Strasbourg, den 18.10.2022

COM(2022) 548 final

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Kommissionens arbejdsprogram for 2023


En beslutsom og forenet Union


1.En beslutsom og forenet Union 

"[E]t helt kontinent [rejste] sig i solidaritet … der [var] ingen europæere, der tøvede eller dukkede sig." Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, talen om Unionens tilstand, 14. september 2022.

I løbet af det seneste år har Europa og verden været konfronteret med en række sammenfaldende kriser. Ruslands barbariske invasion af Ukraine har bragt krigens grumme virkelighed tilbage til Europa. Med stadig flere tragiske tab af menneskeliv og omfattende ødelæggelser forstærkes også konfliktens konsekvenser i hele Europa og resten af verden. De efterfølgende energikriser har forværret et allerede stigende pres på leveomkostningerne, hvilket har svækket Europas solide genopretning efter pandemien. Sideløbende hermed udfordres den globale regelbaserede orden på nye måder, hvilket understreger behovet for enhed og samarbejde med vores partnere samt investeringer og diplomatisk kontakt med lande rundt om i verden.

Disse helt særlige omstændigheder danner baggrund for dette års arbejdsprogram fra Kommissionen, som bygger på tre indbyrdes forbundne realiteter. Den første realitet er, at udfordringer i en sådan størrelsesorden kun kan håndteres i fællesskab som én Union. Og Europa gang på gang vist sig at kunne leve op til udfordringerne, hvad enten det drejer sig om vacciner, økonomisk genopretning, sanktioner eller støtte til Ukraine. I alle tilfælde har vi i Europa vist, hvor meget vi kan opnå, hvor ambitiøst vi kan reagere, og hvor hurtigt vi kan gribe ind, når der er en fælles følelse af formål og en samlet tilgang. Dette skal fortsat være drivkraften for vores arbejde i det kommende år.

Den anden realitet er, at disse kriser kun understreger behovet for, at Europa fortsætter med at fremskynde den radikale omstilling, der blev fastlagt i begyndelsen af dette mandat, hvad enten det er for at håndtere klima- og naturkriserne, gøre vores økonomier og demokratier mere modstandsdygtige, vores industrier mere konkurrencedygtige, vores samfund mere retfærdige eller vores geopolitiske anseelse stærkere. Rationalet bag dette program, som første gang blev skitseret i de politiske retningslinjer, var at skabe en bedre fremtid for den næste generation og gøre os bedre rustet til og forberedt på at håndtere kommende udfordringer. Dette er stadig lige så sandt nu, som det var dengang.

Den tredje realitet er, at disse sammenfaldende kriser, som europæerne så akut kan mærke i deres dagligdag, ikke kan imødegås med en "business as usual"-tilgang. Der vil fortsat være behov for hurtige reaktioner, både for at foregribe fremtidige udfordringer og for at imødekomme de mest presserende behov. I denne ånd vil vores arbejde fokusere på at støtte europæerne gennem disse svære tider. Dette vil være Kommissionens første prioritet i det kommende år — hvad enten det handler om at sænke energipriserne, sikre de afgørende forsyninger, som er nødvendige for vores industrielle konkurrenceevne og fødevaresikkerhed, styrke vores sociale markedsøkonomi eller undlade at slække på indsatsen over for covid-19-pandemien, som stadig er en realitet i hele Unionen.

Disse tre realiteter er retningsgivende for det arbejde, der er anført i bilagene til dette arbejdsprogram, på tværs af alle seks overordnede ambitioner. Arbejdsprogrammet bygger på det arbejde og de fremskridt, vi allerede har gjort for at håndtere de mest presserende udfordringer, samtidig med at kursen fastholdes på længere sigt. REPowerEU, planen om at sætte en stopper for Europas afhængighed af import af russisk energi, har medført et støt fald i forsyningerne fra Rusland, som opvejes af en stigning i alternative forsyninger takket være vellykkede bestræbelser på at opsøge vores internationale partnere. Vi står stadig over for en vanskelig vinter, men takket være forordningen om gaslagring er næsten 91 % af EU's lagerkapacitet fyldt op, og medlemsstaterne er i færd med at indføre gasbesparelsesplaner i overensstemmelse med den europæiske plan for reduktion af efterspørgslen efter gas. Kommissionen har også truffet nødforanstaltninger til at gribe ind på energimarkedet for at tackle de seneste dramatiske prisstigninger og nedbringe energiregningerne for europæerne og europæiske virksomheder. Og vi vil fortsat fremskynde energiomstillingen — både som et middel til at håndtere klimakrisen og som en foranstaltning til at mindske vores afhængighed og styrke vores konkurrenceevne. Det vil for dette arbejde også være afgørende at styrke modstandsdygtigheden og beredskabskapaciteten i forbindelse med kritisk infrastruktur, hvilket vil udgøre kernen i en femtrinsplan, som kommissionsformand Ursula von der Leyen har meddelt.

For at støtte borgere og virksomheder i hele Europa er vi nødt til straks at fortsætte arbejdet med investeringer og reformer gennem NextGenerationEU. På samme måde skal vi fortsat udnytte EU-budgettets styrke. For at håndtere energikrisen er vi nødt til at beskytte de grundlæggende elementer i vores økonomi og navnlig sikre vores indre marked og et højt beskæftigelsesniveau. Ud over at bevare lige konkurrencevilkår på det indre marked gennem klare retningslinjer for statsstøtte, der bygger på de overordnede principper om proportionalitet og nødvendighed, er en samlet og fælles europæisk løsning af afgørende betydning for at imødegå den alvorlige risiko for fragmentering i Unionen. Med REPowerEU har Kommissionen truffet de første vigtige solidaritetsforanstaltninger, men der skal gøres mere. Vi er derfor nødt til at styrke REPowerEU med yderligere finansiering på basis af en behovsvurdering og under hensyntagen til kapaciteten til at absorbere investeringer. Vi vil se nærmere på supplerende kilder til finansiering af REPowerEU og stå klar til at foreslå yderligere foranstaltninger, bl.a. ved at trække på erfaringerne fra EU's finansielle solidaritetsmekanismer inden for rammerne af NextGenerationEU og andre vellykkede instrumenter.

Selv om vi her i EU mærker konsekvenserne af den russiske invasion, vil vores støtte til Ukraine fortsat være lige så urokkelig, beslutsom og forenet, som den har været siden den 24. februar. Det er Ukraine og Ukraines fremtid, der står på spil i det kommende år. Men det handler også om EU's fremtid og alt det, EU står for, nemlig frihed, demokrati, grundlæggende rettigheder, retsstatsprincippet og alle de værdier, som EU bygger på.

Ægte solidaritet mellem EU og dets medlemsstater har ført til, at de mere end 180 foranstaltninger, som EU allerede har vedtaget som reaktion på invasionen, har ramt Rusland, hvor det kan mærkes, samtidig med, at Ukraine og dets befolkning modtager solid støtte. Fra krigens begyndelse og frem til september mobiliserede EU og dets medlemsstater over 19 mia. EUR til styrkelse af Ukraines økonomiske, sociale og finansielle modstandsdygtighed og yderligere 3,1 mia. EUR i militær støtte inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet. Borgere og medlemsstater har vist sig særdeles imødekommende og solidariske ved at byde de millioner af ukrainere, der flygter fra volden, velkommen, og EU bidrager til at sikre, at de har adgang til job, bolig, uddannelse og sundhedspleje, gennem direktivet om midlertidig beskyttelse.

Takket være EU-civilbeskyttelsesmekanismen er der blevet leveret mere end 70 000 ton bistand til Ukraine, herunder fødevarer, vand, logi, energi og sundhedspleje. Vi har via Myndigheden for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet (HERA) og rescEU-beredskabslagre mobiliseret medicinsk udstyr og specialudstyr til håndtering af folkesundhedsmæssige risici såsom kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare trusler. Gennem samhørighedsaktionen for flygtninge i Europa (CARE) og forslaget om FAST-CARE har vi gjort det nemmere for medlemsstater og regioner at mobilisere samhørighedsmidler til støtte for mennesker, der flygter fra krigen.

Vi vil fortsat yde omfattende politisk, finansiel og humanitær bistand til Ukraine, og vi står klar til at støtte den fremtidige genopbygning af landet. Et første skridt er at afsætte 100 mio. EUR til genopbygning af beskadigede ukrainske skoler. Eftersom Ukraines og dets befolknings fremtid ligger inden for Unionen, vil vi også arbejde på at lette Ukraines adgang til det indre marked. Samtidig vil vi fortsat koordinere vores indsats, herunder med vores allierede, for at sikre en effektiv håndhævelse af sanktionerne med henblik på at fastholde et stærkt økonomisk pres på Rusland og undergrave landets evne til at føre krig mod Ukraine.

Den aktuelle fødevarekrise, der er forårsaget af kraftigt stigende priser og alvorlig tørke, og som forværres af den russiske invasion af Ukraine, bringer fødevaresikkerheden i hele verden i fare og udgør endnu en væsentlig udfordring. For at afhjælpe dette og lette Ukraines adgang til det indre marked og globale forsyningskæder gennem alternative ruter arbejder Kommissionen fortsat tæt sammen med sine internationale partnere, medlemsstaterne, de ukrainske myndigheder og erhvervslivet for at sikre adgang til gødning, fødevareproduktion og åben handel, så fødevareforsyningen ikke forvrides. Vores "solidaritetsbaner" gør det muligt for Ukraine at eksportere korn og andre produkter og importere de varer, landet har brug for, lige fra humanitær bistand til gødning. Vi har også mobiliseret 600 mio. EUR fra Den Europæiske Udviklingsfond til støtte for øget fødevaresikkerhed i lande i Afrika, Caribien og Stillehavet.

Der er stadig meget, der skal gøres både i og uden for EU, først og fremmest ved at gennemføre det, der allerede er opnået enighed om, og vedtage det, der stadig skal opnås enighed om. Vi har fremlagt initiativer for at reducere drivhusgasemissioner, investere i grønne teknologier og beskytte det naturlige miljø. Vi har foreslået regler, der skal styrke borgere og virksomheder med en ny generation af digitale teknologier. Vi har fremlagt foranstaltninger til at styrke vores konkurrenceevne og det indre markeds modstandsdygtighed og samtidig fremme social retfærdighed på arbejdsmarkedet. Denne Kommission har iværksat tiltag til yderligere styrkelse af EU's kapacitet til at forsvare demokratiet og retsstaten. Vi har arbejdet for at sikre mediefrihed og -pluralisme og styrke et pluralistisk, lige og inkluderende samfund.

