17.1.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 16/4


Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (1): Underretning om de foranstaltninger, der er vedtaget af medlemsstaterne i henhold til artikel 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 og 22

(2020/C 16/04)

I henhold til artikel 5, 6, 8, 9, 10, 17 og 22 i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 ("forordningen") skal de foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer for at gennemføre forordningen, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Endvidere har Kommissionen og medlemsstaterne besluttet også at offentliggøre yderligere oplysninger om de foranstaltninger, som medlemsstaterne har indført i henhold til artikel 4 for at sikre, at eksportørerne har adgang til omfattende oplysninger om de kontrolforanstaltninger, der gælder i EU.

1.   OPLYSNINGER INDGIVET AF MEDLEMSSTATERNE I HENHOLD TIL FORORDNINGENS ARTIKEL 4, STK. 5 (KRAV OM TILLADELSE TIL UDFØRSEL AF PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE, DER IKKE ER OPFØRT PÅ LISTEN I BILAG I)

En medlemsstat kan i medfør af artikel 4, stk. 5, udvide anvendelsen af artikel 4, stk. 1, til også at omfatte ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse, hvis eksportøren har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser.

I henhold til forordningens artikel 4, stk. 6, underretter de medlemsstater, der ved anvendelse af artikel 4, stk. 5 kræver tilladelse til udførsel for et produkt med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, om nødvendigt de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom. Nedenstående tabel giver en oversigt over de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet, og som er blevet meddelt til Kommissionen. De detaljerede foranstaltninger, som er blevet meddelt til Kommissionen, er anført umiddelbart herefter.

Medlemsstat

Har medlemsstaten vedtaget national lovgivning, i henhold til hvilken der kræves tilladelse i henhold til artikel 4, stk. 5?

BELGIEN

JA, delvist

BULGARIEN

NEJ

TJEKKIET

NEJ

DANMARK

NEJ

TYSKLAND

NEJ

ESTLAND

NEJ

IRLAND

JA

GRÆKENLAND

NEJ

SPANIEN

NEJ

FRANKRIG

NEJ

KROATIEN

NEJ

ITALIEN

NEJ

CYPERN

NEJ

LETLAND

NEJ

LITAUEN

NEJ

LUXEMBOURG

JA

UNGARN

JA

ΜΑLTA

NEJ

NEDERLANDENE

NEJ

ØSTRIG

JA

POLEN

NEJ

PORTUGAL

NEJ

RUMÆNIEN

NEJ

SLOVENIEN

NEJ

SLOVAKIET

NEJ

FINLAND

JA

SVERIGE

NEJ

DET FORENEDE KONGERIGE

JA

1.1.   Belgien

Der kræves en udførselstilladelse i regionen Flandern og regionen Vallonien for udførsel af ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse, hvis en eksportør har begrundet mistanke om, at disse produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser.

(Artikel 5 i den flamske regerings dekret af 14. marts 2014 om udførsel, transit og overførsel af produkter med dobbelt anvendelse og levering af teknisk bistand (Belgiens statstidende af 2. maj 2014); artikel 4 i den vallonske regerings dekret af 6. februar 2014 om udførsel, transit og overførsel af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (Belgiens statstidende af 19. februar 2014)).

1.2.   Irland

Der kræves en udførselstilladelse for udførsel af ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse, hvis en eksportør har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser.

(Bestemmelse 7 i bekendtgørelse af 2009 om eksportkontrol (Produkter med dobbelt anvendelse) (S.I. nr. 443 af 2009).

1.3.   Luxembourg

Der kræves en udførselstilladelse for udførsel af ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse, hvis en eksportør har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser.

(Artikel 45, stk. 1 i lov af 27. juni 2018 om eksportkontrol).

1.4.   Ungarn

Der kræves en udførselstilladelse for udførsel af ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse, hvis en eksportør har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser.

(§ 7 i regeringsdekret nr. 13 af 2011 om tilladelse til udenrigshandel med produkter med dobbelt anvendelse).

1.5.   Østrig

Der kræves en udførselstilladelse for udførsel af ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse, hvis en eksportør har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser.

(Artikel 5 i den østrigske forordning af 2011 om udenrigshandel (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II nr. 343/2011, offentliggjort den 28. oktober 2011).

1.6.   Finland

Der kræves en udførselstilladelse for udførsel af ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse, hvis en eksportør har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser.

(§ 4.4 i lov 562/1996).

1.7.   Det Forenede Kongerige

Der kræves en udførselstilladelse for udførsel af ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse, hvis en eksportør har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser.

(Artikel 6, stk. 1 og 2, og artikel 26 i bekendtgørelsen om eksportkontrol af 2008 (S.I.2008/3231)).

2.   OPLYSNINGER INDGIVET AF MEDLEMSSTATERNE I HENHOLD TIL FORORDNINGENS ARTIKEL 5, STK. 2 (UDVIDELSE AF KONTROLLEN MED MÆGLERVIRKSOMHED)

I henhold til forordningens artikel 5, stk. 2, sammenholdt med artikel 5, stk. 4, skal Kommissionen offentliggøre de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet til at udvide anvendelsen af artikel 5, stk. 1, til også at omfatte ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser og til produkter med dobbelt anvendelse til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

Nedenstående tabel giver en oversigt over de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet, og som er blevet meddelt til Kommissionen. De detaljerede foranstaltninger, som er blevet meddelt til Kommissionen, er anført umiddelbart herefter.

Medlemsstat

Er anvendelsen af kontrollen med mæglervirksomhed, jf. artikel 5, stk. 1, blevet udvidet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2?

BELGIEN

NEJ

BULGARIEN

JA

TJEKKIET

JA

DANMARK

NEJ

TYSKLAND

NEJ

ESTLAND

JA

IRLAND

JA

GRÆKENLAND

JA

SPANIEN

JA

FRANKRIG

NEJ

KROATIEN

JA

ITALIEN

JA

CYPERN

NEJ

LETLAND

JA

LITAUEN

NEJ

LUXEMBOURG

JA

UNGARN

JA

ΜΑLTA

NEJ

NEDERLANDENE

JA

ØSTRIG

JA

POLEN

NEJ

PORTUGAL

NEJ

RUMÆNIEN

JA

SLOVENIEN

NEJ

SLOVAKIET

NEJ

FINLAND

JA

SVERIGE

NEJ

DET FORENEDE KONGERIGE

NEJ

2.1.   Bulgarien

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I til forordningen, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 2, omhandlede anvendelser, og som ikke er opført i bilag I til forordningen, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(Artikel 34, stk. 4, i lov om eksportkontrol med forsvarsrelaterede produkter og produkter og teknologier med dobbelt anvendelse, Bulgariens statstidende nr. 26 af 29. marts 2011, med virkning fra 30. juni 2012).

2.2.   Tjekkiet

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, hvis den kompetente myndighed har meddelt mægleren, at produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført i bilag I til forordningen, helt eller delvist er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser, eller at produkter med dobbelt anvendelse helt eller delvist er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser.

(Artikel 3 i lov nr. 594/2004 om gennemførelse af den europæiske fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (som ændret)).

2.3.   Estland

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, som har karakter af strategiske produkter på grund af deres endelige anvendelser eller slutbrugere, og hensynet til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder, selv om de ikke er opført på listen over strategiske produkter.

(Artikel 6, stk. 7, i loven om strategiske produkter).

2.4.   Irland

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført i bilag I til forordningen, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser og til produkter med dobbelt anvendelse til de i forordningens artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(Afsnit 8, litra a) og b), i bekendtgørelse nr. 443 af 2009 om eksportkontrol (Produkter med dobbelt anvendelse), som ændret).

2.5.   Grækenland

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(§ 3.2.3 i ministeriel afgørelse nr. 121837/e3/21837/28-9-2009).

2.6.   Spanien

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, når produkterne helt eller delvist er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 1 og artikel 4, stk. 2., omhandlede anvendelser og bestemmelsessteder.

(Artikel 2, stk. 3, litra a), og artikel 2, stk. 3, litra b), i kongelig anordning 679/2014 af 1. august om kontrol med udenrigshandelen med forsvarsmateriel og andet materiel og produkter og teknologi med dobbelt anvendelse).

2.7.   Kroatien

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, hvis den kompetente myndighed har meddelt mægleren, at produkter med dobbelt anvendelse helt eller delvist er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 4, stk. 2, omhandlede anvendelser.

(Lov om kontrol med produkter med dobbelt anvendelse (OG 80/11 i 68/2013)).

2.8.   Italien

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, når produkterne helt eller delvist er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1 eller artikel 4, stk. 2, omhandlede anvendelser.

(Artikel 9 i lovdekret nr. 221/2017 af 15. december 2017, der har været i kraft siden 1. februar 2018).

2.9.   Letland

I overensstemmelse med den lettiske lov om omsætning af strategiske produkter kontrolleres alle former for mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, uanset deres anvendelse.

(Artikel 5, stk. 7, i lov af 21. juni 2007 om omsætning af strategiske produkter).

2.10.   Luxembourg

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser, og til de i forordningens artikel 4, stk. 2., omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(Artikel 42, stk. 1, i lov af 27. juni 2018 om eksportkontrol).

2.11.   Ungarn

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I til forordningen, når produkterne er eller kan være beregnet til militær endelig anvendelse og bestemmelsessteder som omhandlet i forordningens artikel 4, stk. 2, og for produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, når produkterne er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1 og stk. 2, omhandlede anvendelser.

(§ 17.1 i regeringsdekret nr. 13 af 2011 om tilladelse til udenrigshandel med produkter med dobbelt anvendelse).

2.12.   Nederlandene

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført i bilag I til forordningen, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser, og til produkter med dobbelt anvendelse, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(Lov om strategiske tjenesteydelser – Wet strategische diensten)

Der kræves også en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med 37 kemiske stoffer, når bestemmelsesstedet er Irak, uanset den specifikke modtager eller slutbruger.

(Dekret om produkter med dobbelt anvendelse Irak – Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).

2.13.   Østrig

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, hvis den kompetente myndighed har meddelt mægleren, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 4, stk. 2, omhandlede anvendelser.

(Artikel 15, stk. 1, i loven om udenrigshandel af (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. nr. 26/2011)).

2.14.   Rumænien

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, hvis de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 4, stk. 2, omhandlede anvendelser.

(Artikel 14, stk. 2, i hastedekret nr. 119 af 23. december 2010 (GEO nr. 119/2010) om kontrolordningen for transaktioner med produkter med dobbelt anvendelse).

2.15.   Finland

Der kræves tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I til forordningen, hvis den kompetente myndighed har meddelt mægleren, at produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 2, omhandlede anvendelser, og til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, hvis kompetente myndighed har meddelt mægleren, at produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(§ 3.2 og § 4.1 i lov nr. 562/1996).

3.   OPLYSNINGER INDGIVET AF MEDLEMSSTATERNE I HENHOLD TIL FORORDNINGENS ARTIKEL 5, STK. 3 (UDVIDELSE AF KONTROLLEN MED MÆGLERVIRKSOMHED)

I henhold til artikel 5, stk. 3, sammenholdt med artikel 5, stk. 4, i forordningen skal Kommissionen offentliggøre de foranstaltninger, som medlemsstater, der kræver tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, har truffet, hvis mægleren har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Nedenstående tabel giver en oversigt over de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet, og som er blevet meddelt til Kommissionen. De detaljerede foranstaltninger, som er blevet meddelt til Kommissionen, er anført umiddelbart herefter.

Medlemsstat

Er kontrollen med mæglervirksomhed blevet udvidet som fastsat i artikel 5, stk. 3?

BELGIEN

NEJ

BULGARIEN

JA

TJEKKIET

JA

DANMARK

NEJ

TYSKLAND

NEJ

ESTLAND

JA

IRLAND

JA

GRÆKENLAND

JA

SPANIEN

JA

FRANKRIG

NEJ

KROATIEN

JA

ITALIEN

JA

CYPERN

NEJ

LETLAND

JA

LITAUEN

NEJ

LUXEMBOURG

JA

UNGARN

JA

ΜΑLTA

NEJ

NEDERLANDENE

JA

ØSTRIG

JA

POLEN

NEJ

PORTUGAL

NEJ

RUMÆNIEN

JA

SLOVENIEN

NEJ

SLOVAKIET

NEJ

FINLAND

JA

SVERIGE

NEJ

DET FORENEDE KONGERIGE

NEJ

3.1.   Bulgarien

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, hvis mægleren har begrundet mistanke om, at produkterne er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(Artikel 47 i lov om eksportkontrol med forsvarsrelaterede produkter og produkter og teknologier med dobbelt anvendelse (offentliggjort i Bulgariens statstidende nr. 26 af 29. marts 2011).

