5.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 76/23


Offentliggørelse af enhedsdokument med ændringer efter godkendelse af en ændring af mindre omfang i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012

(2021/C 76/08)

Europa-Kommissionen har godkendt denne ændring af mindre omfang i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, tredje afsnit, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 664/2014 (1).

Ansøgningen om godkendelse af denne mindre ændring kan findes i Kommissionens eAmbrosia-database.

ENHEDSDOKUMENT

»JIHOČESKÁ ZLATÁ NIVA«

EU-nr.: PGI-CZ-0406-AM02 — 28.8.2020

BOB ( ) BGB (X)

1.   Betegnelse

»Jihočeská Zlatá Niva«

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Tjekkiet

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren

3.1.   Produkttype

Kategori 1.3. Oste

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1

Ydre udseende: Osten har form som et hjul med en diameter på 180-200 mm og er ca. 10 cm høj (omtrentlig vægt: 2,8 kg) med vaske- eller skrabemærker på skorpen. Den blågrønne skimmel, der vokser i hele osten, og den plettede overflade er ikke tegn på mangler ved osten. Ostens overflade kan være cremefarvet til lysebrun.

Indre udseende: Ostens indre er elfenbenshvid til cremefarvet med regelmæssig grøn til blågrøn marmorering af skimmelvækst i massen og genkendelige mærker efter prikning.

Konsistens: Finere end osten »Jihočeská Niva« (hvis fedtindhold i tørstoffet er 50 %), svampet, ensartet modning; tilstedeværelse af fremmed skimmel ikke tilladt.

Smag og lugt: salt, skarp, aromatisk, skarp eftersmag, karakteristisk for skimmelkultur af arten Penicillium roqueforti.

Produktets form ved markedsføringen: Osten markedsføres som hel, halv eller i portioner af varierende vægt.

Fysiske/kemiske krav:

Tørstofindhold: 52 %. Tilladt negativ afvigelse i tørstofindholdet: – 1 %, positive afvigelser i tørstofindholdet er ikke tegn på mangler.

Fedtindhold i tørstoffet: 60 %. Tilladte værdier for fedtindhold i tørstoffet: 60 % til < 65 %.

Saltindhold: 2,5 til 6 %.

Mikrobiologiske egenskaber:

Osten indeholder kulturer af skimmelarten Penicillium roqueforti PY eller PV, CB eller PR1 (op til PR4). Til produktionsformål kan der anvendes andre stammer af Penicillium roqueforti-skimmelkultur fra andre producenter svarende til de egenskaber, der er nævnt i dette dokument. Med hensyn til mikrobiologiske krav opfylder osten desuden de normale kriterier for fødevaresikkerhed og fremstillingshygiejne.

3.3.   Foder (kun for animalske produkter) og råvarer (kun for forarbejdede produkter)

Basisråvaren anvendt til fremstillingen af denne naturlige ost med skimmel er komælk, der er forarbejdet på et mejeri. Til fremstillingen anvendes udelukkende mælk fra det afgrænsede område. De øvrige anvendte råvarer er: skimmelkultur af arten Penicillium roqueforti PY eller PV, CB eller PR1 (op til PR4) (eller andre stammer af Penicillium roqueforti-skimmelkultur fra andre producenter svarende til de egenskaber, der er nævnt i dette dokument), kogsalt, mælkesyrekulturer, osteløbe og calciumchlorid.

3.4.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område

Basisråvaren, dvs. mælken, skal komme fra det afgrænsede geografiske område. Hele produktions- og modningsprocessen skal foregå i det afgrænsede område, så den mangeårige lokale ekspertise og de oprindelige modningskældre kan udnyttes i videst muligt omfang.

Mejeriforarbejdet mælk med et fedtindhold på 5,35 % med en mulig afvigelse på +/_ 0,15 % hældes i maskiner til ostefremstilling, og der tilsættes almindeligt anvendte kulturer af syrevækkere, som sikrer en god syrning af osten under hele produktions- og modningsprocessen. Det er kulturer af skimmelarten Penicillium roqueforti, som har været anvendt i årtier, der giver »Jihočeská Zlatá Niva« den karakteristiske smag (stammen af denne kultur anvendes generelt i fødevareindustrien). Efter at osteløben er tilsat og mælken koaguleret, lægges de ostekorn, der fremkommer, i cylinderformede forme. Vallen aftappes, og ved en bestemt temperatur udvikles der en kultur af mikroflora. Osten saltes enten i to faser, nærmere bestemt ved nedsænkning i saltlage og gnidning med groft salt eller ved påføring af salt på overfladen. Tidligere blev ostene kun lagret i naturlige modningskældre, der var hugget ud i kalkklipper. Som følge af en stigende produktion blev der i 2005 bygget luftkonditionerede modningskældre med temperatur- og fugtighedskontrol. Ostene modner i disse kældre i mindst seks uger.