Det er vigtigt, at vi også i højere grad fokuserer på at støtte interinstitutionelle forhandlinger for at omsætte vores politiske tilsagn til lovgivning. Takket være institutionernes sammenhold — hvad enten der er tale om et covid-19-certifikat, digitale regler eller mindsteløn — er der allerede blevet udrettet meget. Vi skal fremskynde denne tilgang, navnlig hvad angår sager, der er centrale for den dobbelte omstilling, såsom Fit for 55-pakken, forslagene om håndtering af global skovrydning eller batterier og forordningen om kunstig intelligens. Gennemførelsen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling vil fortsat være rettesnor for Kommissionens arbejde på alle politikområder. Verdensmålene for bæredygtig udvikling er blevet indarbejdet i det europæiske semester og i vores værktøjer til bedre regulering. I 2023 vil Kommissionen fremlægge forslag til EU's første frivillige revision af gennemførelsen af verdensmålene for bæredygtig udvikling inden for rammerne af FN's Politiske Forum på Højt Niveau.

Europæerne har i de seneste år set, hvilken forskel vores EU-budget kan gøre, men ressourcerne og fleksibiliteten er begrænset. Midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027, som vil blive gennemført i 2023, vil være anledning til at revurdere, om det nuværende EU-budget fortsat giver mulighed for at finde fælles løsninger på fælles udfordringer.

Med henblik herpå vil Kommissionen også fremlægge et forslag til en anden pakke af nye egne indtægter, der bl.a. bygger på forslaget om et fælles sæt skatteregler for at drive virksomhed i Europa (BEFIT). Sammen med den første pakke af forslag vil disse foranstaltninger sikre mere diversificerede og stabile typer af indtægter og undgå unødige nedskæringer i EU-programmer eller uforholdsmæssigt store stigninger i medlemsstaternes bidrag med hensyn til tilbagebetaling af tilskudsdelen i genopretningsplanen NextGenerationEU.

2.Borgerne i centrum af det europæiske demokrati 

Dette års arbejdsprogram er også det første siden afslutningen af konferencen om Europas fremtid. Mange af de centrale initiativer i dette arbejdsprogram følger op på de ambitiøse forslag, der blev fremsat på konferencen, hvilket afspejler kvaliteten af forslagene og betydningen af at omsætte det, som borgerne føler er vigtigt, til virkelighed.

Konferencen om Europas fremtid 1 var en enestående øvelse i deltagelses- og samtaledemokrati på europæisk plan og en måde at forbedre vores politiske beslutningstagning på. Med konferencen lykkedes det at udvikle en ambitiøs og inspirerende vision for vores Union.

Denne vision handler om et Europa, som gør borgernes hverdag lettere, hvad enten de befinder sig i landdistrikter eller byområder, som håndterer vores generations udfordringer direkte, som er mere selvstændigt, og som skaber resultater på de områder, der betyder mest for europæerne, lige fra den mad, de spiser, til den luft, de indånder. Det er nu op til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen at følge op herpå. Dette arbejdsprogram er endnu et skridt i Kommissionens bestræbelser på at omsætte vision til konkret handling 2 .

Om konferencen om Europas fremtid på lang sigt bliver en succes, vil afhænge af de forandringer, den reelt fører med sig, for bedre at inddrage borgerne i prioriteringen og fastsættelsen af mål samt i udformningen og gennemførelsen af politikker på europæisk plan.

Med udgangspunkt i de opnåede resultater fra konferencen om Europas fremtid er borgerpaneler nu en del af Kommissionens politikudformning på visse centrale områder. Den nye generation af borgerpaneler vil drøfte næste års initiativer om madspild, læringsmobilitet og virtuelle verdener.

3.Indfrielse af de seks overordnede ambitioner

3.1 Den europæiske grønne pagt

Virkningerne af klimaændringerne bliver stadig mere alvorlige, hvilket dette års ekstreme hedebølger, skovbrande og hidtil usete tørker vidner om. Det er afgørende at fremskynde vores grønne omstilling for at håndtere klimakrisen og styrke vores økonomier og sikkerhed. I lyset af de stigende globale trusler og den nye geopolitiske situation vil en fremskyndelse af den grønne omstilling desuden øge vores langsigtede fødevaresikkerhed ved at opbygge et bæredygtigt og modstandsdygtigt fødevaresystem. Klimakrisen har også yderligere understreget behovet for fortsat at styrke EU's civilbeskyttelses- og krisestyringsmekanismer.

Kommissionen har allerede fremlagt de fleste af de forslag, der er afgørende for gennemførelsen af den europæiske grønne pagt, og vil fortsat støtte Europa-Parlamentet og Rådet, så det sikres, at der opnås enighed inden udgangen af denne valgperiode. Det er vigtigt, at vi i år hurtigt når til enighed om Fit for 55-pakken.

Som supplement til disse foranstaltninger vedtog vi tidligere i 2022 et banebrydende forslag om at halvere anvendelsen af pesticider inden 2030 og genoprette Europas beskadigede økosystemer inden 2050. I de kommende måneder vil vi vedtage ambitiøse pakker med yderligere klima- og miljøforanstaltninger, bl.a. med hensyn til emissioner fra transport og certificering af kulstoffjernelse, forslag til forbedring af luft- og vandkvaliteten og vigtige initiativer inden for cirkulær økonomi, med særlig fokus på bæredygtigheden af emballage og plastic, den stadig større udfordring med mikroplastforurening, retten til reparation og udrangerede køretøjer. Vi vil også presse på for en ambitiøs global aftale for naturen på FN's konference om biodiversitet i Montreal (COP 15) senere i år, og vi vil vise vores globale lederskab inden for bekæmpelse af klimaændringer på klimakonferencen i Sharm El-Sheikh (COP 27).

Samtidig skal vores Union forbedre sit beredskab for bedre at kunne modstå fremtidige prisudsving, sikre økonomisk overkommelige elregninger og foregribe den gennemgribende industrielle omstilling, der er nødvendig for et dekarboniseret og i vid udstrækning elektrificeret kontinent senest i 2050. Vi vil derfor foreslå en omfattende reform af EU's elmarked i begyndelsen af 2023, herunder en afkobling af gasprisernes indvirkning på elpriserne.

Som bidrag til at opskalere vores grønne brintøkonomi vil vi oprette en ny europæisk brintbank med henblik på at investere 3 mia. EUR til at kickstarte et brintmarked i EU, bl.a. ved at tilpasse udbuddet til efterspørgslen.

I 2023 vil vi også træffe foranstaltninger til at reducere affald og miljøvirkningerne af affald med fokus på mad- og tekstilaffald, et emne, der blev udpeget på konferencen om Europas fremtid. Omkring 20 % af alle de fødevarer, der produceres i EU, går til spilde, hvilket udtømmer naturressourcer, underminerer økosystemer og bidrager til drivhusgasemissioner. Til håndtering heraf vil vi træffe foranstaltninger, herunder mål for reduktion af madspild. Da der i EU kasseres omkring 11 kg tekstiler pr. person om året, vil vi også gøre en indsats for at forbedre genanvendelsen af tekstiler og sikre, at producenterne bærer et større ansvar for affaldsbehandlingen.

Vi vil etablere en omfattende ramme for bæredygtige fødevaresystemer i EU for at gøre bæredygtighed til et centralt element i alle fødevarerelaterede politikker. Vi vil gennemgå EU's dyrevelfærdslovgivning for at udvide anvendelsesområdet og sikre et højere dyrevelfærdsniveau. Hermed følges der op på de anbefalinger, der blev fremsat som led i konferencen om Europas fremtid og det europæiske borgerinitiativ "End the Cage Age" (slut med opdræt i bure).

Vi vil fremsætte forslag til lovgivning om nye genomteknikker såsom målrettet mutagenese eller cisgenese. Herved opretholdes der et højt beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs sundhed og miljøet, og det vil bidrage til et mere modstandsdygtigt og bæredygtigt fødevaresystem gennem innovative planteprodukter. Med initiativet følges der op på et forslag fra konferencen om Europas fremtid.

Vi vil også arbejde på at gøre godstransporten mere miljøvenlig for at reducere emissioner og forurening fra transport, efterhånden som vi går over til mere intelligent og bæredygtig mobilitet.

Efter høring af de vigtigste interessenter vil vi foreslå en målrettet revision af lovgivningen om registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier (REACH) med henblik på at sikre europæiske konkurrencefordele og innovation ved at fremme bæredygtige kemikalier, forenkle og strømline lovgivningsprocessen, mindske byrden og beskytte menneskers sundhed og miljøet.

3.2 Et Europa klar til den digitale tidsalder

I den endelige rapport om konferencen om Europas fremtid understregedes behovet for at gøre digitale løsninger tilgængelige for alle europæere og sikre, at Europa bliver førende inden for etisk, gennemsigtig og sikker digital omstilling.

Endvidere understregede Kommissionen i sin strategiske fremsynsrapport for 2022 behovet for at fremskynde den grønne og den digitale omstilling sideløbende. Digitale løsninger vil gøre vores økonomi mere effektiv og mindre ressourceintensiv og samtidig bidrage til at minimere selve digitaliseringens miljø-, ressource- og klimafodaftryk. Med henblik herpå vil vi foreslå en EU-retsakt om kritiske råstoffer, så Europas digitale økonomi og den grønne omstilling sikres en tilstrækkelig og diversificeret forsyning — og genbrug og genanvendelse prioriteres.

Ud over vores fortsatte fælles indsats med medlemsstaterne for at nå målene for det digitale årti vil vi foreslå værktøjer til udvikling af åbne, menneskecentrerede virtuelle verdener såsom metaverser. Disse giver et væld af muligheder for industrier og servicesektorer, kreative kunstarter og borgere samt muligheder for at håndtere bredere sociale udfordringer såsom sundhed og intelligente byer.

Som opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning i henhold til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vil Kommissionen foreslå en henstilling om piratkopiering af indhold, der sendes direkte, med en værktøjskasse til bekæmpelse af ulovlig streaming af livearrangementer, navnlig sportsbegivenheder.

