61977J0013

DOMSTOLENS DOM AF 16 NOVEMBER 1977. - GB INNO BM MOD VERENIGING VAN DE KLEINHANDELAARS IN TABAK (ATAB). - (ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF BELGIENS HOF VAN CASSATIE). - FORARBEJDEDE TOBAKSVARER. - SAG 13-77.

Samling af Afgørelser 1977 side 02115
græsk specialudgave side 00653
portugisisk specialudgave side 00753
spansk specialudgave side 00635
svensk specialudgave side 00471
finsk specialudgave side 00497


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . KONKURRENCE - FAELLESSKABSORDNING - MEDLEMSSTATER - FORPLIGTELSER - DOMINERENDE STILLING PAA MARKEDET - MISBRUG FREMMET AF EN NATIONAL LOVBESTEMMELSE - FORBUD

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 5 , ART . 86 , ART . 90 )

2 . KONKURRENCE - FORARBEJDEDE TOBAKSVARER - SALG TIL FORBRUGEREN - PRIS FASTSAT AF FABRIKANTEN ELLER IMPORTOEREN - OVERHOLDELSE FORESKREVET VED EN NATIONAL BESTEMMELSE - FORENELIGHED MED TRAKTATENS ARTIKEL 86 SAMMENHOLDT MED ARTIKEL 3 , LITRA F ) OG ARTIKEL 5 , STK . 2 - KRITERIER

3 . KVANTITATIVE RESTRIKTIONER - FORARBEJDEDE TOBAKSVARER - SALG TIL FORBRUGEREN - PRIS FASTSAT AF FABRIKANTEN ELLER IMPORTOEREN - OVERHOLDELSE FORESKREVET VED EN NATIONAL BESTEMMELSE - FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV RESTRIKTION - KRITERIER

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 30 )

4 . NATIONAL FORBRUGSBESKATNING BORTSET FRA OMSAETNINGSAFGIFT - FORARBEJDEDE TOBAKSVARER - FORBRUGET RAMT - SALG - PRIS FASTSAT AF FABRIKANTEN ELLER IMPORTOEREN - OVERHOLDELSE FORESKREVET AF EN MEDLEMSSTAT - FORBUD I HENHOLD TIL ARTIKEL 5 I DIREKTIV NR . 72/464 - INTET

Sammendrag


1 . MEDLEMSSTATERNE KAN IKKE TRAEFFE FORANSTALTNINGER , DER GOER DET MULIGT FOR PRIVATE VIRKSOMHEDER AT UNDDRAGE SIG DE I TRAKTATENS ARTIKLER 85 TIL 94 INDEHOLDTE BEGRAENSNINGER . DET FOELGER HERAF , AT ET MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING PAA MARKEDET RAMMES AF FORBUDET I ARTIKEL 86 , ENDOG I DET TILFAELDE HVOR DETTE MISBRUG FREMMES AF EN NATIONAL LOVBESTEMMELSE .

2 . VED BEDOEMMELSEN AF , OM DET ER FORENELIGT MED TRAKTATENS ARTIKEL 86 , SAMMENHOLDT MED ARTIKEL 3 , LITRA F ) OG ARTIKEL 5 , STK . 2 , AT INDFOERE ELLER OPRETHOLDE EN NATIONAL FORANSTALTNING , SOM FOR SALG AF FORARBEJDEDE TOBAKSVARER TIL FORBRUGEREN FORESKRIVER OVERHOLDELSE AF PRISER , DER ER FASTSAT AF FABRIKANTEN ELLER IMPORTOEREN , SKAL DET UNDER HENSYNTAGEN TIL DE HINDRINGER FOR SAMHANDELEN , SOM KAN FOELGE AF ARTEN AF DEN AFGIFTSORDNING , SOM DISSE VARER ER UNDERKASTET , UNDERSOEGES , OM FORANSTALTNINGEN KAN FREMME ET MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING , OG OM DEN DESUDEN KAN PAAVIRKE SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER .

3 . SELV OM EN MAKSIMALPRIS , DER GAELDER FOR BAADE NATIONALE OG IMPORTEREDE VARER , IKKE I SIG SELV UDGOER EN FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE RESTRIKTIONER , KAN DEN IMIDLERTID HAVE EN SAADAN VIRKNING , SAAFREMT DEN FASTSAETTES PAA ET SAADANT NIVEAU , AT AFSAETNING AF DE IMPORTEREDE VARER BLIVER ENTEN UMULIG ELLER VANSKELIGERE END AFSAETNING AF NATIONALE VARER . DERIMOD UDGOER RETSFORSKRIFTER I EN MEDLEMSSTAT , SOM FOR SALG AF SAAVEL INDFOERTE SOM INDENLANDSK FREMSTILLEDE FORARBEJDEDE TOBAKSVARER TIL FORBRUGEREN FORESKRIVER EN PRIS , DER FASTSAETTES FRIT AF FABRIKANTEN ELLER IMPORTOEREN , KUN EN FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV INDFOERSELSRESTRIKTION , HVIS EN SAADAN ORDNING MED BINDENDE SALGSPRISER UNDER HENSYNTAGEN TIL DE HINDRINGER , DER OPSTAAR SOM FOELGE AF DE FORSKELLIGE METODER TIL AFGIFTSKONTROL , SOM MEDLEMSSTATERNE BENYTTER , NAVNLIG TIL AT SIKRE , AT DE SKATTER , SOM DE NAEVNTE VARER ER UNDERKASTET , OGSAA ERLAEGGES , ER EGNET TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE , AKTUELT ELLER POTENTIELT AT HINDRE INDFOERSLERNE MELLEM MEDLEMSSTATER .

