Bruxelles, den 19.10.2020

COM(2020) 690 final

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Kommissionens arbejdsprogram 2021En Union med ny vitalitet i en skrøbelig verden
1. Genopretning af verden af i dag ved at forme verden af i morgen

For mindre end et år siden tiltrådte Europa-Kommissionen efter at være blevet valgt på en dagsorden med sigte på at fremme Europas største omstilling i mere end en generation. Kommissionens arbejdsprogram for 2020 afspejlede dette mandat og den ambition, der først blev skitseret i kommissionsformand Ursula von der Leyens politiske retningslinjer. Det kortlagde vores vision om at opbygge et mere retfærdigt, sundere, grønnere og mere digitalt samfund. Mange ting har ændret sig i det seneste år, men denne ambitionen er fortsat vores drivkraft for det kommende år.

I det seneste år er Kommissionen gået i gang med at skabe grundlaget for den systemiske ændring, som Europa har brug for, så meget desto mere som alle vores økonomier er hårdt ramt af en global sundhedskrise. I de første 100 dage har vi præsenteret den europæiske grønne pagt, fremlagt vores planer for Europas digitale fremtid, vedtaget vores køreplan for et stærkt socialt Europa med henblik på at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder og offentliggjort vores strategi for ligestilling mellem kønnene. Vi har også fremlagt en ny industristrategi, en plan for bedre støtte til små virksomheder og foranstaltninger til styrkelse af det indre marked. Vi har fremsat forslag om at modernisere og styrke tiltrædelsesprocessen og således banet vejen for den historiske aftale om at indlede forhandlinger med Nordmakedonien og Albanien, og vi er gået i gang med at skabe et nyt partnerskab med Afrika.

Efter 100 dage foreslog vi også en ny start for en række langvarige prioriteter, navnlig med den nye pagt om migration og asyl og strategien for EU's sikkerhedsunion. Vi tog fat på spørgsmål, der påvirker hele vores værdifællesskab, navnlig ved at offentliggøre den første årlige retsstatsrapport, der omfatter alle medlemsstaterne. Og vi har truffet foranstaltninger for hele vores samfund — fra ligestilling mellem kønnene og foranstaltninger mod racisme til fremme af faglige færdigheder og tiltag for unge.

Men af meget forskellige årsager vil 2020 være et år, som både skal glemmes hurtigst muligt og huskes for altid. Den globale pandemi, der kom bag på Europa og verden, og de deraf følgende nedlukninger af vores samfund og økonomier, vil være langt mere og andet end smertefulde erindringer for millioner af europæere, som har mistet deres kære, er blevet syge eller gennemlever en periode med dyb bekymring for deres levebrød eller velfærd. Ingen af os vil sandsynligvis glemme den skrøbelighed eller usikkerhed, vi stadig føler overalt omkring os. Den seneste genopblussen af virusset i Europa viser, at vi er nødt til fortsat at håndtere virusset med omsorg, forsigtighed og koordinering.

Men dette år vil også blive husket for den hurtige og hidtil usete indsats, som Europa har iværksat for at beskytte liv og levebrød. Europa har vist, at det kan handle hurtigt, når det er nødvendigt, udvise virkelig solidaritet, når det skal, og kollektivt ændre forholdene, når det vil. Fra at stille alle disponible EU-midler til rådighed og anvende fleksibiliteten i vores regler for beskatning og statsstøtte til at oprette et beredskabslager af medicinsk udstyr. Fra at bringe 600 000 strandede EU-borgere hjem til at oprette SURE-instrumentet med henblik på at holde folk i arbejde og virksomhederne i gang. Kommissionen har i alt truffet mere end 800 foranstaltninger, der ikke var forudset, om alt lige fra grænseforvaltning til støtte til landbrugere og fiskere.

Dette år kan også fremover huskes for den stadig hurtigere forandring, det satte gang i, og de store muligheder, som det paradoksalt nok bragte med sig. Klimaændringer, digital teknologi og geopolitik prægede allerede før i høj grad vores samfund og vores dagsorden. Pandemien har imidlertid skærpet behovet for, at Europa fører an i både den grønne og den digitale omstilling og gør de europæiske samfund og økonomier mere modstandsdygtige. Dette skaber en enestående mulighed for at komme ud af den skrøbelige krisesituation og skabe ny vitalitet i Unionen.

På den baggrund vil Kommissionen have to fokusområder i det kommende år. Den vil for det første fortsætte med gøre alt, hvad den kan, for at håndtere krisen og begynde at trække på de erfaringer, krisen har givet os. Dette vil primært ske, ved at vi viderefører vores bestræbelser på at finde, finansiere og sikre os en sikker vaccine, som alle i Europa og resten af verden kan få adgang til.

Samtidig beskrives det i dette arbejdsprogram, hvordan Europa kan gribe de fremtidige muligheder med henblik på at opfylde sine ambitioner og føre an i den stadig hurtigere forandring. Takket være NextGenerationEU, den historiske genopretningsplan, som Kommissionen har fremlagt sammen med et moderniseret langsigtet budget, har Europa et værktøj klart til brug til at gribe denne mulighed.

Med NextGenerationEU vælger Europa ikke kun at rette op på skaderne, komme på fode her og nu og støtte dem, der er hårdest ramt af krisen, men også at skabe og opbygge en bedre levevis for verden af i morgen. Det vil fokusere på bæredygtige investeringer og reformer, idet 37 % af udgifterne til den økonomiske genopretning og modstandsdygtighed er øremærket til udgifter til grøn omstilling, og mindst 20 % skal investeres på det digitale område. Vi vil arbejde hårdt sammen med medlemsstaterne om at udarbejde og gennemføre deres nationale planer for genopretning og modstandsdygtighed. Desuden vil Kommissionen sikre, at 30 % af NextGenerationEU's 750 mia. EUR rejses via grønne obligationer. Og vi vil støtte medlovgiverne med henblik på at sikre en hurtig aftale om den samlede pakke på 1,8 billioner EUR, så den hurtigst muligt kan bruges til at gøre en forskel. Kommissionen vil også fremsætte ambitiøse forslag om nye indtægtskilder for EU-budgettet.

Det betyder, at vi har de investeringer, der kræves for at virkeliggøre den vision og de ambitioner, vi allerede havde. Det er grunden til, at man i Kommissionens arbejdsprogram for 2021 går fra strategi til gennemførelse med fokus på nye lovgivningsinitiativer og revision af eksisterende lovgivning til opfølgning af de planer, der i det seneste år er fremlagt for alle de 6 overordnede ambitioner. Disse initiativer er opført i bilag I og II 1 . Vi vil også levere resultater for de initiativer, der tidligere var planlagt for 2020, og som er blevet udsat på grund af pandemien 2 .

Vores indsats, både internt og eksternt, vil fortsat være styret af 2030-dagsordenen og dens mål for bæredygtig udvikling samt af Parisaftalen.

Kommissionen vil ved gennemførelsen af dette arbejdsprogram også lægge vægt på at forklare, hvad vi er i færd med at gøre, og tage hensyn til borgernes synspunkter. I den sammenhæng er det nu vigtigere end nogensinde at starte debatten om konferencen om Europas fremtid. De spørgsmål, der i løbet af det sidste år blev rejst — fra behovet for en stærkere europæisk sundhedsunion til de varige ændringer af vores måde at leve sammen på, som pandemien kan medføre — kan kun håndteres, hvis alle deltager i debatten, og vi trækker på al vores fælles erfaring og ekspertise.

I betragtning af det geopolitiske landskab og de planlagte initiativers langsigtede og gennemgribende karakter vil vores arbejde fortsat blive baseret på strategisk fremsynethed 3 . Den første strategiske fremsynsrapport viste, at det er vigtigt, at genopretningen ledsages af modstandsdygtighed, og at vi sikrer, at vores politikker er evidensbaserede og fremtidssikrede. Denne tilgang kan også hjælpe os med at forberede os på de nye udfordringer og muligheder, som uundgåeligt vil opstå i det kommende år, og som vi skal være klar til at foregribe og reagere på.

2. Realisering af de seks overordnede ambitioner

2.1 Den europæiske grønne pagt

Hvad angår den europæiske grønne pagt vil Kommissionens fokusere på at give vores relevante klima- og energilovgivning et grundigt eftersyn for at bringe den i overensstemmelse med det nyligt foreslåede mål om at reducere emissionerne med mindst 55 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauerne. Dette vil blive samlet i "klar til 55"-pakke, som vil dække alt fra vedvarende energikilder til energieffektivitet først, bygninger, arealanvendelse, energibeskatning, indsatsfordeling og emissionshandel samt en bred vifte af anden lovgivning. Diplomati på klima- og energiområdet vil fortsat være en prioritet i forbindelserne med vores eksterne partnere.

Som nævnt i kommissionsformand Ursula von der Leyens politiske retningslinjer vil Kommissionen foreslå en CO2-grænsetilpasningsmekanisme, der kan bidrage til at motivere de udenlandske producenter og EU-importørerne til at reducere deres kulstofemissioner, samtidig med at der sikres lige og handelsfremmende vilkår i overensstemmelse med WTO-reglerne.

Dybden og bredden af det planlagte arbejde i tilknytning til den europæiske grønne pagt afspejler den grønne omstillings systemiske karakter og dens betydning som vækststrategi. Vi vil fremlægge en række foranstaltninger vedrørende intelligent og bæredygtig transport, herunder en revision af forordningen om det transeuropæiske transportnet og direktivet om intelligente transportsystemer. Vi vil videreføre gennemførelsen af handlingsplanen for den cirkulære økonomi med fokus på miljøvenligt design og bæredygtige produkter, navnlig cirkulært elektronisk udstyr, herunder forbedring af indsamling, genbrug og reparation af mobiltelefoner, bærbare computere og andet udstyr. 

Dette afspejler, at den europæiske grønne pagt handler om meget mere end en reduktion af emissionerne. I den sammenhæng vil vi følge op på EU's biodiversitetsstrategi for 2030 og fra jord til bord-strategien, navnlig for at fremme økologisk produktion, genoprette forringede økosystemer, beskytte vores have og kystområder, beskytte, genoprette og forvalte skovene på en bæredygtig måde og mindske risikoen for at få produkter, der er forbundet med skovrydning, på EU-markedet. Vi vil også bringe innovative fodertilsætningsstoffer på markedet for at mindske miljøbelastningen fra husdyrbrug.2.2. Et Europa klar til den digitale tidsalder

For at sikre, at dette er Europas digitale årti, vil vi foreslå en køreplan med klart definerede mål for 2030, f.eks. for konnektivitet, færdigheder og digitale offentlige tjenester. Vores tilgang vil følge klare principper: retten til privatlivets fred og konnektivitet, ytringsfrihed, fri udveksling af data og cybersikkerhed.

Vi vil træffe foranstaltninger på disse forskellige områder, navnlig med lovgivning om sikkerhed, ansvar, grundlæggende rettigheder og dataaspekter af kunstig intelligens og en dataretsakt for at fastlægge de rette vilkår for bedre kontrol og betingelserne for dataudveksling for borgere og virksomheder.

