Bruxelles, den 14.1.2020

COM(2020) 23 final

2018/0196(COD)

Ændret forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa


BEGRUNDELSE

1.    BAGGRUND FOR FORSLAGET

Den 28. november 2018 fremlagde Kommissionen en strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi inden 2050 1 . Strategien viser, hvordan Europa kan vise vejen til klimaneutralitet ved at investere i realistiske teknologiske løsninger, give borgerne større indflydelse og tilpasse foranstaltninger på nøgleområder såsom industripolitik, finans eller forskning — og samtidig sikre social retfærdighed for at opnå en retfærdig omstilling.

Som anført i meddelelsen om den europæiske grønne pagt 2 foreslår Kommissionen en mekanisme for retfærdig omstilling som supplement til de budget- og lovgivningsmæssige forslag, der allerede er fremsat for perioden 2021-2027. Mekanismen for retfærdig omstilling omfatter en fond for retfærdig omstilling, der gennemføres under samhørighedspolitikken. Fonden for Retfærdig Omstilling oprettes ved en særskilt forordning, som fastlægger dens specifikke målsætning, dens geografiske dækning, metoden for tildeling af finansielle midler og indholdet af de territoriale planer for retfærdig omstilling, der er nødvendige for at underbygge programmeringen.

Fonden for Retfærdig Omstilling vil supplere de foreslåede samhørighedspolitiske fonde, dvs. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) og Samhørighedsfonden, og dermed blive gennemført som led i samhørighedspolitikken. Den overordnede forvaltning vil derfor blive reguleret af bestemmelserne i forslaget til forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa ("forordningen om fælles bestemmelser"). Derfor bør dette forslag ændres med henblik på at indarbejde Fonden for Retfærdig Omstilling som en ny fond under samhørighedspolitikken.

2.    RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

   Retsgrundlag

EU's indsats er hjemlet i artikel 174, stk. 1, i TEUF: "Unionen (...) udvikler og fortsætter (...) sin indsats for at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Unionen stræber navnlig efter at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder."

   Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I henhold til artikel 4, stk. 2, i TEUF deler Unionen kompetence med medlemsstaterne på området økonomisk, social og territorial samhørighed samt visse aspekter af socialpolitikken. Den har også kompetence til at gennemføre tiltag for at understøtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes tiltag inden for uddannelse og erhvervsuddannelse samt industri (artikel 6 i TEUF).

Delt forvaltning har til formål at sikre, at beslutninger træffes så tæt som muligt på borgeren, og at en eventuel indsats på EU-plan er berettiget i lyset af muligheder og særlige forhold på nationalt, regionalt eller lokalt plan. Delt forvaltning bringer Europa tættere på borgerne og forbinder lokale behov med europæiske målsætninger. Desuden styrker det ejerskabet af EU's målsætninger, idet medlemsstaterne og Kommissionen deler beslutningsbeføjelsen og ansvaret og i fællesskab samfinansierer programmerne.

   Valg af retsakt

Denne forordning ændrer forslaget til forordningen om fælles bestemmelser 3 .

3.    RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

   Høringer af interesserede parter

I begrundelsen til det oprindelige forslag til forordningen om fælles bestemmelser redegøres der nærmere for de høringer af offentligheden og interesserede parter, der er gennemført, og hvordan de tilsvarende output er blevet afspejlet. Denne ændring kræver ikke yderligere høringer.

   Evalueringer og konsekvensanalyser

I begrundelsen til det oprindelige forslag til forordningen om fælles bestemmelser gives der nærmere oplysninger om resultatet af de efterfølgende evalueringer og midtvejsevalueringer, der er gennemført for at støtte forslaget.

Den bekræfter også, at denne forordning ikke er genstand for en konsekvensanalyse, da den fastsætter fælles regler og en gennemførelsesmekanisme for forskellige politikker og fonde under delt forvaltning. De forordninger, som er specifikke for hver fond, der yder støtte, ledsages derimod af deres egne konsekvensanalyser.

4.    VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Kommissionen søger at forfølge sine prioriteter i de politiske retningslinjer som en del af den bredere ambition for EU-budgettet. En ambitiøs fond for retfærdig omstilling er en prioritet i den forbindelse. Dette er grunden til, at Kommissionen tidligt i sin embedsperiode har fremsat et lovgivningsmæssigt forslag om Fonden for Retfærdig Omstilling, som supplerer og kommer oven i de eksisterende forslag til den næste flerårige finansielle ramme ("FFR"). Forslaget og denne ændring af Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser vil indgå i forhandlingerne om den næste FFR og forventes at blive integreret i en samlet aftale om den næste FFR.

5.    ANDRE FORHOLD

   Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Den retlige ramme består af et særskilt forslag til en forordning om en fond for retfærdig omstilling og målrettede ændringer af Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser.

Realiseringen og gennemførelsen af Fonden for Retfærdig Omstilling vil blive reguleret af forordningen om fælles bestemmelser, som skal ændres.

De vigtigste ændringer vedrører følgende:

·Tilpasninger af de indholdsmæssige krav til partnerskabsaftalen og de programmer, der modtager støtte fra Fonden for Retfærdig Omstilling. Disse omfatter navnlig forpligtelsen til at forelægge territoriale planer for retfærdig omstilling som fastsat i forordningen om en fond for retfærdig omstilling som et bilag til de programmer, der inddrager støtte fra Fonden for Retfærdig Omstilling.

