13.7.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 246/2


MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

Meddelelse i henhold til artikel 4, stk. 2, artikel 8, stk. 1, artikel 15, artikel 17, stk. 2 og artikel 25 i gennemførelsesforordning (EU) 2023/1441 om nærmere bestemmelser for Kommissionens gennemførelse af procedurer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2560 om udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked

(2023/C 246/02)

I henhold til artikel 25, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1441 af 10. juli 2023 om nærmere bestemmelser for Kommissionens gennemførelse af procedurer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2560 om udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked (»gennemførelsesforordningen«) (1), skal fremsendelsen af dokumenter til og fra Kommissionen i henhold til forordning (EU) 2022/2560 og gennemførelsesforordningen ske digitalt, medmindre Kommissionen undtagelsesvis tillader anvendelse af de midler, der er angivet i gennemførelsesforordningens artikel 25, stk. 6 og 7. I henhold til gennemførelsesforordningens artikel 25, stk. 3, kan Kommissionen udstede tekniske specifikationer vedrørende metoderne til fremsendelse og underskrivelse af dokumenter, der skal fremlægges i henhold til forordning (EU) 2022/2560 og gennemførelsesforordningen.

I denne meddelelse fastsættes de tekniske specifikationer, der er relevante for fremsendelse og underskrift af anmeldelser indgivet i henhold til artikel 20 i forordning (EU) 2022/2560 og artikel 4 i gennemførelsesforordningen, bemærkninger indgivet efter indledningen af en tilbundsgående undersøgelse i henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2022/2560 og artikel 8 i gennemførelsesforordningen, tilsagn afgivet af de deltagende virksomheder i henhold til artikel 25 i forordning (EU) 2022/2560 og artikel 15 i gennemførelsesforordningen, samt bemærkninger til de grunde, på hvilke Kommissionen agter at basere sin afgørelse i henhold til artikel 42 i forordning (EU) 2022/2560 og artikel 17 i gennemførelsesforordningen.

1.   METODE FOR FREMSENDELSE AF DOKUMENTER TIL KOMMISSIONEN

1.

Fremsendelse af dokumenter på under 10 gigabyte (GB) bør ske elektronisk ved hjælp af EU Send Web (herefter »EU Send«) (2), Kommissionens webbaserede udvekslingsplatform for sikker fremsendelse af dokumenter. Brugen af EU Send kræver forudgående registrering, og systemet indeholder begrænsninger med hensyn til størrelsen af de dokumenter, der kan fremsendes, som kan ændres. Hvis en fremsendelse er på under 10 GB, men overstiger EU Send’s størrelsesbegrænsninger, bør den sendes i flere dele.

2.

Fremsendelser via EU Send skal ledsages af en fremsendelsesformular fra EU Send. Fremsendelsesformularen skal udfyldes korrekt.

3.

Fremsendelser på mere end 10 gigabyte kan afleveres personligt eller sendes anbefalet (adressen er anført på webstedet for Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence) ved hjælp af harddiskdrev, der er formateret til Microsoft Windows-kompatible, ukomprimerede data i en ekstern USB 2.0- eller 3.0-indkapsling.

4.

Dokumenter, der sendes anbefalet eller afleveres personligt, indgives til Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence på den adresse, der er anført på webstedet for Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence. Fremsendelse af dokumenter til andre af Kommissionens afdelinger kan medføre forsinkelser.

2.   ELEKTRONISK UNDERSKRIVELSE AF DOKUMENTERNE

5.

Dette afsnit indeholder tekniske specifikationer vedrørende underskrivelse af dokumenter, der fremsendes elektronisk (når underskrift er påkrævet). Det gælder for dokumenter, der sendes via EU Send, såvel som for dokumenter, der indgives til Kommissionen på eksterne lagringsmidler.

6.

For at være gyldige skal dokumenter, der fremsendes elektronisk, underskrives ved hjælp af mindst én kvalificeret elektronisk signatur, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 910/2014 (»eIDAS-forordningen«) (3). Kun kvalificerede elektroniske signaturer er udtrykkeligt anerkendt i alle medlemsstaterne som havende samme retsvirkning som håndskrevne signaturer. Derfor accepteres andre typer elektroniske signaturer, f.eks. scannede signaturer eller avancerede elektroniske signaturer som fastsat i eIDAS-forordningen, der ikke opfylder kravene, ikke.