4 . ARTIKEL 5 I RAADETS DIREKTIV NR . 72/464/EOEF AF 19 . DECEMBER 1972 OM FORBRUGSBESKATNING AF FORARBEJDET TOBAK BORTSET FRA OMSAETNINGSAFGIFT FORBYDER IKKE MEDLEMSSTATERNE AT INDFOERE ELLER OPRETHOLDE EN LOVBESTEMMELSE , SOM FOR SALG AF SAAVEL INDFOERTE SOM I LANDET FREMSTILLEDE , FORARBEJDEDE TOBAKSVARER TIL FORBRUGEREN FORESKRIVER EN BINDENDE SALGSPRIS , NEMLIG DEN PAA BANDEROLEN ANFOERTE , FORUDSAT AT DENNE PRIS ER FASTSAT FRIT AF FABRIKANTEN ELLER IMPORTOEREN .

Dommens præmisser


1 VED DOM AF 7 . JANUAR 1977 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 26 . JANUAR S.AA ., HAR BELGIENS HOF VAN CASSATIE ( KASSATIONSRET ) I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 FORELAGT FIRE SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF TRAKTATENS ARTIKEL 3 , LITRA F ), ARTIKEL 5 , STK . 2 , ARTIKLERNE 30 , 31 , 32 , 86 OG 90 OG AF RAADETS DIREKTIV NR . 72/464/EOEF ( JO L 303 , S . 3 ) OM FORBRUGSBESKATNING AF FORARBEJDET TOBAK BORTSET FRA OMSAETNINGSAFGIFT ;

2 DISSE SPOERGSMAAL ER BLEVET REJST UNDER EN RETSSAG MELLEM ET BELGISK AKTIESELSKAB ' GB-INNO-BM ' , SOM I BELGIEN DRIVER FLERE SUPERMARKEDER , OG SAMMENSLUTNINGEN UDEN ERHVERVSMAESSIGT FORSMAAL ' VERENIGING VAN DE KLEINHANDELAARS IN TABAK ' ( SAMMENSLUTNING AF TOBAKSDETAILHANDLERE , HEREFTER BENAEVNT : ATAB );

3 DET FREMGAAR AF SAGSAKTERNE , AT PRAESIDENTEN FOR HANDELSRETTEN I BRUXELLES VED KENDELSE AF 24 . APRIL 1972 , I EN AF ATAB ANLAGT SAG , PAALAGDE DET SELSKAB , HVIS EFTERFOELGER I RETLIG HENSEENDE ER GB-INNO-BM , AT OPHOERE MED AT SAELGE ELLER TILBYDE CIGARETTER TIL EN LAVERE PRIS END DEN PAA BANDEROLEN ANFOERTE , FORDI DENNE PRAKSIS UDGJORDE EN ILLOYAL KONKURRENCE OG EN KRAENKELSE AF ARTIKEL 58 I DEN BELGISKE LOV AF 3 . JULI 1969 ( LOV OM MERVAERDIAFGIFT ), DER ER AFFATTET SAALEDES :

' FOR SAA VIDT ANGAAR FORARBEJDEDE TOBAKSVARER , SOM ER INDFOERT TIL ELLER FREMSTILLET HER I LANDET , OPKRAEVES AFGIFTEN I ALLE DE TILFAELDE , HVOR DER I HENHOLD TIL LOV ELLER ADMINISTRATIVT FASTSATTE BESTEMMELSER OM BESKATNING AF TOBAKSVARER SKAL SVARES FORBRUGSSKAT . AFGIFTEN BEREGNES PAA GRUNDLAG AF DEN PAA BANDEROLEN ANFOERTE PRIS , SOM SKAL VAERE DEN BINDENDE SALGSPRIS TIL FORBRUGEREN , ELLER , HVIS DER IKKE ER FASTSAT NOGEN PRIS , PAA DET GRUNDLAG , DER ER FASTSAT FOR OPKRAEVNING AF FORBRUGSSKAT ' ;

4 DA HOF VAN BEROEP ( APPELRET ), BRUXELLES , VED DOM AF 24 . NOVEMBER 1974 NAEGTEDE AT TAGE GB-INNO-BM ' S APPEL AF DENNE KENDELSE TIL FOELGE HAR DETTE SELSKAB INDGIVET KASSATIONSANKE .

DEN NATIONALE LOVGIVNING

5 I BELGIEN GAELDER DER FOR FORARBEJDEDE TOBAKSVARER EN BESKATNINGSORDNING , DER ER KARAKTERISERET VED EN ' AD VALOREM ' FORBRUGSSKAT , BEREGNET EFTER DETAILSALGSPRISEN , ' INKLUSIVE MERVAERDIAFGIFT ' ;

6 SUMMEN AF DISSE TO AFGIFTER ERLAEGGES AF FABRIKANTEN ELLER IMPORTOEREN VED KOEB AF BANDEROLER , SOM BLIVER PAASAT DE FORSKELLIGE NATIONALT FABRIKEREDE ELLER IMPORTEREDE TOBAKSVARER , OG SOM ANGIVER DETAILSALGSPRISEN .

7 DET ER FORBUDT AT SAELGE TOBAKSVARER TIL FORBRUGEREN TIL EN HOEJERE PRIS END DEN PAA BANDEROLEN ANFOERTE DETAILSALGPRIS ;

8 HVAD ANGAAR FORBRUGSBESKATNING GAELDER DET SAMME FORBUD UDTRYKKELIGT IFOELGE PAR 12 I DET REGULATIV , DER ER BILAG TIL DEN MINISTERIELLE BEKENDTGOERELSE AF 22 . JANUAR 1948 OM TOBAKSSKATTER ;

9 HVAD ANGAAR MERVAERDIAFGIFT , FOELGER FORBUDET AF , AT ARTIKEL 58 , STK . 1 , I DEN NAEVNTE LOV AF 3 . JULI 1969 HENVISER TIL PRINCIPPERNE VEDROERENDE INDDRIVELSE OG OPKRAEVNING AF FORBRUGSSKATTER ;

10 DET ER LIGELEDES FORBUDT AT SAELGE TOBAKSVARER TIL FORBRUGEREN TIL EN LAVERE PRIS END DEN PAA BANDEROLEN ANFOERTE ;

11 SELV OM DETTE FORBUD IKKE VAR I KRAFT FOR FORBRUGSSKATTENS VEDKOMMENDE PAA TIDSPUNKTET FOR SAGENS FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER , VAR DETTE DOG I MEDFOER AF ARTIKEL 58 , STK . 1 , I DEN ALLEREDE NAEVNTE LOV AF 3 . JULI 1969 TILFAELDET FOR MERVAERDIAFGIFTENS VEDKOMMENDE .