·Beskrivelse af mekanismen og reglerne for obligatorisk overførsel af midler fra EFRU og ESF+ til Fonden for Retfærdig Omstilling, på grundlag af hvilken interventionstype der skal støttes.

·Anvendelse af bestemmelserne i forordningen om fælles bestemmelser og i forslaget til en forordning om en fond for retfærdig omstilling på de supplerende midler fra EFRU/ESF + for at sikre, at ét enkelt sæt regler finder anvendelse på alle midler til Fonden for Retfærdig Omstilling (en fælles pulje af midler med ét enkelt sæt regler).

·Forklaring af, at grundlaget for beregningen af kravene om tematisk koncentration for EFRU og ESF + ikke omfatter de beløb, der overføres fra EFRU og ESF+ som supplerende midler til Fonden for Retfærdig Omstilling.

2018/0196 (COD)

Ændret forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa

I Kommissionens forslag COM(2018) 375 foretages følgende ændringer:

1)    Forslagets titel affattes således:

"Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa".

2)    Betragtning 2 affattes således:

"(2) Med henblik på at videreudvikle en samordnet og harmoniseret gennemførelse af de EU-fonde, der gennemføres under delt forvaltning, nemlig Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO), foranstaltninger, der finansieres under delt forvaltning i Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), Asyl- og Migrationsfonden (AMIF), Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og Fonden for Integreret Grænseforvaltning (IGFV), bør der fastsættes finansielle regler baseret på artikel 322 i TEUF for alle disse fonde (i det følgende benævnt "fondene") med en klar angivelse af rammerne for anvendelsen af de relevante bestemmelser. Derudover bør der fastsættes fælles bestemmelser baseret på artikel 177 i TEUF med henblik på at omfatte politikspecifikke regler for EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden, FRO og EHFF."

3)    Betragtning 8 affattes således:

"(8) Med henblik på at bidrage til Unionens prioriteter bør fondene koncentrere deres støtte om et begrænset antal politikmålsætninger i overensstemmelse med de fondsspecifikke missioner i henhold til deres traktatfæstede målsætninger. Politikmålsætningerne for AMIF, FIS og IGFV bør fastsættes i de respektive fondsspecifikke forordninger. FRO og de midler fra EFRU og ESF+, der overføres som supplerende støtte til FRO, bør bidrage til en enkelt specifik målsætning."

4)    Betragtning 19, første punktum, affattes således:

"Medlemsstaten bør foretage en midtvejsgennemgang af hvert program, der støttes af EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og FRO."

5)    Følgende indsættes som betragtning 22a:

"(22a) For at gøre FRO mere effektiv bør der stilles supplerende midler fra EFRU og ESF+ til rådighed for FRO. Disse supplerende midler bør tilvejebringes gennem en specifik obligatorisk overførsel fra disse fonde til FRO under hensyntagen til de omstillingsudfordringer, der er beskrevet i de territoriale planer for retfærdig omstilling, og som der skal gøres noget ved. De beløb, der skal overføres, bør tilvejebringes fra midler i de kategorier af regioner, hvor de territorier, der er udpeget i de territoriale planer for retfærdig omstilling, er beliggende. I betragtning af disse særlige ordninger for brugen af FRO-midler bør udelukkende den specifikke overførselsmekanisme finde anvendelse på sammensætningen af FRO's midler. Det bør endvidere præciseres, at kun bestemmelserne i nærværende forordning og i forordning (EU) [FRO-forordningen] bør finde anvendelse på FRO og på de midler fra EFRU og ESF+, der overføres til FRO, og som også bliver til FRO-støtte. Hverken forordning (EU) [EFRU-/Samhørighedsfondsforordningen] eller forordning (EU) [ESF+-forordningen] bør finde anvendelse på den supplerende støtte. Derfor bør de EFRU-midler, der overføres som supplerende støtte til FRO, udelukkes fra grundlaget for beregningen af kravene om tematisk koncentration, jf. artikel 3 i forordning (EU) [EFRU-/Samhørighedsfondsforordningen], og fra grundlaget for beregningen af minimumstildelinger til bæredygtig byudvikling, jf. artikel 9 i forordning (EU) [EFRU-/Samhørighedsfondsforordningen]. Det samme gælder for de midler fra ESF+, der overføres som supplerende støtte til FRO, med hensyn til krav om tematisk koncentration, jf. artikel 7 i forordning (EU) [ESF+-forordningen]."

6)    Betragtning 27 affattes således:

"(27) For at undersøge programmernes performance bør medlemsstaten nedsætte overvågningsudvalg. Hvad angår EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden, bør de årlige gennemførelsesrapporter erstattes af en årlig struktureret politisk dialog baseret på de seneste oplysninger og data om programgennemførelsen, som stilles til rådighed af medlemsstaten. Det årlige gennemgangsmøde bør også tilrettelægges for programmer, der dækker FRO."

7)    Betragtning 39 affattes således:

"(39) Med henblik på at forbedre komplementariteten og forenkle gennemførelsen bør det være muligt at kombinere støtte fra Samhørighedsfonden, FRO og EFRU med støtte fra ESF+ i fælles programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst."