I den sammenhæng vil vi foreslå en ny europæisk digital identitet for at gøre det lettere at udføre opgaver og få adgang til tjenester online i hele Europa og sikre, at borgerne har større kontrol over og er mere trygge ved, hvilke data de deler, og hvordan disse data anvendes.

For at sikre retfærdighed i den digitale verden vil EU fortsat arbejde for at tilvejebringe en international aftale om et retfærdigt skattesystem, der giver langsigtede bæredygtige indtægter. Hvis det ikke lykkes, vil Kommissionen foreslå en digital afgift i første halvdel af det kommende år. Kommissionen vil også med tanke på et fair erhvervsklima foreslå et retligt instrument til at skabe lige vilkår for så vidt angår udenlandske subsidier.

Kommissionen vil fortsætte sin igangværende revision af konkurrencereglerne for at sikre, at de passer til de ændrede markedsforhold, herunder den stadig hurtigere digitalisering af økonomien. Vi vil også opdatere vores nye industristrategi for Europa for at tage hensyn til covid-19-konsekvenserne, den globale konkurrencesituation og fremskyndelsen af den grønne og den digitale omstilling.

For at sikre værdige, gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår vil der blive fremlagt et lovgivningsforslag for at forbedre arbejdsvilkårene for personer, der leverer ydelser via platforme, med henblik på at sikre rimelige arbejdsforhold og passende social beskyttelse.

2.3. En økonomi, der tjener alle

Nu, hvor vi er omgivet af pandemi- og inddæmningsforanstaltninger, er det afgørende for Europa at sikre, at en sundhedsmæssig og økonomisk krise ikke udvikler sig til en social krise. Dette vil være en rettesnor for vores indsats i det kommende år, og den fulde gennemførelse og brug af SURE-programmet vil hjælpe arbejdstagerne med at bevare deres indkomst og sikre, at virksomhederne kan beholde deres personale. Vi vil nøje evaluere disse foranstaltninger i de kommende år.

Den europæiske søjle for sociale rettigheder vil være ledesnoren i den europæiske genopretning og vores bedste redskab til at sikre, at ingen lades i stikken. Vi vil fremlægge en ambitiøs handlingsplan for at sikre, at den gennemføres fuldt ud. Handlingsplanen vil være Kommissionens centrale instrument til at bidrage til den socioøkonomiske genopretning og modstandsdygtigheden på mellemlang og lang sigt med henblik på at styrke den sociale retfærdighed i forbindelse med den digitale og den grønne omstilling. I den sammenhæng vil den nye europæiske børnegaranti, der blev bebudet i formand Ursula von der Leyens politiske retningslinjer, sigte mod at mindske fattigdom og ulighed blandt børn ved at sikre, at alle børn har adgang til basale ydelser som sundhed og uddannelse. Kommissionen vil trække på erfaringerne fra covid-19-pandemien og på baggrund af et arbejdsmarked under forandring fremlægge en ny EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Vi vil også foreslå en handlingsplan for den sociale økonomi med henblik på at øge de sociale investeringer og støtte aktørerne i den sociale økonomi og de sociale virksomheder i forbindelse med opstart, opskalering, innovation og jobskabelse.

Vores økonomier har behov for fortsat politisk støtte, og det er nødvendigt at opnå en hårfin balance mellem finansiel støtte og finanspolitisk bæredygtighed. I takt med at virusspredningen vokser og inddæmningsforanstaltningerne øges, bør medlemsstaterne fortsat bruge den finanspolitiske fleksibilitet på en fornuftig måde til støtte for økonomien. Den globale samhandel og dens integrerede værdikæder vil fortsat være en fundamental vækstmotor og en central drivkraft for en virkelig global genopretning. Vi er i gang med på ny at gennemgå EU's handelspolitik og vil vedtage et nyt instrument, som kan afværge og modvirke tvangsforanstaltninger fra visse tredjelandes side.

På længere sigt er der ingen bedre måde at opretholde stabilitet og konkurrenceevne på end ved at uddybe Den Økonomiske og Monetære Union, hvilket også vil sikre euroen en stærkere international rolle. Vi er nødt til at gøre fremskridt med kapitalmarkedsunionen og bankunionen. Som led heri vil vi revidere rammerne for håndtering af bankkrak i EU, træffe foranstaltninger til at fremme grænseoverskridende investeringer i EU og intensivere bekæmpelsen af hvidvask af penge.

Som en del af den systemiske ændring i Europa skal vores økonomiske og finansielle system også være en vigtig drivkraft for den grønne og den digitale omstilling. Der vil blive foreslået lovgivning om bæredygtig virksomhedsledelse for at fremme bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd. Vi vil også fortsætte fremskridtene med bæredygtig finansiering, navnlig ved at foreslå, at der indføres en EU-standard for grønne obligationer.

For at nå vores ambitioner og være i stand til at håndtere investerings- og reformbehovene må vi øge og vurdere de offentlige forvaltningers og tjenesters virkningsfuldhed, effektivitet og kapacitet i hele EU.

2.4. Et stærkere Europa i verden

Denne Kommission tiltrådte med et mandat til at sikre et stærkere Europa i verden. Geopolitisk bestræber Kommission sig på at fremme EU's strategiske interesser og mål uden for EU og forsvare en regel- og værdibaseret international orden i en stadig mere polariseret verden. Vi vil arbejde for at styrke vores globale rolle som drivkraft for ansvarlighed, stabilitet, samarbejde og solidaritet ved at tackle det stadig voksende antal globale udfordringer, kriser og konflikter gennem mobiliseringen af alle vores instrumenter.

I løbet af det kommende år vil Kommissionen sikre, at Europa spiller sin vigtige rolle i denne skrøbelige verden, bl.a. ved at lede den globale indsats for at sikre, at alle kan få adgang til en sikker vaccine, og ved at styrke det regelbaserede globale multilaterale system samt bilaterale, regionale og globale partnerskaber. Vi vil fortsat prioritere vores østlige og sydlige nabolande, Vestbalkan og Afrika fuldt ud. 

Vores nye instrumenter for eksterne udgifter vil bidrage til gennemførelsen af Unionens eksterne strategiske prioriteter.

Den Europæiske Union vil altid være tilhænger af den styrke og værdi, der ligger i multilateralisme og samarbejde i globale institutioner. Vi vil foreslå en fælles meddelelse om styrkelse af EU's bidrag til regelbaseret multilateralisme. Vi skal føre an i reformerne af Verdenssundhedsorganisationen og Verdenshandelsorganisationen for at tilpasse dem til de nye realiteter.

I samarbejde med vores partnere vil vi foreslå et fornyet partnerskab med vores sydlige nabolande og fremlægge en meddelelse om Arktis for at ajourføre EU's politik for en region, der er særligt udsat for klimaændringer og miljøbelastninger og de deraf følgende økonomiske og sikkerhedsmæssige konsekvenser.

Vi vil fremlægge en ny strategisk tilgang til støtte for afvæbning, demobilisering og reintegration af tidligere kombattanter, som er afgørende for at sikre varig stabilitet og fred i konfliktramte lande og regioner.

Vi vil også fremlægge en meddelelse om EU's humanitære bistand, som især vil fokusere på nye måder for vores samarbejde med vores partnere og andre donorer, brugen af digitale redskaber og innovative tilgange til finansiering og metoder til levering af bistand, bl.a. i forbindelse med Kommissionens egen hurtige reaktionskapacitet og måderne til at fremme arbejdet med sammenhængen mellem det humanitære område og udvikling og fred

En revision af direktivet om konsulær beskyttelse vil gøre det muligt for os at lette udøvelsen af den ret til konsulær beskyttelse, der er knyttet til unionsborgerskabet, og styrke EU-solidariteten for bedre at beskytte EU-borgere i udlandet, navnlig i krisesituationer. Dette vil øge samarbejdet mellem medlemsstaterne og styrke EU's understøttende rolle, idet der gøres bedst mulig brug af det enestående netværk af EU-delegationer.

2.5. Fremme af vores europæiske levevis

Den aktuelle sundhedskrise har vist, at det er nødvendigt at styrke vores kriseberedskab og -styring i forbindelse med grænseoverskridende sundhedstrusler. Samtidig med at vi fortsat har fokus på at sikre, at Europa kan håndtere spredningen af virusset og pandemiens virkninger, vil vi også drage de første erfaringer af krisen. Tiden er nu inde til at opbygge en stærkere europæisk sundhedsunion.

Vi vil foreslå at styrke EU-rammerne for konstatering af og reaktion på alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og også styrke den rolle, de eksisterende agenturer har. For det andet vil vi foreslå, at der oprettes et agentur for biomedicinsk avanceret forskning og udvikling. Inden for rammerne af en ny lægemiddelstrategi skal der ses på forsyningskædesikkerheden i Europa, og det skal sikres, at borgerne kan have tillid til, at lægemidlerne er sikre, rimeligt billige og af høj kvalitet. Desuden vil det europæiske sundhedsdataområde blive lanceret inden udgangen af næste år for at udnytte data med henblik på bedre sundhedspleje, bedre forskning og bedre politikudformning til gavn for patienterne.

Vi vil også høste erfaringer på andre områder, navnlig hvad angår Schengenområdet og opretholdelsen af den frie bevægelighed for personer uden kontrol ved de indre grænser. Vi vil samarbejde med Europa-Parlamentet og medlemsstaterne om at bevare og forbedre et velfungerende Schengenområde på grundlag af en ny strategi for Schengensystemets fremtid og stærkere Schengenregler, og vi vil videreføre arbejdet med at fuldføre Schengenområdet.

Vi vil fortsætte arbejdet med den nye pagt om migration og asyl. I denne forbindelse vil Kommissionen foreslå en række foranstaltninger vedrørende lovlig migration, som vil omfatte en pakke med "talent og færdigheder" og som en del heraf en revision af direktivet om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding og en gennemgang af direktivet om en kombineret tilladelse samt fastlæggelse af mulighederne for at oprette en EU-talentmasse. De øvrige elementer i pagten omfatter bl.a. en EU-handlingsplan for bekæmpelse af smugling af migranter og en strategi for frivillig tilbagevenden og reintegration.

Vi vil fortsat styrke sikkerhedsunionen, navnlig ved at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, imødegå hybride trusler, anlægge en ny tilgang til terrorbekæmpelsesforanstaltninger og radikalisering, og forbedre opsporingen, fjernelsen og rapporteringen af seksuelt misbrug af børn online.

I lyset af stigningen i antisemitisk vold og hadforbrydelser vil Kommissionen fremlægge en omfattende strategi for bekæmpelse af antisemitisme for at supplere og støtte medlemsstaternes indsats.

For at opnå en økonomisk genopretning og en vellykket grøn og digital omstilling vil det også være nødvendigt, at europæerne tilegner sig nye færdigheder. Som led i en bredere indsats for at skabe en kultur for livslang læring og gøre det lettere at skifte job vil vi foreslå et initiativ vedrørende individuelle læringskonti for at sætte enkeltpersoner i stand til at uddanne sig og styre deres karriere og fastlægge en europæisk tilgang til mikroeksamensbeviser med henblik på at øge de individuelle læringsmuligheder for alle.

