61977J0102

DOMSTOLENS DOM AF 23 MAJ 1978. - HOFFMANN - LAROCHE & CO KG MOD CENTRAFARM VERTRIEBSGESELLSCHAFT PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE MBH. - (ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF LANDGERICHT FREIBURG). - OMPAKNING AF MAERKEVARER. - SAG 102/77.

Samling af Afgørelser 1978 side 01139
græsk specialudgave side 00351
portugisisk specialudgave side 00391
spansk specialudgave side 00317
svensk specialudgave side 00107
finsk specialudgave side 00107


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . FRIE VAREBEVAEGELSER - INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET - RETTIGHEDER - BESKYTTELSE - OMFANG

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 36 )

2 . FRIE VAREBEVAEGELSER - INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET - VAREMAERKERET BESKYTTET I FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER - VARE DER I EN AF DISSE STATER LOVLIGT ER FORSYNET MED MAERKET - OMPAKNING OG GENANBRINGELSE AF MAERKET FORETAGET AF TREDJEMAND - INDFOERSEL TIL EN ANDEN MEDLEMSSTAT - INDEHAVERENS INDSIGELSER - TILLADELIGHED - BETINGELSER

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 36 )

3 . KONKURRENCE - DOMINERENDE STILLING PAA MARKEDET - VAREMAERKERET - UDOEVELSE FORENELIG MED TRAKTATENS ARTIKEL 36 - OVERTRAEDELSE AF ARTIKEL 86 - INGEN SAADAN

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 36 OG 86 )

Sammendrag


1 . DET FREMGAAR AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 36 , SAERLIG AF ANDET PUNKTUM , SAAVEL SOM AF KONTEKSTEN , AT SELV OM TRAKTATEN IKKE BEROERER DE I EN MEDLEMSSTATS LOVGIVNING ANERKENDTE INDUSTRIELLE OG KOMMERCIELLE EJENDOMSRETTIGHEDERS BESTAAEN , KAN UDOEVELSEN AF DISSE RETTIGHEDER IKKE DESTO MINDRE EFTER OMSTAENDIGHEDERNE RAMMES AF TRAKTATENS FORBUD .

UNDTAGELSEN FRA ET AF FAELLESMARKEDETS GRUNDLAEGGENDE PRINCIPPER I ARTIKEL 36 INDEBAERER KUN , AT PRINCIPPET OM FRIE VAREBEVAEGELSER KAN FRAVIGES I DET OMFANG , DISSE FRAVIGELSER ER BEGRUNDET I HENSYNET TIL BESKYTTELSE AF DE RETTIGHEDER , DER UDGOER DENNE EJENDOMSRETS SAERLIGE GENSTAND .

2 . VED BESVARELSEN AF SPOERGSMAALET OM , HVORVIDT DENNE ENERET OMFATTER EN RET TIL AT MODSAETTE SIG , AT TREDJEMAND ANBRINGER MAERKET EFTER EN OMPAKNING AF VAREN , MAA DET TAGES I BETRAGTNING , AT VAREMAERKETS HOVEDFUNKTION ER AT INDESTAA FOR MAERKEVARENS OPRINDELSESAEGTHED OVER FOR FORBRUGEREN ELLER DEN ENDELIGE BRUGER , IDET DENNE SAETTES I STAND TIL AT ADSKILLE VAREN FRA VARER AF ANDEN OPRINDELSE UDEN RISIKO FOR FORVEKSLING .

DENNE GARANTI FOR OPRINDELSEN INDEBAERER , AT FORBRUGEREN ELLER DEN ENDELIGE BRUGER KAN VAERE SIKKER PAA , AT EN MAERKEVARE , SOM TILBYDES HAM , IKKE PAA ET TIDLIGERE OMSAETNINGSTRIN HAR VAERET GENSTAND FOR ET INDGREB , SOM ER FORETAGET AF EN TREDJEMAND UDEN VAREMAERKEINDEHAVERENS TILLADELSE , OG HVORVED VARENS ORIGINALE TILSTAND ER BEROERT .

