERGSMAAL DREJER SIG HOVEDSAGELIG OM , HVORVIDT FORBUDET MOD FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE RESTRIKTIONER ( TRAKTATENS ARTIKEL 30 ) OG DET ALMINDELIGE FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING OMFATTER EN MEDLEMSSTATS FORANSTALTNINGER , HVOREFTER ANVENDELSEN AF EN KVALITETSBENAEVNELSE FOR EN NATIONAL FAERDIG VARE - NAVNLIG ET ALKOHOLHOLDIGT PRODUKT , SOM FREMSTILLES AF RAAVARER , DER KAN HIDROERE FRA SAAVEL DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTAT SELV , SOM FRA ANDRE MEDLEMSSTATER - BETINGES AF , AT FREMSTILLINGSPROCESSEN FORUD FOR FAERDIGGOERELSEN HELT ELLER DELVIS FOREGAAR I DEN MEDLEMSSTAT , HVOR FAERDIGGOERELSEN SKER , OG HVORI PRODUKTET DERFOR HAR SIN OPRINDELSE ;

21SAAFREMT DET FOERSTE SPOERGSMAAL BESVARES BEKRAEFTENDE , SPOERGES DER OM EN SAADAN FORANSTALTNING ER BEGRUNDET EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 36 .

22BEGGE SPOERGSMAAL VIL VAERE AT BESVARE UNDER ET OG FOERST OG FREMMEST VED FORTOLKNING AF TRAKTATENS ARTIKLER 30 OG 36 .

23IFOELGE TRAKTATENS ARTIKEL 30 ER ALLE FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE RESTRIKTIONER FORBUDT I SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE ;

DER FORELIGGER EN OVERTRAEDELSE AF DETTE FORBUD BLOT DE PAAGAELDENDE FORANSTALTNINGER ER EGNEDE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE , AKTUELT ELLER POTENTIELT AT HINDRE INDFOERSLERNE MELLEM MEDLEMSSTATER ;

IFOELGE DEN SJETTE BETRAGTNING TIL KOMMISSIONENS DIREKTIV 70/50 AF 22 . DECEMBER 1969 OM AFSKAFFELSE AF FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE IMPORTRESTRIKTIONER OMFATTER DISSE FORANSTALTNINGER OGSAA SAADANNE , ' DER PAA ALLE TRIN I OMSAETNINGEN , MED ELLER UDEN BETINGELSER , GIVER INDENLANDSKE VARER EN FORTRINSSTILLING I EN ANDEN FORM END STOETTE , HVORVED AFSAETNINGEN AF IMPORTEREDE VARER HELT ELLER DELVIS UDELUKKES ' , DER DERFOR MAA ANSES FOR FORBUDTE ;

UD FRA DISSE BETRAGTNINGER OPFATTER DIREKTIVETS ARTIKEL 2 , STK . 3 , LITRA S ) MED RETTE FORANSTALTNINGER , DER ' ALENE FORBEHOLDES INDENLANDSKE VARER BENAEVNELSER , SOM IKKE ER OPRINDELSESBETEGNELSER ELLER ANDRE ANGIVELSER AF AFSENDELSESSTEDET ' , SOM FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV RESTRIKTION OG SOM FORBUDTE ;

24FOR AT OPNAA DEN TILSIGTEDE VIRKNING MAA FORBUDET MOD AT FORBEHOLDE INDENLANDSKE VARER - BORTSET FRA OPRINDELSESBETEGNELSER OG ANGIVELSER AF AFSENDELSESSTEDET - BESTEMTE BENAEVNELSER , NAVNLIG KVALITETSBENAEVNELSER , OMFATTE FORANSTALTNINGER , SOM SONDRER MELLEM INDENLANDSKE VARER UD FRA , OM DE RAASTOFFER ELLER MELLEMPRODUKTER , SOM DE FREMSTILLES AF , ER FREMSTILLET ELLER BEHANDELT I INDLANDET , OG SOM FORBEHOLDER VARER , FREMSTILLET AF DE INDENLANDSK BEHANDLEDE MELLEMPRODUKTER , SAERLIGE BENAEVNELSER , SOM GOER DEM MERE TILTRAEKKENDE I DE HANDLENDES ELLER I FORBRUGERNES OEJNE ;