2.6. Nyt skub i det europæiske demokrati

Kommissionen vil fortsat opbygge en Union med lige muligheder og opretholde det europæiske engagement i beskyttelsen af EU's værdier samt inklusion og lighed i enhver betydning, uanset køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

Som led heri vil Kommissionen fremlægge en EU-strategi for handicappede personers rettigheder, navnlig for at sikre fuld gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. I en EU-strategi for barnets rettigheder vil der blive set på, hvordan man kan forberede børn og unge på at deltage i EU's demokratiske liv, bedre kan beskytte sårbare børn, beskytte deres rettigheder online, fremme børnevenlig retspleje og forebygge og bekæmpe vold.

Samtidig med at Kommissionen fortsat er fast besluttet på, at EU skal tiltræde Istanbulkonventionen, vil den fremsætte et nyt forslag om bekæmpelse af kønsbaseret vold. Den vil også foreslå, at listen over grov grænseoverskridende kriminalitet udvides til at omfatte alle former for hadforbrydelser og hadefuld tale.

Den europæiske handlingsplan for demokrati, der skal vedtages, vil kunne bruges som afsæt til at styrke vores demokratier, tackle risikoen for ekstern indblanding i europæiske valg og imødegå desinformation samt støtte frie og uafhængige medier. Næste år vil vi foreslå klarere regler for finansiering af de europæiske politiske partier og træffe foranstaltninger for at sikre større gennemsigtighed i forbindelse med betalt politisk reklame, forbedre mobile europæiske borgeres valgrettigheder og beskytte journalister og civilsamfundet mod strategiske retssager mod offentligt engagement.

Vi vil også fremme det grænseoverskridende retlige samarbejde ved at gøre fuld brug af digitale teknologier. 

Kommissionen vil se på, hvordan man ved hjælp af samhørighedspolitikken kan fremme genopretningen og den grønne og den digitale omstilling, afhjælpe de voksende regionale forskelle både før og efter covid-19 og bidrage til at håndtere nye sociale og økonomiske problemstillinger. For at øge vores viden og dermed forbedre vores politiske tiltag vil den fremlægge en vurdering af situationen i vores regioner. Den vil også udforme en langsigtet vision for landdistrikterne med henblik på at foreslå foranstaltninger til at udnytte disse regioners potentiale mest muligt. Bedre regulering, politikudformning og gennemførelse og håndhævelse af EU-retten

Da Kommissionen tiltrådte, forpligtede den sig til at gennemføre evidensbaserede politikker, som var lettere at overholde, og som var mindre tilbøjelige til at skabe unødvendige byrder for erhvervslivet og borgerne. Dette er endnu vigtigere nu, hvor Europa fortsætter sin krisehåndtering og fokuserer på genopretning.

Den kommende meddelelse om bedre regulering vil fokusere på byrdereduktion, navnlig i forbindelse med gennemførelsen af "én ind, én ud" -tilgangen. Dermed skal det sikres, at der kompenseres for nye administrative byrder, ved at borgerne og erhvervslivet fritages for tilsvarende byrder på EU-plan inden for samme politikområde. Fra næste år vil "Fit for Future"-platformen, som er en ekspertgruppe på højt niveau, hjælpe Kommissionen med at finde muligheder for forenkling og byrdereduktion.

Krisen har yderligere understreget behovet for informerede beslutninger, der er evidensbaserede og bygger på princippet om bedre regulering. Behovet for konsekvensanalyser, hvori der tages hensyn til alle de berørte parters synspunkter, er større end nogensinde. Kommissionen vil gøre høringerne mere effektive og lettere tilgængelige for at fremme de berørte parters deltagelse og efterkomme opfordringen til mere strømlinede høringer.

Kommissionen vil også øge indsatsen for at forbedre den effektive anvendelse, gennemførelse og håndhævelse af EU-retten. Dette er navnlig vigtigt for at opretholde et velfungerende indre marked, beskytte centrale forsyningskæder, der leverer fødevarer til forretningerne og medicinske produkter til sundhedsvæsenet, og for at værne om borgernes rettigheder og gennemføre den europæiske grønne pagt. Kommissionen vil fortsætte med at støtte og samarbejde med medlemsstaterne for at sikre en hurtig og korrekt gennemførelse af nye og eksisterende EU-regler. Samtidig vil den ikke tøve med at opretholde EU-retten gennem traktatbrudsprocedurer, når det er nødvendigt.

4. Konklusion

I det seneste år har de europæiske borgere bragt ofre for at beskytte hinanden, og vi skal værne om de fremskridt, vi i fællesskab har gjort. Det betyder, at vi skal være på vagt og fortsat fokusere på at sikre, at vi kan håndtere krisen og komme igennem den sammen, og at vi skal arbejde på en langsigtet løsning for at lægge den bag os.

Men samtidig med at vi lægger den bag os, er vi nødt til at forberede os på at gøre tingene på en bedre måde og leve i et sundere, mere retfærdigt og velstående samfund. Det betyder, at vi skal gøre os selv mere modstandsdygtige, men det betyder også, at den forandringsdagsorden, som denne Kommission blev valgt på, og som den fra første dag har fokuseret på, skal fremskyndes.

Dette er de to overordnede mål for Kommissionens arbejdsprogram og alle de initiativer, der er anført i dette arbejdsprogram. Måske fokuserer de hver især på forskellige områder, men de skal alle trække i samme retning. I sidste ende handler de alle sammen om at gøre livet lettere, miljøet sundere, samfundene mere retfærdige, skabe flere og mere tilgængelige muligheder og gøre økonomierne mere moderne og bedre rustet til videre mål.

Kommissionen vil arbejde tæt sammen med både Europa-Parlamentet og Rådet for at sikre, at de har den ønskede virkning. Det er denne fællesskabsånd, som har samlet Europa og skabt enighed om NextGenerationEU. Det er den, som sætter os i stand til at overvinde denne pandemi og gennemføre de systemiske ændringer, Europa har brug for. Vi har visionen, vi har planen, vi har investeringerne — og nu skal vi i gang med genopretningen ved at opbygge en bedre fremtidig verden.

(1) Et initiativs indplacering i bilagene til dette program ændrer ikke ansvarsfordelingen i de opgavebeskrivelser, som formand Ursula von der Leyen har sendt til hvert medlem af kollegiet.
(2)

 Kommissionens tilpassede arbejdsprogram for 2020, COM(2020) 440 final.

(3) Strategisk fremsynsrapport 2020, COM(2020) 493 final.

Bruxelles, den 19.10.2020

COM(2020) 690 final

BILAG

til

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Kommissionens arbejdsprogram 2021

En Union med ny vitalitet i en skrøbelig verden
Bilag I: Nye initiativer 1

Nr.

Politikmål

Initiativer

En europæisk grøn pagt

1.

Klar til 55-pakken

a)Revision af EU's emissionshandelssystem (ETS), herunder søfart, luftfart og CORSIA, samt forslag om ETS som egen indtægt (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 2. kvartal 2021)

b)CO2-grænsetilpasningsmekanismen og et forslag om CO2-grænsetilpasningsmekanismen som egen indtægt (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 2. kvartal 2021)

c)Forordningen om indsatsfordeling (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 192, stk. 1, i TEUF, 2. kvartal 2021)

d)Ændring af direktiv om vedvarende energi for at medtage det nye klimamål for 2030 (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 194 i TEUF, 2. kvartal 2021)

e)Ændring af direktivet om energieffektivitet for at medtage det nye klimamål for 2030 (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 194 i TEUF, 2. kvartal 2021)

f)Revision af forordningen om medtagelse af drivhusgasemissioner og -optag fra arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 192, stk. 1, i TEUF, 2. kvartal 2021)

g)Reduktion af metanemissioner i energisektoren (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 192 og 194 i TEUF, 2. kvartal 2021)

h)Revision af energibeskatningsdirektivet (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 2. kvartal 2021)

i)Revision af direktivet om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 2. kvartal 2021)

j)Revision af forordningen om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 192, stk. 1, i TEUF, 2. kvartal 2021)

k)Revision af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 194 i TEUF, 4. kvartal 2021)

l)Revision af den tredje energipakke for gas (direktiv 2009/73/EU og forordning 715/2009/EU) for at regulere konkurrencedygtige dekarboniserede gasmarkeder (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 194 i TEUF, 4. kvartal 2021)

2.

Pakken om cirkulær økonomi

a)Initiativ vedrørende en politik for bæredygtige produkter, herunder en revision af direktivet om miljøvenligt design (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2021)

b)Cirkulært elektronisk udstyr (ikkelovgivning, 4. kvartal 2021)

3.

Pakken om biodiversitet og et giftfrit miljø

a)Handlingsplan for udviklingen af den økologiske produktion: på vej mod 2030 (ikkelovgivning, 1. kvartal 2021)

b)Minimering af risikoen for skovrydning og skovforringelse i forbindelse med produkter, der markedsføres i EU (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 2. kvartal 2021)

c)Handlingsplan for nulforurening for vand, luft og jord (ikkelovgivning, 2. kvartal 2021)

d)Ny retlig ramme for genopretning af sunde økosystemer (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 192 i TEUF, 4. kvartal 2021)

4.

Bæredygtig og intelligent mobilitet

a)Initiativ til revision af direktivet om intelligente transportsystemer, herunder et initiativ til multimodal billettering (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 3. kvartal 2021)

b)Revision af forordningen om det transeuropæiske transportnet (TEN-T) (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 172 i TEUF, 3. kvartal 2021)

c)Initiativet EU 2021 for jernbanekorridorer, herunder revision af forordningen om godstogskorridorer og foranstaltninger til at fremme af personbefordring med jernbane (ikkelovgivning og lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 3. kvartal 2021)

d)Udvikling af emissionsstandarder, der skal afløse Euronorm 6/VI for personbiler, varevogne, lastbiler og busser (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2021)

Et Europa klar til den digitale tidsalder

5..

Europas digitale årti

Europas digitale årti: digitale mål for 2030 (ikkelovgivning, 1. kvartal 2021)

6.

Datapakken

a)Dataretsakt (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 3. kvartal 2021)

b)Revision af databasedirektivet (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 3. kvartal 2021)

7.

Digital afgift

Digital afgift og forslag om digital afgift som egen indtægt (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 2. kvartal 2021)

8.

Et pålideligt og sikkert europæisk e-ID

Et pålideligt og sikkert europæisk e-ID (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 1. kvartal 2021)

9.

Platformsarbejdere

Forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejdere (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 153 i TEUF, 1./4. kvartal 2021)

10..

Industristrategien for Europa

Ajourføring af den nye industristrategi for Europa (ikkelovgivning, 2. kvartal 2021)

11.

Udenlandske subsidier

Opfølgning på hvidbogen om udenlandske subsidier:

a)Lige konkurrencevilkår (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 207 i TEUF, 2. kvartal 2021)

b)Offentligt udbud (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 207 i TEUF, 2. kvartal 2021)

12.

Civil-, forsvars- og rumindustrierne

Handlingsplan for synergi mellem civil-, forsvars- og rumindustrierne (ikkelovgivning, 1. kvartal 2021)

13.

