Bruxelles, den 5.10.2022

COM(2022) 508 final

2022/0311(NLE)

Forslag til

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1353 om midlertidig støtte til Republikken Polen i henhold til forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

   

Ved Rådets forordning (EU) 2020/672 ("SURE-forordningen") fastsættes den retlige ramme for Unionens finansielle støtte til medlemsstater, der oplever eller er i alvorlig risiko for en alvorlig økonomisk forstyrrelse som følge af covid-19-udbruddet. Støtten inden for rammerne af SURE har primært til formål at finansiere arbejdsfordelingsordninger eller lignende foranstaltninger, der tager sigte på at beskytte arbejdstagere og selvstændige og dermed mindske forekomsten af arbejdsløshed og indkomsttab, samt, som supplement, med henblik på finansiering af visse sundhedsrelaterede foranstaltninger, navnlig på arbejdspladsen.

Den 6. august 2020 anmodede Polen om finansiel støtte fra Unionen, og den 25. september 2020 tildelte Rådet ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1353 finansiel støtte til Polen med henblik på at supplere landets nationale indsats for at imødegå virkningerne af covid-19-udbruddet og håndtere udbruddets socioøkonomiske konsekvenser for arbejdstagere og selvstændige.

Den 19. september 2022 anmodede Polen Unionen om at udvide listen over foranstaltninger i Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1353.

I henhold til SURE-forordningens artikel 6, stk. 2, har Kommissionen hørt de polske myndigheder med henblik på at kontrollere, om der er sket en pludselig og kraftig stigning i de faktiske og planlagte udgifter, der er direkte forbundet med de arbejdsmarkedsforanstaltninger og sundhedsrelaterede foranstaltninger, Polen har truffet som reaktion på covid-19-pandemien. Dette vedrører navnlig nye foranstaltninger:

a)finansiering af udførelsen af diagnostiske PCR-test. Sundhedsministeren pålagde den nationale sundhedsfond at indgå kontrakter med interesserede laboratorier om udførelse af diagnostiske RT-PCR-test for SARS-CoV-2. Udgifterne til testning blev finansieret over statsbudgettet og stod i et rimeligt forhold til antallet af personer, der ansøgte om testning

b)tildeling af yderligere månedlige kontantydelser til sundhedspersonale og supplerende engangskontantydelser til andre sundhedsarbejdere, der bekæmper covid-19. Ydelsen blev tildelt personer, der deltog i leveringen af sundhedsydelser og havde direkte kontakt med patienter, der var smittet og mistænkt for at være smittet med sars-CoV-2-virusset, i organisatoriske afdelinger under medicinske enheder. Sundhedsministeren pålagde den nationale sundhedsfond at overføre midler til medicinske enheder, der udfører medicinske aktiviteter, med det formål at tildele ydelserne.

Polen har fremsendt de nødvendige oplysninger til Kommissionen.

Under hensyntagen til den foreliggende dokumentation foreslår Kommissionen, at Rådet vedtager en gennemførelsesafgørelse for at udvide listen over foranstaltninger, som Rådet ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1353 allerede har tildelt finansiel støtte.

De sundhedsrelaterede foranstaltninger, som Polen anmodede om støtte til den 19. september 2022, beløber sig til 1 672 546 359 EUR.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Dette forslag er i fuld overensstemmelse med Rådets forordning (EU) 2020/672, i henhold til hvilken forslaget fremsættes.

Forslaget er et supplement til et andet EU-retsinstrument, der har til formål at yde støtte til medlemsstaterne i nødsituationer, nemlig Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("forordning (EF) nr. 2012/2002"). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/461 blev vedtaget den 30. marts 2020 og indeholder ændringer til førnævnte instrument, som udvider dets anvendelsesområde til at omfatte større folkesundhedskriser og fastlægger, hvilke specifikke tiltag der er berettigede til finansiering.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Forslaget indgår i en række foranstaltninger, der er udarbejdet som reaktion på den aktuelle covid-19-pandemi, blandt andet investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset, og det supplerer andre instrumenter til støtte for beskæftigelsen såsom Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)/InvestEU. Ved i dette særlige tilfælde med covid-19-udbruddet at gøre brug af lånoptagelse og långivning til støtte for medlemsstaterne fungerer dette forslag som en ekstra sikkerhedsforanstaltning til at finansiere arbejdsfordelingsordninger og lignende foranstaltninger, der bidrager til at beskytte arbejdspladser og dermed arbejdstagere og selvstændige mod risikoen for arbejdsløshed.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for dette instrument er Rådets forordning (EU) 2020/672.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Forslaget fremsættes i forlængelse af en anmodning fra en medlemsstat og er et udtryk for europæisk solidaritet, idet der ydes finansiel støtte fra Unionen i form af midlertidige lån til en medlemsstat, der er berørt af covid-19-udbruddet. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning vil denne finansielle støtte midlertidigt understøtte regeringens øgede offentlige udgifter til arbejdsfordelingsordninger og lignende foranstaltninger, således at arbejdspladser og dermed arbejdstagere og selvstændige kan beskyttes mod risikoen for arbejdsløshed og tab af indkomst.

