61976J0027

DOMSTOLENS DOM AF 14 FEBRUAR 1978. - UNITED BRANDS COMPANY OG UNITED BRANDS CONTINENTAAL BV MOD KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER. - CHIQUITA - BANANER. - SAG 27/76.

Samling af Afgørelser 1978 side 00207
græsk specialudgave side 00075
portugisisk specialudgave side 00077
spansk specialudgave side 00067
svensk specialudgave side 00009
finsk specialudgave side 00009


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . KONKURRENCE - DOMINERENDE STILLING - RELEVANT MARKED - AFGRAENSNING - KRITERIER

( EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 86 )

2 . KONKURRENCE - DOMINERENDE STILLING PAA MARKEDET - BEGREB

( EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 86 )

3 . KONKURRENCE - DOMINERENDE STILLING - BEVIS - MARKEDSANDEL

( EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 86 )

4 . KONKURRENCE - DOMINERENDE STILLING - BEDOEMMELSESKRITERIER - VIRKSOMHEDENS RENTABILITET

( EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 86 )

5 . KONKURRENCE - DOMINERENDE STILLING - MISBRUG - FORBUD MOD VIDERESALG OVER FOR FORHANDLERE

( EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 86 )

6 . KONKURRENCE - DOMINERENDE STILLING MED HENBLIK PAA DISTRIBUTIONEN AF ET PRODUKT - LEVERINGSNAEGTELSE - BETINGELSER - MISBRUG

( EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 3 , LITRA F OG ARTIKEL 86 )

7 . KONKURRENCE - DOMINERENDE STILLING - MISBRUG - FJERNELSE AF EN KONKURRENT - PAAVIRKNING AF SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER - RELATIV BETINGELSE

( EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 86 )

8 . KONKURRENCE - DOMINERENDE STILLING - MISBRUG - ANVENDELSE AF DISKRIMINERENDE PRISER

( EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 86 )

9 . KONKURRENCE - DOMINERENDE STILLING - MISBRUG - URIMELIGE SALGSPRISER - BEGREB

( EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 86 )

Sammendrag


1 . MULIGHEDERNE FOR KONKURRENCE I RELATION TIL TRAKTATENS ARTIKEL 86 SKAL UNDERSOEGES UD FRA DEN PAAGAELDENDE VARES KARAKTERISTIKA OG VED ANVENDELSE AF ET AFGRAENSET GEOGRAFISK OMRAADE , HVOR DEN PAAGAELDENDE VARE AFSAETTES , OG HVOR KONKURRENCEBETINGELSERNE ER TILSTRAEKKELIGT ENSARTEDE TIL , AT VIRKNINGEN AF DEN PAAGAELDENDE VIRKSOMHEDS OEKONOMISKE STYRKE KAN BEDOEMMES . FOR AT DET SKAL KUNNE ANTAGES , AT DEN PAAGAELDENDE VARE HAR ET MARKED , DER ER TILSTRAEKKELIGT ADSKILT FRA MARKEDET FOR ANDRE VARER , MAA DEN KUNNE INDIVIDUALISERES VED SAERLIGE KENDETEGN , SOM ADSKILLER DEN FRA DISSE VARER I EN SAADAN GRAD , AT DEN KUN I RINGE OMFANG KAN SUBSTITUERES AF DISSE OG KUN I LIDET MAERKBART OMFANG UDSAETTES FOR KONKURRENCE FRA DISSE VARER .

2 . BEGREBET DOMINERENDE STILLING I ARTIKEL 86 ANGAAR DEN SITUATION , AT EN VIRKSOMHED INDTAGER EN SAADAN STAERK OEKONOMISK STILLING , AT DEN HAR MULIGHED FOR AT HINDRE , AT DER OPRETHOLDES EFFEKTIV KONKURRENCE PAA DET PAAGAELDENDE MARKED , IDET DEN NAEVNTE STILLING GIVER VIRKSOMHEDEN VIDE MULIGHEDER FOR UAFHAENGIG ADFAERD I FORHOLD TIL KONKURRENTER , KUNDER OG I SIDSTE INSTANS TIL FORBRUGERNE . EN DOMINERENDE STILLING SKYLDES I ALMINDELIGHED EN KOMBINATION AF FLERE FORHOLD , SOM HVER FOR SIG IKKE NOEDVENDIGVIS VILLE VAERE AFGOERENDE .

3 . EN ERHVERVSDRIVENDE KAN KUN HAVE EN DOMINERENDE STILLING PAA ET BESTEMT VAREMARKED , HVIS DET ER LYKKEDES DEN PAAGAELDENDE AT OPNAA EN IKKE UBETYDELIG DEL AF DETTE MARKED . EN VIRKSOMHED BEHOEVER IMIDLERTID IKKE AT HAVE FJERNET ENHVER KONKURRENCEMULIGHED FOR AT INDTAGE EN DOMINERENDE STILLING .

4 . EN VIRKSOMHEDS OEKONOMISKE STYRKE KAN IKKE BEDOEMMES PAA GRUNDLAG AF DENS RENTABILITET ; EN RINGE FORTJENSTMARGEN ELLER ENDOG MIDLERTIDIGE TAB ER IKKE UFORENELIGT MED EN DOMINERENDE STILLING , LIGE SAAVEL SOM HOEJE FORTJENESTER KAN VAERE FORENELIGE MED EN SITUATION , HVOR DER FORELIGGER EFFEKTIV KONKURRENCE . DEN OMSTAENDIGHED , AT DER MIDLERTIDIGT ER TALE OM MANGLENDE ELLER RINGE RENTABILITET , MAA BEDOEMMES KONKRET I FORHOLD TIL SAMTLIGE DEN PAAGAELDENDE VIRKSOMHEDS AKTIVITETER .

5 . DET FORHOLD , AT EN VIRKSOMHED FORBYDER AUTORISEREDE FORHANDLERE AT VIDERESAELGE DEN PAAGAELDENDE VARE UNDER BESTEMTE BETINGELSER , UDGOER ET MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING , IDET FORBUDET BEGRAENSER AFSAETNINGEN TIL SKADE FOR FORBRUGERNE OG PAAVIRKER SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER , NAVNLIG VED AT OPDELE DE NATIONALE MARKEDER .

6 . EN VIRKSOMHED , DER HAR EN DOMINERENDE STILLING HVAD ANGAAR DISTRIBUTION AF EN VARE - OG SOM UDNYTTER PRESTIGEN VED ET MAERKE , DER ER VELKENDT OG VAERDSAT AF FORBRUGERNE - KAN IKKE INDSTILLE SINE LEVERINGER TIL EN GAMMEL KUNDE , SOM OVERHOLDER HANDELSSAEDVANERNE , NAAR DENNE KUNDES ORDRER PAA INGEN MAADE ER UNORMALE . EN SAADAN ADFAERD VIL VAERE I STRID MED DE MAAL , DER ER FASTLAGT VED TRAKTATENS ARTIKEL 3 , LITRA F , OG NAERMERE ANGIVET I ARTIKEL 86 , NAVNLIG I LITRA B ) OG C ), EFTERSOM LEVERINGSNAEGTELSEN VILLE BEGRAENSE AFSAETNINGEN TIL SKADE FOR FORBRUGERNE OG SKABE EN FORSKELSBEHANDLING , SOM I SIDSTE INSTANS KUNNE FOERE TIL , AT EN HANDELSPARTNER BLEV FJERNET FRA DET PAAGAELDENDE MARKED .

7 . NAAR INDEHAVEREN AF EN DOMINERENDE STILLING , SOM ER HJEMMEHOERENDE I FAELLESMARKEDET , SOEGER AT FJERNE EN KONKURRENT , DER LIGELEDES ER HJEMMEHOERENDE HER , ER DET UDEN BETYDNING , OM DENNE ADFAERD VEDROERER SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER , NAAR DET STAAR FAST , AT FJERNELSEN AF EN KONKURRENT VIL HAVE VIRKNING PAA KONKURRENCESTRUKTUREN I FAELLESMARKEDET .

8 . EN POLITIK MED UENS PRISER , DER GOER DET MULIGT FOR EN VIRKSOMHED I EN DOMINERENDE STILLING OVER FOR HANDELSPARTNERE AT ANVENDE ULIGE BETINGELSER FOR ENSARTEDE YDELSER , SAALEDES AT DISSE STILLES RINGERE I KONKURRENCEN , UDGOER ET MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING .

9 . ET MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING I HENHOLD TIL ARTIKEL 86 , LITRA A ) KAN BESTAA I ANVENDELSE AF EN FOR HOEJ PRIS , SOM IKKE STAAR I RIMELIGT FORHOLD TIL DEN OEKONOMISKE VAERDI AF DEN LEVEREDE YDELSE ; SPOERGSMAALET , OM GRAENSEN FOR DET RIMELIGE ER OVERSKREDET , VILLE FOR EKSEMPEL KUNNE BEDOEMMES OBJEKTIVT VED HJAELP AF EN SAMMENLIGNING MELLEM SALGSPRISEN FOR DEN PAAGAELDENDE VARE OG VARENS PRODUKTIONSPRIS , EN SAMMENLIGNING SOM VILLE VISE FORTJENSTMARGENENS STOERRELSE .

Dommens præmisser


1VED STAEVNING , REGISTRERET PAA DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 15 . MARTS 1976 , HAR SELSKABET UNITED BRANDS COMPANY , NEW YORK ( HEREFTER BENAEVNT UBC ) OG DETTE SELSKABS REPRAESENTANT UNITED BRANDS CONTINENTAL BV , ROTTERDAM ( BENAEVNT UBCBV ), NEDLAGT PAASTAND OM ANNULLATION AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 17 . DECEMBER 1975 , SENERE OFFENTLIGGJORT I DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS TIDENDE L 95/1 AF 9 . APRIL 1976 , HVORTIL CITATERNE I NAERVAERENDE DOM HENVISER ;

2AF PRAKTISKE GRUNDE VIL SAGSOEGERNE I DEN FOELGENDE ARGUMENTATION BLIVE ANFOERT UNDER FAELLESBETEGNELSEN UBC .

3I BESLUTNINGENS ARTIKEL 1 KONSTATERES DET , AT UBC HAR OVERTRAADT TRAKTATENS ARTIKEL 86 :

A ) VED AT FORPLIGTE SINE FORHANDLERE/MODNERE , DER VIRKER I TYSKLAND , DANMARK , IRLAND , NEDERLANDENE OG BLOEU , TIL IKKE AT VIDERESAELGE BANANERNE FRA UBC I GROEN TILSTAND ;

B)VED I FORBINDELSE MED SINE SALG AF CHIQUITA-BANANER AT ANVENDE ULIGE PRISER FOR YDELSER AF SAMME VAERDI OVER FOR SINE HANDELSPARTNERE , DE FORHANDLERE/MODNERE , MED UNDTAGELSE AF SCIPIO-KONCERNEN , DER VIRKER I OVENNAEVNTE MEDLEMSSTATER ;

C ) VED I FORBINDELSE MED SINE SALG AF CHIQUITA-BANANER TIL DE KUNDER , DER VIRKER I TYSKLAND ( MED UNDTAGELSE AF SCIPIO-KONCERNEN ), DANMARK , NEDERLANDENE OG BLOEU , AT ANVENDE URIMELIGE SALGSPRISER ;

D ) VED FRA DEN 10 . OKTOBER 1973 TIL DEN 11 . FEBRUAR 1975 AT HAVE STANDSET SINE LEVERINGER AF CHIQUITA-BANANER TIL SELSKABET TH . OLESEN I VALBY , KOEBENHAVN , DANMARK ;

4I HENHOLD TIL ARTIKEL 2 PAALAEGGES UBC EN BOEDE PAA 1 MIO REGNINGSENHEDER FOR DE I ARTIKEL 1 KONSTATEREDE OVERTRAEDELSER ;

5ARTIKEL 3 PAALAEGGER UBC :

A ) AT BRINGE DE I ARTIKEL 1 KONSTATEREDE OVERTRAEDELSER TIL OPHOER FOR SAA VIDT DET IKKE HAR BRAGT DEM TIL OPHOER AF SIG SELV ;

B)OG MED HENBLIK HERPAA

- UOPHOLDELIGT AT GIVE SINE FORHANDLERE/MODNERE , SOM VIRKER I TYSKLAND , DANMARK , IRLAND , NEDERLANDENE OG BLOEU , MEDDELELSE OM OPHAEVELSEN AF FORBUDET MOD AT VIDERESAELGE BANANERNE I GROEN TILSTAND OG SENEST DEN 1 . FEBRUAR 1976 AT GIVE KOMMISSIONEN MEDDELELSE HEROM ;

- SENEST DEN 20 . APRIL OG DEREFTER 2 GANGE AARLIGT ( SENEST DEN 20 . JANUAR OG DEN 20 . JULI ) AT GIVE KOMMISSIONEN MEDDELELSE OM DE PRISER , SELSKABET I LOEBET AF DET FOREGAAENDE HALVAAR HAR TAGET AF DE AF SINE KUNDER , DER VIRKER I TYSKLAND , DANMARK , IRLAND , NEDERLANDENE OG BLOEU .

6UBC HAR ANLAGT SAG PRINCIPALT MED PAASTAND OM , AT BESLUTNINGEN AF 17 . DECEMBER 1975 ANNULLERES , OG AT KOMMISSIONEN DOEMMES TIL AT BETALE 1 REGNINGSENHED I ERSTATNING FOR IDEEL SKADE , SUBSIDIAERT , FOR DET TILFAELDE AT BESLUTNINGEN OPRETHOLDES , MED PAASTAND OM , AT BOEDEN OPHAEVES ELLER NEDSAETTES ;

7SELSKABET HAR TIL STOETTE FOR SINE PAASTANDE ANFOERT OTTE ANBRINGENDER :

1 ) SELSKABET BESTRIDER KOMMISSIONENS FREMSTILLING AF DET RELEVANTE MARKED , SAAVEL DET RELEVANTE VAREMARKED SOM DET GEOGRAFISKE MARKED ;

2 ) DET BESTRIDER , AT DET PAA DET RELEVANTE MARKED HAR EN DOMINERENDE STILLING I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 86 ;

3 ) DET FINDER , AT KLAUSULEN OM BETINGELSERNE FOR SALG AF BANANER I GROEN TILSTAND ER BERETTIGET PAA GRUND AF KRAVET OM AT SIKRE KVALITETEN AF DET PRODUKT , DER SAELGES TIL FORBRUGERNE ;

4 ) DET VIL PAAVISE , AT LEVERINGSNAEGTELSEN OVER FOR DET DANSKE FIRMA TH . OLESEN VAR BERETTIGET ;

5 ) DET FINDER , AT DET IKKE HAR ANVENDT DISKRIMINERENDE PRISER ;

6 ) DET FINDER , AT DET IKKE HAR ANVENDT URIMELIGE PRISER ;

7 ) DET ANFOERER , AT DEN ADMINISTRATIVE SAGSBEHANDLING HAR VAERET BEHAEFTET MED MANGLER ;

8 ) DET BESTRIDER BOEDEPAALAEGGELSEN OG PAASTAAR SUBSIDIAERT BOEDEN NEDSAT .

8EFTER SAGENS ANLAEG HAR UBC I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKEL 185 VED SAERSKILT DOKUMENT FREMSAT EN BEGAERING OM FORELOEBIGE FORHOLDSREGLER , DATERET 18 . MARTS 1967 , HVORI DOMSTOLENS PRAESIDENT ANMODES OM AT UDSAETTE FULDBYRDELSEN AF BESLUTNINGENS ARTIKEL 3 , LITRA A ) OG B ), 1 . LED , INDTIL DER ER TRUFFET AFGOERELSE I DET ANNULLATIONSSPOERGSMAAL , DER VERSERER FOR DOMSTOLEN ;

9VED KENDELSE AF 5 . APRIL 1976 HAR PRAESIDENTEN FOERT PARTERNES ERKLAERINGER OM AENDRINGEN AF KLAUSULEN OM VIDERESALG AF BANANER I GROEN TILSTAND TIL RETSBOGEN OG HAR BESTEMT FOELGENDE :

' FULDBYRDELSEN AF ARTIKEL 3 , LITRA A ) OG LITRA B ), 1 . LED I KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 17 . DECEMBER 1975 ( IV/26699 ) UDSAETTES , INDTIL DER ER AFSAGT DOM OM REALITETEN I SAG 27/76 , FOR SAA VIDT SOM SAGSOEGERNE IKKE AF EGEN DRIFT HAR BRAGT DE FORHOLD TIL OPHOER , SOM KOMMISSIONEN HAR PAATALT VED ARTIKEL 1 I DEN NAEVNTE BESLUTNING ' .

KAPITEL I - FOREKOMST AF EN DOMINERENDE STILLING

AFDELING 1 - DET RELEVANTE MARKED

10MED HENBLIK PAA BEDOEMMELSEN AF , OM UBC INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING PAA BANANMARKEDET , MAA DETTE MARKED AFGRAENSES SAAVEL I HENSEENDE TIL DEN PAAGAELDENDE VARE SOM I GEOGRAFISK HENSEENDE ;

11MULIGHEDERNE FOR KONKURRENCE I RELATION TIL TRAKTATENS ARTIKEL 86 MAA UNDERSOEGES PAA GRUNDLAG AF DEN PAAGAELDENDE VARES KARAKTERISTIKA OG VED ANVENDELSE AF ET BESTEMT AFGRAENSET GEOGRAFISK OMRAADE , HVOR VAREN MARKEDSFOERES , OG HVOR KONKURRENCEBETINGELSERNE ER TILSTRAEKKELIGT HOMOGENE TIL , AT VIRKNINGEN AF DEN PAAGAELDENDE VIRKSOMHEDS OEKONOMISKE STYRKE KAN BEDOEMMES .

PARAGRAF 1 . VAREMARKEDET

12FOR SAA VIDT ANGAAR VAREMARKEDET BOER DET FOERST UNDERSOEGES , OM BANANER , SOM HAEVDET AF SAGSOEGER , INDGAAR SOM EN DEL AF MARKEDET FOR FRISKE FRUGTER , FORDI FORBRUGEREN I ET VIST OMFANG KAN ERSTATTE DEM MED ANDRE SORTER AF FRISKE FRUGTER SAASOM AEBLER , APPELSINER , VINDRUER , FERSKNER , JORDBAER ETC ., ELLER OM DET RELEVANTE MARKED UDELUKKENDE ER BANANMARKEDET , DER OMFATTER BAADE MAERKEDE BANANER OG UMAERKEDE BANANER OG UDGOER ET MARKED , DER ER TILSTRAEKKELIGT HOMOGENT OG ADSKILT FRA MARKEDET FOR ANDRE FRISKE FRUGTER .

