61977J0106

DOMSTOLENS DOM AF 9 MARTS 1978. - DET ITALIENSKE FINANSMINISTERIUM MOD S.P.A. SIMMENTHAL. - (ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF PRETURA DI SUSA). - EN NATIONAL RET SKAL IKKE ANVENDE NATIONALE LOVE, DER STRIDER MOD FAELLESSKABSRETTEN. - SAG 106/77.

Samling af Afgørelser 1978 side 00629
græsk specialudgave side 00239
portugisisk specialudgave side 00243
spansk specialudgave side 00223
svensk specialudgave side 00075
finsk specialudgave side 00073


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL - FORELAEGGELSE FOR DOMSTOLEN - BETINGELSER FOR TILBAGEVISNING

( EOEF-TRAKTATEN , ARTIKEL 177 )

2 . FAELLESSKABSRET - DIREKTE ANVENDELIGHED - BEGREB - FOELGER FOR DEN NATIONALE RET

( EOEF-TRAKTATEN , ARTIKEL 189 )

3 . FAELLESSKABSRET - FORRANG - MODSTRIDENDE NATIONAL RET - UANVENDELIGHED UDEN VIDERE AF EKSISTERENDE REGLER - HINDRING FOR GYLDIG VEDTAGELSE AF LOVE I STRID MED FAELLESSKABSRETTEN

4 . FAELLESSKABSRET - UMIDDELBART ANVENDELIGE BESTEMMELSER - KONFLIKT MELLEM FAELLESSKABSRETTEN OG EN NYERE LOV - FORPLIGTELSER OG BEFOEJELSER FOR DEN BEHANDLENDE NATIONALE RET - IKKE-ANVENDELSE AF EN , SELV NYERE , NATIONAL REGEL - UFORENELIGHED MED TRAKTATEN AF ENHVER FORFATNINGSMAESSIG PRAKSIS , DER HENSKYDER LOESNINGEN AF EN KONFLIKT TIL EN ANDEN MYNDIGHED END DEN BEHANDLENDE RET

Sammendrag


1 . DOMSTOLEN BETRAGTER EN ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKEL 177 SOM FORELAGT , SAA LAENGE ANMODNINGEN IKKE ER TRUKKET TILBAGE AF DEN RET , SOM HAR INDGIVET DEN , ELLER ANNULLERET EFTER APPEL TIL HOEJERE RET .

2 . FAELLESSKABSRETTENS DIREKTE ANVENDELIGHED BETYDER , AT DENS REGLER SKAL UDFOLDE DERES VIRKNINGER FULDT UD OG ENSARTET I ALLE MEDLEMSSTATER FRA DERES IKRAFTTRAEDEN OG UNDER HELE DERES GYLDIGHEDSPERIODE . DE DIREKTE ANVENDELIGE BESTEMMELSER ER EN UMIDDELBAR KILDE TIL RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER FOR ALLE , SOM DE VEDROERER , HVAD ENTEN DET DREJER SIG OM MEDLEMSSTATER ELLER OM PRIVATE ; DENNE VIRKNING GAELDER LIGELEDES FOR ENHVER RET , DER SOM ORGAN I EN MEDLEMSSTAT HAR TIL OPGAVE AT BESKYTTE RETTIGHEDER , SOM PRIVATE ER UDSTYRET MED AF FAELLESSKABSRETTEN .

3 . AF PRINCIPPET OM FAELLESSKABSRETTENS FORRANG FOELGER , AT DE BESTEMMELSER I TRAKTATEN OG RETSAKTER FRA INSTITUTIONERNE , SOM GAELDER UMIDDELBART , FOR MEDLEMSSTATERNES NATIONALE RET IKKE BLOT , ALENE I MEDFOER AF DERES IKRAFTTRAEDEN , BEVIRKER , AT ENHVER MODSTRIDENDE BESTEMMELSE I DEN EKSISTERENDE NATIONALE LOVGIVNING UDEN VIDERE BLIVER UANVENDELIG , MEN OGSAA - FOR SAA VIDT SOM DISSE BESTEMMELSER OG RETSAKTER UDGOER EN INTEGRERENDE DEL , SOM HAR FORRANG I DEN RETSORDEN , DER GAELDER PAA DEN ENKELTE MEDLEMSSTATS OMRAADE - AT NYE NATIONALE LOVE IKKE GYLDIGT KAN UDSTEDES I DET OMFANG , DE MAATTE VAERE UFORENELIGE MED FAELLESSKABSREGLERNE .