12 DE AF HOF VAN CASSATIE FORELAGTE SPOERGSMAAL SKAL GOERE DET MULIGT FOR DENNE RET AF AFGOERE , OM BESTEMMELSERNE I ARTIKEL 58 , STK . 1 , I DEN BELGISKE LOV AF 3 . JULI 1969 ER FORENELIGE MED FAELLESSKABSRETTEN , FOR SAA VIDT SOM DISSE BESTEMMELSER FOR SALG TIL FORBRUGER FORESKRIVER EN BINDENDE SALGSPRIS , SOM FASTSAETTES AF FABRIKANTERNE ELLER IMPORTOERERNE .

ALMINDELIGE BETRAGTNINGER

13 SKAT AF FORARBEJDEDE TOBAKSVARER UDGOER I ALLE MEDLEMSSTATERNE EN VIGTIG INDTAEGTSKILDE , HVORFOR DE KOMPETENTE MYNDIGHEDER MAA RAADE OVER EFFEKTIVE MIDLER TIL AT SIKRE DISSE INDTAEGTER ;

14 PAA FAELLESSKABSRETTENS NUVAERENDE STADE TILKOMMER DET DE ENKELTE MEDLEMSSTATER AT VAELGE DERES EGEN SKATTETEKNISKE METODE TIL KONTROL MED FORARBEJDEDE TOBAKSVARER , DER SAELGES PAA DERES OMRAADE ;

15 SOM FOELGE AF DE KRAV , DER NOEDVENDIGVIS STILLES TIL EN SAADAN KONTROL - STRENGE OG OFTE KOMPLICEREDE KRAV , DER DESUDEN ER FORSKELLIGE I DE ENKELTE MEDLEMSSTATER - MOEDER INDFOERSEL OG UDFOERSEL AF TOBAKSVARER I OEJEBLIKKET UUNDGAAELIGT HINDRINGER , OG SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET MED DISSE VARER KRAEVER UNDER DE GIVNE OMSTAENDIGHEDER BETYDELIGE RESSOURCER OG SPECIALKUNDSKABER ;

16 PAA GRUND AF DET BETYDELIGE SKATTE- OG AFGIFTSBELOEB , SOM ER INDEHOLDT I SALGSPRISEN TIL FORBRUGER , ER ENGROS- OG DETAILHANDLERENS FORTJENESTMARGEN RELATIVT LILLE ;

17 I ET SYSTEM SOM DET BELGISKE , HVOR GRUNDLAGET FOR BEREGNING AF FORBRUGSSKATTEN OG MERVAERDIAFGIFTEN ER DETAILSALGSPRISEN , UDGOER ET FORBUD MOD AT SAELGE TOBAKSVARER TIL FORBRUGEREN TIL EN HOEJERE PRIS END DEN PAA BANDEROLEN ANFOERTE DETAILSALGSPRIS , EN VAESENTLIG FISKAL GARANTI FOR , AT FABRIKANTER OG IMPORTOERER IKKE OPGIVER EN FOR LAV VAERDI FOR DERES VARER PAA TIDSPUNKTET FOR AFGIFTENS BETALING ;

18 DERIMOD ER ET FORBUD MOD SALG TIL FORBRUGER TIL EN LAVERE PRIS END DEN PAA BANDEROLEN ANFOERTE IKKE NOEDVENDIGVIS FORESKREVET AF FISKALE GRUNDE , MEN SKYLDES IFOELGE VISSE AF DE PROCESDELTAGENDE REGERINGER SNARERE SAMFUNDSOEKONOMISKE HENSYN , FOR SAA VIDT SOM ET SAADANT FORBUD I KRAFT AF , AT MULIGHEDEN FOR FORSKELLIGE RABATTER VED SALG TIL FORBRUGER UDELUKKES , HAR TIL FORMAAL AT OPRETHOLDE EN BESTEMT STRUKTUR FOR DETAILHANDELEN , IDET DET HERVED MODVIRKES , AT DER SKER KONCENTRATION I DENNE SEKTOR PAA BEKOSTNING AF DE MINDRE DETAILHANDLERE ;

19 DET ER DESUDEN GJORT GAELDENDE , AT EN FAST DETAILHANDELSPRIS ER VAESENTLIG GARANTI FOR , AT MEDLEMSSTATEN FAKTISK OPNAAR INDTAEGTERNE FRA BESKATNINGEN AF FORARBEJDEDE TOBAKSVARER ;

20 DA SKATTEINDTAEGTERNE I ET SYSTEM SOM DET OMHANDLEDE SIKRES ALLEREDE VED SALGET AF BANDEROLER , KAN DETTE ANBRINGENDE IKKES TAGES TIL FOELGE ;

21 ENDELIG SKAL DET BEMAERKES , AT I ET SYSTEM SOM DET , DER ANVENDES I BELGIEN , ER DER PRINCIPIELT INTET TIL HINDER FOR , AT EN DETAILHANDLER KAN FASTSAETTE SIN EGEN SALGSPRIS TIL FORBRUGER VED AT INDKOEBE FORARBEJDEDE TOBAKSVARER , DER ER FORSYNET MED HERTIL SVARENDE BANDEROLER ;

