29.4.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 141/5


Det Europæiske Regionsudvalgs resolution om konferencen om Europas fremtid

(2020/C 141/02)

DET EUROPÆISKE REGIONSUDVALG (RU) —

som tager følgende i betragtning:

a)

Den Europæiske Unions demokratiske legitimitet bygger på borgernes tillid til deres repræsentanter, der er valgt på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan.

b)

Repræsentativt demokrati udgør grundlaget for EU-projektet. Den øgede valgdeltagelse ved valget til Europa-Parlamentet i 2019 har vist, at borgerne har stor interesse i at udøve indflydelse på EU-anliggender. Alle forvaltningsniveauer skal reagere på de nye udfordringer og udvikle nye måder at inddrage borgerne på.

c)

Der afholdes hvert år valg i EU's medlemsstater på nationalt, regionalt og lokalt plan, og disse valg er en anledning til at oplyse borgerne om, hvordan EU's politikker påvirker alle myndighedsniveauer, og dermed bidrage til at styrke EU's troværdighed i borgernes øjne.

d)

De lokale og regionale myndigheders afgørende rolle fremgår af, at de tegner sig for halvdelen af alle offentlige investeringer, en tredjedel af de offentlige udgifter og en fjerdedel af skatteindtægterne i EU —

1.

glæder sig over initiativet fra Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet om at etablere en konference om Europas fremtid og ser frem til at bidrage til realiseringen af konkrete resultater og foranstaltninger, der giver EU-borgerne håndgribelige fordele;

2.

mener, at konferencen skaber en mulighed for at kortlægge de foranstaltninger, som EU har brug for, hvis Unionen skal øge sin kapacitet til at levere og styrke sin demokratiske funktion i overensstemmelse med det nye princip om aktiv nærhed;

3.

understreger, at de mere end en million lokale og regionale folkevalgte i hele EU bør inddrages i såvel udformningen af EU's politikker som varetagelsen af forbindelserne mellem EU og borgerne. Med det formål at øge processens synlighed giver RU tilsagn om at fremme debatter om EU-spørgsmål i regionale parlamenter og kommunalbestyrelser;

4.

bifalder de foreslåede foranstaltninger til at nå ud til borgerne og understreger betydningen af åbne og omfattende tematiske debatter. Udvalget støtter fuldt ud idéen om, at vigtige elementer i konferencen bør decentraliseres for at inddrage områder og borgere ud over den europæiske og de nationale hovedstæder på en direkte og aktiv måde. Derfor vil RU støtte sine medlemmer, når de ønsker at tilrettelægge lokale arrangementer med fokus på konferencens temaer og udvikle værktøjer til indsamling og formidling af resultater og forslag fra disse debatter til konferencen;

5.

slår til lyd for, at Europe Direct-centrene bliver inddraget i konferencen om Europas fremtid, og at de bliver betragtet som regionale knudepunkter for deltagelse i lyset af deres rækkevidde, men også eftersom deres vigtigste rolle består i at videreformidle EU-spørgsmål til borgerne generelt. Europe Direct-centrene har vigtige erfaringer med at fremme debatter, så de vil blive en hjørnesten i sikringen af, at konferencen om Europas fremtid bliver bred og vidtrækkende og beriget med forskellige meninger;

6.

understreger, at der skal sikres pluralisme og inklusion i konferenceprocessen, og støtter fuldt ud Europa-Parlamentets forslag om en tostrenget tilgang: en plenarforsamling for konferencen på institutionelt plan og et sæt af borgerforummer og dertil knyttede decentraliserede aktiviteter, og de to skal knyttes så tæt sammen som muligt. Udvalget insisterer på, at konferencen og de tilknyttede aktiviteter skal afspejle mangfoldigheden i Europa, så der bliver tale om en dybtgående debat;

7.

foreslår, at konferencen integrerer input fra eksisterende deltagelsesdemokratiske værktøjer på lokalt og regionalt niveau som supplement til det repræsentative demokratis kanaler. Hertil hører først og fremmest de borgerdialoger og borgerfora, der er afprøvet med godt resultat i flere regioner, og hvis deltagere blev udvalgt vilkårligt og på grundlag af en afbalanceret sammensætning. En kombination af borgerfora og ekspertfora har også vist sig at være værdifuld i den henseende;

8.

