28.9.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 370/6


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag: M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 370/04)

1.   

Den 20. september 2022 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 og efter henvisning i henhold til artikel 4, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

3D Systems, Inc. (»3DS«, USA), der i sidste instans ejes af 3D Systems Corporation (USA) og 3D Canada Company (Canada)

Saudi Arabian Industrial Investments Company (»Dussur«, Kongeriget Saudi-Arabien), der kontrolleres i fællesskab af Public Investment Fund of Saudi Arabia og Saudi Arabian Oil Company (Kongeriget Saudi-Arabien).

3DS og Dussur erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over et nystiftet joint venture.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier i et nystiftet joint venture.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

3DS: moderselskab i en gruppe af virksomheder, der beskæftiger sig med additiv fremstilling/3D-printning

Dussur: strategisk investeringsselskab, der er aktivt i strategiske økonomiske sektorer og beskæftiger sig med udvikling af multitransformerende industri i alle industrisektorer, herunder besiddelse, udvikling, konstruktion, anvendelse, vedligeholdelse, salg, køb, leje og leasing af materielle og immaterielle anlægsaktiver og løsøre.

3.   

Joint venture-selskabet vil være aktivt inden for 3D-printning, hovedsagelig i Kongeriget Saudi-Arabien.

4.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

5.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.