22.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 385/59


P9_TA(2020)0226

En strategisk tilgang til lægemidler i miljøet

Europa-Parlamentets beslutning af 17. september 2020 om en strategisk tilgang til lægemidler i miljøet (2019/2816(RSP))

(2021/C 385/07)

Europa-Parlamentet,

der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 11, artikel 168 og artikel 191, stk. 2,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler (1),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/4 af 11. december 2018 om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler (2),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud (3),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/39/EU af 12. august 2013 for så vidt angår prioriterede stoffer inden for vandpolitikken (4),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (5),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (6),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (7),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (REACH-forordningen) (8),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 »Et godt liv i en ressourcebegrænset verden« (»det syvende miljøhandlingsprogram«) (9),

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdet) (COM(2017)0753),

der henviser til Kommissionens forslag til forordning om mindstekrav til genbrug af vand (COM(2018)0337),

der henviser til Rådets konklusioner af 25. juni 2019 om de næste skridt hen imod at gøre EU til forbillede for bedste praksis i bekæmpelsen af antimikrobiel resistens,

der henviser til Rådets konklusioner af 26. juni 2019 med titlen »Mod en strategi for en bæredygtig kemikaliepolitik i Unionen«,

der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2019 med titlen »Den Europæiske Unions strategiske tilgang til lægemidler i miljøet« (COM(2019)0128),

der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. november 2018 med titlen »Mod en omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer« (COM(2018)0734),

der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. juni 2017 med titlen »En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens« (COM(2017)0339),

der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. november 2011 med titlen »En handlingsplan for den voksende trussel fra antimikrobiel resistens« (COM(2011)0748),

der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. december 2008 med titlen »Sikre, innovative og tilgængelige lægemidler: et nyt perspektiv for lægemiddelsektoren« (COM(2008)0666).

der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 med titlen »Den europæiske grønne pagt« (COM(2019)0640),

der henviser til sin beslutning af 13. september 2018 om en europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens (AMR) (10),

der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt, (11)

der henviser til adskillige medlemsstaters programmer til at reducere lægemiddelrester i vand,

der henviser til den fælles videnskabelige udtalelse af 1. december 2016 fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) om foranstaltninger til at mindske behovet for at anvende antimikrobielle stoffer i husdyrbrug i Den Europæiske Union og de deraf følgende virkninger for fødevaresikkerheden (RONAFA-udtalelse),

der henviser til de successive årlige (siden 2011) rapporter om europæisk overvågning af veterinært forbrug af antimikrobielle stoffer (ESVAC),

der henviser til Kommissionens publikation »Science for Environment Policy — Future brief« nr. 11 fra maj 2015 med titlen »Sustainable Aquaculture«,

der henviser til Kommissionens oplæg af 30. januar 2019 med titlen »På vej mod et bæredygtigt Europa i 2030« (COM(2019)0022),

der henviser til undersøgelse af 13. november 2019 foretaget af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) med titlen »Pharmaceutical Residues in Freshwater — Hazards and Policy Responses«,

der henviser til politisk erklæring af 22. september 2016 fra mødet på højt plan i De Forenede Nationers Generalforsamling om antimikrobiel resistens,

der henviser til FN's »Drinking Water Parameter Cooperation Project«,

der henviser til Verdensbankens rapport fra marts 2017 med titlen »Drug-Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future«,

der henviser til Kommissionens rapport fra juli 2018 med titlen »Options for a strategic approach to pharmaceuticals in the environment«,

der henviser til rapport af 12. december 2013 fra Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer om de miljømæssige risici ved lægemidler,

der henviser til forespørgslerne til Rådet og Kommissionen om en strategisk tilgang til lægemidler i miljøet O-000040/2020 — B9-0015/2020 og O-000041/2020 — B9-0016/2020),

der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

A.

der henviser til, at lægemidler spiller en afgørende rolle med hensyn til at sikre et højt folke- og dyresundhedsniveau; der henviser til, at der i øjeblikket findes mere end 3 000 aktivstoffer til fremstilling af lægemidler på det europæiske marked;

B.