22 I PRAKSIS ER DETTE IMIDLERTID KUN MULIGT , SAAFREMT FABRIKANTEN ELLER IMPORTOEREN PAA DEN ENE SIDE OG DE NATIONALE SKATTEMYNDIGHEDER PAA DEN ANDEN SIDE MEDVIRKER , OG DENNE MEDVIRKEN KAN EFTER OMSTAENDIGHEDER VAERE VANSKELIG AT OPNAA ;

23 DE AF DEN NATIONALE RET FORELAGTE SPOERGSMAAL VIL VAERE AT BESVARE UD FRA DE ANFOERTE BETRAGTNINGER .

VEDROERENDE DET FOERSTE SPOERGSMAAL

24 HOF VAN CASSATIE SPOERGER I DEN FOERSTE DEL AF DET FOERSTE SPOERGSMAAL , OM TRAKTATENS ARTIKEL 3 , LITRA F ), ARTIKEL 5 , STK . 2 , OG ARTIKEL 86 SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT DET ER FORBUDT FOR MEDLEMSSTATERNE AT INDFOERE ELLER OPRETHOLDE EN BESTEMMELSE I DERES LOVGIVNING , SOM FOR SAAVEL INDFOERTE VARER SOM FOR VARER FREMSTILLET I LANDET , FOR SALG TIL FORBRUGER FORESKRIVER EN BINDENDE SALGSPRIS , DER FASTSAETTES AF FABRIKANTERNE ELLER IMPORTOERERNE , NAAR DENNE BESTEMMELSE

- ER EGNET TIL AT FREMME EN ELLER FLERE VIRKSOMHEDERS MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING PAA FAELLESMARKEDET , JF . TRAKTATENS ARTIKEL 86 ;

- FREMMER EN ELLER FLERE VIRKSOMHEDERS MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING , DER BESTAAR I , AT FABRIKANTER OG IMPORTOERER AF FORARBEJDET TOBAK KAN FORPLIGTE EN MEDLEMSSTATS DETAILHANDLERE TIL AT OVERHOLDE DE SALGSPRISER TIL FORBRUGEREN , SOM DE PAAGAELDENDE FABRIKANTER ELLER IMPORTOERER HAR FASTSAT ;

25 I SPOERGSMAALETS ANDEN DEL SPOERGES DER FOR DET FOERSTE , OM DET ER FORBUDT AT INDFOERE ELLER OPRETHOLDE EN SAADAN FORANSTALTNING , SELV OM DEN GAELDER GENERELT I DEN FORSTAND , AT DEN OMFATTER EN HVILKEN SOM HELST FABRIKANT ELLER IMPORTOER , DVS . OGSAA SAADANNE , SOM IKKE HAR EN DOMINERENDE STILLING ELLER IKKE MISBRUGER DENNE , OG SELV OM FORANSTALTNINGEN IKKE PAA NOGEN MAADE HAR ET MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING TIL FORMAAL , GENSTAND ELLER VIRKNING ;

26 DER SPOERGES FOR DET ANDET , OM DE I DEN FOERSTE DEL AF SPOERGSMAALET ANFOERTE BESTEMMELSER I TRAKTATEN , I ET SAADANT TILFAELDE SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT INDFOERELSE ELLER OPRETHOLDELSE AF EN SAADAN BESTEMMELSE PAA INGEN MAADE ER FORBUDT , MEN AT DEN BLOT ER UDEN BETYDNING FOR ANVENDELSESOMRAADET FOR ARTIKEL 86 I DEN FORSTAND , AT MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING STADIG ER FORBUDT , SELV OM MULIGHEDEN HERFOR I DET FORELIGGENDE TILFAELDE ER BLEVET FREMMET VED DENNE LOVBESTEMMELSE ;

27 DE FORSKELLIGE DELE AF DETTE SPOERGSMAAL VIL VAERE AT BEHANDLE UNDER ET .

28 DEN VED TRAKTATEN TILSIGTEDE ORDNING MED ET ENHEDSMARKED UDELUKKER ENHVER NATIONAL REGULERING , DER DIREKTE ELLER INDIREKTE , AKTUELT ELLER POTIENTIELT , MEDFOERER HINDRINGER FOR DEN INTERNE HANDEL I FAELLESSKABET ;

29 DERTIL KOMMER , AT DEN I ARTIKEL 3 , LITRA F ) UDTRYKTE MAALSAETNING ER PRAECISERET I FLERE AF TRAKTATENS BESTEMMELSER OM KONKURRENCEREGLERNE , BLANDT ANDET I ARTIKEL 86 , SOM BESTEMMER , AT EN ELLER FLERE VIRKSOMHEDERS MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING ER UFORENELIG MED FAELLESSMARKEDET OG FORBUDT I DEN UDSTRAEKNING , SAMHANDLEN MELLEM MEDLEMSSTATER HERVED KAN PAAVIRKES .

30 TRAKTATENS ARTIKEL 5 , STK . 2 , FORESKRIVER , AT MEDLEMSSTATERNE AFHOLDER SIG FRA AT TRAEFFE FORANSTALTNINGER , DER ER EGNEDE TIL AT BRINGE VIRKELIGGOERELSEN AF TRAKTATENS MAALSAETNING I FARE ;

31 DETTE VISER , AT SKOENT ARTIKEL 86 SAALEDES RETTER SIG TIL VIRKSOMHEDER , FOELGER DET DOG AF TRAKTATEN , AT MEDLEMSSTATERNE IKKE MAA INDFOERE ELLER OPRETHOLDE FORANSTALTNINGER , SOM KAN OPHAEVE DEN TILSIGTEDE VIRKNING AF DENNE BESTEMMELSE ;

32 I SAA HENSEENDE BESTEMMER ARTIKEL 90 , AT MEDLEMSSTATERNE AFSTAAR , FOR SAA VIDT ANGAAR OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER OG VIRKSOMHEDER , SOM DE INDROEMMER SAERLIGE ELLER EKSKLUSIVE RETTIGHEDER , FRA AT TRAEFFE ELLER OPRETHOLDE FORANSTALTNINGER , SOM ER I STRID MED TRAKTATEN , NAVNLIG MED ARTIKLERNE 85-94 ;