EN INDEHAVER AF EN VAREMAERKERET , SOM SAMTIDIG ER BESKYTTET I TO MEDLEMSSTATER , KAN EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 36 , FOERSTE PUNKTUM REJSE INDSIGELSE MOD , AT EN VARE , DER I EN AF DISSE STATER LOVLIGT ER FORSYNET MED VAREMAERKET , BRINGES I OMSAETNING I EN ANDEN MEDLEMSSTAT EFTER AT VAERE BLEVET OMPAKKET I EN NY EMBALLAGE , HVORPAA VAREMAERKET ER ANBRAGT AF EN TREDJEMAND .

EN SAADAN INDSIGELSE UDGOER IMIDLERTID EN SKJULT BEGRAENSNING AF SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE , JF . TRAKTATENS ARTIKEL 36 , ANDET PUNKTUM ,

- SAAFREMT DET GODTGOERES , AT INDEHAVERENS BENYTTELSE AF VAREMAERKET SAMMENHOLDT MED DET SALGSSYSTEM , SOM DENNE ANVENDER , BIDRAGER TIL EN KUNSTIG OPDELING AF MARKEDERNE MELLEM MEDLEMSSTATERNE ;

- SAAFREMT DET PAAVISES , AT OMPAKNINGEN IKKE KAN BEROERE VARENS ORIGINALE TILSTAND ;

- SAAFREMT INDEHAVEREN AF VAREMAERKET UNDERRETTES OM SALGET AF DEN OMPAKKEDE VARE FORUD HERFOR ;

- OG SAAFREMT DET PAA DEN NYE EMBALLAGE ANGIVES , HVEM DER HAR FORETAGET OMPAKNINGEN .

3 . FOR SAA VIDT EN UDOEVELSE AF VAREMAERKERETTEN ER LOVLIG EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 36 , ER DENNE UDOEVELSE IKKE I STRID MED TRAKTATENS ARTIKEL 86 , BLOT FORDI DEN FORETAGES AF EN VIRKSOMHED , SOM INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING PAA MARKEDET , MEDMINDRE VAREMAERKERETTEN ER BENYTTET SOM MIDDEL TIL MISBRUG AF EN SAADAN STILLING .

Dommens præmisser


1VED KENDELSE AF 20 . JUNI 1977 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 2 . AUGUST 1977 , HAR LANDGERICHT FREIBURG I HENHOLD TIL EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 FORELAGT DOMSTOLEN TO SPOERGSMAAL VEDROERENDE VISSE TRAKTATBESTEMMELSERS INDVIRKNING PAA UDOEVELSEN AF DE RETTIGHEDER , SOM TILKOMMER EN VAREMAERKEINDEHAVER ;

DISSE SPOERGSMAAL STILLES I EN RETSSAG MELLEM TO MEDICINALVAREFIRMAER , HVORAF DET ENE , SAGSOEGEREN I HOVEDSAGEN ( HEREFTER BENAEVNT HOFFMANN-LA ROCHE ), SOM I FLERE MEDLEMSSTATER ER INDEHAVER AF ET BESTEMT VAREMAERKE , HAR MODSAT SIG , AT DET ANDET , SAGSOEGTE I HOVEDSAGEN ( HEREFTER BENAEVNT CENTRAFARM ), DER HAR KOEBT EN VARE , SOM BAERER DETTE VAREMAERKE , OG SOM ER BRAGT I OMSAETNING I EN MEDLEMSSTAT , SAELGER DENNE VARE I EN ANDEN MEDLEMSSTAT EFTER AT HAVE OMPAKKET DEN OG FORSYNET DEN NYE EMBALLAGE MED INDEHAVERENS VAREMAERKE ;

2DEN PAAGAELDENDE VARE , VALIUM , SAELGES I TYSKLAND AF HOFFMANN-LA ROCHE I EMBALLAGER MED 20 ELLER 50 TABLETTER , BEREGNET TIL PRIVATE , OG I EMBALLAGER MED 100 ELLER 250 TABLETTER , INDEHOLDENDE HVER 5 PAKNINGER , BEREGNET TIL BRUG FOR HOSPITALER , MEDENS HOFFMANN-LA ROCHE-KONCERNENS BRITISKE DATTERSELSKAB FREMSTILLER SAMME VARE OG SAELGER DEN I EMBALLAGER MED 100 ELLER 500 TABLETTER TIL VAESENTLIGT LAVERE PRISER END I TYSKLAND ;