7.

Formatet for kvalificerede elektroniske signaturer skal være i overensstemmelse med et af de formater, der er omhandlet i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1506 (4), eller de seneste specifikationer som offentliggjort af Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation.

8.

Kvalificerede tillidstjenester (5) kan indhentes fra kvalificerede tillidstjenesteudbydere som fastsat i eIDAS-forordningen. Kvalificerede tillidstjenesteudbydere er kommercielle tjenesteudbydere og kvalificerede medlemmer af EU’s ordning for tillidstjenester. Kvalificerede tillidstjenesteudbydere er opført i Trusted List Browser (6).

9.

Kommissionen vil validere dokumenter, der er underskrevet med en kvalificeret elektronisk signatur. For at øge tilliden til, at en kvalificeret elektronisk signatur vil blive valideret af Kommissionen, er det muligt at teste dens gyldighed ved at inddrage en kvalificeret tillidstjenesteudbyder, som yder en kvalificeret valideringstjeneste mod betaling (7). Kommissionens webapplikation for digitale signaturtjenester kan også anvendes i demonstrationsøjemed (8). For at undgå tvivl må denne platform ikke anvendes til indsendelse af sagsrelaterede dokumenter eller fortrolige eller sagsspecifikke oplysninger.

10.

Underskrevne dokumenter må ikke krypteres eller indeholde andre certifikater end certifikater vedrørende kvalificerede elektroniske signaturer.

11.

Metadata i kvalificerede elektroniske signaturer skal svare til underskriverens kontaktoplysninger. Anvendes der en eller flere kvalificerede elektroniske signaturer til at underskrive et dokument, anføres til orientering underskriverens kontaktoplysninger med angivelsen »[elektronisk underskrevet]« sidst i dokumentet. En visuel gengivelse af den elektroniske signatur er valgfri og har ingen yderligere juridisk værdi.

12.

Foretages der ændringer af et underskrevet dokument, vil alle eksisterende elektroniske signaturer blive ugyldige. Dokumentet bør derfor ikke ændres efter anførelsen af en eller flere kvalificerede elektroniske signaturer.

13.

Dokumenter, der underskrives elektronisk ved hjælp af en kvalificeret elektronisk signatur, må ikke være låst eller beskyttet med adgangskode. Dette vil gøre det muligt for Kommissionens specialiserede software at få adgang til dokumentet og kontrollere gyldigheden af den kvalificerede elektroniske signatur.

3.   TEKNISKE SPECIFIKATIONER VEDRØRENDE DOKUMENTER, DER INDSENDES ELEKTRONISK

14.

Dette afsnit indeholder tekniske specifikationer vedrørende dokumenter, der indsendes elektronisk, som f.eks. dokumenter der fremsendes via EU Send og dokumenter, der indgives på eksterne lagringsmedier.

15.

Alle dokumenter, der indsendes i elektronisk format, skal scannes for og være fri for virus inden indsendelsen. Kommissionen sletter alle inficerede filer og kasserer eventuelle inficerede eksterne lagringsmedier. Slettes eller kasseres filer kan dette gøre indsendelsen ugyldig eller ufuldstændig.

16.

Dokumenter, der indsendes via EU Send, må ikke krypteres. I forbindelse med dokumenter, der indgives på eksterne lagringsmedier, anbefales kryptering på det kraftigste. Kryptering bør kun gennemføres på lagringsmedier. De enkelte dokumenter, der lagres på mediet, bør ikke være beskyttet med adgangskode. Adgangskoder til dekryptering bør sendes særskilt.

17.

Alle dokumenter skal være i pdf-format eller xlsx-format (med undtagelse af de dokumenter, der er omfattet af punkt 20 nedenfor). Dokumenter i pdf-format skal være søgbare, enten som digitalt oprettede pdf-dokumenter eller gennem scanning med henblik på optisk skriftlæsning (OCR). Dokumenter i xlsx-format skal indsendes med alle underliggende data uredigerede, og alle underliggende formler og algoritmer skal være intakte.

18.