Denne støtte vil hjælpe den berørte befolkning og bidrage til at mindske de direkte samfundsmæssige og økonomiske virkninger af den aktuelle covid-19-krise.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget overholder proportionalitetsprincippet. Det går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå instrumentets mål.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Høringer af interesserede parter

På grund af det presserende behov for at udarbejde forslaget, således at Rådet kan vedtage det i tide, kunne der ikke gennemføres en høring af de berørte parter.

Konsekvensanalyse

På grund af forslagets hastende karakter er der ikke foretaget nogen konsekvensanalyse.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Kommissionen bør kunne optage lån på de finansielle markeder med henblik på videreudlån til medlemsstater, der anmoder om finansiel støtte inden for rammerne af SURE-instrumentet.

Ud over garantierne fra medlemsstaterne indeholder ordningen andre sikkerhedsforanstaltninger for at sikre dens finansielle soliditet:

·en stringent og konservativ tilgang til økonomisk forvaltning

·en sammensætning af låneporteføljen, der begrænser koncentrationsrisikoen, den årlige eksponering og en overdreven eksponering for de enkelte medlemsstater, samtidig med at der sikres tilstrækkelige ressourcer til de medlemsstater, hvor behovet er størst, samt

·muligheder for refinansiering af gæld.

2022/0311 (NLE)

Forslag til

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1353 om midlertidig støtte til Republikken Polen i henhold til forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2020/672 af 19. maj 2020 om oprettelse af et europæisk instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) som følge af covid-19-udbruddet 1 , særlig artikel 6, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)I forlængelse af en anmodning fra Polen af 6. august 2020 tildelte Rådet ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1353 2 finansiel støtte til Polen i form af et lån på højst 11 236 693 087 EUR med en maksimal gennemsnitlig løbetid på 15 år og en rådighedsperiode på 18 måneder med henblik på at supplere Polens nationale indsats for at imødegå virkningerne af covid-19-udbruddet og håndtere udbruddets socioøkonomiske konsekvenser for arbejdstagere og selvstændige.

(2)Lånet skulle anvendes af Polen til at finansiere de arbejdsfordelingsordninger og lignende foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1353.

(3)Covid-19-udbruddet har fastlåst en væsentlig del af arbejdsstyrken i Polen. Dette fører fortsat til pludselige og kraftige stigninger i de offentlige udgifter i Polen med hensyn til nye foranstaltninger, nærmere bestemt PCR-test og kontantydelser til sundhedsarbejdere, der bekæmper covid-19.

(4)Covid-19-udbruddet og de ekstraordinære foranstaltninger, som Polen har gennemført i 2020, 2021 og 2022 for at dæmme op for dette udbrud og de socioøkonomiske og sundhedsrelaterede konsekvenser heraf, havde og har stadig dramatiske følger for de offentlige finanser. I 2020 havde Polen et offentligt underskud og en offentlig gæld på henholdsvis 6,9 % og 57,1 % af bruttonationalproduktet (BNP), som faldt til henholdsvis 1,9 % og 53,8 % ved udgangen af 2021. Ifølge Kommissionens forårsprognose 2022 forventes Polen at have et offentligt underskud og en offentlig gæld på henholdsvis 4,0 % og 50,8 % af BNP ved udgangen af 2022. Ifølge Kommissionens mellemliggende sommerprognose 2022 forventes Polens BNP at stige med 5,2 % i 2022.

