Bruxelles, den 8.7.2021

COM(2021) 374 final

Henstilling med henblik på

RÅDETS AFGØRELSE

om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om ændring af den internationale kaffeoverenskomst af 2007


BEGRUNDELSE

Denne henstilling vedrører en afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til på Unionens vegne at føre de forhandlinger om delvist at revidere den internationale kaffeoverenskomst 2007, som Det Internationale Kafferåd ("ICC") har besluttet at indlede.

1.BAGGRUND FOR HENSTILLINGEN

Den Internationale Kaffeoverenskomst 2007

Den Europæiske Union er kontraherende part i den internationale kaffeoverenskomst.

Den internationale kaffeoverenskomst 2007 ("overenskomsten") har til formål at fremme det internationale samarbejde om kaffeanliggender og dertil knyttede spørgsmål, at tilvejebringe et forum for mellemstatslige konsultationer om kaffe og om mulighederne for at forbedre verdensøkonomien med hensyn til kaffe, at lette samhandelen ved at indsamle oplysninger om verdensmarkedet for kaffe og stille disse til rådighed og at tilskynde til øget efterspørgsel efter kaffe på verdensplan. Et centralt mål med overenskomsten er at anspore de kontraherende parter til at udvikle en bæredygtig kaffesektor økonomisk, socialt og miljømæssigt set.

Overenskomsten blev undertegnet i 2007 og trådte i kraft den 2. februar 2011 for en periode på ti år, og den blev derefter forlænget med et år (indtil den 1. februar 2022). Overenskomsten kan om nødvendigt forlænges med en periode på højst otte år.

Den Internationale Kaffeorganisation og Det Internationale Kafferåd

I overenskomstens artikel 6 fastsættes det, at Den Internationale Kaffeorganisation ("ICO" eller "organisationen"), der oprettedes i medfør af den internationale kaffeoverenskomst af 1962, administrerer bestemmelserne i overenskomsten og overvåger dens gennemførelse.

Det Internationale Kafferåd ("ICC" eller "rådet") er som organisationens øverste myndighed det organ, der har ansvaret for udførelsen af alle de funktioner, der er nødvendige for at gennemføre overenskomstens bestemmelser, jf. overenskomstens artikel 9. Rådet består af alle organisationens medlemmer (overenskomsten artikel 8).

I henhold til overenskomstens artikel 49 kan ICC foreslå ændringer af overenskomsten og sende dem til alle kontraherende parter. Alle beslutninger i ICC, herunder ændringer af overenskomsten, skal i princippet træffes med enstemmighed, jf. overenskomstens artikel 14. Hvis der ikke kan opnås enstemmighed, vedtager ICC beslutninger og henstillinger med et fordelt flertal på 70 % eller mere af tilstedeværende og stemmeafgivende eksportmedlemmer og 70 % eller mere af tilstedeværende og stemmeafgivende importmedlemmer, optalt hver for sig.

I henhold til overenskomstens artikel 12 har ICC's medlemmer i alt 2 000 stemmer. Hver part i ICC har et bestemt antal stemmer, som rådet justerer årligt efter kriterier, der er fastsat i overenskomsten. Stemmefordelingen er også afgørende for et medlems bidrag (overenskomstens artikel 20, stk. 2). Unionen er p.t. den største bidragyder til Den Internationale Kaffeorganisation.

Revision af den internationale kaffeoverenskomst

Det er nødvendigt og helt klart i Unionens interesse, at der foretages en delvis revision med henblik på at reformere overenskomsten for yderligere at tilpasse den til de former for praksis, som Unionen fremmer i andre internationale vareorganisationer, og tage hensyn til den udvikling, der har været på det globale kaffemarked siden 2007. Dette er blevet regelmæssigt skitseret på de seneste ICC-møder i 2019-2020.

I 2019 nedsatte Den Internationale Kaffeorganisation efter anmodning fra ICC en arbejdsgruppe med henblik på revision af overenskomsten.

De vigtigste ændringer, der skal foreslås i en revision af overenskomsten, vedrører styringen af organisationen, en eventuel revision af afstemnings- og bidragssystemet og den private sektors og civilsamfundets deltagelse i organisationens arbejde.

Det er ikke hensigten, at de overordnede mål med overenskomsten som beskrevet i overenskomstens artikel 1 skal ændres.

Kommissionens retningslinjer for anbefalede ændringer findes i bilaget.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Artikel 218, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indeholder bestemmelser om bemyndigelse til at indlede forhandlinger og, afhængigt af emnet for den påtænkte aftale, om udpegelse af Unionens forhandler eller af chefen for Unionens forhandlingsdelegation.

