61976J0026

DOMSTOLENS DOM AF 25 OKTOBER 1977. - METRO SB-GROSSMAERKTE GMBH & CO KG MOD KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER. - SELEKTIVE SALGSSYSTEMER. - SAG 26-76.

Samling af Afgørelser 1977 side 01875
græsk specialudgave side 00567
portugisisk specialudgave side 00659
spansk specialudgave side 00531
svensk specialudgave side 00431
finsk specialudgave side 00459


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


1 . RETSPLEJE - ANNULLATIONSSOEGSMAAL - RETSAKT , DER BEKRAEFTER EN TIDLIGERE RETSAKT - AFVISNING

2 . RETSPLEJE - KONKURRENCE - BEGAERING OM KONSTATERING AF EN OVERTRAEDELSE - BESLUTNING - ANNULLATIONSSOEGSMAAL - ANTAGELSE TIL REALITETSBEHANDLING

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 85 , 86 , 1973 , STK . 2 ; RAADETS FORORDNING NR . 17 , ART . 3 , STK . 2 , LITRA B ))

3 . KONKURRENCE - DOMINERENDE STILLING PAA MARKEDET - BEGREB

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 86 )

4 . EFFEKTIV KONKURRENCE - BEGREB

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 3 , 85 )

5 . KONKURRENCE - SELEKTIVE SALGSSYSTEMER - TILLADELIGHED - BETINGELSER

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 85 )

6 . KONKURRENCE - KONKURRENCEFORMER - PRISER OG ANDRE FAKTORER - SELEKTIVE SALGSSYSTEMER - OEGNING I ANTALLET AF SALGSNET - KONTROL VED KOMMISSIONEN

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 85 )

7 . KONKURRENCE - SELEKTIVT SALGSSYSTEM - AUTORISEREDE VIDEREFORHANDLERE - KONTROL MED OVERHOLDELSEN AF AUTORISATIONSVILKAARENE - TILLADELIGHED

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 85 , STK . 1 )

8 . KONKURRENCE - GROSSISTER - DETAILHANDLERE - FUNKTIONSDELING - TILLADELIGHED

( EOEF-TRAKTATEN , ART . 85 )

9 . KONKURRENCE - GROSSISTER - PLIGT TIL FREMME AF SALG - TILLADELIGHED

10 . KONKURRENCE - ALMINDELIG GROSSIST - PLIGT TIL AT OPRETTE EN SAERLIG AFDELING - OMSAETNINGSFORPLIGTELSE - TILLADELIGHED

Sammendrag


1 . ET SOEGSMAAL MOD EN RETSAKT , SOM ALENE BEKRAEFTER EN TIDLIGERE RETSAKT , SAALEDES AT DEN BEKRAEFTENDE RETSAKT ANNULLERES , VILLE VAERE ENSBETYDENDE MED ANNULLATION AF DEN TIDLIGERE RETSAKT , HVORFOR ET SAADANT SOEGSMAAL MAA ANSES FOR VAERENDE UDEN GENSTAND OG DERFOR AFVISES .

2 . AF HENSYNET TIL SAAVEL RETSSIKKERHEDEN SOM TIL EN KORREKT ANVENDELSE AF ARTIKLERNE 85 OG 86 FOELGER , AT DE FYSISKE ELLER JURIDISKE PERSONER , SOM I MEDFOER AF ARTIKEL 3 , STK . 2 , LITRA B ) I FORORDNING NR . 17 ER BEFOEJEDE TIL AT FREMSAETTE EN BEGAERING TIL KOMMISSIONEN OM KONSTATERING AF EN OVERTRAEDELSE AF DE NAEVNTE ARTIKLER 85 OG 86 , SKAL GIVES EN KLAGEADGANG TIL BESKYTTELSE AF DERES BERETTIGEDE INTERESSER , SAAFREMT DERES BEGAERING HELT ELLER DELVIS IKKE TAGES TIL FOELGE . DISSE PERSONER VIL DERFOR VAERE AT ANSE FOR UMIDDELBART OG INDIVIDUELT BEROERT AF KOMMISSIONENS BESLUTNING I DEN I ARTIKEL 173 , STK . 2 , FORUDSATTE FORSTAND .

3 . EN MARKEDSANDEL PAA MELLEM 5 OG 10 % PAA ET MARKED FOR HOEJT UDVIKLEDE TEKNISKE , MEN I DEN STORE KOEBERMASSES OEJNE LET SUBSTITUERBARE ARTIKLER , UDELUKKER , AT DER KAN VAERE TALE OM EN DOMINERENDE STILLING . DEN OMSTAENDIGHED , AT DEN PAAGAELDENDE ARTIKELS KVALITET ER EN TILSKYNDELSE FOR FORHANDLERNE TIL AT OPTAGE DEN I DERES VAREUDBUD , INDEBAERER IKKE I SIG SELV , AT PRODUCENTEN I BETYDELIGT OMFANG KAN HANDLE UDEN AT SKULLE TAGE HENSYN TIL SINE KONKURRENTERS FORHOLD , OG DEN KAN DERFOR HELLER IKKE SIKRE HAM EN DOMINERENDE STILLING , MEN UDGOER ET BLANDT FLERE MIDLER I KONKURRENCEN . DET SAMME GAELDER FOR DEN OMSTAENDIGHED , AT ANDRE PRODUCENTER INDEN FOR UNDERHOLDNINGSELEKTRONIKKEN HAR OPRETTET ELLER VIL OPRETTE LIGNENDE SELEKTIVE SALGSSYSTEMER , SOM DET DEN PAAGAELDENDE ERHVERVSDRIVENDE HAR INDFOERT .

4 . KRAVET I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 3 OG 85 OM , AT KONKURRENCEN IKKE MAA FORDREJES , FORUDSAETTER , AT DER HERSKER EFFEKTIV KONKURRENCE PAA MARKEDET ( WORKABLE COMPETITION ), HVILKET VIL SIGE , AT DER SKAL VAERE SAA MEGET KONKURRENCE , AT TRAKTATENS GRUNDLAEGGENDE KRAV OVERHOLDES OG AT TRAKTATENS MAAL , NAVNLIG DANNELSEN AF ET ENHEDSMARKED MED HJEMMEMARKEDSLIGNENDE FORHOLD , OPFYLDES . DETTE KRAV INDEBAERER DOG IKKE , AT KARAKTEREN AF OG INTENSITETEN I KONKURRENCEN ALDRIG KAN VARIERE ALT EFTER DE PAAGAELDENDE PRODUKTER ELLER TJENESTER OG DEN OEKONOMISKE STRUKTUR PAA DE PAAGAELDENDE MARKEDSOMRAADER .

5 . SELEKTIVE SALGSSYSTEMER UDGOER EN BLANDT FLERE KONKURRENCEFORMER , SOM ER I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 85 , STK . 1 , SAAFREMT UDVAELGELSEN AF VIDEREFORHANDLERE SKER PAA GRUNDLAG AF OBJEKTIVE KVALITETSKRITERIER FOR VIDEREFORHANDLERENS OG HANS PERSONALES FAGLIGE DYGTIGHED OG HANS SALGSLOKALERS BESKAFFENHED , OG SAAFREMT DISSE BETINGELSER FASTSAETTES ENS FOR ALLE MULIGE VIDEREFORHANDLERE OG ANVENDES UDEN DISKRIMINERING .

6 . UANSET PRISKONKURRENCEN HAR EN SAADAN BETYDNING , AT DEN ALDRIG HELT MAA FJERNES , UDGOER DEN DOG IKKE DEN ENESTE FORM FOR EFFEKTIV KONKURRENCE OG HELLER IKKE EN KONKURRENCEFORM , SOM UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER BOER GIVES ABSOLUT FORRANG . BESTRAEBELSEN PAA FOR SPECIALGROSSISTERS OG SPECIALDETAILHANDLERES VEDKOMMENDE AT OPRETHOLDE ET BESTEMT PRISNIVEAU , DER I FORBRUGERNES INTERESSE SIKRER , AT DENNE SALGSKANAL FORTSAT BESTAAR VED SIDEN AF DE ANDRE SALGSFORMER MED EN ANDEN KONKURRENCEPOLITIK , HOERER TIL DE MAAL , SOM KAN FORFOELGES UDEN NOEDVENDIGVIS AT FALDE IND UNDER FORBUDET I ARTIKEL 85 , STK . 1 , OG SKULLE DETTE HELT ELLER DELVIS BLIVE TILFAELDET , VIL DE KUNNE OMFATTES AT ARTIKEL 85 , STK . 3 . DETTE GAELDER SAA MEGET MERE , HVIS DISSE BETINGELSER DESUDEN BIDRAGER TIL EN FORSTAERKET KONKURRENCE , FOR SAA VIDT SOM KONKURRENCEN VEDROERER ANDRE FAKTORER END PRISEN . KOMMISSIONEN SKAL IMIDLERTID DRAGE OMSORG FOR , AT DENNE STRUKTUR IKKE YDERLIGERE STIVNER , HVILKET VIL KUNNE SKE , SAAFREMT ANTALLET AF SELEKTIVE DISTRIBUTIONSNET TIL AFSAETNING AF DEN SAMME VARE VOKSER .

7 . ETHVERT AFSAETNINGSSYSTEM , SOM HVILER PAA EN UDVAELGELSE AF SALGSSTEDER , INDEBAERER NOEDVENDIGVIS , AT DE GROSSISTER , SOM HOERER TIL SALGSNETTET , FORPLIGTES TIL KUN AT LEVERE TIL AUTORISEREDE VIDEREFORHANDLERE , OG AT DEN PAAGAELDENDE PRODUCENT SKAL KUNNE KONTROLLERE , OM DENNE FORPLIGTELSE OVERHOLDES . SAA LAENGE DE PAATAGNE KONTROLFORPLIGTELSER IKKE GAAR UD OVER , HVAD DET TILSTRAEBTE MAAL NOEDVENDIGGOER , KAN DETTE IKKE I SIG SELV UDGOERE EN KONKURRENCEBEGRAENSNING , MEN ER EN BIFORPLIGTELSE , SOM SKAL MEDVIRKE TIL AT SIKRE HOVEDFORPLIGTELSENS OPFYLDELSE . I DET OMFANG DE IMIDLERTID SKAL SIKRE OPFYLDELSEN AF MERE BYRDEFULDE FORPLIGTELSER , FALDER DE UNDER FORBUDET I ARTIKEL 85 , STK . 1 , MEDMINDRE DE I GIVET FALD SAMMEN MED HOVEDFORPLIGTELSEN FRITAGES EFTER ARTIKEL 85 , STK . 3 .

8 . FUNKTIONSDELINGEN MELLEM GROSSISTER OG DETAILHANDLERE I DEN FORSTAND , AT DET ER FORBUDT GROSSISTERNE AT LEVERE TIL PRIVATE FORBRUGERE , HERUNDER ENDELIGE STORFORBRUGERE , ER PRINCIPIELT FORENELIGT MED KRAVET OM , AT KONKURRENCEN IKKE MAA FORDREJES .

9 . DET ER IKKE EN GROSSISTS OPGAVE AT FREMME EN BESTEMT PRODUCENTS PRODUKTION , MEN AT SIKRE EN LEVERING TIL DETAILHANDELEN UNDER UDNYTTELSE AF KONKURRENCEN MELLEM PRODUCENTERNE , SAALEDES AT DE AF EN GROSSIST PAATAGNE FORPLIGTELSER , SOM BEGRAENSER HANS FRIHED I DENNE HENSEENDE , UDGOER KONKURRENCEBEGRAENSNINGER , DER OMFATTES AF ARTIKEL 85 , STK . 1 .