CENTRAFARM HAR I TYSKLAND SOLGT VALIUM , SOM ER INDKOEBT I STORBRITANNIEN I ORIGINALE EMBALLAGER , OG HAR OMPAKKET VAREN I PARTIER A 1 000 TABLETTER I NYE EMBALLAGER , PAA HVILKE DENNE VIRKSOMHED HAR ANBRAGT HOFFMANN-LA ROCHE ' S VAREMAERKE OG EN ANGIVELSE AF , AT VAREN VAR BRAGT I HANDELEN AF CENTRAFARM ;

CENTRAFARM HAR ENDVIDERE GIVET UDTRYK FOR , AT VIRKSOMHEDEN HAR TIL HENSIGT AT OMPAKKE TABLETTERNE I MINDRE EMBALLAGER , BEREGNET TIL SALG TIL PRIVATE ;

3LANDGERICHT FREIBURG HAR I FORELAEGGELSESKENDELSEN - PAA SAMME MAADE SOM OBERLANDESGERICHT KARLSRUHE PAA ET TIDLIGERE TIDSPUNKT UNDER BEHANDLINGEN AF SAMME SAG - UDTALT , AT CENTRAFARMS ADFAERD IFOELGE TYSKE VAREMAERKERETLIGE FORSKRIFTER ER EN KRAENKELSE AF HOFFMANN-LA ROCHE ' S RETTIGHEDER ;

4SPOERGSMAALET OM , HVORVIDT DE OEVRIGE MEDLEMSSTATERS LOVGIVNING PAA DETTE OMRAADE MAA FORSTAAS PAA SAMME MAADE , ER BLEVET DROEFTET UNDER SAGENS BEHANDLING VED DOMSTOLEN , UDEN DOG AT BLIVE BESVARET ENTYDIGT .

VEDROERENDE DET FOERSTE SPOERGSMAAL

5DET FOERSTE SPOERGSMAAL LYDER SAALEDES :

' ER INDEHAVEREN AF EN VAREMAERKERET , DER ER BESKYTTET BAADE I MEDLEMSSTAT A OG I MEDLEMSSTAT B , I HENHOLD TIL EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 36 BEFOEJET TIL UNDER PAABERAABELSE AF DENNE RET AT HINDRE , AT EN PARALLELIMPORTOER OPKOEBER LAEGEMIDLER , SOM AF MAERKEINDEHAVEREN ELLER MED DENNES TILLADELSE I MEDLEMSSTAT A I FAELLESSKABET LOVLIGT ER FORSYNET MED DETTE MAERKE OG PAKKET OG BRAGT I OMSAETNING UNDER DETTE MAERKE , DERNAEST FORSYNER DEM MED NY EMBALLAGE , HVORPAA INDEHAVERENS VAREMAERKE ANBRINGES , OG INDFOERER DEN SAALEDES BETEGNEDE VARE I MEDLEMSSTAT B?

'

6I MEDFOER AF TRAKTATENS BESTEMMELSER OM FRIE VAREBEVAEGELSER , HERUNDER NAVNLIG ARTIKEL 30 , ER IMPORTBEGRAENSENDE FORANSTALTNINGER OG ENHVER FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING FORBUDT MELLEM MEDLEMSSTATERNE ;

EFTER ARTIKEL 36 ER DISSE BESTEMMELSER DOG IKKE TIL HINDER FOR SAADANNE FORBUD ELLER RESTRIKTIONER VEDROERENDE INDFOERSEL , DER ER BEGRUNDET I HENSYNET TIL BESKYTTELSE AF INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET ;

DET FREMGAAR IMIDLERTID AF SAMME ARTIKEL , SAERLIG AF ANDET PUNKTUM , SAAVEL SOM AF KONTEKSTEN , AT SELV OM TRAKTATEN IKKE BEROERER DE I EN MEDLEMSSTATS LOVGIVNING ANERKENDTE INDUSTRIELLE OG KOMMERCIELLE EJENDOMSRETTIGHEDERS BESTAAEN , KAN UDOEVELSEN AF DISSE RETTIGHEDER IKKE DESTO MINDRE EFTER OMSTAENDIGHEDERNE RAMMES AF TRAKTATENS FORBUD ;