SAAFREMT DET ANERKENDES , AT NATIONALE LOVE , DER TRAENGER IND PAA DET OMRAADE , HVORPAA FAELLESSKABETS LOVGIVNINGSMAGT UDOEVES , ELLER PAA ANDEN VIS ER UFORENELIGE MED FAELLESSKABSRETTENS BESTEMMELSER , ER RETLIGT GYLDIGE , VIL DER VAERE TALE OM EN BENAEGTELSE AF , AT MEDLEMSSTATERNE UBETINGET OG UIGENKALDELIGT HAR PAATAGET SIG FORPLIGTELSER I MEDFOER AF TRAKTATEN , OG SAALEDES OM AT BESTRIDE SELVE GRUNDLAGET FOR FAELLESSKABET .

4 . DEN NATIONALE DOMMER , DER INDEN FOR SIN KOMPETENCE HAR TIL OPGAVE AT ANVENDE FAELLESSKABSRETTENS BESTEMMELSER , HAR PLIGT TIL AT SIKRE DISSE REGLERS FULDE VIRKNING , IDET HAN I PAAKOMMENDE TILFAELDE AF EGEN DRIFT SKAL UNDLADE AT ANVENDE EN MODSTRIDENDE - SELV NYERE - BESTEMMELSE I NATIONAL LOVGIVNING , UDEN AT HAN BEHOEVER AT ANMODE OM ELLER AFVENTE EN FORUDGAAENDE OPHAEVELSE AF DENNE BESTEMMELSE AD LOVGIVNINGSVEJEN ELLER VED NOGET ANDET FORFATNINGSMAESSIGT MIDDEL .

Dommens præmisser


1VED KENDELSE AF 28 . JULI 1977 , INDGAAET PAA DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 29 . AUGUST SAMME AAR , HAR PRETURA DI SUSA I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 STILLET TO PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL ANGAAENDE DET I TRAKTATENS ARTIKEL 189 OMHANDLEDE PRINCIP OM FAELLESSKABSRETTENS DIREKTE VIRKNING MED HENBLIK PAA AT FASTSLAA FOELGERNE AF DETTE PRINCIP FOR EN UOVERENSSTEMMELSE MELLEM EN FAELLESSKABSREGEL OG EN SENERE BESTEMMELSE I NATIONAL RET .

2DET SKAL ANFOERES , AT PRETURA PAA ET TIDLIGERE TIDSPUNKT AF SAGEN FORELAGDE DOMSTOLEN NOGLE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL MED HENBLIK AT KUNNE BEDOEMME , OM DER VAR OVERENSSTEMMELSE MELLEM PAA DEN ENE SIDE TRAKTATEN OG VISSE FORORDNINGSBESTEMMELSER - ISAER RAADETS FORORDNING NR . 105/68 AF 27 . JUNI 1968 OM DEN FAELLESS MARKEDSORDNING FOR OKSEKOED ( EFT 1968 , S . 179 ; ORG.REF . JO L 148 , S . 24 ) - OG PAA DEN ANDEN SIDE BESTEMTE SUNDHEDSAFGIFTER , SOM OPKRAEVES VED INDFOERSEL AF OKSEKOED I MEDFOER AF ' DEN FAELLES TEKST ' I DE ITALIENSKE SUNDHEDSLOVE , OG SOM SIDST ER FASTSAT I DEN TABEL , DER ER BILAG TIL LOV NR . 1239 AF 30 . DECEMBER 1970 ( GU 26 AF 1 . 2 . 1971 );

3SOM FOELGE AF DE SVAR , DOMSTOLEN AFGAV I SIN DOM 35/76 AF 15 . DECEMBER 1976 ( SML . S . 1871 ), STATUEREDE PRETURA , AT OPKRAEVNING AF DE PAAGAELDENDE AFGIFTER VAR UFORENELIG MED FAELLESSKABSRETTENS BESTEMMELSER , OG PAALAGDE DET ITALIENSKE FINANSMINISTERIUM AT TILBAGEBETALE DE MED URETTE OPKRAEVEDE AFGIFTER MED RENTER ;

4FINANSMINISTERIET REJSTE INDSIGELSE MOD DETTE PAALAEG ;