8)    Artikel 1 ændres således:

a)Stk. 1 affattes således:

"1. Ved denne forordning fastsættes der:

a)finansielle regler for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF+), Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO), Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), Asyl- og Migrationsfonden (AMIF) og Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og instrumentet for grænseforvaltning og visa (IGFV) ("fondene")

b)fælles bestemmelser for EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden, FRO og EHFF."

b)Følgende indsættes som stk. 6, litra h):

"h) forordning (EU) [FRO-forordningen] (i det følgende benævnt "FRO-forordningen") (*).

(*) EUT L af , s. ."

9)    Artikel 4 ændres således:

a)I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

"FRO skal støtte den specifikke målsætning om at sætte regioner og mennesker i stand til at håndtere de sociale, økonomiske og miljømæssige virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi.

Første afsnit finder ikke anvendelse på de midler fra EFRU og ESF+, der overføres til FRO i overensstemmelse med artikel 21a."

b)Stk. 2 affattes således:

"2. EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og FRO bidrager til EU-indsatsen for at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i overensstemmelse med artikel 174 i TEUF, ved at forfølge følgende mål:

a)investeringer i beskæftigelse og vækst i medlemsstaterne og regionerne (støttes af EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og FRO) og

b)europæisk territorialt samarbejde (Interreg) (støttes af EFRU)."

c)Stk. 3, sidste punktum, affattes således:

"For så vidt angår EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og FRO forbindes vægtninger med dimensioner og koder for de interventionstyper, der er fastsat i bilag I."

10)    Artikel 8 ændres således:

a)Litra a) affattes således:

"a) de udvalgte politikmålsætninger og FRO's specifikke målsætning med angivelse af, hvilke fonde og programmer der vil forfølge målsætningerne, med en begrundelse herfor og, hvis det er relevant, en begrundelse for anvendelse af InvestEU's gennemførelsesmodel, idet der tages hensyn til relevante landespecifikke henstillinger".

b)Litra b), indledningen, affattes således:

"b) for hver af de valgte politikmålsætninger, der er omhandlet i litra a), og FRO's specifikke målsætning:".

c)Litra c) affattes således:

"c) den foreløbige finansielle tildeling fra hver af fondene pr. politisk målsætning på nationalt plan under overholdelse af de fondsspecifikke regler om tematisk koncentration og den foreløbige finansielle tildeling til FRO's specifikke målsætning, herunder eventuelle EFRU- og ESF+-midler, der skal overføres til FRO i overensstemmelse med artikel 21a".

11)    Artikel 10 ændres således:

a)Overskriften til artiklen affattes således:

"Artikel 10    
Anvendelse af EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden, FRO og EHFF via InvestEU".

b)Stk. 1, første punktum, affattes således:

"1. Medlemsstaterne kan, i partnerskabsaftalen eller i anmodningen om en ændring af et program, tildele det beløb fra EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden, FRO og EHFF, der skal være bidrag til InvestEU og gennemføres via budgetgarantier."

12)    Artikel 11, stk. 7, affattes således:

"7. Bilag IV finder ikke anvendelse på programmer, der støttes af EHFF.

Bilag IV finder heller ikke anvendelse på de prioriteter, der støttes af FRO, og de midler fra EFRU og ESF+, der overføres til FRO i overensstemmelse med artikel 21a. "

13)    Artikel 14, stk. 1, ændres således:

a)Indledningen affattes således:

"1. For programmer, der støttes af EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og FRO, skal medlemsstaten gennemgå hvert enkelt program under hensyntagen til følgende elementer:".

b)Følgende indsættes som litra e):

"e) for programmer, der støttes af FRO, desuden den vurdering, som Kommissionen har foretaget i henhold til artikel 29, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2018/1999 (*).

(*) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013."

14)    Artikel 17 ændres således:

a)Stk. 1 affattes således:

"1. Hvert program skal indeholde en strategi for programmets bidrag til politikmålsætningerne eller til FRO's specifikke målsætninger og formidlingen af dets resultater."

b)Stk. 2, første afsnit, affattes således:

"2. Et program omfatter prioriteter. Hver prioritet skal svare til én enkelt politikmålsætning eller til FRO's specifikke målsætning eller til teknisk bistand. En prioritet, der svarer til én enkelt politikmålsætning, skal bestå af en eller flere specifikke målsætninger. Mere end én prioritet kan svare til det samme politikmålsætning eller til FRO's specifikke målsætning."

c)Stk. 3 ændres således:

i)Følgende tilføjes som litra a), nr. viii):

"viii)for så vidt angår programmer, der støttes af FRO, desuden de omstillingsudfordringer, der er identificeret i de territoriale planer for retfærdig omstilling, jf. artikel [7] i forordning (EU) [FRO-forordningen]".

ii)Litra d) ændres således:

-Nr. i) affattes således:

"i)de relaterede aktionstyper, herunder en liste over planlagte operationer af strategisk betydning, og deres forventede bidrag til de specifikke målsætninger, makroregionale strategier, havområdestrategier og til territoriale planer for retfærdig omstilling, jf. artikel [7] i forordning (EU) [FRO-forordningen], der støttes af FRO, hvis det er relevant".