Hvad angår mobilitet kan digitalisering være en katalysator for problemfri multimodalitet og forbedret bæredygtighed. Vi vil foreslå et fælles europæisk mobilitetsdataområde for at fremme digitaliseringen af mobilitetssektoren og tilskynde til innovative løsninger. Som forberedelse på nye mobilitetsløsninger vil vi også foreslå en EU-lovgivningsramme for hyperloop for at blive klar til denne hurtige, kulstoffattige transportløsning.

Vores initiativ til yderligere udvidelse og opgradering af anvendelsen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret vil øge gennemsigtigheden med hensyn til virksomheder i det indre marked, forenkle de administrative og retlige procedurer og lette virksomhedernes ekspansion på tværs af grænserne.

Det usikre geopolitiske klima samt de nylige forstyrrelser i forsyningskæderne under covid-19-krisen viste den enorme betydning, som vores unikke indre marked har for styrkelsen af Europas økonomiske grundlag. Et dynamisk og velfungerende indre marked er Unionens fundament for velstand og stabilitet. I anledning af 30-års jubilæet vil vi offentliggøre en meddelelse om det indre marked, der foruden at vise de betydelige fordele vil kortlægge manglerne i gennemførelsen af og de fremtidige prioriteter for det indre marked, således at det fortsat kan spille en central rolle i vores Unions åbne strategiske autonomi.

Som bidrag til at sikre stabile lovgivningsmæssige rammer for vores virksomheder vil vi foreslå en patentlicenspakke. Vi vil arbejde hen imod en effektiv ramme for standard-essentielle patentlicenser for bedst muligt at afspejle deres indehaveres og ibrugtageres interesser, og vi vil fastsætte klare regler for tvangslicenser til udnyttelse af patenter.

Vores indre marked er et vigtigt redskab til sikring af, at menneskers sundhed og sikkerhed på tværs af Unionen kommer i første række. Vi vil derfor følge op på Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning med et forslag om asbestscreening, -registrering og -overvågning. Dette vil bidrage til at sikre, at alle medlemsstater øger deres bestræbelser på at overvåge, screene for og håndtere dette farlige stof.

Vi har brug for et gunstigt erhvervsklima og en arbejdsstyrke med de rette færdigheder. Det er en forudsætning for vores fremtidige konkurrenceevne. Vi må fjerne de hindringer, der stadig holder vores små virksomheder tilbage, da de udgør rygraden i Europas lange historie med industriel fremgang. Derfor vil vi fremlægge en hjælpepakke for SMV'er. Kommissionen vil foretage en revision af direktivet om forsinkede betalinger for at mindske byrderne for SMV'er.

For at udstyre arbejdsstyrken med de efterspurgte færdigheder og fremme europæiske virksomheders konkurrenceevne, navnlig SMV'er, og for at udnytte det fulde potentiale i den digitale og den grønne omstilling på en socialt retfærdig måde vil 2023 være det europæiske år for færdigheder, så det sikres, at vores arbejdsstyrke får den nødvendige omskoling og opkvalificering, og at vores kontinent kan tiltrække de rette færdigheder.

3.3 En økonomi, der tjener alle

Dette arbejdsprogram fremlægges i en tid med stor økonomisk usikkerhed. Vi er derfor klar til at revurdere det til foråret, navnlig de foranstaltninger, der kan påvirke konkurrenceevnen.

Ruslands angrebskrig mod Ukraine sætter Europas økonomiske og sociale modstandsdygtighed på prøve på et tidspunkt med gennemgribende forandringer. Vi er nødt til at udvikle et stærkt sæt strategiske handels- og investeringskontroller for at styrke vores økonomiske sikkerhed, samtidig med at vi arbejder på at diversificere værdikæder.

Kommissionen er klar til på baggrund af to års erfaringer at tage EU's forordning om screening af udenlandske direkte investeringer op til fornyet overvejelse for i overensstemmelse med principperne om bedre regulering at kortlægge de nødvendige ændringer, der kan styrke direktivets effektivitet og den måde, det fungerer på. Vi vil også udnytte erfaringerne med EU's gældende eksportkontrolordning og gennemførelsen af sanktioner i forbindelse med Ruslands angreb mod Ukraine til at styrke vores strategiske eksportkontrol i tæt samarbejde med medlemsstaterne og vores internationale partnere. Herudover vil vi undersøge, om der er behov for yderligere værktøjer for så vidt angår udgående strategiske investeringskontroller.

Vi er også nødt til at styrke vores europæiske model med social markedsøkonomi. Vi vil fortsat gennemføre den sociale dagsorden som fastlagt på det sociale topmøde i Porto i maj 2021 for at sikre en socialt retfærdig dobbelt omstilling. Vi har fremsat vigtige initiativer til gennemførelse af handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder. Vi vil fremlægge et initiativ vedrørende digitalisering af socialsikringsordninger og sociale sikkerhedsnet til støtte for arbejdskraftens mobilitet i forbindelse med det igangværende arbejde med ESSPASS (det europæiske socialsikringspas).

I forbindelse med det europæiske år for færdigheder vil vi også ajourføre vores kvalitetsramme for praktikophold for at tage fat på spørgsmål om f.eks. rimelig løn og adgang til social beskyttelse.

Som opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning i henhold til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vil vi fremsætte et lovgivningsinitiativ om en statut for europæiske grænseoverskridende foreninger for at sætte dem i stand til fuldt ud at udnytte de friheder, som det indre marked giver. Disse foreninger spiller en central rolle med hensyn til at levere varer og tjenesteydelser på mange områder af EU's økonomi og bidrage til borgernes aktive deltagelse i civilsamfundet og demokratiet.

Vi vil foreslå en henstilling fra Rådet om udvikling af socialøkonomiske rammebetingelser for at bistå medlemsstaterne med bedre at tilpasse deres politikker og love til de socialøkonomiske enheders specifikke behov.

Med henblik på at tilbagebetale tilskudsdelen i genopretningsplanen NextGenerationEU og sikre finansiering til den sociale klimafond har Kommissionen fremsat et første sæt forslag til nye egne indtægter, som i øjeblikket er til behandling i Europa-Parlamentet og Rådet. Som understreget på konferencen om Europas fremtid er Unionen imidlertid nødt til at styrke sit eget budget yderligere. Med henblik herpå vil Kommissionen fremlægge et forslag til en anden pakke af nye egne indtægter, der bygger på forslaget om et fælles sæt skatteregler for at drive virksomhed i Europa (BEFIT).

Samlet vil disse foranstaltninger sikre mere diversificerede og stabile typer af indtægter og undgå unødige nedskæringer i EU-programmer eller uforholdsmæssigt store stigninger i medlemsstaternes bidrag. Vi vil også foretage en midtvejsrevision af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027. Vi vil også arbejde for at oprette en ny europæisk suverænitetsfond for at sikre, at industriens fremtid ligger i Europa.

Derudover vil Kommissionen fremlægge retningslinjer efter gennemgangen af vores økonomiske styring for at sikre, at den stadig er egnet til at klare dette årtis udfordringer, under hensyntagen til de værdifulde bidrag fra konferencen om Europas fremtid.

Vi vil også fremsætte et forslag til, hvordan det administrative samarbejde kan uddybes og styrkes. Dette vil give mulighed for bedre synergier mellem de forskellige EU-værktøjer til styrkelse af kapacitet, navnlig på lokalt og regionalt plan. Det vil også muliggøre en bedre forvaltning af investeringer og forandringer, samtidig med at der sikres en fuldstændig og effektiv gennemførelse af EU's politikker.

Effektive og integrerede finansielle markeder og kapitalens frie bevægelighed er afgørende for økonomisk vækst og genopretning samt for den dobbelte grønne og den digitale omstilling. De bidrager også til, at EU kan fastholde sin førende globale økonomiske og geopolitiske rolle. Kommissionen har foreslået en række lovgivningsmæssige reformer på området for investering, videregivelse af oplysninger, bankvæsen og forsikring. Nu vil vi opnå yderligere fremskridt med opbygningen af kapitalmarkedsunionen. Kommissionen vil også foreslå en pakke af foranstaltninger for at fremme detailinvesteringer, mens dataadgangen inden for finansielle tjenesteydelser vil blive yderligere forbedret med et initiativ om en ramme for åben finansiering. Vi vil også foretage en revision af betalingstjenestedirektivet for at støtte innovation og samtidig sikre lettere og sikrere brug af onlinebetalingstjenester og beskytte brugerne bedre mod svig og misbrug.

For at sikre, at Unionens fælles valuta er klar til den digitale tidsalder, vil vi fremsætte et forslag om at fastlægge principperne for en digital euro, inden den eventuelt udstedes af Den Europæiske Centralbank.

3.4 Et stærkere Europa i verden

Multilateralisme og en regelbaseret verdensorden vil fortsat være vores underliggende vejledende principper, men vi må forberede os på en tid med systemisk rivalisering i en multipolær verden.

Som ledende donor af udviklingsbistand og humanitær bistand vil EU fortsætte med at afbøde de globale konsekvenser af Ruslands krig mod Ukraine, navnlig med hensyn til de globale fødevare- og energikriser.

Sanktionerne mod Rusland vil forblive i kraft, så længe aggressionen mod Ukraine og den ulovlige besættelse/annektering af ukrainsk territorium fortsætter. Vi vil også ajourføre vores sanktionsværktøjskasse, så den også omfatter korruption.

Krigens grusomme virkelighed bekræfter behovet for at optrappe EU's indsats på sikkerheds- og forsvarsområdet. Som opfølgning på EU's strategiske kompas vil vi i 2023 fremlægge EU-rumstrategien for sikkerhed og forsvar samt den ajourførte EU-strategi for maritim sikkerhed. Vi vil også indlede dialog med de europæiske forsvarsindustrier om, hvordan man kan øge produktionen, så der rettes op på eksisterende mangler i de europæiske våbenlagre.

Vi vil fortsætte vores samarbejde med kandidatlandene på Vestbalkan samt med Ukraine, Moldova og Georgien med henblik på deres fremtidige tiltrædelse af Unionen. Vi vil fortsat støtte det østlige partnerskab og de sydlige nabolande. Herudover vil vi aktivt bidrage til arbejdet i det fremtidige europæiske politiske fællesskab for at tage kontakt til landene i Europa ud over tiltrædelsesprocessen.

For at styrke EU's modstandsdygtighed og diversificere vores forsyningskæder vil vi arbejde for en fuld ratificering af handelsaftaler, herunder med f.eks. Chile, Mexico og New Zealand, og fortsætte forhandlingerne med andre vigtige partnere såsom Australien, Indien og Indonesien. Vi vil også fremlægge en ny dagsorden for Latinamerika og Caribien.

