5.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/3


Bekendtgørelse til de registrerede, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/119/FUSP og Rådets forordning (EU) nr. 208/2014 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine

(2019/C 83/03)

De registreredes opmærksomhed henledes på følgende oplysninger i henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (1).

Retsgrundlaget for behandlingen er afgørelse 2014/119/FUSP (2) som ændret ved Rådets afgørelse (FUSP) 2019/354 (3) og Rådets forordning (EU) nr. 208/2014 (4) som ændret ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/352 (5).

Den registeransvarlige for denne behandling er afdeling RELEX.1.C i Generaldirektoratet for Udenrigsanliggender, Udvidelse og Civilbeskyttelse — RELEX i Generalsekretariatet for Rådet (GSR), som kan kontaktes på følgende adresse:

Rådet for Den Europæiske Union

Generalsekretariatet

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

GSR's databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på følgende e-mailadresse:

Databeskyttelsesansvarlig

data.protection@consilium.europa.eu

Formålet med behandlingen er at opstille og ajourføre listen over personer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger i henhold til afgørelse 2014/119/FUSP som ændret ved afgørelse (FUSP) 2019/354 og forordning (EU) nr. 208/2014 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/352.

De registrerede er de fysiske personer, der opfylder kriterierne for opførelse på listen som fastsat i afgørelse 2014/119/FUSP og forordning (EU) nr. 208/2014.

De indsamlede personoplysninger er oplysninger, der er nødvendige for en korrekt identificering af den pågældende person, begrundelsen og alle andre oplysninger i tilknytning hertil.

De indsamlede personoplysninger kan om nødvendigt deles med EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen.

Med forbehold af begrænsningerne i henhold til artikel 25 i forordning (EU) 2018/1725 vil udøvelsen af de registreredes rettigheder såsom retten til indsigt samt retten til berigtigelse eller indsigelse blive besvaret i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725.

Personoplysninger opbevares i fem år fra det tidspunkt, hvor den registrerede er fjernet fra listen over personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, eller foranstaltningens gyldighed er udløbet, eller, hvis retssagen er indledt, så længe den står på.

Uden at det berører et eventuelt retsmiddel eller en eventuel administrativ eller udenretslig klageadgang, kan registrerede indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39

(2)  EUT L 66 af 6.3.2014, s. 26.

(3)  EUT L 64 af 5.3.2019, s. 7.

(4)  EUT L 66, af 6.3.2014, s. 1.

(5)  EUT L 64 af 5.3.2019, s. 1.