5UNDER HENSYN TIL PARTERNES INDLAEG UNDER DEN SAG , DER FULGTE EFTER NAEVNTE INDSIGELSE , FASTSLOG PRETURA , AT DER FORELAA ET SPOERGSMAAL OM MODSTRID MELLEM VISSE FAELLESSKABSREGLER OG EN SENERE NATIONAL LOV , DVS . LOV NR . 1239/70 ;

6PRETURA ANFOERTE , AT BESVARELSEN AF ET SAADANT SPOERGSMAAL IFOELGE DEN ITALIENSKE FORFATNINGSDOMSTOLS SENESTE PRAKSIS ( DOMME NR . 232/75 OG 205/76 , KENDELSE NR . 206/76 ) KRAEVER , AT FORFATNINGSDOMSTOLEN SELV FAAR FORELAGT SPOERGSMAALET OM FORFATNINGSSTRIDIGHEDEN AF DEN LOV , DER ANFAEGTES UNDER HENVISNING TIL FORFATNINGENS ARTIKEL 11 :

7DELS PAA GRUND AF DOMSTOLENS FASTE PRAKSIS VEDROERENDE FAELLESSKABSRETTENS ANVENDELIGHED I MEDLEMSSTATERNES RETSORDEN , DELS PAA GRUND AF ULEMPERNE VED , AT RETTEN SKAL FORELAEGGE ET SPOERGSMAAL OM FORFATNINGSMAESSIGHED I STEDET FOR AF EGEN DRIFT AT KENDE EN LOV , DER UDGOER EN HINDRING FOR FAELLESSKABSRETTENS FULDE VIRKNING , UANVENDELIG , FORELAGDE PRETURA DOMSTOLEN TO SPOERGSMAAL , DER ER AFFATTET SAALEDES :

A ) NAAR HENSES TIL , AT DE FAELLESSKABSREGLER , DER GAELDER UMIDDELBART , GANSKE UANSET LOVREGLER ELLER RETSPRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE - I HENHOLD TIL EOEF- TRAKTATENS ARTIKEL 189 OG TIL DEN FASTE PRAKSIS VED DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS DOMSTOL - SKAL HAVE FULDSTAENDIG OG ENSARTET VIRKNING I DISSE STATERS RETSORDENER , OGSAA MED HENBLIK PAA SIKRING AF INDIVIDUELLE RETTIGHEDER FOR PRIVATE , MAA DET DA IKKE ANTAGES , AT FAELLESSKABSREGLERNE SKAL FORSTAAS SAALEDES , AT EVENTUELLE SENERE NATIONALE LOVBESTEMMELSER , DER ER I STRID HERMED , UDEN VIDERE BLIVER UVIRKSOMME , UDEN AT DET ER NOEDVENDIGT AT AFVENTE , AT DEN NATIONALE LOVGIVER ( VED FORMEL LOV ) ELLER ANDRE FORFATNINGSORGANER ( ERKLAERING OM FORFATNINGSSTRIDIGHED ) OPHAEVER DEM , NAVNLIG HVIS DET MED HENSYN TIL DENNE ANDEN MULIGHED ANTAGES , AT FAELLESSKABSRETTEN , EFTERSOM DEN NATIONALE LOV FORBLIVER FULDT UD GYLDIG , INDTIL NAEVNTE ERKLAERING AFGIVES , IKKE KAN FAA VIRKNING OG DEN FULDSTAENDIGE OG ENSARTEDE ANVENDELSE DERFOR IKKE KAN SIKRES , LIGESOM INDIVIDUELLE RETTIGHEDER FOR PRIVATE IKKE ER BESKYTTET?

B ) I FORBINDELSE MED DET FOREGAAENDE SPOERGSMAAL : HVIS FAELLESSKABSRETTEN TILLADER , AT BESKYTTELSEN AF DE INDIVIDUELLE RETTIGHEDER , SOM AFFOEDES AF FAELLESSKABSREGLER , DER ' GAELDER UMIDDELBART ' , KAN UDSKYDES TIL TIDSPUNKTET FOR DE KOMPETENTE NATIONALE ORGANERS FAKTISKE OPHAEVELSE AF EVENTUELLE MODSTRIDENDE NATIONALE FORANSTALTNINGER , SKAL OPHAEVELSEN DA UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER HAVE FULD TILBAGEVIRKENDE GYLDIGHED , SAALEDES AT DE INDIVIDUELLE RETTIGHEDER IKKE PAA NOGEN MAADE BEGRAENSES?