der henviser til, at den udbredte brug af human- og veterinærmedicinske lægemidler, herunder antimikrobielle stoffer, har øget deres koncentrationer i mange miljøreservoirer såsom jord, sedimenter og vandområder i de sidste 20 år; der henviser til, at koncentrationerne i miljøet sandsynligvis vil stige yderligere, efterhånden som befolkningen vokser og ældes; der henviser til, at klimaændringerne endvidere vil påvirke både mængden og kvaliteten af vandressourcerne, da koncentrationerne i perioder med tørke vil være større, hvilket også har afledte følger for vandrensningen; der henviser til, at der er behov for en udvidet indsamling af data, som kan måle dette problem i hele verden; der henviser til, at lægemidler primært kommer ud i miljøet som resultat af deres brug og bortskaffelse;

C.

der henviser til, at lægemidler kommer ud i miljøet gennem afløbet fra kommunale rensningsanlæg og dambrug, via spredning af husdyrgødning og udledning af spildevand fra produktionsanlæg og spildevandsslam, via græssende husdyr og medicinerede kæledyr samt gennem uforsvarlig bortskaffelse af ubrugte lægemidler i deponeringsanlæg og forurenet affald;

D.

der henviser til, at uhensigtsmæssig brug af antibiotika, navnlig i husdyrbrug, og i det hele taget dårlig praksis inden for både human- og veterinærmedicin gradvist har gjort antimikrobiel resistens til en alvorlig trussel mod menneskers og dyrs sundhed;

E.

der henviser til, at OECD i sin seneste rapport om lægemiddelrester i ferskvand fandt, at »de nuværende politiske tiltag til håndtering af lægemiddelrester er utilstrækkelige til beskyttelse af vandkvalitet og ferskvandsøkosystemer, som sunde liv afhænger af«;

F.

der henviser til, at den kemiske og/eller metaboliske stabilitet af visse lægemidler betyder, at op til 90 % af deres aktivstoffer frigives til miljøet i deres oprindelige form efter brug;

G.

der henviser til, at lægemidler, der var godkendt til mennesker og kom på markedet før 2006, ikke blev underkastet en miljørisikovurdering som en del af godkendelsesprocessen og derfor stadig kan mangle en sådan vurdering;

H.

der henviser til, at en miljørisikovurdering indgår i vurderingen af benefit/risk-forholdet for veterinærlægemidler, men ikke for humanmedicinske lægemidler;

I.

der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse af 11. marts 2019 selv erkender videnshuller med hensyn til koncentrationer af visse lægemidler i miljøet og de deraf følgende risikoniveauer;

J.

der henviser til, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at der bør gøres en indsats for at mindske den indvirkning, som lægemidler har på miljøet, og som kan udgøre en risiko for miljøet, navnlig beskyttelsen af vandressourcer, der bruges til indvinding af drikkevand;

K.

der henviser til, at de miljømæssige virkninger af lægemidler er blevet anerkendt som et problem af et stort antal internationale organisationer, tredjelande, EU-institutioner, brancheorganisationer og ikkestatslige organisationer; der henviser til, at nogle medlemsstater, såsom Nederlandene, Tyskland og Sverige, allerede gør en indsats for at tage hånd om den voksende forekomst af lægemidler i miljøet;

L.

der henviser til, at Kommissionen i 2008 forpligtede sig til at foreslå foranstaltninger til at mindske de potentielt skadelige virkninger af lægemidler på miljøet (12);

M.

der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 8c i direktiv 2013/39/EU var forpligtet til at udvikle en strategisk tilgang til vandforurening med farmaceutiske stoffer inden den 13. september 2015 og foreslå foranstaltninger inden den 14. september 2017;

N.

der henviser til, at Rådet i sine konklusioner fra juni 2019 opfordrede Kommissionen til at »vurdere og definere de mest effektive foranstaltninger, herunder lovgivningsmæssige foranstaltninger, til at afbøde virkningerne af lægemidler i miljøet og bekæmpe udviklingen af antimikrobiel resistens og styrke forbindelsen med sundhedssektoren i denne henseende«; der henviser til, at Rådet erkendte, at der er behov for yderligere forskning for bedre at kunne forstå omfanget af de nye virkninger af lægemidler og rester heraf på menneskers sundhed og miljøet;

O.

der henviser til, at AMR Industry Alliance har udviklet branchespecifikke principper til den fælles ramme for fremstilling af antibiotika og fastlagt mål for udledning af antibiotikakoncentrationer for at beskytte økologiske ressourcer og mindske den potentielle risiko for udvikling af antimikrobiel resistens i miljøet;

P.

der henviser til, at aktører og fagfolk inden for dyrs og menneskers sundhed, patienter, industrien, affaldshåndteringsvirksomheder, vandrensningsvirksomheder osv. skal spille en rolle, når det gælder om at reducere lægemidlers indvirkning på miljøet;

