23.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 130/10


Oversigt over Europa-Kommissionens afgørelser om godkendelser af markedsføring med henblik på anvendelse og/eller om godkendelser af anvendelse af stoffer, der er opført i bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

(Offentliggjort i henhold til artikel 64, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1907/2006 (1))

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 130/08)

Afgørelse om meddelelse af delvis godkendelse

Henvisning til afgørelsen (2)

Dato for afgørelsen

Stof

Indehaver af godkendelsen

Godkendelsesnr.

Godkendt anvendelse

Frist for fornyet vurdering

Begrundelse for afgørelsen

C(2022) 1503

16. marts 2022

Beg, kultjære, højtemperaturs- (CTPht)

EF-nr.: 266-028-2, CAS-nr.: 65996-93-2

Industrial Quimica del Nalon, S.A., Avda. Galicia 31, 33005, Oviedo, Asturias, Spanien

REACH/22/10/0

Anvendelse af CTPht i formulering af blandinger udelukkende til industrielle anvendelser, der ikke er omfattet af godkendelseskravet i forordning (EF) nr. 1907/2006

4. oktober 2032

De socioøkonomiske fordele opvejer de risici for menneskers sundhed og miljøet, der følger af anvendelsen af stoffet, og der findes ikke passende alternative stoffer eller teknologier, jf. artikel 60, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1907/2006.


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Afgørelsen findes på Europa-Kommissionens websted: Godkendelse (europa.eu).