10 . FORPLIGTELSEN FOR IKKE-SPECIALGROSSISTER TIL AT OPRETTE EN SAERLIG AFDELING SKAL SIKRE , AT DE PAAGAELDENDE ARTIKLER SAELGES UNDER FOR FORBRUGERNE GUNSTIGE FORHOLD OG ER DERFOR IKKE EN KONKURRENCEBEGRAENSNING I DEN I ARTIKEL 85 , STK . 1 , FORUDSATTE BETYDNING ; DERIMOD RAEKKER FORPLIGTELSEN TIL AT OPNAA EN OMSAETNING , DER KAN SAMMENLIGNES MED EN SPECIALGROSSISTS , UDOVER DE KVALITETSKRAV , DER KENDETEGNER ET SELEKTIVT SALGSSYSTEM , OG DENNE FORPLIGTELSE MAA DERFOR BEDOEMMES I HENHOLD TIL ARTIKEL 85 , STK . 3 .

Dommens præmisser


1 I NAERVAERENDE SAG , DER ER ANLAGT AF FIRMAET METRO-SB-GROSSMAARKTE GMBH & CO . KG ( HEREFTER METRO ) VED STAEVNING INDGAAET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 11 . MARTS 1976 , ER DER FOR DET FOERSTE NEDLAGT PAASTAND OM ANNULLATION AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 15 . DECEMBER 1975 ( EFT L 28/19 AF 12 . 2 . 1976 ) OM EN PROCEDURE I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 85 VEDROERENDE DET AF SELSKABET SCHWARZWAALDER APPARATE-BAU-ANSTALT , AUGUST SCHWER UND SOEHNE GMBH , ( HEREFTER SABA ) OPRETTEDE SELEKTIVE SALGSSYSTEM FOR SALG I FAELLESSMARKEDET AF SELSKABETS ARTIKLER INDEN FOR UNDERHOLDNINGSELEKTRONIKKEN ;

DER ER FOR DET ANDET INDLAGT PAASTAND OM ANNULLATION AF DET AF KOMMISSIONEN VED SKRIVELSE AF 14 . JANUAR 1976 MEDDELTE AFSLAG PAA AT AENDRE BESLUTNINGEN AF 15 . DECEMBER 1975 AF HENSYN TIL NYE INDVENDINGER FRA SAGSOEGER , DER IMIDLERTID ALLEREDE HAVDE HAFT LEJLIGHED TIL AT FREMSAETTE DISSE UNDER DEN HOERING AF DE PAAGAELDENDE PARTER OG TREDJEMAEND , SOM KOMMISSIONEN INDEN SIN VEDTAGELSE AF DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING HAVDE LADET FORETAGE I HENHOLD TIL ARTIKEL 19 I RAADETS FORORDNING NR . 17 AF 6 . FEBRUAR 1962 OG KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 99/63 AF 25 . JULI 19763 ;

I BESLUTNINGENS ARTIKEL 1 ANFOERES , AT DE AF SABA ANVENDTE BETINGELSER FOR SALG PAA HJEMMEMARKEDET ( UDGAVEN FRA MAJ 1972 ) IKKE ER OMFATTET AF FORBUDET I TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 , OG I ARTIKEL 2 MEDDELER KOMMISSIONEN EN FRITAGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 85 , STK . 3 FOR DE OEVRIGE BESTEMMELSER I DET PAAGAELDENDE SALGSSYSTEM .

2 SELV OM DER ER NEDLAGT PAASTAND OM ANNULLATION AF HELE DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING , FREMGAAR DET AF DE PAABERAABTE SOEGSMAALSGRUNDE , AT DET ALENE ER BESLUTNINGENS ARTIKEL 2 , DER ANFAEGTES .

VEDROERENDE FORMALITETEN

A ) VEDROERENDE SKRIVELSEN AF 14 . JANUAR 1976

3 KOMMISSIONEN HAR PAASTAAET SAGEN AFVIST , I DET OMFANG DEN ER RETTET MOD DET AFSLAG , SOM KOMMISSIONEN MEDDELTE I SIN SKRIVELSE AF 14 . JANUAR 1976 .

4 DETTE AFSLAG ER UDELUKKENDE EN BEKRAEFTELSE AF BESLUTNINGEN AF 15 . DECEMBER 1975 , OG DETS ANNULLATION VILLE VAERE ENSBETYDENDE MED EN ANNULLATION AF BESLUTNINGEN , HVORFOR SAGEN MED HENSYN TIL DETTE ANDET PUNKT MAA ANSES FOR VAERENDE UDEN GENSTAND OG DERFOR AFVISES .

B ) VEDROERENDE BESLUTNINGEN AF 15 . DECEMBER 1975

5 SABA , SOM ER INDTRAADT I SAGEN TIL STOETTE FOR KOMMISSIONEN , HAR ANFOERT , AT SAGEN MAA AFVISES , FORDI METRO IKKE ER UMIDDELBART OG INDIVIDUELT BEROERT AF DEN BESLUTNING , SOM FIRMAET ANFAEGTER .

6 I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 173 , STK . 2 , KAN ' ENHVER FYSISK ELLER JURIDISK PERSON . . . INDBRINGE ET ANNULLATIONSSOEGSMAAL MOD DE BESLUTNINGER , DER RETTER SIG TIL HAM , SAMT OVER BESLUTNINGER , SOM SKOENT DE ER UDFAERDIGET I FORM AF EN FORORDNING ELLER EN BESLUTNING RETTET TIL EN ANDEN PERSON , DOG BEROERER HAM UMIDDELBART OG INDIVIDUELT ' ;

DA DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING IKKE ER RETTET TIL METRO , MAA DET UNDERSOEGES , OM DEN BEROERER DETTE FIRMA UMIDDELBART OG INDIVIDUELT .

7 METRO DRIVER EN SAAKALDT SELVBETJENINGSENGROSHANDEL MED CA . 30 SALGSSTEDER I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND SAMT I VISSE ANDRE MEDLEMSSTATER ;

DENNE SALGSFORM , SOM SAERLIGT BRINGER METRO I KONKURRENCE MED SPECIALGROSSISTER , BESTAAR I , AT METRO HOS PRODUCENTERNE ENGROS INDKOEBER ET BREDT SORTIMENT AF FOEDEVARER ( FOOD ) OG ANDRE VARER ( NON FOOD ) MED HENBLIK PAA VIDERESALG DELS TIL DETAILHANDLERE , SOM SAELGER DEM VIDERE , DELS TIL INDEHAVERE AF HANDELS- , HAANDVAERKS- ELLER INDUSTRIVIRKSOMHEDER , SOM ANVENDER DE INDKOEBTE VARER I DERES VIRKSOMHED I ERHVERVSMAESSIGT OEJEMED , DELS ENDELIG TIL PRIVATE , ' INSTITUTIONELLE ' BRUGERE , HVILKET BEGREB PARTERNE IMIDLERTID IKKE ER ENIGE OM ;

METRO SAELGER SINE ARTIKLER EFTER DET SAAKALDTE ' CASH AND CARRY ' -SYSTEM , HVOREFTER KOEBERNE SELV FINDER VARERNE FREM I SALGSLOKALERNE , HVOR DE KUN ER NOEDTOERFTIGT UDSTILLET OG OPLAGRET , SAALEDES AT KUNDEN SELV LET KAN TAGE DEM MED SIG , OG HVOREFTER VARERNE BETALES KONTANT , HVILKET RESULTERER I LAVERE PRISER OG MULIGHED FOR AT BEREGNE EN FORTJENESTE , DER ER MINDRE END DEN TRADITIONELLE ENGROSHANDELS ;

DENNE SALGSFORM KARAKTERISERES SAALEDES BAADE VED DE SAERLIGE SALGSFORMER OG VED SAMMENSAETNINGEN AF DEN KUNDEKREDS , SOM GROSSISTEN HENVENDER SIG TIL .

8 SAGSOEGER HAVDE ANSOEGT SABA OM AT BLIVE AUTORISERET SOM GROSSIST I SABA ' S ARTIKLER INDEN FOR UNDERHOLDNINGSELEKTRONIKKEN MEN FIK AFSLAG , FORDI SAGSOEGER IKKE VILLE ACCEPTERE EN RAEKKE BETINGELSER , SOM SABA STILLER FOR AUTORISATION SOM SABA-GROSSIST , BETINGELSER , SOM IFOELGE SAGSOEGER ER UFORENELIGE MED SELVBETJENINGSENGROSHANDELENS STRUKTUR I DEN FORM , SAGSOEGER PRAKTISERER DEN ;

EFTER SAGSOEGER GJALDT DETTE NAVNLIG FOR DET FORBUD , SOM PAALAEGGES SABA-GROSSISTEN MOD AT LEVERE SABA-ARTIKLER TIL ENDELIGE , ERHVERVSDRIVENDE BRUGERE , ALTSAA HANDLENDE ELLER HAANDVAERKERE , SOM IKKE TILHOERER DEN ELEKTRONISKE BRANCHE , MEN SOM ANVENDER DE INDKOEBTE ARTIKLER I DERES VIRKSOMHEDER I ERHVERVSMAESSIGT OEJEMED , SAMT FORBUDET MOD AT LEVERE TIL ENDELIGE ' INSTITUTIONELLE ' BRUGERE SAAVEL SOM DE FORPLIGTELSER , SOM GROSSISTERNE PAALAEGGES I DEN SAMARBEJDSAFTALE , SOM KNYTTER DEM TIL SABA ;

DERIMOD HAR INTERVENIENTEN SABA ANFOERT , AT DISSE BETINGELSER ER FORENELIGE MED METROS VIRKSOMHED , OG AT AFSLAGET SNARERE ER BEGRUNDET I METROS SALGSPOLITIK , SOM GAAR UD PAA AT DRIVE SAAVEL GROSSIST- SOM DETAILHANDEL , HVAD SABA IKKE KAN GODKENDE PAA GRUND AF SIT SALGSSYSTEMS STRUKTUR , SOM INDEHOLDER EN KLAR ADSKILLELSE MELLEM DISSE TO FUNKTIONER , HVILKET IFOELGE INTERVENIENTEN SABA ER I OVERENSSTEMMELSE MED DEN TYSKE FORBUNDSLOVGIVNINGS KRAV ;

9 PAA GRUND AF DETTE AFSLAG FREMSATTE SAGSOEGEREN DEN 7 . OG 9 . NOVEMBER 1973 EN BEGAERING TIL KOMMISSIONEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 , STK . 2 , LITRA B ), I FORORDNING NR . 17 MED ANMODNING OM , AT KOMMISSIONEN SKULLE KONSTATERE , AT SABA ' S SALGSSYSTEM UDGJORDE EN OVERTRAEDELSE AF TRAKTATENS ARTIKLER 85 OG 86 , OG PAALAEGGE SABA AT OPHOERE HERMED ;