PAA ET MARKED , DER SAA VIDT MULIGT SKAL UDGOERE ET ENHEDSMARKED , MAA RETTEN TIL EN KVALITETSBENAEVNELSE - BORTSET FRA REGLER OM OPRINDELSESBETEGNELSER OG ANGIVELSE AF AFSENDELSESSTEDET - KUN VAERE BETINGET AF OBJEKTIVE EGNE EGENSKABER , SOM FREMHAEVER PRODUKTETS KVALITET I FORHOLD TIL ET TILSVARENDE PRODUKT AF RINGERE KVALITET , MEN IKKE AF EN GEOGRAFISK STEDFAESTELSE AF ET ELLER ANDET PRODUKTIONSTRIN ;

25EN MEDLEMSSTATS KVALITETSPOLITIK MAA , UANSET HVOR OENSKVAERDIG DEN END MAATTE VAERE , PAA FAELLESSKABETS OMRAADE KUN FREMMES VED HJAELP AF MIDLER , DER ER I OVERENSSTEMMELSE MED TRAKTATENS GRUNDPRINCIPPER ;

HERAF FOELGER , AT SELV OM MEDLEMSSTATERNE KAN INDFOERE KVALITETSNORMER FOR DE PRODUKTER , SOM AFSAETTES PAA DERES OMRAADE , OG KAN BETINGE BENYTTELSEN AF KVALITETSBENAEVNELSER AF OVERHOLDELSE AF DISSE NORMER , FORUDSAETTER DETTE DOG , AT DISSE NORMER OG BENAEVNELSER - I MODSAETNING TIL OPRINDELSESBETEGNELSER OG ANGIVELSE AF AFSENDELSESSTEDET - IKKE KNYTTES TIL DET KRITERIUM , AT DE PAAGAELDENDE PRODUKTERS FREMSTILLINGSPROCES FOREGAAR I INDLANDET , MEN ALENE TIL , AT DER FORELIGGER DE OBJEKTIVE EGNE EGENSKABER , SOM GIVER PRODUKTERNE DEN VED LOV KRAEVEDE KVALITET ;

EN FORMODNING FOR KVALITETET , SOM AFHAENGER AF , AT FREMSTILLINGEN HELT ELLER DELVIS FOREGAAR I INDLANDET , OG SOM DERFOR BEGRAENSER ELLER HAEMMER EN FREMSTILLINGSPROCES , HVIS ENKELTE FASER HELT ELLER DELVIS FOREGAAR I ANDRE MEDLEMSSTATER , ER - STADIG MED MINDRE ANDET FOELGER AF REGLERNE OM OPRINDELSESBETEGNELSER OG ANGIVELSER AF AFSENDELSESLANDET - UFORENELIGE MED FAELLESMARKEDET ;

DETTE GAELDER SAA MEGET DESTO MERE , NAAR KRAVET OM FULDSTAENDIG ELLER DELVIS FREMSTILLING I INDLANDET KUN ER HJEMLET I EN FORSKRIFT , SOM VED INDFOERELSE AF ET ' ENEANSVAR ' SKAL LETTE KVALITETSKONTROLLEN , SELV OM DENNE KONTROL LIGE SAA EFFEKTIVT KAN GENNEMFOERES VED MIDLER , DER VIRKER MINDRE RESTRIKTIVT PAA SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER .

26DET FOELGER AF OVENSTAAENDE , AT EN NATIONAL FORANSTALTNING , SOM GOER RETTEN TIL AT ANVENDE EN KVALITETSBENAEVNELSE PAA ET INDENLANDSK PRODUKT BETINGET AF , AT DET MELLEMPRODUKT , DET ER FREMSTILLET AF , ER FREMSTILLET ELLER BEHANDLET I INDLANDET , OG SOM FORBYDER KVALITETSBENAEVNELSEN ALENE AF DEN GRUND , AT MELLEMPRODUKTET ER INDFOERT FRA EN ANDEN MEDLEMSSTAT , ER EN FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV RESTRIKTION ;

SELV OM ANVENDELSEN AF KVALITETSBENAEVNELSEN ER FRIVILLIG , UDGOER DEN ALLIGEVEL EN UBERETTIGET HINDRING FOR SAMHANDELEN , NAAR ANVENDELSEN AF BENAEVNELSEN FREMMER ELLER ER EGNET TIL AT FREMME AFSAETNINGEN AF DET PAAGAELDENDE PRODUKT I FORHOLD TIL ANDRE PRODUKTER .

