18.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CI 466/2


Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur

(2021/C 466 I/02)

I medfør af artikel 9, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1) foretages følgende ændringer i de forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur (2):

På side 271:

Følgende tekst og billeder tilføjes:

»6307 90 10

Af trikotage

og

 

6307 90 91

Af filt

og

 

6307 90 98

Andre varer

Disse underpositioner omfatter varer af tekstilmaterialer i form af kurve eller huler til dyr eller lignende varer, der er designet til, at dyr kan hvile sig på eller i dem, uanset om varen eksempelvis har en aftagelig pude/madras eller en polstret bund.

Puder og tæpper, der foreligger særskilt, kendetegner sig normalt ikke som værende bestemt til dyr (pos. 9404 eller 6301 osv.).

Se også forklarende bemærkninger til KN, pos. 9404 .

Eksempler på visse af disse varer:

1)

Varer med en vatteret/polstret bund:

Image 1

(se også Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 349/2014 af 3. april 2014 (EUT L 104 af 8.4.2014, s. 1)).

2)

Varer med aftagelig pude:

Image 2
Image 3
Image 4

3)

Varer i form af en hule:

Image 5
Image 6

4)

Varer i form af en »sovepose«:

Image 7
Image 8
«

På side 404:

9404

Følgende tekst tilføjes:

»Denne position omfatter ikke varer i form af kurve eller huler til dyr eller lignende varer, der er designet til, at dyr kan hvile sig på eller i dem, uanset om disse varer har en aftagelig pude/madras eller en polstret bund osv. (pos. 6307 eller 4602 osv. afhængigt af varens materialer), da disse varer ikke kan sammenlignes med sengeudstyr og lign.

Se også de forklarende bemærkninger til KN, underpos. 6307 90 10, 6307 90 91 og 6307 90 98.«


(1)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(2)  EUT C 119 af 29.3.2019, s. 1.