Q.

der henviser til, at OECD går ind for fire proaktive strategier med fokus på forebyggende muligheder tidligt i et lægemiddels livscyklus for at kunne håndtere lægemidler omkostningseffektivt i miljøet og opnå de mest langsigtede og store miljøfordele;

R.

der henviser til, at flere interessenter som led i initiativet MedsDisposal iværksatte en kampagne for at øge bevidstheden om, hvordan man korrekt bortskaffer ubrugte eller udløbne lægemidler i Europa;

S.

der henviser til, at for enhver foranstaltning, som vedrører lægemidlers indvirkning på miljøet, må det fremherskende princip være patienternes ret til hurtig adgang til lægemidler, der anses for at være sikre og effektive med hensyn til de nuværende kriterier for vurdering af benefit/risk-forholdet;

Generelle betragtninger

1.

glæder sig over, at Kommissionen endelig vedtog sin meddelelse af 11. marts 2019; beklager, at fremlæggelsen af den strategiske tilgang og de foreslåede foranstaltninger er blevet stærkt forsinket;

2.

er enigt i de fire hovedmål for den strategiske tilgang, som Kommissionen har forelagt;

3.

bemærker imidlertid med bekymring den meget bløde karakter af de foranstaltninger, der indgår i meddelelsen; mener, at der er brug for effektive foranstaltninger til at afbøde den negative virkning af lægemidler i miljøet;

4.

erindrer om, at alle fremtidige initiativer vedrørende lægemidlers indvirkning på miljøet bør være videnskabeligt baserede og målorienterede samt teknologineutrale, samtidig med at det sikres, at sikkerhed og effektivitet forbliver centrale prioriteter for patienters adgang til behandling med lægemidler;

5.

mener, at bekæmpelsen af lægemiddelforurening kræver en holistisk tilgang, der inddrager alle berørte parter og tager hensyn til lægemidlers samlede livscyklus; understreger, at det med henblik på at sikre effektiviteten af reguleringsmæssige foranstaltninger er afgørende, at de træffes i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og princippet om, at miljøskader fortrinsvis bør afhjælpes ved kilden; fremhæver, at princippet om, at forureneren betaler, bør finde anvendelse, først og fremmest i fremstillingsprocessen, men også for at give incitament til en bedre receptudskrivningspraksis og ansvarlig forbrugeradfærd; bemærker med bekymring den rolle, som lægemidler spiller ved at bidrage til antimikrobiel resistens, når de frigives i miljøet via udledning af husdyrgødning, vandforurening eller forkert bortskaffelse; opfordrer Kommissionen til at overveje brugen af udvidet producentansvar for at mindske lægemidlers negative virkninger på miljøet:

6.

finder det nødvendigt at føre kampagner i samarbejde med medlemsstaterne for at informere og uddanne offentligheden om farerne ved overforbrug af ikkeordinerede lægemidler; henleder opmærksomheden på stigningen i antallet af supermarkeder og onlineforhandlere af medicin uden medicinsk anbefaling og på faren for reklame i medierne for sådanne salgssteder, der ikke er apoteker eller passende akkrediterede virksomheder;

7.

understreger, at udledningen af lægemidler i miljøet muligvis ikke blot er til skade for økosystemerne og den vilde fauna, men også kan undergrave effektiviteten af disse lægemidler, især hvad angår antibiotika, eftersom de kan være årsag til, at der opstår antibiotikaresistens;

8.

minder om, at lægemidler har forskellige virkninger på akvatiske og marine økosystemer, men også den vilde fauna, herunder adfærdsændringer, nedsat befrugtningsevne, størrelsesændring eller udvikling af kønslige og reproduktive abnormiteter; opfordrer derfor Kommissionen til at integrere konkrete foranstaltninger under hensyntagen til de kumulative virkninger af lægemidlers forurening på akvatiske og marine arter;

9.

minder om, at undersøgelser har vist, at lægemidler og rester især er til stede i vandområder, og at de ikke altid fjernes fuldstændig i konventionelle rensningsanlæg, der endnu ikke på effektiv vis kan bortfiltrere alle lægemidler; fremhæver, at forurening af ferskvand og vandløbsoplande fører til forurening af havene;

10.