10 SABA HAVDE PAA SIN SIDE I AARENE 1962 , 1963 , 1969 OG 1972 MED HENBLIK PAA AT OPNAA EN NEGATIVATTEST EFTER ARTIKEL 2 I FORORDNING NR . 17 ELLER EN FRITAGELSE EFTER TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 3 OG ARTIKEL 6 I FORORDNING NR . 17 TIL KOMMISSIONEN ANMELDT HENHOLDSVIS SINE SALGSBETINGELSER FOR HJEMMEMARKEDET , DE ENEFORHANDLINGSAFTALER , SOM DET INDGIK MED VIRKSOMHEDER I ANDRE MEDLEMSSTATER , DE FORMULARER OM SALGSBINDING ( VERPFLICHTUNGSSCHEINE VERTRIEBSBINDUNG ), SOM DETS FORHANDLERE , GROSSISTER OG DETAILHANDLERE I FORBUNDSREPUBLIKKEN UNDERSKREV , SAMT EOEF-FORMULARERNE ANGAAENDE SABA-GROSSISTERS OG SABA-SPECIALDETAILHANDLERES FORPLIGTELSER ' ( EWG-VERPFLICHTUNGSSCHEINE SABA-GROSSHAANDLER UND SABA-FACHEINZELHAANDLER ) ' ;

DEN 22 . JULI 1974 , ALTSAA EFTER AT METRO HAVDE INDBRAGT KLAGEN , ANMELDTE SABA LIGELEDES DEN STANDARDSAMARBEJDSAFTALE , SOM DE AF SABA AUTORISEREDE GROSSISTER MAA INDGAA ;

11 KOMMISSIONEN FANDT , AT METRO HAVDE EN BERETTIGET INTERESSE I EN KONSTATERING AF EN EVENTUEL OVERTRAEDELSE OG UNDERSOEGTE DERFOR SAAVEL BEGAERINGEN FRA METRO SOM BEGAERINGEN FRA SABA ;

EFTER AT KOMMISSIONEN FOERST HAVDE MEDDELT METRO , AT DEN IKKE SKOENNEDE , AT METROS KLAGE KUNNE TAGES TIL FOELGE , MEN DOG VED TELEX AF 6 . SEPTEMBER 1974 I HENHOLD TIL ARTIKEL 6 I FORORDNING NR . 99/63 HAVDE OPFORDRET METRO TIL AT UDTALE SIG , AENDREDE DEN SOM FOELGE AF SAGSOEGERS UDTALELSER OG HOERINGEN AF SAGSOEGER DELVIS STANDPUNKT OG PAABOED SABA AT OPHAEVE DE FORPLIGTELSER , SOM DET PAALAEGGER GROSSISTERNE , NAVNLIG FORBUDET MOD SALG TIL ENDELIGE , ERHVERVSDRIVENDE BRUGERE ;

EFTER AT SABA HAVDE ACCEPTERET BL.A . DENNE AENDRING , TRAF KOMMISSIONEN DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING , SOM IMIDLERTID PAA ADSKILLIGE PUNKTER OPRETHOLDER DE SAERLIGE BESTEMMELSER I SALGSSYSTEMET , SOM SAGSOEGER HAR KRITISERET UNDER DEN ADMINISTRATIVE PROCEDURE ;

12 METRO FANDT , AT DET SAALEDES GODKENDTE SALGSSYSTEM FORTSAT INDEHOLDT RETSSTRIDIGE HINDRINGER FOR DETS OPTAGELSE SOM SABA-GROSSIST , OG ANLAGDE DERFOR DEN FORELIGGENDE SAG .

13 DET FREMGAAR AF DET OVENFOR ANFOERTE , AT DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING BLEV TRUFFET NAVNLIG SOM FOELGE AF EN AF METRO FREMSAT KLAGE , AT BESLUTNINGEN OMHANDLER BESTEMMELSER I SABA ' S SALGSSYSTEM , SOM DETTE SELSKAB HAR ANFOERT OG FORTSAT ANFOERER SOM BEGRUNDELSE FOR SIN VAEGRING MOD AT SAELGE TIL METRO OG MOD AT GIVE DETTE FIRMA AUTORISATION SOM GROSSIST , OG SOM SAGSOEGER DERFOR ANFAEGTEDE I SIN KLAGE ;

AF HENSYNET SAAVEL TIL RETSSIKKERHEDEN SOM TIL EN KORREKT ANVENDELSE AF ARTIKLERNE 85 OG 86 FOELGER , AT DE FYSISKE ELLER JURIDISKE PERSONER , SOM I MEDFOER AF ARTIKEL 3 , STK . 2 , LITRA B ), I FORORDNING NR . 17 ER BEFOEJEDE TIL AT FREMSAETTE EN BEGAERING TIL KOMMISSIONEN OM KONSTATERING AF EN OVERTRAEDELSE AF DE NAEVNTE ARTIKLER 85 OG 86 , SKAL GIVES EN KLAGEADGANG TIL BESKYTTELSE AF DERES BERETTIGEDE INTERESSER , SAAFREMT DERES BEGAERING HELT ELLER DELVIS IKKE TAGES TIL FOELGE ;

SAGSOEGER VIL DERFOR VAERE AT ANSE FOR UMIDDELBART OG INDIVIDUELT BEROERT AF DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING I DEN I ARTIKEL 173 , STK . 2 , FORUDSATTE FORSTAND , HVORFOR SAGEN KAN TAGES UNDER REALITETSPAAKENDELSE .

VEDROERENDE REALITETEN

14 SAGSOEGER HAR ANFOERT , AT KOMMISSIONEN VED DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING HAR OVERTRAADT DELS TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 3 , VED AT FRITAGE FRA FORBUDET I ARTIKEL 85 , STK . 1 , SKOENT BETINGELSERNE FOR EN SAADAN FRITAGELSE IKKE VAR TIL STEDE , DELS TRAKTATENS ARTIKEL 86 VED AT GODKENDE MISBRUG AF EN DOMINERENDE STILLING PAA MARKEDET .

15 EN ANVENDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 86 KAN KUN KOMME I BETRAGTNING , HVIS SABA HAR EN DOMINERENDE STILLING , OG DET MAA DERFOR FOERST UNDERSOEGES , OM DETTE ER TILFAELDET ;

I - VEDROERENDE SPOERGSMAALET , OM SABA INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING

16 SAGSOEGER HAR TIL STOETTE FOR DET ANFOERTE OM , AT SABA INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING PAA MARKEDET FOR UNDERHOLDNINGSELEKTRONIK I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND , GJORT GAELDENDE , AT DER I DENNE MEDLEMSSTAT ER TI PRODUCENTER , SOM DIREKTE FREMSTILLER ARTIKLER INDEN FOR UNDERHOLDNINGSELEKTRONIKKEN , MEN AT SEKS HERAF , HERIBLANDT SABA , HAR MARKEDSANDELE , SOM SAMMENLAGT UDGOER STOERSTEDELEN AF MARKEDET , OG AT SABA , HVAD FARVEFJERNSYN ANGAAR , MED EN DAGLIG PRODUKTION PAA 1 000 APPARATER , HAR EN MARKEDSANDEL , SOM LIGGER OVER GENNEMSNITTET ;

SAGSOEGER HAR TILFOEJET , AT SABA ' S APPARATER TRODS PRISEN ER STAERKT EFTERSPURGT PAA GRUND AF DERES HOEJE KVALITET , SAALEDES AT ENHVER FORHANDLER I DET SORTIMENT AF PRODUKTER , HAN FOERER , MAA KUNNE TILBYDE SABA APPARATER , HVIS HAN VIL KONKURRERE PAA LIGE FOD .

17 IFOELGE DE AF KOMMISSIONEN FREMLAGTE OPLYSNINGER , SOM SAGSOEGER IKKE HAR BESTRIDT , ER DER 26 TYSKE PRODUCENTER PAA MARKEDET FOR UNDERHOLDNINGSELEKTRONIK , HVORAF 8 , HERIBLANDT SABA , HAR EN MARKEDSANDEL PAA OMTRENT 90 % , OG SABA ' S ANDEL HERAF LIGGER MELLEM 5 OG 10 % ;

NAVNLIG MED HENSYN TIL FJERNSYNSAPPARATER , HVIS DAGLIGE PRODUKTIONSTAL SAGSOEGER HAR PAABERAABT SIG , FREMGAAR DET AF DE AF KOMMISSIONEN FREMLAGTE OPLYSNINGER FOR 1975 , SOM SAGSOEGER HAR ANERKENDT SOM REPRAESENTATIVE , AT 8 PRODUCENTER DAEKKER 91 % AF DET TYSKE MARKED , OG AT EN AF DISSE DAEKKER OVER 25 % , 3 OVER 10 % , MEDENS DE OEVRIGE FIRE , HERIBLANDT SABA , HAR MARKEDSANDELE PAA 7 ELLER 6 % .

DET FOELGER AF DISSE TAL , AT DER ER TALE OM FORHOLDSVIS BESKEDNE MARKEDSANDELE , SELV OM DET - HVILKET IKKE ER BLEVET GJORT GAELDENDE OG SAA MEGET DESTO MERE IKKE GODTGJORT - ALENE VAR MARKEDET FOR FARVEFJERNSYNSAPPARATER , SOM VAR RELEVANTE , OG IKKE DET SAMLEDE MARKED FOR ARTIKLER INDEN FOR UNDERHOLDNINGSELEKTRONIKKEN ;

SELV OM EN VIRKSOMHEDS MARKEDSANDEL IKKE NOEDVENDIGVIS UDGOER DET ENESTE KRITERIUM VED AFGOERELSEN AF , HVORVIDT DER FORELIGGER EN DOMINERENDE STILLING , MAA DET IMIDLERTID MED FOEJE ANTAGES , AT DEN BESKEDNE MARKEDSANDEL , SOM SABA HAR PAA ET MARKED FOR HOEJT UDVIKLEDE TEKNISKE , MEN I DEN STORE KOEBERMASSES OEJNE LET SUBSTITUERBARE ARTIKLER , UDELUKKER , AT DER KAN VAERE TALE OM EN DOMINERENDE STILLING , MEDMINDRE DER FORELIGGER SAERLIGE OMSTAENDIGHEDER ;

DETTE GAELDER SAA MEGET DESTO MERE , SOM DET STAAR FAST , AT DER HERSKER SKARP KONKURRENCE MELLEM DE FORSKELLIGE PRODUCENTER ;

DEN OMSTAENDIGHED , AT DEN PAAGAELDENDE ARTIKELS KVALITET ER EN TILSKYNDELSE FOR FORHANDLERNE TIL AT OPTAGE DEN I DERES VAREUDBUD , INDEBAERER IKKE I SIG SELV , AT PRODUCENTEN I BETYDELIGT OMFANG KAN HANDLE UDEN AT SKULLE TAGE HENSYN TIL SINE KONKURRENTERS FORHOLD , OG DEN KAN DERFOR HELLER IKKE SIKRE HAM EN DOMINERENDE STILLING MEN UDGOER ET BLANDT FLERE MIDLER I KONKURRENCEN ;

DET SAMME GAELDER FOR DEN AF SAGSOEGER OG INTERVENIENTEN VERBAND DES SELBSTBEDIENUNGS-GROSSHANDELS ( HEREFTER SB-VERBAND ) ANFOERTE OMSTAENDIGHED , AT ANDRE PRODUCENTER INDEN FOR UNDERHOLDNINGSELEKTRONIKKEN HAR OPRETTET ELLER VIL OPRETTE LIGNENDE SELEKTIVE SALGSSYSTEMER SOM DET , DER ER GODKENDT AF KOMMISSIONEN I DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING ;

DENNE OMSTAENDIGHED KAN MULIGVIS VAERE AF BETYDNING VED BEDOEMMELSEN AF SPOERGSMAALET , OM DET ANFAEGTEDE SYSTEM STRIDER MOD TRAKTATENS ARTIKEL 85 , MEN KAN IKKE UNDER DE GIVNE OMSTAENDIGHEDER MEDFOERE , AT SABA ' S STILLING PAA DET PAAGAELDENDE MARKED MAA KARAKTERISERES SOM DOMINERENDE ;

18 DA SABA IKKE INDTAGER EN DOMINERENDE STILLING I DEN I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 86 FORUDSATTE FORSTAND , KAN DENNE BESTEMMELSE IKKE FINDE ANVENDELSE PAA SABA , HVOREFTER KOMMISSIONEN VIL VAERE AT FRIFINDE I SAA HENSEENDE .