13TIL STOETTE FOR SIN OPFATTELSE GOER SAGSOEGER GAELDENDE , AT BANANER KONKURRERER MED ANDRE FRISKE FRUGTER I DE SAMME FORRETNINGER , PAA DE SAMME HYLDER OG TIL PRISER , DER KAN SAMMENLIGNES , FORDI DER ER TALE OM OPFYLDELSE AF DE SAMME BEHOV : DE KONSUMERES SOM DESSERT ELLER SOM MELLEMMAALTID ;

14DE STATISTIKKER , DER ER FREMLAGT , VISER IFOELGE SAGSOEGER , AT FORBRUGERNE KOEBER FAERREST BANANER MELLEM JUNI OG SEPTEMBER , NAAR DER ER RIGELIGT MED INDENLANDSK FRISK FRUGT PAA MARKEDET ;

15UNDERSOEGELSER FORETAGET AF FRUIT AND AGRICULTURE ORGANISATION ( FAO ) ( NAVNLIG I 1975 ) SKULLE BEKRAEFTE , AT BANANPRISERNE ER RELATIVT LAVE I SOMMERMAANEDERNE , OG AT F.EKS . AEBLEPRISERNE HAR EN STATISTISK SET SIGNIFIKANT VIRKNING PAA FORBRUGET AF BANANER I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND ;

16IFOELGE DE NAEVNTE UNDERSOEGELSER KAN DER OBSERVERES ET VIST PRISFALD PAA BANANER MOD SLUTNINGEN AF AARET I ' APPELSINSAESONEN ' ,

17DE SAESONBESTEMTE PERIODER , HVOR DER ER RIGELIGT MED ANDRE FRISKE FRUGTER , INDVIRKER SAALEDES IKKE ALENE PAA BANANPRISERNE , MEN OGSAA PAA STOERRELSEN AF BANANSALGET OG FOELGELIG PAA BANANIMPORTENS OMFANG ;

18SAGSOEGER UDLEDER AF DISSE RESULTATER , AT BANANER OG ANDRE FRISKE FRUGTER HOERER TIL ET OG SAMME MARKED , OG AT UBC ' S HANDLINGER SKULLE HAVE VAERET UNDERSOEGT UD FRA DENNE FORUDSAETNING VED AFGOERELSEN AF , OM TRAKTATENS ARTIKEL 86 SKULLE FINDE ANVENDELSE .

19KOMMISSIONEN HAEVDER , AT EFTERSPOERGSLEN PAA BANANER KAN ADSKILLES FRA EFTERSPOERGSLEN PAA ANDRE FRISKE FRUGTER , NAVNLIG FORDI BANANEN UDGOER EN VIGTIG BESTANDDEL AF VISSE BEFOLKNINGSGRUPPERS KOST ;

20BANANENS SAERLIGE EGENSKABER SPILLER IFOELGE KOMMISSIONEN IND VED FORBRUGERENS VALG , OG DE MEDFOERER , AT FORBRUGEREN HVERKEN FULDSTAENDIGT ELLER I VAESENTLIGT OMFANG SOEGER AT ERSTATTE BANANEN MED ANDRE FRUGTER ;

21KOMMISSIONEN UDLEDER AF DE AF SAGSOEGER ANFOERTE UNDERSOEGELSER , AT PRISERNE PAA ELLER UDBUDET AF ANDRE FRUGTER HAR MEGET RINGE INDFLYDELSE PAA PRISERNE PAA OG UDBUDET AF BANANER PAA DET RELEVANTE MARKED , OG AT DISSE VIRKNINGER ER ALT FOR BEGRAENSEDE I TIDSMAESSIG HENSEENDE , ALT FOR RINGE OG ALT FOR ALMINDELIGE TIL , AT MAN KAN DRAGE DEN KONKLUSION HERAF , AT DISSE ANDRE FRUGTER INDGAAR SOM SUBSTITUTIONSVARER PAA DET SAMME MARKED SOM BANANERNE .

22FOR AT DET SKAL KUNNE ANTAGES , AT BANANEN HAR ET MARKED , DER ER TILSTRAEKKELIGT ADSKILT FRA MARKEDET FOR ANDRE FRUGTER , MAA DEN KUNNE INDIVIDUALISERES VED SAERLIGE KENDETEGN , SOM ADSKILLER DEN FRA ANDRE FRISKE FRUGTER I EN SAADAN GRAD , AT DEN KUN I RINGE OMFANG KAN SUBSTITUERES AF DISSE ANDRE FRUGTER OG KUN I LIDET MAERKBART OMFANG UDSAETTES FOR KONKURRENCE FRA DISSE FRUGTER .

23MODNINGEN AF BANANER FOREGAAR AARET RUNDT UDEN HENSYN TIL SAESON ;

24PRODUKTIONEN AF BANANER LIGGER GENNEM HELE AARET OVER EFTERSPOERGSLEN , DER NAARSOMHELST KAN IMOEDEKOMMES ;

25SOM FOELGE AF DISSE SAERLIGE FORHOLD ER DER TALE OM EN FRUGT MED EN SAERLIG GUNSTIG STILLING , HVIS PRODUKTION OG MARKEDSFOERING KAN TILPASSES ANDEN FRISK FRUGTS SAESONMAESSIGE UDSVING , UDSVING DER KENDES OG KAN FORUDBEREGNES ;

26EFTERSOM FORBRUGEREN KAN KOEBE DENNE FRUGT AARET RUNDT , ER DER IKKE NOGEN SAESON , HVOR DET ER NOEDVENDIGT AT UDSKIFTE DEN MED ANDRE FRUGTER ;

27DA BANANEN ER EN FRUGT , DER ER PAA MARKEDET NAARSOMHELST I TILSTRAEKKELIGE MAENGDER , SKAL SPOERGSMAALET OM , HVORVIDT BANANEN KAN SUBSTITUERES AF ANDRE FRUGTER , AFGOERES UD FRA EN PERIODE PAA ET HELT AAR VED BEREGNINGEN AF DEN GRAD AF KONKURRENCE , DER ER MELLEM BANANER OG ANDRE FRISKE FRUGTER ;

28DET FREMGAAR AF DE UNDERSOEGELSER OVER BANANMARKEDET , DER ER TILGAAET SAGENS AKTER , AT DER IKKE ER NOGEN SIGNIFIKANT KRYDSELASTICITET PAA LANG SIGT , OG SOM ANFOERT HELLER IKKE NOGEN GENEREL , SAESONBESTEMT SUBSTITUERBARHED MELLEM BANANER OG DE FORSKELLIGE AARSTIDERS FRUGTER , BORTSET FRA TO ( FERSKNER OG DRUER TIL SPISEBRUG ) OG KUN I ET LAND ( TYSKLAND ) INDEN FOR DET RELEVANTE GEOGRAFISKE MARKED ;

29FOR SAA VIDT ANGAAR DE TO FRUGTER , DER ER PAA MARKEDET HELE AARET ( APPELSINER OG AEBLER ), KAN DEN FOERSTE IKKE SUBSTITUERES OG DEN ANDEN KUN TIL EN VIS GRAD ;

30DENNE MEGET RINGE GRAD AF SUBSTITUERBARHED SKYLDES BANANENS SAERLIGE KENDETEGN OG ALLE DE FAKTORER , DER PAAVIRKER FORBRUGERENS VALG ;

31BANANENS UDSEENDE , SMAG , BLOEDE KONSISTENS , MANGEL PAA KERNER , HAANDTERLIGHED OG KONSTANTE PRODUKTIONSNIVEAU BEVIRKER , AT DEN KAN OPFYLDE KONSTANTE BEHOV FOR EN BETYDELIG DEL AF BEFOLKNINGEN SAASOM BOERN , GAMLE OG SYGE ;

32FOR SAA VIDT ANGAAR PRISERNE VISER TO UNDERSOEGELSER FRA FAO , AT - FALDENDE - PRISER PAA ANDRE FRUGTER ( OG ALENE PAA FERSKNER OG DRUER TIL SPISEBRUG ) KUN PAAVIRKER BANANSALGET I SOMMERMAANEDERNE , NAVNLIG I JULI MAANED , OG HER I EN STOERRELSESORDEN DER IKKE OVERSTIGER 20 % ;

33SELV OM DET IKKE KAN BENAEGTES , AT DENNE VARE I DE PAAGAELDENDE MAANEDER OG I NOGLE UGER I SLUTNINGEN AF AARET ER UDSAT FOR KONKURRENCE FRA ANDRE FRUGTER , MEDFOERER DEN BETYDELIGE MULIGHED FOR AT TILPASSE STOERRELSEN AF IMPORTEN OG MARKEDSFOERINGEN AF BANANER PAA DET RELEVANTE GEOGRAFISKE MARKED , AT KONKURRENCEN ER MEGET STAERKT BEGRAENSET , OG AT BANANPRISERNE UDEN STOERRE VANSKELIGHEDER TILPASSER SIG DE PERIODER , HVOR DER ER RIGELIGT MED FRUGT ;

34DET FREMGAAR AF DET ANFOERTE , AT ET STORT ANTAL FORBRUGERE , SOM HAR ET KONSTANT BEHOV FOR BANANER , IKKE I UDPRAEGET ELLER BLOT MAERKBART OMFANG OPHOERER MED AT KOEBE DENNE VARE , FORDI DER KOMMER ANDRE FRISKE FRUGTER PAA MARKEDET , OG AT SELV DET STOERSTE SAESONBESTEMTE UDBUD AF DISSE FRUGTER KUN PAAVIRKER FORBRUGET I BEGRAENSET TID OG FOR SAA VIDT ANGAAR SUBSTITUTION KUN I SAERDELES BEGRAENSET OMFANG ;

35HERAF FOELGER , AT BANANMARKEDET ER ET MARKED , DER ER TILSTRAEKKELIGT KLART ADSKILT FRA MARKEDET FOR ANDRE FRISKE FRUGTER .

PARAGRAF 2 . DET GEOGRAFISKE MARKED

36SOM DET GEOGRAFISKE MARKED , HVOR DET SKAL UNDERSOEGES , OM UBC HAR MULIGHED FOR AT HINDRE EN EFFEKTIV KONKURRENCE , HAR KOMMISSIONEN UDVALGT FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND , DANMARK , IRLAND , NEDERLANDENE OG BLOEU ( DEN OEKONOMISKE UNION BELGIEN LUXEMBOURG );

37KOMMISSIONEN FINDER , AT DE OEKONOMISKE BETINGELSER I DENNE DEL AF FAELLESMARKEDET GOER DET MULIGT FOR IMPORTOERER/FORHANDLERE AF BANANER AT MARKEDSFOERE DERES VARER PAA NORMAL VIS , UDEN AT UBC I FORHOLD TIL ANDRE IMPORTOERER / FORHANDLERE ER UDSAT FOR SAERLIGE OEKONOMISKE HINDRINGER ;

38OMVENDT MAA , IFOELGE KOMMISSIONEN DE ANDRE MEDLEMSSTATER I FAELLESSKABET ( FRANKRIG , ITALIEN , DET FORENEDE KONGERIGE ) HOLDES UDE FRA DENNE GEOGRAFISKE AFGRAENSNING AF MARKEDET , UANSET AT UBC UDOEVER EN OMFATTENDE VIRKSOMHED I DISSE STATER , IDET DER DER PAA GRUND AF IMPORTORDNINGER HERSKER SAERLIGE FORHOLD MED HENSYN TIL MARKEDSFOERINGSVILKAAR OG UDVALGET AF DE DER SOLGTE BANANER .

39SAGSOEGER GOER GAELDENDE , AT DET GEOGRAFISKE MARKED , HVOR EN VIRKSOMHEDS OEKONOMISKE OG HANDELSMAESSIGE STYRKE SKAL BEDOEMMES , KUN KAN OMFATTE OMRAADER , HVOR KONKURRENCEVILKAARENE ER ENSARTEDE ;

40KOMMISSIONEN HAR IFOELGE SAGSOEGER MED RETTE FRA DET NAEVNTE MARKED UDELUKKET FRANKRIG , ITALIEN OG DET FORENEDE KONGERIGE , MEN DEN HAR UNDLADT AT TAGE HENSYN TIL FORSKELLENE I KONKURRENCEVILKAARENE I DE ANDRE MEDLEMSSTATER , IDET KOMMISSIONEN PAA GRUND AF DISSE FORSKELLE BURDE VAERE NAAET TIL SAMME RESULTAT I RELATION TIL DISSE STATER SOM I RELATION TIL DE OVENNAEVNTE TRE LANDE ;

41I DE PAAGAELDENDE MEDLEMSSTATER ER DE TRE GAELDENDE TOLDORDNINGER NEMLIG VAESENSFORSKELLIGE : EN NULTARIF I TYSKLAND FOR ET BANANKONTINGENT , SOM DAEKKER STOERSTEDELEN AF EFTERSPOERGSLEN I DETTE LAND , EN OVERGANGSTARIF I IRLAND OG DANMARK OG DEN FAELLES YDRE TOLDTARIF , DET VIL SIGE 20 % , FOR IMPORT TIL BENELUXLANDENE ;

42KOMMISSIONEN HAR HELLER IKKE TAGET HENSYN TIL FORBRUGERVANERNE I DE ENKELTE MEDLEMSSTATER ( I TYSKLAND ER DET AARLIGE FORBRUG AF FRISK FRUGT PER INDIVID 2,5 GANGE FORBRUGET I IRLAND OG DOBBELT SAA STORT SOM FORBRUGET I DANMARK ), FORSKELLE I HANDELSSTRUKTUR , I KONCENTRATION OG I MONETAER HENSEENDE ;

43SAGSOEGER UDLEDER AF DET ANFOERTE , AT DET AF KOMMISSIONEN ANVENDTE GEOGRAFISKE MARKED OMFATTER OMRAADER , HVOR KONKURRENCEVILKAARENE ER SAA FORSKELLIGE , AT DE IKKE KAN ANTAGES AT UDGOERE ET ENKELT MARKED .

44DET ER EN FORUDSAETNING FOR , AT ARTIKEL 86 KAN FINDE ANVENDELSE PAA EN VIRKSOMHED MED EN DOMINERENDE STILLING , AT DER FORETAGES EN KLAR AFGRAENSNING AF DEN VAESENTLIGE DEL AF FAELLESMARKEDET , HVOR VIRKSOMHEDEN ER I STAND TIL EVENTUELT AT BEGAA MISBRUG , DER KAN HINDRE EN EFFEKTIV KONKURRENCE , OG HVOR KONKURRENCEBETINGELSERNE FOR DEN PAAGAELDENDE VARE OBJEKTIVT SET SKAL VAERE ENS FOR ALLE ERHVERVSDRIVENDE ;

45FAELLESSKABET HAR IKKE INDFOERT EN FAELLES MARKEDSORDNING FOR BANANER ;

46FOELGELIG ER IMPORTORDNINGERNE YDERST FORSKELLIGE FRA STAT TIL STAT OG ER UDTRYK FOR , AT DE BEROERTE STATER HVER ISAER FOERER DERES EGEN HANDELSPOLITIK ;

47DET FRANSKE MARKED ER SAALEDES I MEDFOER AF NATIONALE REGLER BEGRAENSET I IMPORTLEDDET VED EN SAERLIG IMPORTORDNING OG I DETAILLEDDET BREMSET AF EN DETAILPRIS , DER KONTROLLERES AF MYNDIGHEDERNE ;

48UDOVER VISSE FORANSTALTNINGER VEDROERENDE EN AARLIGT FASTSAT ' MAALPRIS ' ( ' PRIX OBJECTIF ' ) SAMT REGLER OM EMBALLERING , SORTERING OG MINIMUMSKRAV TIL KVALITETEN , ER DETTE MARKED FOR OMKRING 2/3 ' S VEDKOMMENDE FORBEHOLDT PRODUKTIONEN FRA DE OVERSOEISKE DEPARTEMENTER OG FOR 1/3 ' S VEDKOMMENDE PRODUKTIONEN FRA VISSE LANDE MED SAERLIGT GUNSTIGE HANDELSFORBINDELSER TIL FRANKRIG ( GHANA , MADAGASKAR , CAMEROUN ), HVORFRA BANANERNE IMPORTERES TOLDFRIT , OG DET STYRES GENNEM EN ORDNING , HVIS FORVALTNING ER OVERLADT TIL EN ' COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER ' ( CIB );

49PAA MARKEDET I DET FORENEDE KONGERIGE GAELDER DER ' COMMONWEALTH PREFERENCES ' , EN ORDNING , DER NAVNLIG BESTAAR I , AT DER OPRETHOLDES ET PRODUKTIONSNIVEAU TIL FORDEL FOR UDVIKLINGSLANDENE INDEN FOR COMMONWEALTH SAMT EN PRIS , DER BETALES TIL PRODUCENTSAMMENSLUTNINGERNE , OG SOM ER DIREKTE KNYTTET TIL SALGSPRISEN FOR GROENNE BANANER I DET FORENEDE KONGERIGE ;

50PAA DET ITALIENSKE MARKED ER DER EFTER OPHAEVELSEN I 1965 AF DET STATSMONOPOL , DER STOD FOR SALG AF BANANER , INDFOERT EN NATIONAL KONTINGENTERINGSORDNING , SOEFARTMINISTERIET OG DET NATIONALE VALUTAKONTROLKONTOR KONTROLLERER IMPORTEN OG BEFRAGTNINGSKONTRAKTER FOR UDENLANDSKE BAADE , DER ANVENDES TIL BANANTRANSPORT ;

51DEN NATIONALE ORDNING FOR DISSE TRE MARKEDER BEVIRKER , AT SAGSOEGERENS BANANER IKKE KONKURRERER PAA LIGE FOD MED ANDRE BANANER , DER SAELGES I DISSE STATER , IDET DISSE ER OMFATTET AF EN PRAEFERENCEORDNING , OG KOMMISSIONEN HAR MED RETTE UNDLADT AT INDDRAGE DISSE TRE NATIONALE MARKEDER I DET UNDERSOEGTE GEOGRAFISKE MARKED ;

52DERIMOD ER DER I DE SEKS ANDRE STATER ET FULDSTAENDIG FRIT MARKED , SELV OM DER GAELDER SAERSKILTE TOLDBESTEMMELSER OG NOEDVENDIGVIS FORSKELLIGE , MEN IKKE DISKRIMINERENDE TRANSPORTOMKOSTNINGER , OG KONKURRENCEVILKAARENE PAA DISSE MARKEDER ER ENS FOR ALLE ;

53I HENSEENDE TIL MULIGHEDERNE FOR , AT DEN FRIE KONKURRENCE KAN UDFOLDE SIG , UDGOER DISSE SEKS STATER ET OMRAADE , SOM ER TILSTRAEKKELIGT ENSARTET TIL , AT DET KAN BEHANDLES UNDER ET ;

54UBC HAR ORGANISERET MARKEDSFOERINGEN AF SINE VARER FRA SIT DATTERSELSKAB I ROTTERDAM - UBCBV - SOM KOORDINERER SALGET I HELE DENNE DEL AF FAELLESMARKEDET ;