bemærker, at risiciene for menneskers sundhed på grund af generelt lave koncentrationer i højere grad er knyttet til mulige kumulative virkninger af langvarig lavdosiseksponering end til akutte eller umiddelbare helbredsvirkninger; er især bekymret over de hormonforstyrrende egenskaber ved visse af de lægemidler, der ender i miljøet;

11.

påpeger behovet for at regulere mængden af lægemiddelrester inden for rammerne af vandlovgivningen;

12.

anmoder om, at der sættes særligt fokus på udledningsmæssige hotspots som f.eks. farmaceutiske produktionsanlæg, hospitaler og rensningsanlæg;

13.

opfordrer Kommissionen til også at overveje virkningen af lægemidler i forbindelse med den handlingsplan for nulforurening for luft, vand og jord, som Kommissionen har bebudet for 2021;

14.

opfordrer Kommissionen til at fremme udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne og interessenter med henblik på at reducere den miljømæssige indvirkning af produktion, anvendelse og bortskaffelse af lægemidler;

15.

mener, at disse eksisterende og selvregulerede initiativer bør analyseres og i givet fald tages i betragtning i fremtidige EU-initiativer om lægemidler i miljøet;

Øget bevidsthed om og fremme af forebyggelsesforanstaltninger og hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler

16.

opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis inden for forebyggende anvendelse af antibiotika og i fuld udstrækning gennemføre og om nødvendigt styrke One Health-handlingsplanen mod antimikrobiel resistens; gentager de holdninger, der blev givet udtryk for i dets beslutning af 13. september 2018 om en europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens;

17.

opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme uddannelse til sundhedspersonale, herunder dyrlæger, læger og farmaceuter, og oplysningskampagner for patienter om hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler såsom antibiotika, antidepressive midler eller kontrastvæsker; opfordrer aktører i lægemiddelforsyningskæden til at bidrage til at give patienter og husdyravlere klar og fyldestgørende information om, hvordan ukorrekt bortskaffet medicin kan indvirke negativt på miljøet; opfordrer til mærkning på emballage i form af et passende piktogram, der kan informere forbrugerne om, hvordan ubrugt medicin kan bortskaffes på korrekt vis;

18.

understreger, at sundhedspersonale skal holdes løbende ajour med hensyn til den seneste udvikling inden for forskning og god praksis med henblik på at forhindre udbredelsen af antimikrobiel resistens;

19.

opfordrer medlemsstaterne til at medtage spørgsmålet om lægemidler i miljøet i deres grænseoverskridende samarbejde om vandløbsoplande og til at koordinere foranstaltninger, hvor de anses for nyttige;

20.

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme vaccination som en sygdomsforebyggende foranstaltning til at minimere behovet for lægemidler;

Støtte til udvikling af lægemidler, der i deres væsen er mindre skadelige for miljøet, og fremme af en grønnere fremstilling

21.

fremhæver betydningen af hurtigere, mere ambitiøse og målrettede foranstaltninger til at minimere den risiko, som lægemidler udgør for miljøet, og erkender samtidig behovet for en bedre forståelse af omfanget af lægemidlers nuværende indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, og at prisen på lægemidler ikke bør stige som følge heraf;

22.

bemærker for så vidt angår sundhedssektoren, at det er nødvendigt at tage hånd om det meget store arbejdsmæssige pres på læger, således at sundhedsfagfolk kan foretage korrekt udskrivning af antimikrobielle stoffer; bemærker endvidere, at sundhedsfagfolk kan hjælpes yderligere ved at give klare, evidensbaserede udskrivningsvejledninger, der giver sammenhængende rådgivning på tværs af forskellige kliniske indikationer;

23.

opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at støtte forskning, udvikling og innovation inden for lægemidler, der er lige så effektive for patienterne, og som i sig selv er mindre skadelige for miljøet, eftersom »grønnere lægemidler« ikke er giftige for miljøet, ikke bioakkumulerer og nedbrydes lettere til uskadelige stoffer i rensningsanlæg og i miljøet, samtidig med at der tages hensyn til, at øget bionedbrydelighed potentielt kan forringe effektiviteten;

24.

opfordrer medlemsstaterne og alle de berørte aktører til at gøre brug af EU-programmer til at investere i teknologier, som skal give en mere effektiv bortskaffelse af lægemidler og antimikrobielt resistente gener, og som samtidig sikrer, at sådanne produkter er lige så effektive til at opfylde patienternes behov;

25.