SAALEDES INDEBAERER UNDTAGELSEN FRA ET AF FAELLESMARKEDETS GRUNDLAEGGENDE PRINCIPPER I ARTIKEL 36 KUN , AT PRINCIPPET OM FRIE VAREBEVAEGELSER KAN FRAVIGES I DET OMFANG , DISSE FRAVIGELSER ER BEGRUNDET I HENSYNET TIL BESKYTTELSE AF DE RETTIGHEDER , DER UDGOER DEN OVENFOR NAEVNTE EJENDOMSRETS SAERLIGE GENSTAND .

7VAREMAERKERETTENS SAERLIGE GENSTAND BESTAAR NAVNLIG I , AT INDEHAVEREN SIKRES EN ENERET TIL AT BRUGE MAERKET TIL ET PRODUKT , NAAR DETTE FOERSTE GANG BRINGES I HANDELEN , HVORVED HAN BESKYTTES MOD KONKURRENTER , SOM MAATTE OENSKE AT MISBRUGE MAERKETS STILLING OG OMDOEMME TIL AT SAELGE PRODUKTER , DER RETSSTRIDIGT ER FORSYNET MED DETTE MAERKE ;

VED BESVARELSEN AF SPOERGSMAALET OM , HVORVIDT DENNE ENERET OMFATTER EN RET TIL AT MODSAETTE SIG , AT TREDJEMAND ANBRINGER MAERKET EFTER EN OMPAKNING AF VAREN , MAA DET TAGES I BETRAGTNING , AT VAREMAERKETS HOVEDFUNKTION ER AT INDESTAA FOR MAERKEVARENS OPRINDELSESAEGTHED OVER FOR FORBRUGEREN ELLER DEN ENDELIGE BRUGER , IDET DENNE SAETTES I STAND TIL AT ADSKILLE VAREN FRA VARER AF ANDEN OPRINDELSE UDEN RISIKO FOR FORVEKSLING ;

DENNE GARANTI FOR OPRINDELSEN INDEBAERER , AT FORBRUGEREN ELLER DEN ENDELIGE BRUGER KAN VAERE SIKKER PAA , AT EN MAERKEVARE , SOM TILBYDES HAM , IKKE PAA ET TIDLIGERE OMSAETNINGSTRIN HAR VAERET GENSTAND FOR ET INDGREB , SOM ER FORETAGET AF EN TREDJEMAND UDEN VAREMAERKEINDEHAVERENS TILLADELSE , OG HVORVED VARENS ORIGINALE TILSTAND ER BEROERT ;

DEN RET , DER INDROEMMES VAREMAERKEINDEHAVEREN TIL AT MODSAETTE SIG ENHVER ANVENDELSE AF MAERKET , SOM KAN FORVANSKE OPRINDELSESGARANTIEN FORSTAAET PAA DENNE MAADE , HOERER SAALEDES TIL VAREMAERKERETTENS SAERLIGE GENSTAND ;

8DET ER DERFOR IFOELGE ARTIKEL 36 , FOERSTE PUNKTUM BEGRUNDET AT TILKENDE INDEHAVEREN EN RET TIL AT MODSAETTE SIG , AT EN IMPORTOER AF EN MAERKEVARE EFTER EN OMPAKNING AF DENNE OG UDEN INDEHAVERENS TILLADELSE ANBRINGER MAERKET PAA DEN NYE EMBALLAGE .