Dokumenternes filnavn bør gøre det let at identificere det relevante afsnit i FS-CO-formularen (9) eller andre indsendelser. Hvert dokuments filnavn bør også indeholde nummeret på den procedure, fremsendelsen vedrører. Dokumenternes filnavne må ikke indeholde specielle eller ikkelatinske tegn, og hele stien skal være begrænset til 250 tegn.

19.

Hver side i et pdf-dokument skal mærkes med virksomhedsidentifikationsnummer og fortløbende dokumentkontrolnumre (f.eks. ABC-00000001).

4.   SUPPLERENDE SPECIFIKATIONER FOR DOKUMENTATION

20.

Dokumentation (som f.eks. indgives under afsnit 8 i FS-CO-formularen) skal indsendes i det oprindelige format (dvs. ikke konverteres til pdf-format).

21.

E-mails og andre filer skal indsendes som enkeltfiler (de må ikke være i formaterne ».pst«, ».zip« eller ».nsf«). nsf-filer bør konverteres til et »fælles« e-mailformat (som f.eks. ».msg« eller ».eml«).

22.

Dokumentation skal fremsendes i sin helhed og uredigeret. Alle underliggende metadata skal være intakte. Der må ikke anvendes software til fjernelse af overlapninger eller oprettelse af e-mailtråde.

5.   ALTERNATIVE METODER TIL AT UNDERSKRIVE OG FREMSENDE DOKUMENTER

23.

Hvis fremsendelse via EU Send er teknisk umuligt, og Kommissionen undtagelsesvis tillader, at der benyttes andre fremsendelsesmidler, kan dokumenter på under 10 GB afleveres personligt eller sendes anbefalet som angivet ovenfor under punkt 4. I så fald skal dokumenterne underskrives digitalt med en kvalificeret elektronisk signatur og lægges på et eksternt lagringsmedie såsom USB, CD eller DVD eller eksterne harddiskdrev, der er formateret til Microsoft Windows-kompatible, ukomprimerede data i en ekstern USB 2.0 eller 3.0-indkapslning.

24.

Hvis det ikke er muligt at underskrive dokumenter med en kvalificeret elektronisk signatur, og Kommissionen undtagelsesvis tillader, at der kan anvendes andre underskrivelsesformer, kan et håndunderskrevet papireksemplar af samtlige dokumenter, som skal fremsendes, afleveres personligt eller sendes anbefalet som angivet ovenfor under punkt 4. I så fald skal fremsendelsen ledsages af to digitale eksemplarer af samtlige dokumenter, der skal fremsendes, på eksterne lagringsmedier (f.eks. USB, CD eller DVD eller eksterne harddiskdrev, der er formateret til Microsoft Windows-kompatible, ukomprimerede data i en ekstern USB 2.0- eller 3.0-indkapsling) til orientering. Fremsendelsen skal også ledsages af en håndunderskrevet erklæring om, at det underskrevne papireksemplar og de digitale eksemplarer er identiske.

6.   ANVENDELSESDATO

25.

Disse instrukser finder anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordningen.

(1)  EUT L 177 af 12.7.2023, s. 1.

(2)  Vejledning i brugen af EU Send (også kaldet »eTrustEx«) findes på https://competition-policy.ec.europa.eu/index/it-tools/etrustex_en

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl, som skal anerkendes af offentlige myndigheder i henhold til artikel 27, stk. 5, og artikel 37, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (EUT L 235 af 9.9.2015, s. 37).

(5)  En kvalificeret tillidstjeneste er en tillidstjeneste, der opfylder de krav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 910/2014.

(6)  De kvalificerede tillidstjenesteudbydere for hver medlemsstat er anført her: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home. Kun kvalificerede tillidstjenesteudbydere med mærket »QCert for ESIG« kan fremvise et kvalificeret certifikat for elektronisk signatur, som kræves for kvalificerede elektroniske signaturer.

(7)  De kvalificerede tillidstjenesteudbydere for hver medlemsstat er anført her: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home. Kvalificerede tillidstjenesteudbydere med betegnelsen »QVal for QESig« kan yde kvalificerede valideringstjenester i forbindelse med kvalificeret elektronisk signatur.

(8)  Kommissionens webapplikation for digitale signaturtjenester findes på https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation

(9)  Bilag I til gennemførelsesforordningen.