33 PAA SAMME MAADE KAN MEDLEMSSTATERNE IKKE TRAEFFE FORANSTALTNINGER , DER GOER DET MULIGT FOR PRIVATE VIRKSOMHEDER AT UNDDRAGE SIG DE I TRAKTATENS ARTIKLER 85-94 INDEHOLDTE BEGRAENSNINGER ;

34 ARTIKEL 86 FORBYDER I ALLE TILFAELDE EN ELLER FLERE VIRKSOMHEDERS MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING , ENDOG SELV OM ET SAADANT MISBRUG FREMMES AF EN NATIONAL LOVBESTEMMELSE ;

35 UNDER ALLER OMSTAENDIGHEDER VIL EN NATIONAL FORANSTALTNING , DER GOER DET LETTERE AT MISBRUGE EN DOMINERENDE STILLING , SOM KAN PAAVIRKE SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER , NORMALT VAERE UFORENELIG MED ARTIKLERNE 30 OG 34 , SOM FORBYDER KVANTITATIVE IND- OG UDFOERELSESRESTRIKTIONER SAMT ENHVER FORANSTALTNING MED TILVARENDE VIRKNING .

36 DET ER DEN NATIONALE RET , DER UNDER HENSYN TIL ALLE BETINGELSERNE FOR ANVENDELSE AF DE FORELAGTE FAELLESSKABSRETLIGE BESTEMMELSER , SKAL AFGOERE , OM ET SYSTEM FOR FASTSAETTELSE AF DETAILSALGSPRISER ER FORENELIGT MED TRAKTATEN ;

37 HOF VAN CASSATIE HAR I DENNE HENSEENDE OVERVEJET , DELS OM DEN OMSTAENDIGHED , AT FABRIKANTERNE OG IMPORTOERERNE AF FORARBEJDEDE TOBAKSVARER KAN FORPLIGTE EN MEDLEMSSTATS DETAILHANDLERE TIL AT OVERHOLDE DE SALGSPRISER TIL FORBRUGEREN , SOM DE PAAGAELDENDE FABRIKANTER OG IMPORTOERER HAR FASTSAT , KAN UDGOERE EN DOMINERENDE STILLING , DELS OM DEN PAAGAELDENDE FORANSTALTNING ANSKUET SOM EN EVENTUEL TILSIDESAETTELSE AF ARTIKEL 86 SAMMENHOLDT MED ARTIKEL 5 , STK . 2 , ER EN BESTEMMELSE , SOM FORESKRIVER , AT DISSE PRISER SKAL OVERHOLDES VED SALG TIL FORBRUGEREN ;

38 VED BEDOEMMELSEN AF , OM DET ER FORENELIGT MED DISSE FAELLESSKABSRETLIGE BESTEMMELSER AT INDFOERE ELLER OPRETHOLDE EN SAADAN FORANSTALTNING , PAAHVILER DET UNDER HENSYNTAGEN TIL DE HINDRINGER FOR SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE MED FORARBEJDEDE TOBAKSVARER , SOM KAN OPSTAA SOM FOELGE AF ARTEN AF DEN PAAGAELDENDE AFGIFTSORDNING , DESUDEN DEN NATIONALE RET AT UNDERSOEGE , OM DENNE FORANSTALTNING SOM SAADAN KAN PAAVIRKE SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER , HVILKET ER EN BETINGELSE FOR AT ANVENDE FORBUDENE I ARTIKEL 86 .

VEDROERENDE DET ANDET SPOERGSMAAL

39 HOF VAN CASSATIE SPOERGER VED DET ANDET SPOERGSMAAL , OM STATEN INDROEMMER VIRKSOMHEDER SAERLIGE ELLER EKSKLUSIVE RETTIGHEDER I DEN I TRAKTATENS ARTIKEL 90 FORUDSATTE BETYDNING , NAAR DEN , I MODSAETNING TIL HVAD DER GAELDER FOR FABRIKANTER OG IMPORTOERER AF ANDRE VARER , VED HJAELP AF EN LOVBESTEMMELSE INDIREKTE GIVER FABRIKANTER OG IMPORTOERER AF BESTEMTE VARER MULIGHED FOR SELV AT FASTSAETTE SALGSPRISEN TIL FORBRUGEREN , OG SAAFREMT DETTE SPROEGSMAAL BESVARES BEKRAEFTENDE , OM OPRETHOLDELSEN AF SAADANNE SAERLIGE ELLER EKSKLUSIVE RETTIGHEDER ER I STRID MED BESTEMMELSERNE I TRAKTATENS ARTIKEL 7 OG ARTIKLERNE 85 TIL 94 INKLUSIVE .

40 DET SKAL BEMAERKES , AT FABRIKANTEN ELLER IMPORTOEREN EFTER DEN PAAGAELDENDE AFGIFTSORDNING FRIT KAN FASTSAETTE EN DETAILSALGSPRIS FOR SINE VARER , SOM ER LAVERE END SALGSPRISEN FOR KONKURRERENDE VARER AF SAMME ART , KVALITET OG MED SAMME KENDEMAERKER ;

41 DA DENNE MULIGHED STAAR AABEN FOR ENHVER , HERUNDER OGSAA FOR DETAILHANDLERE , DER VIRKER SOM FABRIKANTER ELLER IMPORTOERER AF FORARBEJDEDE TOBAKSVARER , OG SAALEDES FOR EN UBESTEMT KREDS AF VIRKSOMHEDER , ER DET TVIVLSOMT , OM DISSE KAN BETEGNES SOM INDEHAVERE AF ' SAERLIGE ' ELLER I HVERT FALD AF ' EKSKLUSIVE ' RETTIGHEDER ;

42 NAAR IMIDLERTID HENSES TIL BEGRUNDELSEN FOR SVARET PAA DET FOERSTE SPOERGSMAAL FORSTAAET SAALEDES , AT ARTIKEL 90 UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER KUN ER EN KONKRET ANVENDELSE AF GENERELLE PRINCIPPER , SOM ER BINDENDE FOR MEDLEMSSTATERNE , ER DET IKKE NOEDVENDIGT AT BESVARE DET ANDET SPOERGSMAAL .