mener, at lægemidlers indvirkning på miljøet bør indgå i vurderingen af benefit/risk-forholdet i humanmedicinske lægemidler, sådan som det allerede er tilfældet for veterinærlægemidler, forudsat at markedsføringstilladelser ikke forsinkes eller afvises udelukkende på grund af negative miljøvirkninger;

26.

mener, at miljøvurderingen af lægemidler bør omfatte deres nedbrydningsprodukter og metabolitter;

27.

opfordrer Kommissionen til i relevant omfang at tage hensyn til interessenters igangværende bestræbelser på at iværksætte fremtidige initiativer, der skal mindske miljørisici og fremme miljømæssigt forsvarlige praksisser og korrekt brug og returnering af lægemidler;

28.

opfordrer til, at overvågningsdata fra vandrammedirektivet anvendes til evaluering efter markedsføringen;

29.

opfordrer Kommissionen til at sikre, at udledningen af lægemidler i vand behandles som et muligt centralt miljøproblem, når der foretages en gennemgang af referencedokumenterne for bedste tilgængelige teknik i henhold til direktivet om industrielle emissioner for relevante sektorer;

30.

påpeger den vigtige rolle, som indkøbspolitikken spiller for fremme af grønnere lægemidler; opfordrer Kommissionen til at udarbejde klare retningslinjer for dette spørgsmål;

31.

opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at produktionen af importerede lægemidler opfylder de samme høje miljøstandarder, som gælder for lægemidler produceret i Unionen;

32.

opfordrer Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) til at lette fælles inspektioner af udledninger fra produktion i oversøiske lægemiddelfabrikker, der leverer til EU;

Forbedring af miljørisikovurderingen og revisionen heraf

33.

er af den opfattelse, at der er behov for en klar køreplan for at færdiggøre miljørisikovurderinger, når de ikke er tilgængelige;

34.

opfordrer medlemsstaterne og EMA til at sikre, at ansøgerne fremlægger en færdiggjort vurdering på tidspunktet for udstedelsen af tilladelsen til markedsføring af humanmedicinske lægemidler, således at der kan etableres og offentliggøres passende risikostyringsforanstaltninger;

35.

finder det hensigtsmæssigt, at medicinalfirmaer fremlægger en fælles miljørisikovurdering pr. aktivstof med henblik på at sikre sammenhængende information, undgå dobbeltarbejde og begrænse dyreforsøg;

36.

påpeger nødvendigheden af fuld implementering af forordningerne om henholdsvis veterinærlægemidler og foderlægemidler for at reducere brugen af antibiotika, herunder ved at evaluere muligheden for at indføre et EU-dækkende aktivstofbaseret vurderingssystem inden den 28. januar 2022 og andre potentielle alternativer til miljørisikovurdering;

37.

opfordrer Kommissionen til at støtte forskning i vurderingen af blandingseffekter, kronisk lavdosiseksponering og udvikling af antimikrobiel resistens, især i relation til sårbare grupper;

Reduktion af spild og forbedring af affaldshåndteringen

38.

understreger, at tiltagene skal være baseret på videnskabelig dokumentation, og opfordrer alle relevante aktører til at sikre, at de foranstaltninger, der træffes, ikke bringer adgangen til sikker og effektiv lægemiddelbehandling for patienter og dyr i fare; støtter i denne forbindelse Kommissionens planer om at reducere mængden af affald ved at tillade, at lægemidler udleveres i mængder, der svarer bedre til patienternes behov, samtidig med at der sikres overensstemmelse med eksisterende sporbarhedslovgivning, bl.a. ved at optimere pakkestørrelser, og om at undersøge muligheden for at forlænge lægemidlers holdbarhedsdatoer for at undgå, at lægemidler unødigt smides ud på et tidspunkt, hvor de stadig trygt kan bruges;

39.

opfordrer til en ajourføring af kravene med hensyn til miljørisikovurderingen for at sikre en korrekt vurdering af persistente, bioakkumulerende og toksiske stoffer og blandingseffekter og for at tage hensyn til risikoen for, at der udvikles antimikrobiel resistens i miljøet;

40.

mener, at det samlede forbrug af lægemidler pr. indbygger bør reduceres, uden at det skaber problemer med adgang til lægemidler, og uden at det går ud over behandlingernes effektivitet; mener, at det samlede forbrug af veterinærlægemidler pr. dyr også bør reduceres, uden at det går ud over dyrenes sundhed og velfærd, og at der bør findes bedre alternativer;

41.