9DET MAA DOG EFTERPROEVES , OM UDOEVELSEN AF EN SAADAN RET KAN UDGOERE EN ' SKJULT BEGRAENSING AF SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE ' SOM OMHANDLET I ARTIKEL 36 , ANDET PUNKTUM ;

EN SAADAN BEGRAENSNING KUNNE BLANDT ANDET VAERE EN FOELGE AF DEN OMSTAENDIGHED , AT INDEHAVEREN AF VAREMAERKET I FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER BRINGER SAMME VARE PAA MARKEDET I FORSKELLIGE EMBALLAGER , SAMTIDIG MED AT HAN GOER DE RETTIGHEDER , DER ER KNYTTET TIL MAERKET , GAELDENDE FOR AT FORHINDRE , AT TREDJEMAND FORETAGER EN OMPAKNING , SELV OM DENNE FORETAGES UNDER SAADANNE BETINGELSER , AT DEN IKKE ANFAEGTER MAERKEVARENS OPRINDELSESAEGTHED OG ORIGINALE TILSTAND ;

SPOERGSMAALET ER DERFOR , OM EN OMPAKNING AF EN MAERKEVARE , SOM DEN CENTRAFARM I DET FORELIGGENDE TILFAELDE HAR FORETAGET , KAN BEROERE VARENS ORIGINALE TILSTAND ;

10SVARET HERPAA MAA AFHAENGE AF OMSTAENDIGHEDERNE , SAERLIG AF VARENS ART OG DEN FREMGANGSMAADE , DER ANVENDES VED OMPAKNINGEN ;

I MANGE TILFAELDE VIL OMPAKNINGEN NOEDVENDIGVIS INDVIRKE PAA VARENS TILSTAND PAA GRUND AF SELVE VARENS ART , MEDENS DEN I ANDRE TILFAELDE VIL INDEBAERE EN MERE ELLER MINDRE AABENBAR FARE FOR , AT VAREN UDSAETTES FOR MANIPULATIONER ELLER FOR EN INDFLYDELSE , SOM BEROERER DENS ORIGINALE TILSTAND ;

DET KAN IMIDLERTID TAENKES , AT OMPAKNINGEN FORETAGES UNDER FORHOLD , SOM IKKE KAN BEROERE VARENS ORIGINALE TILSTAND ;

DETTE KAN F.EKS . VAERE TILFAELDET , NAAR VAREMAERKEINDEHAVEREN HAR BRAGT VAREN I OMSAETNING I EN DOBBELT EMBALLAGE , OG OMPAKNINGEN KUN OMFATTER DEN YDRE EMBALLAGE , MEDENS DEN INDRE EMBALLAGE FORBLIVER INTAKT , ELLER NAAR OMPAKNINGEN AF HENSYN TIL VARENS BESKAFFENHED KONTROLLERES AF EN OFFENTLIG MYNDIGHED ;

SAAFREMT DER SAALEDES FORELIGGER EN GARANTI FOR OPRINDELSEN , VAREMAERKETS HOVEDFUNKTION , KAN DEN OMSTAENDIGHED , AT VAREMAERKEINDEHAVEREN UDOEVER SIN VAREMAERKERET FOR AT LAEGGE HINDRINGER I VEJEN FOR DE FRIE VAREBEVAEGELSER MELLEM MEDLEMSSTATERNE , UDGOERE EN SKJULT BEGRAENSNING I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 36 , ANDET PUNKTUM , HVIS DET GODTGOERES , AT INDEHAVERENS BENYTTELSE AF VAREMAERKERETTEN , SAMMENHOLDT MED DET SALGSSYSTEM , DENNE ANVENDER , BIDRAGER TIL EN KUNSTIG OPDELING AF MARKEDERNE MELLEM MEDLEMSSTATERNE .

11DENNE KONKLUSION ER GANSKE VIST PAAKRAEVET AF HENSYN TIL DEN FRIE SAMHANDEL , MEN DEN INDEBAERER , AT DEN ERHVERVSDRIVENDE , SOM UDEN VAREMAERKEINDEHAVERENS TILLADELSE SAELGER DEN IMPORTEREDE VARE MED VAREMAERKET ANBRAGT PAA DEN NYE EMBALLAGE , TILKENDES EN VIS BEFOEJELSE , SOM UNDER NORMALE OMSTAENDIGHEDER ER FORBEHOLDT INDEHAVEREN SELV ;

AF HENSYN TIL VAREMAERKEINDEHAVEREN SOM EJER AF VAREMAERKET OG FOR AT BESKYTTE DENNE MOD ETHVERT MISBRUG BOER DENNE BEFOEJELSE DERFOR KUN TILKENDES HAM UNDER FORUDSAETNING AF , AT DET PAAVISES , AT OMPAKNINGEN IKKE KAN BEROERE VARENS ORIGINALE TILSTAND .