EU er fortsat fast besluttet på at håndtere kriser i andre dele af verden og fremme meningsfulde multilaterale løsninger på globale udfordringer, navnlig gennem revisionen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og ved at styrke vores forbindelser med internationale finansielle institutioner.

Med stadig flere konflikter og naturkatastrofer stiger de humanitære behov, samtidig med at finansieringskløften bliver større. Det er fortsat afgørende at forbedre effektiviteten af leveringen af bistand, herunder ved at øge EU's egen kapacitet til at reagere på krisesituationer. Vi vil bl.a. fordoble vores brandslukningskapacitet forud for skovbrandsæsonen i 2023 og tilføje 10 lette amfibiefly og 3 helikoptere til vores flåde.

3.5 Fremme af vores europæiske levevis

Det europæiske ungdomsår 2022 har givet unge europæere en lang række muligheder for at styrke deres færdigheder og kompetencer og fremme unges aktive medborgerskab. Under det europæiske år for færdigheder vil det stærke fokus på unge fortsætte.

Da kun 15 % af de unge har gennemført studier, uddannelse eller lærlingeophold i et andet EU-land, vil Kommissionen foreslå en ajourføring af EU's nuværende ramme for læringsmobilitet, så lærende lettere kan bevæge sig mellem uddannelsessystemer: et vigtigt skridt hen imod et europæisk uddannelsesområde for 2025.

På sundhedsområdet vil Kommissionen fortsætte gennemførelsen af den ambitiøse kræfthandlingsplan, som er en af søjlerne i en stærk europæisk sundhedsunion. Vi vil fremsætte en henstilling om kræftformer, der kan forebygges ved vaccination, og ajourføre henstillingen om røgfrie miljøer.

En anden vigtig søjle i den europæiske sundhedsunion, som blev anbefalet på konferencen om Europas fremtid, er oprettelsen af et europæisk sundhedsdataområde. En hurtig vedtagelse og gennemførelse af dette initiativ vil styrke kvaliteten af og kontinuiteten i sundhedsplejen og sikre borgernes rettigheder i forbindelse med deres sundhedsdata. Kommissionen vil følge op et andet forslag fra konferencen om Europas fremtid med en samlet tilgang til mental sundhed, et vigtigt samfundsmæssigt spørgsmål, som man blev særlig opmærksom på under pandemien. Kommissionen vil også fortsat fremme sport og de mentale og fysiske fordele ved en sund livsstil i hele samfundet og på tværs af generationer på grundlag af HealthyLifestyle4Alle-initiativet og de dertil knyttede Youth Ideas Labs (idélaboratorier på ungdomsområdet). 

Begivenhederne på Europas dørtærskel understreger fortsat, hvorfor klare og robuste rammer for vores migrations- og asylsystem er så afgørende. Der er i det seneste år også gjort store fremskridt med en europæisk tilgang til migration — som fastsat i pagten om migration og asyl. Kommissionen vil fortsat yde sin fulde støtte til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at gennemføre den fælles køreplan for pagten og vedtage alle fremlagte forslag inden udløbet af dette mandat. Som supplement hertil vil vi arbejde videre med pakken om færdigheder og talenter for at øge effektiv og lovlig migration, der er til gavn for alle, forstærket af et nyt initiativ, der skal lette anerkendelsen af tredjelandsstatsborgeres kvalifikationer og tiltrække de rette færdigheder til vores kontinent, hvilket vil være et vigtigt tema for det europæiske år for færdigheder 2023. Et målrettet initiativ vil fremme en af de strategisk vigtigste færdigheder via et akademi for cybersikkerhedsfærdigheder.

Som led i vores bestræbelser på at opbygge en ægte sikkerhedsunion og gennemføre EU-strategien til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn vil Kommissionen foreslå en revision af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Dette vil være rettet mod nye udfordringer som følge af teknologiske forandringer og behovet for at intensivere forebyggelsen, efterforskningen og retsforfølgningen af forbrydelser vedrørende seksuelt misbrug af børn samt støtte og beskytte børneofre, både online og offline, i overensstemmelse med EU's omfattende strategi for børns rettigheder. Initiativet vil supplere det nylige forslag til forordning om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Sikkerhedsunionen vil også blive forstærket gennem et styrket grænseoverskridende politisamarbejde for at imødegå nye og komplekse sikkerhedstrusler, når Kommissionens forslag er vedtaget.

Kommissionen vil fortsat træffe alle de fornødne foranstaltninger til sikring af et stærkt og modstandsdygtigt Schengenområde uden kontrol ved de indre grænser. Teknologiske fremskridt vil gøre det muligt at forene effektiv grænsekontrol, smidige internationale rejser og sikkerhedshensyn ved fortsat at implementere de nye interoperable systemer og et nyt forslag om digitalisering af rejsedokumenter. Kommissionen vil også fortsat støtte Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på en hurtig vedtagelse af den reviderede Schengengrænsekodeks. 

3.6 Nyt skub i europæisk demokrati

Vores demokrati, fundamentet for vores Union, er under større pres end nogensinde før. Vores Unions stabilitet, sikkerhed og velstand afhænger i høj grad af, at vi værner om vores demokratiske værdier og institutioner. Vi må derfor ikke tøve med at forsvare vores grundlæggende rettigheder og fælles værdier såsom lighed og retsstatsprincippet eller med at beskytte grundlaget for vores frie og demokratiske samfund såsom mediepluralisme og -frihed.

Målsætningen om en systematisk opretholdelse af retsstatsprincippet i alle medlemsstater blev fastlagt på konferencen om Europas fremtid, og den tredje udgave af den årlige retsstatsrapport i juli 2022 indeholdt for første gang henstillinger til alle medlemsstater. Handlingsplanen for europæisk demokrati har gjort beskyttelsen af centrale demokratiske søjler til en politisk topprioritet. På grundlag heraf foreslog Kommissionen den europæiske retsakt om mediefrihed med henblik på at tilvejebringe lovgivningsmæssige garantier for mediefrihed og -pluralisme.

I 2023 vil Kommissionen som en uddybning af foranstaltningerne i handlingsplanen for europæisk demokrati fremlægge en pakke om forsvar af demokratiet for at fremme frie og retfærdige valg, intensivere bekæmpelsen af desinformation og støtte mediefrihed og -pluralisme, bl.a. ved at udvikle det civilsamfundsmæssige råderum og borgernes deltagelse, så den demokratiske modstandsdygtighed kan styrkes indefra. Pakken vil navnlig omfatte forslag til beskyttelse af vores demokratier og styrkelse af tilliden ved at forsvare vores demokratiske system mod eksterne interesser. Vi vil også foreslå foranstaltninger til ajourføring af vores lovgivningsmæssige rammer for bekæmpelse af korruption.

Kommissionen har fremsat forslag til styrkelse af valget til Europa-Parlamentet ved at støtte deres integritet og fremme større deltagelse gennem regler om gennemsigtighed og målretning i forbindelse med politisk reklame, om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde og om mobile europæiske borgeres valgrettigheder. Vi er klar til også at støtte Europa-Parlamentet og Rådet i deres arbejde med Europa-Parlamentets forslag til en ny valglov. Det vil være vigtigt at have alle disse nye regler vedrørende valg på plads i god tid inden det næste valg til Europa-Parlamentet i 2024.

Kommissionen vil fortsætte opbygningen af en Union med lige muligheder gennem et flagskibsinitiativ vedrørende rettigheder for personer med handicap og vil foreslå et EU-handicapkort, der sikrer gensidig anerkendelse af handicapstatus i alle medlemsstater. Vores Union med lige muligheder vil kunne styrkes yderligere, ved at Europa-Parlamentet og Rådet når til enighed om de foreslåede initiativer om bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet og om løngennemsigtighed. I forbindelse med gennemførelsen af EU's handlingsplan mod racisme 2020-2025 vil Kommissionen fortsætte sit arbejde med at sikre effektiv beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse, herunder på retshåndhævelsesområdet.

For at sikre, at forbrugernes rettigheder fortsat beskyttes og håndhæves på både online- og offlinemarkeder, vil Kommissionen foreslå ændringer af reglerne for samarbejde mellem forbrugerbeskyttelsesmyndigheder for at bidrage til at afskrække fra urimelig handelspraksis og støtte mere effektive undersøgelser af overtrædelser af forbrugerlovgivningen.

Kommissionen vil undersøge værktøjer til styrkelse af sin ramme for gennemsigtighed, navnlig hvad angår aktindsigt.

For at forbedre samarbejdet mellem nationale databeskyttelsesmyndigheder om håndhævelsen af den generelle forordning om databeskyttelse vil Kommissionen foreslå at harmonisere visse nationale proceduremæssige aspekter af deres arbejde.

4.Bedre regulering, gennemførelse og håndhævelse af EU-retten

4.1Bedre regulering

De udfordringer, som Europa står over for i dag, har understreget behovet for velfunderet politikudformning baseret på evidens og principper om bedre regulering.

Kommissionen har nu reguleringsværktøjer, der opfylder de højeste standarder, som anerkendt af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling. Bedre regulering handler om at sikre, at lovgivning er nødvendig og til størst mulig gavn for borgere og interessenter. "Én ind, én ud"-tilgangen, der nu anvendes fuldt ud, fokuserer på de omkostningsmæssige konsekvenser, som Kommissionens forslag har for borgere og virksomheder. Dette supplerer de systematiske bestræbelser på at identificere og fjerne administrative hindringer og unødige omkostninger i henhold til programmet for målrettet og effektiv regulering (Refitprogrammet). Fit for Future-platformen, en ekspertgruppe på højt plan, støtter Kommissionens arbejde med at afdække mulighederne for forenkling og byrdereduktion. En gruppe af interessenter på højt plan kan endvidere bidrage til en målrettet strømlining af EU-regler, der påvirker borgere og virksomheder. En styrket test af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) vil sikre, at europæiske virksomheder drager fordel af det indre marked uden at betale en uforholdsmæssig stor pris. I 2023 vil Kommissionen fortsat anvende "én ind, én ud"-tilgangen og samtidig begynde at gøre status over dens resultater og effektivitet.