55TRANSPORTOMKOSTNINGERNE ER INGEN REEL HINDRING FOR DEN DISTRIBUTIONSPOLITIK , SOM UBC HAR VALGT , OG SOM BESTAAR I AT SAELGE F.O.R . ROTTERDAM OG BREMERHAVEN , DE TO HAVNE , HVOR BANANERNE LOSSES ;

56DISSE FORHOLD BEVIRKER , AT DET PAAGAELDENDE MARKED MAA ANSES SOM ET ENKELT MARKED ;

57DET FOELGER AF DET ANFOERTE , AT DET AF KOMMISSIONEN AFGRAENSEDE GEOGRAFISKE MARKED , SOM UDGOER EN VAESENTLIG DEL AF FAELLESMARKEDET , SKAL ANSES SOM DET RELEVANTE MARKED VED BEDOEMMELSEN AF , OM SAGSOEGER HAR EN DOMINERENDE STILLING ;

AFDELING 2 - UBC ' S STILLING PAA DET RELEVANTE MARKED

58KOMMISSIONEN FINDER , AT UBC INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING PAA DET RELEVANTE MARKED , OG KOMMISSIONEN STOETTER SIG HERVED PAA EN RAEKKE FAKTORER , SOM TILSAMMEN UBESTRIDELIGT SKULLE GIVE UBC EN OVERLEGEN STILLING I FORHOLD TIL SAMTLIGE KONKURRENTER , NEMLIG SELSKABETS MARKEDSANDEL I FORHOLD TIL KONKURRENTERNE , ANTALLET AF DETS FORSKELLIGE FORSYNINGSKILDER , DEN ENSARTEDE KVALITET AF DETS PRODUKT , ORGANISATIONEN AF DETS PRODUKTION OG TRANSPORT , SELSKABETS SALGSSYSTEM OG DETS REKLAMEKAMPAGNER , DETS FORSKELLIGARTEDE AKTIVITETER OG ENDELIG DETS VERTIKALE INTEGRATION ;

59KOMMISSIONEN FINDER PAA GRUNDLAG AF SAMTLIGE DISSE FORHOLD , AT UBC ER EN VIRKSOMHED MED EN DOMINERENDE STILLING , DER UNDER ET BETRAGTET I VIDT OMFANG KAN OPTRAEDE UAFHAENGIGT PAA DET RELEVANTE MARKED , OG SOM I VIDT OMFANG HAR MULIGHED FOR AT HINDRE EN EFFEKTIV KONKURRENCE FRA KONKURRENTERNE , DER KUN VILLE KUNNE OPNAA DE SAMME FORDELE VED EN BETYDELIG INDSATS OVER FLERE AAR , ET PERSPEKTIV , SOM IKKE ER OPMUNTRENDE , NAVNLIG FORDI FLERE FORSOEG HERPAA ER MISLYKKEDES ;

60UBC BESTRIDER DETTE OG ERKLAERER , AT RIGTIGHEDEN AF DETTE ANBRINGENDE IKKE PAA NOGEN MAADE ER BEVIST ;

61SELSKABET HAEVDER , AT DET , DET FORETAGER , KUN ER AT UDOEVE FAIR KONKURRENCE PAA PRISER , KVALITET OG SERVICE ;

62IFOELGE UBC VILLE EN OBJEKTIV BEDOEMMELSE AF SELSKABETS MARKEDSANDEL , FORSYNINGSMULIGHEDER , AF DEN ' AGGRESSIVE ' KONKURRENCE FRA ANDRE VIRKSOMHEDER , DISSES RESSOURCER , DERES METODER OG INTEGRATIONSGRAD , MODNERNE/FORHANDLERNES RELATIVE FRIHED , FREMKOMSTEN AF NYE KONKURRENTER PAA MARKEDET , VISSE KUNDERS STYRKE OG STOERRELSE , DET LAVE PRISNIVEAU OG ENDOG PRISFALD FOR BANANER SAMT DE TAB , SELSKABET HAR LIDT I DE SIDSTE FEM AAR , VED EN KORREKT ANALYSE HAVE FOERT TIL DEN KONKLUSION , AT SELSKABET HVERKEN I HENSEENDE TIL SIN STRUKTUR ELLER SIN ADFAERD BESIDDER DE TRAEK , DER KENDETEGNER ET FIRMA MED EN DOMINERENDE STILLING PAA DET RELEVANTE MARKED .

63ARTIKEL 86 UDTRYKKER DET ALMINDELIGE MAAL FOR FAELLESSKABETS VIRKE , DER ER KNAESAT VED TRAKTATENS ARTIKEL 3 , STK . 3 LITRA F ): GENNEMFOERELSE AF EN ORDNING , DER SIKRER , AT KONKURRENCEN INDEN FOR FAELLESMARKEDET IKKE FORDREJES ;

64I DEN UDSTRAEKNING SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER HERVED KAN PAAVIRKES , FORBYDER DENNE ARTIKEL , AT EN VIRKSOMHED MISBRUGER EN DOMINERENDE STILLING PAA EN VAESENTLIG DEL AF FAELLESMARKEDET ;

65BEGREBET DOMINERENDE STILLING I DENNE ARTIKEL ANGAAR DEN SITUATON , AT EN VIRKSOMHED INDTAGER EN SAA STAERK OEKONOMISK STILLING , AT DEN HAR MULIGHED FOR AT HINDRE , AT DER OPRETHOLDES EFFEKTIV KONKURRENCE PAA DET PAAGAELDENDE MARKED , IDET DEN NAEVNTE STILLING GIVER VIRKSOMHEDEN VIDE MULIGHEDER FOR UAFHAENGIG ADFAERD I FORHOLD TIL KONKURRENTER , KUNDER OG I SIDSTE INSTANS TIL FORBRUGERNE ;

66EN DOMINERENDE STILLING SKYLDES I ALMINDELIGHED EN KOMBINATION AF FLERE FORHOLD , SOM HVER FOR SIG IKKE NOEDVENDIGVIS VILLE VAERE AFGOERENDE .

67FOR AT AFGOERE , OM UBC ER EN VIRKSOMHED MED EN DOMINERENDE STILLING PAA DET RELEVANTE MARKED , MAA DER FOERST FORETAGES EN GENNEMGANG AF SELSKABETS STRUKTUR OG DERNAEST EN GENNEMGANG AF KONKURRENCEFORHOLDENE PAA DET NAEVNTE MARKED ;

68HERVED KAN DET VAERE HENSIGTSMAESSIGT OM FORNOEDENT AT TAGE SAADANNE FORHOLD I BETRAGTNING , SOM HAEVDES AT UDGOERE MISBRUG , UDEN NOEDVENDIGVIS AT KVALIFICERE DEM SAADAN .

PARAGRAF 1 . UBC ' S STRUKTUR

69UBC ' S KAPACITET OG METODER TIL PRODUKTION , EMBALLERING , TRANSPORT , SALG OG PRAESENTATION AF VAREN BOER UNDERSOEGES SUCCESSIVT ;

70UBC ER EN VIRKSOMHED , DER I MEGET HOEJ GRAD ER VERTIKALT INTEGRERET ;

71DENNE INTEGRATION KOMMER TIL UDTRYK I HVERT LED , FRA BANANERNE FORLADER PLANTAGEN , TIL DE LAESSES PAA JERNBANEVOGNE ELLER LASTVOGNE I AFSKIBNINGSHAVNENE , OG UDOVER DETTE LED FOERER UBC GENNEM ET VERITABELT NET AF REPRAESENTANTER KONTROL MED MODNING OG SALGSPRISER HELT FREM TIL MODNERE/FORHANDLERE OG GROSSISTER .

72FOR SAA VIDT ANGAAR PRODUKTIONSLEDDET EJER UBC STORE PLANTAGER I MELLEM- OG SYDAMERIKA ;

73SAAFREMT UBC ' S EGEN PRODUKTION IKKE KAN DAEKKE SELSKABETS BEHOV , KAN SELSKABET UDEN VANSKELIGHED KOEBE BANANER HOS UAFHAENGIGE PLANTAGEEJERE , EFTERSOM DET ER UBESTRIDT , AT DER , HVIS DER IKKE FORELIGGER EKSTRAORDINAERE OMSTAENDIGHEDER , ER EN OVERSKUDSPRODUKTION AF BANANER ;

74TALRIGE UAFHAENGIGE PRODUCENTER ER DESUDEN KNYTTET TIL UBC I KRAFT AF AFTALER OM DYRKNING , HVILKET HAR MEDFOERT , AT DE DYRKER SAADANNE BANANSORTER , SOM UBC HAR RAADET DEM TIL ;

75VIRKNINGERNE AF NATURKATASTROFER , SOM KAN AFBRYDE FORSYNINGERNE , ER STAERKT REDUCERET PAA GRUND AF DEN GEOGRAFISKE SPREDNING AF PLANTAGERNE OG PAA GRUND AF VALGET AF SAADANNE SORTER , SOM ER MEGET LIDT UDSATTE FOR SYGDOMME ;

76DETTE BLEV BEKRAEFTET AF DEN MAADE , HVORPAA UBC KUNNE REAGERE PAA FOELGERNE AF ORKANEN ' FIFI ' I 1974 ;

77I PRODUKTIONSLEDDET HAR UBC SAALEDES SIKKERHED FOR AT KUNNE OPFYLDE ENHVER ORDRE ;

78FOR SAA FIDT ANGAAR EMBALLERING OG PAKNING PAA STEDET RAADER UBC OVER FABRIKKER , ARBEJDSKRAFT , ANLAEG OG MATERIALE , SAALEDES AT DET SELV KAN BEHANDLE VARERNE ;

79BANANERNE TRANSPORTERES FRA PRODUKTIONSSTEDET TIL AFSKIBNINGSHAVNENE VED HJAELP AF SELSKABETS EGNE TRANSPORTMIDLER , HERUNDER JERNBANER .

80FOR SAA VIDT ANGAAR SOETRANSPORT ER DET UBESTRIDT , AT UBC ER DEN ENESTE VIRKSOMHED AF SIN ART , DER KAN TRANSPORTERE 2/3 AF SIN EKSPORT VED HJAELP AF SIN EGEN BANANFLAADE ;

81UBC HAR SAALEDES SIKKERHED FOR REGELMAESSIGT , UDEN RISIKO FOR , AT DETS EGNE SKIBE SKAL LIGGE STILLE , OG UANSET MARKEDSVILKAARENE , AT KUNNE TRANSPORTERE 2/3 AF SIT GENNEMSNITLIGE SALG , OG SELSKABET ER DET ENESTE , DER KAN SIKRE TRE REGELMAESSIGE ANKOMSTER OM UGEN I EUROPA , HVILKET GARANTERER SELSKABET HANDELSMAESSIG STABILITET OG RO .

82TAKKET VAERE STADIG VIDENSKABELIG OG TEKNISK FORSKNING FORBEDRER UBC KONTINUERLIGT PRODUKTIVITETEN OG UDBYTTET I PLANTAGERNE VED AT FORBEDRE DRAENINGSSYSTEMET , AFHJAELPE UTILSTRAEKKELIGE JORDBUNDSFORHOLD OG EFFEKTIVT BEKAEMPE PLANTESYGDOMME ;

83SELSKABET HAR UDVIKLET NYE MODNINGSMETODER , OG UBC ' S TEKNIKERE UNDERVISER FORHANDLERNE/MODNERNE AF CHIQUITA-BANANERNE I DISSE METODER ;

84DER ER OGSAA HER TALE OM ET FORHOLD , DER MAA LAEGGES TIL GRUND VED UNDERSOEGELSEN AF UBC ' S STILLING , IDET DE KONKURRERENDE FIRMAER IKKE KAN GENNEMFOERE FORSKNING PAA TILSVARENDE NIVEAU OG I SAA HENSEENDE ER HANDICAPPEDE I FORHOLD TIL SAGSOEGER .

85VED DEN ENDELIGE BEHANDLING OG VED KVALITETSKONTROLLEN ER DET ERKENDT , AT UBC IKKE ALENE KONTROLLERER DE MODNERE/FORHANDLERE , SOM ER SELSKABETS DIREKTE KUNDER , MEN OGSAA DE MODNERE/FORHANDLERE , DER ARBEJDER FOR SELSKABETS STOERRE KUNDERS REGNING SAASOM SCIPIO-KONCERNEN ;

86SELV OM KLAUSULEN OM FORBUDET MOD VIDERESALG AF BANANER I GROEN TILSTAND KUN VAR BEREGNET PAA AT SIKRE EN STRENG KVALITETSKONTROL , GIVER DEN FAKTISK UBC EN ABSOLUT KONTROL OVER AL HANDEL MED SELSKABETS VARER , SAA LAENGE SOM DE KAN HANDLES ENGROS , HVILKET VIL SIGE FOER PAABEGYNDELSEN AF MODNINGSPROCESSEN , DER UUNDGAAELIGT MEDFOERER , AT VARERNE MAA SAELGES FORHOLDSVIS HURTIGT ;

87DENNE GENERELLE KVALITETSKONTROL MED EN ENSARTET VARE BEVIRKER , AT REKLAME FOR DET PAAGAELDENDE MAERKE BLIVER EFFEKTIV .

88UBC HAR SIDEN 1967 KONCENTRERET HELE SIN POLITIK PAA DET RELEVANTE MARKED OM KVALITETEN AF SELSKABETS MAERKEVARE , CHIQUITA-BANANER ;

89DENNE POLITIK GIVER UBESTRIDELIGT UBC KONTROL MED PRODUKTETS FORARBEJDNING TIL SPISEBANANER , UANSET AT STOERSTEDELEN AF PRODUKTET IKKE LAENGERE TILHOERER SELSKABET ;

90DENNE POLITIK ER BASERET PAA EN FULDSTAENDIG REORGANISERING AF PRODUKTION , EMBALLERING , TRANSPORT , MODNING ( NYE ANLAEG MED VENTILATION OG KOELING ) OG SALG ( ET NET AF REPRAESENTANTER );

91DET ER LYKKEDES FOR UBC AT INDIVIDUALISERE DETTE PRODUKT VED MASSIVE OG GENTAGNE REKLAMEKAMPAGNER OG SALGSFREMSTOED MED DET RESULTAT , AT DET FORETRAEKKES AF FORBRUGEREN PAA TRODS AF PRISFORSKELLEN MELLEM UMAERKEDE BANANER ( I STOERRELSESORDENEN 30 TIL 40 % ) SAMT MELLEM BANANER AF MAERKET CHIQUITA OG BANANER AF ANDET MAERKE ( I STOERRELSESORDENEN 7 TIL 10 % );

92SELSKABET VAR FOERST TIL AT UDNYTTE DE MULIGHEDER , DER LIGGER I MAERKNING I TROPELANDE MED HENBLIK PAA OMFATTENDE REKLAME , HVILKET IFOELGE UBC HAR ' REVOLUTIONERET DEN KOMMERCIELLE UDNYTTELSE AF BANANERNE ' ( JF . STAEVNINGENS BILAG II A , S . 10 );

93SELSKABET HAR SAALEDES OPNAAET EN PRIVILEGERET STILLING , IDET CHIQUITA ER BLEVET DET FOERENDE BANANMAERKE PAA DET RELEVANTE MARKED , HVILKET HAR TIL FOELGE , AT FORHANDLEREN IKKE KAN TILLADE SIG IKKE AT UDBYDE DISSE BANANER TIL FORBRUGEREN .

94I SALGSLEDDET SIKRER DENNE INDIVIDUALISERING - DER ER VELBEGRUNDET , FORDI BANANER MED DETTE MAERKE ALTID HAR SAMME KVALITET - SELSKABET EN FAST KUNDEKREDS , HVILKET BEFAESTER SELSKABETS OEKONOMISKE STYRKE ;

95DET FORHOLD , AT SELSKABETS SALGSNET KUN OMFATTER ET BEGRAENSET ANTAL KUNDER , STORE KONCERNER ELLER FORHANDLERE/MODNERE , INDEBAERER EN FORENKLING AF LEVERINGSPOLITIKKEN OG MEDFOERER OMFATTENDE BESPARELSER ;

96DA SELSKABET - TRODS OVERSKUDSPRODUKTIONEN - FOERER DEN POLITIK KUN LIGE AKKURAT AT EFTERKOMME ORDRER PAA CHIQUITA-BANANER OG UNDERTIDEN KUN I BEGRAENSET OMFANG , ER UBC ' S STILLING I SALGSLEDDET SAERDELES STAERK ;

PARAGRAF 2 . KONKURRENCESITUATIONEN

97UBC ER DEN STOERSTE BANANKONCERN OG STOD I 1974 FOR 35 % AF AL BANANEKSPORT PAA VERDENSMARKEDET ;

98I DET FORELIGGENDE TILFAELDE KAN DER IMIDLERTID KUN TAGES HENSYN TIL SELSKABETS AKTIVITET PAA DET RELEVANTE MARKED .

99FOR SAA VIDT ANGAAR DETTE MARKED ER PARTERNE UENIGE OM UBC ' S MARKEDSANDEL I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND OG OM SELSKABETS SAMLEDE ANDEL AF HELE DET RELEVANTE MARKED .

100FOR DET FOERSTE HAR UBC ANFOERT , AT SELSKABETS SAMLEDE ANDEL AF DET RELEVANTE MARKED SKAL REDUCERES MED DEN PROCENTDEL , SOM VEDROERER VIRKSOMHEDEN SCIPIO , DER KOEBER SELSKABETS BANANER FOB I MELLEMAMERIKA .

101DENNE PROCENTDEL MAA IMIDLERTID MEDREGNES , FORDI SCIPIO NAESTEN UDELUKKENDE MODNER CHIQUITA-BANANER , HVIS FORSENDELSE TIL EUROPA KOORDINERES AF SELSKABET SVEN SALEN , FORDI SCIPIO UNDERKASTER SIG UBC ' S TEKNISKE KONTROL , FORDI DER FORELIGGER AFTALER OM LEVERING OG PRISER MELLEM DISSE TO KONCERNER , FORDI SCIPIO OVERHOLDER FORPLIGTELSEN TIL IKKE AT VIDERESAELGE CHIQUITA- BANANER I GROEN TILSTAND , OG FORDI DEN PAAGAELDENDE KONCERN I 30 AAR ALDRIG NOGEN SINDE HAR FORSOEGT AT HANDLE UAFHAENGIGT AF UBC ;

102DER FINDES SAMARBEJDSAFTALER MELLEM SCIPIO OG UBC , OG DE TO KONCERNER FOERER FAELLES PRISAKTIONER , FAELLES AKTIONER FOR AT GOERE SALGSSTEDER ATTRAKTIVE OG FAELLES REKLAMEKAMPAGNER ;

103DET BOER I OEVRIGT BEMAERKES , AT SCIPIO TAGER SAMME SALGSPRISER SOM DE ANDRE MODNERE , UBC LEVERER TIL ;

104HERAF FOELGER , AT DER IKKE ER KONKURRENCE MELLEM UBC OG SCIPIO .

