23.1.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 23/20


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.10959 — SATS / TEMASEK / PH 243WFS)

(EØS-relevant tekst)

(2023/C 23/05)

1.   

Den 16. januar 2023 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

WFS Global Holdings S.A.S. (»WFS«, Frankrig)

SATS Ltd (»SATS«, Singapore), der kontrolleres af Temasek Holdings (Private) Limited (»Temasek«, Singapore).

SATS erhverver, gennem SATS International SAS, enekontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele WFS.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

WFS leverer hovedsagelig fragthåndteringstjenester (herunder oplagring og opbevaring af fragt, fragtrelaterede tjenester, global logistik til luftfragtforsendelse samt styring af fragtfaciliteter). WFS leverer desuden groundhandlingtjenester (herunder forplads-, bagage- og passagertjenester) og, uden for EØS, teknisk service og vedligeholdelsesservice af lufthavnsudstyr og udstyr til brændstofinfrastruktur i Nordamerika

SATS leverer groundhandling-, fragthåndterings- og andre luftfartsrelaterede tjenester, hovedsagelig i Asien. Selskabet kontrolleres i sidste instans af Temasek, et investeringsselskab, der hovedsagelig er aktivt i Singapore og resten af Asien. Dets investeringer omfatter flere brancher, blandt andet finansielle tjenester, transport og industri, telekommunikation, medier og teknologi samt forbrugere og fast ejendom. Temasek kontrollerer også Singapore Airlines, et luftfartselskab, der leverer lufttransporttjenester for passagerer og fragt, lufthavnsloungetjenester samt tekniske, vedligeholdelses- og reparationstjenester. Selskabet kontrollerer også Gategroup, der blandt andet leverer catering- og detailtjenester om bord på fly, cateringudstyr og dertil knyttede tjenester om bord på fly, lufthavnslounger og detailhandelstjenester i lufthavne.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.10959 — SATS / TEMASEK / PH 243WFS

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).