Dagsordenen for bedre regulering er et vigtigt element til støtte for bæredygtighed. I dagsordenen indgår verdensmålene for bæredygtig udvikling i konsekvensanalyser, idet de væsentligste indvirkninger på ligestilling for alle tages i betragtning. Inddragelsen af strategisk fremsynethed i bedre regulering og fremtidssikringen af lovgivningen vil give Kommissionen de nødvendige redskaber til at håndtere eventuelle fremtidige usikkerhedsfaktorer.

4.2Gennemførelse og håndhævelse af EU-retten 

Når der i Unionen er opnået enighed om de foreslåede initiativer, er det vigtigt, at de gennemføres fuldt ud og i god tid, så den forandring, vi har lovet, omsættes til virkelighed. I meddelelsen om anvendelsen af EU-retten, der blev fremlagt i sidste uge, redegøres der nærmere for, hvordan Kommissionen har uddybet og udviklet sit håndhævelsesarbejde gennem en kombineret indsats med medlemsstaterne, specialiserede myndigheder og andre interessenter. En fuldstændig og konsekvent anvendelse af EU-reglerne øger retssikkerheden og den tillid, som borgere og virksomheder har til nationale institutioner og EU som helhed, navnlig for så vidt angår vores fælles værdier, grundlæggende rettigheder, retsstatsprincippet, EU's fire grundlæggende friheder og det indre markeds funktion. En korrekt håndhævelse af EU-reglerne maksimerer de konkrete fordele, som EU's politikker skaber for borgernes dagligdag, uanset hvor i EU de bor. Kommissionen vil fortsat samarbejde med medlemsstaterne for at bistå dem med at anvende EU-retten korrekt, for at afhjælpe eventuelle problemer hurtigt, når de opstår, og for at handle beslutsomt ved overtrædelser, der hindrer gennemførelsen af vigtige EU-politiske mål, eller som risikerer at undergrave EU's værdier og grundlæggende friheder.

5.Konklusion

Siden begyndelsen af dette mandat har Den Europæiske Union vist sin evne til at levere på de områder, der betyder mest for borgerne. Den har reageret kollektivt på kriser uden fortilfælde, samtidig med at den har fordoblet indsatsen for at opnå den radikale omstilling, som den allerede var gået i gang med. Dette skal fortsat være drivkraften for vores arbejde i det kommende år.

Vores vigtigste tiltag for næste år er anført i bilagene til denne meddelelse. De indeholder en fortegnelse over prioriterede udestående forslag, som udgør grundlaget for vores dialog med Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at nå til enighed om en fælles erklæring om lovgivningsmæssige prioriteter inden årets udgang.

Sammen vil vi forme en Union, der er i stand til at samle sine styrker med henblik på at tackle de største udfordringer, lige fra klimaændringer og naturtab til pandemier og regional sikkerhed. En handlekraftig Union, der værner om sine værdier og retsstaten. En blomstrende Union, der bygger på en stærk økonomi, solidaritet mellem generationerne og et unikt indre marked, og som yder hidtil uset social beskyttelse. En ikkesplittet Union, der har en stærk stemme i verden og fungerer som global leder ved håndteringen af vores generations udfordringer.

(1)

 Konferencen om Europas fremtid — Rapport om det endelige resultat .

(2)

Meddelelse fra juni 2022 — "Fra vision til konkret handling" (COM(2022) 404 final.


Strasbourg, den 18.10.2022

COM(2022) 548 final

BILAG

til

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

om Kommissionens arbejdsprogram for 2023En beslutsom og forenet Union


Bilag I: Nye initiativer 1

Initiativet følger direkte eller indirekte op på et forslag fra konferencen om Europas fremtid

Nr.

Politikmålsætning

Initiativer

En europæisk grøn pagt

1.

Elektricitetsmarkeder

Revision af reglerne for EU's indre elmarked (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 194 i TEUF, 1. kvartal 2023)

2.

Vedvarende brint

EU-brintbank (lovgivning eller ikkelovgivning, 3. kvartal 2023)

3.

Affaldsreduktion

Revision af aspekter af EU's affaldsrammedirektiv vedrørende fødevareaffald og tekstiler (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 191 og 192 i TEUF, 2. kvartal 2023)

4.

Nye genomteknikker

Lovgivning om planter produceret ved hjælp af visse nye genomteknikker (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 2. kvartal 2023, hjemlet i artikel 241 i TEUF og Rådets afgørelse (EU) 2019/1904 om anmodning til Kommissionen om at forelægge en undersøgelse vedrørende status for nye genomteknikker i henhold til EU-retten og et forslag, hvis det er hensigtsmæssigt i lyset af undersøgelsens resultater)

5.

Dyrevelfærd

Dyrevelfærd — revision af EU-lovgivningen (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 43 og 114 i TEUF, 3. kvartal 2023)

6.

Bæredygtige fødevaresystemer

Lovgivningsmæssig ramme for bæredygtige fødevaresystemer (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 3. kvartal 2023)

7.

Sund jordbund

Initiativ om beskyttelse, bæredygtig forvaltning og genopretning af jordbunden i EU (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 192, stk. 1, i TEUF, 2. kvartal 2023)

8.

Pakke om miljøvenlig godstransport

a)International gods- og passagertransport: forøgelse af jernbanetrafikkens andel (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 2. kvartal 2023)

9.

b)Revision af direktivet om vægt og dimensioner (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 2. kvartal 2023)

10.

c)Revision af direktivet om kombineret godstransport (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 og 100, stk. 2, i TEUF, 2. kvartal 2023)

11.

Bæredygtig transport

Initiativ om forgrønnelse af virksomheders vognparker (lovgivning eller ikkelovgivning, 3. kvartal 2023)

Et Europa klar til den digitale tidsalder

12.

Kritiske råstoffer

Europæisk retsakt om kritisk vigtige råstoffer (lovgivning og ikkelovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 1. kvartal 2023)

13.

Hjælp til SMV'er

Revision af direktivet om forsinkede betalinger (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 3. kvartal 2023)

14.

Virtuelle verdener

Initiativ om virtuelle verdener, f.eks. metaverse (ikkelovgivning, 2. kvartal 2023)

15.

Patentlicenspakke

a)Tvangslicens i forbindelse med patenter (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 2. kvartal 2023)

16.

b)Standard-essentielle patenter (lovgivning og ikkelovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 2. kvartal 2023)

17.

Folkesundhed

Screening for og registrering af asbest i bygninger (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 2. kvartal 2023, hjemlet i artikel 225 i TEUF og beslutning P9_TA (2021) 0427 "Beskyttelse af arbejdstagere mod asbest")

18.

Det indre marked

30 år med det indre marked (ikkelovgivning, 1. kvartal 2023)

19.

Frekvensforvaltning for det digitale årti

Nyt radiofrekvenspolitikprogram (RSPP 2.0) (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 3. kvartal 2023)

20.

Digitalisering af EU-selskabsret

Direktiv om yderligere udvidelse og opgradering af anvendelsen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 50 (1) og 50 (2) i TEUF, 1. kvartal 2023)

21.

Mobilitetspakke

a)Et fælles europæisk mobilitetsdataområde (ikkelovgivning, 2. kvartal 2023)

22.

b)EU-lovramme for hyperloop (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 3. kvartal 2023)

23.

Bekæmpelse af piratkopiering

Henstilling om piratkopiering af liveindhold (ikkelovgivning, 2. kvartal 2023, hjemlet i artikel 225 i TEUF og beslutning P9_TA (2021) 0236 "Udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø")

En økonomi, der tjener alle

24.

Den flerårige finansielle ramme

Evaluering af, hvordan den flerårige finansielle ramme fungerer, hvilket kan omfatte en revision (ikkelovgivning og/eller lovgivning, artikel 312 og 295 i TEUF, 2. kvartal 2023)

25.

Økonomisk styring

Evaluering af den økonomiske styring (lovgivning eller ikkelovgivning, 1. kvartal 2023)

26.

Egne indtægter

Anden pakke med nye egne indtægter (lovgivning, artikel 311 og 322 i TEUF, 3. kvartal 2023)

27.

Selskabsbeskatning

Erhvervslivet i Europa: ramme for indkomstbeskatning (BEFIT) (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 115 i TEUF, 3. kvartal 2023)

28.

Dataadgang inden for finansielle tjenesteydelser

a)Rammen for åben finans (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 2. kvartal 2023)

29.

b)Revision af EU's regler om betalingstjenester (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 2. kvartal 2023)

30.

Styrkelse af euroens rolle

a)Digital euro (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 133 i TEUF, 2. kvartal 2023)

31.

b)Omfang og virkninger af eurosedlers og -mønters status som lovligt betalingsmiddel (lovgivning, artikel 133 i TEUF, 2. kvartal 2023)

32.

Detailinvesteringspakken

Forbedring af rammen for detailinvesteringer, (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 1. kvartal 2023)

33.

Pakken om social økonomi

a)Rådets henstilling om udvikling af socialøkonomiske rammebetingelser (ikkelovgivning, 2. kvartal 2023)

34.

b)Lovgivningsinitiativ om foreningers grænseoverskridende aktiviteter (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 2. kvartal 2023, hjemlet i artikel 225 i TEUF og beslutning P9_TA (2022) 0044 "En statut for europæiske grænseoverskridende foreninger og nonprofitorganisationer")

35.

Fremme af bedre praktikophold

Styrket kvalitetsramme for praktikophold (ikkelovgivning og/eller lovgivning, 2. kvartal 2023)

36.

Konkurrencedygtig og effektiv udnyttelse af lufthavnskapacitet

Revision af forordningen om lufthavnsslots (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 100, stk. 2, i TEUF, 3. kvartal 2023)

Et stærkere Europa i verden

37.

Sikkerheds- og forsvarsdimensionen i rummet

Fælles meddelelse om en EU-rumstrategi for sikkerhed og forsvar (ikkelovgivning, 2. kvartal 2023)

38.

Forbindelserne med Latinamerika og Caribien

Fælles meddelelse om en ny dagsorden for Latinamerika og Caribien (ikkelovgivning, 2. kvartal 2023)

39.

Søfartssikkerhed

Fælles meddelelse om ajourføringen af EU-strategien for maritim sikkerhed (ikkelovgivning, 1. kvartal 2023)

40.

God forvaltningspraksis

Fastsættelse af en sanktionsramme rettet mod korruption (lovgivning, 2. kvartal 2023)

Fremme af vores europæiske levevis

41.

Mental sundhed

En samlet tilgang til mental sundhed (ikkelovgivning, 2. kvartal 2023)

42.