105FOR DET ANDET ER DET AF KOMMISSIONEN ANFOERT , AT UBC HAR EN MARKEDSANDEL , SOM KOMMISSIONEN SKOENSMAESSIGT ANSLAAR TIL 45 % ;

106UBC HAEVDER IMIDLERTID , AT DENNE ANDEL I 1975 ER FALDET TIL 41 % .

107EN ERHVERVSDRIVENDE KAN KUN HAVE EN DOMINERENDE STILLING PAA ET BESTEMT VAREMARKED , HVIS DET ER LYKKEDES DEN PAAGAELDENDE AT OPNAA EN IKKE UBETYDELIG DEL AF DETTE MARKED .

108UDEN AT GAA IND PAA EN DISKUSSION OM PROCENTDELE , DER NOEDVENDIGVIS MAA VAERE OMTRENTLIGT FASTSAT , MAA DET ANSES FOR GODTGJORT , AT UBC ' S ANDEL AF DET RELEVANTE MARKED ALTID ER HOEJERE END 40 % OG NAERMER SIG 45 % ;

109DENNE PROCENTDEL ER IMIDLERTID IKKE I SIG SELV TILSTRAEKKELIG TIL , AT DET KAN KONKLUDERES , AT UBC KONTROLLERER MARKEDET ;

110DEN PAAGAELDENDE MARKEDSANDEL MAA VURDERES I FORHOLD TIL KONKURRENTERNES STYRKE OG ANTAL .

111DET SKAL FOERST FASTSLAAS , AT DEN NAEVNTE PROCENT PAA HELE DET RELEVANTE MARKED GROFT SET UDGOER EN ANDEL , DER ER FLERE GANGE STOERRE END DEN ANDEL , SOM BESIDDES AF KONKURRENTEN CASTLE & COOKE , DEN BEDST PLACEREDE KONKURRENT , MEDENS DE OEVRIGE KONKURRENTER LIGGER LANGT BAGEFTER ;

112DETTE KAN SAMMEN MED ANDRE ALLEREDE ANFOERTE FORHOLD ANSES SOM ET BEVIS PAA UBC ' S STYRKEMAESSIGE OVERLEGENHED ;

113EN VIRKSOMHED BEHOEVER IMIDLERTID IKKE AT HAVE FJERNET ENHVER KONKURRENCEMULIGHED FOR AT INDTAGE EN DOMINERENDE STILLING ;

114I DET FORELIGGENDE TILFAELDE VAR DER VED FLERE LEJLIGHEDER I 1973 FAKTISK MEGET LIVLIG KONKURRENCE , DA CASTLE & COOK PAA DET DANSKE OG DET TYSKE MARKED LANCEREDE OMFATTENDE REKLAMEKAMPAGNER OG SALGSFREMSTOED MED PRISRABATTER ;

115SAMTIDIG GENNEMFOERTE ALBA EN KRAFTIG OG MASSIV NEDSAETTELSE AF SINE PRISER OG TILBOED SALGSFREMMENDE MATERIALE ;

116FOR NYLIG HAR FIRMAET VELLEMAN ET TAS FOERT EN SAA INTENS KONKURRENCE PAA DET NEDERLANDSKE MARKED , AT PRISERNE ER FALDET NED UNDER PRISERNE PAA DET TYSKE MARKED , HVOR DE ELLERS TRADTITIONELT LIGGER LAVEST ;

117DET MAA IMIDLERTID FASTSLAAS , AT DISSE FIRMAER TRODS DERES ANSTRENGELSER IKKE I VIDERE OMFANG HAR FOROEGET DERES MARKEDSANDEL PAA DE NATIONALE MARKEDER , HVOR DE SATTE DERES FREMSTOED IND ;

118DET SKAL BEMAERKES , AT DISSE PERIODER MED KONKURRENCE , SOM TIDSMAESSIGT OG GEOGRAFISK VAR BEGRAENSET , IKKE OMFATTEDE HELE DET RELEVANTE MARKED ;

119SELV OM DE LOKALE FREMSTOED FRA VISSE KONKURRENTER KAN BETEGNES SOM ' VILDE ' , MAA DET FASTSLAAS , AT UBC FULDT UD HAR MODSTAAET DEM , ENTEN VED MIDLERTIDIGT AT TILPASSE SINE PRISER ( I NEDERLANDENE OVER FOR VELLEMAN ET TAS ) ELLER VED INDIREKTE AT LAEGGE PRESSION PAA MELLEMHANDLERNE ;

120HVIS MAN BETRAGTER UBC ' S STILLING PAA HVERT AF DE PAAGAELDENDE NATIONALE MARKEDER , KAN MAN I OEVRIGT , HVIS MAN SER BORT FRA IRLAND , KONSTATERE , AT SELSKABET DIREKTE , OG I TYSKLAND OGSAA INDIREKTE GENNEM MELLEMHANDLEREN SCIPIO , SAELGER NAESTEN DOBBELT SAA MANGE BANANER SOM DEN BEDST PLACEREDE KONKURRENT , OG AT SELSKABETS SALGSTAL IKKE GAAR MAERKBART NED , SELV NAAR NYE KONKURRENTER KOMMER IND PAA MARKEDET ;

121UBC HAR SAALEDES I KRAFT AF SIN OEKONOMISKE STYRKE KUNNET FASTLAEGGE EN ALT OMFATTENDE OG FLEKSIBEL STRATEGI , DER PAA HELE DET RELEVANTE MARKED HINDRER , AT NYE KONKURRENTER ETABLERER SIG ;

122KONKURRENTERS VANSKELIGHEDER VED AT FAA ADGANG TIL MARKEDET LIGGER NAVNLIG I DE SAERLIGT KAPITALKRAEVENDE INVESTERINGER , DER ER NOEDVENDIGE FOR OPRETTELSE OG DYRKNING AF BANANPLANTAGER , I BEHOVET FOR TALRIGE LEVERINGSKILDER FOR AT UNDGAA VIRKNINGERNE AF SYGDOMME OG UVEJR ( ORKANER , OVERSVOEMMELSER ), OPRETTELSE AF DE UUNDVAERLIGE FORSYNINGSVEJE , SOM DISTRIBUTION AF EN MEGET FORDAERVELIG VARE KRAEVER , DE STORDRIFTSBESPARELSER , SOM DEN NYANKOMNE PAA MARKEDET IKKE MED DET SAMME KAN OPNAA , SAMT DE FASTE OMKOSTNINGER VED ADGANGEN TIL MARKEDET , HERUNDER DE GENERELLE UDGIFTER VED AT KOMME IND PAA ET MARKED SAASOM UDGIFTER TIL OPRETTELSE AF ET PASSENDE HANDELSNET , OMKOSTNINGER VED OMFATTENDE REKLAMEKAMPAGNER , OG PAA ALLE DISSE PUNKTER ER DER TALE OM FINANSIELLE RISICI , HVOR UDGIFTERNE ER FORGAEVES , SAAFREMT FORSOEGET MISLYKKES ;

123SELV OM KONKURRENTERNE SOM ANFOERT AF UBC HAR MULIGHED FOR AT ANVENDE DE SAMME PRODUKTIONS- OG DISTRIBUTIONSMETODER SOM SAGSOEGER , STOEDER DE SAALEDES MOD NAESTEN UOVERSTIGELIGE PRAKTISKE OG FINANSIELLE HINDRINGER ;

124DER ER OGSAA HER TALE OM ET FORHOLD , DER ER KARAKTERISTISK FOR EN DOMINERENDE STILLING .

125UBC HAR IMIDLERTID FREMHAEVET TAB , SOM SELSKABET SKULLE HAVE LIDT VED SALG AF BANANER FRA 1971 TIL 1976 - MEDENS KONKURRENTERNE SKULLE HAVE HAFT FORTJENESTE - OG DET UDLEDER HERAF , AT DA SELVE KERNEN I EN DOMINERENDE STILLING BESTAAR I MULIGHEDEN FOR AT BESTEMME PRISERNE , TALER DEN OMSTAENDIGHED , AT DER ER LIDT TAB , IMOD , AT DER SKULLE FORELIGGE EN DOMINERENDE STILLING .

126EN VIRKSOMHEDS OEKONOMISKE STYRKE KAN IKKE BEDOEMMES PAA GRUNDLAG AF DENS RENTABILITET , OG EN RINGE FORTJENESTMARGEN ELLER ENDOG MIDLERTIDIGE TAB ER IKKE UFORENELIG MED EN DOMINERENDE STILLING , LIGE SAA VEL SOM HOEJE FORTJENESTER KAN VAERE FORENELIGE MED EN SITUATION , HVOR DER FORELIGGER EFFEKTIV KONKURRENCE ;

127DEN OMSTAENDIGHED , AT DER MIDLERTIDIGT ER TALE OM MANGLENDE ELLER RINGE RENTABILITET , MAA BEDOEMMES KONKRET I FORHOLD TIL SAMTLIGE UBC ' S AKTIVITETER ;

128DET ER VIGTIGERE AT FASTSLAA , AT KUNDERNE UANSET UBC ' S EVENTUELLE TAB FORTSAETTER MED AT KOEBE FLERE VARER AF UBC , SOM ER DEN DYRESTE SAELGER , HVILKET ER ET KARAKTERISTISK TRAEK VED EN DOMINERENDE STILLING , OG DET ER BEVISET HERFOR , DER ER AFGOERENDE I DET FORELIGGENDE TILFAELDE ;

129DE FORDELE , SOM UBC HAR , SIKRER SAALEDES TILSAMMEN SELSKABET EN DOMINERENDE STILLING PAA DET RELEVANTE MARKED .

KAPITEL II - MISBRUG AF DENNE DOMINERENDE STILLING

AFDELING 1 - ADFAERDEN OVER FOR MODNERNE

PARAGRAF 1 . KLAUSULEN OM FORBUD MOD VIDERESALG AF BANANER I GROEN TILSTAND

130KOMMISSIONEN FINDER , AT SAGSOEGER HAR MISBRUGT SIN DOMINERENDE STILLING OVER FOR MODNERNE/FORHANDLERNE , FOR DET FOERSTE VED ANVENDELSE AF EN I SELSKABETS ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER OPTAGET KLAUSUL OM FORBUD FOR SELSKABETS MODNERE / FORHANDLERE MOD AT VIDERESAELGE SELSKABETS BANANER I GROEN TILSTAND .

131KOMMISSIONEN BEMAERKER DESUDEN , AT UBC OGSAA HAR INSISTERET PAA , AT MODNERNE/FORHANDLERNE IKKE SOLGTE ANDRE BANANER END DEM , UBC HAVDE LEVERET , AT DE IKKE VIDERESOLGTE UBC ' S BANANER TIL KONKURRERENDE MODNERE ELLER TIL UDENLANDSKE HANDLENDE , IDET SELSKABET FORSIKREDE , AT DET HAVDE OPSTILLET SAMME KRAV OVER FOR DE OEVRIGE UDENLANDSKE MODNERE/FORHANDLERE ;

132DENNE PRAKSIS STARTEDE I JANUAR 1967 , DA UBC UNDER MAERKET ' CHIQUITA ' FORSOEGTE AT INTRODUCERE DEN NYE BANAN ' CAVENDISH VALERY ' I EUROPA , SOM ERSTATTEDE SORTEN ' GROS MICHEL ' , KENDT UNDER MAERKET ' FYFFES ' ;

133SELV OM FORBUDET MOD AT VIDERESAELGE BANANER I GROEN TILSTAND IKKE ALTID VAR SKRIFTLIGT NEDFAELDET , ER DET IFOELGE KOMMISSIONEN SIDEN 1967 IKKE DESTO MINDRE I SAMTLIGE DE STATER , DER UDGOER DET RELEVANTE MARKED , BLEVET NOEJE HAANDHAEVET OVER FOR UBC ' S IMPORTOERER/MODNERE/FORHANDLERE , HERUNDER SCIPIO- KONCERNEN ;

134ET EKSEMPEL PAA DETTE FORBUD SAAS I DECEMBER 1973 , DA UBC NAEGTEDE AT SAELGE TIL DET DANSKE FIRMA OLESEN , SOM MAATTE SE SIG AFVIST AF SAMTLIGE DE FORHANDLERE ( HERUNDER SCIPIO-KONCERNEN ), DET HAVDE RETTET HENVENDELSE TIL MED HENBLIK PAA LEVERING AF GROENNE BANANER ;

135UDOVER AT DENNE FORPLIGTELSE IFOELGE KOMMISSIONEN INDIREKTE BIDRAGER TIL AT STYRKE OG BEFAESTE UBC ' S DOMINERENDE STILLING , GOER DEN ENHVER HANDEL MED UBC ' S GROENNE BANANER , MAERKEDE ELLER UMAERKEDE , NAESTEN UMULIG SAAVEL INDEN FOR EN ENKELT STAT SOM MELLEM MEDLEMSSTATER , OG DENNE KLAUSUL HAR SAALEDES EN TILSVARENDE VIRKNING SOM ET EKSPORTFORBUD ;

136DENNE KLAUSULS VIRKNING FORSTAERKES IFOELGE KOMMISSIONEN YDERLIGERE AF DEN POLITIK , SOM UBC HAR INDFOERT , OG SOM BESTAAR I , AT UBC LEVERER ET KVANTUM BANANER TIL SINE KUNDER , DER ER MINDRE END DET KVANTUM , DE HAR AFGIVET ORDRE PAA , HVORVED DISSE BLIVER UDE AF STAND TIL AT INDLEDE NOGEN FORM FOR KONKURRENCEAKTION OVER FOR PRISFORSKELLEN MELLEM DE FORSKELLIGE STATER , OG HVORVED DE TVINGES TIL AT BEGRAENSE SIG TIL DERES ROLLE SOM MODNERE ;

137DISSE FORBUD OG DISSE FORMER FOR PRAKSIS UDGOER - STADIG IFOELGE KOMMISSIONEN - PAA EN GANG ET VAESENTLIGT LED I DET OMFATTENDE SYSTEM , DER GOER DET MULIGT FOR SAGSOEGER FULDSTAENDIG AT KONTROLLERE SALGET AF SELSKABETS PRODUKT OG AT BEGRAENSE KONKURRENCEN , OG UDGOER SAMTIDIG GRUNDLAGET FOR DE TRE ANDRE FORMER FOR MISBRUG , SOM UBC ER ANKLAGET FOR ;

138KOMMISSIONEN ANFOERER ENDELIGT , AT SAGSOEGER FOERST I MAANEDEN ( 31 . 1 . 1976 ) EFTER BESLUTNINGEN AF 17 . DECEMBER 1975 , HVORI SAGSOEGER BLEV FUNDET SKYLDIG I OVERTRAEDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 86 ( OG ALTSAA FOER DEN 1 . 2 . 1976 , SOM KOMMISSIONEN HAVDE FASTSAT SOM SIDSTE FRIST FOR SAGSOEGER TIL AT GIVE DEN MEDDELELSE OM OPHAEVELSE AF FORBUDET MOD AT VIDERESAELGE BANANER I GROEN TILSTAND ), UDSENDTE EN CIRKULAERESKRIVELSE TIL SINE KUNDER PAA DET RELEVANTE MARKED , HVORI DET BLEV ANGIVET , AT FORMAALET MED DEN PAAGAELDENDE KLAUSUL ALDRIG HAVDE VAERET AT FORBYDE EN AUTORISERET MODNER AT SAELGE GROENNE CHIQUITA-BANANER TIL EN ANDEN CHIQUITA-MODNER OG HELLER IKKE AT FORBYDE VIDERESALG AF GROENNE BANANER UDEN MAERKE .

139SOM SVAR PAA DISSE KLAGEPUNKTER ANFOERER SAGSOEGER , AT DEN OMTVISTEDE KLAUSUL FOR BELGIENS , DANMARKS OG NEDERLANDENES VEDKOMMENDE VAR FORMULERET SAALEDES : ' BANANER KAN KUN VIDERESAELGES , NAAR DE ER MODNE ' ( DEN DANSKE KLAUSUL PRAECISERER , AT MAN KUN KAN VIDERESAELGE BANANER AF FARVE NR . 3 );

140KLAUSULEN FOR NEDERLANDENE BLEV ANMELDT TIL KOMMISSIONEN DEN 15 . NOVEMBER 1968 I FOELGENDE FORM : ' SALG TIL KONKURRERENDE BANANMODNERE , SOM FAAR LEVERANCER FRA OS , ER IKKE TILLADT ' ;

141SAGSOEGER FINDER DET FORBAVSENDE , AT KOMMISSIONEN IKKE HAR ANMODET SELSKABET OM AT PRAECISERE OG I GIVET FALD AENDRE ORDLYDEN AF SALGSBETINGELSERNE MED HENBLIK PAA UNDERSOEGELSEN AF , OM SELSKABET KUNNE FAA FRITAGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 85 , STK . 3 , OG UDTRYKKER LIGELEDES FORBAVSELSE OVER , AT DET HAR TAGET KOMMISSIONEN SYV AAR AT UDARBEJDE OG AFSLUTTE DEN FAELDENDE BESLUTNING ;

142DENNE KLAUSUL HAR IFOELGE SAGSOEGER KUN HAFT TIL FORMAAL DELS AT BESKYTTE MAERKET OG ALTSAA I SIDSTE INSTANS FORBRUGERNE , IDET DEN SIKREDE VARERNE - DER VAR UDVALGT OG MAERKET I TROPELANDENE - EN SAERLIG HOEJ KVALITET VED AT LADE DISSE VARER VAERE FORBEHOLDT ERFARNE MODNERE , DER HAVDE DE FORNOEDNE MODNINGSANLAEG , ANVENDTE HOEJT UDVIKLEDE TEKNISKE METODER , PERFEKTIONERET AF UBC ' S INGENIOERER , OG SOM ACCEPTEREDE KONTROL FRA DE SIDSTNAEVNTE , DELS AT BRINGE CHIQUITA-BANANERNE PAA MARKEDET , NAAR DERES KVALITET ER PAA SIT HOEJESTE ;

143DENNE KLAUSUL HAR IFOELGE SAGSOEGER ALDRIG VAERET TAENKT SOM , ANVENDT SOM ELLER GENNEMFOERT SOM ET EKSPORTFORBUD ;

144DET HAR ALDRIG VAERET SAGSOEGERS HENSIGT AT ANVENDE SANKTIONER , SAAFREMT KLAUSULEN IKKE BLEV OVERHOLDT ;

145SAGSOEGER ANFOERER I OEVRIGT , AT DE , DER HANDLER MED BANANER , SAELGER ET HALVFORARBEJDET PRODUKT , DER ER YDERST FORDAERVELIGT , OG SOM IFOELGE SIN NATUR BOER MODNES MED DET SAMME SNARERE END AT SAELGES VIDERE HORISONTALT , OG AT HANDELEN MED BANANER I GROEN TILSTAND - SAAFREMT DEN OVERHOVEDET EKSISTEREDE - KUN HAR KUNNET VAERE MARGINAL ;

146EN MODNERS OPGAVE ER IFOELGE SAGSOEGER KUN AT MODNE BANANERNE OG AT DISTRIBUERE DEM TIL DETAILHANDLERNE ;

147BORTSET FRA NOGLE UGER HVERT AAR ER MODNERENS BRUTTOFORTJENESTE I OEVRIGT HOEJERE END DEN FORTJENESTE , SOM HAN KUNNE OPNAA VED AT SPEKULERE I GENNEMSNITLIGE PRISFORSKELLE MELLEM DE FORSKELLIGE MARKEDER , OG HAN HAR SAALEDES INGEN INTERESSE I AT INDLADE SIG PAA HORISONTALE SALG AF GROENNE BANANER ;

148DET ENESTE TILFAELDE , HVOR KLAUSULEN TILSYNELADENDE HAR SPILLET EN ROLLE , ER TILFAELDET OLESEN ;

149UBC ANFOERER , AT DETTE IMIDLERTID ER ET SAERLIGT TILFAELDE , DER SKYLDES EN STRID MELLEM UBC OG DENNES DANSKE MODNER , OG DENNE STRID HAR INGEN SAMMENHAENG MED ANVENDELSEN AF FORBUDET MOD SALG AF GROENNE BANANER ;

150UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER FOREKOMMER DET SAGSOEGER ' URIMELIGT OG UBERETTIGET ' , AT SELSKABET ER BLEVET PAALAGT AT OPHAEVE DEN PAAGAELDENDE KLAUSUL , FOR DA SAGSOEGER IKKE HAR NOGET EGET MODNINGSANLAEG - BORTSET FRA SPIERS I BELGIEN , DER REPRAESENTERER 3,3 % AF MODNINGSKAPACITETEN I ' DET RELEVANTE MARKED ' - VIL SELSKABET IKKE LAENGERE VAERE I STAND TIL AT SIKRE KVALITETEN AF DETS BANANER OVER FOR FORBRUGEREN , HVILKET VIL OEDELAEGGE HELE SELSKABETS HANDELSPOLITIK .