3.2.   Tjekkiet

Hvis en mægler har begrundet mistanke om, at produkter med dobbelt anvendelse er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser, skal mægleren underrette den kompetente myndighed, som kan beslutte at kræve tilladelse.

(Artikel 3, stk. 4, i lov nr. 594/2004 om gennemførelse af den europæiske fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (som ændret)).

3.3.   Estland

Hvis en mægler har begrundet mistanke om, at produkter med dobbelt anvendelse er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser, skal mægleren ufortøvet underrette kommissionen for strategiske produkter (SGC), politimyndigheder eller sikkerhedsmyndigheder herom. Efter en sådan underretning kan SGC beslutte at kræve tilladelse.

(§ 77 i loven om strategiske produkter).

3.4.   Irland

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, hvis mægleren har begrundet mistanke om, at produkterne er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(Afsnit 9 i bekendtgørelse nr. 443 af 2009 om eksportkontrol (Produkter med dobbelt anvendelse).

3.5.   Grækenland

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, hvis mægleren har begrundet mistanke om, at produkterne er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(§ 3.2.2 i ministeriel afgørelse nr. 121837/e3/21837/28-9-2009).

3.6.   Spanien

Hvis en mægler har begrundet mistanke om, at de produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført i bilag I til forordningen, og for hvilke vedkommende tilbyder mæglervirksomhed, helt eller delvist er bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1 eller 2, omhandlede anvendelser og bestemmelsessteder, skal mægleren underrette den kompetente myndighed, som herefter afgør, om der skal stilles krav om tilladelse til at udøve denne mæglervirksomhed.

(Artikel 2, stk. 3, litra c), i kongelig anordning 679/2014 af 1. august 2014 om kontrol med udenrigshandelen med forsvarsmateriel og andet materiel og produkter og teknologi med dobbelt anvendelse).

3.7.   Kroatien

Hvis en mægler har begrundet mistanke om, at produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført i bilag I til forordningen, er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 4, stk. 2, omhandlede anvendelser, skal mægleren underrette den kompetente myndighed, som herefter kan afgøre, om der skal kræves tilladelse.

(§ 3 i lov om kontrol med produkter med dobbelt anvendelse (OG 80/11 i 68/2013)).

3.8.   Italien

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført i bilag I til forordningen, hvis mægleren har begrundet mistanke om, at produkterne er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(Artikel 9 i lovdekret nr. 221/2017 af 15. december 2017, der har været i kraft siden 1. februar 2018).

3.9.   Letland

I overensstemmelse med den lettiske lov om omsætning af strategiske produkter kontrolleres alle mæglervirksomhedstransaktioner med produkter med dobbelt anvendelse, uanset deres anvendelse.

(Artikel 5, stk. 7, i lov af 21. juni 2007 om omsætning af strategiske produkter).

3.10.   Luxembourg

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført i bilag I til forordningen, hvis mægleren har begrundet mistanke om, at produkterne er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(Artikel 42, stk. 2, lov af 27. juni 2018 om eksportkontrol).

3.11.   Ungarn

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, hvis mægleren har begrundet mistanke om, at produkterne er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(§ 17, stk. 2, i regeringsdekret nr. 13 af 2011 om tilladelse til udenrigshandel med produkter med dobbelt anvendelse).

3.12.   Nederlandene

Der kræves tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med opførte produkter med dobbelt anvendelse, når produkterne er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(Artikel 4a, stk. 5, i lov om strategiske tjenesteydelser – Wet strategische diensten).

3.13.   Østrig

Hvis en mægler har begrundet mistanke om, at produkter med dobbelt anvendelse er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser, skal mægleren underrette den kompetente myndighed, som kan beslutte at kræve tilladelse.

(Artikel 5 i første udenrigshandelsforordning af 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II nr. 343/2011, offentliggjort den 28. oktober 2011).

3.14.   Rumænien

Der kræves en tilladelse til at drive mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, hvis mægleren har begrundet mistanke om, at produkterne er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Artikel 14, stk. 3, i hastedekret nr. 119 af 23. december 2010 (GEO nr. 119/2010) om kontrolordningen for transaktioner med produkter med dobbelt anvendelse).

3.15.   Finland

Hvis en mægler har begrundet mistanke om, at produkter med dobbelt anvendelse er eller kan være bestemt til en af de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser, skal mægleren underrette den kompetente myndighed, som kan beslutte at kræve tilladelse.

(§ 3.2, 4.4, i lov 562/1996).

4.   OPLYSNINGER INDGIVET AF MEDLEMSSTATERNE I HENHOLD TIL FORORDNINGENS ARTIKEL 6, STK. 2 (UDVIDELSE AF TRANSITKONTROLLER)

I henhold til artikel 6, stk. 2, sammenholdt med artikel 6, stk. 4, i forordningen skal Kommissionen offentliggøre de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet for at give deres kompetente myndigheder beføjelse til i individuelle tilfælde at kræve tilladelse til den specifikke transit af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1.

Nedenstående tabel giver en oversigt over de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet, og som er blevet meddelt til Kommissionen. Nærmere oplysninger om foranstaltningerne fremgår af det følgende.

Medlemsstat

Er bestemmelserne om transitkontrol i artikel 6, stk. 1, blevet udvidet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2?

BELGIEN

JA, delvist

BULGARIEN

JA

TJEKKIET

NEJ

DANMARK

NEJ

TYSKLAND

JA

ESTLAND

JA

IRLAND

JA

GRÆKENLAND

JA

SPANIEN

NEJ

FRANKRIG

NEJ

KROATIEN

JA

ITALIEN

JA

CYPERN

NEJ

LETLAND

NEJ

LITAUEN

NEJ

LUXEMBOURG

JA

UNGARN

JA

ΜΑLTA

NEJ

NEDERLANDENE

NEJ

ØSTRIG

JA

POLEN

NEJ

PORTUGAL

NEJ

RUMÆNIEN

JA

SLOVENIEN

NEJ

SLOVAKIET

NEJ

FINLAND

JA

SVERIGE

NEJ

DET FORENEDE KONGERIGE

JA

4.1.   Belgien

Der kan kræves tilladelse til transit af opførte produkter med dobbelt anvendelse i regionen Flandern og regionen Vallonien, når myndigheden underretter formidleren, eller når formidleren har begrundet mistanke om, at produkterne helt eller delvist er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(Artikel 6 og 7 i den flamske regerings dekret af 14. marts 2014 om udførsel, transit og overførsel af produkter med dobbelt anvendelse og levering af teknisk bistand (Belgiens statstidende af 2. maj 2014); artikel 5 og 6 i den vallonske regerings dekret af 6. februar 2014 om udførsel, transit og overførsel af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (Belgiens statstidende af 19. februar 2014)).

4.2.   Bulgarien

Der kan kræves tilladelse til transit af opførte produkter med dobbelt anvendelse, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(Artikel 48-50 i lov om eksportkontrol med forsvarsrelaterede produkter og produkter og teknologier med dobbelt anvendelse, Bulgariens statstidende nr. 26 af 29. marts 2011).

4.3.   Tyskland

Der kan kræves tilladelse til transit af opførte produkter med dobbelt anvendelse, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(Afsnit 44 i den tyske forordning om udenrigshandel - AussenwirtschaftsverordnungAWV).

4.4   Estland

Der kan kræves tilladelse til transit af opførte produkter med dobbelt anvendelse, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(§ 3, 6 og 7 i loven om strategiske produkter).

4.5.   Irland

Der kan kræves tilladelse til transit af opførte produkter med dobbelt anvendelse, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(Afsnit 10 i bekendtgørelse nr. 443 af 2009 om eksportkontrol (Produkter med dobbelt anvendelse)).

4.6.   Grækenland

Der kan kræves tilladelse til transit af opførte produkter med dobbelt anvendelse, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(§ 3.3.2 i ministeriel afgørelse nr. 121837/e3/21837/28-9-2009).

4.7.   Kroatien

Der kan kræves en tilladelse til transit af opførte produkter med dobbelt anvendelse - også kaldet særlig transportlicens - når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(Lov om kontrol med produkter med dobbelt anvendelse (OG 80/11 i 68/2013)).

4.8.   Italien

Der kan kræves tilladelse til transit af opførte produkter med dobbelt anvendelse, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 1 og 2, omhandlede anvendelser.

(Artikel 7 i lovdekret nr. 221/2017 af 15. december 2017, der har været i kraft siden 1. februar 2018).

4.9.   Luxembourg

Der kan kræves tilladelse til transit af opførte produkter med dobbelt anvendelse, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(Artikel 43, stk. 1, i lov af 27. juni 2018 om eksportkontrol)

4.10.   Ungarn

Der kan kræves tilladelse til transit af opførte produkter med dobbelt anvendelse, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(§ 18 i regeringsdekret nr. 13 af 2011 om tilladelse til udenrigshandel med produkter med dobbelt anvendelse).

4.11.   Østrig

Der kan kræves tilladelse til transit af opførte produkter med dobbelt anvendelse, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(Artikel 15 i loven om udenrigshandel – Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011).

4.12.   Rumænien

Der kan kræves tilladelse til transit af opførte produkter med dobbelt anvendelse, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(Artikel 15, stk. 1, i hastedekret nr. 119 af 23. december 2010 (GEO nr. 119/2010) "om kontrolordningen for transaktioner vedrørende produkter med dobbelt anvendelse").

4.13.   Finland

Der kan kræves tilladelse til transit af opførte produkter med dobbelt anvendelse, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(§ 3, stk. 3, i lov 562/1996).

4.14.   Det Forenede Kongerige

Der kan kræves tilladelse til transit af opførte produkter med dobbelt anvendelse, når produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i forordningens artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

(Artikel 8, stk. 1, artikel 17 og 26 i bekendtgørelsen om eksportkontrol af 2008, som ændret ved bekendtgørelse om eksportkontrol (ændring) (nr. 3) 2009 (S.I. 2009/2151)).

5.   OPLYSNINGER INDGIVET AF MEDLEMSSTATERNE I HENHOLD TIL FORORDNINGENS ARTIKEL 6, STK. 3 (UDVIDELSE AF TRANSITKONTROLLER)

I henhold til forordningens artikel 6, stk. 3, sammenholdt med dens artikel 6, stk. 4, skal Kommissionen offentliggøre de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet til at udvide anvendelsen af artikel 6, stk. 1, til også at omfatte ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser og til at omfatte produkter med dobbelt anvendelse til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

Nedenstående tabel giver en oversigt over de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet, og som er blevet meddelt til Kommissionen. Nærmere oplysninger om foranstaltningerne fremgår af det følgende.

Medlemsstat

Er bestemmelserne om transitkontrol i artikel 6, stk. 1, blevet udvidet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3?

BELGIEN

JA, delvist

BULGARIEN

NEJ

TJEKKIET

JA

DANMARK

NEJ

TYSKLAND

NEJ

ESTLAND

JA

IRLAND

JA

GRÆKENLAND

JA

SPANIEN

JA

FRANKRIG

NEJ

KROATIEN

JA

ITALIEN

JA

CYPERN

JA

LETLAND

NEJ

LITAUEN

NEJ

LUXEMBOURG

JA

UNGARN

JA

ΜΑLTA

NEJ

NEDERLANDENE

JA

ØSTRIG

JA

POLEN

NEJ

PORTUGAL

NEJ

RUMÆNIEN

JA

SLOVENIEN

NEJ

SLOVAKIET

NEJ

FINLAND

JA

SVERIGE

NEJ

DET FORENEDE KONGERIGE

JA

5.1.   Belgien

Transit af ikke-opførte produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af de kompetente myndigheder i regionen Flandern og regionen Vallonien være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Transit af produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af de kompetente myndigheder i regionen Flandern og regionen Vallonien være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(Artikel 6 og 7 i den flamske regerings dekret af 14. marts 2014 om udførsel, transit og overførsel af produkter med dobbelt anvendelse og levering af teknisk bistand (Belgiens statstidende af 2. maj 2014), Artikel 5 og 6 i den vallonske regerings dekret af 6. februar 2014 om udførsel, transit og overførsel af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (Belgiens statstidende af 19. februar 2014).

5.2.   Tjekkiet

Transit af ikke-opførte produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Transit af produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(§ 13b i lov nr. 594/2004 om gennemførelse af den europæiske fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (1).

5.3.   Estland

Transit af ikke-opførte produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Transit af produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(§ 3, 6 og 7 i loven om strategiske produkter).

5.4.   Irland

Transit af ikke-opførte produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Transit af produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(Afsnit 11 i bekendtgørelse nr. 443 af 2009 om eksportkontrol (Produkter med dobbelt anvendelse)).