Lovlig migration

Anerkendelse af tredjelandsstatsborgeres kvalifikationer (ikkelovgivning og/eller lovgivning, 3. kvartal 2023)

43.

Et modstandsdygtigt Schengenområde

Digitalisering af rejsedokumenter og lettelse af rejser (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 77, stk. 2, litra b) og d), i TEUF, 3. kvartal 2023)

44.

Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

Revision af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 82, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, i TEUF, 3. kvartal 2023)

45.

Cybersikkerhed

Akademiet for cybersikkerhedskompetencer (ikkelovgivning, 3. kvartal 2023) 

46.

Læringsmobilitet

Rådets henstilling om en ajourført ramme for læringsmobilitet (ikkelovgivning, artikel 165, 166 og 292 i TEUF, 3. kvartal 2023)

47.

Forebyggelsespakken

a)Revision af Rådets henstilling om røgfri miljøer (ikkelovgivning, artikel 153, 168 og 292 i TEUF, 3. kvartal 2023)

48.

b)Rådets henstilling om kræftformer, der kan forebygges ved vaccination (ikkelovgivning, artikel 168 og 292 i TEUF, 3. kvartal 2023)

Nyt skub i europæisk demokrati

49.

Pakken om forsvar af demokratiet

Pakken om forsvar af demokratiet, herunder et initiativ til beskyttelse af EU's demokratiske sfære mod skjult udenlandsk indflydelse (lovgivning og ikkelovgivning, artikel 114 i TEUF, 2. kvartal 2023)

50.

Antikorruptionspakke

Ajourføring af den lovgivningsmæssige ramme for bekæmpelse af korruption (lovgivning, artikel 83, stk. 1, i TEUF, 3. kvartal 2023)

51.

Rettigheder for personer med handicap 

EU-handicapkort (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 4. kvartal 2023)Bilag II: Refitinitiativer 2

Initiativet følger direkte eller indirekte op på et forslag fra konferencen om Europas fremtid

Nr.

Titel

Forenklingsmålsætning/-potentiale (kort redegørelse for målsætningen om forenkling og reduktion af den administrative byrde)

En europæisk grøn pagt

1.

Revision af REACH: målrettede ændringer af forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier

Denne målrettede revision, der blev bebudet i kemikaliestrategien for bæredygtighed og handlingsplanen for nulforurening, har til formål at sikre europæiske konkurrencefordele og innovation ved at fremme bæredygtige kemikalier, forenkle og strømline lovgivningsprocessen, mindske byrden og beskytte menneskers sundhed og miljøet.

(lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2023)

2.

Revision af EU-reglerne — bedre adgang til og tilgængelighed, deling og genanvendelse af kemikaliedata med henblik på kemikaliesikkerhedsvurderinger

Dette initiativ, der blev bebudet i strategien for bæredygtig brug af kemikalier og handlingsplanen for nulforurening, vil forbedre adgangen til kemikaliedata ved at fjerne tekniske og administrative hindringer for videreanvendelse af data og udvide begreberne åbne data og gennemsigtighed i overensstemmelse med princippet om, at data bør være let tilgængelige, interoperable, sikre, delte og genanvendelige.

Initiativet vil styrke anvendelsen af alle tilgængelige data og øge gennemsigtigheden. Det vil sætte EU og de nationale myndigheder i stand til om nødvendigt at bestille test og overvågning af kemiske stoffer som led i implementeringen af reglerne. Initiativet vil gøre det muligt at indsamle, anvende og dele eksisterende oplysninger på en mere effektiv måde med henblik på at strømline datastrømmene mellem agenturer, Kommissionen, medlemsstaterne og industrien.

(lovgivning, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2023)

3.

Revision af køretøjssikkerhedspakken

Den revision af pakken, der blev bebudet i strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet for at sikre transportmidlers overholdelse af emissions- og sikkerhedsstandarder i hele deres levetid (foranstaltning 7), indebærer en revision af tre direktiver: Direktiv 2014/45/EU om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer Direktiv 2014/47/EU om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer og direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer, som ændret ved direktiv 2014/46/EU.

Revisionens specifikke mål er at sikre, at moderne elektroniske sikkerhedskomponenter, avancerede førerstøttesystemer og automatiserede funktioner fungerer i hele køretøjets levetid, at sikre meningsfulde emissionsprøvninger under syn af køretøjer og at forbedre den elektroniske lagring og udveksling af relevante oplysninger/data vedrørende køretøjers tekniske sikkerhed og identifikationsstatus mellem EU's medlemsstater og lette digitaliseringen af administrative dokumenter og attester.

(lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 3. kvartal 2023)

Et Europa klar til den digitale tidsalder

4.

Revision af forordningen om mærkning af tekstiler

Kommissionen vil revidere forordningen om mærkning af tekstiler med henblik på at indføre specifikationer for fysisk og digital mærkning af tekstiler, herunder parametre for bæredygtighed og cirkularitet baseret på kravene i den foreslåede forordning om miljøvenligt design af bæredygtige produkter. 

(lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2023)

5.

Revision af EU-reglerne om harmoniserede flodinformationstjenester

EU-reglerne om harmoniserede flodinformationstjenester fastsætter en interoperabilitetsramme for digitale informationstjenester i EU's sektor for transport ad indre vandveje. Dette initiativ vil afhjælpe konstaterede mangler ved den nuværende ramme, strømline processen med at fastsætte tekniske standarder og tage hensyn til den seneste udvikling inden for digitalisering. Det indgår i strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet (foranstaltning 43).

Den EU-dækkende harmoniserede anvendelse af flodinformationstjenester forventes at reducere transportvirksomhedernes omkostninger (tidsbesparelser, transaktionsomkostninger, administrative byrder og besvær) ved at øge driftseffektiviteten, f.eks. bedre ressourceplanlægning, lavere håndteringsomkostninger, hurtigere administration, datanøjagtighed, tidstro adgang og udveksling af oplysninger.

(lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 3. kvartal 2023)

En økonomi, der tjener alle

6.

Revision af den lovgivningsmæssige ramme for passagerrettigheder

Revisionen har til formål at sikre rammen for passagerrettigheders krisemodstandsdygtighed ved, hvis det er relevant, at foreslå ændringer af eksisterende forordninger med henblik på at fastsætte en passende finansiel beskyttelsesordning for at beskytte flypassagerer mod risikoen for likviditetskrise eller insolvens i forbindelse med refusion af billetter og om nødvendigt hjemtransport. Den vil også omfatte muligheder for multimodale billetter, regler for godtgørelse mellem virksomheder og forbrugere i tilfælde af reservation via en mellemhandler og regler for retten til refusion i tilfælde af passagerers egen aflysning under ekstraordinære omstændigheder. Den vil også sigte mod at fremme en bedre håndhævelse af passagerrettighederne. Initiativet blev bebudet som led i strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet (foranstaltning 63 og 64).

(lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 og artikel 100, stk. 2, i TEUF, 2. kvartal 2023)

Fremme af vores europæiske levevis

7.

Revision af rammen for differentiering af lægemidler

Revisionen af rammen for differentiering af lægemidler blev bebudet som led i lægemiddelstrategien for Europa. Ændringerne, som supplerer dem, der er foretaget i forbindelse med revisionen af lægemiddellovgivningen, kan føre til en mindskelse af den administrative byrde for industrien og frigøre ressourcer, der i øjeblikket opsuges af de mange variationer. Dette initiativ har til formål at revidere de nuværende regler om procedurerne for ændring af en markedsføringstilladelse for humanmedicinske lægemidler, efter at der er givet tilladelse til markedsføring. Målet er at effektivisere livscyklusforvaltningen af lægemidler.

(ikkelovgivning, 4. kvartal 2023)

Nyt skub i europæisk demokrati

8.

Revision af rammen for alternativ tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse med henblik på at forbedre håndhævelsen af forbrugerlovgivningen

En solid ramme for alternativ tvistbilæggelse vil gøre det muligt for forbrugere og virksomheder at løse deres tvister hurtigt, billigt og udenretsligt. Stigningen i onlinehandel under pandemien har vist, at der er plads til generel forenkling, navnlig hvad angår grænseoverskridende tvister og omkostningseffektive foranstaltninger, f.eks. gennem øget brug af digitale værktøjer og kollektive alternative tvistbilæggelsesmekanismer. Initiativet har til formål at modernisere rammen for alternativ tvistbilæggelse i lyset af onlinemarkedernes og onlinereklamernes hurtige udvikling og behovet for at sikre, at forbrugerne har adgang til retfærdige, neutrale og effektive tvistbilæggelsessystemer.

(lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 2. kvartal 2023)

Bilag III Prioriterede udestående lovgivningsforslag

Nr.

Fuld titel

Referencer

En europæisk grøn pagt

1.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af forordning (EU) 2021/2115

COM(2022) 305 final
2022/0196 (COD)

22.6.2022

2.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om naturgenopretning

COM(2022) 304 final.
2022/0195 (COD)

22.6.2022

3.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) og Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald

COM(2022) 156 final.
2022/0104 (COD)

5.4.2022

4.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om stoffer, der nedbryder ozonlaget, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1005/2009

COM(2022) 151 final.
2022/0100 (COD)

5.4.2022

5.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fluorholdige drivhusgasser, om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 517/2014

COM(2022) 150 final.
2022/0099 (COD)

5.4.2022

6.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer, om ændring af forordning (EU) 2019/1020 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 305/2011

COM(2022) 144 final.
2022/0094 (COD)

30.3.2022

7.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2005/29/EF og 2011/83/EU for så vidt angår styrkelse af forbrugernes rolle i den grønne omstilling gennem bedre beskyttelse mod urimelig praksis og bedre oplysning

COM(2022) 143 final.
2022/0092 (COD)

30.3.2022

8.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en ramme for krav til miljøvenligt design for bæredygtige produkter og om ophævelse af direktiv 2009/125/EF

COM(2022) 142 final.
2022/0095 (COD)

30.3.2022

9.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om den Europæiske Unions geografiske betegnelser for vin, spiritus og landbrugsprodukter og kvalitetsordninger for landbrugsprodukter, om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013, (EU) 2017/1001 og (EU) 2019/787 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1151/2012

COM(2022) 134 final.
2022/0089 (COD)

31.3.2022

10.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2010/40/EU om rammen for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer

COM(2021) 813 final.
2021/0419 (COD)