151DOMSTOLENS BEHANDLING VIL BEGRAENSE SIG TIL KLAUSULEN OM FORBUD MOD VIDERESALG AF GROENNE BANANER , SOM DENNE BLEV ANMELDT TIL KOMMISSIONEN DEN 15 . NOVEMBER 1968 , OG DER VIL IKKE BLIVE LAGT VAEGT PAA DEN KLAUSUL , SOM BLEV UDFORMET AF UBC DEN 31 . JANUAR 1976 , DVS . EN DATO , DER LAA SENERE END KOMMISSIONENS BESLUTNING .

152DEN I BELGIEN , DANMARK OG NEDERLANDENE ANVENDTE KLAUSUL FORBOED , FOR SAA VIDT SOM DEN BLEV NEDFAELDET SKRIFTLIGT , VIDERESALG AF BANANER I GROEN TILSTAND , HVAD ENTEN DISSE VAR MAERKEDE ELLER UMAERKEDE , OG ENDOG VIDERESALG MELLEM MODNERE AF CHIQUITA-BANANER ;

153UBC HAR MENT , AT DET I CIRKULAERESKRIVELSEN AF 31 . JANUAR 1976 TIL SAMTLIGE MODNERE/FORHANDLERE , HERUNDER MODNERE / FORHANDLERE I TYSKLAND , BURDE PRAECISERES , AT KLAUSULEN IKKE VAR BLEVET NEDFAELDET SKRIFTLIGT FOR TYSKLANDS VEDKOMMENDE , OG UBC HAR HERVED INDIREKTE ANERKENDT , AT KLAUSULEN VAR GAELDENDE PAA DET TYSKE MARKED , HVOR DEN TYDELIGT NOK HAR VAERET UNDERFORSTAAET ELLER VAERET NAEVNT MUNDTLIGT ;

154IFOELGE DE ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER FRA 1967 ' INSISTEREDE ( UBC ) OVER FOR SINE KUNDER PAA , AT DE SKULLE SOERGE FOR , AT DE BANANER , SOM DE HAVDE I DERES BESIDDELSE , IKKE BLEV VIDERESOLGT TIL UDENLANDSKE HANDLENDE , OG SELSKABET OPLYSTE , AT DET HAVDE KRAEVET DET SAMME AF SINE UDENLANDSKE KUNDER FOR SAA VIDT ANGAAR NEDERLANDENE , OG AT DET IKKE VILLE TOEVE MED AT TRAEFFE DE FORNOEDNE FORANSTALTNINGER , HVIS DETTE PAA DEN ENE ELLER DEN ANDEN MAADE IKKE BLEV OVERHOLDT ' ;

155DENNE FORMULERING INDEBAERER , AT UBC IKKE FORKASTEDE TANKEN OM AT INDFOERE SANKTIONER OVER FOR OMTVISTEDE MODNERE/FORHANDLERE , SOM IKKE RETTEDE SIG EFTER UBC ' S DIREKTIVER , MEN TVAERTIMOD HOLDT DENNE MULIGHED AABEN SOM EN TRUSSEL ;

156DER ER I OEVRIGT INGEN TVIVL OM , AT OLESEN HAR VAERET UDSAT FOR DE UBEHAGELIGE VIRKNINGER AF DENNE KLAUSUL , DA DETTE FIRMA - EFTER UBC ' S LEVERINGSNAEGTELSE - OENSKEDE AT KOEBE CHIQUITA-BANANER HOS SCIPIO OG HOS AUTORISEREDE DANSKE FORHANDLERE ;

157DER ER TALE OM EN KONKURRENCEBEGRAENSNING , NAAR MODNEREN FORPLIGTES TIL IKKE AT VIDERESAELGE BANANER , FOEREND HAN HAR MODNET DEM , OG NAAR NAEVNTE MODNERS VIRKSOMHED BEGRAENSES TIL FORRETNINGSFORBINDELSER ALENE MED DETAILHANDLERE ;

158SELV OM FORSOEG PAA AT FOERE KVALITETSPOLITIK ER ANBEFALELSESVAERDIGE OG LOVLIGE , NAVNLIG NAAR DET SKER VED AT UDVAELGE VIDEREFORHANDLERNE UD FRA OBJEKTIVE KRITERIER ANGAAENDE DEN PAAGAELDENDES KVALIFIKATIONER , PERSONALE OG ANLAEG , KAN DENNE FORM FOR PRAKSIS KUN VAERE BERETTIGET , SAAFREMT DEN IKKE OPSTILLER HINDRINGER , HVIS VIRKNING GAAR UD OVER DET MAAL , DER SKAL NAAS ;

159SELV OM DISSE UDVAELGELSESKRITERIER ER BLEVET FASTSAT OBJEKTIVT OG IKKE ER DISKRIMINERENDE , HAR FORBUDET MOD VIDERESALG FOR AUTORISEREDE CHIQUITA-MODNERE OG FORBUDET MOD VIDERESALG AF BANANER UDEN MAERKE - SELV OM BANANENS FORDAERVELIGE NATUR I PRAKSIS BEGRAENSER MULIGHEDERNE FOR VIDERESALG UD OVER EN VIS PERIODE - I DET FORELIGGENDE TILFAELDE UBESTRIDELIGT UDGJORT ET MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING , IDET DISSE FORBUD BEGRAENSEDE AFSAETNINGEN TIL SKADE FOR FORBRUGERNE OG PAAVIRKEDE SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER , NAVNLIG VED AT OPDELE DE NATIONALE MARKEDER ;

160DENNE MARKEDSORGANISATION , SOM VAR UBC ' S EGEN , BEGRAENSEDE MODNERNE TIL ROLLEN SOM LEVERANDOERER TIL ET LOKALT MARKED OG FORHINDREDE DEM I AT STYRKE DERES FORHANDLINGSPOSITION OVER FOR UBC , SOM I OEVRIGT YDERLIGERE FORSTAERKEDE SIT OEKONOMISKE GREB OM DEM VED AT LEVERE FAERRE VARER TIL DEM , END DE HAVDE AFGIVET ORDRE PAA ;

161AF DET ANFOERTE FOELGER , AT DEN OMTVISTEDE KLAUSUL OM FORBUD MOD VIDERESALG AF GROENNE BANANER UDGJORDE EN OVERTRAEDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 86 ;

162DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING ER FOELGELIG BEGRUNDET , FOR SAA VIDT ANGAAR DETTE PUNKT .

PARAGRAF 2 . NAEGTELSEN AF AT FORTSAETTE LEVERINGERNE TIL OLESEN

163KOMMISSIONEN FINDER , AT UBC HAR OVERTRAADT TRAKTATENS ARTIKEL 86 VED FRA 9 . OKTOBER 1973 TIL 11 . FEBRUAR 1975 AT HAVE INDSTILLET SINE LEVERANCER AF CHIQUITA-BANANER TIL OLESEN ;

164LEVERANCERNE BLEV - IFOELGE ET TELEX AF 11 . OKTOBER 1973 FRA UBC TIL OLESEN - INDSTILLET , FORDI DENNE MODNER/FORHANDLER HAVDE DELTAGET I EN REKLAMEKAMPAGNE FOR DOLE-BANANER , DER VAR INDLEDT I DANMARK I OKTOBER 1973 ;

165KOMMISSIONEN HAR VIDERE ANFOERT , AT OLESEN EFTER DENNE INDSTILLING AF LEVERANCERNE FORGAEVES HENVENDTE SIG TIL 7 ANDRE AF UBC ' S MODNERE/FORHANDLERE I DANMARK , SAMT TIL ET SELSKAB UNDER SCIPIO-KONCERNEN I HAMBURG FOR AT KOEBE CHIQUITA-BANANER I GROEN TILSTAND ;

166DENNE SITUATION HAR IFOELGE KOMMISSIONEN PAAFOERT OLESEN ALVORLIG SKADE I FORM AF NEDSAT SALG OG TAB AF FLERE STOERRE KUNDER , HERUNDER SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE BRUGSFORENINGER ( FDB ), SOM KOEBTE 50 % AF FIRMAETS BANANER ;

167KOMMISSIONEN HAR VIDERE OPLYST , AT UBC OG OLESEN DEN 11 . FEBRUAR 1975 INDGIK EN AFTALE , HVORVED UBC FORPLIGTEDE SIG TIL AT GENOPTAGE LEVERANCERNE AF BANANER TIL OLESEN OG FIRMAET TIL AT TILBAGEKALDE DEN KLAGE , DET HAVDE INDGIVET TIL KOMMISSIONEN ;

168KOMMISSIONEN ANSER DENNE LEVERINGSNAEGTELSE , SOM IKKE KAN BEGRUNDES OBJEKTIVT , FOR EN VILKAARLIG INDBLANDING I OLESENS FORRETNINGSLEDELSE , SOM SKADEDE OLESEN , OG SOM SKULLE AFHOLDE UBC ' S MODNERE FRA AT SAELGE BANANER AF KONKURRERENDE MAERKER ELLER I DET MINDSTE FRA AT REKLAMERE FOR SAADANNE MAERKER , FORHOLD , DER IFOELGE KOMMISSIONEN UDGOER EN OVERTRAEDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 86 .

169SAGSOEGER HAEVDER , AT SELSKABET FOELGER EN DISTRIBUTIONSPOLITIK , DER ER LANGT MERE LIBERAL END DETS KONKURRENTERS ;

170SELSKABETS MODNERE KAN FRIT SAELGE VARER MED KONKURRERENDE MAERKER , REKLAMERE FOR SAADANNE VARER , REDUCERE DERES ORDRER , ANNULLERE DEM SAMT OPHOERE MED FORRETNINGSFORBINDELSEN , NAAR DE OENSKER DET ;

171TILFAELDET OLESEN MAA IFOELGE SAGSOEGER SES PAA BAGGRUND HERAF ;

172I 1967 UDOEVEDE OLESEN , DER VAR BLEVET DEN STOERSTE MODNER AF CHIQUITA- BANANER , IFOELGE SAGSOEGER PRESSION OVER FOR UBC FOR AT OPNAA SAERLIGT GUNSTIGE VILKAAR I FORHOLD TIL DE 7 ANDRE DANSKE MODNERE , DER VAR AUTORISERET AF SAGSOEGER ;

173DA UBC AFSLOG DETTE , BLEV OLESEN I OKTOBER 1969 ENEIMPORTOER/FORHANDLER FOR FIRMAET STANDARD FRUIT ;

174I 1973 MEDDELTE STANDARD FRUIT PAA EN PRESSEKONFERENCE , AT DOLE-BANANERNE SKULLE FORTRAENGE CHIQUITA-BANANERNE OVER HELE VERDEN ;

175IFOELGE SAGSOEGER HAR OLESEN HEREFTER SOLGT FAERRE OG FAERRE CHIQUITA-BANANER OG HAR FORSAETLIGT FREMMET SALGET AT DOLE-BANANER , OG FIRMAET VAR IKKE SAA OMHYGGELIG MED MODNINGEN AF CHIQUITA-BANANERNE SOM MED MODNINGEN AF BANANER AF ANDRE MAERKER ;

176IFOELGE SAGSOEGER MAA BRUDDET , SOM HVERKEN VAR PLUDSELIGT ELLER UFORUDSELIGT , SES PAA BAGGRUND AF DETTE BEGIVENHEDSFORLOEB , HVORI INDGIK FORSKELLIGE DROEFTELSER , SOM STRAKTE SIG OVER LAENGERE PERIODER ;

177DETTE BRUD VAR IFOELGE SAGSOEGER FOELGELIG FULDT UD BERETTIGET , IDET EN VIRKSOMHED , DER UDSAETTES FOR ET DIREKTE ANGREB FRA SIN STOERSTE KONKURRENT , HVEM DET ER LYKKEDES AT GOERE EN AF VIRKSOMHEDENS STOERSTE OG AELDSTE KUNDER TIL ENEFORHANDLER I HELE LANDET , I EGEN INTERESSE OG AF HENSYN TIL KONKURRENCEN IKKE HAR ANDET VALG END AT REAGERE ELLER AT FORSVINDE FRA DETTE NATIONALE MARKED ;

178SAGSOEGER TILFOEJER , AT DENNE BERETTIGEDE FORANSTALTNING IKKE UDGJORDE ET MISBRUG , FOR LEVERINGSNAEGTELSEN HAR IKKE SKADET DEN EFFEKTIVE KONKURRENCE PAA DET DANSKE MARKED , SOM I SLUTNINGEN AF 1974 PAA TO UGER KUNNE NOTERE ET PRISFALD PAA 40 % I DETAILPRISERNE FOR CHIQUITA-BANANER SOM FOELGE AF DEN KONKURRENCE , SOM DE NAEVNTE BEGIVENHEDER HAVDE FREMKALDT ;

179ENDELIG HAR LEVERINGSNAEGTELSEN OVER FOR OLESEN IFOELGE SAGSOEGER IKKE PAAVIRKET SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER , EFTERSOM DOLE-BANANERNE OG CHIQUITA- BANANERNE BLOT PASSERER TYSKLAND , HENHOLDSVIS FRA HAMBURG OG BREMERHAVEN ;

180DENNE HANDEL ER DERFOR IFOELGE SAGSOEGER IKKE HANDEL INDEN FOR FAELLESSKABET , MEN I VIRKELIGHEDEN SAMHANDEL MELLEM DANMARK OG DE TREDJELANDE , HVOR BANANERNE KOMMER FRA ;

181AF SAMTLIGE DISSE GRUNDE , OG EFTERSOM LEVERINGSNAEGTELSEN IKKE I SIG SELV UDGOER NOGET SPECIFIKT RETSBRUD , FINDER SAGSOEGER , AT DEN KONSTATEREDE OVERTRAEDELSE UNDER DETTE PUNKT SAVNER FORNOEDENT GRUNDLAG .

182UNDER HENSYN TIL DISSE MODSTRIDENDE OPFATTELSER MAA DET STRAKS FASTSLAAS , AT EN VIRKSOMHED , DER HAR EN DOMINERENDE STILLING HVAD ANGAAR DISTRIBUTION AF EN VARE - OG SOM UDNYTTER PRESTIGEN VED ET MAERKE , DER ER VELKENDT OG VAERDSAT AF FORBRUGERNE - IKKE KAN INDSTILLE SINE LEVERINGER TIL EN GAMMEL KUNDE , SOM OVERHOLDER HANDELSSAEDVANERNE , NAAR DENNE KUNDES ORDRER PAA INGEN MAADE ER UNORMALE ;

183EN SAADAN ADFAERD VIL VAERE I STRID MED DE MAAL , DER ER FASTLAGT VED TRAKTATENS ARTIKEL 3 , LITRA F , OG NAERMERE ANGIVET I ARTIKEL 86 , NAVNLIG I LITRA B ) OG C ), EFTERSOM LEVERINGSNAEGTELSEN VILLE BEGRAENSE AFSAETNINGEN TIL SKADE FOR FORBRUGERNE OG SKABE EN FORSKELSBEHANDLING , SOM I SIDSTE INSTANS KUNNE FOERE TIL , AT EN HANDELSPARTNER BLEV FJERNET FRA DET PAAGAELDENDE MARKED ;

184DET SKAL DERFOR UNDERSOEGES , OM UBC ' S INDSTILLING AF LEVERANCERNE I OKTOBER 1973 VAR BERETTIGET ;

185DEN ANFOERTE BEGRUNDELSE FINDES I ET BREV AF 11 . OKTOBER 1973 FRA SAGSOEGER , HVORI SELSKABET KLART BEBREJDER OLESEN , AT DETTE FIRMA HAR DELTAGET I ET SALGSFREMSTOED FOR EN AF UBC ' S KONKURRENTER ;

186UBC HAR SENERE TIL DENNE BEGRUNDELSE FOEJET EN RAEKKE ANDRE ANKEPUNKTER , SAASOM DET FORHOLD , AT OLESEN VAR ENEREPRAESENTANT PAA DET DANSKE MARKED FOR UBC ' S STOERSTE KONKURRENT ;

187DENNE SITUATION VAR IKKE NY , EFTERSOM DEN GIK TILBAGE TIL 1959 , OG UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER VAR DEN IKKE I STRID MED HANDELENS SAEDVANLIGE LOYALITETSKRAV ;

188SAMMENFATTENDE MAA DET FASTSLAAS , AT UBC IKKE HAR FREMSAT NOGET RELEVANT ARGUMENT TIL STOETTE FOR LEVERINGSNAEGTELSEN ;

189SELV OM DET , SOM ANFOERT AF SAGSOEGER , IKKE KAN ANTAGES , AT INDTAGELSE AF EN DOMINERENDE STILLING FRATAGER EN VIRKSOMHED , DER BEFINDER SIG I EN SAADAN STILLING , DENS RET TIL AT BESKYTTE SINE EGNE HANDELSINTERESSER , NAAR DISSE ANGRIBES , OG SELV OM DENNE VIRKSOMHED I RIMELIGT OMFANG MAA TILSTAAS MULIGHED FOR AT TRAEFFE SAADANNE FORANSTALTNINGER , SOM DEN FINDER EGNET TIL AT BESKYTTE SINE NAEVNTE INTERESSER , ER EN SAADAN ADFAERD TIL GENGAELD ULOVLIG , NAAR DENS FORMAAL NETOP ER AT STYRKE OG MISBRUGE DENNE DOMINERENDE STILLING ;

190SELV OM DET KAN TILTRAEDES , AT VIRKSOMHEDEN SKAL HAVE MULIGHED FOR AT GAA TIL MODANGREB , SKAL ET SAADANT UNDER HENSYNTAGEN TIL DE PAAGAELDENDE VIRKSOMHEDERS OEKONOMISKE STYRKE STAA I ET RIMELIGT FORHOLD TIL TRUSLEN ;

191DET FORHOLD , AT EN VIRKSOMHED I EN DOMINERENDE STILLING HAR ANVENDT LEVERINGSNAEGTELSE SOM SANKTION , GAAR UD OVER , HVAD DER EVENTUELT OG MED RIMELIGHED KUNNE FORUDSES SOM SANKTION OVER FOR EN SAADAN OPTRAEDEN SOM DEN , UBC BEBREJDEDE OLESEN ;

192UBC KUNNE NEMLIG IKKE VAERE UVIDENDE OM , AT SELSKABET HERVED VILLE AFHOLDE SINE OEVRIGE MODNERE/FORHANDLERE FRA AT REKLAMERE FOR ANDRE MAERKER , OG AT DET EKSEMPEL , SOM VAR GIVET VED SANKTIONEN OVER FOR EN AF MODNERNE , YDERLIGERE VILLE FORSTAERKE SELSKABETS STAERKE STILLING PAA DET PAAGAELDENDE MARKED ;

193EN SAADAN ADFAERD BEGRAENSER DERFOR ALVORLIGT SMAA OG MIDDELSTORE VIRKSOMHEDERS UAFHAENGIGHED I DERES FORRETNINGSFORBINDELSE MED VIRKSOMHEDEN I DEN DOMINERENDE STILLING , OG HERVED DERES RET TIL AT FORETRAEKKE KONKURRENTERNES PRODUKTER ;

194I DET FORELIGGENDE TILFAELDE VIL EN SAADAN ADFAERD FOERE TIL EN BETYDELIG AENDRING AF KONKURRENCEVILKAARENE PAA DET RELEVANTE BANANMARKED , IDET KUN DE FIRMAER VIL KUNNE OVERLEVE , DER ER AFHAENGIGE AF DEN DOMINERENDE VIRKSOMHED .