5.5.   Grækenland

Transit af ikke-opførte produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Transit af produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(§ 3.3.3 i ministeriel afgørelse nr. 121837/e3/21837/28-9-2009).

5.6.   Spanien

Transit af ikke-opførte produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Transit af produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(Artikel 11 i lov nr. 53/2007).

5.7.   Kroatien

Transit af ikke-opførte produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Transit af produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

((Lov om kontrol med produkter med dobbelt anvendelse (OG 80/11 i 68/2013)).

5.8.   Italien

Transit af ikke-opførte produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Transit af produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(Artikel 7 i lovdekret nr. 221/2017 af 15. december 2017, der har været i kraft siden 1. februar 2018).

5.9.   Cypern

Transit af ikke-opførte produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Transit af produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(Artikel 5, stk. 3, i ministeriel bekendtgørelse 312/2009).

5.10.   Luxembourg

Transit af ikke-opførte produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Transit af produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(Artikel 43, stk. 2, i lov af 27. juni 2018 om eksportkontrol)

Disse bestemmelser finder ikke anvendelse på transit af produkter med dobbelt anvendelse, der forsendes uden omladning eller ændring af transportmiddel (ingen omladning eller ændring af transportmiddel anses for at være forsendelse, for så vidt angår sikring af fragt, af varer på et skib eller luftfartøj, forudsat at varerne omlades på samme skib eller luftfartøj), og på transit af produkter med dobbelt anvendelse, for hvilke der allerede er en generel eksporttilladelse fra Den Europæiske Union.

(Artikel 43, stk. 3, i lov af 27. juni 2018 om eksportkontrol).

5.11.   Ungarn

Transit af ikke-opførte produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Transit af produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(§ 18 i regeringsdekret nr. 13 af 2011 om tilladelse til udenrigshandel med produkter med dobbelt anvendelse).

5.12.   Nederlandene

Transit af ikke-opførte produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Transit af produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(Artikel 4, litra a), nr. 1 og 2, i dekret om strategiske produkter – Besluit strategische goederen).

5.13.   Østrig

Transit af ikke-opførte produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Transit af produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(Artikel 15 i loven om udenrigshandel (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I nr. 26/2011)).

5.14.   Rumænien

Transit af ikke-opførte produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Transit af produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(Artikel 15, stk. 2, i hastedekret nr. 119 af 23. december 2010 (GEO nr. 119/2010).

5.15.   Finland

Transit af ikke-opførte produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Transit af produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(§ 3.3 og 4.1 i lov 562/1996)

5.16.   Det Forenede Kongerige

Transit af ikke-opførte produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Transit af produkter fra tredjelande med dobbelt anvendelse kan af den kompetente myndighed være underlagt forbud, hvis produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

(Artikel 8, stk. 2, artikel 17, stk. 3, og artikel 26 i bekendtgørelsen om eksportkontrol af 2008 som ændret ved bekendtgørelse om eksportkontrol (ændring) nr. 3 (Order 2009 - S.I.2009/2151)).

6.   OPLYSNINGER INDGIVET AF MEDLEMSSTATERNE I HENHOLD TIL FORORDNINGENS ARTIKEL 8 (UDVIDELSE AF KONTROLLEN TIL IKKE-OPFØRTE PRODUKTER AF HENSYN TIL DEN OFFENTLIGE SIKKERHED ELLER MENNESKERETTIGHEDER)

I henhold til artikel 8, stk. 4, skal Kommissionen offentliggøre de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet med henblik på at forbyde eller kræve tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført i bilag I, af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder.

Nedenstående tabel giver en oversigt over de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet, og som er blevet meddelt til Kommissionen. Nærmere oplysninger om foranstaltningerne fremgår af det følgende.

Medlemsstat

Er der gennemført yderligere kontrol med ikke-opførte produkter af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder, jf. artikel 8, stk. 1?

BELGIEN

NEJ

BULGARIEN

JA

TJEKKIET

JA

DANMARK

NEJ

TYSKLAND

JA

ESTLAND

JA

IRLAND

JA

GRÆKENLAND

NEJ

SPANIEN

NEJ

FRANKRIG

JA

KROATIEN

NEJ

ITALIEN

NEJ

CYPERN

JA

LETLAND

JA

LITAUEN

NEJ

LUXEMBOURG

JA

UNGARN

NEJ

ΜΑLTA

NEJ

NEDERLANDENE

JA

ØSTRIG

JA

POLEN

NEJ

PORTUGAL

NEJ

RUMÆNIEN

JA

SLOVENIEN

NEJ

SLOVAKIET

NEJ

FINLAND

NEJ

SVERIGE

NEJ

DET FORENEDE KONGERIGE

JA

6.1.   Bulgarien

Udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, kan ved ministerrådets afgørelse være underlagt tilladelse eller forbud af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder.

(Artikel 34, stk. 1, nr. 3, i lov om eksportkontrol med forsvarsrelaterede produkter og produkter og teknologier med dobbelt anvendelse, Bulgariens statstidende nr. 26 af 29. marts 2011).

6.2.   Tjekkiet

Udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført i bilag I til forordningen, kan ved ministeriel bekendtgørelse være underlagt tilladelse eller forbud, af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder.

(§ 3, stk. 1, litra d), i gennemførelseslov nr. 594/2004).

6.3.   Tyskland

Udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført i bilag I til forordningen, kan være underlagt krav om tilladelse eller forbud af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder.

(Afsnit 8, stk. 1, nr. 2, i forordning om udenrigshandel (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)).

Denne nationale foranstaltning finder anvendelse på følgende punkter på den tyske eksportkontrolliste:

– 2B909

Maskiner til flydeformning og maskiner med kombinerede flyde- og trykkeformningsfunktioner, der ikke kontrolleres af 2B009, 2B109 eller 2B209 inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 som ændret, og som har samtlige følgende egenskaber, samt specielt konstruerede komponenter hertil:

a)

de kan i henhold til producentens tekniske specifikation udstyres med numeriske styringsenheder, computerstyring eller playback-styring, og

b)

har en valsekraft på mere end 60 kN, hvis købslandet eller bestemmelseslandet er Syrien.

– 2B952

Følgende udstyr, der kan bruges til håndtering af biologiske stoffer, der ikke er underlagt kontrol i henhold til 2B352 inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 som ændret, hvis købslandet eller bestemmelseslandet er Iran, Nordkorea eller Syrien:

a)

gæringsanlæg, der kan anvendes til dyrkning af patogene "mikroorganismer" eller vira, eller som kan producere toksiner uden udledning af aerosol, og som har en samlet kapacitet på mindst 10 liter

b)

omrøringsudstyr til gæringsanlæg, der er underlagt kontrol i henhold til 2B352(a) inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 som ændret.

Teknisk note:

Gæringsanlæg omfatter bioreaktorer, kemostater og systemer med kontinuerlig gennemstrømning.

– 2B993

Udstyr til udfældning af metalliske belægninger til følgende ikke-elektroniske substrater og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil, hvis købslandet eller bestemmelseslandet er Iran:

a)

produktionsudstyr til kemisk dampudfældning (CVD)

b)

produktionsudstyr til fysisk dampudfældning med elektronstråle (EB-PVD)

c)

produktionsudstyr til udfældning ved hjælp af induktions- eller modstandsopvarmning.

– 5A902

Overvågningssystemer, udstyr og komponenter til IKT (informations- og kommunikationsteknologi) til offentlige net, hvor bestemmelsesstedet ligger uden for Den Europæiske Unions toldområde og uden for de områder, der er anført i del 2, bilag IIa, i forordning (EF) nr. 428/2009, som følger:

a)

Overvågningscentre (retshåndhævende overvågningsfaciliteter) for lovlig aflytning (LI, f.eks. efter ETSI ES 201 158, ETSI ES 201 671 eller tilsvarende standarder, specifikationer eller standarder), og specielt designede komponenter hertil

b)

Retentionssystemer eller anordninger for opkaldsdata (f.eks. Intercept Related Information, IRI, i henhold til ETSI TS 102 656 eller tilsvarende standarder eller specifikationer), og specielt konstruerede komponenter hertil.

Teknisk note:

Opkaldsdata omfatter information om signal, oprindelse og bestemmelsessted (f.eks. telefonnumre, IP- eller MAC-adresser osv.), dato og klokkeslæt og geografisk oprindelse for kommunikationen.

Bemærk:

5A902 lægger ikke eksportkontrol på systemer eller udstyr, der er specielt designet til følgende formål:

a)

fakturering

b)

dataindsamlingsfunktioner inden for netelementer (f.eks. Exchange eller HLR)

c)

tjenestekvalitet for net (Quality of Service – QoS) eller

d)

brugertilfredshed (kvaliteten af erfaringer – QoE)

e)

drift hos telekommunikationstjenester (tjenesteydere)

5A911

Basisstationer til digital "trunkeret radio", hvis købslandet eller bestemmelseslandet er Sudan eller Sydsudan.

Teknisk note:

"Trunkeret radio" er en mobil radiokommunikationsprocedure med mobilabonnenter, som får tildelt frekvensbånd til kommunikation. Digital "trunkeret radio" (f.eks. TETRA – terrestrial trunked radio) benytter digital modulation.

– 5D902

"Software", hvor bestemmelsesstedet ligger uden for Unionens toldområde og uden for de områder, der er nævnt i bilag IIa, del 2, i forordning (EF) nr. 428/2009 som følger:

a)

"software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af anlæg, funktioner eller ydeevneparametre, der er underlagt kontrol i henhold til position 5A902

b)

"software", der er specielt udviklet eller modificeret til opnåelse karakteristika, funktioner eller ydeevneparametre, der er underlagt kontrol i henhold til position 5A902.

– 5D911

"Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "brug" af udstyr, der er underlagt kontrol i henhold til position 5A911, hvis købslandet eller bestemmelseslandet er Sudan eller Sydsudan.

– 5E902

"Teknologi" iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling", "produktion" og "brug" af anlæg, funktioner eller karakteristika for metodens ydeevne kontrolleret i henhold til 5A902, eller "software", der er underlagt kontrol i henhold til position 5D902, hvis bestemmelsesstedet ligger uden for Den Europæiske Unions toldområde og uden for de områder, der er nævnt i bilag IIa, del 2, i forordning (EF) nr. 428/2009.

– 6A908

Radarbaserede navigations- eller overvågningssystemer til regulering af skibs- eller flytrafik, der ikke er underlagt kontrol i henhold til 6A008 eller 6A108 inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 som ændret, og specielt konstruerede komponenter hertil, hvis købslandet eller bestemmelseslandet er Iran.

– 6D908

"Software" specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt kontrol i henhold til 6A908, hvis købslandet eller bestemmelseslandet er Iran.

– 9A991

Følgende landkøretøjer, som ikke er omfattet af del I A i udførselskontrollisten:

a)

nedbyggede trailere og sættevogne, der har en lasteevne på over 25 000 kg og under 70 000 kg, eller som har et eller flere militære kendetegn og kan benyttes til transport af de køretøjer, der er underlagt kontrol i henhold til del I A, position 0006, samt trækkere til transport heraf, som har et eller flere militære kendetegn, hvis købslandet eller bestemmelseslandet er Iran, Libyen, Myanmar, Nordkorea, Pakistan, Somalia eller Syrien

Bemærk:

Under trækkere i den i 9A991a gældende betydning henhører alle køretøjer med en primær trækfunktion

b)

andre lastbiler og terrængående køretøjer, som har et eller flere militære kendetegn, hvis købslandet eller bestemmelseslandet er Iran, Libyen, Myanmar, Nordkorea, Somalia eller Syrien.

Note 1: Ved militære kendetegn under 9A991 forstås:

a)

vadeevne på 1,2 m eller derover

b)

affutager til geværer og andre våben

c)

holdere til camouflagenet

d)

tagprojektører, runde med skyde- eller svingdæksel

e)

militær emaljebelægning

f)

anhængertræk i forbindelse med såkaldt NATO-kabelsko.

Note 2:9A991 lægger ikke eksportkontrol på landkøretøjer, når brugere heraf benytter dem til personlig brug.

– 9A992

Følgende lastbiler:

a)

terrængående køretøjer med en lasteevne på over 1 000 kg, hvis købslandet eller bestemmelseslandet er Nordkorea

b)

lastbiler med tre aksler eller derover og en tilladt totalvægt på mere end 20 000 kg, hvis købslandet eller bestemmelseslandet er Iran eller Syrien.

– 9A993

Helikoptere, kraftoverførselssystemer til helikoptere, gasturbinemotorer og hjælpemotorenheder (APU) til brug i helikoptere og specielt konstruerede komponenter hertil, hvis købslandet eller bestemmelseslandet er Cuba, Iran, Libyen, Myanmar, Nordkorea, Somalia eller Syrien.