VEDROERENDE SAGENS INDBRINGELSE FOR DOMSTOLEN

8DEN ITALIENSKE REGERINGS BEFULDMAEGTIGEDE HAR I SINE MUNDTLIGE INDLAEG HENLEDT DOMSTOLENS OPMAERKSOMHED PAA EN DOM FRA FORFATNINGSDOMSTOLEN , NR . 163/77 AF 22 . DECEMBER 1977 , DER ER AFSAGT PAA FORANLEDNING AF NOGLE SPOERGSMAAL OM FORFATNINGSMAESSIGHED FRA RETTERNE I MILANO OG ROM , OG HVORI VISSE BESTEMMELSER I LOV NR . 1239 AF 30 . DECEMBER 1970 ERKLAERES FOR FORFATNINGSSTRIDIGE , HERUNDER DEM , SOM ER AF BETYDNING FOR DEN TVIST , DER VERSERER FOR PRETURA DI SUSA ;

9EFTERSOM DE OMSTRIDTE BESTEMMELSER ER BORTFALDET SOM FOELGE AF ERKLAERINGEN OM FORFATNINGSSTRIDIGHED , HAR DE AF PRETURA FORELAGTE SPOERGSMAAL IFOELGE DEN ITALIENSKE REGERING MISTET DERES BETYDNING , SAALEDES AT DER IKKE LAENGERE ER GRUND TIL AT BESVARE DEM .

10I SAA HENSEENDE SKAL DET BEMAERKES , AT DOMSTOLEN IFOELGE FAST PRAKSIS BETRAGTER EN ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE I MEDFOER AF ARTIKEL 177 SOM FORELAGT , SAA LAENGE ANMODNINGEN IKKE ER TRUKKET TILBAGE AF DEN RET , SOM HAR INDGIVET DEN , ELLER ANNULLERET EFTER APPEL TIL HOEJERE RET ;

11EN SAADAN VIRKNING KAN IKKE UDLEDES AF DEN PAABERAABTE DOM , DA DEN ER AFSAGT PAA GRUNDLAG AF RETSFORHANDLINGER , DER ER UVEDKOMMENDE FOR DEN TVIST , SOM HAR GIVET ANLEDNING TIL FORELAEGGELSEN FOR DOMSTOLEN , OG DA DOMSTOLEN IKKE KAN TAGE STILLING TIL DENS VIRKNING I FORHOLD TIL TREDJEMAEND ;

12DEN PRAELIMINAERE INDSIGELSE FRA DEN ITALIENSKE REGERING MAA FOELGELIG FORKASTES .

VEDROERENDE REALITETEN

13DET FOERSTE SPOERGSMAAL GAAR I DET VAESENTLIGE UD PAA AT FAA PRAECISERET , HVAD DET INDEBAERER , AT EN FAELLESSKABSRETSLIG BESTEMMELSE ER DIREKTE ANVENDELIG , SAAFREMT DENNE ER UFORENELIG MED EN SENERE BESTEMMELSE I EN MEDLEMSSTATS LOVGIVNING .

14DEN DIREKTE ANVENDELIGHED BETYDER I DENNE FORBINDELSE , AT FAELLESSKABSRETTENS REGLER SKAL UDFOLDE DERES VIRKNINGER FULDT UD OG ENSARTET I ALLE MEDLEMSSTATER FRA DERES IKRAFTTRAEDEN OG UNDER HELE DERES GYLDIGHEDSPERIODE ;

15DISSE BESTEMMELSER ER SAALEDES EN UMIDDELBAR KILDE TIL RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER FOR ALLE , SOM DE VEDROERER , HVAD ENTEN DET DREJER SIG OM MEDLEMSSTATER ELLER OM PRIVATE , SOM ER PARTER I DE RETSFORHOLD , DER HENHOERER UNDER FAELLESSKABSRETTEN ;

16DENNE VIRKNING GAELDER LIGELEDES FOR ENHVER DOMMER , DER INDEN FOR SIN KOMPETENCE HAR TIL OPGAVE SOM ORGAN I EN MEDLEMSSTAT AT BESKYTTE RETTIGHEDER , SOM PRIVATE ER UDSTYRET MED AF FAELLESSKABSRETTEN ;