195SAGSOEGERS ARGUMENT OM , AT PRISFALDET PAA 40 % FOR BANANER PAA DET DANSKE MARKED VISTE , AT KONKURRENCEN VAR UPAAVIRKET AF LEVERINGSNAEGTELSEN OVER FOR OLESEN , KAN IKKE GODKENDES ;

196DETTE PRISFALD SKYLDES NEMLIG UDELUKKENDE DEN MEGET HAARDE KONKURRENCE - PAA DET PAAGAELDENDE TIDSPUNKT KARAKTERISERET SOM ' BANANKRIG ' - , SOM DE TO MULTINATIONALE SELSKABER UBC OG CASTLE AND COOKE HAVDE KASTET SIG UD I .

197SAGSOEGER HAEVDER , AT LEVERINGSNAEGTELSEN IKKE HAR KUNNET INDVIRKE PAA SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET , FORDI SAMTLIGE DE BANANER , DER KOMMER FRA TREDJELANDE ( LATINAMERIKA ), OG SOM BLOT PASSERER LANDENE I FAELLESMARKEDET , FOER DE KOMMER TIL DEN MEDLEMSSTAT , HVOR DE KONSUMERES , IKKE INDGAAR I SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET .

198HVIS DETTE VAR KORREKT , VILLE HELE UBC ' S EUROPAEISKE HANDEL MED VARER FRA TREDJELANDE VAERE UNDDRAGET FAELLESSKABSRETTEN ;

199DA LEVERANCERNE TIL OLESEN BLEV INDSTILLET , VAR DET FAKTISK UMULIGT FOR DETTE FIRMA AT KOEBE CHIQUITA-BANANER I BREMERHAVEN OG FOELGELIG AT IMPORTERE DE SAMME MAENGDER BANANER TIL DANMARK SOM FOER DEN TRUFNE FORANSTALTNING .

200OLESEN VAR NOEDT TIL AT KOEBE BANANER AF ANDRE MAERKER UDEN FOR DANMARK OG IMPORTERE DISSE TIL DANMARK ;

201NAAR INDEHAVEREN AF EN DOMINERENDE STILLING , SOM ER HJEMMEHOERENDE I FAELLESMARKEDET , SOEGER AT FJERNE EN KONKURRENT , DER LIGELEDES ER HJEMMEHOERENDE HER , ER DET DESUDEN UDEN BETYDNING , OM DENNE ADFAERD VEDROERER SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER , NAAR DET STAAR FAST , AT FJERNELSEN AF EN KONKURRENT VIL HAVE VIRKNING PAA KONKURRENCESTRUKTUREN I FAELLESMARKEDET ;

202HERAF FOELGER , AT NAEGELSEN AF AT LEVERE TIL EN FAST OG GAMMEL KUNDE , SOM KOEBER MED HENBLIK PAA VIDERESALG I EN ANDEN MEDLEMSSTAT , VIL PAAVIRKE DE NORMALE HANDELSKANALER OG HAVE EN MAERKBAR VIRKNING PAA SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER ;

203BESLUTNINGENS KONKLUSION , HVOREFTER UBC HAR OVERTRAADT TRAKTATENS ARTIKEL 86 VED AT NAEGTE AT LEVERE TIL OLESEN , ER SAALEDES BERETTIGET .

AFDELING 2 - PRISPOLITIKKEN

PARAGRAF 1 . DISKRIMINERENDE PRISER

204SAMTLIGE DE BANANER , SOM UBC MARKEDSFOERER PAA DET RELEVANTE MARKED UNDER MAERKET CHIQUITA , HAR SAMME GEOGRAFISKE OPRINDELSE , ER AF SAMME SORT ( CAVENDISH-VALERY ) OG AF NAESTEN SAMME KVALITET ;

205DE UDLOSSES I 2 HAVNE , ROTTERDAM OG BREMERHAVEN , HVOR LOSSEOMKOSTNINGERNE KUN AFVIGER NOGLE FAA PROCENT AF EN DOLLAR PR . KARTON MED 20 KG , OG DE VIDERESAELGES , BORTSET FRA SALG TIL SCIPIO OG I IRLAND , PAA SAMME SALGS- OG BETALINGSBETINGELSER EFTER AT VAERE LAESSET PAA KOEBERNES JERNBANEVOGNE ELLER LASTBILER , IDET PRISEN PR . KARTON GENNEMSNITLIGT LIGGER PAA MELLEM 3 OG 4 DOLLAR OG I 1974 GIK OP TIL 5 DOLLAR ;

206TRANSPORTPRISERNE FRA LOSSEHAVNENE TIL MODNINGSSTEDERNE OG DEN EVENTUELLE TOLD , DER SKAL BETALES IFOELGE DEN FAELLES YDRE TOLDTARIF , AFHOLDES AF KOEBER , BORTSET FRA KOEBERE I IRLAND ;

207UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER MAATTE DET FORVENTES , AT SAMTLIGE KUNDER , DER FORETOG KOEB I ROTTERDAM OG BREMERHAVEN , VILLE FAA TILBUDT SAMME PRIS AF UBC VED KOEB AF CHIQUITA-BANANER .

208KOMMISSIONEN BEBREJDER SAGSOEGER , AT SELSKABET HVER UGE FOR DE BANANER , DER SAELGES UNDER MAERKE - UDEN OBJEKTIV BEGRUNDELSE - HAR ANVENDT EN SALGSPRIS , SOM VARIERER BETYDELIGT ALT EFTER DEN STAT , HVOR KUNDERNE ER ETABLERET ;

209DENNE POLITIK , HVOREFTER DER TAGES FORSKELLIGE PRISER FOR DE FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER , HVORTIL BANANERNE SKAL SENDES , HAR IFOELGE KOMMISSIONEN I ALT FALD SIDEN 1971 VAERET ANVENDT OVER FOR KUNDER I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND , NEDERLANDENE OG BLOEU , SAMT FRA JANUAR 1973 OVER FOR DANSKE KUNDER OG FRA NOVEMBER 1973 OVER FOR IRSKE KUNDER ;

210DE MAKSIMALE UGENTLIGE FORSKELLE , DER ER KONSTATERET MELLEM TO BESTEMMELSESSTEDER , HAR IFOELGE KOMMISSIONEN I AARSGENNEMSNIT VAERET 17,6 % I 1971 , 11,3 % I 1972 , 14,5 % I 1973 OG 13,5 % I 1974 ;

211IFOELGE KOMMISSIONEN UDGJORDE DE STOERSTE UGENTLIGE FORSKELLE ( PRIS PR . KARTON ) MELLEM TYSKE KUNDER PAA DEN ENE SIDE OG BELGISK-LUXEMBOURGSKE OG NEDERLANDSKE KUNDER PAA DEN ANDEN SIDE :

- 32 % OG 27 % I 1971

- 21 % OG 30 % I 1972

- 18 % OG 43 % I 1973

- 25 % OG 54 % I 1974

OG MELLEM DANSKE KUNDER PAA DEN ENE SIDE OG BELGISK-LUXEMBOURGSKE OG NEDERLANDSKE KUNDER PAA DEN ANDEN SIDE :

- 24 % OG 54 % I 1973

- 16 % OG 17 % I 1974 ;

212DEN PRIS , DER BLEV FORLANGT AF DE BELGISKE KUNDER , VAR IFOELGE KOMMISSIONEN I GENNEMSNIT 80 % HOEJERE END DEN PRIS , DER BLEV BETALT AF DE IRSKE KUNDER ;

213DEN HOEJESTE PRISFORSKEL ER IFOELGE KOMMISSIONEN 138 % MELLEM DEN PRIS FRANCO ROTTERDAM , SOM UBC AFKRAEVEDE SINE IRSKE KUNDER , OG DEN PRIS F.O.R . BREMERHAVEN , SOM SELSKABET AFKRAEVEDE DE DANSKE KUNDER , SAALEDES AT DEN PRIS , SOM DE DANSKE KUNDER BETALTE , VAR 2,38 GANGE STOERRE END DEN PRIS , SOM DE IRSKE KUNDER BETALTE ;

214KOMMISSIONEN HAR BEDOEMT DISSE FORHOLD SOM MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING , IDET UBC OVER FOR VISSE HANDELSPARTNERE HAR ANVENDT ULIGE BETINGELSER FOR ENSARTEDE YDELSER , HVORVED DE NAEVNTE PARTNERE ER BLEVET RINGERE STILLET I KONKURRENCEN .

215SAGSOEGER HAR UDTALT , AT SELSKABETS PRISER ER BESTEMT AF MARKEDSKRAEFTERNE , OG AT PRISERNE DERFOR IKKE KAN VAERE DISKRIMINERENDE ;

216I OEVRIGT HAR DEN GENNEMSNITLIGE PRISFORSKEL FOR CHIQUITA-BANANER PAA DE PAAGAELDENDE NATIONALE MARKEDER IFOELGE SAGSOEGER KUN UDGJORT 5 % I 1975 ;

217PRISEN BEREGNEDES IFOELGE SAGSOEGER HVER UGE SAALEDES , AT DEN SAA VIDT MULIGT GENSPEJLEDE DEN SKOENNEDE MARKEDSPRIS FOR MODNE CHIQUITA-BANANER I DEN FOELGENDE UGE PAA HVERT NATIONALT MARKED ;

218DENNE PRIS , DER BLEV FASTSAT AF ROTTERDAM-LEDELSEN EFTER DROEFTELSER OG FORHANDLINGER MELLEM SAGSOEGERS LOKALE REPRAESENTANTER OG MODNERNE / FORHANDLERNE , MAATTE IFOELGE SAGSOEGER NOEDVENDIGVIS FASTSAETTES UNDER HENSYN TIL DEN SAERLIGE KONKURRENCESITUATION , SOM FORELAA I DET LAND , HVOR DE PAAGAELDENDE MODNERE/FORHANDLERE HAVDE DERES VIRKSOMHED ;

219PRISEN VAR SAALEDES IFOELGE SAGSOEGER OBJEKTIVT BERETTIGET , IDET DEN VAR FASTSAT PAA GRUNDLAG AF DEN SKOENNEDE GENNEMSNITLIGE MARKEDSPRIS ;

220PRISFORSKELLENE SKYLDTES IFOELGE SAGSOEGER UKONSTANTE MARKEDSFAKTORER SAASOM VEJRLIG , FORSKELLIGE MAENGDER AF SAESONFRUGTER PAA DE FORSKELLIGE MARKEDER , FORBRUGERVANER , FERIER , STREJKER , NATIONALE FORANSTALTNINGER , FORSKELLIGE VALUTAKURSER ;

221KORT SAGT KRAEVEDE KOMMISSIONEN AF SAGSOEGER , AT SELSKABET TRAF EGNEDE FORANSTALTNINGER TIL OPRETTELSE AF ET ENHEDSMARKED FOR BANANER , SELV OM SELSKABET IKKE HAVDE MULIGHED FOR AT OPFYLDE DETTE KRAV ;

222SAA LAENGE FAELLESSKABSINSTITUTIONERNE IKKE HAR TRUFFET DE FORANSTALTNINGER , DER ER NOEDVENDIGE FOR AT INDFOERE ET ENHEDSMARKED FOR BANANER , SAA LAENGE DE FORSKELLIGE MARKEDER FORBLIVER NATIONALE OG BESTEMMES AF DERES RESPEKTIVE FORHOLD MELLEM UDBUD OG EFTERSPOERGSEL PAA DE PAAGAELDENDE MARKEDER , VIL DET IFOELGE SAGSOEGER VAERE UMULIGT AT UNDGAA PRISFORSKELLE MELLEM DISSE MARKEDER .

223DET FREMGAAR AF DE SVAR , SOM UBC HAR GIVET PAA KOMMISSIONENS ANMODNING OM OPLYSNINGER ( BREVE AF 14 . 5 ., 13 . 9 ., 10 OG 11 . 12 . 1974 OG AF 13 . 2 . 1975 ), AT UBC HVER UGE FOR DE BANANER , SELSKABET SAELGER UNDER MAERKET CHIQUITA , OVER FOR SINE KUNDER FASTSAETTER EN SALGSPRIS , SOM DIFFERERER MED DE AF KOMMISSIONEN ANFOERTE PROCENTSATSER , ALT EFTER DEN MEDLEMSSTAT , HVOR KUNDERNE UDOEVER DERES VIRKSOMHED SOM MODNERE / FORHANDLERE ;

224PRISFORSKELLENE KAN I VISSE UGER ANDRAGE 30 TIL 50 % , SELV OM DE LEVEREDE YDELSER ER ENS ( BORTSET FRA SCIPIO-KONCERNEN , OM HVILKEN DET SKAL ANFOERES , AT DE BANANER , DER FORLADER SCIPIOS MODNERIER , SAELGES TIL SAMME PRIS SOM DE BANANER , DER SAELGES AF UAFHAENGIGE MODNERE );

225DE BANANER , DER SAELGES AF UBC , KOMMER NEMLIG FRA DE SAMME BAADE , DE ER LOSSET TIL SAMME OMKOSTNINGER I ROTTERDAM ELLER BREMERHAVEN , OG PRISFORSKELLENE VEDROERER NAESTEN DE SAMME MAENGDER BANANER AF SAMME SORT , AF ENSARTET MODNINGSGRAD , AF NAESTEN IDENTISK KVALITET , DER SAELGES UNDER DET SAMME MAERKE CHIQUITA PAA SAMME SALGS- OG BETALINGSBETINGELSER , OG DE LAESSES DEREFTER PAA TRANSPORTMIDLER TILHOERENDE KOEBERNE , SOM I OEVRIGT SKAL AFHOLDE UDGIFTER TIL TOLD , AFGIFTER OG TRANSPORT FRA DE NAEVNTE HAVNE ;

226DENNE DISKRIMINERENDE PRISPOLITIK ER BLEVET ANVENDT AF UBC OVER FOR KUNDER I TYSKLAND , NEDERLANDENE OG BLOEU FRA 1971 , HVORTIL FRA BEGYNDELSEN AF 1973 ER KOMMET DE DANSKE OG FRA NOVEMBER 1973 DE IRSKE KUNDER ;

227SELV OM DET IKKE PAAHVILER SAGSOEGER AT GENNEMFOERE ENHEDSMARKEDET FOR BANANER , ER SELSKABET KUN BERETTIGET TIL AT FORSOEGE AT TAGE , ' HVAD MARKEDET KAN BAERE ' , SAAFREMT SELSKABET OVERHOLDER DE I TRAKTATEN NEDFAELDEDE REGLER OM REGULERING OG KOORDINERING AF MARKEDET ;

228DET ER IKKE UNORMALT , AT FORSKELLE MED HENSYN TIL TRANSPORTOMKOSTNINGER , AFGIFTER , TOLD , ARBEJDSLOEN , MARKEDSFOERINGSVILKAAR , FORSKELLE I VALUTAKURSER OG INTENSITETEN I KONKURRENCEN KAN FOERE TIL FORSKELLIGT PRISNIVEAU VED VIDERESALG I DETAILLEDDET I DE FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER , MEN DER ER I DET HELE TALE OM FORHOLD , SOM UBC KUN SKAL TAGE I BETRAGTNING , EFTERSOM SELSKABET SAELGER ET FULDSTAENDIGT IDENTISK PRODUKT PAA SAMME STED TIL FORHANDLERE/MODNERE , SOM - ALENE - SKAL BAERE ALLE RISICI PAA FORBRUGERMARKEDET ;

229LOVEN OM UDBUD OG EFTERSPOERGSEL MAA EFTER SIN NATUR KUN ANVENDES I DET LED , HVOR DEN RENT FAKTISK HAR VIRKNING ;

230MARKEDSMEKANISMERNE AENDRES , SAAFREMT PRISEN IKKE BEREGNES UD FRA UDBUDET OG EFTERSPOERGSLEN MELLEM SAELGER ( UBC ) OG KOEBER ( MODNERNE/FORHANDLERNE ), MEN SAAFREMT DER SPRINGES ET LED OVER , OG PRISEN BEREGNES UD FRA UDBUD OG EFTERSPOERGSEL MELLEM SAELGER OG DEN ENDELIGE FORBRUGER ;

231UBC KUNNE SAALEDES PAA GRUND AF SIN DOMINERENDE STILLING OG PAA GRUNDLAG AF OPLYSNINGER FRA SINE LOKALE REPRAESENTANTER RENT FAKTISK PAATVINGE MELLEMHANDLEREN SIN SALGSPRIS , OG DENNE PRIS SAMT ' DEN TILDELTE UGENTLIGE KVOTE ' BLEV BANANSKIBETS ANKOMST TIL HAVN ;

232DISSE PRISER , DER DISKRIMINERER EFTER MEDLEMSSTATER , UDGJORDE LIGESAA MANGE HINDRINGER FOR DE FRIE VAREBEVAEGELSER , OG DERES VIRKNING ER BLEVET FORSTAERKET AF KLAUSULEN OM FORBUD MOD VIDERERSALG AF BANANER I GROEN TILSTAND OG AF BEGRAENSNINGEN AF LEVERANCERNE I FORHOLD TIL DE AFGIVNE BESTILLINGER ;

233DER BLEV SAALEDES INDFOERT EN EFFEKTIV OPDELING AF DE NATIONALE MARKEDER MED KUNSTIGE FORSKELLE I PRISNIVEAUERNE , HVILKET STILLEDE VISSE FORHANDLERE / MODNERE RINGERE I KONKURRENCEN , SOM SAALEDES BLEV FORDREJET I FORHOLD TIL DEN KONKURRENCESITUATION , DER BURDE HAVE FORELIGGET ;

234FOELGELIG UDGJORDE UBC ' S POLITIK MED UENS PRISER ET MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING , IDET DEN GJORDE DET MULIGT FOR UBC OVER FOR HANDELSPARTNERE AT ANVENDE ULIGE BETINGELSER FOR ENSARTEDE YDELSER , SAALEDES AT DISSE BLEV STILLET RINGERE I KONKURRENCEN .