– 9A994

Luftafkølede motorenheder (flymotorer) med slagvolumen på 100 cm3 eller derover og 600 cm3 eller derunder, som kan anvendes i ubemandede "luftfartøjer", og specielt konstruerede komponenter hertil, hvis købslandet eller bestemmelseslandet er Iran.

– 9E991

"Teknologi" i henhold til den generelle teknologinote til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er underlagt kontrol i henhold til 9A993, hvis købslandet eller bestemmelseslandet er Cuba, Iran, Libyen, Myanmar, Nordkorea eller Syrien.

– 9E992

"Teknologi" iflg. den generelle teknologinote til "produktion" af "ubemandede luftfartøjer" ("UAV"), bortset fra teknologi, der er underlagt kontrol i henhold til 9E101b, inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 som ændret, hvis bestemmelsesstedet ligger uden for Den Europæiske Unions toldområde og uden for de områder, der er anført i del 2 i bilag IIa til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009.

Kravet i afsnit 5, litra d), i AWV om tilladelse til udførsel for ikke-opførte produkter finder fortsat anvendelse i afsnit 9 i AWV.

I henhold til afsnit 6 i loven om udenrigshandel (Aussenwirtschaftsgesetz - AWG), kan der ved administrativ retsakt indføres begrænsninger for transaktioner, retlige transaktioner og retsakter eller handlepligter med henblik på imødegåelse af specifikke farer i enkelte tilfælde for f.eks. den offentlige sikkerhed i Forbundsrepublikken Tyskland, fredelig sameksistens mellem befolkninger, Forbundsrepublikken Tysklands udenrigspolitiske forbindelser, den offentlige orden og den offentlige sikkerhed i Forbundsrepublikken Tyskland.

6.4.   Estland

Udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, kan ved beslutning fra udvalget for strategiske produkter, være underlagt tilladelse eller forbud af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder.

(§ 2, stk. 11, og § 6, stk. 2, i loven om strategiske produkter).

6.5.   Irland

Udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, kan være underlagt tilladelse eller forbud af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder.

(Afsnit 12, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 443 af 2009 om eksportkontrol (Produkter med dobbelt anvendelse), som ændret).

6.6.   Frankrig

Udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, kan være underlagt tilladelse eller forbud af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder. (Dekret nr. 2010-292).

Der er indført kontrol med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse ved følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse af 31. juli 2014 om udførsel af visse helikoptere og reservedele dertil til tredjelande (offentliggjort i Den Franske Republiks officielle tidende af 8. august 2014) og bekendtgørelse af 31. juli 2014 om udførsel af tåregas og midler til brug under optøjer til tredjelande (offentliggjort i Den Franske Republiks statstidende af 8. august 2014).

6.7.   Cypern

Udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, kan af ministeriet for energi, handel, industri og turisme være underlagt tilladelse eller forbud af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder.

(artikel 5, stk. 3, og artikel 10, litra c), i bekendtgørelse nr. 312/2009).

6.8.   Letland

Udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, kan af udvalget for strategiske produkter være underlagt tilladelse eller forbud af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder.

((Ministerrådets bekendtgørelse nr. 645 af 25. september 2007 - "bekendtgørelse om den nationale liste over strategiske produkter og tjenesteydelser" - udstedt i henhold til artikel 3, del 1, i "loven om håndtering af strategiske produkter").

National kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse finder anvendelse på den nationale liste over strategiske produkter og tjenesteydelser (bilaget til bekendtgørelse nr. 645), findes på følgende websted:

https://likumi.lv/doc.php?id=163892.

6.9.   Luxembourg

Udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, kan være underlagt tilladelse eller forbud af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder.

En eksportør, som kender til eller har mistanke om, at en sådan udførsel eller sådanne produkter påvirker eller vil kunne påvirke Storhertugdømmet Luxembourgs nationale eller internationale sikkerhed eller beskyttelsen af menneskerettighederne, underretter handels- og udenrigsministrene, som underretter eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant om, hvorvidt det er nødvendigt at anmode om tilladelse eller ej.

(Artikel 45, stk. 2, i lov af 27. juni 2018).

6.10.   Nederlandene

Udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, kan af udenrigsministeriet være underlagt tilladelse eller forbud af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder.

(Artikel 4 i dekret om strategiske produkter – Besluit strategische goederen)

Der er indført national kontrol med udførsel af produkter til intern undertrykkelse og mæglertjenesteydelser til Syrien og med udførsel af produkter til intern undertrykkelse til Egypten og Ukraine.

(Dekret om varer med dobbelt anvendelse – Regeling goederen voor tweeërlei gebruik).

Der er indført krav om udførselstilladelse for 37 kemiske stoffer, hvis destinationen er Irak, uanset den specifikke modtager eller slutbruger.

(Dekret om varer med dobbelt anvendelse, Irak – Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak)

6.11.   Østrig

Udførsel eller transit af produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, kan være underlagt tilladelse eller forbud af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder.

(Artikel 20 i loven om udenrigshandel (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl I nr. 26/2011)).

6.12.   Rumænien

Udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, kan være underlagt tilladelse eller forbud af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder.

(Artikel 7 i hastedekret nr. 119 af 23. december 2010 (GEO nr. 119/2010) om kontrolordningen for transaktioner med produkter med dobbelt anvendelse).

6.13.   Det Forenede Kongerige

Udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, som ikke er opført i bilag I til forordningen, kan være underlagt tilladelse eller forbud af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder.

(Bekendtgørelsen om eksportkontrol af 2008).

Listen over produkter med dobbelt anvendelse, som er underlagt kontrol i Det Forenede Kongerige, fremgår af tabel 3 i bekendtgørelsen om eksportkontrol af 2008 (S.I. 2008/3231), som ændret ved bekendtgørelsen om eksportkontrol (ændring) (nr. 2) af 2010 (S.I. 2010/2007) og ved bekendtgørelsen om eksportkontrol (ændring) (nr. 2) af 2019 (S.I. 2019/1159), som følger:

 

TABEL 3

Tabel, der er omhandlet i artikel 2 og 4 i bekendtgørelsen om eksportkontrol af 2008KONTROLLEN MED PRODUKTER, SOFTWARE OG TEKNOLOGI MED DOBBELT ANVENDELSE I DET FORENEDE KONGERIGE

Bemærk: I denne tabel er fastlagte termer angivet i anførselstegn

Definitioner

I denne tabel forstås ved:

"Udvikling": alle stadier forud for "produktion" (f.eks. konstruktion, konstruktionsforskning, konstruktionsanalyser, konstruktionsprincipper, samling og afprøvning af prototyper, forsøgsproduktionsplaner, konstruktionsdata, omsætning af konstruktionsdata i produkter, formdesign, integrationsdesign, layout).

"Energimaterialer": stoffer eller blandinger, der reagerer kemisk og derved frembringer den fornødne energi i forhold til den tilsigtede anvendelse. "Sprængstoffer", "pyrotekniske stoffer" og "drivmidler" er underklasser af energimaterialer.

"Eksplosivsignaturer": elementer, som er karakteristiske for sprængstoffer, i enhver form forud for initiering som påvist ved hjælp af teknologi, herunder, men ikke begrænset til, ionmobilitetsspektronomi, kemiluminescens, fluorescens og nukleare, akustiske eller elektromagnetiske teknikker.

"Sprængstoffer": faste, flydende eller gasformige stoffer eller blandinger af stoffer, der anvendt som primærladninger, boosterladninger eller hovedladninger i sprænghoveder, sprænganordninger og andre anordninger, er nødvendige for at fremkalde en detonation.

"Improviserede eksplosive anordninger": anordninger, der er fremstillet eller er bestemt til at blive anbragt på improviseret måde, indeholdende ødelæggende, dødelige, skadelige, "pyrotekniske" eller brændbare kemikalier med henblik på at ødelægge, lemlæste eller chikanere; de kan omfatte militære sprængstoffer, men er normalt fremstillet af ikke-militære komponenter.

"Lettere-end-luft-fartøjer": balloner og luftskibe, der kræver varm luft eller gasarter, der er lettere end luften, f.eks. helium eller brint, for at kunne lette.

"Tidligere separeret": anvendelsen af en proces med det formål at forøge koncentrationen af den kontrollerede isotop.

"Produktion": alle produktionsstadier (f.eks. produktudvikling, fremstilling, integrering, samling (montering), inspektion, afprøvning, kvalitetssikring).

"Drivmidler": stoffer eller blandinger, som reagerer kemisk for at producere store mængder af varme gasarter i kontrolleret omfang med henblik på at udføre mekanisk arbejde.

"Pyrotekniske stoffer": blandinger af faste eller flydende brændstoffer og oxydanter, som ved antændelse undergår en kontrolleret energetisk kemisk reaktion for at skabe en specifik forsinkelse eller specifikke mængder af varme, støj, røg, synligt lys eller infrarød stråling. Pyroforiske stoffer er en underklasse af pyrotekniske stoffer, som ikke indeholder oxydanter, men som antændes spontant ved kontakt med luften.

"Krævet": i forbindelse med "teknologi" bruges udtrykket kun om den del af "teknologien", der især er ansvarlig for opnåelse eller overskridelse af de kontrolpålagte ydelsesniveauer, egenskaber eller funktioner. "Krævet""teknologi" kan være fælles for forskellige produkter, og den påtænkte anvendelse af "teknologi" er irrelevant for, om den er "krævet".

"Teknologi": konkret "information", der er nødvendig til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produktet eller "softwaren".

Teknisk note:

"Information" kan have følgende form, men er ikke begrænset til: konstruktionstegninger, oversigter, diagrammer, modeller, formler, tabeller, "kildekode", ingeniørdesign og -specifikationer, manualer og instruktioner i skriftlig form eller på andre medier (f.eks. disk, bånd eller RAM-kredse).

"Kildekode" er en praktisk repræsentation af en eller flere processer, som af et programmeringssystem kan ændres til eksekverbar form.

"Brug": drift, installation (f.eks. lokal installation), vedligeholdelse, kontrol, reparation, eftersyn og renovering.

"Vaccine": et medicinsk præparat i en farmaceutisk formulering, som tilsynsmyndighederne i enten produktionslandet eller anvendelseslandet har givet licens til eller givet tilladelse til markedsomsætning eller klinisk afprøvning af, og som er beregnet til at fremkalde en beskyttende immunologisk reaktion hos mennesker eller dyr, som får indgivet præparatet, i sygdomsforebyggende øjemed.

Eksplosive stoffer og teknologi

PL8001

Udførsel eller "overførsel ad elektronisk vej" af følgende produkter eller "teknologier" er forbudt til et hvilket som helst bestemmelsessted uden for følgende: "EU's toldområde", Australien, New Zealand, Canada, Norge, Schweiz, USA og Japan:

a.

Følgende udstyr og anordninger, undtagen produkter opført i tabel 2 eller 1A004.d, 1A005, 1A006, 1A007, 1A008, 3A229 eller 3A232 og 5a001.h i bilag I til "forordningen om produkter med dobbelt anvendelse", til påvisning af eller anvendelse med "sprængstoffer" eller til håndtering af eller som beskyttelse mod "improviserede eksplosive anordninger" og specielt designede komponenter hertil:

1.

Elektronisk udstyr konstrueret til detektering af "eksplosivstoffer" eller "eksplosivsignaturer"

NB: Se også 1A004.d. i bilag I til "forordningen om produkter med dobbelt anvendelse".

Bemærk: Udstyr, der kræver operatørkendskab til bestemmelse af tilstedeværelsen af "eksplosivstoffer" eller "eksplosivsignaturer" er ikke underlagt kontrol i henhold til PL8001.a.1.

2.

Elektronisk støjsenderudstyr, der er specielt konstrueret til at forhindre detonation af "improviserede eksplosive anordninger" ved radiofjernkontrol

NB: Se også 5A001.h. i bilag I til "forordningen om produkter med dobbelt anvendelse".

3.

Udstyr og anordninger specielt konstrueret til at iværksætte eksplosioner med elektriske eller ikke-elektriske midler (f.eks. tændapparater, detonatorer, sprængkapsler)

NB: Se også 1A007,1A008, 3A229 og 3A232 i bilag I til "forordningen om produkter med dobbelt anvendelse".

Bemærk: Følgende er ikke underlagt kontrol i henhold til PL8001 a.3:.

a.

Udstyr og anordninger, der er særligt konstrueret til specifik kommerciel anvendelse, der består i styring eller betjening ved hjælp af sprængstof af andet udstyr eller anordninger, hvis funktion ikke er at fremkalde eksplosioner

b.

Trykreguleret udstyr, der er specielt konstrueret til anvendelse i udstyr i olieboringer, og som ikke kan anvendes ved atmosfærisk tryk og

c.

