2.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/6


Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Fusioner

18. september 2019

Sag M.9076 — Novelis/Aleris

Referent: Cypern

(EØS-relevant tekst)

(2021/C 36/06)

Transaktionen

1.

Det rådgivende udvalg (ni medlemsstater) er enigt med Kommissionen i, at transaktionen er en fusion som defineret i artikel 3, stk. 1, litra b), i fusionsforordningen.

EU-dimension

2.

Det rådgivende udvalg (ni medlemsstater) er enigt med Kommissionen i, at transaktionen har en EU-dimension, jf. artikel 1, stk. 2, i fusionsforordningen.

Produktmarkeder

3.

Det rådgivende udvalg (ni medlemsstater) er enigt i Kommissionens afgræsning af det relevante produktmarked for produktion og levering af visse fladvalsede aluminiumsprodukter, og navnlig at fladvalsede standardprodukter udgør et særskilt produktmarked, og at den nøjagtige afgræsning af produktmarkedet for anodiseret aluminiumsblik og aluminiumsblik til kompoundrør kan lades åben.

4.

Det rådgivende udvalg (ni medlemsstater) er enigt i Kommissionens afgrænsning af det relevante produktmarked for produktion og levering af visse fladvalsede aluminiumsprodukter, og navnlig at:

4.1.

karosseriplader af aluminium til fremstilling af biler (herefter »aluminiumskarosseriplader«) udgør et særskilt produktmarked, der adskiller sig fra andre fladvalsede aluminiumsprodukter.

4.2.

Aluminiumskarosseriplader og flade stålprodukter, der anvendes til karosserier til biler, henhører under forskellige markeder.

4.3.

Forskellige aluminiumskarosseriplader henhører under det samme differentierede marked.

Geografiske markeder

5.

Det rådgivende udvalg (ni medlemsstater) er enigt i Kommissionens afgrænsning af de relevante geografiske markeder for produktion og levering af visse fladvalsede aluminiumsprodukter.

5.1.

Navnlig markedet for fladvalsede standardprodukter omfatter hele EØS. Hvis anodiseret aluminiumsblik og aluminiumsblik til kompoundrør skulle betragtes som særskilte relevante produktmarkeder, ville de omfatte hele EØS.

5.2.

Markedet for aluminiumskarosseriplader omfatter hele EØS.

Vurdering af konkurrenceforholdene

6.

Det rådgivende udvalg (ni medlemsstater) er enigt i Kommissionens vurdering af, at den anmeldte transaktion ville hæmme den effektive konkurrence betydeligt som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling på markedet og under alle omstændigheder på grund af horisontale ikkekoordinerede virkninger med hensyn til produktion og levering af aluminiumskarosseriplader i EØS.

7.

Det rådgivende udvalg (ni medlemsstater) er enigt i Kommissionens vurdering af, at den anmeldte transaktion ikke ville hæmme den effektive konkurrence betydeligt med hensyn til produktion og levering af fladvalsede standardprodukter i EØS og med hensyn til de formodede markeder for produktion og levering af anodiseret aluminiumsblik og aluminiumsblik til kompoundrør i EØS.

Effektivitetsgevinster

8.

Det rådgivende udvalg (ni medlemsstater) er enigt med Kommissionen i, at de effektivitetsgevinster, som den anmeldende part gør gældende, ikke i detaljer angiver fordele for forbrugerne, fusionsspecificitet og fravær af mindre konkurrencebegrænsende alternativer eller dokumentation for påstandene om effektivitetsgevinster.

Tilsagn

9.

Det rådgivende udvalg (ni medlemsstater) er enigt med Kommissionen i, at de endelige tilsagn er egnede og tilstrækkelige til at fjerne den betydelige hindring for den effektive konkurrence i forbindelse med produktion og levering af aluminiumskarosseriplader i EØS.

Forenelighed med det indre marked

10.

Det rådgivende udvalg (ni medlemsstater) er enigt med Kommissionen i, at transaktionen som ændret ved de endelige tilsagn derfor bør erklæres forenelig med det indre marked og EØS-aftalen.