12MED HENBLIK PAA VAREMAERKEINDEHAVERENS INTERESSE I , AT FORBRUGERNE IKKE VILDLEDES MED HENSYN TIL VARENS OPRINDELSE , BOER DEN ERHVERVSDRIVENDE ENDVIDERE KUN TILKENDES BEFOEJELSE TIL AT SAELGE DEN IMPORTEREDE VARE MED VAREMAERKET ANBRAGT PAA DEN NYE EMBALLAGE UNDER FORUDSAETNING AF , AT HAN PAA FORHAAND GIVER VAREMAERKEINDEHAVEREN MEDDELELSE HEROM OG PAA EMBALLAGEN TYDELIGT ANFOERER , AT VAREN ER OMPAKKET AF HAM .

13DET FOELGER AF DET ANFOERTE , AT DET , BORTSET FRA EN VURDERING AF SAERLIGE FAKTISKE SPOERGSMAAL I KONKRETE TILFAELDE , ER UDEN BETYDNING FOR LOESNINGEN AF DET REJSTE VAREMAERKERETLIGE PROBLEM , AT DET SPOERGSMAAL , DEN NATIONALE RET HAR FORELAGT , UDELUKKENDE VEDROERER LAEGEMIDLER ;

14DET FOERSTE SPOERGSMAAL VIL DERFOR VAERE AT BESVARE SAALEDES :

A ) EN INDEHAVER AF EN VAREMAERKERET , SOM SAMTIDIG ER BESKYTTET I TO MEDLEMSSTATER , KAN EFTER EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 36 , FOERSTE PUNKTUM REJSE INDSIGELSE MOD , AT EN VARE , DER I EN AF DISSE STATER LOVLIGT ER FORSYNET MED VAREMAERKET , BRINGES I OMSAETNING I EN ANDEN MEDLEMSSTAT EFTER AT VAERE BLEVET OMPAKKET I EN NY EMBALLAGE , HVORPAA VAREMAERKET ER ANBRAGT AF EN TREDJEMAND .

B ) EN SAADAN INDSIGELSE UDGOER IMIDLERTID EN SKJULT BEGRAENSNING AF SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE , JF . TRAKTATENS ARTIKEL 36 , ANDET PUNKTUM ,

- SAAFREMT DET GODTGOERES , AT INDEHAVERENS BENYTTELSE AF VAREMAERKET SAMMENHOLDT MED DET SALGSSYSTEM , SOM DENNE ANVENDER , BIDRAGER TIL EN KUNSTIG OPDELING AF MARKEDERNE MELLEM MEDLEMSSTATERNE ;

- SAAFREMT DET PAAVISES , AT OMPAKNINGEN IKKE KAN BEROERE VARENS ORIGINALE TILSTAND ;

- SAAFREMT INDEHAVEREN AF VAREMAERKET UNDERRETTES OM SALGET AF DEN OMPAKKEDE VARE FORUD HERFOR ;

- OG SAAFREMT DET PAA DEN NYE EMBALLAGE ANGIVES , HVEM DER HAR FORETAGET OMPAKNINGEN ;

VEDROERENDE DET ANDET SPOERGSMAAL

15DET ANDET SPOERGSMAAL LYDER SAALEDES :