II - VEDROERENDE ANVENDELSEN AF ARTIKEL 85

19 IFOELGE SAGSOEGER ER ARTIKEL 2 I DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING BEHAEFTET MED MAGTFORDREJNING , FORDI KOMMISSIONEN IKKE HAR TAGET HENSYN TIL , ' HVAD DER ER GENSTAND FOR DEN I ARTIKEL 85 INDFOERTE BESKYTTELSE , ( NEMLIG ) KONKURRENCEFRIHED TIL FORDEL FOR FORBRUGEREN MEN IKKE BESKYTTELSE AF EN PRODUCENTS OG EN BESTEMT GRUPPE ERHVERVSDRIVENDES SAMMENFALDENDE INTERESSE I AT OPNAA ET EFTER SIDSTNAEVNTES OPFATTELSE TILFREDSSTILLENDE PRISNIVEAU ' ;

SAAFREMT DET ANTAGES , AT DET ANFAEGTEDE SALGSSYSTEM KAN FRITAGES FOR FORBUDET I MEDFOER AF ARTIKEL 85 , STK . 3 , HAR SAGSOEGER DESUDEN GJORT GAELDENDE , AT KOMMISSIONEN IKKE HAR ANVENDT DENNE BESTEMMELSE KORREKT , IDET DEN HAR FRITAGET KONKURRENCEBEGRAENSENDE FORANSTALTNINGER , SOM IKKE ER NOEDVENDIGE FOR AT FORBEDRE PRODUKTIONEN ELLER VAREFORDELINGEN ELLER FOR AT FREMME DEN TEKNISKE ELLER OEKONOMISKE UDVIKLING , MEN SOM BEVIRKER , AT SELVBETJENINGSENGROSHANDELEN UDELUKKES FRA KONKURRENCEN .

A - VEDROERENDE SPOERGSMAALET OM MAGTFORDREJNING

20 KRAVET I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 3 OG 85 OM , AT KONKURRENCEN IKKE MAA FORDREJES , FORUDSAETTER , AT DER HERSKER EFFEKTIV KONKURRENCE PAA MARKEDET ( WORKABLE COMPETITION ), HVILKET VIL SIGE , AT DER SKAL VAERE SAA MEGET KONKURRENCE , AT TRAKTATENS GRUNDLAEGGENDE KRAV OVERHOLDES , OG AT TRAKTATENS MAAL , NAVNLIG DANNELSEN AF ET ENHEDSMARKED MED HJEMMEMARKEDSLIGNENDE FORHOLD , OPFYLDES ;

DETTE KRAV INDEBAERER DOG IKKE , AT KARAKTEREN AF OG INTENSITETEN I KONKURRENCEN ALDRIG KAN VARIERE ALT EFTER DE PAAGAELDENDE PRODUKTER ELLER TJENESTER OG DEN OEKONOMISKE STRUKTUR PAA DE PAAGAELDENDE MARKEDSOMRAADER ;

NAVNLIG MED HENSYN TIL VARIGE OG TEKNISK UDVIKLEDE FORBRUGSGODER AF HOEJ KVALITET , HVOR ET FORHOLDSMAESSIGT BEGRAENSET ANTAL STORE OG MELLEMSTORE PRODUCENTER UDBYDER ET VARIERET SORTIMENT AF ARTIKLER , SOM , I HVERT FALD I FORBRUGERNES OEJNE , ER LET SUBSTITUERBARE , ER MARKEDSSTTRUKTUREN IKKE TIL HINDER FOR INDBYRDES FORSKELLIGE AFSAETNINGSKANALER , SOM ER TILPASSET DE FORSKELLIGE PRODUCENTERS SAERLIGE BEHOV OG DE FORSKELLIGE FORBRUGERGRUPPERS OENSKER ;

NAAR HENSES TIL DET NETOP ANFOERTE , HAR KOMMISSIONEN KORREKT ANTAGET , AT SELEKTIVE SALGSSYSTEMER UDGOER EN BLANDT FLERE KONKURRENCEFORMER , SOM ER I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 85 , STK . 1 , SAAFREMT UDVAELGELSEN AF VIDEREFORHANDLERE SKER PAA GRUNDLAG AF OBJEKTIVE KVALITETSKRITERIER FOR VIDEREFORHANDLERENS OG HANS PERSONALES FAGLIGE DYGTIGHED OG HANS SALGSLOKALERS BESKAFFENHED , OG SAAFREMT DISSE BETINGELSER FASTSAETTES ENS FOR ALLE MULIGE VIDEREFORHANDLERE OG ANVENDES UDEN DISKRIMINERING .

21 DET ER KORREKT , AT DISSE SALGSSYSTEMER ALMINDELIGVIS IKKE UDELUKKENDE , JA END IKKE I OVERVEJENDE GRAD LAEGGER VAEGT PAA PRISKONKURRENCEN ;

DETTE ER NAVNLIG TILFAELDET , NAAR DER FOR ADGANG TIL SALGSNETTET SOM I DEN FORELIGGENDE SAG STILLES BETINGELSER , SOM GAAR UD OVER , HVAD DER IFOELGE PRODUKTETS BESKAFFENHED ELLERS VILLE VAERE NOEDVENDIGT FOR AT SAELGE DET ;

UANSET PRISKONKURRENCEN HAR EN SAADAN BETYDNING , AT DEN ALDRIG HELT MAA FJERNES , UDGOER DEN DOG IKKE DEN ENESTE FORM FOR EFFEKTIV KONKURRENCE OG HELLER IKKE EN KONKURRENCEFORM , SOM UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER BOER GIVES ABSOLUT FORRANG ;

DET FREMGAAR AF DE BEFOEJELSER , SOM ER INDROEMMET KOMMISSIONEN I ARTIKEL 85 , STK . 3 , AT NOEDVENDIGHEDEN AF EN BESTANDIG EFFEKTIV KONKURRENCE KAN FORENES MED BESKYTTELSEN AF FORSKELLIGE MAAL , OG AT VISSE RESTRIKTIONER I KONKURRENCEN KAN GODKENDES AF HENSYN HERTIL , NAAR DE ER NOEDVENDIGE FOR AT REALISERE DISSE MAAL OG IKKE FOERER TIL , AT KONKURRENCEN FOR EN VAESENTLIG DEL AF FAELLESMARKEDET UDELUKKES ;

BESTRAEBELSEN PAA FOR SPECIALGROSSISTERS OG SPECIALDETAILHANDLERES VEDKOMMENDE AT OPRETHOLDE ET BESTEMT PRISNIVEAU , DER I FORBRUGERNES INTERESSE SIKRER , AT DENNE SALGSKANAL FORTSAT BESTAAR VED SIDEN AF DE ANDRE SALGSFORMER MED EN ANDEN KONKURRENCEPOLITIK , HOERER TIL DE MAAL , SOM KAN FORFOELGES UDEN NOEDVENDIGVIS AT FALDE IND UNDER FORBUDET I ARTIKEL 85 , STK . 1 , OG SKULLE DETTE HELT ELLER DELVIS BLIVE TILFAELDET , VIL DE KUNNE OMFATTES AF ARTIKEL 85 , STK . 3 ;

DETTE GAELDER SAA MEGET MERE , HVIS DISSE BETINGELSER DESUDEN BIDRAGER TIL EN FORSTAERKET KONKURRENCE , FOR SAA VIDT SOM KONKURRENCEN VEDROERER ANDRE FAKTORER END PRISEN .

22 SELV OM DET FREMGAAR AF DE AF PARTERNE FREMLAGTE TAL VEDROERENDE SPOERGSMAALET , OM SABA-FORHANDLERNE KONKURRERER PAA PRISERNE , AT DER FINDES EN VIS FASTLAAST PRISSTRUKTUR , KAN DET IMIDLERTID IKKE ANTAGES , AT KONKURRENCEN INDEN FOR UNDERHOLDNINGSELEKTRONIKKEN ER BEGRAENSET ELLER OPHAEVET , NAVNLIG FORDI SAAVEL ANDRE FAKTORER I KONKURRENCEN MELLEM ARTIKLER AF SAMME MAERKE ( INTRABRAND ) SOM EN EFFEKTIV KONKURRENCE MELLEM FORSKELLIGE MAERKER GOER SIG GAELDENDE ;

KOMMISSIONEN SKAL IMIDLERTID DRAGE OMSORG FOR , AT DENNE STRUKTUR IKKE YDERLIGERE STIVNER , HVILKET VIL KUNNE SKE , SAAFREMT ANTALLET AF SELEKTIVE DISTRIBUTIONSNET TIL AFSAETNING AF DEN SAMME VARE VOKSER ;

VED AT BEGRAENSE GYLDIGHEDEN AF DEN BEGAEREDE FRITAGELSE TIL DEN 21 . JULI 1980 HAR KOMMISSIONEN FORBEHOLDT SIG MULIGHED FOR INDEN FOR RIMELIG FRIST AT TAGE FOELGERNE AF SIN BESLUTNING OP TIL FORNYET PROEVELSE MED HENBLIK PAA NAEVNTE FORHOLD ;

UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER VIL KOMMISSIONEN VAERE AT FRIFINDE , HVAD ANGAAR SPOERGSMAALET OM MAGTFORDREJNING .

B - VEDROERENDE ANVENDELSEN AF ARTIKEL 85 , STK . 3

23 SAGSOEGERS KLAGEPUNKTER I SAA HENSEENDE VEDROERER I DET VAESENTLIGE FOELGENDE FIRE FORHOLD :

A ) DEN SABA-GROSSISTERNE OG -DETAILHANDLERNE PAALAGTE FORPLIGTELSE TIL AT KONTROLLERE , AT DE VIDEREFORHANDLERE , SOM DE LEVERER SABA-ARTIKLER TIL , ER AUTORISEREDE FORHANDLERE , OG TIL I FORBINDELSE HERMED AT FORETAGE VISSE KONTROLFORANSTALTNINGER ;

B ) DET FOR SABA-GROSSISTERNE I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND GAELDENDE FORBUD MOD AT LEVERE TIL SAAKALDTE ENDELIGE , ' INSTITUTIONELLE ' BRUGERE ;

C ) DE SAMME GROSSISTERS FORPLIGTELSE TIL , NAAR DE LEVERER TIL DE SAAKALDTE ENDELIGE , ' ERHVERVSMAESSIGE ' BRUGERE , AT KONTROLLERE , AT DISSE UDELUKKENDE ANVENDER DE KOEBTE ARTIKLER TIL FREMME AF VIRKSOMHEDENS RENTABILITET OG IKKE TIL NOGEN SOM HELST FORM FOR PERSONLIGT BRUG ;

D ) GROSSISTERNES FORPLIGTELSE TIL AT MEDVIRKE TIL UDVIKLINGEN AF SABA ' S SALGSNET VED AT INDGAA LEVERINGSAFTALE MED SABA FOR ET HALVT KALENDERAAR FORUD ;

SAGSOEGER HAR ANFOERT , AT DER HERVED ER TALE OM KONKURRENCEBEGRAENSENDE FAKTORER , SOM KOMMISSIONEN HAR FRITAGET EFTER ARTIKEL 85 , STK . 3 , SKOENT DE IKKE ER NOEDVENDIGE FOR I DEN FORELIGGENDE SAG AT NAA DENNE BESTEMMELSES MAAL , OG AT DE DESUDEN TRUER MED AT FJERNE EKSISTENSGRUNDLAGET FOR ANDRE SALGSFORMER SAASOM SELVBETJENINGSENGROSHANDELEN , SOM ER BYGGET OP EFTER EN ANDEN KONKURRENCEPOLITIK .

