24.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 446/31


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 446/07)

1.   

Den 14. november 2022 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

Open Text Corporation (»OpenText«, Canada)

Micro Focus International plc (»Micro Focus«, UK).

OpenText erhverver kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Micro Focus.

Den planlagte fusion gennemføres gennem et offentligt overtagelsestilbud fremsat den 25. august 2022.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

OpenText er leverandør af informationsstyringsprodukter og -tjenester

Micro Focus er leverandør af virksomhedssoftware.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.