Konstruktionskrav til og forbrugerrettigheder vedrørende elektronik

Konstruktionskrav til og forbrugerrettigheder vedrørende elektronik (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2021)

En økonomi, der tjener alle

14.

Udbygning af kapitalmarkedsunionen

a)Rammen for beskyttelse og fremme af investeringer (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 2. kvartal 2021)

b)Revision af tilsynsreglerne for forsikrings- og genforsikringsselskaber (Solvens II) (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 53, stk. 1, og artikel 62 og 114 i TEUF, 3. kvartal 2021)

c)Revision af direktivet og forordningen om markeder for finansielle instrumenter (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2021)

15.

Bæredygtig virksomhedsledelse

Bæredygtig virksomhedsledelse (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 50 og, muligvis, 114 i TEUF, 2. kvartal 2021)

16.

EU-standard for grønne obligationer

Indførelse af en EU-standard for grønne obligationer (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 2. kvartal 2021)

17.

Pakken om bekæmpelse af hvidvask af penge

Lovgivningspakken om bekæmpelse af hvidvask af penge (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 1. kvartal 2021)

18.

Pakken om retfærdig økonomi

a)Handlingsplan for den europæiske søjle for sociale rettigheder (ikkelovgivning, 1. kvartal 2021)

b)Henstilling om en europæisk børnegaranti (ikkelovgivning, 1.kvartal 2021)

c)Meddelelse om en ny strategi for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (ikkelovgivning, 2. kvartal 2021)

d)Handlingsplan for den sociale økonomi (ikkelovgivning, 4. kvartal 2021)

19.

Det generelle toldpræferencesystem

Mod den fremtidige retlige ramme for et system af generelle toldpræferencer, der giver udviklingslande handelsfordele (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 207 i TEUF, 2. kvartal 2021)

20.

Hindring og modvirkning af tredjelandes tvangsforanstaltninger

Et instrument, der skal hindre og modvirke tredjelandes tvangsforanstaltninger (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 207 i TEUF, 4. kvartal 2021)

21.

Resultatrammen 2021-2027

Meddelelse om resultatrammen 2021-2027 (ikkelovgivning, 2. kvartal 2021)

22.

Fuldførelse af bankunionen

Revision af rammerne for styring af bankkriser og indskudsgaranti (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2021)

23.

Pakken om punktafgifter

a)Revision af direktivet om beskatning af tobak (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 113 i TEUF, 3. kvartal 2021)

b)Ændring af direktivet om den generelle ordning for punktafgifter (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 113 i TEUF, 4. kvartal 2021)

Et stærkere Europa i verden

24.

Styrkelse af EU's bidrag til den regelbaserede multilateralisme

Fælles meddelelse om styrkelse af EU's bidrag til den regelbaserede multilateralisme (ikkelovgivning, 2. kvartal 2021)

25.

Den arktiske dimension

Fælles meddelelse om Arktis (ikkelovgivning, 4. kvartal 2021)

26.

Sydlige nabolande

Fælles meddelelse om et fornyet partnerskab med de sydlige nabolande (ikkelovgivning, 1. kvartal 2021)

27.

Afvæbning, demobilisering og reintegration af tidligere kombattanter

Fælles meddelelse om en strategisk tilgang til støtte for afvæbning, demobilisering og reintegration af tidligere kombattanter (ikkelovgivning, 3. kvartal 2021)

28.

Forskning, innovation, uddannelse og unge

Meddelelse om den globale tilgang til forskning, innovation, uddannelse og unge (ikkelovgivning, 2. kvartal 2021)

29.

EU's humanitære bistand

Meddelelse om EU's humanitære bistand i forbindelse med covid-19-pandemien og derefter (ikkelovgivning, 1. kvartal 2021)

30.

Konsulær beskyttelse

Konsulær beskyttelse — revision af EU-reglerne (lovgivning, artikel 23 i TEUF, 4. kvartal 2021)

Fremme af vores europæiske levevis

31.

Europæisk biomedicinsk forskning og udvikling

Forslag om oprettelse af et nyt europæisk agentur for biomedicinsk forskning og udvikling (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 4. kvartal 2021)

32.

Det europæiske sundhedsdataområde

Det europæiske sundhedsdataområde (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 og 168 i TEUF, 4. kvartal 2021)

33.

Opfølgningsinitiativer inden for rammerne af den nye pagt om migration og asyl

a)En ny EU-handlingsplan for bekæmpelse af smugling af migranter (ikkelovgivning, 2. kvartal 2021)

b)En ny strategi for frivillig tilbagevenden og reintegration (ikkelovgivning, 2. kvartal 2021)

34.

Schengenpakken

a)Strategi for Schengens fremtid (ikkelovgivning. 2. kvartal 2021)

b)Ændring af forordningen om indførelse af Schengenevalueringsmekanismen (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 70 i TEUF, 2. kvartal 2021)

c)Revision af Schengengrænsekodeksen (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 77 i TEUF, 2. kvartal 2021)

d)Digitalisering af visumprocedurer (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 77 i TEUF, 4. kvartal 2021)

35.

Opfølgning på EU's sikkerhedsstrategi

a)Meddelelse om en EU-dagsorden for bekæmpelse af organiseret kriminalitet (2021-2025) (ikkelovgivning, 1. kvartal 2021)

b)Lovgivning til effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 2. kvartal 2021)

c)En EU-dagsorden om bekæmpelse af terrorisme: forebyg, beskyt, reager, foregrib (ikkelovgivning, 3. kvartal 2021)

d)Revision af direktivet om indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 82 og 83 i TEUF, 4. kvartal 2021)

e)Forslag om modernisering af det eksisterende retshåndhævelsessamarbejde inden for EU ved at indføre en EU-kodeks for politisamarbejde (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 4. kvartal 2021)

f)Forslag om et direktiv om kontorer for inddrivelse af aktiver (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 87 i TEUF, 4. kvartal 2021)

36.

Opfølgning på det europæiske uddannelsesområde og den opdaterede dagsorden for færdigheder i Europa

a)En europæisk tilgang til mikroeksamensbeviser (ikkelovgivning, 4. kvartal 2021)

b)Individuelle læringskonti (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 4. kvartal 2021)

37.

EU-strategi for bekæmpelse af antisemitisme

Meddelelse om EU-strategien for bekæmpelse af antisemitisme (ikkelovgivning, 4. kvartal 2021)

Nyt skub i det europæiske demokrati

38.

Børns rettigheder

EU-strategi for børns rettigheder (ikkelovgivning, 1. kvartal 2021)

39.

Forebyggelse og bekæmpelse af specifikke former for kønsbaseret vold

Forslag om forebyggelse og bekæmpelse af specifikke former for kønsbaseret vold (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 82, stk. 2, og artikel 83 og 84 i TEUF, 4. kvartal 2021)

40.

Bekæmpelse af hadforbrydelser og hadefuld tale

Initiativ til at udvide listen over strafbare handlinger i EU til at omfatte hadforbrydelser og hadefuld tale (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 83 i TEUF, 4. kvartal 2021)

41.

Pakken om digitalt retligt samarbejde

a)Digital udveksling af oplysninger vedrørende grænseoverskridende sager om terrorisme (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 85 og 88 i TEUF, 4. kvartal 2021)

b)Samarbejdsplatform for fælles efterforskningshold (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 82, stk. 1, litra d), i TEUF, 4. kvartal 2021)

c)Digitalisering af det grænseoverskridende retlige samarbejde (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 81 og 82 i TEUF, 4. kvartal 2021)

42.

Pakken om demokrati og gennemsigtighed

a)Revision af statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 224 i TEUF, 3. kvartal 2021)

b)Større gennemsigtighed om betalt politisk reklame (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 og 224 i TEUF, 3. kvartal 2021)

c)Revision af Rådets direktiv om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 22 i TEUF, 4. kvartal 2021)

d)Revision af Rådets direktiv om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 22 i TEUF, 4. kvartal 2021)

e)Initiativ mod unødige retssager mod journalister og rettighedsforkæmpere (lovgivning eller ikkelovgivning, 4. kvartal 2021)

43.

Langsigtet vision for landdistrikterne

Meddelelse om den langsigtede vision for landdistrikterne (ikkelovgivning, 2. kvartal 2021)

44.

EU's handicapstrategi

Strategi om handicappedes rettigheder (ikkelovgivning, 1. kvartal 2021)Bilag II: Refitinitiativer 2

Nr.

Titel

Forenklingsmålsætning/potentiale (kort redegørelse for Refitmålet om revisioner og forenklingspotentialet for evalueringer og kvalitetskontroller)

En europæisk grøn pagt

1.

Revision af geografiske betegnelser

Denne revision vil styrke de geografiske betegnelser for alle landbrugssektorer, samtidig med at særtrækkene for geografiske betegnelser inden for vin- og spiritussektorerne bibeholdes. Den grundlæggende struktur i EU's ordning med geografiske betegnelser er sund. Forslaget vil: øge de geografiske betegnelsers anvendelighed for landbruger og producenter af bæredygtige produkter gøre geografiske betegnelser mere attraktive, særlig for producenter i medlemsstater, hvor deres anvendelse ikke er særlig udbredt udbedre lovgivningsmæssige mangler, herunder anvendelsesområdet forbedre beskyttelse og håndhævelse, særlig på internettet styrke producentsammenslutninger, der anvender geografiske betegnelser i højere grad fremhæve værdien af ordningen med geografiske betegnelser, særlig gennem brugen af logoer for geografiske betegnelser modernisere forvaltning af registrene over geografiske betegnelser. Ordningen for garanterede traditionelle specialiteter (GTS), som efter 28 år ikke har leveret de forventede fordele for producenter og forbrugere, vil blive erstattet af en mere effektiv og fleksibel mærkningsmekanisme, som hovedsageligt forvaltes af medlemsstaterne, samtidig med at der, hvor det er nødvendigt, ydes beskyttelse på EU-plan ved hjælp af hensigtsmæssige instrumenter.

Det foreslåede initiativ vil så vidt muligt forene de tekniske og proceduremæssige regler om geografiske betegnelser, indføre en enkelt procedure for registrering af geografiske betegnelser og digital indsendelse af ansøgninger for ansøgere i EU og uden for EU med henblik på at forkorte behandlingstiden for ansøgninger. En forenklet ordning vil være mere attraktiv for producenterne, mere forståelig for forbrugerne, lettere at fremme og vil føre til øget salg, i takt med at fænomenet geografiske betegnelser bliver bedre kendt. Evalueringen er i gang.

Planlagt vedtagelse: 4. kvartal 2021, lovgivning, retsgrundlag: artikel 43 og 118 i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

2.

Beskyttelse af ozonlaget — revision af EU-reglerne

Evalueringen af ozonforordningen viste, at der er plads til forenkling, klarhed og bedre sammenhæng. Forordningen kunne også ajourføres med den seneste teknologiske udvikling.

Planlagt vedtagelse: 4. kvartal 2021, lovgivning, retsgrundlag: artikel 192 i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

3.