17DET FREMGAAR DESUDEN AF PRINCIPPET OM FAELLESSKABSRETTENS FORRANG , AT DE BESTEMMELSER I TRAKTATEN OG RETSAKTER FRA INSTITUTIONERNE , SOM GAELDER UMIDDELBART , FOR MEDLEMSSTATERNES NATIONALE RET IKKE BLOT , ALENE I MEDFOER AF DERES IKRAFTTRAEDEN , BEVIRKER , AT ENHVER MODSTRIDENDE BESTEMMELSE I DEN EKSISTERENDE NATIONALE LOVGIVNING UDEN VIDERE BLIVER UANVENDELIG , MEN OGSAA - FOR SAA VIDT SOM DISSE BESTEMMELSER OG RETSORDEN , DER GAELDER PAA DEN ENKELTE MEDLEMSSTATS OMRAADE - AT NYE NATIONALE LOVE IKKE GYLDIGT KAN UDSTEDES , I DET OMFANG DE MAATTE VAERE UFORENELIGE MED FAELLESSKABSREGLERNE ;

18SAAFREMT DET ANERKENDES , AT NATIONALE LOVE , DER TRAENGER IND PAA DET OMRAADE , HVORPAA FAELLESSKABETS LOVGIVNINGSMAGT UDOEVES , ELLER PAA ANDEN VIS ER UFORENELIGE MED FAELLESSKABSRETTENS BESTEMMELSER , SKULLE HAVE NOGEN RETLIG GYLDIGHED , VILLE DER VAERE TALE OM EN BENAEGTELSE AF , AT MEDLEMSSTATERNE UBETINGET OG UIGENKALDELIGT HAR PAATAGET SIG FORPLIGTELSER I MEDFOER AF TRAKTATEN , OG SAALEDES OM AT BESTRIDE SELVE GRUNDLAGET FOR FAELLESSKABET ;

19DENNE OPFATTELSE BEKRAEFTES OGSAA AF OPBYGNINGEN AF TRAKTATENS ARTIKEL 177 , HVOREFTER ENHVER NATIONAL RET HAR MULIGHED FOR AT HENVENDE SIG TIL DOMSTOLEN , NAAR DEN SKOENNER , AT EN PRAEJUDICIEL AFGOERELSE AF ET SPOERGSMAAL OM FORTOLKNING ELLER GYLDIGHED , DER ER AF BETYDNING FOR FAELLESSKABSRETTEN , ER NOEDVENDIG , FOR AT DEN KAN AFSIGE SIN DOM ;

20DEN TILSIGTEDE VIRKNING AF DENNE BESTEMMELSE VILLE BLIVE NEDSAT , HVIS RETTEN 15021VAR FORHINDRET I OEJEBLIKKELIGT AT ANVENDE FAELLESSKABSRETTEN I OVERENSSTEMMELSE MED DOMSTOLENS AFGOERELSE ELLER PRAKSIS ;

21DET FREMGAAR AF DET ANFOERTE , AT ENHVER NATIONAL RET INDEN FOR SIN KOMPETENCE HAR PLIGT TIL AT ANVENDE FAELLESSKABSRETTEN FULDT UD OG TIL AT BESKYTTE DE RETTIGHEDER , SOM FAELLESSKABSRETTEN TILLAEGGER PRIVATE , IDET DEN SKAL UNDLADE AT ANVENDE ENHVER MODSTRIDENDE BESTEMMELSE I NATIONAL LOV , HVAD ENTEN DENNE ER VEDTAGET FOER ELLER EFTER FAELLESSKABSREGLEN ;

22ENHVER BESTEMMELSE I EN NATIONAL RETSORDEN ELLER ENHVER LOVGIVNINGSMAESSIG , ADMINISTRATIV ELLER RETSLIG PRAKSIS , SOM HAR TIL FOELGE , AT FAELLESSKABSRETTENS VIRKNING BEGRAENSES VED , AT DEN DOMMER , DER ER KOMPETENT TIL AT ANVENDE FAELLESSKABSRETTEN , FRAKENDES MULIGHED FOR , NAAR HAN ANVENDER DENNE , AT FORETAGE , HVAD DER KRAEVES FOR AT UDELUKKE NATIONALE LOVGIVNINGSBESTEMMELSER , DER MAATTE UDGOERE EN HINDRING FOR FAELLESSKABSREGLERNES FULDE VIRKNING , ER DERFOR UFORENELIG MED DE KRAV , DER FOELGER AF SELVE FAELLESSKABSRETTENS NATUR ;