14.12.2021

11.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet, ændring af forordning (EU) 2021/1153 og forordning (EU) nr. 913/2010 og ophævelse af forordning (EU) nr. 1315/2013

COM(2021) 812 final. 
2021/0420 (COD) 
14.12.2021

12.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om reduktion af metanemissioner i energisektoren og om ændring af forordning (EU) 2019/942

COM(2021) 805 final. 
2021/0423 (COD) 
15.12.2021

13.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det indre marked for gas fra vedvarende kilder, naturgas og brint (omarbejdning)

COM(2021) 804 final. 
2021/0424 (COD) 
15.12.2021

14.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fælles regler for de indre markeder for vedvarende gas, naturgas og brint

COM(2021) 803 final. 
2021/0425 (COD) 
15.12.2021

15.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning)

COM(2021) 802 final. 
2021/0426 (COD) 
15.12.2021

16.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om overførsel af affald og om ændring af forordning (EU) nr. 1257/2013 og (EU) 2020/1056

COM(2021) 709 final. 
2021/0367 (COD) 
17.11.2021

17.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse (EU) 2015/1814 for så vidt angår den mængde kvoter, der skal overføres til markedsstabilitetsreserven for Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner frem til 2030

COM(2021) 571 final.
2021/0202 (COD)

14.7.2021

18.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af en social klimafond

COM(2021) 568 final.
2021/0206 (COD)

14.7.2021

19.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af direktiv 2003/87/EF for så vidt angår meddelelsen om kompensation i forbindelse med en global markedsbaseret foranstaltning for luftfartøjsoperatører, der er etableret i Unionen

COM(2021) 567 final.
2021/0204 (COD)

14.7.2021

20.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en CO2-grænsetilpasningsmekanisme

COM(2021) 564 final.
2021/0214 (COD)

14.7.2021

21.

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om omstrukturering af EU-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (omarbejdning)

COM(2021) 563 final.
2021/0213 (COD)

14.7.2021

22.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om anvendelsen af vedvarende og kulstoffattige brændstoffer i søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF

COM(2021) 562 final.
2021/0210 (COD)

14.7.2021

23.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om sikring af lige konkurrencevilkår for bæredygtig lufttransport

COM(2021) 561 final.
2021/0205 (COD)

14.7.2021

24.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU

COM(2021) 559 final.
2021/0223 (COD)

14.7.2021

25.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om energieffektivitet (omarbejdning)

COM(2021) 558 final. 
2021/0203 (COD) 
14.7.2021

26.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF for så vidt angår fremme af energi fra vedvarende energikilder og om ophævelse af Rådets direktiv (EU) 2015/652

COM(2021) 557 final.
2021/0218 (COD)

14.7.2021

27.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2019/631 for så vidt angår styrkelse af præstationsnormerne for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner i overensstemmelse med Unionens øgede klimaambitioner

COM(2021) 556 final.
2021/0197 (COD)

14.7.2021

28.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2018/842 om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen

COM(2021) 555 final.
2021/0200 (COD)

14.7.2021

29.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2018/841 for så vidt angår anvendelsesområdet, forenkling af overholdelsesregler, fastsættelse af medlemsstaternes mål for 2030 og forpligtelse til kollektiv opnåelse af klimaneutralitet senest i 2035 i arealanvendelses-, skovbrugs- og landbrugssektoren og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 for så vidt angår forbedring af overvågning, rapportering, sporing af fremskridt og revision

COM(2021) 554 final.
2021/0201 (COD)

14.7.2021

30.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/87/EF for så vidt angår luftfartens bidrag til Unionens emissionsreduktionsmål for økonomien som helhed og passende gennemførelse af en global markedsbaseret foranstaltning

COM(2021) 552 final.
2021/0207 (COD)

14.7.2021

31.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/87/EF om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen, afgørelse (EU) 2015/1814 om oprettelse og drift af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og forordning (EU) 2015/757

COM(2021) 551 final.
2021/0211 (COD)

14.7.2021

32.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning)

COM(2020) 579 final.
22.9.2020

COM(2013) 410 final.
2013/0186 (COD)

11.6.2013

33.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2018/1139 for så vidt angår Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagenturs evne til at fungere som præstationsvurderingsorgan for det fælles europæiske luftrum

COM(2020) 577 final.
2020/0264 (COD)

22.9.2020

34.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol

COM(2018) 368 final.
2018/0193 (COD)

30.5.2018

35.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring af passagerer og deres bagage

COM(2013) 130 final.
2013/0072 (COD)

13.3.2013

Et Europa klar til den digitale tidsalder

36.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af reglerne om civilretligt ansvar uden for kontraktforhold til kunstig intelligens (Direktivet om AI-ansvar)

COM(2022) 496 final.

2022/0303(COD)

28.9.2022

37.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om produktansvar

COM(2022) 495 final.

2022/0302 (COD)

28.9.2022

38.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om oprettelse af et nødinstrument for det indre marked og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2679/98

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 og (EU) Nr. 305/2011 for så vidt angår hasteprocedurer for overensstemmelsesvurdering, vedtagelse af fælles specifikationer og markedsovervågning i forbindelse med en nødsituation på det indre marked

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2000/14/EF, 2006/42/EF, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU og 2014/68/EU for så vidt angår hasteprocedurer for overensstemmelsesvurdering, vedtagelse af fælles specifikationer og markedsovervågning i forbindelse med en nødsituation på det indre marked

COM(2022) 459 final.
2022/0278 (COD)

19.9.2022

COM(2022) 461 final.

2022/0279 (COD)

19.9.2022

COM(2022) 462 final.

2022/0280 (COD)

19.9.2022

39.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om horisontale cybersikkerhedskrav til produkter med digitale elementer og om ændring af forordning (EU) 2019/1020

COM(2022) 454 final.
2022/0272 (COD)

15.9.2022

40.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb

COM(2022) 349 final.

2022/0219(COD)

19.7.2022

41.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om harmoniserede regler om fair adgang til og anvendelse af data (dataforordningen)

COM(2022) 68 final.
2022/0047 (COD)

23.2.2022

42.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af EU-programmet for sikker konnektivitet for perioden 2023-2027

COM(2022) 57 final.
2022/0039 (COD)

15.2.2022

43.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en ramme for foranstaltninger til styrkelse af det europæiske økosystem for halvledere (mikrochipforordningen)

COM(2022) 46 final.
2022/0032 (COD)

8.2.2022

44.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde

COM(2021) 762 final.
2021/0414 (COD)

9.12.2021

45.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 910/2014 for så vidt angår fastlæggelse af en ramme for en europæisk digital identitet

COM(2021) 281 final.
2021/0136 (COD)

3.6.2021

46.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om harmoniserede regler for kunstig intelligens (retsakten om kunstig intelligens) og om ændring af visse af unionens lovgivningsmæssige retsakter

COM(2021) 206 final.
2021/0106 (COD)

21.4.2021

47.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation)

COM(2017) 10 final.
2017/0003 (COD)

10.1.2017

En økonomi, der tjener alle

48.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/148/EF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest

COM(2022) 489 final.
2022/0298 (COD)

28.9.2022

49.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forbud mod produkter fremstillet ved tvangsarbejde på EU-markedet

COM(2022) 453 final.
2022/0269 (COD)

14.9.2022

50.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU, Euratom) 2018/1046 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget [omarbejdning]

COM(2022) 223 final.
2022/0162 (COD)

16.5.2022

51.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU, Euratom) 2018/1046 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget

COM(2022) 184 final.
2022/0125 (COD)

22.4.2022

52.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår afviklingsdisciplin, grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, tilsynssamarbejde, levering af bankmæssige accessoriske tjenesteydelser og krav til tredjelandes værdipapircentraler

COM(2022) 120 final.
2022/0074 (COD)

16.3.2022

53.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om virksomhedernes due diligence i forbindelse med bæredygtighed og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937

COM(2022) 71 final.
2022/0051 (COD)

23.2.2022

54.

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om sikring af en global minimumsskattesats for multinationale koncerner i Unionen

COM(2021) 823 final.
2021/0433 (COD)

22.12.2021

55.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 549/2013 og om ophævelse af 11 retsakter på området nationalregnskaber

COM(2021) 776 final.
2021/0407 (COD)

10.12.2021

56.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af Unionen og dens medlemsstater mod økonomisk tvang fra tredjelandes side

COM(2021) 775 final.
2021/0406 (COD)

8.12.2021

57.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår forbedring af gennemsigtigheden af markedsdata, fjernelse af hindringer for konsolideret løbende handelsinformation, optimering af handelsforpligtelserne og forbud mod at modtage betalinger for videresendelse af kundeordrer

COM(2021) 727 final. 
2021/0385 (COD) 
25.11.2021

58.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter

COM(2021) 726 final. 
2021/0384(COD) 
25.11.2021

59.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af et fælles europæisk adgangspunkt, som giver centraliseret adgang til oplysninger, der er offentligt tilgængelige og vedrører finansielle tjenesteydelser, kapitalmarkeder og bæredygtighed

COM(2021) 723 final. 
2021/0378 (COD) 
25.11.2021

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af visse forordninger for så vidt angår oprettelse af det fælles europæiske adgangspunkt og dets funktionsmåde

COM(2021) 724 final. 
2021/0379 (COD) 
25.11.2021

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af visse direktiver for så vidt angår oprettelse af det fælles europæiske adgangspunkt og dets funktionsmåde

COM(2021) 725 final. 
2021/0380 (COD) 
25.11.2021

60.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2015/760 for så vidt angår omfanget af investerbare aktiver og investeringer, porteføljesammensætning og diversificeringskrav, lån af kontanter samt andre fondsregler og for så vidt angår krav vedrørende godkendelse af og investeringspolitikker og driftsbetingelser for europæiske langsigtede investeringsfonde

COM(2021) 722 final. 
2021/0377 (COD) 
25.11.2021

61.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/61/EU og 2009/65/EF for så vidt angår delegeringsaftaler, likviditetsrisikostyring, indberetning med henblik på tilsyn, levering af depositar- og opbevaringsydelser og alternative investeringsfondes lånudstedelse (AIFMD, UCITS)

COM(2021) 721 final. 
2021/0376 (COD) 
25.11.2021

62.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav vedrørende kreditrisiko, kreditværdijusteringsrisiko, operationel risiko, markedsrisiko og den nedre grænse for output