(5)Den 19. september 2022 anmodede Polen Unionen om at udvide listen over foranstaltninger, hvortil der allerede var tildelt finansiel støtte ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1353, med henblik på fortsat at supplere landets nationale indsats i 2020, 2021 og 2022 for at imødegå virkningerne af covid-19-udbruddet og håndtere udbruddets socioøkonomiske konsekvenser for arbejdstagere og selvstændige ("anmodningen"). Polen indførte navnlig en række sundhedsrelaterede foranstaltninger for at imødegå virkningerne af covid-19-udbruddet, jf. betragtning 6-7.

(6)På grundlag af "lov af 2. marts 2020 om specifikke løsninger til forebyggelse, modvirkning og udryddelse af covid-19, andre smitsomme sygdomme og krisesituationer som følge heraf" 3 pålagde sundhedsministeren den nationale sundhedsfond at indgå kontrakter med interesserede laboratorier om udførelse af diagnostiske RT-PCR-test for sars-CoV-2. Udgifterne til testning blev finansieret over statsbudgettet og stod i et rimeligt forhold til antallet af personer, der ansøgte om testning. Som nævnt i anmodningen er det kun udgifter, der er afholdt i 2020 og 2021, der skal finansieres inden for rammerne af SURE. Foranstaltningen er ny og blev gennemført fra udgangen af april 2020 til udgangen af marts 2022.

(7)På grundlag af "lov af 2. marts 2020 om specifikke løsninger til forebyggelse, modvirkning og udryddelse af covid-19, andre smitsomme sygdomme og krisesituationer som følge heraf" 4 og "lov af 14. august 2020 om ændring af visse retsakter for at sikre, at sundhedsberedskabet fungerer i forbindelse med covid-19-pandemien, og efter at den er ophørt" 5 pålagde sundhedsministeren den nationale sundhedsfond at overføre midler til medicinske enheder, der udfører medicinske aktiviteter, med det formål at tildele kontantydelser til sundhedspersonale, der bekæmper covid-19, som omhandlet i anmodningen. Foranstaltningen består i at dække omkostningerne ved at yde yderligere månedlige kontantydelser til sundhedspersonale og supplerende engangskontantydelser til andre sundhedsarbejdere. Ydelsen blev tildelt personer, der deltog i leveringen af sundhedsydelser og havde direkte kontakt med patienter, der var smittet og mistænkt for at være smittet med sars-CoV-2-virusset, i organisatoriske afdelinger under medicinske enheder. Kun udgifter, der er afholdt i 2020 og 2021, skal finansieres inden for rammerne af SURE. Foranstaltningen er ny og blev gennemført fra september 2020 til udgangen af marts 2022.

(8)Polen opfylder de i artikel 3 i forordning (EU) 2020/672 nævnte betingelser for at anmode om finansiel støtte. Polen har forelagt Kommissionen passende dokumentation for, at de faktiske og planlagte offentlige udgifter pr. 1. februar 2020 er steget med 11 826 003 428 EUR som følge af de nationale foranstaltninger, der er truffet for at imødegå de socioøkonomiske virkninger af covid-19-udbruddet. Der er tale om en pludselig og kraftig stigning, som også er knyttet til de nye sundhedsrelaterede foranstaltninger med henblik på at imødegå virkningerne af covid-19-udbruddet, der omfatter en betydelig del af virksomhederne og arbejdsstyrken i Polen. Polen har til hensigt at finansiere 9 100 000 EUR af det øgede udgiftsbeløb som følge af de nye sundhedsrelaterede foranstaltninger med midler fra Unionen over EU-budgettet og 580 210 341 EUR med egne midler.

(9)Kommissionen har hørt Polen og bekræftet, at der er sket en pludselig og kraftig stigning i de faktiske og planlagte offentlige udgifter, der er direkte forbundet med de arbejdsfordelingsordninger og lignende foranstaltninger samt indførelsen af relevante sundhedsrelaterede foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet, som er omhandlet i anmodningen af 19. september 2022, jf. artikel 6 i forordning (EU) 2020/672.

(10)De sundhedsrelaterede foranstaltninger, jf. Polens anmodning af 19. september 2022, som er omhandlet i betragtning 6-7, udgør 1 672 546 359 EUR.

(11)Den finansielle støtte, der allerede er tildelt ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1353, bør derfor også omfatte de nye foranstaltninger, som er omhandlet i betragtning 6-7.

(12)Denne afgørelse bør ikke berøre udfaldet af eventuelle sager om forvridning af det indre marked, som anlægges, navnlig i henhold til traktatens artikel 107 og 108. Den fritager heller ikke medlemsstaterne for i henhold til traktatens artikel 108 at underrette Kommissionen om eventuel statsstøtte.

