20.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 349/21


Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

(2020/C 349/12)

I overensstemmelse med artikel 35, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1) er der truffet beslutning om et fiskestop, jf. nedenstående skema:

Dato og klokkeslæt for fiskestop

1.10.2020

Varighed

1.10.2020-31.12.2020

Medlemsstat

Belgien

Bestand eller bestandsgruppe

POL/*8ABDE (særlig betingelse knyttet til POL/07.)

Art

Lubbe (Pollachius pollachius)

Område

8a, 8b, 8d og 8e

Fiskerfartøjstype(r)

Løbenummer

25/TQ123


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.