VEDROERENDE DET TREDJE SPOERGSMAAL

43 VED DETTE SPOERGSMAAL , SOM ER OPDELT I TRE DELE , SOEGES DET FOERST OPLYST , OM EOEF-TRAKTATENS ARTIKLER 30 , 31 OG 32 SKAL FORTOLKES SAALEDES , AT EN RETSFORSKRIFT I EN MEDLEMSSTAT , HVORI DER FOR SALG AF FORARBEJDEDE TOBAKSVARER TIL FORBRUGEREN FORESKRIVES EN PAA BANDEROLERNE ANGIVEN FAST PRIS , DER ALT EFTER OMSTAENDIGHEDERNE FASTSAETTES AF SAAVEL DE I DENNE STAT BOSIDDENDE FABRIKANTER AF DISSE VARER SOM AF IMPORTOERERNE AF DE SELVSAMME , NAVNLIG FRA ANDRE MEDLEMSSTATER HIDROERENDE VARER , UDGOER EN FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV RESTRIKTION ;

44 DET SPOERGES DEREFTER , OM EN SAADAN RETSFORSKRIFT KUN UDGOER EN SAADAN FORANSTALTNING , NAAR DET STAAR FAST , AT FORSKRIFTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE , AKTUELT ELLER POTENTIELT KAN HINDRE SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET , HVILKET I GIVET FALD SKAL AFGOERES AF DEN NATIONALE RET ;

45 TIL SLUT SPOERGES DER , OM DER FORELIGGER EN ANDEN SITUATION , SAAFREMT MEDLEMSSTATEN GOER DET MULIGT FOR FABRIKANTER OG IMPORTOERER , EFTER ANMELDELSE OM PRISFORHOEJELSE OG IAGTTAGELSE AF EN VIS FRIST , AT FASTSAETTE PRISERNE , HERUNDER DETAILSALGSPRISERNE , MEN HVOR STATEN OFFENTLIGGOER DISSE PRISER OG VED HJAELP AF DEN OVENFOR ANFOERTE FORANSTALTNING FORESKRIVER DERES OVERHOLDELSE .

46 EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 30 ER ENHVER FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE RESTRIKTIONER FORBUDT I MEDLEMSSTATERNES SAMHANDEL ;

47 FOR AT RAMMES AF DETTE FORBUD ER DET TILSTRAEKKELIGT , AT DE PAAGAELDENDE FORANSTALTNINGER ER EGNEDE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE , AKTUELT ELLER POTENTIELT AT HINDRE INDFOERELSERNE MELLEM MEDLEMSSTATER .

48 DET SKAL BEMAERKES , AT DER IFOELGE KOMMISSIONENS DIREKTIV NR . 70/50 AF 22 . DECEMBER 1969 ( EFT 1970 ( I ), S . 10 ; ORG.REF . JO L 13 , S . 29 ) VED FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE INDFOERSELSRESTRIKTIONER SKAL FORSTAAS ' FORANSTALTNINGER , ANDRE END DEM , DER ANVENDES UDEN FORSKEL PAA INDENLANDSKE VARER OG IMPORTEREDE VARER , SOM UDGOER EN HINDRING FOR DEN IMPORT , DER UDEN DISSE FORANSTALTNINGER VILLE HAVE KUNNET FINDE STED , HERUNDER DEM , DER GOER IMPORTEN MERE VANSKELIG ELLER BYRDEFULD END AFSAETNINGEN AF INDENLANDSKE VARER ' ;

49 DE I DIREKTIVET OMHANDLEDE FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM IMPORTRESTRIKTIONER OMFATTER DOG IKKE SAADANNE FORANSTALTNINGER , SOM GANSKE VIST UDGOER EN HINDRING FOR SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATERNE PAA GRUND AF DENNE VIRKNING , MEN SOM ALLEREDE OMHANDLES I TRAKTATEN UNDER EN SELVSTAENDIG BETEGNELSE , EKSEMPELVIS FISKALE BESTEMMELSER , ELLER SOM I SIG SELV ER TILLADT SOM UDTRYK FOR ELLER SOM MIDDEL TIL UDTRYK FOR MEDLEMSSTATERNES RESIDUALE BEFOEJELSER ;

50 DE HINDRINGER , SOM SKYLDES INDIREKTE SKATTER , ER OMFATTET AF TRAKTATENS ARTIKEL 99 , SOM I SAMMENHAENG MED ARTIKEL 100 OM TILNAERMELSE AF LOVGIVNINGERNE PAALAEGGER KOMMISSIONEN AT UNDERSOEGE , PAA HVILKEN MAADE DE HERFOR GAELDENDE NATIONALE LOVGIVNINGER KAN HARMONISERES I FAELLESMARKEDETS INTERESSE ;

51 RAADET HAR I MEDFOER AF DE OVENNAEVNTE ARTIKLER UDSTEDT DIREKTIV NR . 72/464 , SOM ER GENSTAND FOR DET FJERDE SPOERGSMAAL , NETOP FORDI DET LAGDE TIL GRUND , AT DET VAR I FAELLESMARKEDETS INTERESSE AT HARMONISERE REGLERNE OM FORBRUGSBESKATNING AF FORARBEJDET TOBAK , FOR AT DE FAKTORER , DER KAN UDGOERE EN HINDRING FOR DE FRIE BEVAEGELSER OG VIRKE FORDREJENDE PAA KONKURRENCEVILKAARERNE , GRADVIS KUNNE FJERNES FRA DE NATIONALE ORDNINGER ;