I henhold til artikel 218, stk. 4, i TEUF kan Rådet give forhandleren direktiver og udpege et særligt udvalg, som der skal føres samråd med under forhandlingerne.

De påtænkte forhandlingsdirektiver bør give forhandleren på Unionens vegne midlerne til at nå de overordnede mål i punkt 1. De er angivet i bilaget.

Det proceduremæssige retsgrundlag for den foreslåede henstilling er derfor artikel 218, stk. 3 og 4, i TEUF.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Unionen er kontraherende part i overenskomsten og repræsenteres af Kommissionen i ICC. EU-medlemsstaterne er ikke særskilte kontraherende parter i overenskomsten. Unionens forhandlinger om den delvise revision af overenskomsten henhører under Unionens enekompetence.

Proportionalitetsprincippet

Det er i Unionens interesse at revidere overenskomsten med henblik på opnå en forbedret traktat, der fører til en modernisering af overenskomsten. I øjeblikket er EU's deltagelse i ICO til gavn for både EU og andre ICO-medlemsstater. En modernisering af overenskomsten forventes at øge interessen for ICO, potentielt tiltrække nye medlemmer samt øge relevansen af dens arbejde.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Høringer af interesserede parter

Unionen er kontraherende part i overenskomsten, og dens medlemskab er generelt blevet støttet siden 2007 af kaffesektoren i EU samt af de fleste EU-medlemsstater. Det skønnes ikke nødvendigt at foretage en høring af interessenter vedrørende en proces, der blot har til formål at videreføre EU's medlemskab af ICO, dog med et sæt regler, der er på linje med reglerne i andre internationale vareorganisationer, som EU er medlem af.

Konsekvensanalyse

Det er ikke nødvendigt med en fuldgyldig konsekvensanalyse, da foranstaltningen ikke forventes at få betydelige økonomiske, miljømæssige eller sociale indvirkninger. En vellykket ændring af overenskomsten vil resultere i en reformeret styring, hvilket betragtes som et vigtigt udgangspunkt for moderniseringen af overenskomsten og bør også resultere i en mere aktiv deltagelse af medlemmerne i ICO.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Indledningen af forhandlinger anses ikke for at have indvirkning på budgettet.

Henstilling med henblik på

RÅDETS AFGØRELSE

om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om ændring af den internationale kaffeoverenskomst af 2007

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 218, stk. 3 og 4,

under henvisning til henstilling fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Unionen er kontraherende part i den internationale kaffeoverenskomst 2007 ("overenskomsten") og medlem af Den Internationale Kaffeorganisation ("ICO"). Overenskomsten blev indgået af Unionen ved Rådets afgørelse 2008/579/EF 1 , og den trådte i kraft den 2. februar 2011.

(2)Det Internationale Kafferåd ("ICC") er som den øverste myndighed for organisationen det organ, der har ansvaret for udførelsen af alle de funktioner, der er nødvendige for at gennemføre overenskomstens bestemmelser, jf. overenskomstens artikel 9.

(3)I henhold til overenskomstens artikel 49 kan ICC foreslå en ændring af overenskomsten, som medlemmerne skal træffe beslutning om. Alle beslutninger i ICC skal i princippet træffes med enstemmighed, jf. overenskomstens artikel 14. Hvis der ikke kan opnås enstemmighed, vedtager ICC beslutninger med et fordelt flertal på 70 % eller mere af tilstedeværende og stemmeafgivende eksportmedlemmer og 70 % eller mere af tilstedeværende og stemmeafgivende importmedlemmer, optalt hver for sig.

(4)På ICC's anmodning er der nedsat en arbejdsgruppe om revision af overenskomsten. Arbejdsgruppen udpegede styringen af ICO, afstemnings- og bidragssystemet og den private sektors og civilsamfundets deltagelse i ICO's arbejde som de tre vigtigste spørgsmål i forbindelse med en delvis revision af overenskomsten. I den forbindelse er arbejdsgruppen i færd med at udarbejde forslag til ændringer af overenskomsten med forbehold af ICC's godkendelse.

(5)Det er i Unionens interesse, at der gennemføres en reform af overenskomsten for at tilpasse den til de former for praksis, som Unionen fremmer i andre internationale vareorganisationer, og til den udvikling, der har været på det globale kaffemarked siden 2007.

(6)Kommissionen bør derfor bemyndiges til at indlede forhandlinger om den delvise revision af overenskomsten.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen bemyndiges herved til på Unionens vegne at føre forhandlinger om ændringer af den internationale kaffeoverenskomst 2007.

Artikel 2

Forhandlingsdirektiverne er fastsat i bilaget.