Detonationslunter.

4

Udstyr og anordninger, der omfatter, men ikke er begrænset til: skjolde og hjelme, der er specielt konstrueret til bortskaffelse af "improviserede eksplosive anordninger"

NB: Se også 1A005, 1A006 og5A001.h. i bilag I til "forordningen om produkter med dobbelt anvendelse". Bemærk: Bombetæpper, mekanisk udstyr til manøvrering eller afdækning af "improviserede eksplosive anordninger" og beholdere konstrueret til at rumme objekter, der vides eller mistænkes for at være "improviserede eksplosive anordninger", og andet udstyr, der er specielt konstrueret til at beskytte midlertidigt mod "improviserede eksplosive anordninger" eller objekter, der mistænkes for at være "improviserede eksplosive anordninger", er ikke underlagt kontrol i henhold til PL8001.a.4.

a.

Lineære sprængskæreladninger andre end dem, der er opført under position 1A008 i bilag I til "forordningen om produkter med dobbelt anvendelse"

b.

"Teknologi", der "kræves", til "brug" af produkter i PL8001.a og PL8001.b.

NB: Jf. artikel 18 i denne bekendtgørelse (bekendtgørelse om eksportkontrol 2008) om undtagelser fra kontrollen med "teknologi".

Materialer, kemiske stoffer, mikroorganismer og toksiner

PL9002

Udførsel af følgende produkter er forbudt til et hvilket som helst bestemmelsessted:

Følgende "energimaterialer" og blandinger indeholdende en eller flere heraf:

a.

Nitrocellulose (indeholdende mere end 12,5 % nitrogen)

b.

Nitroglycol

c.

Pentaerythritoltetranitrat (PETN)

d.

Picrylchlorid

e.

Trinitrophenylmethylnitramin (tetryl)

f.

2,4,6-Trinitrotoluen (TNT).

Bemærk: Et-, to- og trebasedrivmidler er ikke underlagt kontrol i henhold til PL9002.

PL9003

Udførsel af følgende produkter er forbudt til et hvilket som helst bestemmelsessted:

"Vacciner" til beskyttelse mod:

a.

bacillus anthracis (miltbrand)

b.

botulinumtoksin (botulisme).

PL9004

Udførsel af følgende produkter er forbudt til et hvilket som helst bestemmelsessted:

"Forudgående adskilt" americium-241, -242m eller -243 i enhver form.

Bemærk: Produkter med et indhold af americium på 10 g eller derunder er ikke underlagt kontrol i henhold til PL9004.

Telekommunikation og hermed forbundet teknologi

PL9005

Udførsel eller "overførsel ad elektronisk vej" af følgende produkter eller "teknologier" er forbudt til et hvilket som helst bestemmelsessted i Iran:

a.

Kommunikationsudstyr til troposfærisk spredning ved anvendelse af analoge eller digitale modulationsteknikker og specielt konstruerede komponenter hertil

b.

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i PL9005.a.

NB:Jf. artikel 18 i denne bekendtgørelse (bekendtgørelse om eksportkontrol 2008) om undtagelser fra kontrollen med "teknologi".

Sporingsudstyr

PL9006

Udførsel af "elektrostatisk drevet udstyr til detektering af sprængstoffer", bortset fra sporingsudstyr fastsat i tabel 2, PL8001.a.1 eller 1A004.d. i bilag I til "forordningen om produkter med dobbelt anvendelse" er forbudt til et hvilket som helst bestemmelsessted i Afghanistan eller Irak.

Teknisk note:

Ved "elektrostatisk drevet" forstås anvendelse af elektrostatisk ladning.

Skibe og hermed forbundet software og teknologi

PL9008

Udførsel eller "overførsel ad elektronisk vej" af følgende produkter, "software" eller "teknologier" er forbudt til et hvilket som helst bestemmelsessted i Iran:

a.

Følgende "skibe", oppustelige både og "undervandsfartøjer" og beslægtet udstyr og komponenter, ud over dem, der er specificeret i tabel 2 i denne bekendtgørelse (bekendtgørelse om eksportkontrol 2008) eller i bilag I til "forordningen om produkter med dobbelt anvendelse":

1.

"Marinefartøjer" (overfladefartøjer og undervandsfartøjer), oppustelige både og "undervandsfartøjer"

2.

Følgende udstyr og komponenter, der er konstrueret til "skibe", oppustelige både og "undervandsfartøjer":

a.

Skrog- og kølstrukturer og -komponenter

b.

Motorer til fremdrift konstrueret eller modificeret til anvendelse i skibe og særligt konstruerede komponenter hertil

c.

Søradar-, sonar- og speedlogudstyr og særligt konstruerede komponenter hertil

3.

"Software", der er designet til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er omfattet af PL9008.a

4.

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter eller software, der er omfattet af PL9008.a eller PL9008.b.

NB: Jf. artikel 18 i denne bekendtgørelse (bekendtgørelse om eksportkontrol 2008) om undtagelser fra kontrollen med "teknologi".

Teknisk note:

"Undervandsfartøjer" omfatter bemandede, ubemandede, fortøjede og ikke-fortøjede fartøjer.

Fly og hermed forbundet teknologi

PL9009

Udførsel eller "overførsel ad elektronisk vej" af følgende produkter eller "teknologier" er forbudt til et hvilket som helst bestemmelsessted i Iran:

a.

Følgende "fly", "lettere-end-luft-fartøjer" og styrbare faldskærme og beslægtet udstyr og komponenter, ud over dem, der er specificeret i tabel 2 i denne bekendtgørelse (bekendtgørelse om eksportkontrol 2008) eller i bilag I til "forordningen om produkter med dobbelt anvendelse":

1.

"Fly", "lettere-end-luft-fartøjer" og styrbare faldskærme

2.

Følgende udstyr og komponenter, der er konstrueret til "fly" og "lettere-end-luft-fartøjer":

a.

Flyskrogstrukturer og -komponenter

b.

Flymotorer og hjælpestrømsenheder (APU) og specielt konstruerede komponenter hertil

c.

Udstyr til styring af fly og skibe og specielt konstruerede komponenter hertil

d.

Landingsstel og specielt konstruerede komponenter hertil samt flydæk

e.

Propeller og rotorer

f.

Transmissioner og gearkasser og specielt konstruerede komponenter hertil

g.

Systemer til bjærgning af ubemandede luftfartøjer (UAV)

h.

Ikke anvendt

i.

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i PL9009.a.

NB: Jf. artikel 18 i denne bekendtgørelse (bekendtgørelse om eksportkontrol 2008) om undtagelser fra kontrollen med "teknologi".

Bemærk: Tekniske data, tegninger og dokumentation til vedligeholdelse, der er direkte forbundet med kalibrering, fjernelse eller udskiftning af beskadigede eller ikke-brugbare produkter, som er nødvendige for civile "flys" fortsatte luftdygtighed og sikre drift, er ikke underlagt kontrol i henhold til PL9009.c.

Skydevåben

NB: Militære skydevåben og ammunition hertil er underlagt kontrol i ML1, ML2 og ML3 i tabel 2.

PL9010

Hvor "forordningen om skydevåben" ikke finder anvendelse, er udførsel af "skydevåben", "dele" og "væsentlige komponenter" samt "ammunition" hertil, forbudt til et hvilket som helst bestemmelsessted uden for Den Europæiske Union, som følger:

NB: Jf. også "forordningen om skydevåben" vedrørende udførsel af "skydevåben" til ikke-EU-medlemsstater.

a.

"Skydevåben", bortset fra de i ML1 eller ML2 i tabel 2 anførte

Bemærk: PL9010.a. omfatter "skydevåben" fremstillet før 1938, glatløbede "skydevåben" fremstillet efter 1937, der ikke er fuldautomatiske eller specielt designet til militær anvendelse, samt "skydevåben" fremstillet efter 1937, der ikke anvender "ammunition" uden centraltænding (f.eks. randantændelse), og som ikke er fuldautomatiske.

b.

"Dele" (herunder lyddæmpere) eller "væsentlige komponenter", der er specielt designet til "skydevåben", som anført i PL9010.a. ovenfor

c.

"Ammunition", der er specielt designet til "skydevåben", som anført i PL9010.a. ovenfor

d.

"Software", der er designet til "udvikling" eller "produktion" af glatløbede semiautomatiske "skydevåben" eller "skydevåben" af pumpguntypen, fremstillet i 1938 eller senere

e.

"Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af glatløbede semiautomatiske "skydevåben" eller "skydevåben" af pumpguntypen, fremstillet i 1938 eller senere.

NB: Se artikel 18 i denne bekendtgørelse (bekendtgørelse om eksportkontrol 2008) om undtagelser fra kontrollen med "teknologi".

Bemærk: Følgende er ikke underlagt kontrol i henhold til PL9010:

1.

"skydevåben", der er fremstillet før 1890, og reproduktioner heraf

2.

"dele" (herunder lyddæmpere), "væsentlige komponenter" eller "ammunition", der er specielt designet til "skydevåben", jf. note 1 ovenfor

3.

"skydevåben", som "forordningen om inaktivering af skydevåben" finder anvendelse på, og som er blevet inaktiveret og mærket i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i bilag I og II til forordningen om inaktivering

4.

"skydevåben", som "forordningen om inaktivering af skydevåben" ikke finder anvendelse på, og som er forsynet med et mærke, som attesterer, at de ikke kan ombygges til at udsende et hagl, en kugle eller et andet projektil, jf. afsnit 8 i lov om skydevåben (ændring) af 1988.

PL9011

Hvor "forordningen om skydevåben" ikke finder anvendelse, er udførsel af "skydevåben", anordninger, "væsentlige komponenter", lyddæmpere samt "ammunition", forbudt til et hvilket som helst bestemmelsessted i Den Europæiske Union, som følger:

NB: Se også forordningen om skydevåben og PL9010 vedrørende udførsel af "skydevåben" til ikke-EU-medlemsstater.

a.

"Skydevåben", bortset fra de i ML1 eller ML2 i tabel 2 anførte

Bemærk: PL9011.a. omfatter "skydevåben" fremstillet før 1938, glatløbede "skydevåben" fremstillet efter 1937, der ikke er fuldautomatiske eller specielt designet til militær anvendelse, samt "skydevåben" fremstillet efter 1937, der ikke anvender "ammunition" uden centraltænding (f.eks. randantændelse), og som ikke er fuldautomatiske.

b.

"Dele" (herunder lyddæmpere) eller "væsentlige komponenter", der er specielt designet til "skydevåben", som anført i PL9011.a. ovenfor

c.

"Ammunition", der er specielt designet til "skydevåben", som anført i PL9011.a. ovenfor

d.

"Software", der er designet til "udvikling" eller "produktion" af glatløbede semiautomatiske "skydevåben" eller "skydevåben" af pumpguntypen, fremstillet i 1938 eller senere

e.

"Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af glatløbede semiautomatiske "skydevåben" eller "skydevåben" af pumpguntypen, fremstillet i 1938 eller senere.

NB: Se artikel 18 i denne bekendtgørelse (bekendtgørelse om eksportkontrol 2008) om undtagelser fra kontrollen med "teknologi".

f.

Anordninger, som er beregnet til at affyre løse skud, lokalirriterende midler, andre aktive stoffer eller pyroteknisk ammunition, og som kan ombygges til et "skydevåben"

g.

Salutvåben, teater- og filmvåben eller specialeffektvåben, der kan ombygges til et "skydevåben".

Bemærk: Følgende er ikke underlagt kontrol i henhold til PL9011:

1.

"skydevåben", der er fremstillet inden 1890

2.

"dele" (herunder lyddæmpere), "væsentlige komponenter" eller "ammunition", der er specielt designet til "skydevåben", jf. note 1 ovenfor

3.

"skydevåben", som "forordningen om inaktivering af skydevåben" finder anvendelse på, og som er blevet inaktiveret og mærket i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i bilag I og II til forordningen om inaktivering.

Undervandsfartøjer og hermed forbundne produkter, software og teknologi

PL9012

Udførsel eller "overførsel ad elektronisk vej" af følgende produkter, "software" eller "teknologier" er forbudt til et hvilket som helst bestemmelsessted i Rusland:

a.

"undervandsfartøjer" og beslægtede systemer, udstyr og komponenter, ud over dem, der er specificeret i tabel 2 i denne bekendtgørelse eller i bilag I til "forordningen om produkter med dobbelt anvendelse":

1.

"undervandsfartøjer" og specielt konstruerede komponenter hertil

2.

undersøiske plove og specielt konstruerede komponenter hertil

3.

systemer, udstyr og komponenter til anvendelse med "undervandsfartøjer" og undersøiske plove, som følger:

a.