Revision af forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald

Initiativet er en reaktion på de prioriteter, der blev bebudet i den europæiske grønne pagt, den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi. Kommissionen vil på grund af sin evaluering foreslå en revision en forordningen om overførsel af affald for at reducere overførslen af problematisk affald uden for EU, ajourføre overførselsprocedurerne, så de afspejler målsætningerne for den cirkulære økonomi, og forbedre håndhævelsen.

Planlagt dato for vedtagelse: 2. kvartal 2021, lovgivning, retsgrundlag: artikel 192 i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

4.

Revision — Ajourføring af koncentrationsgrænseværdier for persistente organiske miljøgifte i affald —Ændringer af bilag IV og V om affald i forordningen om persistente organiske miljøgifte i affald

Initiativet er en reaktion på de prioriteter, der blev bebudet i den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi. Kommissionen vil foreslå en revision af bilag IV og V til forordningen om persistent organiske miljøgifte for at sikre, at sådant affald håndteres på en miljømæssigt forsvarlig måde, og for at opnå sikrere genbrug.

Planlagt dato for vedtagelse: 2. kvartal 2021, lovgivning, retsgrundlag: artikel 192 i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

5.

Revision af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald med henblik på at styrke de væsentlige krav til emballage, som skal markedsføres i EU

Initiativet er en reaktion på de prioriteter, der blev bebudet i den europæiske grønne pagt, den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi og en specifik retlig bemyndigelse i direktivet om emballage og emballageaffald. Kommissionen vil foreslå en revision af de væsentlige krav til emballage for at sikre, at emballagen genbruges og genanvendes, fremme udbredelsen af genanvendt indhold og forbedre håndhævelsen af de væsentlige krav. Initiativet vil også omfatte foranstaltninger til at tackle overflødig emballage og reducere mængden af emballageaffald.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021, lovgivning, retsgrundlag: artikel 114 i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

6.

Revision af direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner

Revisionen direktivet om industrielle emissioner er en del af revisionen af EU's foranstaltninger vedrørende forurening fra store industrianlæg, som bebudet i den europæiske grønne pagt. Revisionen taget sigte på at styrke direktivets bidrag til at nå nulemissionsmålet og dets sammenhæng med klima- og energipolitikkerne samt politikkerne for den cirkulære økonomi. Det vil sikre, at direktivet er egnet til at ledsage den kommende industrielle omstilling.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021, lovgivning, retsgrundlag: Artikel 192 i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

7.

Revision af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistikker for landbrugsmæssige input og output

Statistikker for landbrugsmæssige input og output har til formål at opfylde de behov, der opstår som følge af den fælles landbrugspolitik efter 2020 og den europæiske grønne pagt, særlig fra jord til bord-strategien. Formålet er at ajourføre lovgivningen om landbrugsstatistik, mindske den byrde, der er forbundet med at stille data til rådighed, tage hensyn til nye behov for data og sikre, at de indsamlede data er mere sammenlignelige. Det samler følgende i en fælles integreret lovgivningsmæssig ramme:

o    statistikker over landbrugsproduktion, herunder statistikker for økologisk landbrug

o    statistikker over landbrugspriser

o    statistikker over plantebeskyttelsesmidler og over næringsstoffer.

Planlagt dato for vedtagelse: 1. kvartal 2021, lovgivning, retsgrundlag: artikel 338, stk.1, i TEUF. Det er ikke planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

8.

Revision af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk fiskeristatisk, ophævelse af forordning (EF) nr. 1921/2006, (EF) nr. 762/2008, (EF) nr. 216/2009, (EF) nr. 217/2009 og (EF) nr. 218/2009

Formålet med revisionen er at strømline og forenkle den dataindsamling, der er nødvendig for at udarbejde de europæiske fiskeristatistikker. Revisionen vil også tilpasse de europæiske fiskeristatistikker til behovene for data og oplysninger i den fælles fiskeripolitik efter reformen. Det omfatter statistik om fangster, landinger af fiskevarer og om akvakultur. De primære mål er at anvende flest mulige af de administrative data, som indsamles i forbindelse med den fælles fiskeripolitik, og at mindske byrden på medlemsstaterne.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021, lovgivning, retsgrundlag: artikel 338 i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

9.

Revision af forordning (EU) nr. 305/2011 om byggevarer

Byggesektoren er et af de 14 vigtigste industriøkosystemer, som udgør midtpunktet for genopretningsplanen. Med revisionen, som er nævnt i den europæiske grønne pagt og handlingsplanen for den cirkulære økonomi, vil der blive tilføjet en ramme for miljøkrav og krav til cirkularitet for byggevarer, hvilket vil bidrage til øget energi- og materialeeffektivitet i bygninger.

Initiativet vil tackle de vigtigste problemer, som blev konstateret ved evalueringen, især problemer knyttet til udviklingen af harmoniserede tekniske specifikationer og navnlig blokeringen af en standardisering. Målet er at forbedre markedsovervågningen og håndtere de problemer, der stadig findes, med nationale mærker eller yderligere krav/test på nationalt niveau. Som resultat vil det forbedre det indre markeds funktion for byggevarer. Desuden vil det udgøre rammen til at udvikle og gennemføre miljø- og bæredygtighedskriterier for byggevarer. Evalueringen af forordningen om byggevarer har vist, at efterlevelsesomkostninger i forbindelse med forordningen udgør 0,6-1,1 % af sektorens omsætning og primært afholdes af producenter. Analysen bekræfter, at der er stordriftsfordele i forbindelse med efterlevelse, og den viser, at omkostningerne kan være betragtelige for små og mellemstore virksomheder, særlig mikrovirksomheder. Til trods for manglen på dokumentation for forordningen om byggevarers virkning på det indre marked er interessenterne generelt af den opfattelse, at forordningen har en positiv virkning på grænseoverskridende handel.

Planlagt dato for vedtagelse: 3. kvartal 2021, lovgivning, retsgrundlag: artikel 114 i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

10.

Revision af forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer

Ved forordningen om fodertilsætningsstoffer, som blev vedtaget i 2003, fastsættes regler for godkendelse og markedsføring af fodertilsætningsstoffer. I forbindelse med evalueringen blev der kortlagt faktorer, som har hindret opnåelsen af nogle mål, og der er derfor behov for en revision. I overensstemmelse med handlingsplanen for fra jord til bord-strategien er det primære formål med forslaget at bidrage til et mere bæredygtigt system for fødevareproduktion ved at opstille nye kriterier for at fremme godkendelsen af fodertilsætningsstoffer med en positiv virkning på dyrevelfærd og miljøet. Det vil også bidrage til at opbygge mekanismer til at fremme fodertilsætningsstoffer, særlig dem, der bidrager til at reducere brugen af antibiotika, forbedrer dyrevelfærden og modvirker effekterne af klimaændringerne. Det tager også sigte på at strømline processerne for at opnå større effektivitet i risikovurderingen med henblik på at bringe innovative fodertilsætningsstoffer på markedet hurtigere og reducere den administrative byrde for ansøgere om markedsføringstilladelser.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021, lovgivning, retsgrundlag: artikel 43 og artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

11.

Evaluering af direktiv 86/278/EØF om slam fra rensningsanlæg

Direktiv 86/278/EØF om slam fra rensningsanlæg har til formål at tilskynde til en korrekt anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg og at fastsætte bestemmelser for anvendelsen heraf for at undgå skadelige virkninger på jorden samt på planter, dyr og mennesker. Direktivet, som blev vedtaget for 30 år siden, svarer ikke fuldt ud til de nuværende behov og forventninger, f.eks. når det drejer sig om reguleringen af nye forurenende stoffer som lægemidler og mikroplast. Med denne evaluering vil direktivets resultater blive vurderet, og risiciene og mulighederne i forbindelse med håndteringen af slam fra rensningsanlæg vil blive vurderet. Evalueringen vil omfatte standardevalueringskriterierne virkning, effektivitet, sammenhæng, relevans og merværdi på EU-plan. De administrative omkostninger vil blive vurderet, og der vil særlig blive fokuseret på virkningerne på små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder.

12.

Evaluering af direktiv 2007/2/EF om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire)

Med Inspire-direktivet blev der indført et EU-dækkende digitalt område til deling af geodata for at beskytte miljøet. Ved denne evaluering vil det blive vurderet, om direktivet har bidraget til at øge foranstaltningernes effektivitet, når det drejer sig om beskyttelse af miljøet. Det vil også blive vurderet, om direktivet stadig er relevant for interessenterne og stemmer overens med anden lovgivning, særlig i forbindelse med det nye initiativ til et dataområde inden for rammerne af den grønne pagt.

Et Europa klar til den digitale tidsalder

13.

Revision af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte

Formålet med initiativet er at revidere retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte, som skulle udløbe ved udgangen af 2020 og er blevet forlænget indtil den 31. december 2021, med henblik på at fremme den økonomiske udvikling af visse ugunstigt stillede områder i Den Europæiske Union, som omhandlet i artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte udgør et af de statsstøtteværktøjer, som vil fremme gennemførelsen af målene i den europæiske grønne pagt og den digitale strategi. En begrænset ændring af de nuværende retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte er nødvendigt for at afbøde konsekvenser af omstillingen til en grøn økonomi.

Planlagt dato for vedtagelse: 1. kvartal 2021, Ikkelovgivning, retsgrundlag: artikel 107 og 108 i TEUF. Det er ikke planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

14.

Revision af retningslinjerne for statsstøtte til energi og miljøbeskyttelse

De gældende regler finder anvendelse indtil den 31. december 2020 (og vil blive forlænget indtil den 31. december 2021). Den igangværende kvalitetskontrol har vist, at de gældende regler har fungeret godt, men at de bør ajourføres for at afspejle den lovgivningsmæssige, teknologiske og markedsmæssige udvikling og ledsage den digitale og grønne omstilling af økonomien på passende vis. Kommissionen forpligtede sig i sine meddelelser om den europæiske grønne pagt og om investeringsplanen for et bæredygtigt Europa og investeringsplanen for den europæiske grønne pagt til at revidere retningslinjerne for statsstøtte til energi og miljøbeskyttelse senest i 2021 for at støtte en omkostningseffektiv omstilling af økonomien og industrien til klimaneutralitet i senest 2050.

Revisionen bør resultere i en moderniseret og forenklet ramme, som gør det muligt for myndighederne at nå EU-målene på en omkostningseffektiv måde og med mindst mulige konkurrence- og handelsfordrejninger i Unionen. Særlig skal revisionen lette hensigtsmæssige foranstaltninger, som yderligere fremmer en moderne, dekarboniseret og cirkulær økonomi, samtidig med at det sikres, at konkurrencen fordrejes mindst muligt, og at det indre markeds integritet beskyttes på passende vis. Revisionen bør sikre, at de reviderede regler er egnede til ny teknologisk og markedsmæssig udvikling, og sikre en retfærdig og ikke-fordrejet omstilling af økonomien i de kommende år med den økonomiske genopretning.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021, ikkelovgivning, retsgrundlag: artikel 107 og 108 i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

15.