PARAGRAF 2 . URIMELIGE PRISER

235KOMMISSIONEN FINDER , AT UBC OGSAA HAR MISBRUGT SIN DOMINERENDE STILLING VED OVER FOR TYSKE KUNDER ( MED UNDTAGELSE AF SCIPIO-KONCERNEN ), DANSKE KUNDER , NEDERLANDSKE KUNDER OG KUNDER I BLOEU AT TAGE URIMELIGE SALGSPRISER , I DET FORELIGGENDE TILFAELDE PRISER , SOM KOMMISSIONEN HAR KARAKTERISERET SOM ' OVERDREVENT HOEJE I FORHOLD TIL DEN OEKONOMISKE VAERDI AF DEN LEVEREDE YDELSE ' ;

236UBC HAR I KRAFT AF SIN POLITIK MED OPDELING AF DET RELEVANTE MARKED IFOELGE KOMMISSIONEN KUNNET HAANDHAEVE PRISER FOR CHIQUITA-BANANER , DER ER BESKYTTET MOD EFFEKTIV KONKURRENCE , OG SOM FOR EN SAA OMFATTENDE KONSUMERET FOEDEVARE OFTE UDVISTE STORE FORSKELLE , DER IKKE KUNNE BEGRUNDES OBJEKTIVT ;

237DISSE FORSKELLE VISER IFOELGE KOMMISSIONEN , AT DE HOEJESTE PRISER ER FOR HOEJE I FORHOLD TIL DE LAVESTE PRISER , SAA MEGET DESTO MERE SOM DISSE SIDSTE ER RENTABLE ;

238KOMMISSIONEN HAR PAA GRUNDLAG AF ET BREV AF 10 . DECEMBER 1974 FUNDET DET BERETTIGET UDEN EN GENNEMGANG AF UBC ' S OMKOSTNINGSSTRUKTUR AT ANSE DE PRISER , DER BLEV ANVENDT OVER FOR DE IRSKE KUNDER , SOM VEJLEDENDE , OG FORSKELLEN MELLEM PRISERNE CIF DUBLIN AB ROTTERDAM OG DE ANDRE PRISER , SOM UBC ANVENDTE VED SALG F.O.R . ROTTERDAM ELLER BREMERHAVEN , DAEKKEDE IFOELGE KOMMISSIONEN OVER EN FORTJENESTE AF SAMME STOERRELSESORDEN SOM NAEVNTE FORSKEL ;

239DE PRISER , UBC HAR ANVENDT OVER FOR SINE TYSKE KUNDER ( MED UNDTAGELSE AF SCIPIO-KONCERNEN ), SAMT OVER FOR KUNDER I DANMARK , NEDERLANDENE OG BLOEU , ER IFOELGE KOMMISSIONEN KLART HOEJERE OG UNDERTIDEN OVER 100 % HOEJERE END DE PRISER , DER ER ANVENDT OVER FOR DE IRSKE KUNDER , OG DE GIVER SELSKABET EN MEGET STOR FORTJENESTE , DER ER FOR STOR I FORHOLD TIL DEN OEKONOMISKE VAERDI AF DEN LEVEREDE YDELSE ;

240BETYDNINGEN AF DET ANFOERTE FORSTAERKES IFOELGE KOMMISSIONEN YDERLIGERE AF , AT DER ER EN PRISFORSKEL PAA 30 TIL 40 % MELLEM CHIQUITA-BANANER OG IKKE- MAERKEDE BANANER , SKOENT DE SIDSTNAEVNTES KVALITET KUN ER EN SMULE RINGERE END KVALITETEN AF MAERKEDE BANANER , OG AF , AT UBC ' S STOERSTE KONKURRENTER SAELGER BANANER UDEN MAERKE OG AF TILSVARENDE KVALITET TIL EN LAVERE PRIS OG ALLIGEVEL ER RENTABLE VIRKSOMHEDER ;

241PAA DENNE BAGGRUND FINDER KOMMISSIONEN DET BEGRUNDET , AT DER FORETAGES EN PRISNEDSAETTELSE PAA MINDST 15 % I FORHOLD TIL DE PRISER , SOM UBC HAR ANVENDT OVER FOR SINE KUNDER PAA DET RELEVANTE MARKED , UNDTAGEN DE IRSKE KUNDER , FORDI DE URIMELIGE PRISER , DER ER ANVENDT , UDGOER ET MISBRUG FRA UBC ' S SIDE AF EN DOMINERENDE STILLING .

242SAGSOEGER - SOM BESTRIDER KOMMISSIONENS OPFATTELSE - FREMHAEVER , AT BANANPRISERNE ER MEGET LAVE I ALLE LED AF BANANHANDELEN , OG BELYSER DETTE VED ET EKSEMPEL , IFOELGE HVILKET EN TON BANANER IMORTERET TIL TYSKLAND I 1956 KOSTEDE 697 DM , MEDENS PRISEN I 1973 VAR FALDET TIL 458 DM , HVILKET SVARER TIL ET FALD PAA 50 % I REELLE PRISER ;

243DEN ARGUMENTATION , KOMMISSIONEN HAR FREMFOERT SOM BEVIS FOR , AT UBC TAGER FOR HOEJE PRISER , ER IFOELGE SAGSOEGER FORFEJLET , FORDI DEN STOETTES PAA BREVET AF 10 . DECEMBER 1974 - HVOREFTER ' UBC SOLGTE BANANER TIL DE IRSKE MODNERE TIL PRISER , SOM GAV SELSKABET EN BETYDELIGT MINDRE FORTJENESTE END I VISSE ANDRE MEDLEMSSTATER ' - ET BREV SOM BLEV UDFORMET FOER DEN 31 . DECEMBER 1974 , DATOEN FOR AFSLUTNINGEN AF REGNSKABSAARET , OG SOM SAGSOEGER HAR GENDREVET VED TO FORSKELLIGE LEJLIGHEDER , OG IFOELGE SAGSOEGER FREMGAAR DET AF ET DOKUMENT , DER ER VEDLAGT STAEVNINGEN , AT UBC ' S PRISER I IRLAND HAR GIVET SELSKABET TAB ;

244DET ER DERFOR VILKAARLIGT AT GAA UD FRA DE IRSKE PRISER , SOM SELSKABET ANVENDTE GENNEM NOGLE MAANEDER FOR AT KOMME IND PAA DET IRSKE MARKED , DER I 1974 KUN UDGJORDE L,6 % AF DEN SAMLEDE IMPORT PAA HELE DET RELEVANTE MARKED , VED BEREGNINGEN AF DE FORTJENESTER , SOM SELSKABET IFOELGE KOMMISSIONEN SKULLE HAVE HAFT PAA DET OEVRIGE RELEVANTE MARKED OG I TIDLIGERE AAR , SKOENT DE ANVENDTE PRISER IKKE GJORDE DET MULIGT AT OPNAA FORTJENESTE PAA DET RELEVANTE MARKED FRA 1970 TIL 1974 INKLUSIVE ;

245SAGSOEGER FINDER , AT PRISFORSKELLEN MELLEM MAERKEDE BANANER OG UMAERKEDE BANANER ER BERETTIGET , FORDI DE FORHOLDSREGLER , DER TAGES FRA PLUKNINGEN TIL SALGET TIL FORBRUGEREN , FULDT UD FORKLARER DENNE FORSKEL ;

246SAGSOEGER HAR I OEVRIGT BESTRAEBT SIG PAA AT PAAVISE , AT DER FINDES REELLE KVALITETSFORSKELLE MELLEM CHIQUITA-BANANER OG BANANER AF ANDRE MAERKER , OG AT PRISFORSKELLEN - I GENNEMSNIT 7,4 % FRA 1970 TIL 1974 - VAR BEGRUNDET ;

247PAALAEGGET OM AT NEDSAETTE PRISERNE MED 15 % FOREKOMMER SAGSOEGER UFORSTAAELIGT , IDET DET DREJER SIG OM PRISER , DER SVINGER FRA UGE TIL UGE PAA HELE DET RELEVANTE MARKED , OG UIGENNEMFOERLIGT , FORDI EN SAA STOR NEDSAETTELSE VILLE FOERE TIL , AT UBC MAATTE SAELGE BANANER , DER ER AF EN HOEJERE KVALITET END KONKURRENTERNES , TIL PRISER , DER LIGGER UNDER DISSE PRISER .

248DET FORHOLD , AT EN VIRKSOMHED I EN DOMINERENDE STILLING DIREKTE ELLER INDIREKTE PAATVINGER URIMELIGE KOEBS- ELLER SALGSPRISER , UDGOER ET MISBRUG , DER VIL KUNNE RAMMES I MEDFOER AF TRAKTATENS ARTIKEL 86 ;

249DET SKAL DERFOR UNDERSOEGES , OM INDEHAVEREN AF DENNE STILLING HAR UDNYTTET DE MULIGHEDER , DEN INDBAERER , TIL AT OPNAA HANDELSFORDELE , SOM DEN PAAGAELDENDE IKKE KUNNE HAVE OPNAAET , SAAFREMT DER HAVDE FORELIGGET EN NORMAL OG TILSTRAEKKELIGT EFFEKTIV KONKURRENCE ;

250ET SAADANT MISBRUG VILLE I DET FORELIGGENDE TILFAELDE BESTAA I ANVENDELSE AF EN FOR HOEJ PRIS , SOM IKKE STOD I RIMELIGT FORHOLD TIL DEN OEKONOMISKE VAERDI AF DEN LEVEREDE YDELSE ;

251SPOERGSMAALET , OM GRAENSEN FOR DET RIMELIGE ER OVERSKREDET , VILLE FOR EKSEMPEL KUNNE BEDOEMMES OBJEKTIVT VED HJAELP AF EN SAMMENLIGNING MELLEM SALGSPRISEN FOR DEN PAAGAELDENDE VARE OG VARENS PRODUKTIONSPRIS , EN SAMMENLIGNING SOM VILLE VISE FORTJENSTMARGENENS STOERRELSE , MEN KOMMISSIONEN HAR IMIDLERTID IKKE GJORT DETTE , DA DEN IKKE HAR FORETAGET EN GENNEMGANG AF UBC ' S OMKOSTNINGSSTRUKTUR ;

252DET SKULLE I SAA FALD DEREFTER BEDOEMMES , OM DER BESTAAR ET URIMELIGT FORHOLD MELLEM DE FAKTISK AFHOLDTE OMKOSTNINGER OG DEN FAKTISK OPKRAEVEDE PRIS OG I BEKRAEFTENDE FALD UNDERSOEGES , OM DER ER TALE OM PAATVINGELSE AF EN PRIS , SOM ENTEN I SIG SELV ELLER I FORHOLD TIL PRISEN FOR KONKURRERENDE VARER ER URIMELIG ;

253ANDRE METODER ER MULIGE - OG DEN OEKONOMISKE TEORI HAR DA OGSAA OPSTILLET FLERE SAADANNE - SOM ANGIVER KRITERIERNE FOR , HVORNAAR PRISEN FOR EN VARE ER URIMELIG ;

254SELV OM DET MAA ANERKENDES , AT DER ER IKKE UBETYDELIGE OG UNDERTIDEN MEGET STORE VANSKELIGHEDER FORBUNDET MED AT FINDE FREM TIL EN PRODUKTIONSPRIS , HVILKET UNDERTIDEN KAN INDEBAERE EN SKOENSMAESSIG FORDELING AF DE INDIREKTE OMKOSTNINGER OG AF DE GENERELLE UDGIFTER , OG SOM KAN FREMBYDE BETYDELIGE VARIATIONER EFTER VIRKSOMHEDENS STOERRELSE , DENS MERE ELLER MINDRE SAMMENSATTE KARAKTER , DET GEOGRAFISKE OMRAADE DEN DAEKKER , FORSKELLIGARTETHEDEN AF DENS PRODUKTION , ANTALLET AF DATTERSELSKABER OG DISSES INDBYRDES FORHOLD , SYNES PRODUKTIONSPRISEN FOR BANANER IKKE AT FREMBYDE UOVERSTIGELIGE VANSKELIGHEDER ;

255I DET FORELIGGENDE TILFAELDE FREMGAAR DET NEMLIG AF EN UNDERSOEGELSE AF 10 . FEBRUAR 1975 FRA UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT ( UNCTAD ) AT STRUKTUREN FOR PRODUKTION , EMBALLERING , TRANSPORT , MARKEDSFOERING OG DISTRIBUTION AF BANANER KUNNE HAVE MULIGGJORT EN TILNAERMELSESVIS BEREGNING AF PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE FOR DENNE FRUGT OG FOELGELIG GJORT DET MULIGT UD FRA SALGSPRISEN TIL MODNERNE/FORHANDLERNE AT BEDOEMME , OM PRISEN VAR FOR HOEJ ;

256DET MAATTE IHVERTFALD PAAHVILE KOMMISSIONEN AT AFKRAEVE UBC OPLYSNINGER OM ALLE DE FAKTORER , DER INDGAAR I SELSKABETS PRODUKTIONSPRIS ;

257INDHOLDET AF DE AF UBC FREMLAGTE DOKUMENTER KUNNE EVENTUELT HAVE VAERET BESTRIDT , MEN DETTE VILLE I GIVET FALD HAVE VAERET ET BEVISSPOERGSMAAL ;

258UD FRA EN UNDERSOEGELSE AF DE - IFOELGE KOMMISSIONEN FOR STORE - FORSKELLE MELLEM PRISERNE I DE FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER , SAMMENHOLDT MED DEN OVENFOR OMTALTE DISKRIMINERENDE PRISPOLITIK , SLUTTER KOMMISSIONEN , AT UBC HAR TAGET FOR HOEJE PRISER ;

259KOMMISSIONEN STOETTER SIN KONKLUSION PAA SAGSOEGERS BREV AF 10 . DECEMBER 1974 , HVORI DET BLEV ERKENDT , AT MARGENEN VED SALG AF BANANER TIL IRSKE MODNERE VAR BETYDELIGT MINDRE END I VISSE ANDRE MEDLEMSSTATER , OG KOMMISSIONEN HAR HERAF UDLEDT , AT FORSKELLENE MELLEM PRISERNE CIF DUBLIN AB ROTTERDAM OG DE ANDRE PRISER , SOM UBC HAR ANVENDT VED SINE SALG F.O.R . ROTTERDAM ELLER BREMERHAVEN , DAEKKEDE OVER EN FORTJENESTE AF TILSVARENDE STOERRELSESORDEN ;

260DA KOMMISSIONEN KONSTATEREDE , AT DE PRISER , DER BLEV ANVENDT OVER FOR MODNERNE I DE ANDRE MEDLEMSSTATER , VAR KLART HOEJERE , UNDERTIDEN 100 % HOEJERE END DE PRISER , DER BLEV ANVENDT OVER FOR DE IRSKE KUNDER , KONKLUDEREDE DEN , AT UBC ' S FORTJENESTE VAR MEGET HOEJ .

261KOMMISSIONEN HAR IMIDLERTID I DENNE ARGUMENTATION UNDLADT AT TAGE HENSYN TIL FLERE BREVE FRA UBC , SOM VAR LEDSAGET AF ET FORTROLIGT DOKUMENT , DER DEMENTERER INDHOLDET AF BREVET AF 10 . DECEMBER 1974 OG SOM ANGIVER , AT DE PRISER , DER ER TAGET I IRLAND , GAV SELSKABET TAB ;

262SAGSOEGER TILFOEJER , AT DETS PRISER PAA DET RELEVANTE MARKED IKKE HAR MULIGGJORT NOGEN FORTJENESTE FOR SELSKABET I DE SIDSTE FEM AAR , BORTSET FRA 1975 ;

263DISSE UDTALELSER FRA SAGSOEGER UNDERBYGGES IKKE AF GODKENDTE KONCERNREGNSKABER FOR UBC-KONCERNEN OG HELLER IKKE AF KONCERNREGNSKABER FOR DET RELEVANTE MARKED ;

264UANSET HVILKE FORBEHOLD , DER MAA TAGES OVER FOR DET AF UBC OPLYSTE ( OG NAVNLIG DET ALLEREDE NAEVNTE DOKUMENT , HVORI DER UDEN STOETTE AF BEVIS ER ANFOERT ' TAB ' FOR DET IRSKE MARKED I 1974 ), ER DET IKKE DESTO MINDRE KOMMISSIONEN , SOM SKAL BEVISE , AT SAGSOEGER HAR TAGET URIMELIGE PRISER ;

265PAA GRUND AF UBC ' S BENAEGTELSE , SOM KOMMISSIONEN IKKE HAR IMOEDEGAAET I FORNOEDENT OMFANG , MAA DET ANTAGES , AT DE BEREGNINGSGRUNDLAG , SOM KOMMISSIONEN HAR ANVENDT TIL AT PAAVISE FOR HOEJE PRISER , KAN KRITISERES , OG AT DER VEDROERENDE DETTE KONKRETE PUNKT BESTAAR EN TVIVL , SOM MAA KOMME SAGSOEGER TIL GODE , SAA MEGET DESTO MERE SOM BANANPRISERNE , UDREGNET I FASTE PRISER , I NAESTEN 20 AAR IKKE ER STEGET PAA DET RELEVANTE MARKED ;

266SELV OM DER GANSKE VIST ER FORSKEL MELLEM PRISEN FOR CHIQUITA-BANANER OG PRISEN FOR BANANER FRA UBC ' S STOERSTE KONKURRENTER , ER DENNE FORSKEL OMKRING 7 % , EN PROCENTSATS , DER IKKE ER BESTRIDT , OG SOM IKKE UDEN VIDERE KAN ANTAGES AT VAERE FOR HOEJ OG DERFOR HELLER IKKE URIMELIG ;

267UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER MAA DET ANTAGES , AT KOMMISSIONEN IKKE I FORNOEDENT OMFANG HAR FOERT BEVIS FOR DE FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER OG DE BEDOEMMELSER , DEN HAR STOETTET SIG PAA , DA DEN FANDT UBC SKYLDIG I DIREKTE ELLER INDIREKTE AT HAVE PAATVUNGET URIMELIGE PRISER VED DETS SALG AF BANANER ;

268ARTIKEL 1 , LITRA C ) I BESLUTNINGEN BOER FOELGELIG OPHAEVES .