Akustiske systemer til brug på havet og udstyr hertil som følger:

i.

sonarudstyr

ii.

speedlogudstyr

iii.

undervandsaltimetere

b.

Navigationsudstyr, der er specielt konstrueret til "undervandsfartøjer"

c.

Akustiske systemer og udstyr, der er konstrueret til bestemmelse af "undervandsfartøjers" position, herunder via overfladefartøjer

d.

Fremdriftsmotorer eller raketmotorer til "undervandsfartøjer"

e.

Forbindelseskabler og konnektorer til disse, der er specielt konstrueret til "undervandsfartøjer"

f.

Umbilical spil, trækspil og løftespil

g.

Fortøjninger og fortøjningssystemer til "undervandsfartøjer"

h.

Lyssystemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til undervandsbrug

i.

Undervandsfjernsynssystemer

j.

Undervandskommunikationssystemer

k.

Tryksensorer, der er specielt konstrueret til undervandsbrug

l.

Søsætnings- og bjærgningssystemer og -udstyr for anvendelse af "undervandsfartøjer" og specielt konstruerede komponenter hertil

m.

Rendegravningsredskaber og vandstråleværktøjer, der er specielt konstrueret eller modificeret til brug i forbindelse med "undervandsfartøjer"

n.

Kontrolsystemer og udstyr, der er specielt konstrueret eller modificeret til fjernbetjening af "undervandsfartøjer"

o.

Fjernstyrede leddelte manipulatorer, der er specielt konstrueret eller modificeret til brug i forbindelse med "undervandsfartøjer"

p.

Systemer til detektering af undersøiske kabler

q.

Udstyr til opskæring, klemning og håndtering, der er specielt konstrueret eller modificeret til brug i forbindelse med "undervandsfartøjer"

r.

Undersøiske systemer og udstyr til håndtering af telekommunikation

s.

Værktøj, der er specielt konstrueret eller modificeret til drift ved hjælp af "undervandsfartøjer" eller leddelte manipulatorer

t.

Syntaktisk skum

u.

Trykhuse, der er specielt konstrueret eller modificeret til brug på "undervandsfartøjer"

v.

Biologiske, kemiske eller fysiske miljøsensorer, der er konstrueret eller modificeret til undervandsbrug

b.

Azimuth-justerbare fremdriftssystemer til anvendelse i overfladefartøjer med en skruediameter på mere end 2 m

c.

"Software", der er konstrueret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er omfattet af PL9012.a. og PL9012.b.

d.

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter eller software, der er omfattet af PL.9012.a., PL9012.b eller PL9012.c.

NB: Jf. artikel 18 i denne bekendtgørelse (bekendtgørelse om eksportkontrol 2008) om undtagelser fra kontrollen med "teknologi".

Teknisk note:

"Undervandsfartøjer" omfatter bemandede, ubemandede, fortøjede og ikke-fortøjede fartøjer.

7.   OPLYSNINGER INDGIVET AF MEDLEMSSTATERNE I HENHOLD TIL FORORDNINGENS ARTIKEL 9, STK. 4, LITRA B) (GENERELLE NATIONALE UDFØRSELSTILLADELSER)

I henhold til forordningens artikel 9, stk. 4, litra b), skal Kommissionen offentliggøre de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet med hensyn til enhver generel national udførselstilladelse, de har udstedt eller ændret.

Nedenstående tabel giver en oversigt over de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet, og som er blevet meddelt til Kommissionen. Nærmere oplysninger om foranstaltningerne fremgår af det følgende.

Medlemsstat

Har medlemsstaten udstedt eller ændret generelle nationale udførselstilladelser i henhold til artikel 9?

BELGIEN

NEJ

BULGARIEN

NEJ

TJEKKIET

NEJ

DANMARK

NEJ

TYSKLAND

JA

ESTLAND

NEJ

IRLAND

NEJ

GRÆKENLAND

JA

SPANIEN

NEJ

FRANKRIG

JA

KROATIEN

JA (men IKKE i brug)

ITALIEN

JA

CYPERN

NEJ

LETLAND

NEJ

LITAUEN

NEJ

LUXEMBOURG

NEJ

UNGARN

NEJ

ΜΑLTA

NEJ

NEDERLANDENE

JA

ØSTRIG

JA

POLEN

NEJ

PORTUGAL

NEJ

RUMÆNIEN

NEJ

SLOVENIEN

NEJ

SLOVAKIET

NEJ

FINLAND

JA (men IKKE i brug)

SVERIGE

NEJ

DET FORENEDE KONGERIGE

JA

7.1.   Tyskland

I Tyskland findes der fem gældende generelle nationale udførselstilladelser:

1

Generel tilladelse nr. 12 til udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse under en vis værditærskel

2

Generel tilladelse nr. 13 til udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse under visse omstændigheder

3

Generel tilladelse nr. 14 vedrørende ventiler og pumper

4

Generel tilladelse nr. 16 vedrørende telekommunikation og datasikkerhed.

5

Generel tilladelse nr. 17 vedrørende frekvensomformere.

7.2.   Grækenland

Der anvendes generelle nationale udførselstilladelser for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse til følgende bestemmelsessteder: Argentina, Kroatien, Republikken Korea, Den Russiske Føderation, Ukraine, Tyrkiet og Sydafrika.

(Ministeriel afgørelse nr. 125263/e3/25263/6-2-2007).

7.3.   Frankrig

I Frankrig findes der syv gældende generelle nationale udførselstilladelser:

1

Generel national udførselstilladelse vedrørende industrivarer som defineret i dekret af 18. juli 2002 om udførsel af industrivarer, der underlagt strategisk kontrol i Det Europæiske Fællesskab [som offentliggjort i Den Franske Republiks statstidende nr. 176 af 30. juli 2002 (tekst 11) og som ændret ved dekret af 21. juni 2004 vedrørende udvidelsen af Den Europæiske Union, som offentliggjort i Den Franske Republiks statstidende den 31. juli 2004 (tekst 5)].

2

Generel national udførselstilladelse vedrørende kemiske produkter som defineret i dekret af 18. juli 2002 om udførsel af kemiske produkter med dobbelt anvendelse [som offentliggjort i Den Franske Republiks statstidende nr. 176 af 30. juli 2002 (tekst 12) og som ændret ved dekret af 21. juni 2004 vedrørende udvidelsen af Den Europæiske Union, som offentliggjort i Den Franske Republiks statstidende af 31. juli 2004 (tekst 6)].

3

Generel national udførselstilladelse vedrørende grafit som defineret i dekret af 18. juli 2002 om eksport af grafit af nuklear kvalitet [som offentliggjort i Den Franske Republiks statstidende nr. 176 af 30. juli 2002 (tekst 13) og som ændret ved dekret af 21. juni 2004 vedrørende udvidelsen af Den Europæiske Union, som offentliggjort i Den Franske Republiks statstidende af 31. juli 2004 (tekst 7)].

4

Generel national udførselstilladelse vedrørende biologiske produkter som defineret i dekret af 14. maj 2007 og ændret ved dekret af 18. marts 2010 om eksport af visse genetiske elementer og genetisk modificerede organismer [som offentliggjort i Den Franske Republiks statstidende af 20. marts 2010].

5

Generel national udførselstilladelse vedrørende visse produkter med dobbelt anvendelse til de franske væbnede styrker i tredjelande (ministeriel bekendtgørelse af 31. juli 2014 som offentliggjort i Den Franske Republiks statstidende af 8. august 2014).

6

Generel national tilladelse til udførsel eller transit inden for EU af visse produkter med dobbelt anvendelse til udstillinger eller messer (ministeriel bekendtgørelse af 31. juli 2014 som offentliggjort i Den Franske Republiks statstidende af 8. august 2014).

7

Generel national tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse til reparation af civile luftfartøjer, også kaldet national generel tilladelse til "luftfartsudstyr" (ministeriel bekendtgørelse af 14. januar 2019 offentliggjort i Den Franske Republiks statstidende af 18. januar 2019 (tekst 19).

De specifikke elementer, der er omfattet af godkendelserne, er fastsat i de relevante dekreter.

7.4.   Kroatien

En generel national udførselstilladelse vedrørende udførsel af produkter med dobbelt anvendelse i overensstemmelse med forordningens artikel 9, stk. 4, kan udstedes af ministeriet for udenrigsanliggender og EU-spørgsmål (lov om kontrol med produkter med dobbelt anvendelse (OG 80/11 i 68/2013)).

7.5.   Italien

Der anvendes en generel national udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse til følgende bestemmelsessteder: Antarktis (de italienske baser), Argentina, Republikken Korea, Tyrkiet

(Dekret af 4. august 2003 offentliggjort i Italiens statstidende nr. 202 af 1. september 2003).

7.6.   Nederlandene

I Nederlandene findes der to gældende generelle nationale udførselstilladelser:

1

Der anvendes generelle nationale udførselstilladelser for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse til alle bestemmelsessteder med undtagelse af:

Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, USA, Schweiz (som allerede er omfattet af bilag II, del 3, til forordningen)

Afghanistan, Burma/Myanmar, Irak, Iran, Libyen, Libanon, Nordkorea, Pakistan, Sudan, Somalia og Syrien.

(Generel national tilladelse NL002 - Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002)

2

En generel national udførselstilladelse til udførsel af produkter til informationssikkerhed til alle bestemmelsessteder med undtagelse af:

Lande, der er omfattet af en våbenembargo, jf. artikel 4, stk. 2

Afghanistan, Armenien, Aserbajdsjan, Bahrain, Bangladesh, Burundi, Kina (herunder Taiwan, Hongkong og Macao), Cuba, Djibouti, Egypten, Ækvatorialguinea, Etiopien, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Indien, Yemen, Kasakhstan, Kuwait, Laos, Ukraine, Usbekistan, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Saudi-Arabien, Eswatini (tidligere Swaziland), Syrien, Tadsjikistan, Thailand, Tyrkiet, Turkmenistan, De Forenede Arabiske Emirater og Vietnam.

(Generel national tilladelse NL010 – Nationale Uitvoervergunningen NL 010 (items voor informatiebeveiliging))

7.7.   Østrig

I Østrig findes der fire gældende generelle nationale udførselstilladelser:

1

AT001 for visse produkter med dobbelt anvendelse, der genudføres til oprindelseslandet uden ændringer, eller når produkter af samme mængde og kvalitet udføres til oprindelseslandet, eller når teknologi genudføres med mindre tilføjelser, alle senest tre måneder efter indførsel i Den Europæiske Union

2

AT002 for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse under en vis værditærskel

3

AT003 for ventiler og pumper, der er specificeret i 2B350g og 2B350i, til visse bestemmelsessteder

4

AT004 for frekvensomformere, der er specificeret i 3A225, og hermed forbundet software og teknologi.

De nærmere oplysninger vedrørende disse tilladelser er fastlagt i artikel 3 til 3c i den første bekendtgørelse om udenrigshandel BGB1. II nr. 343/2011 af 28. oktober 2011 som ændret ved bekendtgørelse BGBl. II nr. 430/2015 af 17. december 2015. Betingelserne for deres anvendelse (registrerings- og anmeldelseskravene) kan findes i artikel 16 i samme bekendtgørelse.

7.8.   Finland

En generel national udførselstilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse i overensstemmelse med forordningens artikel 9, stk. 4, kan udstedes af ministeriet for udenrigsanliggender i henhold til afsnit 3, stk. 1, i lov om kontrol med produkter med dobbelt anvendelse nr. 562/1996 (som ændret).

7.9.   Det Forenede Kongerige

I Det Forenede Kongerige findes der 15 gældende generelle nationale tilladelser (OGEL):

1

OGEL (kemikalier)

2

OGEL (kryptografisk udvikling)

3

OGEL (udførsel efter udstilling: produkter med dobbelt anvendelse)

4

OGEL (udførsel efter reparation/erstatning under garanti: produkter med dobbelt anvendelse)

5

OGEL (udførsel med henblik på reparation/erstatning under garanti: produkter med dobbelt anvendelse)

6

OGEL (produkter med dobbelt anvendelse: Det Særlige Administrative Område Hongkong)

7

OGEL (forsendelser af ringe værdi)

8

OGEL (olie- og gasprospektering – produkter med dobbelt anvendelse)

9

OGEL (teknologi til produkter med dobbelt anvendelse)

10

OGEL (Tyrkiet)

11

OGEL (X)

12

OGEL (militært materiel og produkter med dobbelt anvendelse: britiske tropper udstationeret på bestemmelsessteder, der er omfattet af embargo)

13

OGEL (militært materiel og produkter med dobbelt anvendelse: britiske tropper udstationeret på bestemmelsessteder, der ikke er omfattet af embargo)

14

OGEL (udførsel af ikke-dødeligt militært materiel og produkter med dobbelt anvendelse: diplomatiske eller konsulære repræsentationer)

15

OGEL (informationssikkerhedsprodukter)

16

OGEL ((PCB og komponenter til produkter med dobbelt anvendelse)

Alle Det Forenede Kongeriges generelle nationale tilladelser vedrørende produkter med dobbelt anvendelse, herunder listen over tilladte produkter og bestemmelsessteder samt betingelserne herfor, kan downloades fra https://www.gov.uk/dual-use-open-general-export-licences-explained.