52 SELV OM EN MAKSIMALPRIS , DER GAELDER FOR BAADE NATIONALE OG IMPORTEREDE VARER , IKKE I SIG SELV UDGOER EN FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE RESTRIKTIONER , KAN DEN IMIDLERTID HAVE EN SAADAN VIRKNING , SAAFREMT DEN FASTSAETTES PAA ET SAADANT NIVEAU , AT AFSAETNING AF DE IMPORTEREDE VARER BLIVER ENTEN UMULIG ELLER VANSKELIGERE END AFSAETNING AF NATIONALE VARER ;

53 DERIMOD HAR EN ORDNING MED PRISER , DER FRIT FASTSAETTES AF FABRIKANTEN ELLER EFTER OMSTAENDIGHEDERNE AF IMPORTOEREN , OG SOM I MEDFOER AF EN NATIONAL LOVBESTEMMELSE OMFORMES TIL EN ORDNING MED BINDENDE FORBRUGERPRISER , HVORVED DER IKKE SONDRES MELLEM NATIONALE OG INDFOERTE VARER , NORMALT UDELUKKENDE VIRKNINGER PAA NATIONALT PLAN ;

54 DET KAN IMIDLERTID IKKE UDELUKKES , AT EN SAADAN ORDNING I VISSE TILFAELDE KAN PAAVIRKE SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET ;

55 SOM ALLEREDE ANFOERT ER IND- OG UDFOERSEL AF FORARBEJDEDE TOBAKSVARER UNDERKASTET HINDRINGER , DER FOELGER AF DE FORSKELLIGE METODER TIL AFGIFTSKONTROL , SOM MEDLEMSSTATERNE BENYTTER , NAVNLIG TIL AT SIKRE AT DE SKATTER , SOM DE NAEVNTE VARER ER UNDERKASTET , OGSAA ERLAEGGES ;

56 VED BEDOEMMELSEN AF , OM EN RETSFORSKRIFT I EN MEDLEMSSTAT , SOM FOR SALG AF FORARBEJDEDE TOBAKSVARER TIL FORBRUGEREN FORESKRIVER EN FAST PRIS , SOM ER DEN PRIS , DER FRIT FASTSAETTES AF FABRIKANTEN ELLER IMPORTOEREN , UDGOER EN FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV RESTRIKTION , PAAHVILER DET DERFOR DEN NATIONALE RET UNDER HENSYNTAGEN TIL DE HINDRINGER AF AFGIFTSMAESSIG ART , DER BESTAAR FOR DEN PAAGAELDENDE VARESEKTOR , AT UNDERSOEGE , OM EN SAADAN ORDNING MED BINDENDE PRISER I SIG SELV ER EGNET TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE AKTUELT ELLER POTENTIELT AT HINDRE INDFOERSLERNE MELLEM MEDLEMSSTATER .

VEDROERENDE DET FJERDE SPOERGSMAAL

57 VED DETTE SPOERGSMAAL SOEGES DET FOR DET FOERSTE OPLYST , OM BESTEMMELSERNE I ARTIKEL 5 I RAADETS DIREKTIV NR . 72/464 ER DIREKTE ANVENDELIGE I DEN FORSTAND , AT PRIVATE KAN STOETTE RET PAA DEM VED DE NATIONALE RETTER , OG FOR DET ANDET , OM DET ER FORBUDT FOR MEDLEMSSTATERNE AT INDFOERE ELLER OPRETHOLDE EN LOVBESTEMMELSE , DER FOR SALG TIL FORBRUGER AF INDFOERT ELLER I LANDET FREMSTILLET TOBAK , FORESKRIVER EN SALGSPRIS , NEMLIG DEN PAA BANDEROLEN ANGIVNE , SAALEDES AT DET HVERKEN ER MULIGT AT OVERSKRIDE MAKSIMUM ELLER AT SAELGE ARTIKLEN TIL EN LAVERE PRIS ;

58 DEN ANDEN DEL AF DETTE SPOERGSMAAL VIL VAERE AT UNDERSOEGE FOERST , DA ET BENAEGTENDE SVAR HERPAA GOER DET OVERFLOEDIGT AT BESVARE DEN FOERSTE DEL .

59 RAADETS DIREKTIV NR . 72/464 , DER LIGESOM DIREKTIVERNE AF 11 . APRIL 1967 OM HARMONISERING AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM OMSAETNINGSAFGIFTER ( EFT 1967 , S . 12 OG 14 ; ORG.REF . JO L 71 , S . 1301 OG 1303 ) ER UDSTEDT I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKLER 99 OG 100 , INDEHOLDER HOVEDREGLERNE FOR EN FOERSTE ETAPE I HAMONISERINGEN AF FORBRUGSSKATTER FOR FORARBEJDEDE TOBAKSVARER ;

60 I DIREKTIVETS PRAEAMBEL OPSTILLER RAADET FOERST DET PRINCIP , AT SKABELSEN AF EN OEKONOMISK UNION MED SUND KONKURRENCE OG MED DE SAMME KARAKTERISTIKA SOM ET INTERNT MARKED FOR FORARBEJDET TOBAK FORUDSAETTER , AT FORBRUGSBESKATNING I MEDLEMSSTATERNE AF DENNE VARESEKTOR IKKE VIRKER FORDREJENDE PAA KONKURRENCEVILKAARENE OG IKKE HINDRER DE FRI VAREBEVAEGELSER INDEN FOR FAELLESSKABET ;

61 DIREKTIVETS ARTIKEL 1 UDTRYKKER DET PRINCIP , AT STRUKTURERNE FOR FORBRUGSAFGIFTER PAA FORARBEJDET TOBAK SKAL HARMONISERES I FLERE ETAPER , OG IFOELGE ARTIKEL 4 SKAL DER OPBYGGES ET SYSTEM MED PROPORTIONALE OG SPECIFIKKE AFGIFTER ;

62 DIREKTIVETS ARTIKEL 5 , STK . 1 , BESTEMMER :

' FABRIKANTER OG IMPORTOERER FASTSAETTER FRIT DE MAKSIMALE DETAILSALGSPRISER FOR HVER ENKELT AF DERES VARER . DENNE BESTEMMELSE KAN DOG IKKE HINDRE ANVENDELSEN AF NATIONALE LOVGIVNINGER OM KONTROL MED PRISNIVEAUET ELLER OVERHOLDELSE AF FASTSATTE PRISER ' .