(13)Polen bør regelmæssigt underrette Kommissionen om afholdelsen af de planlagte offentlige udgifter, således at Kommissionen kan vurdere, i hvilket omfang Polen har afholdt disse udgifter.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1353 foretages følgende ændringer:

2.    Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

Polen kan finansiere følgende foranstaltninger:

a)en nedsættelse af socialsikringsbidragene, jf. artikel 31zo i "lov af 2. marts 2020 om specifikke løsninger til forebyggelse, modvirkning og udryddelse af covid-19, andre smitsomme sygdomme og krisesituationer som følge heraf" for den del af udgifterne, der vedrører støtte til selvstændige, alle sociale kooperativer (uanset antallet af ansatte) og, for så vidt angår virksomheder med op til 50 ansatte, for den del af udgifterne, der vedrører ansatte, der fastholdes i beskæftigelse

b)en ydelse for indstilling af aktiviteten for selvstændige og personer ansat på civilretlige kontrakter, jf. artikel 15zq og artikel 15zua i "lov af 2. marts 2020 om specifikke løsninger til forebyggelse, modvirkning og udryddelse af covid-19, andre smitsomme sygdomme og krisesituationer som følge heraf"

c)tilskud til lønninger og socialsikringsbidrag til virksomheder, der benytter arbejdsfordeling eller frivilligt har nedsat arbejdstiden, eller som har fastholdt medarbejderne, som fastsat i artikel 15g, 15ga, 15gg, 15zzb, 15zze og 15zze2 i "lov af 2. marts 2020 om specifikke løsninger til forebyggelse, modvirkning og udryddelse af covid-19, andre smitsomme sygdomme og krisesituationer som følge heraf"

d)tilskud til selvstændige uden ansatte, jf. artikel 15zzc i "lov af 2. marts 2020 om specifikke løsninger til forebyggelse, modvirkning og udryddelse af covid-19, andre smitsomme sygdomme og krisesituationer som følge heraf"

e)lån, der kan konverteres til tilskud, til selvstændige, mikrovirksomheder og ikkestatslige organisationer, for så vidt angår det beløb, der rent faktisk konverteres til tilskud, som fastsat i artikel 15zzd og 15zzda i "lov af 2. marts 2020 om specifikke løsninger til forebyggelse, modvirkning og udryddelse af covid-19, andre smitsomme sygdomme og krisesituationer som følge heraf"

f)finansiering af udførelsen af diagnostiske PCR-test i laboratorier, der har indgået kontrakter om udførelse af diagnostiske RT-PCR-test for sars-CoV-2 med den nationale sundhedsfond, jf. artikel 10a, stk. 1 og 2, og, efter udløb af artikel 10a, artikel 11h, stk. 2, nr. 2, og stk. 4, i "lov af 2. marts 2020 om specifikke løsninger til forebyggelse, modvirkning og udryddelse af covid-19, andre smitsomme sygdomme og krisesituationer som følge heraf"

g)ydelse af yderligere månedlige kontantydelser til sundhedspersonale og supplerende engangskontantydelser til andre sundhedsarbejdere som fastsat i artikel 10a, stk. 1, i "lov af 2. marts 2020 om specifikke løsninger til forebyggelse, modvirkning og udryddelse af covid-19, andre smitsomme sygdomme og krisesituationer som følge heraf" og, efter udløb af artikel 10a, artikel 42 i "lov af 14. august 2020 om ændring af visse retsakter for at sikre, at sundhedsberedskabet fungerer i forbindelse med covid-19-pandemien, og efter at den er ophørt".

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

(1)    EUT L 159 af 20.5.2020, s. 1.
(2)    Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1353 af 25. september 2020 om midlertidig støtte til Republikken Polen i henhold til Rådets forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet (EUT L 314 af 29.9.2020, s. 45).
(3)    Artikel 10a, stk. 1 og 2, og, efter udløb af artikel 10a, artikel 11h, stk. 2, nr. 2, og stk. 4. Polens statstidende fra 2020, punkt 374, som ændret
(4)    Artikel 10a, stk. 1. Polens statstidende fra 2020, punkt 374, som ændret.
(5)    Artikel 42. Polens statstidende fra 2020, punkt 1493, som ændret.