27DIREKTIV 70/50 OMFATTER UTVIVLSOMT IFOELGE ARTIKEL 2 , STK . 1 , KUN FORANSTALTNINGER ' ANDRE END DEM , DER ANVENDES UDEN FORSKEL PAA INDENLANDSKE VARER OG IMPORTEREDE VARER ' OG IFOELGE FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND FREMGAAR DET AF EN SAMMENLIGNING MELLEM PAR PAR 40 OG 44 I WEINGESETZ , AT DER FOR INDENLANDSK ' BRANNTWEIN ' AF VIN OG SAMME PRODUKT FRA ANDRE MEDLEMSLANDE I DET VAESENTLIGE GAELDER SAMME BETINGELSER MED HENBLIK PAA RETTEN TIL KVALITETSBENAEVNELSERNE ' QUALITATSBRANNTWEIN AUS WEIN ' OG ' WEINBRAND ' ;

RENT FAKTISK SKAL ' BRANNTWEIN ' AF VIN FRA ANDRE MEDLEMSSTATER FOR AT KUNNE BAERE DISSE BENAEVNELSER MED TILFOEJELSE AF NAVNET PAA OPRINDELSESSTATEN ELLER DET HERAF AFLEDTE ADJEKTIV , OGSAA VAERE FREMSTILLET AF ET DESTILLAT ELLER I HVERT FALD AF ET FAERDIGT DESTILLAT , SOM ER BLEVET FREMSTILLET OG MODNET I EN OG SAMME VIRKSOMHED I DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTAT .

28I DET FORELIGGENDE TILFAELDE ER DET UNOEDVENDIGT AT AFGOERE , OM EN NATIONAL FORANSTALTNING , SOM UDEN FORSKEL KAN ANVENDES PAA INDENLANDSKE PRODUKTER OG PRODUKTER FRA ANDRE MEDLEMSSTATER ALLIGEVEL KAN UDGOERE EN FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV RESTRIKTION , MEN DET BOER DOG FASTSLAAS , AT ENS BEHANDLING AF DET FORBRUGSKLARE PRODUKT IKKE BERETTIGER TIL EN ULIGE BEHANDLING AF DE MELLEMPRODUKTER , SOM DET FAERDIGE PRODUKT ER FREMSTILLET AF , PAA DEN MAADE , AT PRODUCENTERNE I HVER ENKELT MEDLEMSSTAT TVINGES ELLER STAERKT TILSKYNDES TIL HELT ELLER DELVIS AT BENYTTE INDENLANDSKE MELLEMPRODUKTER ;

DEN OMSTAENDIGHED , AT DENNE RESTRIKTION RAMMER SAAVEL FAERDIGE PRODUKTER FRA ANDRE MEDLEMSSTATER SOM PAAGAELDENDE MEDLEMSSTATERS PRODUKTER , OPHAEVER PAA INGEN MAADE BEGRAENSNINGEN I HANDELEN MED MELLEMPRODUKTERNE , MEN FORSTAERKER BLOT OPDELINGEN AF MARKEDERNE .

29DET BOER DESUDEN EFTERPROEVES , OM SAADANNE FORANSTALTNINGER SOM DE STILLEDE SPOERGSMAAL OMHANDLER , SKOENT DE UDGOER FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE RESTRIKTIONER , SKULLE VAERE TILLADTE I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKEL 36 .