24 INDEN BEHANDLINGEN AF DISSE KLAGEPUNKTER SKAL DET BEMAERKES , AT KOMMISSIONEN HAR ANFOERT , AT DE I DEN ANFAEGTEDE BESLUTNINGS ARTIKEL 2 OMHANDLEDE BESTEMMELSER I SALGSSYSTEMET SAMLET ER BLEVET FRITAGET I MEDFOER AF ARTIKEL 85 , STK . 3 , MEN AT DETTE DOG IKKE INDEBAERER , AT ENHVER BESTANDDEL AF DETTE SYSTEM STRIDER MOD FORBUDET I ARTIKEL 85 , STK . 1 ;

KOMMISSIONEN HAR HERVED VIDERE ANFOERT , AT DET DERIMOD FREMGAAR SAAVEL AF BEGRUNDELSERNE FOR DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING SOM AF DE UNDER DEN MUNDTLIGE FORHANDLING AFGIVNE FORKLARINGER , AT DET KUN ER NOGLE AF DISSE BESTANDDELE , SOM UDGOER KONKURRENCEBEGRAENSNINGER , FOR HVILKE EN FRITAGELSE VAR NOEDVENDIG ;

KOMMISSIONEN HAR ANFOERT , AT FOELGENDE FORHOLD IKKE ER KONKURRENCEBEGRAENSNINGER : A ) DE BETINGELSER FOR AT BLIVE AUTORISERET SABA-FORHANDLER , SOM VEDROERER SABA-FORHANDLERNES FAGLIGE KVALIFIKATIONER OG SALGSPERSONALETS TEKNISKE VIDEN , DE BETINGELSER SOM VEDROERER SABA-GROSSISTERNES MEDVIRKEN VED OPBYGNINGEN AF SALGSNETTET OG SERVICESYSTEMET , OG DE BETINGELSER DER VEDROERER SALGSLOKALETS BESKAFFENHED ( BESLUTNINGENS PUNKT 28 ) OG B ) FORBUDET MOD AT SAELGE TIL SAAKALDTE ENDELIGE , ' INSTITUTIONELLE ' BRUGERE ( BESLUTNINGENS PUNKT 34 );

VIDERE HAR KOMMISSIONEN ANFOERT , AT FORHANDLERNES FORPLIGTELSE TIL AT UNDERSOEGE , OM DE VIDEREFORHANDLERE , SOM DE LEVERER TIL , ER AUTORISERET AF SABA , OG DERES FORPLIGTELSE TIL AT FOERE REGNSKAB MED DE SOLGTE ARTIKLERS NUMMER OG TIL AT NOTERE KOEBERNES NAVNE ( BESLUTNINGENS PUNKT 11 , LITRA B ) OG C ) OG PUNKT 29 ) SAMT DE FORPLIGTELSER , SOM SAMARBEJDSAFTALEN INDEHOLDER ( BESLUTNINGENS NR . 29 ), DERIMOD OMFATTES AF FORBUDET I ARTIKEL 85 , STK . 1 , MEN KAN FRITAGES .

25 FOR HVER ENKELT AF DE AF SAGSOEGER BESTRIDTE BETINGELSER SKAL DET UNDERSOEGES , OM KOMMISSIONEN HAR BEDOEMT DEM KORREKT I FORHOLD TIL SPOERGSMAALET , OM ARTIKEL 85 , STK . 1 , FINDER ANVENDELSE PAA DEM , OG , SAAFREMT DE OMFATTES AF DETTE FORBUD , OM KOMMISSIONEN VED AT FRITAGE DEM EFTER ARTIKEL 85 , STK . 3 , HAR ANVENDT DENNE BESTEMMELSE KORREKT .

1 ) VEDROERENDE SABA-FORHANDLERNES FORPLIGTELSE TIL VED VIDERESALG KUN AT LEVERE TIL AUTORISEREDE GROSSISTER ELLER DETAILHANDLERE

26 SAGSOEGER HAR GJORT GAELDENDE , AT GROSSISTERNES FORPLIGTELSE TIL PERSONLIGT INDEN LEVERING TIL EN VIDEREFORHANDLER AT UNDERSOEGE , OM DENNE FAKTISK ER AUTORISERET AF SABA , OG NAVNLIG DERES FORPLIGTELSE TIL I FORM AF EN FULDSTAENDIG KONTROL MED APPARATERNES NUMRE AT FOERE REGNSKAB MED , HVORNAAR OG TIL HVEM DE ENKELTE SABA-ARTIKLER ER BLEVET VIDERESOLGT , GAAR UD OVER , HVAD DER ER NOEDVENDIGT FOR AT SIKRE ET SELEKTIVT SALGSNET , OG UDGOER EN FORPLIGTELSE , SOM ER UFORENELIG MED SELVBETJENINGSENGROSHANDELENS STRUKTUR .

27 ETHVERT AFSAETNINGSSYSTEM , SOM HVILER PAA EN UDVAELGELSE AF SALGSSTEDER , INDEBAERER NOEDVENDIGVIS , HVIS DER SKAL VAERE NOGET FORMAAL MED SYSTEMET , AT DE GROSSISTER , SOM HOERER TIL SALGSNETTET , FORPLIGTES TIL KUN AT LEVERE TIL AUTORISEREDE VIDEREFORHANDLERE , OG AT DEN PAAGAELDENDE PRODUCENT SKAL KUNNE KONTROLLERE , OM DENNE FORPLIGTELSE OVERHOLDES ;

SAA LAENGE DE PAATAGNE KONTROLFORPLIGTELSER IKKE GAAR UD OVER , HVAD DET TILSTRAEBTE MAAL NOEDVENDIGGOER , KAN DE IKKE I SIG SELV UDGOERE EN KONKURRENCEBEGRAENSNING , MEN ER EN BIFORPLIGTELSE , SOM SKAL MEDVIRKE TIL AT SIKRE HOVEDFORPLIGTELSENS OPFYLDELSE ;

KOMMISSIONEN HAR KUNNET GAA UD FRA , AT DE HER OMHANDLEDE FORPLIGTELSER IFOELGE DE NAEVNTE ' VERPFLICHTUNGSSCHEINE ' IKKE GAAR UD OVER , HVAD DER ER NOEDVENDIGT FOR EN RIMELIG KONTROL , MEN INDGAAR I GROSSISTENS NORMALE PLIGTER , IDET IDENTIFIKATIONEN AF VARERNE OG DE DETAILHANDLERE , DER ER LEVERET TIL , ER ET NORMALT KRAV I ENGROSHANDELEN , NAAR DET GAELDER VARIGE FORBRUGSGODER ;

DA DISSE KONTROLFORANSTALTNINGER SAALEDES IKKE GAAR UD OVER , HVAD DER ER NOEDVENDIGT , FOR AT DE KAN OPFYLDE DERES FORMAAL , ER DE , I DET OMFANG DE SKAL SIKRE OPFYLDELSEN AF DE FAGLIGE BETINGELSER , SOM KRAEVES FOR AT BLIVE AUTORISERET , IKKE OMFATTET AF ARTIKEL 85 , STK . 1 , MEDENS DE , I DET OMFANG DE SKAL SIKRE OPFYLDELSEN AF MERE BYRDEFULDE FORPLIGTELSER , VIL FALDE UNDER FORBUDET I ARTIKEL 85 , STK . 1 , MEDMINDRE DE I GIVET FALD SAMMEN MED HOVEDFORPLIGTELSEN FRITAGES EFTER ARTIKEL 85 , STK . 3 ;

DE OVENFOR OMHANDLEDE FORPLIGTELSERS FORENELIGHED MED TRAKTATEN AFHAENGER HEREFTER AF , HVORLEDES DE ANDRE BESTANDDELE AF SALGSSYSTEMET , SOM SAGSOEGER HAR KRITISERET , MAA BEDOEMMES .

2 . VEDROERENDE FORBUDET MOD SPRINGENDE LEVERINGER TIL ENDELIGE , INSTITUTIONELLE FORBRUGERE

28 SAMTIDIG MED AT KOMMISSIONEN PAALAGDE SABA AT OPHAEVE FORBUDET FOR GROSSISTERNE MOD AT LEVERE TIL ENDELIGE , ERHVERVSDRIVENDE FORBRUGERE , GODKENDTE DEN FORBUDET MOD AT LEVERE TIL PRIVATE FORBRUGERE , HERUNDER DE SAAKALDTE ' INSTITUTIONELLE ' , ENDELIGE STORFORBRUGERE SAASOM SKOLER , HOSPITALER , KASERNER , OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OG ANDRE SAADANNE KUNDER ;

KOMMISSIONEN ER AF DEN OPFATTELSE , AT DENNE AFGRAENSNING AF GROSSISTERNES VIRKSOMHED , SOM DESUDEN ER I OVERENSSTEMMELSE MED TYSK LOVGIVNING , IKKE UDGOER EN KONKURRENCEBEGRAENSNING I DEN I TRAKTATENS ARTIKEL 85 , STK . 1 , FORUDSATTE BETYDNING , FORDI DEN SVARER TIL FUNKTIONSDELINGEN MELLEM GROSSISTER OG DETAILHANDLERE , OG IDET GROSSISTERNE UDEN EN SAADAN FUNKTIONSDELING I FORHOLD TIL DETAILHANDLERNE VILLE FAA EN UBERETTIGET KONKURRENCEMAESSIG FORDEL , SOM IKKE HIDROERER FRA DE ERLAGTE YDELSER OG IKKE ER BESKYTTET AF ARTIKEL 85 .