Artikel 3

Forhandlingerne føres i samråd med Råvaregruppen.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Kommissionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

(1)    Rådets afgørelse 2008/579/EF af 16. juni 2008 om undertegnelse og indgåelse af den internationale kaffeoverenskomst 2007 på Det Europæiske Fællesskabs vegne (EUT L 186 af 15.7.2008, s. 12).

Bruxelles, den 8.7.2021

COM(2021) 374 final

BILAG

til

Henstilling med henblik på Rådets afgørelse

om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om ændring af den internationale kaffeoverenskomst af 2007


BILAG

Forvaltningsdirektiver om Den Internationale Kaffeoverenskomst 2007

Kommissionen kan indlede forhandlinger med de andre kontraherende parter i den internationale kaffeoverenskomst 2007 ("overenskomsten") i Den Internationale Kaffeorganisation ("ICO") med henblik på at modernisere overenskomsten under hensyntagen til udviklingen i kaffesektoren.

Revisionen af overenskomsten bør forbedre styringen af ICO, vurdere balancen i afstemnings- og bidragssystemet og behandle integrationen af den private sektors og civilsamfundet i ICO's arbejde.

Unionen er medlem af ICO's arbejdsgruppe vedrørende overenskomstens fremtid, som i øjeblikket arbejder på anbefalinger til ændringer, der skal indføres i overenskomsten 2007, og som vil følge de målsætninger, som EU-medlemsstater har foreslået i internationale råvareorganer.

Forhandlingsdirektiverne bør tage hensyn til målsætningerne om forenkling og strømlining af overenskomsten og samtidig bevare ICO's mellemstatslige rolle, som ICO's medlemmer har givet tilsagn om.

1.Styring

Det Internationale Kafferåd ("ICC")

Med hensyn til hyppigheden af ICC's møder bør det nuværende system med to møder om året opretholdes. Et af møderne kunne være et virtuelt møde.    

Formanden og næstformanden for ICC bør have et etårigt mandat for at gøre det lettere for alle ICO's medlemmer at deltage i beslutningsprocessen. Næstformanden kunne have en styrket rolle i ICC. For at drage fordel af de indhøstede erfaringer kan næstformanden tilkendegive sin interesse i at blive formand for rådet efter det første år. Rådet kan tilkendegive sin accept heraf, hvis næstformanden har vist sig egnet.

ICO-udvalg

Hvis det er relevant for deres arbejde, bør der tilskyndes til sammenlægning af ICO-udvalg som led i strømliningen af ICO. Der bør tilskyndes til, at medlemmerne i højere grad deltager i udvalgets arbejde.

Verdenskaffekonferencen

Den nuværende hyppighed af en verdenskaffekonference på højt plan hvert fjerde eller femte år bør bibeholdes, men med fleksibilitet til at tilpasse sig særlige omstændigheder eller en særlig situation (f.eks. ændringer af situationen på kaffemarkedet, eksterne begivenheder, der har indvirkning på kaffesektoren, osv.).

2.Stemmer og bidrag

Eksport- og importmedlemmer

Opdelingen mellem eksport- og importmedlemmer bør bibeholdes som et relevant grundlæggende princip for beslutningsprocessen i mange internationale råvareorganer.

Metode til beregning af stemmer og bidrag

Den nuværende ordning baseret på eksporterede eller importerede kaffemængder synes at være det nemmeste og mest pålidelige system til beregning af stemmerettigheder og hvert medlems finansielle bidrag til ICO's administrationsbudget. Relevansen af andre systemer (f.eks. værdien af eksport/import, blandede systemer osv.), der anvendes i andre internationale råvareorganer, kan dog undersøges med angivelse af de konsekvenser, som deres anvendelse vil have for ICO.

3.Den private sektors og civilsamfundets deltagelse

Den private sektor og civilsamfundet bør integreres bedre i arbejdsprocessen i ICO. Der bør ses på forskellige løsningsmodeller for at finde den bedste måde at få dem til at deltage i højere grad inden for rammerne af en moderniseret overenskomst.

For så vidt angår den private sektors egnethed bør overenskomsten anerkende dens mangfoldighed, fra små producenter til store multinationale selskaber og deres respektive potentielle rolle i ICO.

Det ville være at foretrække at fremme brancheorganisationers/faglige sammenslutningers deltagelse, men hvis der blev fremsat forslag om individuelle selskabers deltagelse i ICO, bør der ses på specifikke retlige garantier for at sikre ICO's uafhængighed.

Godkendelsesprocessen for deltagelse af den private sektor og civilsamfundet for så vidt angår nationale virksomheder eller organisationer bør gå igennem det berørte ICO-medlem.

Ethvert skridt i retning af en bedre integration af den private sektor bør dog bevare ICO's mellemstatslige karakter.