-Følgende indsættes som nr. viii):

"viii) for så vidt angår FRO's specifikke målsætning desuden begrundelsen for de beløb, der er overført fra henholdsvis EFRU- og ESF+-midlerne i overensstemmelse med artikel 21a, samt deres fordeling på regionskategorier, som afspejler de planlagte interventionstyper i henhold til de territoriale planer for retfærdig omstilling, jf. artikel [7] i forordning (EU) [FRO-forordningen] ".

iii)Litra f), nr. i), affattes således:

"i) en tabel med angivelse af de samlede finansielle tildelinger for hver fond og for hver regionskategori for hele programmeringsperioden og pr. år, herunder eventuelle beløb, der er overført i henhold til artikel 21 eller artikel 21a ".

d)Stk. 6 affattes således:

"6. For så vidt angår programmer under EFRU, ESF, Samhørighedsfonden og FRO, der indgives i overensstemmelse med artikel 16, må den tabel, der er omhandlet i stk. 3, litra f), nr. ii), kun omfatte beløbene for årene 2021-2025."

e)Følgende tilføjes som stk. 8:

"8. For så vidt angår programmer, der støttes af FRO, forelægger medlemsstaterne Kommissionen de territoriale planer for retfærdig omstilling, jf. artikel [7] i forordning (EU) [FRO-forordningen], som en del af programmet eller en anmodning om ændring heraf."

15)    Artikel 19, stk. 5, første afsnit, affattes således:

"5. Medlemsstaten kan i programmeringsperioden overføre op til 5 % af den oprindelige tildeling for en prioritet og ikke mere end 3 % af programbudgettet til en anden prioritet i samme program under den samme fond. For så vidt angår de programmer, der modtager støtte fra EFRU, ESF+ og FRO, må overførslen kun vedrøre tildelinger til den samme regionskategori."

16)    Artikel 20 affattes således:

"Artikel 20
Fælles støtte fra EFRU, ESF+, FRO og Samhørighedsfonden

1.    EFRU, ESF+, FRO og Samhørighedsfonden kan i fællesskab yde støtte til programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst.

2.    EFRU og ESF+ kan som supplement og inden for en grænse på 10 % af støtten fra disse fonde til hver prioritet i et program finansiere hele eller en del af en operation, hvortil omkostningerne er berettiget til støtte fra den anden fond på grundlag af den pågældende fonds regler for støtteberettigelse, forudsat at sådanne omkostninger er nødvendige for gennemførelsen. Denne mulighed gælder ikke for de midler fra EFRU og ESF+, der overføres til FRO i overensstemmelse med artikel 21a."

17)    I artikel 21 tilføjes følgende som stk. 6:

"6. FRO-midler, herunder midler overført fra EFRU og ESF+ i overensstemmelse med artikel 21a, må ikke overføres til andre fonde eller instrumenter i henhold til stk. 1-5.

FRO må ikke modtage overførsler i henhold til stk. 1-5.

Overførsel af midler fra EFRU og ESF+ til FRO i overensstemmelse med artikel 21a udelukkes fra grundlaget for beregningen af det loft på 5 %, der er fastsat i stk. 1. "

18)    Følgende indsættes som artikel 21a:

"Artikel 21a    
Overførsel af midler fra EFRU og ESF+ til FRO

1.De midler, der er til rådighed for FRO under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, jf. artikel [3] i forordning (EU) [FRO-forordningen], suppleres med midler fra EFRU, ESF+ eller en kombination heraf i den regionskategori, hvor det pågældende territorium er beliggende. De samlede midler fra EFRU og ESF+, der overføres til FRO, skal være mindst halvanden gang størrelsen af FRO-støtten, men højst tre gange størrelsen af denne støtte. De midler, der overføres fra enten EFRU eller ESF+, må under ingen omstændigheder overstige 20 % af den respektive EFRU- og ESF+-tildeling til den pågældende medlemsstat.

De respektive overførsler fra EFRU- og ESF+-midlerne til den eller de prioriteter, der støttes af FRO, skal afspejle interventionstyperne i overensstemmelse med de oplysninger, der er fastsat i programmet i henhold til artikel 17, stk. 3, litra d), nr. viii). Sådanne overførsler betragtes som definitive.

2.FRO-midlerne, herunder midler overført fra EFRU og ESF+, gennemføres i overensstemmelse med reglerne i nærværende forordning og i forordning (EU) [FRO-forordningen]. De regler, der er fastsat i forordning (EU) [EFRU-/Samhørighedsfondsforordningen] og i forordning (EU) [ESF+-forordningen], finder ikke anvendelse på midler overført fra EFRU og ESF+ i overensstemmelse med stk. 1."

19)    Artikel 25, stk. 1, affattes således:

"1. EFRU, ESF+, FRO og EHFF kan yde støtte til lokaludvikling styret af lokalsamfundet."

20)    I artikel 31, stk. 2, tilføjes følgende som litra e):

"e) for støtte fra FRO: 3,25 %."

21)    Artikel 35, stk. 2, litra b), affattes således:

"b) de årlige performancerapporter for programmer, der støttes af EHFF, AMIF, FIS og IGFV, og den endelige performancerapport for programmer, der støttes af EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og FRO".

22)    Artikel 36, stk. 3, første afsnit, affattes således:

"3. For så vidt angår programmer, der støttes af EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og FRO, skal medlemsstaten senest en måned inden det årlige gennemgangsmøde give Kommissionen adgang til oplysninger om de elementer, der er nævnt i artikel 35, stk. 1."

23)    Artikel 38, stk. 1, affattes således:

"1. For programmer, der støttes af EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og FRO, sender hver forvaltningsmyndighed Kommissionen en endelig performancerapport om programmet senest den 15. februar 2031."

24)    Artikel 45, stk. 1, litra c), nr. ii), affattes således:

"ii) operationer, der støttes af ESF+, FRO, EHFF, FIS, AMIF og IGFV, hvis de samlede udgifter overstiger 100 000 EUR".