29 DET STAAR FAST , AT FLERE MEDLEMSSTATER HAR INDFOERT REGLER FOR DETAILHANDLERNES OG GROSSISTERNES RETSSTILLING MED FORSKELLIGE , NAVNLIG SOCIALE OG SKATTEMAESSIGE FORPLIGTELSER OG BYRDER , SAALEDES AT KONKURRENCEN VILLE BLIVE FORDREJET , HVIS GROSSISTERNE , HVIS BYRDER I ALMINDELIGHED ER FORHOLDSVIS LETTERE NETOP PAA GRUND AF DET OMSAETNINGSTRIN , DE ARBEJDER PAA , KUNNE KONKURRERE MED DETAILHANDLERNE I DETAILHANDLERLEDDET , NAVNLIG VED LEVERING TIL PRIVATE FORBRUGERE ;

KOMMISSIONEN HAR SAALEDES IKKE OVERTRAADT ARTIKEL 85 , STK . 1 , VED AT ANTAGE , AT DENNE FUNKTIONSDELING PRINCIPIELT ER FORENELIG MED KRAVET OM , AT KONKURRENCEN IKKE MAA FORDREJES ;

SAGSOEGER HAR I OEVRIGT IKKE BESTRIDT DETTE SYNSPUNKT OG ANFOERER ENDOG , AT DETS SALGSSYSTEM ER ORGANISERET SAALEDES , AT DENNE SONDRING RESPEKTERES , MEN GOER GAELDENDE , AT DIREKTE LEVERING TIL VIGTIGE ENDELIGE , SAAKALDTE ' INSTITUTIONELLE ' FORBRUGERE HOERER TIL GROSSISTVIRKSOMHED ;

SAGSOEGER HAR HERVED HENVIST TIL ARTIKEL 2 , STK . 2 , I RAADETS DIREKTIV AF 25 . FEBRUAR 1964 OM GENNEMFOERELSEN AF ETABLERINGSFRIHED OG FRI UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER FOR VIRKSOMHED INDEN FOR ENGROSHANDELEN , DER BESTEMMER , AT ' VED UDOEVELSE AF ENGROSHANDEL FORSTAAS I DETTE DIREKTIV ENHVER VIRKSOMHED , SOM UDOEVES AF FYSISKE PERSONER ELLER SELSKABER , DER SOM ET SAEDVANLIGT LED I DERES ERHVERV INDKOEBER VARER I EGET NAVN OG FOR EGEN REGNING OG VIDERESAELGER VARERNE DELS TIL ANDRE HANDLENDE , GROSSISTER ELLER DETAILHANDLERE , DELS TIL VIDERE FORARBEJDNING , DELS TIL ERHVERVSMAESSIG ANVENDELSE ELLER TIL STORFORBRUG ' .

30 DETTE DIREKTIV DEFINERER EN GROSSISTS FUNKTIONER MED HENBLIK PAA ANVENDELSEN AF TRAKTATENS BESTEMMELSER OM DEN FRIE ETABLERINGSRET OG DEN FRI UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER , MEN KAN IKKE FORTOLKES SOM EN REGULERING AF KONKURRENCEPROBLEMERNE I ARTIKEL 85 ;

SELV OM VISSE PRIVATE FORBRUGERE , SAASOM INSTITUTIONERNE , UTVIVLSOMT MAA INDKOEBE ADSKILLIGE PRODUKTER , F.EKS . FOEDEVARER , I STORE MAENGDER , INDEBAERER DERES INSTITUTIONELLE KARAKTER IKKE , AT DE I FORHOLD TIL EN HVILKEN SOM HELST VARE MAA KARAKTERISERES SOM STORFORBRUGERE ;

KOMMISSIONEN HAR SAALEDES IKKE OVERSKREDET SIN SKOENSBEFOEJELSE PAA OMRAADET VED AT ANTAGE , AT DER IKKE SKULLE SONDRES MELLEM DE FORSKELLIGE FORMER FOR ENDELIGE , IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FORBRUGERE , HVAD ANGAAR DE AF SABA FREMSTILLEDE ARTIKLER ;

DETTE GAELDER SAA MEGET DESTO MERE , SOM DET UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER VAR SAGSOEGER , DER HAVDE SKULLET GODTGOERE , AT PRIVATE , IKKE-ERHVERVSDRIVENDE INSTITUTIONELLE FORBRUGERE HENVENDER SIG ELLER HAR HENVENDT SIG TIL SAGSOEGER OM BETYDELIGE LEVERINGER , MEN SAGSOEGER HAR IKKE FREMFOERT NOGET BEVIS FOR SIT ANBRINGENDE HEROM .

3 . VEDROERENDE GROSSISTERNES FORPLIGTELSE TIL VED LEVERING TIL ENDELIGE , ERHVERVSDRIVENDE BRUGERE AT PAASE , AT DE INDKOEBTE SABA-ARTIKLER ANVENDES I ERHVERVSMAESSIGT OEJEMED

31 DET HEDDER UNDER PUNKT 15 I DEN ANFAEGTEDE AFGOERELSE , AT ' I HENHOLD TIL ' VERPFLICHTUNGSSCHEINE VERTRIEBSBINDUNG SABA-GROSSHAANDLER ' ( PKT . 2 , STK . 2 ) ER DE TYSKE SABA-GROSSISTER DESUDEN FORPLIGTET TIL IKKE AT LEVERE SABA-ARTIKLER TIL ENDELIGE FORBRUGERE INDEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKENS OMRAADE OG I VESTBERLIN , MEDMINDRE DET DREJER SIG OM ENDELIGE FORBRUGERE , DER

- BEVISLIGT DRIVER ERHVERVSVIRKSOMHED

- UDELUKKENDE ANVENDER SABA-ARTIKLERNE TIL SAADANNE ERHVERVSFORMAAL , SOM KAN FREMME VIRKSOMHEDENS RENTABILITET , OG

- UNDERSKRIVER EN AF SABA UDARBEJDET ERKLAERING , SOM SIKRER , AT DENNE FORPLIGTELSE OVERHOLDES , OG SOM DOKUMENTERER DET ERHVERVSMAESSIGE FORMAAL PAA EN MAADE , DER KAN KONTROLLERES PAA GRUNDLAG AF OBJEKTIVE KRITERIER , OG UDELUKKER BAADE ENHVER ANDEN ANVENDELSE OG VIDERESALG ' ;

32 DET FREMGAAR AF DISSE BESTEMMELSER , AT KOMMISSIONEN UNDER DEN ADMINISTRATIVE SAGSBEHANDLING HAR GIVET METRO MEDHOLD I , AT FORBUDET FOR SABA-GROSSISTERNE MOD AT SAELGE TIL DETAILHANDLERE UDEN FOR UNDERHOLDNINGSELEKTRONIKSEKTOREN , SOM IMIDLERTID OENSKER AT KOEBE SABA-ARTIKLER FOR AT ANVENDE DEM TIL ERHVERVSFORMAAL I DERES VIRKSOMHED , ER UFORENELIGT MED ARTIKEL 85 , STK . 1 , OG IKKE KAN FRITAGES EFTER ARTIKEL 85 , STK . 3 ;

DENNE OPHAEVELSE AF EN UBEGRUNDET KONKURRENCEBEGRAENSNING MAA IMIDLERTID FORENES MED FORBUDET FOR GROSSISTERNE MOD LEVERING TIL ENDELIGE FORBRUGERE I PRIVAT OEJEMED ;

PRODUCENTEN ER FOELGELIG BEFOEJET TIL AT KONTROLLERE IAGTTAGELSEN AF DENNE FORPLIGTELSE , SOM ER NOEDVENDIG FOR OPRETHOLDELSEN AF STRUKTUREN I DET TODELTE SALGSSYSTEM , IDET HAN ELLERS IKKE KAN KRAEVE DE YDELSER FRA DE AF HAM AUTORISEREDE DETAILHANDLERE , SOM ER NOEDVENDIGE , FOR AT ET SELEKTIVT SALGSSYSTEM KAN FUNGERE EFTER SIT FORMAAL ;

SAGSOEGER HAR IMIDLERTID ANFOERT , DOG UDEN OVERBEVISENDE VAEGT , AT DEN I ' VERPFLICHTUNGSSCHEINE ' HERVED FORESKREVNE KONTROL ER UFORENELIG MED SELVBETJENINGSENGROSHANDELENS KRAV OG SAALEDES BIDRAGER TIL AT OPHAEVE DENNE KONKURRENCEFORM .

33 IFOELGE SAGSOEGERS EGNE OPLYSNINGER BYGGER SELVBETJENINGSENGROSHANDELEN FREMFOR ALT PAA , AT DER UDELUKKENDE ER ADGANG TIL SALGSLOKALERNE FOR INDEHAVERE AF ET PAA NAVN LYDENDE INDKOEBSPAS , HVORVED KUNDEN IKKE ALENE KAN IDENTIFICERES VED SIT NAVN , MEN HVORVED DET OGSAA KAN KONTROLLERES , OM DET DREJER SIG OM EN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON , SOM DRIVER HANDELSHAANDVAERKS- ELLER INDUSTRIVIRKSOMHED ;

AF HENSYN TIL DEN TYSKE LOVGIVNINGS KRAV FORETAGES DER I HVERT FALD I AFDELINGEN ' NON FOOD ' EN KONTROL , INDEN VAREN FORLADER LOKALERNE , FOR AT MAN KAN VAERE SIKKER PAA , AT DER ER TALE OM INDKOEB TIL VIDERESALG ELLER TIL ERHVERVSMAESSIG UDNYTTELSE I KOEBERENS VIRKSOMHED OG IKKE OM INDKOEB TIL PRIVAT FORBRUG ;

DE I ' VERPFLICHTUNGSSCHEINE ' FORESKREVNE KONTROLFORANSTALTNINGER HAR I DET VAESENTLIGE SAMME KARAKTER , BORTSET FRA AT GROSSISTEN HER SKAL LADE KOEBEREN UNDERSKRIVE EN ERKLAERING , HVORI DENNE BEKRAEFTER , AT INDKOEBET ER FORETAGET I ERHVERVSMAESSIGT OEJEMED ;

UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER SES DET IKKE , AT DETTE YDERLIGERE KRAV ER URIMELIGT ELLER UDGOER EN ALVORLIG HINDRING , SOM ER UFORENELIG MED SELVBETJENINGSENGROSHANDELENS KARAKTER , NAAR HENSES TIL DEN FARE FOR MISBRUG , SOM DE UDVIDEDE MULIGHEDER FOR SALG TIL ANDRE FORMAAL END VIDERESALG I SIG SELV MEDFOERER ;

DETTE GAELDER SAA MEGET DESTO MERE , SOM DEN PAALAGTE FORPLIGTELSE IKKE OMFATTER EN FORPLIGTELSE TIL PERSONLIGT AT KONTROLLERE , AT KOEBERNE OPFYLDER DE AF DEM UNDERSKREVNE FORPLIGTELSER .

4 . VEDROERENDE GROSSISTERNES FORPLIGTELSE TIL VED DERES ACCEPT AF SAMARBEJDSAFTALEN AT DELTAGE I UDVIKLINGEN AF SABA ' S SALGSNET

34 FOR AT BLIVE AUTORISERET SOM SABA-GROSSIST I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND OG VESTBERLIN SKAL FOELGENDE BETINGELSER EFTER BESLUTNINGENS PUNKT 9 VAERE OPFYLDT : ' SABA HAR OVER FOR KOMMISSIONEN ERKLAERET , AT SELSKABET PRINCIPIELT ER REDE TIL AT LEVERE TIL ALLE GROSSISTER I FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND OG VESTBERLIN , DER A ) DRIVER EN SPECIALFORRETNING , DVS . AT MERE END 50 % AF DERES OMSAETNING HIDROERER FRA SALGET AF RADIO- OG FJERNSYNSAPPARATER SAMT BAANDOPTAGERE ELLER ANDRE ELEKTRISKE ARTIKLER , ELLER HAR OPRETTET EN SAERLIG AFDELING SPECIELT MED HENBLIK PAA GROSSISTVIRKSOMHED INDEN FOR RADIO- OG FJERNSYNSAPPARATER SAMT BAANDOPTAGERE , HVIS OMSAETNING KAN SAMMENLIGNES MED EN SPECIALGROSSISTS , DER HAR SPECIALISERET SIG I ARTIKLER INDEN FOR UNDERHOLDNINGSELEKTRONIKKEN ; B ) VIL DELTAGE I OPBYGNINGEN OG KONSOLIDERINGEN AF SABA-SALGSNETTET ; C ) VIL DELTAGE I SABA-SERVICESYSTEMET , OG SOM VED HJAELP AF UDDANNET PERSONALE ISAER KAN SIKRE DEN TEKNISKE KUNDEBETJENING OG RAADGIVE FAGLIGT KORREKT ; D ) UNDERSKRIVER SABA-SAMARBEJDSAFTALEN ; E ) UNDERSKIVER ' SABA-VERPFLICHTUNGSSCHEINE ' OG OVERHOLDER DEN I DISSE DOKUMENTER FASTLAGTE SALGSBINDING ' ;

35 IFOELGE SAGSOEGER UDGOER FORPLIGTELSERNE UNDER LITRA A ) ( SPECIALFORRETNING ELLER SAERLIG AFDELING ), B ) ( KONSOLIDERING AF SABA-SALGSNETTET ) OG LITRA D ) ( SAMARBEJDSAFTALEN ) SAADANNE KONKURRENCEBEGRAENSNINGER , SOM ER FORBUDT EFTER ARTIKEL 85 , STK . 1 , OG SOM KOMMISSIONEN IKKE KAN FRITAGE EFTER ARTIKEL 85 , STK . 3 , IDET BETINGELSERNE FOR EN SAADAN FRITAGELSE IKKE FORELIGGER .