COM(2021) 664 final. 
2021/0342 (COD) 
27.10.2021

63.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2013/36/EU for så vidt angår tilsynsbeføjelser, sanktioner, tredjelandsfilialer og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici og om ændring af direktiv 2014/59/EU

COM(2021) 663 final. 
2021/0341 (COD) 
27.10.2021

64.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om et regelsæt for genopretning og afvikling af forsikrings- og genforsikringsselskaber og om ændring af direktiv 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2009/138/EF, (EU) 2017/1132 og forordning (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 648/2012

COM(2021) 582 final.
2021/0296 (COD)

22.9.2021

65.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF for så vidt angår proportionalitet, kvaliteten af tilsynet, rapportering, foranstaltninger vedrørende langsigtede garantier, makroprudentielle værktøjer, bæredygtighedsrisici og tilsyn med koncerner og grænseoverskridende tilsyn

COM(2021) 581 final.
2021/0295 (COD)

22.9.2021

66.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012

COM(2021) 579 final.
2021/0297 (COD)

22.9.2021

67.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

COM(2021) 570 final.
2021/0430 (COD)

22.12.2021

68.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om de mekanismer, medlemsstaterne skal indføre for at forebygge, at det finansielle system anvendes til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og om ophævelse af direktiv (EU) 2015/849

COM(2021) 423 final.
2021/0250 (COD)

20.7.2021

69.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010

COM(2021) 421 final.
2021/0240 (COD)

20.7.2021

70.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

COM(2021) 420 final.
2021/0239 (COD)

20.7.2021

71.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om europæiske grønne obligationer

COM(2021) 391 final.
2021/0191 (COD)

6.7.2021

72.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004

COM(2016) 815 final.
2016/0397 (COD)

13.12.2016

73.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 med henblik på oprettelsen af en europæisk indskudsforsikringsordning

COM(2015) 586 final.
2015/0270 (COD)

24.11.2015

Et stærkere Europa i verden

74.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union på den ene side og Færøernes landsstyre på den anden side om Færøernes deltagelse i EU-programmer

COM(2022) 65 final. 
2022/0045 (COD) 
24.2.2022

Fremme af vores europæiske levevis

75.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EF) nr. 810/2009 og (EU) 2017/2226 og Rådets forordning (EF) nr. 1683/95, (EF) nr. 333/2002, (EF) nr. 693/2003 og (EF) nr. 694/2003 og konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen for så vidt angår digitalisering af visumproceduren

COM(2022) 658 final.
2022/0132 (COD)

27.4.2022

76.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om én enkelt ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat (omarbejdning)

COM(2022) 655 final.
2022/0131 (COD)

27.4.2022

77.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (omarbejdning)

COM(2022) 650 final.
2022/0134 (COD)

27.4.2022

78.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om inddrivelse og konfiskation af aktiver

COM(2022) 245 final.
2022/0167 (COD)

25.5.2022

79.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

COM(2022) 209 final.
2022/0155 (COD)

11.5.2022

80.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske sundhedsdataområde

COM(2022) 197 final.
2022/0140 (COD)

3.5.2022

81.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2018/1806 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kuwait, Qatar)

COM(2022) 189 final.
2022/0135 (COD)

27.4.2022

82.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Unions Narkotikaagentur

COM(2022) 18 final.
2022/0009 (COD)

12.1.2022

83.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/399 om en EU-kodeks for personers grænsepassage

COM(2021) 891 final.
2021/0428 (COD)

14.12.2021

84.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om håndtering af tilfælde af instrumentalisering på migrations- og asylområdet

COM(2021) 890 final.
2021/0427 (COD)

14.12.2021

85.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om elektronisk udveksling af data med henblik på politisamarbejde ("Prüm II"), om ændring af Rådets afgørelse 2008/615/RIA og 2008/616/RIA og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726, 2019/817 og 2019/818

COM(2021) 784 final.
2021/0410 (COD)

8.12.2021

86.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA

COM(2021) 782 final.
2021/0411 (COD)

8.12.2021

87.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) Nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne], identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning)

COM(2020) 614 final.
23.9.2020

COM(2016) 272 final.
2016/0132 (COD)

4.5.2016

88.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om håndtering af krisesituationer og force majeure på migrations- og asylområdet

COM(2020) 613 final.
2020/0277 (COD)

23.9.2020

89.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af screening af tredjelandsstatsborgere ved de ydre grænser og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 og (EU) 2019/817

COM(2020) 612 final.
2020/0278 (COD)

23.9.2020

90.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU

COM(2020) 611 final.
23.9.2020

COM(2016) 467 final.
2016/0224 (COD)

13.7.2016

91.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om asylforvaltning og migrationsstyring og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF og forslaget til forordning (EU) XXX/XXX [Asyl- og Migrationsfonden]

COM(2020) 610 final.
2020/0279 (COD)

23.9.2020

92.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (omarbejdning)

COM(2018) 634 final.
2018/0329 (COD)

12.9.2018

93.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en EU-genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

COM(2016) 468 final.
2016/0225 (COD)

13.7.2016

94.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding

COM(2016) 466 final.
2016/0223 (COD)

13.7.2016

95.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning)

COM(2016) 465 final.
2016/0222 (COD)

13.7.2016Nyt skub i europæisk demokrati

96.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af en fælles ramme for medietjenester i det indre marked (europæisk retsakt om mediefrihed) og om ændring af direktiv 2010/13/EU

COM(2022) 457 final.
2022/0277(COD)

16.9.2022

97.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om beskyttelse af personer, der engagerer sig offentligt, mod åbenbart grundløse eller urimelige retssager ("strategiske retssager mod offentligt engagement")

COM(2022) 177 final.
2022/0117 (COD)

27.4.2022

98.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

COM(2022) 105 final.
2022/0066 (COD)

8.3.2022

99.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om strafferetlig beskyttelse af miljøet og om erstatning af direktiv 2008/99/EF

COM(2021) 851 final.
2021/0422 (COD)

15.12.2021

100.

Et mere inklusivt og beskyttende Europa: udvidelse af listen over strafbare handlinger i EU til også at omfatte hadefuld tale og hadforbrydelser

COM(2021) 777 final.
9.12.2021

101.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA for så vidt angår tilpasningen af afgørelsen til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger

COM(2021) 767 final.
2021/0399 (COD)

1.12.2021

102.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2003/8/EF, Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA, 2002/584/RIA, 2003/577/RIA, 2005/214/RIA, 2006/783/RIA, 2008/909/RIA, 2008/947/RIA, 2009/829/RIA og 2009/948/RIA og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU for så vidt angår digitalisering af det retlige samarbejde

COM(2021) 760 final.
2021/0395 (COD)

1.12.2021

103.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om digitalisering af retligt samarbejde og adgang til domstolsprøvelse i grænseoverskridende civil-, handels- og strafferetlige sager og om ændring af visse retsakter inden for retligt samarbejde

COM(2021) 759 final.
2021/0394 (COD)

1.12.2021

104.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 og Rådets afgørelse 2005/671/RIA for så vidt angår digital informationsudveksling i terrorsager

COM(2021) 757 final.
2021/0393 (COD)

1.12.2021

105.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af en samarbejdsplatform til støtte for fælles efterforskningshold og om ændring af forordning (EU) 2018/1726

COM(2021) 756 final.
2021/0391 (COD)

1.12.2021

106.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (omarbejdning)

COM(2021) 734 final. 2021/0375 (COD)
25.11.2021

107.

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (omarbejdning)

COM(2021) 733 final.
2021/0373 (COD)

25.11.2021

108.

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (omarbejdning)

COM(2021) 732 final.
2021/0372 (COD)

25.11.2021

109.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om gennemsigtighed og målretning i forbindelse med politisk reklame

COM(2021) 731 final.
2021/0381 (COD)

25.11.2021

110.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerkredit

COM(2021) 347 final.
2021/0171 (COD)

30.6.2021

111.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om produktsikkerhed i almindelighed, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 og om ophævelse af Rådets direktiv 87/357/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF

COM(2021) 346 final.
2021/0170 (COD)

30.6.2021

112.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om styrkelse af anvendelsen af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi ved hjælp af løngennemsigtighed og håndhævelsesmekanismer

COM(2021) 93 final.
2021/0050 (COD)

4.3.2021

113.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om harmoniserede regler for udpegning af retlige repræsentanter med henblik på indsamling af bevismateriale i straffesager

COM(2018) 226 final.
2018/0107 (COD)

17.4.2018

114.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager

COM(2018) 225 final.
2018/0108 (COD)

17.4.2018

115.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer

COM(2018) 96 final.
2018/0044 (COD)

12.3.2018

116.

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

COM(2008) 426 final.
2008/0140 (COD)

2.7.2008Bilag IV: Tilbagetrækning 3

Nr.

Referencer

Titel

Begrundelse for tilbagetrækningen

Et Europa klar til den digitale tidsalder

1.

COM(2019) 208 final. 2019/0101 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

Forældet som følge af Domstolens dom C-177/19, C-178/19 og C-179/19 om typegodkendelse af motorkøretøjer (Kommissionens forordning (EU) 2016/646, emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) — fastsættelse af NTE-værdier (not-to-exceed) for emissioner af nitrogenoxider under prøvninger ved faktisk kørsel (RDE – real driving emission).Bilag V: Forventede ophævelser

Nr.

Politikområde

Titel

Begrundelse for ophævelsen

1.

Transport

Rådets direktiv 89/629/EØF om begrænsning af støjemissionen fra civile subsoniske jetfly

Siden medlemsstaternes vedtagelse og gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/93/EF af 12. december 2006 om regulering af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 3, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) (kodificeret udgave), som indeholder en mere omfattende og strengere tilgang, er Rådets direktiv 89/629/EØF af 4. december 1989 om begrænsning af støjemissionen fra civile subsoniske jetfly blevet overflødigt.

(1)    Dette bilag indeholder, så vidt det er muligt, nærmere oplysninger om initiativerne i Kommissionens arbejdsprogram i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. Oplysningerne er angivet i parentes ved hvert initiativ og er kun vejledende, idet der kan ske ændringer under det forberedende arbejde, navnlig i lyset af resultatet af konsekvensanalyserne.
(2)    Dette bilag indeholder en oversigt over de vigtigste revisioner, som Kommissionen vil gennemføre inden for rammerne af Refit i 2023.
(3)    Fortegnelsen indeholder de lovgivningsforslag, der er under behandling, og som Kommissionen agter at trække tilbage inden for seks måneder.