Den modne osts overflade vaskes eller skrabes.

3.5.   Særlige regler for udskæring, rivning eller emballering osv. af det produkt, som betegnelsen henviser til

Blåskimmelostens bioteknologiske egenskaber kræver, at den pakkes direkte på produktionsanlægget. Dette er også nødvendigt for at sikre, at kvalitet og hygiejne er i orden, og for at undgå, at osten forveksles med ost fra en anden region, og sidst men ikke mindst er det også med til at sikre en bedre sporbarhed.

Den hele ost eller dele deraf pakkes i aluminiumsfolie eller en speciel iltgennemtrængelig indpakning. En del af produktionen deles op i portioner og pakkes i plastikbokse dækket med en plastfolie med påtryk.

Emballagen skal være intakt, ren og korrekt mærket.

3.6.   Særlige regler for mærkning af det produkt, som betegnelsen henviser til

Emballagen er tydeligt mærket med betegnelsen »Jihočeská Zlatá Niva«.

4.   Kort angivelse af det geografiske områdes afgrænsning

Det geografiske område er regionen Sydbøhmen (Jihočeský kraj), hvis grænser er fastlagt ved lov nr. 36/1960 om den territoriale inddeling af staten, som ændret.

5.   Tilknytning til det geografiske område

Sydbøhmen er et af Den Tjekkiske Republiks mindst forurenede områder. Regionen har altid været anset for fortrinsvist at være en landbrugsregion. Dette gælder stadig.

Mælken kommer fra Sydbøhmen. Græsmarkerne ligger i de beskyttede områder Novohradské Hory, Blanský les og Šumava, og områdets enestående flora indvirker positivt på mælkens smag.

Dette varierede og kuperede terræn med uspolerede skove, enge, græsmarker og rene vandløb er kendetegnet ved et meget rent miljø, navnlig omkring Český Krumlov og i Šumava-bjergene (blev i 1990 udpeget til UNESCO-biosfærereservat). Som bevis på Sydbøhmens meget værdifulde naturmiljø er der udpeget en lang række officielt beskyttede landskaber, hvoraf to er beskyttet af UNESCO.

De omfatter græsmarker med mange forskellige arter, navnlig mesofile enge, hvor der vokser planter, som er specifikke for området. Kortstilkede planter (katteskæg, svingel osv.) med stor sortsmangfoldighed er karakteristiske sammen med visse sjældne sorter, der er typiske for området. En særlig endemisk plante er Phyteuma nigrum. Af andre specielle plantearter kan nævnes Gentiana pannonica, Gentiana cruciata, Ligusticum mutellina, Arnica montana, Gentianella praecox subsp. Bohemica, Carex michelii, Andropogon ischaemum, Veronica teucrium, Stachys recta, Koeleria pyramidata osv.

Den lokale befolknings erfaringer med fremstilling af denne ost er gået i arv fra generation til generation og har naturligvis også haft stor betydning for kvaliteten af og egenskaberne ved »Jihočeská Zlatá Niva« .

Disse faktorer adskiller tydeligt det afgrænsede område fra de omkringliggende områder.

»Jihočeská Zlatá Niva«-osten er kendetegnet ved en produktionsproces af meget høj kvalitet og ved dens karakteristiske smag med et afbalanceret indhold af tørstof, fedt og salt. Osten er i mange årtier blevet fremstillet efter processen i punkt 3.5, og denne er ikke blevet ændret. Osten er baseret på mælk fra Sydbøhmen.

»Jihočeská Zlatá Niva«-blåskimmelost er blevet fremstillet på produktionsstedet i Český Krumlov efter samme metode siden 1951. Historien bag produktionen af Niva-osten bevidnes af den omfattende omtale i pressen. Osten har navn efter Šumavas enge og græsmarker, hvor den vigtigste råvare kommer fra, nemlig komælk Områdets enestående flora indvirker positivt på mælkens smag og dermed også på det endelige produkt.

Blåskimmelosten »Jihočeská Zlatá Niva« værdsættes højt på det tjekkiske marked, både af den brede offentlighed og af mejerisektorens specialister. »Jihočeská Zlatá Niva« har været klassificeret blandt de bedste blåskimmeloste på nationale ostemesser. »Jihočeská Zlatá Niva«-osten bedømmes også meget højt af den almindelige befolkning.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

(Artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014)

https://isdv.upv.cz/doc/vestnik/2020/vestnik_UPV_202010.pdf#page=157

Den tjekkiske statstidende nr. 10 af 4.3.2020, s. 157.


(1)  EUT L 179 af 19.6.2014, s. 17.