A ) VEDROERENDE FORPLIGTELSEN TIL AT OPRETTE EN SAERLIG AFDELING OG TIL AT OPNAA EN OMSAETNING , DER KAN SAMMENLIGNES MED EN SPECIALGROSSISTS

36 SKOENT DENNE DOBBELTE BETINGELSE IKKE UDTRYKKELIGT ANFOERES I DE FORSKELLIGE AFTALEFORMULARER , SOM ER FREMLAGT FOR DOMSTOLEN ( EWG-VERPFLICHTUNGSSCHEIN SABA-GROSSHAANDLER ; VERPFLICHTUNGSSCHEIN VERTRIEBSBINDUNG SABA-GROSSHAANDLER DEUTSCHLAND ; EWG-VERPFLICHTUNGSSCHEIN SABA-FACHEINZELHAANDLER ; KOOPERATIONSVERTRAG ), ER DEN NAEVNT UNDER BEHANDLINGEN AF METROS KLAGE BLANDT ANDET I ET BREV FRA SABA AF 20 . FEBRUAR 1975 , HVIS INDHOLD DEN 5 . MARTS 1975 MEDDELTES SAGSOEGER ;

DET FREMGAAR HERAF , AT DET DREJER SIG OM EN BETINGELSE FOR AUTORISATION SOM SABA-FORHANDLER , NAAR DER ER TALE OM IKKE SPECIALISEREDE GROSSISTER , OG AT DENNE BETINGELSE ER EN DEL AF HELE DET SALGSSYSTEM , SOM KOMMISSIONEN HAR GODKENDT ;

DERFOR MAA BETINGELSENS RAEKKEVIDDE UNDERSOEGES I FORHOLD SAAVEL TIL STK . 1 SOM TIL STK . 3 I ARTIKEL 85 .

37 FORPLIGTELSEN FOR IKKE-SPECIALGROSSISTER TIL AT OPRETTE EN SAERLIG AFDELING FOR UNDERHOLDNINGSELEKTRONIK SKAL SIKRE , AT DE PAAGAELDENDE ARTIKLER SAELGES UNDER FOR FORBRUGERNE GUNSTIGE FORHOLD , OG ER DERFOR IKKE EN KONKURRENCEBEGRAENSNING I DEN I ARTIKEL 85 , STK . 1 , FORUDSATTE BETYDNING ;

DERIMOD RAEKKER FORPLIGTELSEN TIL AT OPNAA EN OMSAETNING , DER KAN SAMMENLIGNES MED EN SPECIALGROSSISTS , UD OVER DE KVALITETSKRAV , DER KENDETEGNER ET SELEKTIVT SALGSSYSTEM , OG DENNE FORPLIGTELSE MAA DERFOR BEDOEMMES I HENHOLD TIL ARTIKEL 85 , STK . 3 .

38 DENNE FORPLIGTELSE FALDER IMIDLERTID I DEN FORELIGGENDE SAG SAMMEN MED DEN I SAMARBEJDSAFTALERNE INDEHOLDTE FORPLIGTELSE TIL AT OPNAA EN RIMELIG OMSAETNING , SAALEDES AT DENNE BETINGELSE MAA UNDERSOEGES SAMMEN MED DE NAEVNTE AFTALER .

B ) VEDROERENDE FORPLIGTELSEN UNDER LITRA B ) ( DELTAGE I UDVIKLINGEN AF SALGSNETTET ) OG UNDER LITRA D ) ( UNDERSKRIVE SAMARBEJDS-AFTALER )

39 FORPLIGTELSERNE UNDER LITRA B ), DVS . TIL AT DELTAGE I OPBYGNINGEN OG KONSOLIDERINGEN AF SALGSNETTET OG UNDER LITRA D ) DVS . TIL AT UNDERSKRIVE SAMARBEJDSAFTALER , HVORI GROSSISTEN FORPLIGTER SIG TIL AT OPNAA EN OMSAETNING , SOM SABA FINDER TILFREDSSTILLENDE , OG TIL AT KOEBE IND FOR ET HALVT AAR SAMT FORPLIGTER SIG MED HENSYN TIL LAGERBEHOLDNINGEN , ER MERE VIDTRAEKKENDE END DE PLIGTER , DER NORMALT ER FORBUNDET MED AT DRIVE GROSSISTVIRKSOMHED , OG GAAR UD OVER , HVAD DER ER NOEDVENDIGT FOR ET SELEKTIVT SALGSSYSTEM , SOM ER BASERET PAA KVALITATIVE KRAV ;

DISSE FORPLIGTELSER MEDFOERER , AT DE AUTORISEREDE FORHANDLERE BLIVER STAERKT BUNDET TIL SABA , OG DE ER EGNEDE TIL AT UDELUKKE VIRKSOMHEDER , SOM GANSKE VIST OPFYLDER DE KVALITATIVE BETINGELSER FOR AT BLIVE AUTORISEREDE , MEN SOM IKKE KAN ELLER VIL UNDERKASTE SIG DISSE FORPLIGTELSER , DER SAALEDES INDIREKTE KAN FOERE TIL EN BEGRAENSNING I ANTALLET AF BESTAAENDE OG OPRETTELSEN AF NYE SALGSSTEDER ;

HEREFTER KAN DE KUN FRITAGES FOR FORBUDET I ARTIKEL 85 , STK . 1 , HVIS DE OPFYLDER BETINGELSERNE I ARTIKEL 85 , STK . 3 .

40 IFOELGE KOMMISSIONEN ( BESLUTNING PUNKT 28 ) ER GROSSISTERNES FORPLIGTELSE TIL ' AT DELTAGE I UDVIKLINGEN AF SALGSNETTET ' IMIDLERTID IKKE EN KONKURRENCEBEGRAENSNING , SOM ER OMFATTET AF ARTIKEL 85 , STK . 1 ;

DENNE BEDOEMMELSE TAGER IKKE HENSYN TIL NAEVNTE AFTALEBESTEMMELSES RAEKKEVIDDE , IDET DET IKKE ER EN GROSSISTS OPGAVE AT FREMME EN BESTEMT PRODUCENTS PRODUKTION , MEN AT SIKRE EN LEVERING TIL DETAILHANDELEN UNDER UDNYTTELSE AF KONKURRENCEN MELLEM PRODUCENTERNE , SAALEDES AT DE AF EN GROSSIST PAATAGNE FORPLIGTELSER , SOM BEGRAENSER HANS FRIHED I DENNE HENSEENDE , UDGOER KONKURRENCEBEGRAENSNINGER ;

DENNE UKORREKTE VURDERING FRA KOMMISSIONENS SIDE KAN IMIDLERTID IKKE BETRAGTES SOM EN MANGEL VED DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING , IDET FORPLIGTELSEN TIL AT DELTAGE I UDVIKLINGEN AF SABA ' S SALGSNET REELT FALDER SAMMEN MED DE I SAMARBEJDSAFTALEN ANFOERTE FORPLIGTELSER , SOM EFTER KOMMISSIONENS OPFATTELSE VAR KONKURRENCEBEGRAENSENDE OG KUN LOVLIGE INDEN FOR RAMMERNE AF ARTIKEL 85 , STK . 3 ;

DET VIL DERFOR VAERE AT UNDERSOEGE , OM BETINGELSERNE I DENNE ARTIKEL ER OPFYLDT .

41 ' SAMARBEJDSAFTALEN ' , SOM INDGAAS MELLEM SABA OG GROSSISTEN , OMFATTER :

1 ) ALMINDELIGE FORPLIGTELSER FOR SABA ( KONSULTATION MED SABA-GROSSISTGRUPPERNE VEDROERENDE SPOERGSMAAL , SOM ER VIGTIGE FOR FAELLES FORRETNINGSFORHOLD , TEKNISK OPLYSNING , OEKONOMISK SAMARBEJDE );

2 ) SAERLIGE YDELSER FRA SABA ( REKLAMESAMARBEJDE , GODTGOERELSE AF GARANTIYDELSER );

3 ) BESTEMMELSER OM DE TO AFTALEPARTERS FORPLIGTELSER MED HENSYN TIL LEVERINGSKONTRAKTERNE ;

IFOELGE SAMME KONTRAKT SKAL SABA-GROSSISTEN DELS INDGAA LEVERINGSKONTRAKTER MED SABA FOR ET HALVT AAR FORUD OG AF EN STOERRELSESORDEN , DER UNDER HENSYNTAGEN TIL BEGGE PARTER BEREGNES UD FRA DEN SANDSYNLIGE VAEKST PAA HJEMMEMARKEDET FOR ARTIKLER INDEN FOR UNDERHOLDNINGSELEKTRONIK , DELS LIGGE INDE MED EN VIS LAGERBEHOLDNING ;

DESUDEN FORPLIGTER SABA-GROSSISTEN SIG TIL AT OPNAA EN ' RIMELIG ' OMSAETNING ( EIN ANGEMESSENER UMSATZ ) MED SABA-ARTIKLER ;

SABA PAA SIN SIDE FORPLIGTER SIG TIL AT BETALE GROSSISTERNE EN EFTER FAKTURAERNES NETTOVAERDI BEREGNET AARLIG PRAEMIE , DER ALT EFTER OPFYLDELSESGRADEN UDGOER MELLEM 0 OG 2 % AF LEVERINGSAFTALEN ;

DENNE ' PRAEMIE ' ER DESUDEN KOMBINERET MED EN AARLIG ' DISPOSITIONSPRAEMIE ' , SOM BETALES VED FULDSTAENDIG ELLER MERE END 95 % ACCEPT AF DE AF SABA UDARBEJDEDE FORSLAG TIL LEVERANCER , FORUDSAT AT DEN PAA DISSE FORSLAG BEROENDE LEVERINGSKONTRAKT OPFYLDES .