8.   OPLYSNINGER INDGIVET AF MEDLEMSSTATERNE I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNINGENS ARTIKEL 9, STK. 6, LITRA A) OG B), OG ARTIKEL 10, STK. 4, (NATIONALE MYNDIGHEDER, DER HAR BEFØJELSE TIL AT UDSTEDE UDFØRSELSTILLADELSER I MEDLEMSSTATERNE, NATIONALE MYNDIGHEDER, DER HAR BEFØJELSE TIL AT FORBYDE TRANSIT AF IKKE-FÆLLESSKABSPRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE OG NATIONALE MYNDIGHEDER, DER HAR BEFØJELSE TIL AT UDSTEDE TILLADELSE TIL MÆGLERVIRKSOMHED)

I henhold til forordningens artikel 9, stk. 6, litra a), skal Kommissionen offentliggøre en liste over de myndigheder, der har beføjelse til at udstede udførselstilladelser for produkter med dobbelt anvendelse.

I henhold til forordningens artikel 9, stk. 6, litra b), skal Kommissionen offentliggøre en liste over de myndigheder, der har beføjelse til at forbyde transit af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse.

I henhold til forordningens artikel 10, stk. 4, skal Kommissionen offentliggøre en liste over de myndigheder, der har beføjelse til at udstede tilladelser til at drive mæglervirksomhed.

8.1.   Belgien

For Bruxellesregionen (postnumre fra 1000 til 1299)

Service Public Régional de Bruxelles Brussels International -

Cellule licences - Cel vergunningen

Mr Cataldo ALU

City-Center

Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tlf. +32 28003727

Fax +32 28003824

Email: calu@sprb.brussels

Websted: http://international.brussels/qui-sommes-nous/#permits-unit

For regionen Vallonien (postnumre fra 1300 til 1499 og fra 4000 til 7999)

Service public de Wallonie

Direction Générale de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche

Direction des Licences d'Armes

Mr Michel Moreels

Chaussée de Louvain 14

5000 Namur

BELGIQUE

Tlf. +32 81649751

Fax +32 81649759/60

Email: licences.dgo6@spw.wallonie.be

Websted: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html

For regionen Flandern (postnumre fra 1500 til 3999 og fra 8000 til 9999)

Flemish Department of Foreign Affairs

Strategic Goods Control Unit

Mr Michael Peeters

Havenlaan 88, bus 80

1000 Brussel

BELGIË

Tlf. +32 499589934

Email: csg@buza.vlaanderen

Websted: www.fdfa.be/csg

8.2.   Bulgarien

Interministerial Commission for Export Control and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction with the Minister for Economy

1000 Sofia

8 Slavyanska Str.

BULGARIEN

Tlf. +359 29407771, +359 29407786

Fax +359 29880727

Email: ivan.penchev@mi.government.bg og n.grahovska@mi.government.bg

Websted: www.exportcontrol.bg; http://www.mi.government.bg

8.3.   Tjekkiet

Ministry of Industry and Trade Licensing Office

Na Františku 32 110 15 Prague 1

TJEKKIET

Tlf. +420 224907638

Fax +420 224214558 eller +420 224221811

Email: leitgeb@mpo.czor dual@mpo.cz

Websted: www.mpo.cz

8.4.   Danmark

Eksportkontrol

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

DANMARK

Tlf. +45 35291000

Fax +45 35466632

Email: eksportkontrol@erst.dk

Websted: på engelsk: www.exportcontrols.dk; på dansk: www.eksportkontrol.dk

8.5.   Tyskland

Federal Office for Economic Affairs and Export Control (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)

Frankfurter Strasse 29-35 65760 Eschborn

TYSKLAND

Tlf. +49 6196908-0

Fax +49 6196908-1800

Email: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

Websted: http://www.ausfuhrkontrolle.info

8.6.   Estland

Strategic Goods Commission, Ministry of Foreign Affairs Islandi väljak 1 15049 Tallinn

ESTLAND

Tlf. +372 6377192

Fax +372 6377199

Email: stratkom@vm.ee

Websted: på engelsk: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58;

på estisk: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50

8.7.   Irland

Trade Licensing and Control Unit

Department of Business, Enterprise and Innovation

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

IRLAND

Kontakt: David Martin, Niamh Guihen

Tlf. +353 16312328, +353 16312287

Email: david.martin@dbei.gov.ie - niamh.guihen@dbei.gov.ie-

exportcontrol@dbei.gov.ie

Websted: https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/Export-Licences/

8.8.   Grækenland

Ministry of Development, Competitiveness

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes and Trade Defence Instruments

Export Regimes and Procedures Unit

Kornarou 1 str

105 63 Athen

GRÆKENLAND

Kontaktpunkt: O.Papageorgiou

Tlf. +30 2103286047/56/22/21

Fax +30 2103286094

Email: opapageorgiou@mnec.gr

8.9.   Spanien

Generalsekretariatet for udenrigshandel (Secretaría General de Comercio Exterior), Tolddepartementet (Agencia Tributaria - Aduanas) og udenrigsministeriet (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) har beføjelser til at udstede tilladelser og til at forbyde transit af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse.

Kontaktpunkt ved licenskontoret: Mr. Ramón Muro Martínez. Subdirector General. Subdirector General.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162, 7a 28046 Madrid

SPANIEN

Tlf. +34 913492587

Fax +34 913492470

Email: rmuro@mincotur.es; sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

Websted: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Paginas/conceptos.aspx

8.10.   Frankrig

Ministère de l'Économie et des Finances

Direction Générale des Enterprises

Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès – BP 80001

94201 Ivry-sur-Seine Cedex

FRANKRIG

Tlf. +33 179843419

Email: doublusage@finances.gouv.fr

Websted: https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage

8.11.   Kroatien

Ministry of Foreign and European Affairs

Directorate for Economic Affairs and Development Coordination

Export Control Division

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

Kroatien

Tlf. +385 14598135, 137, 110

Fax +385 16474553

Email: kontrola.izvoza@mvep.hr

Websted: http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/

8.12.   Italien

Ministry of Economic Development

Directorate - General for International Trade Policy

Export Control Unit

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIEN

Tlf. +39 0659932439

Fax +39 0659932103

Email: polcom4@mise.gov.it ;massimo.cipolletti@mise.gov.it

Websted: http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/dual-use

8.13.   Cypern

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism 6, Andrea Araouzou 1421 Nicosia

CYPERN

Tlf. +357 22867100, 22867332, 22867197

Fax +357 22375120, 22375443

Email: perm.sec@mcit.gov.cy ; pevgeniou@mcit.gov.cy ; xxenopoulos@mcit.gov.cy

Websted: http://www.mcit.gov.cy/ts

8.14.   Letland

Control Committee for Strategic Goods

Chairman of the Committee: Mr Andris Pelšs

Executive Secretary: Mr Renārs Danelsons

Ministry of Foreign Affairs

3, K. Valdemara street

Riga, LV-1395

LETLAND

Tlf. +371 67016426

Email: renars.danelsons@mfa.gov.lv

Websted: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/20440

8.15.   Litauen

Myndighed, der har beføjelse til at udstede udførselstilladelser for produkter med dobbelt anvendelse og myndigheder, der har beføjelse til at udstede tilladelser til at drive mæglervirksomhed:

Ministry of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 38/Vasario 16 st.2 LT-01104 Vilnius

LITAUEN

Kontaktoplysninger:

Export Policy Division

Economic Development Department

Tlf. +370 70664680

Email: vienaslangelis@eimin.lt

Websted: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrole

Myndighed, der har beføjelse til at forbyde transit af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse:

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

A. Jaksto str. 1/25 LT-01105 Vilnius

LITAUEN

Kontaktoplysninger:

Customs Criminal Service

Tlf. +370 52616960

Email: budetmd@lrmuitine.lt

8.16.   Luxembourg

1)

Minister med ansvar for udenrigshandel

2)

Minister med ansvar for udenrigsanliggender

Postadresse

Ministère de l’Economie

Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)

19-21 Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

Tlf. +352 226162

Email oceit@eco.etat.lu

8.17.   Ungarn

Government Office of the Capital City Budapest

Department of Trade, Defence Industry, Export Control and Precious Metal Assay

Export Control Unit

Németvölgyi út 37-39.

1124 Budapest

UNGARN

Tlf. +36 14585577

Fax +36 14585869

Email: exportcontrol@bfkh.gov.hu

Websted: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

8.18.   Μalta

Commerce Department Mr Brian Montebello Trade Services

ΜΑLTA

Tlf. +356 25690214

Fax +356 21240516

Email: brian.montebello@gov.mt

Websted: https://commerce.gov.mt/en/Trade_Services/Imports%20and%20Exports/Pages/DUAL%20USE/DUAL-USE-TRADE-CONTROLS.aspx

8.19.   Nederlandene

Ministry for Foreign Affairs

Directorate-General for International Relations

Department for Trade Policy and Economic Governance

PO Box 20061 2500 EB Haag

NEDERLANDENE

Tlf. +31 703485954

Dutch Customs/Central Office for Import and Export PO Box 30003 9700 RD Groningen,

NEDERLANDENE

Tlf. +31 881512400

Fax +31 881513182

Email: DRN-CDIU.groningen@belastingdienst.nl

Websted: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole

8.20.   Østrig

Federal Ministry of Digital and Economic Affairs

Division for Foreign Trade Administration

Stubenring 1 1010 Wien

ØSTRIG

Tlf. +43 171100802335

Fax +43 171100808366

Email: POST.III2_19@bmdw.gv.at

Websted: http://www.bmdw.gv.at/pawa

8.21.   Polen

Ministry of Entrepreneurship and Technology

Department for Trade in Strategic Goods and Technical Safety

Pl. Trzech Krzyzy 3/5 00-507 Warszawa

POLEN

Tlf. +48 222629665

Fax +48 222629140

Email: SekretariatDOT@mpit.gov.pl

Websted: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania

8.22.   Portugal

Autoridade Tributária e Aduaneira

Customs and Taxes Authority

Rua da Alfândega, 5

1049-006 Lissabon

PORTUGAL

Director: Luísa Nobre; Licence Officer: Maria Oliveira

Tlf. +351 218813843

Fax +351 218813986

Email: dsl@at.gov..pt

Websted: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm

8.23.   Rumænien

Ministry of Foreign Affairs

Department for Export Controls — ANCEX

Str. Polonă nr. 8, sector 1

010501, Bucureşti

RUMÆNIEN

Tlf. +40 374306950

Fax +40 374306924

Email: dancex@mae.ro ; dan.marian@mae.ro

Websted: www.ancex.ro

8.24.   Slovenien

Ministry of Economic Development and Technology

Kotnikova ulica 5

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIEN

Tlf. +386 14003564

Fax +386 14003283

Email: gp.mgrt@gov.si

Websted: https://www.gov.si/podrocja/podjetnistvo-in-gospodarstvo/mednarodno-gospodarsko-sodelovanje/

8.25.   Slovakiet

Ved anvendelsen af forordningens artikel 9, stk. 6, litra a), og artikel 10, stk. 4:

Ministry of Economy of the Slovak Republic

Department of Trade Measures

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

SLOVAKIET

Tlf. +421 248547019

Fax +421 243423915

Email: jan.krocka@economy.gov.sk

Websted: www.economy.gov.sk

Ved anvendelsen af forordningens artikel 9, stk. 6, litra b):

Criminal Office of the Financial Administration

Department of Drugs and Hazardous materials

Coordination Unit

Bajkalská 24

824 97 Bratislava

SLOVAKIET

Tlf. +421 2 58251221

Email: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk

8.26.   Finland

Ministry for Foreign Affairs of Finland

Export Control Unit

Eteläesplanadi 4

FI - 00130 HELSINKI

Postadresse:

PO Box 176

FI-00023 GOVERNMENT

FINLAND

Tlf. +358 295350000

Email: vientivalvonta.um@formin.fi

Websted: http://formin.finland.fi/vientivalvonta

8.27.   Sverige

1.

Inspectorate of Strategic Products (ISP) Inspektionen för strategiska produkter

Besøgsadresse:

Gullfossgatan 6, Kista

SE-164 90 Stockholm

SVERIGE

Tlf. +46 84063100

Fax +46 84203100

Email: registrator@isp.se.