mener, at der for længst burde have været foretaget en revision af direktiv 86/278/EØF om slam fra rensningsanlæg; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag om revision og ajourføring af direktiv 86/278/EØF senest ved udgangen af 2021 for at opdatere kvalitetsnormerne i overensstemmelse med den nyeste videnskabelige dokumentation og fremme en ægte cirkulær økonomi, som ikke skader menneskers sundhed og miljøet;

42.

er af den opfattelse, at farmaceutiske produktionsanlæg på forhånd bør rense deres spildevand i overensstemmelse med de bedste teknikker, der er til rådighed;

43.

opfordrer medlemsstaterne til at fastsætte, oplyse bredt om og fuldt håndhæve bestemmelser om returordninger for ubrugte lægemidler;

44.

opfordrer Kommissionen til at koordinere samarbejdet om ordninger, der sigter mod at undgå ukorrekt bortskaffelse af lægemidler;

45.

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte forskning, innovation og udvikling af mere avancerede teknologier til spildevandsrensning, der kan opdage og forbedre fjernelsen af lægemiddelrester;

Udvidet miljøovervågning

46.

finder det betænkeligt, at kontrollen med lægemidler i miljøet, herunder i jordbunden, stadig er meget begrænset; understreger behovet for at styrke mekanismerne for overvågning efter markedsføring, også med hensyn til miljøvirkninger, for i tilstrækkelig grad og systematisk at kunne dække det miljømæssige dataunderskud;

47.

opfordrer Kommissionen til at se nærmere på spørgsmålet om de mulige virkninger af lægemidler på vandrammedirektivets overvågningsliste og vurdere, om listen bør ajourføres;

48.

opfordrer Kommissionen til at medtage lægemidler, der udgør en betydelig risiko for miljøet, på listen over prioriterede stoffer i vandrammedirektivet og fastsætte miljøkvalitetsnormer og koncentrationsgrænser i henhold til direktivet om miljøkvalitetsnormer (EQS);

49.

fremhæver, at der er indført omfattende overvågning af antibiotika i landbruget; opfordrer Kommissionen til også at udvikle et overvågningssystem for antibiotika til mennesker;

Udfyldning af videnshuller

50.

understreger nødvendigheden af at støtte yderligere forskning, navnlig i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme, i den direkte indvirkning, som eksponering for lægemidler og deres restkoncentrationer i miljøet har på menneskers sundhed og økologien, og i en bedre forståelse af, hvordan lægemidler kommer ud i og forbliver i miljøet, herunder i akvatiske og marine økosystemer;

51.

er af den opfattelse, at de analysemetoder, der anvendes til kvantificering af forekomsten af lægemidler i miljøet, og udviklingen heraf bør forbedres, og at metoderne til den analytiske sporing bør gøres offentligt tilgængelige;

Større åbenhed

52.

minder om, at miljøinformation om lægemidler, som f.eks. indvirkning på vand, miljøadfærd, nedbrydelighed og mulige cocktaileffekter, spiller en central rolle for risikostyringen, og at denne type information bør være gennemsigtig og stilles til rådighed for relevante interessenter; opfordrer derfor Kommissionen og de kompetente myndigheder til at oprette en sikker og centraliseret database, der gør det muligt for alle de berørte aktører at få adgang til resultaterne af produkternes miljørisikovurderinger;

53.

mener, at der bør etableres en stærk lovgivningsmæssig ramme for at øge åbenheden i hele forsyningskæden, da dette vil gøre det muligt at foretage en passende kontrol og sikre, at virksomhederne stilles til ansvar for udledningen af lægemidler i miljøet;

54.

opfordrer lægemiddelindustrien til at være mere gennemsigtig i forsyningskæderne ved at oplyse om oprindelsen af lægemidler og aktive stoffer til fremstilling af lægemidler på tidspunktet for råvareproduktionen for at sikre fuldstændig sporbarhed af alle lægemidler;

o

o o

55.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)  EUT L 4 af 7.1.2019, s. 43.

(2)  EUT L 4 af 7.1.2019, s. 1.

(3)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65.

(4)  EUT L 226 af 24.8.2013, s. 1.

(5)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.

(6)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

(7)  EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19.

(8)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(9)  EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171.

(10)  EUT C 433 af 23.12.2019, s. 153.

(11)  Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.

(12)  Kommissionens meddelelse af 10. december 2008 med titlen »Sikre, innovative og tilgængelige lægemidler: et nyt perspektiv for lægemiddelsektoren« (COM(2008)0666).