KAPITEL III - OM MANGLER VED SAGSBEHANDLINGEN

AFDELING 1 - KLAGEPUNKTER VEDROERENDE KRAENKELSE AF FORSVARETS RETTIGHEDER

269SAGSOEGER HAR BEKLAGET SIG OVER DEN HASTIGHED , HVORMED DEN OFFICIELLE ADMINISTRATIVE SAGSBEHANDLING ER AFVIKLET , OVER MATERIELLE FEJL I MEDDELELSEN OM KLAGEPUNKTER , SOM SELSKABET HAR GJORT OPMAERKSOM PAA OVER FOR KOMMISSIONEN , OG SOM IKKE ER BLEVET RETTET - SAASOM DE PAASTAAEDE FORTJENESTER I IRLAND - , OVER DEN KORTFATTEDE ELLER TVETYDIGE AFFATTELSE AF BEGRUNDELSEN FOR VISSE KLAGEPUNKTER , SAASOM KLAGEPUNKTET OM URIMELIGE PRISER , OG SAGSOEGER FINDER , AT KOMMISSIONENS ADFAERD HAR KRAENKET FORSVARETS RETTIGHEDER .

270ARTIKEL 11 I KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 99/63 AF 25 . JULI 1963 ANBEFALER KOMMISSIONEN AT ' TAGE . . . DEN TID , DER ER NOEDVENDIG TIL UDFAERDIGELSEN AF BEMAERKNINGER . . . I BETRAGTNING . . . ' , OG FORESKRIVER , AT ' FRISTEN . . . IKKE ( KAN ) SAETTES TIL MINDRE END TO UGER ' ;

271EFTER EN INDLEDENDE UNDERSOEGELSE AF OMKRING ET AARS VARIGHED BLEV DEN ADMINISTRATIVE SAGSBEHANDLING PAABEGYNDT DEN 19 . MARTS 1975 ;

272UBC HAR HAFT TO MAANEDER ( FRA 11 . 4 . 1975 TIL 12 . 6 . 1975 ) TIL AT AFGIVE SINE INDLAEG , OG UBC HAR SELV ANMODET OM HOERINGEN AF 24 . JUNI 1975 , DER FANDT STED I HENHOLD TIL ARTIKEL 19 , STK . 2 I FORORDNING NR . 17 AF 6 . FEBRUAR 1962 ;

273DET FREMGAAR AF DISSE DATOER , AT SAGSBEHANDLINGEN ER BLEVET GENNEMFOERT INDEN FOR DE NORMALE FRISTER , OG DEN KAN IKKE KRITISERES FOR AT HAVE VAERET FORHASTET .

274FOR SAA VIDT ANGAAR ANBRINGENDET OM UTILSTRAEKKELIG BEGRUNDELSE AF KLAGEPUNKTERNE , BESTEMMER ARTIKEL 4 I FORORDNING NR . 99/63 , AT KOMMISSIONEN I SINE BESLUTNINGER KUN KAN TAGE SAADANNE KLAGEPUNKTER I BETRAGTNING , OM HVILKE ADRESSATEN HAR HAFT LEJLIGHED TIL AT UDTALE SIG ;

275BESLUTNINGENS GRUNDE OPFYLDER DETTE KRAV , IDET DE KORTFATTET , MEN DOG KLART , ANGIVER DE VAESENTLIGE AF DE FORHOLD , SOM KOMMISSIONEN HAR LAGT TIL GRUND FOR SIN BESLUTNING ;

276I SIN MEDDELELSE AF 19 . MARTS 1975 HAR KOMMISSIONEN KLART ANFOERT DE VAESENTLIGE AF DE FORHOLD , SOM HAR LIGGET TIL GRUND FOR DE OMTALTE KLAGEPUNKTER , OG DEN HAR ANGIVET , I HVILKET OMFANG UBC INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING OG HAR MISBRUGT DENNE ;

277FOELGELIG KAN DET IKKE TILTRAEDES , AT PARTERNES RET TIL AT FORSVARE SIG ER BLEVET KRAENKET VED SAGSBEHANDLINGEN FOR KOMMISSIONEN ;

278FOR SAA VIDT ANGAAR DE ANDRE KLAGEPUNKTER VEDROERER DISSE REALITETEN ;

279FOELGELIG KAN DER IKKE GIVES SAGSOEGER MEDHOLD I DETTE ANBRINGENDE .

AFDELING 2 - SAGSOEGERS KRAV OM ERSTATNING

280SAGSOEGER HAR BEKLAGET SIG OVER , AT KOMMISSIONEN HAR INDTAGET EN PARTISK HOLDNING UNDER SAGENS BEHANDLING ;

281SAGSOEGER HAR TIL STOETTE HERFOR ANFOERT FOELGENDE GRUNDE : KOMMISSIONEN HAR OVERDREVET DE AF DEN KONSTATEREDE PRISFORSKELLE MELLEM LANDENE , DEN HAR GIVET EN FEJLAGTIG BESKRIVELSE AF SELSKABETS FREMSKRIDT PAA DET IRSKE MARKED , DEN HAR GIVET ET VILDLEDENDE REFERAT AF EN UNDERSOEGELSE FRA FAO VEDROERENDE KONKURRENCEN MELLEM BANANER OG SOMMERFRUGTER , DEN HAR ANFOERT AT ' BANANER KAN KUN TRANSPORTERES I GROEN TILSTAND ' , OG DEN HAR GIVET UKORREKTE OPLYSNINGER OM NEDSKAERINGEN I LEVERANCERNE TIL OLESEN .

282UNDERSOEGELSEN AF , OM DISSE KRITIKPUNKTER ER KORREKTE , HENHOERER UNDER SAGENS REALITET , OG PARTERNE HAR AFGIVET LAENGERE INDLAEG HEROM ;

283DER ER INTET , DER GOER DET MULIGT AT FASTSLAA , AT KOMMISSIONEN SKULLE HAVE FREMSAT TENDENTIOESE CITATER .

284SAGSOEGER ERKLAERER AT HAVE LIDT ET IDEELT TAB DERVED , AT EN REPRAESENTANT FRA KOMMISSIONEN FOER VEDTAGELSEN AF BESLUTNINGEN HAR UDTALT SIG NEDSAETTENDE TIL EN AVIS OM UBC ' S HANDELSMAESSIGE ADFAERD , HVILKE UDTALELSER BLEV GENGIVET I VERDENSPRESSEN OG LOD DET FREMSTAA SOM GODTGJORT , AT DE PAATALTE OVERTRAEDELSER VAR BEGAAET , SKOENT DE PAAGAELDENDE ENDNU IKKE VAR FREMKOMMET MED DERES INDSIGELSER ;

285SOM FOELGE HERAF VAR KOMMISSIONEN IFOELGE SAGSOEGER IKKE LAENGERE I STAND TIL AT AFGIVE EN NEUTRAL BEDOEMMELSE AF SAGENS FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER OG AF DE AF SAGSOEGER FREMSATTE ARGUMENTER .

286DER ER INTET I SAGENS AKTER , DER KAN STOETTE EN FORMODNING OM , AT DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING IKKE VILLE VAERE BLEVET TRUFFET ELLER VILLE HAVE HAFT ET ANDET INDHOLD , SAAFREMT DE OMTVISTEDE UDTALELSER , DER I SIG SELV ER BEKLAGELIGE , IKKE VAR BLEVET FREMSAT ;

287DER ER INTET , DER TYDER PAA , AT KOMMISSIONEN HAR INDTAGET EN HOLDNING , SOM SKULLE HAVE KUNNET AENDRE SAGENS NORMALE FORLOEB ;

288UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER KAN DER IKKE GIVES SAGSOEGER MEDHOLD I KRAVET OM ERSTATNING .

KAPITEL IV - SANKTIONER

289TIL STOETTE FOR AT PAALAEGGE EN MILLION REGNINGSENHEDER FOR DE FIRE OVERTRAEDELSER , SOM KOMMISSIONEN HAR FUNDET UBC SKYLDIG I , HAR KOMMISSIONEN SAMTIDIG MED AT ANFOERE , AT SELSKABET ' I DET MINDSTE ( HAR ) UDVIST UAGTSOMHED ' , TAGET HENSYN TIL OVERTRAEDELSERNES GROVHED , DERES VARIGHED OG TIL VIRKSOMHEDENS STOERRELSE .

290FOR SAA VIDT ANGAAR OVERTRAEDELSERNES GROVHED HAR KOMMISSIONEN BETRAGTET DEM I DERES OEKONOMISKE OG JURIDISKE SAMMENHAENG OG HAR HERVED FASTSLAAET DERES INDBYRDES FORBINDELSE OG DERES VIRKNINGER , SOM KLART VAR I STRID MED MAALSAETNINGEN OM INTEGRATION AF MARKEDERNE , OG HAR TAGET HENSYN TIL DET FORHOLD , AT BANANEN ER EN VARE MED ET STORT FORBRUG .

291FOR SAA VIDT ANGAAR OVERTRAEDELSERNES VARIGHED HAR KOMMISSIONEN FUNDET , AT FORBUDET MOD AT VIDERESAELGE BANANER I GROEN TILSTAND KUN SKAL LAEGGES TIL GRUND FOR PERIODEN FRA JANUAR 1967 TIL 15 . NOVEMBER 1968 , DA KOMMISSIONEN MODTOG ANMELDELSEN OM DE ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER FOR NEDERLANDENE ;

292HERAF SKULLE FOELGE , AT UBC MED HENSYN TIL SINE HANDLINGER EFTER 15 . NOVEMBER 1968 , DER HAR LIGGET INDEN FOR RAMMERNE AF DEN ERHVERVSUDOEVELSE , SOM ANMELDELSEN VEDROERER , IKKE HAR HANDLET UAGTSOM , OG DER ER I OEVRIGT HELLER IKKE PAALAGT BOEDE FOR DISSE SENERE HANDLINGER ;

293UNDER BEHANDLINGEN DEN 5 . APRIL 1976 AF BEGAERINGEN OM FORELOEBIGE FORHOLDSREGLER NOTEREDE KOMMISSIONEN SIG AENDRINGEN AF DEN OMTVISTEDE KLAUSUL , MEN FANDT SAMTIDIG , AT DENNE AENDRING BURDE VAERE FORETAGET TIDLIGERE .

294IFOELGE KOMMISSIONEN VAREDE UBC ' S LEVERINGSSTANDSNING AF CHIQUITA-BANANER TIL OLESEN FRA 10 . OKTOBER 1973 TIL 11 . FEBRUAR 1975 , OG KOMMISSIONEN HAR ANFOERT , AT DEN HAR TAGET I BETRAGTNING , AT UBC AF EGEN DRIFT OPHOERTE MED DENNE OVERTRAEDELSE .

295PRISPOLITIKKEN ER BLEVET ANVENDT I DET MINDSTE FRA 1971 OVER FOR UBC ' S KUNDER I TYSKLAND , NEDERLANDENE OG BLOEU , SIDEN 1973 OVER FOR DE DANSKE KUNDER OG SIDEN NOVEMBER 1973 OVER FOR DE IRSKE KUNDER .

296ENDELIG ER BOEDEN IFOELGE KOMMISSIONEN BLEVET FASTSAT TIL EN MILLION REGNINGSENHEDER UNDER HENSYNTAGEN TIL UBC ' S SAMLEDE OMSAETNING , DER ANDRAGER CA . 2 MIA DOLLARS , OG TIL SELSKABETS OMSAETNING PAA 50 MIO DOLLARS FOR BANANER PAA DET RELEVANTE MARKED , SAMT TIL DEN MEGET STORE FORTJENESTE SELSKABET HAR HAFT SOM FOELGE AF SIN PRISPOLITIK .

297ENDVIDERE HAR KOMMISSIONEN FOR AT TVINGE UBC TIL AT OPHOERE MED DISSE OVERTRAEDELSER , FOR SAA VIDT SOM SELSKABET IKKE VAR OPHOERT HERMED AF EGEN DRIFT , UNDER TRUSSEL OM TVANGSBOEDER PAALAGT SELSKABET AT GIVE SAMTLIGE SINE MODNERE/FORHANDLERE I TYSKLAND , DANMARK , IRLAND , NEDERLANDENE OG BLOEU MEDDELELSE OM OPHAEVELSE AF FORBUDET MOD AT VIDERESAELGE BANANER I GROEN TILSTAND SENEST DEN 1 . FEBRUAR 1976 SAMT AT GIVE KOMMISSIONEN MEDDELELSE TO GANGE AARLIGT I EN TOAARIG PERIODE OM DE PRISER , SOM SELSKABET I LOEBET AF DET FOREGAAENDE HALVAAR HAR TAGET AF DE SAMME KUNDER .

298SAGSOEGER HAEVDER , AT SELSKABET IKKE VAR VIDENDE OM , AT DET INDTOG EN DOMINERENDE STILLING , OG DERFOR ENDNU MINDRE OM , AT DET HAVDE MISBRUGT EN DOMINERENDE STILLING , NAVNLIG FORDI DET IFOELGE DOMSTOLENS RETSPRAKSIS KUN ER VIRKSOMHEDER , SOM BEFINDER SIG I DEN MONOPOLSITUATION , ELLER SOM KONTROLLERER EN BETYDELIG DEL AF MARKEDET , DER INDTIL NU ER BLEVET ANSET FOR AT BEFINDE SIG I EN DOMINERENDE STILLING .

299UBC ER EN VIRKSOMHED , SOM MEGET LAENGE HAR VAERET BESKAEFTIGET MED INTERNATIONAL OG NATIONAL HANDEL , OG DEN HAR DERFOR ET SAERLIGT GODT KENDSKAB TIL KONKURRENCELOVGIVNINGEN , SOM DEN ALLEREDE ER BLEVET RAMT AF ;

300UBC HAR VED AT INDFOERE ET HANDELSSYSTEM , DER INDEBAR EN KOORDINATION AF FORBUDET MOD AT SAELGE GROENNE BANANER , AF DISKRIMINERENDE PRISER OG AF MINDRE LEVERANCER END SVARENDE TIL DE AFGIVNE ORDRER , ALT SAMMEN MED HENBLIK PAA AT FREMKALDE EN EFFEKTIV OPDELING AF DE NATIONALE MARKEDER , TRUFFET SAADANNE FORANSTALTNINGER , SOM SELSKABET VIDSTE ELLER BURDE VIDE VAR I STRID MED FORBUDET I TRAKTATENS ARTIKEL 86 ;

301KOMMISSIONEN HAR FOELGELIG MED RETTE KONSTATERET , AT UBC HAR BEGAAET DISSE OVERTRAEDELSER , OG AT UBC I DET MINDSTE HAR UDVIST UAGTSOMHED .

302BOEDENS STOERRELSE FOREKOMMER IKKE UFORHOLDSMAESSIG STOR I FORHOLD TIL OVERTRAEDELSERNES GROVHED OG VARIGHED ( SAMT TIL VIRKSOMHEDENS STOERRELSE );

303DER BOER IMIDLERTID TAGES HENSYN TIL DEN DELVISE OPHAEVELSE AF BESLUTNINGEN , SAALEDES AT DER BOER SKE EN NEDSAETTELSE AF DET AF KOMMISSIONEN FASTSATTE BELOEB ;

304DET FOREKOMMER BEGRUNDET AT NEDSAETTE BOEDENS STOERRELSE TIL 850 000 ( OTTEHUNDREDEHALVTREDSTUSINDE ) REGNINGSENHEDER , AT ERLAEGGE I DEN NATIONALE VALUTA FOR DEN SAGSOEGENDE VIRKSOMHED , SOM HAR HJEMSTED I FAELLESSKABET , ELLER 3 077 000 HFL ( TREMILLIONEROGSYVOGHALVFJERDSTUSINDE NEDERLANDSKE GYLDEN ).

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

305I HENHOLD TIL ARTIKEL 69 , STK . 2 I PROCESREGLEMENTET BLIVER DEN PART , DER TABER SAGEN , DOEMT TIL AT AFHOLDE SAGSOMKOSTNINGERNE , HVIS DER ER NEDLAGT PAASTAND HEROM ;

306I MEDFOER AF SAMME ARTIKEL STYKKE 3 KAN DOMSTOLEN OPHAEVE SAGSOMKOSTNINGERNE HELT ELLER DELVIS , HVIS HVER AF PARTERNE HENHOLDSVIS TABER ELLER VINDER PAA ET ELLER FLERE PUNKTER , ELLER HVOR DER FORELIGGER GANSKE SAERLIGE GRUNDE .

307FOR SAA VIDT ANGAAR SAGSBEHANDLINGEN I HOVEDSAGEN HAR KOMMISSIONEN TABT SAGEN VEDROERENDE ET AF DE KLAGEPUNKTER , DEN HAR ANFOERT MOD SAGSOEGER , IDET DEN HERTIL SVARENDE DEL AF BESLUTNINGEN ER BLEVET OPHAEVET ;

308HVER PART BAERER SINE EGNE OMKOSTNINGER .

309I OEVRIGT BOER OMKOSTNINGERNE VED BEHANDLINGEN AF BEGAERINGEN OM FORELOEBIGE FORHOLDSREGLER OPHAEVES .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

UDTALER OG BESTEMMER

DOMSTOLEN

1 . ARTIKEL 1 , LITRA C ) I KOMMISSIONENS BESLUTNING ' IV/26.699 CHIQUITA ' AF 17 . DECEMBER 1975 ( EFT L 95 AF 9 . 4 . 1976 , S . 1 FF ) OPHAEVES .

2 . STOERRELSEN AF DEN UBC OG UBCBV PAALAGTE BOEDE NEDSAETTES TIL 850 000 ( OTTEHUNDREDEOGHALVTREDSTUSINDE ) REGNINGSENHEDER , AT ERLAEGGE I DEN NATIONALE VALUTA FOR DEN SAGSOEGENDE VIRKSOMHED , SOM HAR HJEMSTED I FAELLESSKABET , ELLER 3 077 000 NEDERLANDSKE GYLDEN ( TREMILLIONEROGSYVOGHALVFJERDSTUSINDE NEDERLANDSKE GYLDEN ).

3 . I OEVRIGT FRIFINDES SAGSOEGTE .

4 . HVER PART BAERER SINE EGNE OMKOSTNINGER , HERUNDER OMKOSTNINGERNE VED BEHANDLINGEN AF BEGAERINGEN OM FORELOEBIGE FORHOLDSREGLER .