Revision af retningslinjerne for risikofinansiering

De gældende regler finder anvendelse indtil den 31. december 2020 (og vil blive forlænget indtil den 31. december 2021). Den igangværende kvalitetskontrol har vist, at de gældende regler har fungeret godt, men at de bør ajourføres for at afspejle den lovgivningsmæssige, teknologiske og markedsmæssige udvikling og ledsage Kommissionens nuværende prioriteter og den økonomiske genopretning på passende vis.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021, ikkelovgivning, retsgrundlag: artikel 107 og 108 i TEUF. Det er ikke planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

16.

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation

De gældende regler har ingen udløbsdato. Den igangværende kvalitetskontrol har dog vist, at de gældende regler har fungeret godt, men at de bør ajourføres på målrettet vis for at afspejle den lovgivningsmæssige, teknologiske og markedsmæssige udvikling og ledsage Kommissionens nuværende prioriteter og den økonomiske genopretning.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021, ikkelovgivning, retsgrundlag: artikel 107 og 108 i TEUF. Det er ikke planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

17.

Revision af meddelelsen om vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse

De gældende regler finder anvendelse indtil den 31. december 2020 (og vil blive forlænget indtil den 31. december 2021). Den igangværende kvalitetskontrol har vist, at de gældende regler har fungeret godt, men at de bør ajourføres på målrettet vis for at afspejle den lovgivningsmæssige, teknologiske og markedsmæssige udvikling og ledsage Kommissionens nuværende strategiske prioriteter og den økonomiske genopretning.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021, ikkelovgivning, retsgrundlag: artikel 107 og 108 i TEUF. Det er ikke planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

18.

Revision af den generelle gruppefritagelsesforordning for statsstøtte i lyset af den grønne pagt

De gældende regler finder anvendelse indtil den 31. december 2020 (og vil blive forlænget indtil den 31. december 2023). Den igangværende kvalitetskontrol har vist, at de gældende regler har fungeret godt, men at de bør ajourføres for at afspejle den lovgivningsmæssige, teknologiske og markedsmæssige udvikling og ledsage den digitale og grønne omstilling af økonomien på passende vis. Revisionen bør resultere i en moderniseret og forenklet ramme, som gør det muligt for myndighederne at nå EU-målene på en omkostningseffektiv måde og med mindst mulige konkurrence- og handelsfordrejninger i Unionen.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021, lovgivning, retsgrundlag: artikel 107 og 108 i TEUF. Det er ikke planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

19.

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til landbrug og skovbrug og i landdistrikter og gruppefritagelsesforordningen for landbruget

De gældende regler finder anvendelse indtil den 31. december 2020 (og vil blive forlænget indtil den 31. december 2021). Den igangværende kvalitetskontrol har vist, at de gældende regler har fungeret godt, men at der er plads til proceduremæssig forenkling og justeringer med henblik på at øge effektiviteten af visse støtteforanstaltninger. Rammen for statsstøtte skal fortsat være tæt knyttet til lovgivningen inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, særlig den kommende forordning om støtte til nationale strategiske planer.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021, lovgivning, retsgrundlag: artikel 107 og 108 i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

20.

Revision af retningslinjerne for statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren, gruppefritagelsesforordningen (FIBER) og forordningen om de minimis-støtte

De gældende regler finder anvendelse indtil den 31. december 2020 (og vil blive forlænget indtil den 31. december 2021). Den igangværende kvalitetskontrol har vist, at de gældende regler har fungeret godt, men at der er plads til proceduremæssig forenkling. Rammen for statsstøtte skal fortsat være tæt knyttet til lovgivningen inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik, særlig den kommende forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021, lovgivning, retsgrundlag: artikel 107 og 108 i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

21.

Revision af direktiv 2006/42/EF om maskiner

Formålet med initiativet er:

(I)at håndtere de risici, der følger af de nye teknologier, samtidig med at der gives mulighed for teknisk fremskridt

(II)at forenkle dokumentationskravene ved at give tilladelse til digitale formater, for hermed at mindske den administrative byrde for erhvervsdrivende med en supplerende positiv virkning på de miljømæssige omkostninger

(III)at forbedre den juridiske klarhed af nogle af de vigtigste begreber og definitioner i direktivets nuværende tekst

(IV)at sikre sammenhæng med andre direktiver og forordninger for produkter og forbedre håndhævelsen af lovgivningen gennem tilpasning til den nye lovgivningsmæssige ramme

(V)at mindske omkostningerne i forbindelse med gennemførelsen ved at konvertere direktivet til en forordning.

Planlagt dato for vedtagelse: 2. kvartal 2021, lovgivning, retsgrundlag: artikel 114 i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

22.

Revision — edb-reservationssystemer

Ved forordningen om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer fastsættes en lovramme for edb-reservationssystemer for luftfartsprodukter. Forordningens vigtigste overordnede målsætninger var at forhindre misbrug af markedsstyrke og sikre markedseffektivitet og beskyttelse af forbrugernes interesser.

Planlagt vedtagelse: 4. kvartal 2021, lovgivning, retsgrundlag: artikel 91 og artikel 100, stk. 2, i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

23.

Evaluering af Kommissionens meddelelse om markedsafgrænsning i EU's konkurrencelovgivning

De seneste få år er forandringerne begyndt at melde sig stadig hurtigere, og verden bliver stadig mere digital og sammenkoblet.

Den aktuelle meddelelse om markedsafgrænsning stammer fra 1997 og regulerer måske derfor ikke alle relevante spørgsmål i dag med hensyn til afgrænsning af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked. Kommissionen har også opnået stor erfaring med markedsafgrænsning i alle disse år, teknikkerne har udviklet sig, og EU's domstole har givet yderligere vejledning.

Kommissionen vil vurdere, om der er behov for at ajourføre dens meddelelse om markedsafgrænsning fra 1997 for at sikre, at den er korrekt og opdateret, og at den angiver en klar og konsekvent metode til at afgrænse markederne i kartel- og fusionssager på tværs af forskellige brancher på en let tilgængelig måde. Kommissionen skal sikre, at dens vejledning om håndhævelse i kartel- og fusionssager fortsat fuldt ud tager digitaliseringen og den teknologiske udvikling i den nuværende globale sammenhæng i betragtning.

24.

Evaluering af statsstøttereglerne for etablering af bredbåndsinfrastruktur

De statsstøtteregler, der finder anvendelse på bredbåndssektoren, tager sigte på udbygningen af konkurrencefremmende netværk, som sikrer, at de offentlige midler kanaliseres til de områder, som har mest brug for dem (hovedsageligt landdistrikter), samtidig med at det forhindres, at private investeringer fortrænges. Evalueringen af disse regler tjener til at verificere, hvordan de har fungeret, om de har svaret til den teknologiske og socioøkonomiske udvikling, og om de er egnede til at opfylde EU's nye målsætninger.

25.

Evaluering af statsstøttereglerne for sociale og sundhedsmæssige tjenesteydelser af almen økonomisk interesse

Formålet med evalueringen er at verificere, i hvilket omfang reglerne for sociale og sundhedsmæssige tjenesteydelser af almen økonomisk interesse (SGEI) nåede de mål, der indgik i SGEI-pakken fra 2012, nemlig at støtte medlemsstaternes finansiering af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, der er af afgørende betydning for borgerne og samfundet som helhed, samtidig med at de vigtigste aspekter af statsstøttekontrollen bevares.

26.

Evaluering af den "nye lovgivningsmæssige ramme for produkter" (afgørelse nr. 768/2008/EF om fælles rammer for markedsføring af produkter og akkrediteringen af bestemmelserne om CE-mærkning i forordning (EF) nr. 765/2008).

Formålet med denne evaluering er at vurdere afgørelse nr. 768/2008/EF om fælles rammer for markedsføring af produkter og akkrediteringen af bestemmelserne om CE-mærkning i forordning (EF) nr. 765/2008 med hensyn til virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-merværdi. Ved evalueringen bør det også vurderes, om disse instrumenter er egnede til den digitale tidsalder og en grønnere økonomi, og om de fremskynder vores grønne og digitale omstilling og fremmer vores økonomiske modstandsdygtighed.

27.

Evaluering af direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet

Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet) vedrører elektrisk udstyr, der markedsføres i EU. Det anvendelsesområde omfatter et stor og tiltagende antal produkter, både til forbrugere og til professionel brug.

Formålet med EMC-direktivet er at sikre det indre markeds funktion ved at kræve, at udstyr skal opfylde et tilstrækkeligt niveau for elektromagnetisk kompatibilitet. Mere specifikt har direktivet til formål at sikre, at elektromagnetiske forstyrrelser, som udstyret fremkalder, ikke påvirker andet sådant udstyrs korrekte funktion, og at udstyret har passende immunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser, så det kan fungere efter hensigten.

Formålet med evalueringen er at vurdere, om EMC-direktivet stadig lever op til sit formål med hensyn til virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-merværdi.

En økonomi, der tjener alle

28.

Revision af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012(CSDR)

Initiativet er baseret på erfaringerne seks år efter ikrafttrædelsen af forordningen om værdipapircentraler. På et begrænset antal områder er der opstået praktiske problemer med anvendelsen af de nye rammer. Det kommende forslag vil derfor indeholde en række målrettede ændringer af forordningen med henblik på at forenkle reglerne og gøre dem mere forholdsmæssige og mindre byrdefulde for interessenterne.

Disse områder kan omfatte:

a) EU-værdipapircentralers grænseoverskridende levering af tjenesteydelser og håndtering af relevante applikationer

b) de procedurer og betingelser, der gælder for værdipapircentralers tilladelse til at udpege kreditinstitutter eller sig selv til at udøve accessorisk bankvirksomhed

c) regler vedrørende internaliseret afvikling

d) finansteknologi/brug af teknologisk innovation

Planlagt dato for vedtagelse: 2. kvartal 2021, lovgivning, retsgrundlag: artikel 114 i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

29.

Evaluering af tre forordninger om passagerrettigheder: handicappedes og bevægelseshæmmedes rettigheder, når de rejser med fly (forordning (EF) nr. 1107/2006), passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og (forordning (EU) nr. 1177/2010) og buspassagerers rettigheder (forordning (EU) nr. 181/2011)

På grundlag af resultatet af evalueringen skal der foretages en komparativ analyse af god praksis for passagerrettigheder inden for alle transportformer, idet der tages hensyn til resultatet af de igangværende lovgivningsprocedurer for jernbane- og flypassagerers rettigheder og erfaringerne fra covid-19-pandemien på området for passagerrettigheder.

30.