42 FRITAGELSEN EFTER ARTIKEL 85 , STK . 3 , FRA FORBUDET I ARTIKEL 85 , STK . 1 , ER BETINGET AF , 1 ) AT AFTALEN BIDRAGER TIL AT FORBEDRE PRODUKTIONEN ELLER FORDELINGEN AF VARERNE ELLER TIL AT FREMME DEN TEKNISKE ELLER OEKONOMISKE UDVIKLING , 2 ) AT DEN SIKRER FORBRUGERNE EN RIMELIG ANDEL AF FORDELEN HERVED , 3 ) AT DEN IKKE PAALAEGGER DE PAAGAELDENDE VIRKSOMHEDER BEGRAENSNINGER , SOM IKKE ER NOEDVENDIGE FOR AT NAA DISSE MAAL , 4 ) AT DEN IKKE GIVER DISSE VIRKSOMHEDER MULIGHED FOR AT UDELUKKE KONKURRENCEN FOR EN VAESENTLIG DEL AF DE PAAGAELDENDE VARER .

43 MED HENSYN TIL DEN OVENFOR NAEVNTE FOERSTE BETINGELSE , SKAL DET BEMAERKES , AT SAAVEL LEVERINGSAFTALERNE FOR SEKS MAANEDER SOM HENSYNET TIL MARKEDETS SANDSYNLIGE VAEKST GOER DET MULIGT AT SIKRE DELS EN VIS STABILITET I LEVERINGEN AF DE PAAGAELDENDE ARTIKLER , HVILKET MEDFOERER EN BEDRE DAEKNING AF DE KUNDERS BEHOV , SOM GROSSISTEN LEVERER TIL , DELS EN PAA GRUND AF DISSE LEVERINGSAFTALERS RELATIVT KORTE VARIGHED , EN SAADAN GRAD AF FLEKSIBILITET , SOM GIVER MULIGHED FOR AT TILPASSE PRODUKTIONEN TIL DE VEKSLENDE MARKEDSBEHOV ;

HERVED SIKRES EN MERE REGELMAESSIG AFSAETNING TIL GAVN FOR PRODUCENTEN , SOM FAAR DEL I DEN FORVENTEDE UDVIDELSE AF MARKEDET FOR DET PAAGAELDENDE PRODUKT , SAAVEL SOM FOR GROSSISTEN , SOM SIKRES SIN LEVERING , OG I SIDSTE INSTANS OGSAA FOR DE VIRKSOMHEDER , SOM FORSYNER SIG HOS GROSSISTEN , IDET UDVALGET AF DISPONIBLE ARTIKLER BLIVER STOERRE ;

EN ANDEN SALGSFORBEDRING INDEHOLDES I DEN SAMARBEJDSAFTALEBESTEMMELSE , SOM FORPLIGTER SABA TIL AT BETALE GROSSISTERNE FOR DERES GARANTIYDELSER OG TIL AT LEVERE DE RESERVEDELE , SOM ER NOEDVENDIGE FOR AT GARANTIREPARATIONERNE KAN UDFOERES ;

DESUDEN ER LEVERINGSAFTALER FOR ET RIMELIGT TIDSRUM EN STABILISERENDE FAKTOR FOR BESKAEFTIGELSEN , HVILKET BETRAGTET SOM EN FORBEDRING AF DE ALMINDELIGE PRODUKTIONSVILKAAR , NAVNLIG UNDER EN OEKONOMISK LAVKONJUNKTUR , HOERER TIL DE MAAL , SOM ARTIKEL 85 , STK . 3 , GIVER MULIGHED FOR AT FORFOELGE .

44 DERNAEST SKAL DET UNDERSOEGES , OM DE BEGRAENSNINGER , SOM GROSSISTERNE PAALAEGGES I SAMARBEJDSAFTALEN , ER NOEDVENDIGE FOR AT NAA DE TILSIGTEDE MAAL .

45 UDEN BINDENDE AFTALER AF EN VIS VARIGHED KAN DER IKKE OPSTAA NOGET FAST FORRETNINGSFORHOLD MELLEM PRODUCENT OG AUTORISERET GROSSIST , HVILKET MEDFOERER , AT DEN STABILITET IKKE VIL BLIVE NAAET , SOM ER NOEDVENDIG , FOR AT SPECIALGROSSISTER OG PRODUCENTER KAN PAATAGE SIG DE ANDRE FORPLIGTELSER , SOM SIKRER EN FORBEDRET LEVERING ;

VED SIN ANTAGELSE AF , AT SAMARBEJDSAFTALEN VED AT BEGRAENSE DEN AF LEVERINGSAFTALEN OMFATTEDE PERIODE TIL SEKS MAANEDER FORBLEV INDEN FOR DET NOEDVENDIGES GRAENSE , HAR KOMMISSIONEN IKKE AABENBART OVERSKREDET SIT FRIE SKOEN PAA DETTE OMRAADE .

46 ARTIKEL 85 , STK . 3 , BESTEMMER , AT SKAL EN KONKURRENCEBEGRAENSENDE AFTALE KUNNE FRITAGES , SKAL DEN IKKE ALENE FORBEDRE FORDELINGEN AF VARERNE MEN OGSAA SIKRE FORBRUGERNE EN RIMELIG ANDEL AF FORDELENE HERVED .

47 IFOELGE DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING ER LEVERINGSBETINGELSERNE FOR GROSSISTERNE I HENHOLD TIL SAMARBEJDSAFTALEN EGNEDE TIL UMIDDELBART AT KOMME FORBRUGERNE TIL GODE , IDET BETINGELSERNE SIKRER EN KONTINUERLIG FORSYNING OG ET BREDERE VAREUDBUD HOS DETAILHANDLERNE OVER FOR PRIVATE , ENDELIGE FORBRUGERE ;

EFTER BESLUTNINGEN ER DEN SKARPE KONKURRENCE , SOM HERSKER PAA MARKEDET FOR UNDERHOLDNINGSELEKTRONIK , DESUDEN EN TILSTRAEKKELIG TILSKYNDELSE FOR SABA OG GROSSISTERNE TIL AT VIDEREBRINGE DE FORDELE TIL FORBRUGERNE , SOM FOELGER AF RATIONALISERINGEN AF PRODUKTIONEN OG SALGET I KRAFT AF SAMARBEJDSAFTALERNE .

48 UNDER DE GIVNE OMSTAENDIGHEDER INDEBAERER EN REGELMAESSIG FORSYNING EN FORDEL FOR FORBRUGERNE , DER ER TILSTRAEKKELIG TIL AT KUNNE ANSES SOM EN RIMELIG ANDEL AF DEN FORDEL , SOM SKYLDES DE FORBEDRINGER , DER ER FREMKALDT AF DEN AF KOMMISSIONEN GODKENDTE KONKURRENCEBEGRAENSNING ;

SELV OM DET KAN BETVIVLES , AT KONKURRENCEPRESSET SKULLE VAERE TILSTRAEKKELIGT TIL , AT SABA OG GROSSISTERNE VIDEREGIVER EN ANDEL AF DEN FORDEL TIL FORBRUGERNE , SOM ER EN FOELGE AF RATIONALISERINGEN AF SALGSNETTET , OG AT KRAVET HEROM I ARTIKEL 85 , STK . 3 , SKULLE VAERE OPFYLDT , KAN DEN FORDEL , SOM FORBRUGERNE OPNAAR I KRAFT AF EN FORBEDRET FORSYNING , IMIDLERTID I DEN FORELIGGENDE SAG ANSES SOM TILSTRAEKKELIG BEGRUNDELSE FOR FRITAGELSEN .

49 ENDELIG SKAL DET UNDERSOEGES , OM FORPLIGTELSERNE I SAMARBEJDSAFTALEN GIVER DE PAAGAELDENDE VIRKSOMHEDER MULIGHED FOR AT UDELUKKE KONKURRENCEN FOR EN VAESENTLIG DEL AF DE PAAGAELDENDE VARER .

50 DET FREMGAAR AF DET ANFOERTE , AT DE BETINGELSER , SOM SABA OPSTILLER FOR AT BLIVE AUTORISERET SABA-GROSSIST FOR STOERSTEDELENS VEDKOMMENDE UDEN BESVAER KAN OPFYLDES AF SELVBETJENINGSGROSSISTER ;

SELV OM DERIMOD DE LEVERINGSAFTALER , SOM GROSSISTERNE I HENHOLD TIL SAMARBEJDSAFTALEN ER FORPLIGTET TIL AT UNDERSKRIVE , EFTER ALT AT DOEMME UDGOER EN BETINGELSE , SOM ER USAEDVANLIG FOR DE FOR DENNE SALGSKANAL GAELDENDE METODER , SES DET IKKE , AT KOMMISSIONEN HAR OVERSKEDET GRAENSERNE FOR SIT FRIE SKOEN VED INDEN FOR DEN SAERLIGE SEKTOR FOR UNDERHOLDNINGSELEKTRONIK AT HAVE FORETAGET EN AFVEJNING AF PAA DEN ENE SIDE DE TIL SIKRING AF SAMMENHAENGEN I SABA ' S SALGSNET , NAVNLIG OVER FOR SPECIALGROSSISTERNE , NOEDVENDIGE SAMARBEJDSAFTALER MED PAA DEN ANDEN SIDE DE IKKE UOVERVINDELIGE VANSKELIGHEDER , SOM DISSE MEDFOERER FOR SELVBETJENINGSGROSSISTERNE , OG HERVED AT HAVE GIVET FOERSTNAEVNTE HENSYN FORRANG ;

DET KUNNE FORHOLDE SIG ANDERLEDES , HVIS SELVBETJENINGSGROSSISTERNE FAKTISK UDELUKKEDES SOM FORHANDLERE AF UNDERHOLDNINGSELEKTRONIK , NAVNLIG VED EN FOROEGELSE AF SELEKTIVE SALGSNET AF TILSVARENDE KARAKTER SOM SABA ' S ;

IMIDLERTID FREMGAAR DET AF DET ANFOERTE , AT DETTE IKKE VAR TILFAELDET PAA DET TIDSPUNKT , DA DEN ANFAEGTEDE BESLUTNING BLEV VEDTAGET ;

DENNE BESLUTNING ER SAALEDES IKKE AABENBART STOETTET PAA EN UKORREKT BEDOEMMELSE AF DE OEKONOMISKE VILKAAR , HVORUNDER KONKURRENCEN I DEN PAAGAELDENDE SEKTOR UDSPILLER SIG ;

51 SAGSOEGTE VIL HEREFTER VAERE AT FRIFINDE .

Afgørelse om sagsomkostninger


VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE

52 I HENHOLD TIL ARTIKEL 69 , STK . 2 , I PROCESREGLEMENTET BLIVER DEN PART , DER TABER SAGEN , DOEMT TIL AT AFHOLDE SAGSOMKOSTNINGERNE ;

I HENHOLD TIL ANDET PUNKTUM I DENNE BESTEMMELSE TRAEFFER DOMSTOLEN AFGOERELSE OM SAGSOMKOSTNINGERNES FORDELING , HVIS DER ER FLERE TABENDE PARTER ;

DA SAGSOEGER IKKE HAR FAAET MEDHOLD , DOEMMES DENNE PART TIL AT AFHOLDE SAGSOMKOSTNINGERNE , IDET DOG INTERVENIENTEN SB-VERBAND AFHOLDER DE MED DETS INTERVENTION FORBUNDNE UDGIFTER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

UDTALER OG BESTEMMER

DOMSTOLEN

1 ) SAGSOEGTE FRIFINDES

2 ) INTERVENIENTEN SB-VERBAND AFHOLDER DE MED DETS INTERVENTION FORBUNDNE UDGIFTER

3 ) SAGSOEGER BAERER DE OEVRIGE UDGIFTER .