30ARTIKEL 36 INDEHOLDER EN UNDTAGELSE FRA GRUNDPRINCIPPET OM FRIE VAREBEVAEGELSER OG MAA DERFOR FORTOLKES SAALEDES , AT DENS VIRKNINGER IKKE OVERSKRIDER GRAENSERNE FOR , HVAD DER ER NOEDVENDIGT FOR AT BESKYTTE DE INTERESSER , ARTIKLEN SKAL SIKRE .

31TRAKTATENS ARTIKEL 36 OMFATTER IKKE EN SAADAN BEGRAENSNING I SAMHANDELEN , SOM ER FORBUNDET MED RETTEN TIL - OMEND FRIVILLIGT - AT BENYTTE EN NATIONAL KVALITETSBENAEVNELSE , OG HVORVED DER SONDRES MELLEM BESTEMT INDENLANDSK ' BRANNTWEIN ' I FORHOLD TIL LIGNENDE FORMER FOR INDENLANDSK ' BRANNTWEIN ' , SAAFREMT DISSE SIDSTE , SELV OM DE IKKE OPFYLDER DE SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET BEGRAENSENDE BETINGELSER , SOM STILLES FOR RETTEN TIL AT BAERE KVALITETSBENAEVNELSEN , ALLIGEVEL KAN OMSAETTES PAA DEN PAAGAELDENDE MEDLEMSSTATS OMRAADE UDEN NOGEN BEGRAENSNING OG NAVNLIG UDEN FARE FOR FORBRUGERNES SUNDHED ;

32DET FOERSTE OG ANDET SPOERGSMAAL BOER DERFOR BESVARES SAALEDES , AT FORANSTALTNINGER FRA EN MEDLEMSSTATS SIDE , DER GOER EN - EVENTUEL VALGFRI - ANVENDELSE AF EN KVALITETSBENAEVNELSE PAA ET INDENLANDSK PRODUKT BETINGET AF , AT EN ELLER FLERE INDLEDENDE FREMSTILLINGSFASER INDEN FREMSTILLINGEN AF FAERDIGPRODUKTET SKAL VAERE SKET I INDLANDET , ER FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE INDFOERSELSRESTRIKTIONER , DER ER FORBUDTE EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 30 OG IKKE BEGRUNDEDE I DEN I TRAKTATENS ARTIKEL 36 ANFOERTE FORSTAND , SAAFREMT DENNE BENAEVNELSE HVERKEN ER EN SAADAN OPRINDELSESBETEGNELSE ELLER ANGIVELSE AF AFSENDELSESSTEDET SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2 , STK . 3 , LITRA S ) I KOMMISSIONENS DIREKTIV 70/50 AF 22 . DECEMBER 1969 .

33UNDER HENSYN TIL DENNE BESVARELSE VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF TRAKTATENS ARTIKEL 30 OG 36 ER DET UNOEDVENDIGT AT BESVARE RESTEN AF DET FOERSTE OG DET TREDJE SPOERGSMAAL .

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

34DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF REGERINGEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLANDS REGERING OG KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES ;

DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGSOMKOSTNINGERNE .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , DER ER FORELAGT DEN AF VERWALTUNGSGERICHT FOR FREIE HANSESTADT BREMEN VED KENDELSE AF 18 . JANUAR 1978 , FOR RET :

FORANSTALTNINGER FRA EN MEDLEMSSTATS SIDE , DER GOER EN - EVENTUELT VALGFRI - KVALITETSBENAEVNELSE AF ET INDENLANDSK PRODUKT BETINGET AF , AT EN ELLER FLERE INDLEDENDE FREMSTILLINGSFASER INDEN FREMSTILLINGEN AF FAERDIGPRODUKTET SKAL VAERE SKET I INDLANDET , ER FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE INDFOERSELSRESTRIKTIONER , DER ER FORBUDTE EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 30 OG ER IKKE BEGRUNDEDE I DEN I TRAKTATENS ARTIKEL 36 ANFOERTE FORSTAND , SAAFREMT DENNE BETEGNELSE HVERKEN ER EN SAADAN OPRINDELSESBETEGNELSE ELLER ANGIVELSE AF AFSENDELSESSTEDET SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2 , STK . 3 , LITRA S ) I KOMMISSIONENS DIREKTIV 70/50 AF 22 . DECEMBER 1969 .