Mellemliggende evaluering af gennemførelsen af EU-toldkodeksen

Evalueringen vil tage form af en samlet vurdering af gennemførelsen og virkningen af den retlige og elektroniske ramme for EU-toldkodeksen både på EU-plan og i medlemsstaterne, siden den trådte i kraft i 2016. EU-toldkodeksen har bl.a. til formål at strømline toldregler, -procedurer og -processer, opnå et fuldstændigt papirløst miljø og styrke retssikkerheden og forudsigeligheden i toldreglerne. Ved evalueringen vurderes balancen mellem toldkontrol og handelslettelse samt i hvilket omfang de nuværende regler støtter legitime økonomiske aktiviteter og forhindrer illoyal eller ulovlig handel. For så vidt angår IT-systemer har undersøgelsen til formål at vurdere, om de automatiserede processer, der er fastsat i EU-toldkodekspakken, har gjort det muligt at styrke samarbejdet mellem toldmyndighederne og interoperabiliteten mellem de forskellige elektroniske systemer. Som led i evalueringen vil man forsøge at vurdere alle omkostningerne ved gennemførelsen af EU-toldkodeksen og de elektroniske systemer samt fordelene ved sikrere og hurtigere procedurer. De to kriterier afvejes derefter indbyrdes med henblik på at vurdere forholdet mellem de to aspekter og vurdere, hvad man får for pengene. Denne vurdering vil omfatte de lovgivningsmæssige omkostninger og fordele i forbindelse med gennemførelsen og anvendelsen af EU-toldkodeksen for alle relevante interessenter (omkostningerne ved at efterleve reglerne, administrative omkostninger, administrative byrder, fordele, besparelser) samt potentialet for yderligere forenkling og reduktion af byrder, som dog ikke må modvirke målene på toldområdet.

Fremme af vores europæiske levevis

31.

Revision af direktiv 2003/109/EF om fastboende udlændinge

Som opfølgning på kvalitetskontrollen fra 2019 om lovlig migration vil revisionen af direktivet om fastboende udlændinge sigte mod at forbedre dets effektivitet, navnlig med hensyn til retten til mobilitet inden for EU.

Planlagt dato for vedtagelse: 3. kvartal 2021, lovgivning, retsgrundlag: artikel 79, stk. 2, i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

32.

Revision af direktiv 2011/98/EU om en kombineret tilladelse

Som en opfølgning på kvalitetskontrollen fra 2019 om lovlig migration vil revisionen af direktivet om en kombineret tilladelse tage sigte på at forenkle og præcisere dets anvendelsesområde og sikre en minimumsharmonisering af indrejse- og opholdsbetingelser for lavt- og mellemuddannede arbejdstagere.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021 lovgivning retsgrundlag: artikel 79, stk. 2, i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

33.

Revision af forordning (EF) nr. 258/2012 om udførselstilladelse og indførsels- og transitforanstaltninger for skydevåben

Målet er at forbedre sporbarheden af skydevåben (harmoniseret importmærkning), forbedre udvekslingen af oplysninger mellem de nationale myndigheder, øge sikkerheden af eksport- og importkontrolprocedurerne, sikre en bedre håndtering af importen af gas- og signalvåben, som let kan ombygges, anvende den ordning for beskyttelse af whistleblowere, der blev indført ved direktiv (EU) 2019/1937, på personer, der indberetter overtrædelser af den ændrede forordning.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021 lovgivning retsgrundlag: artikel 207 i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

34.

Revision - Undersøgelse af ulykker til søs

Oprettelsen af et permanent undersøgelsesorgan med tilstrækkelige ressourcer og ekspertise, der er i stand til at reagere med kort varsel, betragtes som en tung og tidskrævende opgave for mindre medlemsstater og stater med små flåder. Som følge heraf bliver ulykker ikke altid indberettet, eller undersøgelser gennemføres ikke på en rettidig, uvildig og uafhængig måde med mulige konsekvenser for sikkerheden og i form af ulykker Revisionen kunne derfor bidrage til en bedre udnyttelse af ressourcerne og afhjælpe manglen på ekspertise.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021 lovgivning retsgrundlag: artikel 100, stk. 2, i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

35.

Revision — Havnestatskontrol

Revisionen vil se på muligheden for øget brug af elektroniske oplysninger for at muliggøre mere målrettede inspektioner. Dette vil gøre det muligt for inspektørerne at fokusere på operationelle aspekter i stedet for blot at kontrollere de relevante dokumenter. Dette vil også give mulighed for en øget fokus på miljøspørgsmål og udvikling af en incitamentsordning for nyere/grønnere skibsfart og kvalitetsskibsfart. Det vil hjælpe medlemsstaterne med at ansætte og uddanne tilstrækkeligt kvalificerede inspektører og gøre brug af inspektionsdatabasen for at sikre en bedre byrdefordeling mellem medlemsstaterne. Revisionen vil gøre det muligt at udvide inspektionerne til også at omfatte fiskerfartøjer fra tredjelande, som har vist sig at være særligt farlige.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021 lovgivning retsgrundlag: artikel 100, stk. 2, i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

36.

Revision - Flagstatskontrol

Revisionen vil primært tage højde for allerede vedtagne regler inden for rammerne af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO). Af hensyn til en mulig forenkling vil der imidlertid også blive set på muligheden for at modernisere medlemsstaternes skibsregister med henblik på at indføre e-registre for at opbevare og udveksle (skibsrelaterede) e-certifikater. Dette bør sikre mere effektive tjenester samt kontrol og overvågning af de fartøjer, der fører deres flag. Den skal også ses i sammenhæng med målet om forenkling og administrativ reduktion i havnestatskontrollen, både for myndighederne og industrien (hurtigere turnaround-tider i havne). Hertil kommer, at dette også vil gøre det muligt at fokusere på miljøspørgsmål, idet der udvikles incitamenter (belønning for overholdelse af reglerne og ikke kun straf for ikke at overholde dem) for operatører, der lægger vægt på kvalitet og grønne tiltag. Via det forbedrede kapacitetsopbygningsprogram for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed vil det støtte medlemsstaterne i deres løbende ajourføring og udveksling af bedste praksis (og undgå at "genopfinde den dybe tallerken" på nationalt plan). På samme tid vil Kommissionen arbejde hen imod større harmonisering og fælles forståelse til gavn for en harmoniseret EU-tilgang for både myndigheder og industri. Der vil blive lagt vægt på generel forbedring af branchens tiltrækningskraft og konkurrenceevne, samtidig med at der opretholdes en høj grad af sikkerhed og forureningsforebyggelse.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021 lovgivning retsgrundlag: artikel 100, stk. 2, i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

37.

Revision af lovgivningen om blod, væv og celler

Revisionen af direktiv 2002/98/EF om sikkerhed og kvaliteten af humant blod og blodkomponenter og af direktiv 2004/23/EF om sikkerheden og kvaliteten af humane væv og celler og deres gennemførelsesretsakter har til formål at ajourføre de retlige rammer for blod, væv og celler. EU-lovgivningen indeholder høje standarder for sikkerhed og kvalitet for blod, væv og celler (BVC). Disse blev vedtaget som reaktion på overførsel af sygdomme via BVC i 80'erne og 90'erne. Formålet med initiativet er at ajourføre den nuværende lovgivning for at give mulighed for en mere fleksibel tilpasning til den videnskabelige og teknologiske udvikling. Den har til formål at imødegå fremkomsten af smitsomme sygdomme og lære af erfaringerne fra covid-19-pandemien. Det vil også omfatte øget kommercialisering og globalisering af sektoren. Revisionen har til formål at fjerne mange tekniske bestemmelser fra lovgivningen, hvilket vil gøre det muligt at ajourføre standarderne hurtigere. Revisionen vil også gøre det muligt at samle basisretsakterne i en enkelt retsforskrift.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021 lovgivning retsgrundlag artikel 168, stk. 4, litra a), i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

38.

Evaluering af sikkerheden i forbindelse med fiskeri

Fiskerisektoren anses generelt for at være blandt de farligste erhverv. Det nuværende direktiv 97/70/EF anvender de tekniske bestemmelser i Den Internationale Søfartsorganisations Torremolinos-protokol fra 1993, som aldrig er trådt i kraft, på fartøjer på 24 meter og derover. Efterfølgeren, Cape Town-aftalen fra 2012, der indeholder de fleste af Torremolinos-protokollens bestemmelser, er endnu ikke trådt i kraft, og kun seks EU-medlemsstater har ratificeret den. Ved evalueringen af direktiv 97/70/EF vil Kommissionen se på spørgsmålet om manglende ratifikation af Cape Town-aftalen og identificere mangler i lovgivningen med hensyn til sikkerhed og potentielle opdateringer med henblik på at afspejle den teknologiske udvikling siden 1993 med inspiration fra de forbedringer, der er foretaget i den internationale handelsskibsfart, samt i EU's søfartslovgivning. Det vil også blive overvejet, om det er muligt at indføre regler på EU-plan for mindre fiskerfartøjer (under 24 meter), idet det er på mindre skibe, at en stor del af ulykkerne sker.

39.

Evaluation af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser

Ti år efter direktivets vedtagelse bør det vurderes, hvordan direktivets mål om at lette adgangen til sikre grænseoverskridende sundhedsydelser af høj kvalitet i en anden medlemsstat er blevet opfyldt, og hvordan direktivet har fremmet patientrettigheder og grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstaterne til gavn for EU's borgere. Der vil blive set på medlemsstaternes tilgange i praksis, hvor effektivt disse fungerer, og på hvilke områder der stadig er hindringer for patienter, der søger sundhedspleje på tværs af grænserne.

Nyt skub i det europæiske demokrati

40.

Revision af direktiv 99/2008/EF om strafferetlig beskyttelse af miljøet

På grundlag af resultatet af evalueringen vil revisionen af direktivet sikre bedre og mere målrettede redskaber til at nå målene og et mere sammenhængende samspil med andre retsforskrifter til beskyttelse af miljøet. Som led i revisionen vil Kommissionen også gøre brug af den styrkede kompetence på det strafferetlige område i henhold til Lissabontraktaten. Den har til formål at sikre en bedre beskyttelse af miljøet ved hjælp af strafferetten i overensstemmelse med andre lovgivnings- og gennemførelsesforanstaltninger.

Planlagt dato for vedtagelse: 4. kvartal 2021 lovgivning retsgrundlag: artikel 83, stk. 2, i TEUF. Det er planen at gennemføre en konsekvensanalyse.

41.

Kvalitetskontrol af EU's lovgivning om vold mod kvinder og vold i hjemmet

Som led i kvalitetskontrollen vil Kommissionen vurdere, hvilken rolle den eksisterende EU-lovgivning har haft med hensyn til at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder og vold i hjemmet og analysere sammenhængen mellem disse EU-foranstaltninger med internationale kilder. Mangler i lovgivningen vil blive identificeret, og behovet for mulige yderligere skridt i retning af en bedre koordineret beskyttelse mod denne vedvarende form for kønsbaseret forskelsbehandling vil blive analyseret. Kvalitetskontrollen dækker perioden fra vedtagelsen af den enkelte retsakt frem til 2020. Den vil omfatte alle EU's medlemsstater.Bilag III Prioriterede udestående lovgivningsforslag

Nr.

Fuld titel

Reference

En europæisk grøn pagt

1.

Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")

COM(2020) 80 2020/0036 (COD)
4.3.2020 

COM(2020) 563 final

17.9.2020

2.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om et europæisk år for jernbanetransport (2021)

COM(2020) 78 final 
2020/0035 (COD) 
4.3.2020

3.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol

COM(2018) 368 final 
2018/0193 (COD) 
30.5.2018

4.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning)

COM(2013) 410 final 
2013/0186 (COD) 
11.6.2013 

COM(2020) 579 final 
22.9.2020

5.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring af passagerer og deres bagage

COM(2013) 130 final 
2013/0072 (COD) 
13.3.2013

6.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles regler for tildeling af slots i Den Europæiske Unions lufthavne

COM(2011) 827 final 
2011/0391 (COD) 
1.12.2011 

Et Europa klar til den digitale tidsalder

7.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/43/EF, 2009/65/EF, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 og EU/2016/2341

COM(2020) 596 final 
2020/0268 (COD) 
24.9.2020

8.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014 (DORA).