63 RAADET HAR UD FRA DEN BETRAGTNING , AT DER AF HENSYN TIL KONKURRENCEN MAA VAERE FRI PRISDANNELSE FOR ALLE GRUPPER AF FORARBEJDET TOBAK , VED DIREKTIVETS ARTIKEL 5 , STK . 1 , BESTEMT , AT FABRIKANTER OG IMPORTOERER FRIT FASTSAETTER DE MAKSIMALE DETAILSALGSPRISER FOR HVER ENKELT AF DERES VARER ;

64 SET I SIN SAMMENHAENG KAN ARTIKEL 5 , STK . 1 , ANDET PUNKTUM IKKE FORTOLKES SAALEDES , AT DEN FORBYDER MEDLEMSSTATERNE AT INDFOERE ELLER OPRETHOLDE EN LOVBESTEMMELSE , SOM FOR SALG AF INDFOERTE ELLER I LANDET FREMSTILLEDE FORARBEJDEDE TOBAKSVARER TIL FORBRUGEREN FORESKRIVER EN BINDENDE SALGSPRIS , NEMLIG DEN PAA BANDEROLEN ANFOERTE , FORUDSAT AT DENNE PRIS ER FASTSAT FRIT AF FABRIKANTEN ELLER IMPORTOEREN .

65 I BETRAGTNING AF SVARET PAA DEN ANDEN DEL AF DET FJERDE SPOERGSMAAL ER DET IKKE NOEDVENDIGT AT BESVARE DEN FOERSTE DEL AF DETTE .

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

66 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF REGERINGEN FOR KONGERIGET BELGIEN , REGERINGEN FOR STORHERTUGDOEMMET LUXEMBOURG , REGERINGEN FOR KONGERIGET NEDERLANDENE , REGERINGEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK , RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER OG KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM ALLE HAR FREMSAT INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES ;

67 DA RETSFORHANDLINGERNE I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE RET , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGSOMKOSTNINGERNE .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , SOM ER FORELAGT DEN AF BELGIENS HOF VAN CASSATIE VED DOM AF 7 . JANUAR 1977 , FOR RET :

1 . EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 86 FORBYDER EN ELLER FLERE VIRKSOMHEDERS MISBRUG AF DEN DOMINERENDE STILLING , ENDOG SELV OM ET SAADANT MISBRUG FREMMES AF EN NATIONAL LOVBESTEMMELSE .

2 . VED BEDOEMMELSEN AF , OM DET ER FORENELIGT MED TRAKTATENS ARTIKEL 86 , SAMMENHOLDT MED ARTIKEL 3 , LITRA F ) OG ARTIKEL 5 , STK . 2 , AT INDFOERE ELLER OPRETHOLDE EN NATIONAL FORANSTALTNING , SOM FOR SALG AF FORARBEJDEDE TOBAKSVARER TIL FORBRUGEREN FORESKRIVER OVERHOLDELSE AF PRISER , DER ER FASTSAT AF FABRIKANTEN ELLER IMPORTOEREN , SKAL DET UNDER HENSYNTAGEN TIL DE HINDRINGER FOR SAMHANDELEN , SOM KAN FOELGE AF ARTEN AF DEN AFGIFTSORDNING , SOM DISSE VARER ER UNDERKASTET , UNDERSOEGES , OM FORANSTALTNINGEN KAN FREMME ET MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING , OG OM DEN DESUDEN KAN PAAVIRKE SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER .

3 . RETSFORSKRIFTER I EN MEDLEMSSTAT , SOM FOR SALG AF SAAVEL INDFOERTE SOM INDENLANDSK FREMSTILLEDE FORARBEJDEDE TOBAKSVARER TIL FORBRUGEREN FORESKRIVER EN PRIS , DER FASTSAETTES FRIT AF FABRIKANTEN ELLER IMPORTOEREN , UDGOER KUN EN FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV INDFOERELSESRESTRIKTION , HVIS EN SAADAN ORDNING MED BINDENDE SALGSPRISER UNDER HENSYNTAGEN TIL DE HINDRINGER , DER OPSTAAR SOM FOELGE AF DE FORSKELLIGE METODER TIL AFGIFTSKONTROL , SOM MEDLEMSSTATERNE BENYTTER , NAVNLIG TIL AT SIKRE , AT DE SKATTER , SOM DE NAEVNTE VARER ER UNDERKASTET , OGSAA ERLAEGGES , ER EGNET TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE , AKTUELT ELLER POTENTIELT AT HINDRE INDFOERSLERNE MELLEM MEDLEMSSTATER .

4 . ARTIKEL 5 I RAADETS DIREKTIV N . 72/464/EOEF AF 19 . DECEMBER 1972 OM FORBRUGSBESKATNING AF FORARBEJDET TOBAK BORTSET FRA OMSAETNINGSAFGIFT FORBYDER IKKE MEDLEMSSTATERNE AT INDFOERE ELLER OPRETHOLDE EN LOVBESTEMMELSE , SOM FOR SALG AF SAAVEL INDFOERTE SOM I LANDET FREMSTILLEDE FORARBEJDEDE TOBAKSVARER TIL FORBRUGEREN FORESKRIVER EN BINDENDE SALGSPRIS , NEMLIG DEN PAA BANDEROLEN ANFOERTE , FORUDSAT AT DENNE PRIS ER FASTSAT FRIT AF FABRIKANTEN ELLER IMPORTOEREN .