25)    Stk. 48, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"Hvis de samlede omkostninger til en operation ikke overstiger 200 000 EUR, skal bidrag til støttemodtageren fra EFRU, ESF+, FRO, AMIF, FIS og IGFV være i form af enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster, undtagen til operationer, hvortil støtten udgør statsstøtte. Hvis der anvendes finansiering efter fast takst, kan kun de omkostningskategorier, som den faste takst gælder for, refunderes i overensstemmelse med første afsnit, litra a)."

26)    Artikel 51, stk. 2, affattes således:

"2. For så vidt angår operationer, der støttes af AMIF, FIS, IGFV, EFS+, FRO og EFRU, betragtes lønninger og ydelser udbetalt til deltagere som yderligere støtteberettigede omkostninger, der ikke indgår i den faste takst."

27)    Artikel 57 ændres således:

a)I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:

"For FRO skal udgifter i tilknytning til operationer bidrage til gennemførelsen af den relevante territoriale plan for retfærdig omstilling, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel [7] i forordning (EU) [FRO-forordningen]."

b)Stk. 7, andet afsnit, affattes således:

For EFRU, Samhørighedsfonden og FRO er dette tilfældet, når en ny interventionstype, der er omhandlet i tabel 1 i bilag I, eller, for AMIF, FIS og IGFV, i de fondsspecifikke forordninger, indsættes i programmet."

28)    Artikel 59, stk. 2, affattes således:

"2. Operationer, der støttes af ESF+ eller af FRO i overensstemmelse med artikel [4, stk. 2, litra h), i) og j), i forordning (EU) nr. [FRO-forordningen]] skal tilbagebetale støtten, hvis de er underlagt en forpligtelse til opretholdelse af investeringer i henhold til statsstøttereglerne."

29)    Stk. 73, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

"Den statistiske stikprøve kan omfatte et eller flere programmer, der modtager støtte fra EFRU, Samhørighedsfonden, FRO og ESF+ og, ved anvendelse af stratificering, hvis det er relevant, en eller flere programmeringsperioder efter revisionsmyndighedens professionelle skøn."

30)    Artikel 74, stk. 3, første afsnit, affattes således:

"3. Operationer, for hvilke de samlede støtteberettigede udgifter ikke overstiger 400 000 EUR for EFRU's og Samhørighedsfondens vedkommende, 300 000 EUR for ESF+'s og FRO's vedkommende eller 200 000 EUR for EHFF's, AMIF's, FIS' og IGFV's vedkommende, må ikke underkastes mere end én revision af enten revisionsmyndigheden eller Kommissionen forud for indgivelsen af regnskaberne for det regnskabsår, hvor operationen fuldføres."

31)    Artikel 96, stk. 5, affattes således:

"5. Med hensyn til det sidste regnskabsår skal Kommissionen betale eller inddrive den årlige regnskabssaldo for programmer, der støttes af EFRU, ESF+, FRO og Samhørighedsfonden, senest to måneder efter datoen for godkendelsen af den endelige performancerapport, der er omhandlet i artikel 38."

32)    I artikel 98 tilføjes følgende som stk. 6:

"6. De fondsspecifikke regler for FRO kan fastsætte et særligt grundlag for Kommissionens finansielle korrektioner i forbindelse med manglende opfyldelse af de mål, der er fastsat for FRO."

33)    Artikel 99, stk. 3, affattes således:

"3. Den del af forpligtelserne, som stadig er åben pr. 31. december 2029, frigøres, hvis sikkerhedspakken og den endelige performancerapport for programmer, der støttes af ESF+, EFRU, Samhørighedsfonden og FRO, ikke er blevet indgivet til Kommissionen inden fristen i artikel 38, stk. 1."

34)    I artikel 106, stk. 3, indsættes følgende afsnit:

"Medfinansieringssatsen for den prioritet, der støttes af FRO, må ikke være højere end de medfinansieringssatser, der er fastsat i første afsnit, litra a), b) og c), og som gælder for den region, hvor det eller de territorier, der er fastlagt i de territoriale planer for retfærdig omstilling i henhold til artikel [7] i forordning (EU) [FRO-forordningen], er beliggende."

35) Bilag I, II, V og VII ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand


(1)    En ren planet for alle En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi, Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank — COM(2018) 773 final.
(2)    Se COM(2019) 640 final.
(3)    COM(2018) 375 final.

Bruxelles, den 14.1.2020

COM(2020) 23 final

BILAG

til

Ændret forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa


BILAG

I bilag I, II, V og VII til Kommissionens forslag COM(2018) 375 foretages følgende ændringer:

BILAG I

1) Overskriften affattes således:

"Dimensioner og koder for interventionstyper under EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og FRO — artikel 17, stk. 5".

2) Overskriften til tabel 1 tilføjes følgende fodnote:

"* For den specifikke målsætning "at sætte regioner og mennesker i stand til at håndtere de sociale, økonomiske og miljømæssige virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi", der støttes af FRO, kan interventionsområder under alle politikmålsætninger anvendes, forudsat at de er i overensstemmelse med artikel [4] og [5] i forordning (EU) [den nye FRO-forordning] og med den relevante territoriale plan for retfærdig omstilling. Med hensyn til denne specifikke målsætning fastsættes koefficienten til beregning af støtten til klimaforandringsmålsætninger til 100 % for alle de anvendte interventionsområder."

