8.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 224/2


Meddelelse fra Kommissionen om forlængelse og ændring af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020, retningslinjerne for statsstøtte til fremme af risikofinansieringsinvesteringer, retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi, rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder, meddelelsen om kriterier for analysen af, hvorvidt statsstøtte til fremme af gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er forenelig med det indre marked, meddelelsen fra Kommissionen om rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation samt meddelelsen fra Kommissionen til medlemsstaterne om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kortfristet eksportkreditforsikring

(2020/C 224/02)

(1)   

Følgende statsstøtteregler, der er vedtaget som led i 2012-initiativet til modernisering af statsstøttereglerne, udløber ved udgangen af 2020:

a)

Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020 (1)

b)

Retningslinjerne for statsstøtte til fremme af risikofinansieringsinvesteringer (2)

c)

Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 (3)

d)

Rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder (4)

e)

Meddelelse — Kriterier for analysen af, hvorvidt statsstøtte til fremme af gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er forenelig med det indre marked (5)

f)

Meddelelse om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kortfristet eksportkreditforsikring (6).

(2)   

Som led i den grønne pagt og den digitale dagsorden har Kommissionen allerede bebudet, at den agter at tage en række retningslinjer og rammebestemmelser op til revision inden udgangen af 2021.

(3)   

For at sikre forudsigelighed og retssikkerhed og som forberedelse til en fremtidig opdatering af statsstøttereglerne er det hensigtsmæssigt at forlænge anvendelsesperioden for de retningslinjer og rammebestemmelser, der er anført i punkt 1, frem til udgangen af 2021. Anvendelsesperioden for rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder bør forlænges med tre år.

(4)   

Forlængelsen vil gøre det muligt for Kommissionen at afslutte evalueringen af disse regler sammen med andre statsstøtteregler, der vedtages som led i moderniseringen af statsstøttepolitikken. Den 7. januar 2019 iværksatte Kommissionen en evaluering af disse regler i form af en »*kvalitetskontrol***«. På grundlag af resultatet af denne evaluering vil Kommissionen derefter kunne afgøre, om reglerne skal forlænges yderligere eller opdateres.

(5)   

For så vidt angår de nationale regionalstøttekort opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til senest den 1. september 2020 at meddele Kommissionen, om de agter at forlænge gyldigheden af deres nationale regionalstøttekort. Når forlængelsen af de nationale regionalstøttekort indtil den 31. december 2021 er blevet godkendt, kan medlemsstaterne beslutte at forlænge de eksisterende ordninger, der er godkendt på grundlag af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020.

(6)   

Som følge af de økonomiske og finansielle konsekvenser, som covid-19-udbruddet kan have for virksomhederne, er der også behov for midlertidige tilpasninger af nogle retningslinjer for statsstøtte. Især gælder det, at inden for rammerne af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020, retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020, meddelelsen om kriterier for analysen af, hvorvidt statsstøtte til fremme af gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er forenelig med det indre marked, samt rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation bør virksomheder, der ikke var kriseramte pr. 31. december 2019, men som er blevet kriseramte efter den 31. december 2019, være støtteberettigede efter disse retningslinjer og rammebestemmelser indtil den 30. juni 2021.

(7)   

Med hensyn til retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 kan det kraftige fald i elpriserne som følge af covid-19-udbruddet føre til situationer, hvor virksomhedernes elektricitetsintensitet kan falde. I så fald kan virksomheder miste deres støtteberettigelse efter afsnit 3.7.2 (målrettede nedsættelser af støtte til vedvarende energi af konkurrencehensyn) ved anvendelsen af bilag 4 til beregning af bruttoværditilvækst og elektricitetsintensitet på virksomhedsplan. Beregningsmetoderne bør derfor tilpasses for at afhjælpe dette på en passende måde.

(8)   

I betragtning af ovenstående bør disse retningslinjer tilpasses som angivet i punkt 9-15.

(9)   

I retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020 foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 18 tilføjes følgende punktum:

»Disse retningslinjer finder imidlertid anvendelse på virksomheder, der ikke var kriseramte pr. 31. december 2019, men som blev kriseramte virksomheder i perioden fra den 1. januar 2020 til den 30. juni 2021.«

b)

Følgende punkter indsættes efter punkt 178:

»178a

I betragtning af udløbet af gyldighedsperioden for de nationale regionalstøttekort den 31. december 2020 opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til senest den 1. september 2020 at meddele Kommissionen, om de har til hensigt at forlænge gyldigheden af deres nationale regionalstøttekort.

178b

Når forlængelsen af de nationale regionalstøttekort indtil den 31. december 2021 er blevet godkendt, kan medlemsstaterne beslutte at forlænge de eksisterende ordninger, der er godkendt på grundlag af nærværende retningslinjer. Forlængelser af sådanne ordninger skal anmeldes til Kommissionen i tide inden deres udløb.«

(10)   

Punkt 174 i retningslinjerne for statsstøtte til fremme af risikofinansieringsinvesteringer affattes således:

»174.