23DETTE VILLE VAERE TILFAELDET , SAAFREMT LOESNINGEN AF EN KONFLIKT MELLEM EN BESTEMMELSE I FAELLESSKABSRETTEN OG EN SENERE NATIONAL LOV VAR FORBEHOLDT EN ANDEN MYNDIGHED END DEN DOMMER , DER ER UDSET TIL AT SIKRE FAELLESSKABSRETTENS ANVENDELSE , OG DENNE MYNDIGHED HAVDE EN SAERLIG SKOENSBEFOEJELSE , ENDOG SELV OM DEN HINDRING , DER SAALEDES VILLE OPSTAA FOR FAELLESSKABSRETTENS FULDE VIRKNING , KUN VAR MIDLERTIDIG ;

24DET FOERSTE SPOERGSMAAL BOER ALTSAA BESVARES SAALEDES , AT DEN NATIONALE DOMMER , DER INDEN FOR SIN KOMPETENCE HAR TIL OPGAVE AT ANVENDE FAELLESSKABSRETTENS BESTEMMELSER , HAR PLIGT TIL AT SIKRE DISSE REGLERS FULDE VIRKNING , IDET HAN I PAAKOMMENDE TILFAELDE AF EGEN DRIFT SKAL UNDLADE AT ANVENDE EN MODSTRIDENDE - SELV NYERE - BESTEMMELSE I NATIONAL LOVGIVNING , UDEN AT HAN BEHOEVER ANMODE OM ELLER AFVENTE EN FORUDGAAENDE OPHAEVELSE AF DENNE BESTEMMELSE AD LOVGIVNINGSVEJEN ELLER VED NOGET ANDET FORFATNINGSMAESSIGT MIDDEL .

25DET ANDET SPOERGSMAAL ER I DET VAESENTLIGE FOELGENDE : HVIS DET ANTAGES , AT BESKYTTELSEN AF DE RETTIGHEDER , SOM UDSPRINGER AF FAELLESSKABSREGLERNE , UDSKYDES TIL TIDSPUNKTET FOR DE KOMPETENTE NATIONALE ORGANERS FAKTISKE OPHAEVELSE AF EVENTUELLE MODSTRIDENDE NATIONALE FORANSTALTNINGER , SKAL DA DENNE OPHAEVELSE UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER HAVE FULD TILBAGEVIRKENDE KRAFT , SAALEDES AT DE PAAGAELDENDE RETTIGHEDER IKKE PAA NOGEN MAADE BEGRAENSES?

26DET FREMGAAR AF DET SVAR , DER ER GIVET PAA DET FOERSTE SPOERGSMAAL , AT DEN NATIONALE DOMMER HAR PLIGT TIL AT SIKRE BESKYTTELSEN AF RETTIGHEDER , DER ER AFFOEDT AF BESTEMMELSERNE I FAELLESSKABETS RETSORDEN , UDEN AT HAN BEHOEVER AT ANMODE OM ELLER AFVENTE DE HERTIL BEMYNDIGEDE NATIONALE ORGANERS FAKTISKE OPHAEVELSE AF EVENTUELLE NATIONALE FORANSTALTNINGER , SOM MAATTE UDGOERE EN HINDRING FOR DEN UMIDDELBARE OG OEJEBLIKKELIGE ANVENDELSE AF FAELLESSKABSREGLERNE ;

27DET ANDET SPOERGSMAAL ER DERFOR UDEN GENSTAND .

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

28DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF REGERINGEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK OG AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES ;

29DA RETSFORHANDLINGERNE I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR PRETURA DI SUSA , TILKOMMER DET DENNE RET AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGSOMKOSTNINGERNE .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , DER ER FORELAGT DEN AF PRETURA DI SUSA VED KENDELSE AF 28 . JULI 1977 , FOR RET :

DEN NATIONALE DOMMER , DER INDEN FOR SIN KOMPETENCE HAR TIL OPGAVE AT ANVENDE FAELLESSKABSRETTENS BESTEMMELSER , HAR PLIGT TIL AT SIKRE DISSE REGLERS FULDE VIRKNING , IDET HAN I PAAKOMMENDE TILFAELDE AF EGEN DRIFT SKAL UNDLADE AT ANVENDE EN MODSTRIDENDE - SELV NYERE - BESTEMMELSE I DEN NATIONALE LOVGIVNING , UDEN AT HAN BEHOEVER AT ANMODE OM ELLER AFVENTE EN FORUDGAAENDE OPHAEVELSE AF DENNE BESTEMMELSE AD LOVGIVNINGSVEJEN ELLER VED ETHVERT ANDET FORFATNINGSMAESSIGT MIDDEL .