BILAG II

1)    Punkt 1 affattes således:

"1. Udvælgelse af politikmålsætninger og FRO's specifikke målsætning, hvis det er relevant

Ref.: artikel 8, litra a), i forordningen om fælles bestemmelser og artikel 3 i forordningerne om AMIF, FIS og IGFV.

Tabel 1: Udvælgelse af politikmålsætninger (og FRO's specifikke målsætning) med begrundelse

Udvalgte politikmålsætninger

Program

Fond

Begrundelse for udvælgelse af en politikmålsætning (eller FRO's specifikke målsætning)

[3 500 tegn pr. målsætning]

"2)    Punkt 5 affattes således:

"5. Foreløbig finansiel tildeling pr. politikmålsætning og FRO's specifikke målsætning

Ref.: artikel 8, litra c), i forordningen om fælles bestemmelser.

Tabel 4: Foreløbig finansiel tildeling fra EFRU, ESF+, FRO, Samhørighedsfonden og EHFF pr. politikmålsætning*

Politikmålsætning/FRO's specifikke målsætning

EFRU

ESF+

FRO

Samhørighedsfonden

EHFF

I alt

Politikmålsætning 1

Politikmålsætning 2

Politikmålsætning 3

Politikmålsætning 4

Politikmålsætning 5

FRO's specifikke målsætning**

Teknisk bistand

Tildeling for 2026-2027

I alt

* Politikmålsætninger og FRO's specifikke målsætning i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser. For EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og FRO er perioden 2021-2025; for EHFF er perioden 2021-2027.

** I denne række medtages planlagt supplerende støtte, der skal overføres fra EFRU og ESF+ til FRO."3)    Punkt 6, tabel 6, affattes således:

"Tabel 6 Liste over programmer med foreløbige finansielle bevillinger*

Titel [255]

Fond

Regionskategori

EU-bidrag

Nationalt bidrag**

I alt

Program 1

EFRU

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

Program 1

Samhørighedsfonden

Program 1

ESF+

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

Program 1

FRO — bevilling***

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Program 1

FRO — supplerende støtte fra ESF+, der skal overføres til FRO

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Program 1

FRO — supplerende støtte fra EFRU, der skal overføres til FRO

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

I alt

EFRU, SAMHØRIGHEDSFONDEN, ESF+, FRO

Program 2

EHFF

Program 3

AMIF

Program 4

FIS

Program 5

IGFV

I alt

Samtlige fonde

* Politikmålsætninger og FRO's specifikke målsætning i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser. For EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og FRO er perioden 2021-2025; for EHFF er perioden 2021-2027.

** I overensstemmelse med artikel 106, stk. 2, om fastlæggelse af medfinansieringssatser.

*** Planlagte foreløbig FRO-bevilling — med separat angivelse af den oprindelige bevilling til FRO og den supplerende støtte fra ESF+ og EFRU for den pågældende regionskategori, hvis denne allerede er kendt."BILAG V

1)    Titlen og første tabel affattes således:

"Model for programmer, der modtager støtte fra EFRU (målet om investeringer i beskæftigelse og vækst), ESF+, FRO, Samhørighedsfonden og EHFF — artikel 16, stk. 3

CCI

Titel på engelsk

[255 tegn*]

Titel på nationalsproget/-sprogene

[255]

Version

Første år

[4]

Sidste år

[4]

Støtteberettiget fra

Støtteberettiget til

Nummer på Kommissionens afgørelse

Dato for Kommissionens afgørelse

Nummer på medlemsstatens ændringsafgørelse

Ikrafttrædelsesdato for medlemsstatens ændringsafgørelse

Ikke-væsentlige overførsler (artikel 19, stk. 5)

Ja/nej

NUTS-regioner, der er omfattet af programmet (ikke relevant for EHFF)

Berørt fond

EFRU

Samhørighedsfonden

ESF+

FRO

EHFF

* Tal i skarp parentes angiver antal tegn."2)    Punkt 2, tabel 1.T, affattes således:

"

ID

Afsnit [300]

Teknisk bistand

Beregningsgrundlag

Fond

Regionskategori for den region, der modtager støtte

Specifik målsætning, der er udvalgt

1

Prioritet 1

Nej

EFRU

Mere udviklede regioner

Specifik målsætning 1

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Specifik målsætning 2

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

Mere udviklede regioner

Specifik målsætning 3

2

Prioritet 2

Nej

ESF+

Mere udviklede regioner

Specifik målsætning 4

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Specifik målsætning 5

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

3

Prioritet 3

Nej

Samhørighedsfonden

Ikke relevant

Specifik målsætning 6

4

Prioritet 4

Nej

FRO*

Mere udviklede regioner

FRO's specifikke målsætning

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

5

Prioriteter vedrørende teknisk bistand

Ja

Ikke relevant

...

Særlig prioritet: Ungdomsbeskæftigelse

Nej

ESF+

...

Særlig prioritet: Landespecifikke henstillinger

Nej

ESF+

...