mener, at EU, selv efter konferencens afslutning, skal fortsætte sin direkte dialog med borgerne og bygge på de mange erfaringer fra deltagelsesbaserede modeller, så der etableres en permanent struktureret mekanisme for dialog på græsrodsniveau. Det er nødvendigt at kombinere disse permanente mekanismer med dialoger om aktuelle emner, hvor målgrupperne kan skifte;

9.

er enig i, at det er nødvendigt med et særligt fokus på unge, der skal inddrages i konferencen om Europas fremtid, for at understrege det europæiske projekts fremadrettede perspektiv og understreger, at alle konferencens forslag skal tage hensyn til de kommende generationers bekymringer;

10.

efterlyser et klart fokus på de vigtigste udfordringer, som EU står over for, og en bottom-up-debat om konferencens emner, herunder, men ikke begrænset til: miljø- og klimaudfordringer, social retfærdighed, bæredygtig udvikling, den digitale omstilling, migration, det europæiske værdifællesskab, økonomi og beskæftigelse, territorial samhørighed samt de ændringer af EU's politikker, processer, institutioner og ressourcer, bl.a. af det lokale og regionale demokratis og selvstyrets rolle, der er nødvendige for at gøre det muligt for EU at imødekomme borgernes behov og forventninger. Med henblik på en hensigtsmæssig implementering af konferencens resultater bør eventuelle ændringer af EU-traktaterne ikke udelukkes;

11.

bifalder, at Europa-Parlamentet i sin beslutning om sin holdning til Konferencen om Europas fremtid (P9_TA-PROV (2020)0010) foreslår, at der i løbet af konferencen skal afholdes flere tematiske borgerfora, der afspejler de politiske prioriteter, og at de bør bestå af højst 200-300 borgere med mindst tre repræsentanter per medlemsstat beregnet i overensstemmelse med princippet om degressiv proportionalitet. Udvalget støtter desuden Europa-Parlamentets opfordring til, at de deltagende borgere bør udvælges vilkårligt blandt alle EU-borgere af uafhængige institutioner i medlemsstaterne i overensstemmelse med ovennævnte kriterier;

12.

er overbevist om, at det med henblik på at øge borgernes opbakning til den europæiske integration og i højere grad at inddrage dem i EU's beslutningsprocesser er altafgørende, at der under konferencens debatter fokuseres på videreudvikling af begrebet unionsborgerskab baseret på individuelle rettigheder i det europæiske system med flerniveauforvaltning;

13.

er foruroliget over de synspunkter, som Kommissionen og Ministerrådet indtil videre har givet udtryk for, og som mangler klarhed omkring og ambitioner for rækkevidden af og processen for konferencen om Europas fremtid og især inddragelsen af EU's lokale og regionale myndigheder og Regionsudvalget;

14.

mener, at konferencen bør have det klare mål at fremsætte konkrete lovforslag og forslag til ændringer af EU-traktaterne, som efterfølgende skal tages op til debat i forbindelse med Europa-Parlamentets kampagne forud for valget i 2024 med henblik på et kommende konvent;

15.

bifalder forslaget om, at konferencens plenarforsamling skal udgøres af medlemmer af Europa-Parlamentet, Kommissionen, regeringerne i EU-27, de nationale parlamenter og Det Europæiske Regionsudvalg. Udvalget opfordrer til, at RU bliver repræsenteret ved mindst otte medlemmer med fuld stemmeret og mener derudover, at det er nødvendigt, at de nationale parlamenters andetkammer bliver repræsenteret på ligeværdig vis, idet disse i mange medlemsstater er sammensat af repræsentanter for de regionale myndigheder;

16.

opfordrer konferencens styringskomité til at sikre politisk og institutionel balance mellem alle forvaltningsniveauer. Styringskomitéen bør omfatte et medlem af Det Europæiske Regionsudvalg, som kan få støtte fra en RU-medarbejder, der udstationeres til det fælles sekretariat;

17.

glæder sig over forslaget om også at inddrage lokale og regionale repræsentanter fra EU-kandidatlandene i drøftelserne om Europas fremtid;

18.

opfordrer Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til at indarbejde de principper, der er skitseret i denne resolution, i deres fælles erklæring og tilkendegiver, at det agter at undertegne denne erklæring;

19.

pålægger sin formand at fremsende denne resolution til formanden for Europa-Parlamentet, formanden for Kommissionen, formanden for Det Europæiske Råd og det kroatiske rådsformandskab.

Bruxelles, den 12. februar 2020.

Apostolos TZITZIKOSTAS

Formand for Det Europæiske Regionsudvalg