' ER INDEHAVEREN AF VAREMAERKET OGSAA BEFOEJET HERTIL , ELLER OVERTRAEDER HAN DERMED BESTEMMELSER I EOEF-TRAKTATEN - NAVNLIG DENNES ARTIKEL 86 - NAAR HAN FOR SAA VIDT ANGAAR DET PAAGAELDENDE LAEGEMIDDEL INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING PAA MARKEDET I MEDLEMSSTAT B , NAAR FORBUDET MOD INDFOERSEL AF EN VARE , SOM ER OMPAKKET OG FORSYNET MED INDEHAVERENS VAREMAERKE RENT FAKTISK HINDRER AFSAETNINGEN , FORDI DER NORMALT FOREFINDES FORSKELLIGE EMBALLAGESTOERRELSER I LANDENE A OG B , OG FORDI VARENS INDFOERSEL I EN ANDEN FORM FAKTISK ENDNU IKKE ER TRAENGT IGENNEM PAA MARKEDET I NAEVNEVAERDIG GRAD , OG NAAR FORBUDET FAKTISK BEVIRKER , AT DER OPRETHOLDES EN BETRAGTELIG - MULIGVIS UTILBOERLIG - PRISFORSKEL MELLEM MEDLEMSSTATERNE INDBYRDES , UDEN AT DET OVER FOR VAREMAERKEINDEHAVEREN KAN GODTGOERES , AT HAN BENYTTER FORBUDET ALENE ELLER OVERVEJENDE FOR AT FASTHOLDE DENNE PRISFORSKEL?

'

16DET ER TILSTRAEKKELIGT AT BEMAERKE , AT EN UDOEVELSE AF VAREMAERKERETTEN , FOR SAA VIDT DENNE ER LOVLIG EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 36 , IKKE ER I STRID MED TRAKTATENS ARTIKEL 86 , BLOT FORDI DEN FORETAGES AF EN VIRKSOMHED , SOM INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING PAA MARKEDET , MEDMINDRE VAREMAERKERETTEN ER BENYTTET SOM MIDDEL TIL MISBRUG AF EN SAADAN STILLING ;

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

17DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF REGERINGEN FOR DET FORENEDE KONGERIGE , REGERINGEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND OG AF KOMMISSIONEN , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES ;

DA RETSFORHANDLINGERNE I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGSOMKOSTNINGERNE .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , DER ER FORELAGT DEN AF LANDGERICHT FREIBURG VED KENDELSE AF 20 . JUNI 1977 , FOR RET :

1 . A ) EN INDEHAVER AF EN VAREMAERKERET , SOM SAMTIDIG ER BESKYTTET I TO MEDLEMSSTATER , KAN EFTER EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 36 , FOERSTE PUNKTUM REJSE INDSIGELSE MOD , AT EN VARE , DER I EN AF DISSE STATER LOVLIGT ER FORSYNET MED VAREMAERKET , BRINGES I OMSAETNING I DEN ANDEN MEDLEMSSTAT EFTER AT VAERE BLEVET OMPAKKET I EN NY EMBALLAGE , HVORPAA VAREMAERKET ER ANBRAGT AF EN TREDJEMAND .

B ) EN SAADAN INDSIGELSE UDGOER IMIDLERTID EN SKJULT BEGRAENSNING AF SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE , JF . TRAKTATENS ARTIKEL 36 , ANDET PUNKTUM ,

- SAAFREMT DET GODTGOERES , AT INDEHAVERENS BENYTTELSE AF VAREMAERKET , SAMMENHOLDT MED DET SALGSSYSTEM , SOM DENNE ANVENDER , BIDRAGER TIL EN KUNSTIG OPDELING AF MARKEDERNE MELLEM MEDLEMSSTATERNE ;

- SAAFREMT DET PAAVISES , AT OMPAKNINGEN IKKE KAN BEROERE VARENS ORIGINALE TILSTAND ;

- SAAFREMT INDEHAVEREN AF VAREMAERKET UNDERRETTES OM SALGET AF DET OMPAKKEDE PRODUKT FORUD HERFOR ;

- OG SAAFREMT DET PAA DEN NYE EMBALLAGE ANGIVES , HVEM DER HAR FORETAGET OMPAKNINGEN .

2 . FOR SAA VIDT EN UDOEVELSE AF VAREMAERKERETTEN ER LOVLIG EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 36 , ER DENNE UDOEVELSE IKKE I STRID MED TRAKTATENS ARTIKEL 86 , BLOT FORDI DEN FORETAGES AF EN VIRKSOMHED , SOM INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING PAA MARKEDET , MEDMINDRE VAREMAERKERETTEN ER BENYTTET SOM MIDDEL TIL MISBRUG AF EN SAADAN STILLING .