Særlig prioritet: Innovative aktioner

Nej

ESF+

Specifik målsætning 8

Særlig prioritet: Materielle afsavn

Nej

ESF+

Specifik målsætning 9

* Dette omfatter tildeling til FRO og den supplerende støtte, der er overført fra EFRU og ESF+."3)    Punkt 3A, tabel 15, affattes således:

"

Regionskategori

Vindue 1

Vindue 2

Vindue 3

Vindue 4

Vindue 5

Beløb

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

EFRU

Mere udviklede regioner

Mindre udviklede regioner

Overgangsregioner

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

ESF+

Mere udviklede regioner

Mindre udviklede regioner

Overgangsregioner

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

FRO*

Mere udviklede regioner

Mindre udviklede regioner

Overgangsregioner

Samhørighedsfonden

EHFF

I alt

* Oprindelig FRO-bevilling (uden supplerende midler overført) inden for de grænser, der er fastsat i artikel 21."4)    I punkt 3A indsættes følgende som ny tabel 18:

"Tabel 18: Oprindelig FRO-bevilling til programmet1

Ref.: Artikel 21a

Oprindelig FRO-bevilling til programmet* pr. regionskategori

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Oprindelig FRO-bevilling i programmet*

* Program med FRO-bevilling.

1 Når FRO er den "berørte fond" (basisdata om programmet, s. 1 i programmodellen)."

5)    I punkt 3A indsættes følgende som nyt afkrydsningsfelt efter tabel 18:

"Obligatorisk overførsel af midler fra EFRU og ESF+ som supplerende støtte til Fonden for Retfærdig Omstilling2

Overførsel til FRO

vedrører interne overførsler inden for programmet med FRO-bevilling (tabel 18A)

 vedrører overførsler fra andre programmer til programmet med FRO-bevilling (tabel 18B)

ikke relevant (dvs. ingen støtte fra FRO til programmet)

2 Hvis et program, der støttes af FRO, modtager supplerende støtte (jf. artikel 21a) inden for programmet og fra andre programmer, skal både tabel 18A og 18B udfyldes."6)    I punkt 3A indsættes følgende som ny tabel 18A:

"Tabel 18A: Overførsel af EFRU- og ESF+-midler til Fonden for Retfærdig Omstilling inden for programmet

FRO-bevilling i programmet* pr. regionskategori

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Overførsel inden for programmet* (supplerende støtte) pr. regionskategori

EFRU

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

ESF+

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

I alt

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

* Program med FRO-bevilling."

 7)    I punkt 3A indsættes følgende som ny tabel 18B:

"Tabel 18B: Overførsel af EFRU- og ESF+-midler fra andet program/andre programmer til Fonden for Retfærdig Omstilling inden for programmet

Supplerende FRO-støtte inden for programmet (CCI-nr.)* pr. regionskategori

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Overførsel/overførsler fra andet program/andre programmer** pr. regionskategori

Program 1 (CCI-nr.)

EFRU

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

ESF+

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

Program 2 (CCI-nr.)

Program 3 (CCI-nr.)

EFRU i alt

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

ESF+ i alt

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Regioner i den yderste periferi

I alt

* Program med FRO-bevilling, som modtager supplerende støtte fra EFRU og ESF+.

** Program, der yder supplerende støtte fra EFRU og ESF+ (kilde)."

Begrundelse for den obligatoriske overførsel fra EFRU og ESF+ baseret på de planlagte interventionstyper — artikel 17, stk. 3, litra d), nr. viii)

Fritekstfelt [3 000 tegn]

8)    Punkt 3.1, tabel 10, affattes således:

"

Tabel 10: Finansielle bevillinger pr. år

Fond

Regionskategori

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I alt

EFRU*

Mindre udviklede regioner

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

I alt

ESF+*

Mindre udviklede regioner

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

I alt

FRO**

Mindre udviklede regioner

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

I alt

Samhørighedsfonden

Ikke relevant

EHFF

Ikke relevant

I alt

* Beløb efter den obligatoriske overførsel, dvs. hvis den obligatoriske overførsel fra EFRU og ESF+ kommer fra dette program, omfatter EFRU- og ESF +-beløbene ikke de overførte beløb.

** Angiv de samlede FRO-midler som følge af tabel 18 (dvs. FRO-bevilling og supplerende støtte, der er overført fra EFRU og ESF+)."

9)    Punkt 3.2 affattes således:

"3.2. Finansieringsramme pr. fond og national medfinansiering *

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra f), nr. ii), artikel 17, stk. 6.

Til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst:

Tabel 11: Finansieringsramme pr. fond og national medfinansiering

Politikmålsætning/FRO-målsætning eller teknisk bistand

Prioritet

Beregningsgrundlag for EU-støtten (samlet eller offentlig)

Fond

Regionskategori**

EU-bidrag

Nationalt bidrag

Vejledende fordeling af det nationale bidrag

I alt

Medfinansieringssats

offentligt

privat

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)***

(f)=(a)/(e)***

Prioritet 1

Samlet eller offentligt

EFRU

Mindre udviklede regioner

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Særlig tildeling til regioner i den yderste periferi eller nordlige tyndtbefolkede regioner

Prioritet 2

ESF+

Mindre udviklede regioner

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

Prioritet 3

FRO****

Mindre udviklede regioner

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Prioritet 4

Samhørighedsfonden

Teknisk bistand

Teknisk bistand, jf. artikel 29 i forordningen om fælles bestemmelser

EFRU eller ESF+ eller Samhørighedsfonden eller FRO

Teknisk bistand, jf. artikel 30 i forordningen om fælles bestemmelser

EFRU eller ESF+ eller Samhørighedsfonden eller FRO

EFRU i alt

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Særlig tildeling til regioner i den yderste periferi eller nordlige tyndtbefolkede regioner

ESF+ i alt

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

FRO i alt

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Samhørighedsfonden i alt

Ikke relevant

Tilsammen

* Inden midtvejsgennemgangen i 2025 for EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og FRO, finansielle bevillinger kun for årene 2021-2025.