Websted: http://www.isp.se/

ISP har beføjelse til at udstede tilladelser i alle tilfælde med undtagelse af de i punkt 2 nedenfor angivne.

2.

Den svenske strålingsbeskyttelsesmyndighed (Strålsäkerhetsmyndigheten) Section of Nuclear Non-proliferation and Security.

Solna strandväg 96 SE-171 16 Stockholm

SVERIGE

Tlf. +46 87994000

Fax +46 87994010

Email: registrator@ssm.se

Websted: http://www.ssm.se

Den svenske strålingsbeskyttelsesmyndighed er bemyndiget til at udstede godkendelser vedrørende og forbud mod transit af de produkter, der er opført i bilag 1, kategori 0, til forordning (EF) nr. 428/2009.

8.28.   Det Forenede Kongerige

Department for International Trade (DIT)

Export Control Joint Unit (ECJU)

3 Whitehall Place

London SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Tlf. +44 2072154594

Email: eco.help@trade.gov.uk

Websted: https://www.gov.uk/export-control-licence

9.   OPLYSNINGER INDGIVET AF MEDLEMSSTATERNE I HENHOLD TIL FORORDNINGENS ARTIKEL 17 (SÆRLIGT BEMYNDIGHEDE TOLDSTEDER)

I henhold til artikel 17 skal medlemsstaterne underrette Kommissionen, hvis de har benyttet sig af muligheden for at bestemme, at toldformaliteterne i forbindelse med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse kun kan opfyldes ved toldsteder, der er bemyndiget hertil.

Nedenstående tabel giver en oversigt over de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet, og som er blevet meddelt til Kommissionen. Nærmere oplysninger om foranstaltningerne fremgår af det følgende.

Medlemsstat

Er der udpeget særlige toldsteder i henhold til artikel 17, stk. 1, hvor toldformaliteterne i forbindelse med eksport af produkter med dobbelt anvendelse kan opfyldes?

BELGIEN

NEJ

BULGARIEN

JA

TJEKKIET

NEJ

DANMARK

NEJ

TYSKLAND

NEJ

ESTLAND

JA

IRLAND

NEJ

GRÆKENLAND

NEJ

SPANIEN

NEJ

FRANKRIG

NEJ

KROATIEN

NEJ

ITALIEN

NEJ

CYPERN

NEJ

LETLAND

JA

LITAUEN

JA

LUXEMBOURG

NEJ

UNGARN

NEJ

ΜΑLTA

NEJ

NEDERLANDENE

NEJ

ØSTRIG

NEJ

POLEN

JA

PORTUGAL

NEJ

RUMÆNIEN

JA

SLOVENIEN

NEJ

SLOVAKIET

NEJ

FINLAND

NEJ

SVERIGE

NEJ

DET FORENEDE KONGERIGE

NEJ

9.1.   Bulgarien

Republikken Bulgariens toldkontorer for strategiske produkter er godkendt af generaldirektøren for toldagenturet i henhold til finansministeriets bekendtgørelse nr. 55/32-11385 af 14. januar 2016 (Bulgariens statstidende 9/2016). Fortegnelsen over de toldkontorer i Bulgarien, hvorigennem produkter og teknologier med dobbelt anvendelse kan udføres eller indføres til EU's toldområde, kan findes på følgende websted:

http://www.mi.government.bg/en/themes/evropeisko-i-nacionalno-zakonodatelstvo-v-oblastta-na-eksportniya-kontrol-i-nerazprostranenieto-na-or-225-338.html

9.2.   Estland

Fortegnelsen over de toldkontorer i Estland, hvorigennem produkter og teknologier med dobbelt anvendelse kan udføres eller indføres til EU's toldområde, kan findes på følgende websted:

http://www.emta.ee/index.php?id=24795

9.3.   Letland

Fortegnelsen over de toldkontorer i Letland, hvorigennem produkter og teknologier med dobbelt anvendelse kan udføres eller indføres til EU's toldområde, kan findes på følgende websted:

https://www.vid.gov.lv/lv/muitas-kontroles-un-robezkontroles-punkti

9.4.   Litauen

Fortegnelsen over de toldkontorer i Litauen, hvorigennem produkter og teknologier med dobbelt anvendelse kan udføres eller indføres til EU's toldområde, kan findes på følgende websted:

https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/bendra#en

9.5.   Polen

Fortegnelsen over de toldkontorer i Polen, hvorigennem produkter og teknologier med dobbelt anvendelse kan udføres eller indføres til EU's toldområde, kan findes på følgende websted: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1

9.6.   Rumænien

Fortegnelsen over de toldkontorer i Rumænien, hvorigennem produkter og teknologier med dobbelt anvendelse kan udføres eller indføres til EU's toldområde, kan findes på følgende websted: https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici/vamuirea-marfurilor/produse-strategice

10.   OPLYSNINGER INDGIVET AF MEDLEMSSTATERNE I HENHOLD TIL FORORDNINGENS ARTIKEL 22, STK. 5 (OVERFØRSLER INDEN FOR FÆLLESSKABET)

I henhold til artikel 22, stk. 5, skal en medlemsstat underrette Kommissionen, hvis den kræver tilladelse til overførsel fra sit område til en anden medlemsstat af produkter, der ikke er opført på listen i bilag IV til forordningen (bilag IV indeholder en liste over produkter, der ikke kan omsættes frit på det indre marked). Kommissionen offentliggør disse oplysninger i Den Europæiske Unions Tidende.

Nedenstående tabel giver en oversigt over de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet, og som er blevet meddelt til Kommissionen. Nærmere oplysninger om foranstaltningerne fremgår af det følgende.

Medlemsstat

Er der truffet særlige foranstaltninger til at udvide kontrollen med overførsler inden for EU i henhold til artikel 22, stk. 2?

BELGIEN

NEJ

BULGARIEN

JA

TJEKKIET

JA

DANMARK

NEJ

TYSKLAND

JA

ESTLAND

JA

IRLAND

NEJ

GRÆKENLAND

JA

SPANIEN

NEJ

FRANKRIG

NEJ

KROATIEN

NEJ

ITALIEN

NEJ

CYPERN

NEJ

LETLAND

NEJ

LITAUEN

NEJ

LUXEMBOURG

JA

UNGARN

JA

ΜΑLTA

NEJ

NEDERLANDENE

JA

ØSTRIG

NEJ

POLEN

NEJ

PORTUGAL

NEJ

RUMÆNIEN

NEJ

SLOVENIEN

NEJ

SLOVAKIET

JA

FINLAND

NEJ

SVERIGE

NEJ

DET FORENEDE KONGERIGE

JA

10.1.   Bulgarien

Bulgarien har udvidet sin kontrol med overførsler inden for EU, jf. artikel 22, stk. 2, i forordningen, og har indført et krav om indgivelse af supplerende oplysninger til de kompetente myndigheder vedrørende visse overførsler inden for EU, jf. forordningens artikel 22, stk. 9.

(Artikel 51, stk. 8 og 9, i lov om eksportkontrol med forsvarsrelaterede produkter og produkter og teknologier med dobbelt anvendelse, Bulgariens statstidende nr. 26 af 29. marts 2011, med virkning fra 30. juni 2012).

10.2.   Tjekkiet

Ved lov nr. 594/2004 udvides kontrollen med overførsler inden for EU fra Tjekkiet i overensstemmelse med forordningens artikel 22, stk. 2.

10.3.   Tyskland

Afsnit 11 i forordningen om udenrigshandel (Aussenwirtschaftsverordnung – AWV) af 2. august 2013 udvider kontrollen med overførsler inden for EU fra Tyskland i overensstemmelse med forordningens artikel 22, stk. 2.

10.4.   Estland

I loven om strategiske produkter, § 3, stk. 6, udvides kontrollen med overførsler inden for EU, som omhandlet i forordningens artikel 22, stk. 2.

10.5.   Grækenland

Afsnit 3.4 i bekendtgørelse nr. 121837/E3/21837 af 28. september 2009 udvider kontrollen med overførsler inden for EU fra Grækenland i overensstemmelse med forordningens artikel 22, stk. 2.

10.6.   Luxembourg

Der kan indføres et krav om tilladelse til overførsel af andre produkter med dobbelt anvendelse end dem, der er opført i bilag IV til forordningen, fra Storhertugdømmet Luxembourgs område til en anden medlemsstat i de forordningens artikel 22, stk. 2, omhandlede tilfælde.

(Artikel 44 i lov af 27. juni 2018 om eksportkontrol).

10.7.   Ungarn

§ 16 i regeringsdekret nr. 13 af 2011 om tilladelse til udenrigshandel med produkter med dobbelt anvendelse fastsætter krav om licens for opførte produkter med dobbelt anvendelse i forbindelse med overførsler inden for EU, hvis betingelserne i forordningens artikel 22, stk. 2, finder anvendelse.

10.8.   Nederlandene

Der vil kunne kræves tilladelse til overførsler inden for EU i individuelle sager i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse.

(Artikel 4a, stk. 3, i dekret om strategiske produkter – Besluit strategische goederen).

10.9.   Slovakiet

Ved § 23, stk. 2, i lov nr. 39/2011 udvides kontrollen med overførsler inden for EU fra Den Slovakiske Republik i overensstemmelse med forordningens artikel 22, stk. 2.

10.10.   Det Forenede Kongerige

Artikel 7 i bekendtgørelsen om eksportkontrol 2008 udvider kontrollen med overførsler inden for EU fra Det Forenede Kongerige, jf. artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 428/2009.

11.   OPLYSNINGER INDGIVET AF MEDLEMSSTATERNE I HENHOLD TIL FORORDNINGENS ARTIKEL 22, STK. 9 (OVERFØRSLER INDEN FOR FÆLLESSKABET)

I henhold til artikel 22, stk. 9, kan medlemsstaterne i forbindelse med overførsel fra deres område til en anden medlemsstat af produkter, der er opført på listen i bilag I under kategori 5, del 2, men som ikke er opført på listen i forordningens bilag IV, kræve, at yderligere oplysninger om disse produkter skal afgives til medlemsstatens kompetente myndigheder.

Nedenstående tabel giver en oversigt over de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet, og som er blevet meddelt til Kommissionen. Nærmere oplysninger om foranstaltningerne fremgår af det følgende.

Medlemsstat

Er der truffet særlige foranstaltninger til at udvide kontrollen med overførsler inden for EU i henhold til artikel 22, stk. 2?

BELGIEN

NEJ

BULGARIEN

JA

TJEKKIET

NEJ

DANMARK

NEJ

TYSKLAND

NEJ

ESTLAND

NEJ

IRLAND

NEJ

GRÆKENLAND

NEJ

SPANIEN

NEJ

FRANKRIG

NEJ

KROATIEN

NEJ

ITALIEN

NEJ

CYPERN

NEJ

LETLAND

NEJ

LITAUEN

NEJ

LUXEMBOURG

JA

UNGARN

NEJ

ΜΑLTA

NEJ

NEDERLANDENE

NEJ

ØSTRIG

NEJ

POLEN

NEJ

PORTUGAL

NEJ

RUMÆNIEN

NEJ

SLOVENIEN

NEJ

SLOVAKIET

NEJ

FINLAND

NEJ

SVERIGE

NEJ

DET FORENEDE KONGERIGE

NEJ

11.1.   Bulgarien

Med henblik på overførsel fra Republikken Bulgariens område til en anden medlemsstats område af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I under kategori 5, del 2, men som ikke er opført på listen i forordningens bilag IV, kan den tværministerielle kommission kræve, at den person, der foretager udførslen, skal afgive yderligere oplysninger om produkterne.

(Artikel 51, stk. 9, i lov om eksportkontrol med forsvarsrelaterede produkter og produkter og teknologier med dobbelt anvendelse, Bulgariens statstidende nr. 26 af 29. marts 2011, med virkning fra 30. juni 2012).

11.2.   Luxembourg

Med henblik på overførsel fra Storhertugdømmet Luxembourgs område til en anden medlemsstats område af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I under kategori 5, del 2, men som ikke er opført i forordningens bilag IV, skal der afgives følgende yderligere oplysninger inden for rammerne af ansøgningen om tilladelse:

1.

Angivelse af varens kommercielle reference, dens generelle beskrivelse og kendetegn

2.

Forelæggelse af de krypteringstjenester, der skal leveres

3.

Forelæggelse af gennemførelsen af algoritmerne

4.

Forelæggelse af sikkerhedsnormer og -standarder

5.

Forelæggelse af den type data, der er berørt af tjenesten

6.

Dokument vedrørende de tekniske specifikationer af produktet (i 12 punkter)

(Artikel 10, stk. 1, andet afsnit, og stk. 2, fjerde afsnit, i Storhertugdømmets forordning af 14. december 2018 samt bilag 15 hertil).


(1)  EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.