Kommissionen anvender principperne i disse retningslinjer til vurdering af forenelighed af alle former for risikofinansieringsstøtte, der ydes fra den 1. juli 2014 og indtil den 31. december 2021.«

(11)   

I retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 16 tilføjes følgende punktum:

»Disse retningslinjer finder imidlertid anvendelse på virksomheder, der ikke var kriseramte pr. 31. december 2019, men som blev kriseramte virksomheder i perioden fra den 1. januar 2020 til den 30. juni 2021.«

b)

Punkt 108 affattes således:

»108.

Disse retningslinjer gælder for perioden frem til den 31. december 2021. De skal imidlertid bane vej for realiseringen af de mål, der er fastsat i 2030-rammen (7). Navnlig forventes det, at i perioden mellem 2020 og 2030 bliver allerede eksisterende vedvarende energikilder »grid-competitive«, hvilket indebærer, at tilskud og undtagelser fra balanceringsforpligtelser bør udfases degressivt. Disse retningslinjer er i overensstemmelse med dette mål og vil sikre overgangen til et omkostningseffektivt resultat gennem markedsbaserede mekanismer.«

c)

Punkt 246 affattes således:

»246.

Disse retningslinjer anvendes fra den 1. juli 2014 og erstatter de retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse, der blev offentliggjort den 1. april 2008. De finder anvendelse indtil den 31. december 2021.«

d)

I bilag 4 foretages følgende ændringer:

i)

punkt 2 affattes således:

»2.

Med henblik på afsnit 3.7.2 kan medlemsstaterne anvende:

a)

det aritmetiske gennemsnit for de seneste tre år, for hvilke der findes tal for bruttoværditilvæksten

b)

det aritmetiske gennemsnit for de to år, der er valgt ud af de seneste tre år, for hvilke der foreligger tal for bruttoværditilvæksten, forudsat at denne metode anvendes på samme måde for alle støttemodtagere.

Kommissionen finder, at skiftet fra beregning efter metode a) til metode b) ikke udgør en anmeldelsespligtig ændring.«

ii)

punkt 5 affattes således:

»5.

Til beregning af virksomhedens elektricitetsforbrug gøres der brug af effektivitetsbenchmarks for branchens elektricitetsforbrug, hvis der foreligger sådanne. Hvis der ikke foreligger sådanne, kan medlemsstaterne anvende:

a)

det aritmetiske gennemsnit for de seneste tre år, for hvilke der foreligger tal

b)

det aritmetiske gennemsnit for de to år, der er valgt ud af de seneste tre år, for hvilke der foreligger tal, forudsat at denne metode anvendes på samme måde for alle støttemodtagere.

Kommissionen finder, at skiftet fra beregning efter metode a) til metode b) ikke udgør en anmeldelsespligtig ændring.«

(12)   

I rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder affattes punkt 135 således:

»135.

Kommissionen vil anvende disse rammebestemmelser med virkning fra den 1. august 2014 til den 31. december 2023.«

(13)   

I meddelelsen om kriterier for analysen af, hvorvidt statsstøtte til fremme af gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er forenelig med det indre marked, foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 10, litra a), tilføjes følgende punktum:

»Disse retningslinjer finder imidlertid anvendelse på virksomheder, der ikke var kriseramte pr. 31. december 2019, men som blev kriseramte virksomheder i perioden fra den 1. januar 2020 til den 30. juni 2021.«

b)

Punkt 50 affattes således:

»50.

Denne meddelelse anvendes fra den 1. juli 2014 til den 31. december 2021.«

(14)   

I meddelelsen fra Kommissionen om forlængelse af meddelelsen fra Kommissionen til medlemsstaterne om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kortfristet eksportkreditforsikring foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 6 affattes således:

»6.

I betragtning af behovet for kontinuitet og retssikkerhed i behandlingen af statsstøtte inden for kortfristet eksportkreditforsikring bør den nuværende meddelelse anvendes indtil den 31. december 2021. Derved tilpasses dens udløbsdato med hovedparten af de retningslinjer for statsstøtte, der er vedtaget i henhold til programmet om modernisering af EU's statsstøttepolitik.«

b)

Punkt 15 affattes således:

»15.

Kommissionen har besluttet at fortsætte med at anvende den nuværende meddelelse indtil den 31. december 2021.«

(15)   

I rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation tilføjes følgende punktum i punkt 10:

»Disse rammebestemmelser finder imidlertid anvendelse på virksomheder, der ikke var kriseramte pr. 31. december 2019, men som blev kriseramte virksomheder i perioden fra den 1. januar 2020 til den 30. juni 2021.«


(1)  Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020 (EUT C 209 af 23.7.2013, s. 1).

(2)  Meddelelse fra Kommissionen — EU-retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikofinansieringsinvesteringer (EUT C 19 af 22.1.2014, s. 4).

(3)  Meddelelse fra Kommissionen — Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 (EUT C 200 af 28.6.2014, s. 1).

(4)  Meddelelse fra Kommissionen — Rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder (EUT C 249 af 31.7.2014, s. 1).

(5)  Meddelelse fra Kommissionen — Kriterier for analysen af, hvorvidt statsstøtte til fremme af gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er forenelig med det indre marked (EUT C 188 af 20.6.2014, s. 4).

(6)  EUT C 392 af 19.12.2012, s. 1.

(7)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Politikramme for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030 (COM(2014) 15 final) af 22.1.2014.