COM(2020) 595 final 
2020/0266 (COD) 
24.9.2020

9.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi

COM(2020) 594 final 
2020/0267 (COD) 
24.9.2020

10.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om markeder for kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937

COM(2020) 593 final 
2020/0265 (COD) 
24.9.2020

11.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

COM(2019) 208 final 
2019/0101 (COD) 
14.6.2019

12.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre

COM(2018) 630 final 
2018/0328 (COD) 
12.9.2019

13.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektroniske kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation)

COM(2017) 10 final 
2017/0003 (COD) 
10.1.2017

En økonomi, der tjener alle

14.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår undtagelsen for visse valutabenchmarks fra tredjelande og udpegelse af erstatningsbenchmarks for visse benchmarks, som snart ophører

COM(2020) 337 final 
2020/0154 (COD) 
24.7.2020

15.

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

COM(2020) 314 final 
2020/0148 (CNS) 
15.7.2020

16.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår tilpasninger af securitiseringsrammen for at støtte den økonomiske genopretning som reaktion på covid-19-pandemien

COM(2020) 283 final 
2020/0156 (COD) 
24.7.2020

17.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2017/2402 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

COM(2020) 282 final 
2020/0151 (COD) 
24.7.2020

18.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

COM(2020) 281 final 
2020/0155 (COD) 
24.7.2020

19.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2014/65/EU for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

COM(2020) 280 final 
2020/0152 (COD) 
24.7.2020

20.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

COM(2018) 336 final 
2018/0168 (COD) 
24.5.2018

21.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse

COM(2018) 135 final 
2018/0063A (COD) 
2018/0063 B(COD) 
14.3.2018

22.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (Tekst af relevans for EØS og for Schweiz)

COM(2016) 815 final 
2016/0397 (COD) 
14.12.2016

23.

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag

COM(2016) 683 final 
2016/0336 (CNS) 
26.10.2016

24.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer

COM(2016) 198 final 
2016/0107 (COD) 
13.4.2016

25.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 med henblik på oprettelsen af en europæisk indskudsforsikringsordning

COM(2015) 586 final 
2015/0270 (COD) 
24.11.2015

26.

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner

COM(2013) 71 final 
2013/0045 (CNS) 
14.2.2013

Et stærkere Europa i verden

27.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces

COM(2020) 135 final 
2020/0051 (COD) 
3.4.2020

28.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 654/2014 om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler

COM(2019) 623 final 
2019/0273 (COD) 
12.12.2019

29.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)

COM(2016) 616 final 
2016/0295 (COD) 
28.9.2016

30.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige indkøb

COM(2012) 124 final 
2012/0060 (COD) 
21.3.2012

Fremme af vores europæiske levevis

31.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om krise- og force majeure på migrations- og asylområdet

COM(2020) 613 final 
2020/0277 (COD) 
23.9.2020

32.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af screening af tredjelandsstatsborgere ved de ydre grænser og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, (EU) nr. 2017/2226, (EU) nr. 2018/1240 og (EU) nr. 2019/817

COM(2020) 612 final 
2020/0278 (COD) 
23.9.2020

33.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om asyl- og migrationsforvaltning og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF og den foreslåede forordning (EU) XXX/XXX [Asyl- og Migrationsfonden]

COM(2020) 610 final 
2020/0279 (COD) 
23.9.2020

34.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033

COM(2020) 384 final 
2020/0179 (COD) 
18.8.2020

35.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på ETIAS og om ændring af forordning (EU) 2018/1240, forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EU) 2017/2226 og forordning (EU) 2018/1861

COM(2019) 4 final 
2019/0002 (COD) 
7.1.2019

36.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af betingelserne for at tilgå andre EU-informationssystemer og om ændring af forordning (EU) 2018/1862 og forordning (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

COM(2019) 3 final 
2019/0001 (COD) 
7.1.2020

37.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

COM(2018) 640 final 
2018/0331 (COD) 
12.9.2018

38.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (omarbejdning)

COM(2018) 634 final 
2018/0329 (COD) 
12.9.2018

39.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA

COM(2018) 302 final 
2018/0152 (COD) 
17.5.2018

40.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en EU-genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

COM(2016) 468 final 
2016/0225 (COD) 
13.7.2016

41.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU

COM(2016) 467 final 
2016/0224 (COD) 
13.7.2016 

COM(2020) 611 final 
23.9.2020

42.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding

COM(2016) 466 final 
2016/0223 (COD) 
13.7.2016

43.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning)

COM(2016) 465 final 
2016/0222 (COD) 
13.7.2016

44.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere

COM(2016) 378 final 2016/0176 (COD) 7.6.2016

45.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) Nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne], identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning)

COM(2016) 272 final 
2016/0132 (COD) 
4.5.2016  

COM(2020) 614 final

23.9.2020

46.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010

COM(2016) 271 final 
2016/0131 (COD) 
4.5.2016 

COM(2018) 633 final 
12.9.2018

Nyt skub i det europæiske demokrati

47.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om harmoniserede regler for udpegning af retlige repræsentanter med henblik på indsamling af bevismateriale i straffesager

COM(2018) 226 final 
2018/0107 (COD) 18.4.2018

48.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager

COM(2018) 225 final 
2018/0108 (COD) 18.4.2018

49.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger

COM(2012) 614 final 
2012/0299 (COD) 
14.11.2012

50.

Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

COM(2008) 426 final 
2008/0140 (CNS) 
2.7.2008Bilag IV: Tilbagetrækning 3

Nr.

Reference

Titel

Begrundelse for tilbagetrækningen

En europæisk grøn pagt

1.

COM(2020) 136 final 
2020/0052 (COD)

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Lissabonunionens forsamling

Forældet: i forbindelse med krisen i Covid-19 vil forsamlingen af Lissabonunionen ikke træffe nogen juridisk bindende afgørelse i 2020, herunder om særlige bidrag, som var emnet for dette forslag.

2.

COM(2020) 182 final 
2020/0072 (COD)

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i forbindelse med konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav, for så vidt angår medtagelse af Makaronesien i det havområde, der er omfattet af Osparkonventionen

Forældet: sekretariatet for konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav (OSPAR) har meddelt, at forslaget om at integrere Makaronesien i det maritime område, der er omfattet af OSPAR-konventionen, trækkes tilbage.

3.

COM(2010) 154 final 
2010/0084 (APP)

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om indgåelse af aftalen om bevarelse af sværdfiskebestandene i det sydøstlige Stillehav

Forældet: emnet for dette forslag er blevet erstattet af Chiles tiltrædelse af De Forenede Nationers aftale om fiskebestande (UNFSA), oprettelsen af Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO) - hvor både Chile og EU er medlemmer - og Chiles status som ikke-kontraherende part i Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk (IATTC).

4.

COM(2011) 252 final 
2011/0109 (COD)

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af lufttransportaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Føderative Republik Brasilien på den anden side

Forældet: der føres ikke forhandlinger på EU-plan med Brasilien i øjeblikket.

5.

COM(2008) 92 final 
2008/0040 (APP)

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og foreløbig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kasakhstan om visse aspekter af lufttrafik

Forældet: der føres ikke forhandlinger på EU-plan med Kasakhstan i øjeblikket.

Et Europa klar til den digitale tidsalder

6.

COM(2016) 823 final 
2016/0402 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om de retlige og operationelle rammer for det europæiske e-tjenesteydelseskort indført ved forordning ... [ESC Regulation]

Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget: Europa-Parlament og Rådet har ikke gjort fremskridt siden 2018, og det er usandsynligt, at der vil ske yderligere fremskridt.

7.

COM(2016) 824 final 
2016/0403 (COD),

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af et europæisk e-tjenesteydelseskort og dertil knyttede administrative faciliteter

Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget: Europa-Parlament og Rådet har ikke gjort fremskridt siden 2018, og det er usandsynligt, at der vil ske yderligere fremskridt.

8.

COM(2016) 821 final 
2016/0398 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked

Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget: det er usandsynligt, at det vil være muligt at nå frem til et kompromis, uden at bringe forslagets målsætninger i fare. Kommissionen vil træffe foranstaltninger til at sikre fuld håndhævelse af servicedirektivet.

9.

COM(2019) 441 final

2019/0207 (COD)

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af en protokol til samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Ukraine for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Forældet: Samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Ukraine udløb i december 2018.

En økonomi, der tjener alle

10.

COM(2019) 354 final 
2019/0161 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en forvaltningsramme for budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne for euroområdet

Forældet: tilbagetrækningen af dette forslag blev bebudet i forbindelse med forslaget til forordning om oprettelse af en facilitet for genopretning og modstandsdygtighed (COM (2020) 408).

11.

COM(2018) 391 final 
2018/0213 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af det europæiske reformstøtteprogram

Forældet: tilbagetrækningen af dette forslag blev bebudet i forbindelse med forslaget til forordning om oprettelse af en facilitet for genopretning og modstandsdygtighed (COM (2020) 408).

12.

COM(2019) 399 final 
2019/0183 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 med henblik på at yde finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale

Forældet: forslaget blev oprindeligt fremsat som en nødforanstaltning i tilfælde af et brexit uden aftale og er nu forældet som følge af den indgåede udtrædelsesaftale.

Fremme af vores europæiske levevis

13.

COM(2016) 270 final 
2016/0133 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)

Forældet: der er blevet fremsat et nyt forslag til forordning om asyl- og migrationsforvaltning (COM (2020) 610) i forbindelse med den nye pagt om asyl og migration. Det omfatter bl.a. aspekter, der er omfattet af forslaget fra 2016.

14.

COM(2015) 450 final 
2015/0208 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en flytningsordning i krisesituationer og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne

Forældet: der er blevet fremsat et nyt forslag til forordning om håndtering af krisesituationer og force majeure på migrations- og asylområdet (COM (2020) 613) i forbindelse med den nye pagt om asyl og migration. Det omfatter bl.a. aspekter, der er omfattet af forslaget fra 2016.

(1)    Dette bilag indeholder, så vidt det er muligt, nærmere oplysninger om initiativerne i Kommissionens arbejdsprogram i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. Oplysningerne er angivet i parentes ved hvert initiativ og er kun vejledende, idet der kan ske ændringer under det forberedende arbejde, navnlig i lyset af resultatet af konsekvensanalyserne.
(2)    Dette bilag indeholder en oversigt over de vigtigste revisioner, evalueringer og kvalitetskontroltiltag, som Kommissionen vil gennemføre inden for rammerne af Refit i 2021.
(3)    Fortegnelsen indeholder de lovgivningsforslag, der er under behandling, og som Kommissionen agter at trække tilbage inden for seks måneder