**For så vidt angår EFRU: mindre udviklede regioner, overgangsregioner, mere udviklede regioner og, hvis det er relevant, særlig tildeling til regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner. For så vidt angår ESF+: mindre udviklede regioner, overgangsregioner, mere udviklede regioner og, hvis det er relevant, supplerende tildeling til regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner. For så vidt angår Samhørighedsfonden: ikke relevant. For så vidt angår teknisk bistand, afhænger regionskategorierne af den valgte fond.

*** Hvis det er relevant for alle regionskategorier.

**** Angiv de samlede FRO-midler som følge af tabel 18 (dvs. FRO-bevilling og supplerende støtte, der er overført fra EFRU og ESF+)."10)    Punkt 8, tabel 14, affattes således:

"

Angivelse af anvendelse af artikel [88] og [89] i forordningen om fælles bestemmelser*

Prioritet nr.

Fond

Specifik målsætning (målet om beskæftigelse og vækst) eller støtteområde (EHFF)

Anvendelse af refusion af støtteberettigede udgifter baseret på enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster under prioritet, jf. artikel 88 i forordningen om fælles bestemmelser

Prioritet 1

EFRU

Specifik målsætning 1

Specifik målsætning 2

Prioritet 2

ESF+

Specifik målsætning 3

Specifik målsætning 4

Prioritet 3

Samhørighedsfonden

Specifik målsætning 5

Specifik målsætning 6

Prioritet 4

FRO

FRO's specifikke målsætning

Anvendelse af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. artikel 89 i forordningen om fælles bestemmelser

Prioritet 1

EFRU

Specifik målsætning 7

Specifik målsætning 8

Prioritet 2

ESF+

Specifik målsætning 9

Specifik målsætning 10

Prioritet 3

Samhørighedsfonden

Specifik målsætning 11

Specifik målsætning 12

Prioritet 4

FRO

FRO's specifikke målsætning

* Fuldstændige oplysninger gives i overensstemmelse med de modeller, der er knyttet som bilag til forordningen om fælles bestemmelser."BILAG VII

1)    Tabel 1 affattes således:

"

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Prioritetens finansielle bevilling baseret på programmet

Kumulative data om programmets finansielle fremskridt

Prioritet

Specifik målsætning

Fond

Regionskategori

Beregningsgrundlag for EU-bidraget*

(samlet bidrag eller offentligt bidrag)

Finansieringsramme

(EUR)

Medfinansieringssats

(%)

Samlede støtteberettigede udgifter til operationer, som er udvalgt til støtte (EUR)

Bidrag fra fondene til driften af de operationer, der er blevet udvalgt til at modtage støtte (i EUR)

Andel af den samlede tildeling for udvalgte operationer (%)

[kolonne 7 / kolonne 5 x 100]

Samlede støtteberettigede udgifter afholdt af støttemodtagerne og udbetalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer

Andel af den samlede tildeling, som er omfattet af støtteberettigede udgifter afholdt af støttemodtagerne og udbetalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer (%)

[kolonne 10 / kolonne 5 x 100]

Antal udvalgte operationer

Beregningsmodel

Beregningsmodel

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="N" input="G">

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="P" input="G">

<type="N" input="M">

Prioritet 1

Specifik målsætning 1

EFRU

Prioritet 2

Specifik målsætning 2

ESF+

Prioritet 3

Specifik målsætning 3

Samhørighedsfonden

Ikke relevant

Prioritet 4

FRO's specifikke målsætning

FRO*

I alt

EFRU

Mindre udviklede regioner

<type="N" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

EFRU

Overgangsregioner

<type="N" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

EFRU

Mere udviklede regioner

<type="N" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

EFRU

Særlig tildeling til regioner i den yderste periferi eller nordlige tyndtbefolkede regioner

<type="N" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

ESF+

Mindre udviklede regioner

<type="N" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

ESF+

Overgangsregioner

<type="N" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

ESF+

Mere udviklede regioner

<type="N" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

ESF+

Særlig tildeling til regioner i den yderste periferi eller nordlige tyndtbefolkede regioner

<type="N" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

Samhørighedsfonden

Ikke relevant

<type="N" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

FRO*

Mindre udviklede regioner

<type="N" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

FRO*

Overgangsregioner

<type="N" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

FRO*

Mere udviklede regioner

<type="N" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

* Beløb, herunder den supplerende støtte, der er overført fra EFRU og ESF +."

2)    Tabel 7 affattes således:

"

Fond

Regionskategori

EU-bidrag

[indeværende kalenderår]

[efterfølgende kalenderår]

januar-oktober

november-december

januar-december

EFRU

Mindre udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Overgangsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mere udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner*

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ETS

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ESF+

Mindre udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Overgangsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mere udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner*

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FRO**

Mindre udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Overgangsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mere udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FIS

IGFV

       * Her angives kun den specifikke tildeling for regioner i den yderste periferi / nordlige tyndtbefolkede regioner.

** Beløb, herunder den supplerende finansiering, der er overført fra EFRU og ESF +, alt efter hvad der er relevant."