30.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/10


Bekendtgørelse til de registrerede, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1763 og Rådets forordning (EU) 2015/1755 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi

(2020/C 366/06)

De registreredes opmærksomhed henledes på følgende oplysninger i henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (1).

Retsgrundlaget for behandlingen er Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1763 (2) som ændret ved Rådets afgørelse (FUSP) 2020/1585 (3) og Rådets forordning (EU) 2015/1755 (4) som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/1578 (5).

Den dataansvarlige for denne behandling er Rådet for Den Europæiske Union repræsenteret ved generaldirektøren for RELEX (Eksterne Forbindelser) i Generalsekretariatet for Rådet, og den afdeling, der varetager behandlingen, er RELEX.1.C, som kan kontaktes på følgende adresse:

Rådet for Den Europæiske Union

Generalsekretariatet

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

GSR's databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes via:

Databeskyttelsesrådgiver

data.protection@consilium.europa.eu

Formålet med behandlingen er at opstille og ajourføre en liste over personer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger i henhold til afgørelse (FUSP) 2015/1763 som ændret ved afgørelse (FUSP) 2020/1585 og forordning (EU) 2015/1755 som gennemført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1578.

De registrerede er de fysiske personer, der opfylder kriterierne for opførelse på listen som fastsat i afgørelse (FUSP) 2015/1763 og forordning (EU) 2015/1755.

De indsamlede personoplysninger er oplysninger, der er nødvendige for en korrekt identificering af den pågældende person, begrundelsen og alle andre oplysninger i tilknytning hertil.

De indsamlede personoplysninger kan om nødvendigt deles med EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen.

Med forbehold af begrænsningerne i henhold til artikel 25 i forordning (EU) 2018/1725 vil udøvelse af de registreredes rettigheder såsom retten til indsigt samt retten til berigtigelse eller indsigelse blive imødekommet i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725.

Personoplysninger opbevares i fem år fra det tidspunkt, hvor den registrerede er fjernet fra listen over personer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, eller gyldigheden af foranstaltningen er udløbet, eller hvis en retssag er indledt, så længe den varer.

Uden at det berører et eventuelt retsmiddel eller en eventuel administrativ eller udenretslig klageadgang, kan registrerede indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39.

(2)  EUT L 257 af 2.10.2015, s. 37.

(3)  EUT L 362 af 30.10.2020, s. 27.

(4)  EUT L 257 af 2.10.2015, s. 1.

(5)  EUT L 362 af 30.10.2020, s. 1.